ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πληροφορίες: Ταχυδρομική Δ/νση: Μπόταση 51 - Πειραιά Ταχυδρομικός Κώδικας: Τηλέφωνο: Τηλεμοιότυπο: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αρ. Διακήρυξης : 59/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» Προϋπολογισμός: ,00 (με Φ.Π.Α.) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 1 από 28

2 Αντικείμενο του Διαγωνισμού Συνοπτικά Στοιχεία ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Χαμηλότερη τιμή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Παράρτημα Β ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV Ημέρα : ΤΡΙΤΗ Ώρα: 11:00 μ.μ Ημέρα : ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ Ώρα:14.30π.μ.. Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» Μπόταση Γρ. Προμηθειών Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Τακτικό Π/Υ του ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» (Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης για ένα (1) έτος ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εκατόν είκοσι (120) ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ κρατήσεις που ισχύον ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρο εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 2198/1994 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Παράρτημα Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 2 από 28

3 «ΜΕΤΑΞΑ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Πληροφορίες: Ταχυδρομική Δ/νση: Μπόταση 51 - Πειραιά Ταχυδρομικός Κώδικας: Τηλέφωνο: Τηλεμοιότυπο: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Προς: Αρ. Διακήρυξης : 59/2014 Ενδιαφερόμενους Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ», Προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ για την παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την ανάδειξη αναδόχου υλοποίηση υπηρεσιών «"ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΧΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»", με γραπτές σφραγισμένες προσφορές. Προϋπολογισθείσα δαπάνη: ,00 (είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) με Φ.Π.Α. Κριτήριο αξιολόγησης : Χαμηλότερη τιμή Χρονική διάρκεια του έργου: Δώδεκα μήνες ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Άρθρο 1ο Τόπος και χρόνος Διενέργειας του διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την ΤΡΙΤΗ Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 11:00 πμ από τριμελή Επιτροπή Διαγωνισμού & Αξιολόγησης που έχει ορισθεί με την υπ αριθ. 12/ (θέμα 5) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο Γραφείο Προμηθειών του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Εως ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00 πμ Άρθρο 2ο Τεύχη Δημοπράτησης Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν συμβατικά στοιχεία της ανάθεσης κατά σειρά ισχύος είναι η παρούσα Διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι (ημεδαποί και αλλοδαποί, από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή από τα κράτη του Ε.Ο.Χ. ή από τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. για τις δημόσιες συμβάσεις), μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία. Η υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. Επίσης, η παρούσα διακήρυξη και τα συνημµένα παραρτήματα αυτής είναι αναρτημένα στον πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσηµη ιστοσελίδα του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» καθ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. αναρτάται στο διαδίκτυο µε Α Α:.. Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 3 από 28

4 Αναπόσπαστα µέρη της παρούσας είναι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ- ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 3ο Ισχύουσες διατάξεις Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της εργασίας (παροχής Υπηρεσιών) θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των κάτωθι όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α / ) περί προσαρμογής της με αριθμό 2004/18/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (EL 134/ ) «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ.Α / )«περί Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)» 3. Τις διατάξεις του Ν.. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ.Α / ) «Περί Λογιστικού των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου» 4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 394/1996 (Φ.Ε.Κ. 266/τ.Α / «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Κ.Π.Δ.» 5. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α / ) «Περί προμηθειών Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 6. Τις διατάξεις του Ν.2522/1997 (ΦΕΚ 178/τ.Α / ) «Περί δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ» 7. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α / ) «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 8. Την µε αριθµό 35130/739/2010 (ΦΕΚ 1291/τ.Β / ) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 9. Την Εγκύκλιο 21437/ «Αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 10. Τις διατάξεις του Ν. 2889/2001 (Φ.Ε.Κ. 37/τ.Α / ) «περί Βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» 11. Τις διατάξεις του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. 256/τ.Α / ) «περί προμηθειών Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 12. Τις διατάξεις του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296/τ.Α/ ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας» (άρθρο 14 παρ. 1 για φύλαξη και καθαρότητα Νοσοκομείων & άρθρο 14 παρ. 3 για την προμήθεια τροφίμων) 13. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/τ.Α / )«περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον N. 3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ.Α/ ) και ισχύει 14. Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ 134/τ.Α / ) περί Προμηθειών Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το άρθρο 24 του Ν.3846/2010 (ΦΕΚ 66/τ.Α / ) και ισχύει. 15. Τις διατάξεις Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α / ) «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 4 από 28

5 άλλες διατάξεις» 16. Την υπ αρ / απόφαση του Υπουργού Επικρατείας(ΦΕΚ 1226/τ.Β / ) «Καθορισµός ηµερησίων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών), ηµερησίων και εβδοµαδιαίων τοπικών εφηµερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου» 17. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/τ.Α / ). «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » 18. Την υπ αρίθµ. 1656/ απόφαση του Προέδρου της ΜΟ Α.Ε. ένταξης της πράξης µε τίτλο: «Τεχνική Βοήθεια του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» µε κωδικό MIS ΑΔΑ Β49246ΨΧΤ-ΘΓ0 19. Την υπ αρ. απόφαση 15/ (θέμα 2) απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «Έγκριση προκήρυξης διαγωνισμού με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» με κωδικό MIS του Ε.Π. Αττική» 20. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α / ) «περί Κύρωσης του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 21. Τις διατάξεις του Ν. 3886/ (Φ.Ε.Κ. 173/τ.Α / ) «περί Δικαστικής Προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665» 22. Του Ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και ΚοινωνικήςΑλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για την μείωση του δημοσίου χρέους και την διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις. (ΦΕΚ Α'41/ ).Το άρθρο 25 του Ν. 4025/ Σις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4025/11 (YEK 228/Α/2011) με τις οποίες θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. 24. Το αριθμ. ΓΠΔΥ5γ/οικ./129854/ Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γεν. Δ/νση Δ/κης Υποστήριξης &Τεχνικών Υποδομών, Δ/νσηΟικονομικού, Τμήμα Γ'. 25. Την αρίθμ. Πρωτ / (ΑΔΑ: Β43Ξ0-ΠΓΖ) εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας «Αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων των Δημόσιων Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)» 26. Την αριθμ.12/ απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΑΝΠ ΜΕΤΑΞΑ έγκρισης δαπάνης και διενέργειας του διαγωνισμού. 27. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Κ.Α.Ε Το γεγονός ότι το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» ένια δυναμικότητας τετρακοσίων δέκα (410) κλινών 29.Την υπ αρ 2469/ (ΑΔΑ. ΩΡ4Ε4690ΩΖ-Θ2Η) 30. Τον υπ αρ 14REQ Αριθμο Διαδικτυακης Αναρτησης(ΑΔΑΜ) Άρθρο 4 ο Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 5 από 28

6 Λοιποί Όροι Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, όπως αυτοί αναλύονται στα Παραρτήµατα Α, Β, Γ και Δ της παρούσας προκήρυξης, που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της. Ο ιοικητής Βλαχάκος Νικόλαος Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 6 από 28

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού Άρθρο Α-1 o Σκοπός Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου του εσωτερικού ελέγχου σε θέματα διοικητικά, λογιστικά, και διαχειριστικά, στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» με φυσική παρουσία δύο (2) φορές την εβδομάδα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4025/11 (ΦΕΚ 228/α/2011) θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Ειδικότερα οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να πραγματοποιούν σύμφωνα με την υπ αριθ /01/10/12 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, για την «αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων των Δημόσιων Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)» Άρθρο Α-2 o Τεχνικές Προδιαγραφές Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης Άρθρο Α-3 ο Δικαίωμα συμμετοχής (γενικά) Δικαίωμα συµµετοχής στο διαγωνισµό γενικά, έχουν: i. Φυσικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, που έχουν επαγγελµατική δραστηριότητα ή αποδεδειγµένη ικανότητα σε αντικείµενο συναφές µε αυτό της παρούσας διακήρυξης, που προϋποθέτει εξειδικευµένες γνώσεις στο συγκεκριµένο αντικείµενο και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία Δηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997. Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης όσοι δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 και συγκεκριµένα εάν: i. Υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συµµετοχή σε ii. εγκληµατική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της , σελ.1). iii. Υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της , σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ.2). iv. Υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ.48). v. Υπάρχει σε βάρος τους αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 7 από 28

8 του Συµβουλίου, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του Π 60/ ΦΕΚ64Α). vi. βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, αναστολή εργασιών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. vii. κινήθηκε εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, ή οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία προβλεπόµενη από τις κατά περίπτωση εφαρµοζόµενες νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. viii. καταδικάσθηκαν µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους. ix. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία. x. δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία. Επισημάνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού και για έναν µόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό. Άρθρο Α-4 o Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής Για τη συµµετοχή τους στο διαγωνισµό, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να πληρούν υποχρεωτικά τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αφορούν τις τεχνικές και επαγγελµατικές τους ικανότητες. Ειδικότερα, πρέπει να διαθέτουν αποδεδειγμένη γενική τεχνογνωσία και εµπειρία στην υλοποίηση συµβάσεων συναφών µε την προκηρυσσόµενη, την οποία να µπορούν να τεκμηριώσουν επαρκώς. Στο διαγωνισμό δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν εμπειρία στον Εσωτερικό Έλεγχο δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων. Πιο συγκεκριμένα οι υποψήφιοι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα πρέπει επί ποινή απόρριψης να: 1. Να είναι ενταγμένος στο μητρώο εσωτερικών ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικού 2. Να έχει πιστοποίηση από το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (Certified Internal Auditor -CIA) 3. Να είναι πτυχιούχοι, με μεταπτυχιακό τίτλο συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τον Εσωτερικό Έλεγχο 4. Να έχουν άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 5. Να έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών στον εσωτερικό έλεγχο στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα 6. Να κατέχει τα κριτήρια πιστοποίησης εσωτερικού ελεγκτή Δημοσίων Οργανισμών. 7. Να έχουν άριστή γνώση του MS OFFICE. Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά«ΜΕΤΑΞΑ» έχει δικαίωµα να ελέγξει µε κάθε νόµιµο τρόπο την αλήθεια των ανωτέρω δηλουµένων. Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 8 από 28

9 Άρθρο Α-5 ο Η προϋπολογισθείσα δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Άρθρο Α-6 ο Χρόνος Παράδοσης Υλοποίησης Έργου Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύµβασης. Μπορεί να δοθεί παράταση μέχρι 12 μήνες, με μονομερές δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής για τους τρεις (3) πρώτους μήνες και με σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου για τους επόμενους εννέα (9) μήνες. Η σύμβαση μπορεί κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής να καταγγελθεί χωρίς την ύπαρξη δυνατότητας αποζημίωσης του Αναδόχου, με μονομερή πράξη κοινοποιούμενη στον Ανάδοχο τουλάχιστον προ πέντε ημερών. Άρθρο Α-7 ο Χρόνος Παράδοσης Υλοποίησης Έργου Η εκτέλεση των Υπηρεσιών του Αναδόχου, θα πραγματοποιείται στην Έδρα του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» οδός Μπόταση 51 Πειραιά. Εξειδικευμένες εργασίες θα μπορούν να εκτελούνται στην έδρα του Αναδόχου ή όπου ζητηθεί, εφόσον υπάρχει σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παρακολούθησης του έργου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να απασχολεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, για όσο χρονικό διάστημα απαιτούν οι εργασίες του, σε τακτά χρονικά διαστήματα - τουλάχιστον δυο (2) επισκέψεις κάθε εβδομάδα, σύμφωνα με το ωράριο της διοικητικής υπηρεσίας της Αναθέτουσας Αρχής, ένα (1) εσωτερικό ελεγκτή για όλο το χρόνο της σύμβασης. Ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει για το χρόνο της επίσκεψης του έτσι ώστε να συντονίζεται με τα άλλα μέλη της επιτροπής ελέγχου. Η ευθύνη του συντονισμού της/των ομάδας/ομάδων που θα πραγματοποιούν τους τακτικούς ελέγχους (κάθε μήνα) του Γενικού Νοσοκομείου ανήκει εξολοκλήρου στον ανάδοχο, ο οποίος θα πρέπει να αναλάβει τη συνολική διαχείριση και διοίκηση του/των ατόμου/ατόμων που θα εκτελέσουν το έργο. Όμως ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις γραπτές υποδείξεις της αναθέτουσας αρχής και να τις ακολουθεί κατά τη διάρκεια του έργου. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα έξοδα μετακίνησης, διαµονής και διατροφής θα καλυφθούν από αυτόν στο πλαίσιο της συνολικής δαπάνης του έργου (εφόσον η έδρα του ανάδοχου δεν είναι ίδια με την αναθέτουσα αρχή). Άρθρο Α-8 ο Κατάρτιση και υποβολή προσφορών Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν εγγράφως τις προσφορές τους µέσα στην προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 1 ο της παρούσας. Προσφορές Οι προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισµού, στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόµενες από Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 9 από 28

10 επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Οι προσφορές θα πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένες και να µη φέρουν παράτυπες διορθώσεις, σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες κ.λπ. Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κ.λπ. θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της επιτροπής Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. Οι προσφορές αφορούν στο σύνολο του έργου. Προσφορές για µέρος του προκηρυσσόµενου µε την παρούσα έργου, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι προσφέροντες δεν δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη συµµετοχή τους. Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα (1) ενιαία σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, τηλεομοιότυπου, ηλεκτρονική διεύθυνση) του Διαγωνιζόµενου καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις: «ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ» ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγιμένες προσφορές παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την ανάδειξη αναδόχου υπηρεσιών "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»" ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.... ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51- ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία» Ο κυρίως σφραγισµένος φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισµένους επιµέρους φακέλους («Υποφακέλους»): i. Φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» ii. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» iii. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Πιο αναλυτικά, κάθε ένας από τους παραπάνω τρεις υποφακέλους θα περιλαµβάνει, σε δύο (2) αντίτυπα (το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυµφωνίας του µε το άλλο αντίτυπο), τα ακόλουθα στοιχεία: Φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» που περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει (σε δύο αντίγραφα πρωτότυπο και αντίγραφο) υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού ο προσφέροντας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: Α. Επιστολή υποβολής προσφοράς, την οποία υπογράφει ο υποψήφιος. Στην επιστολή αυτή πρέπει να δηλώνει ρητά ότι αποδέχεται την υλοποίηση του έργου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρούσες προδιαγραφές. Εάν ο υποψήφιος είναι σύμπραξη προσώπων, η Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 10 από 28

11 επιστολή υπογράφεται από κάθε μέλος της σύμπραξης ατομικά. Β. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α /1986), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. ii. Να δηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους: δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE L σελ. 1), δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C ) και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου των Ε.Κ (ΕΕ L , σελ. 2), απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C , σελ. 48),Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166/ , σελ.77 Οδηγίας), η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 344/ , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το ν. 2331/95 (ΦΕΚ Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α 305), κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, για υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεοκοπία. iii. Δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. iv. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), v. Βεβαίωση Εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο για το ειδικό επάγγελμά τους, που αφορά στον παρόντα διαγωνισμό, vi. κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση (για τα νοµικά πρόσωπα) του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (A 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). vii. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του παρόντος. viii. Δεν είναι μέτοχοι ή έχουν σχέση εργασίας με εταιρείες ή / και φυσικά πρόσωπα τα οποία προμηθεύουν στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» με υπηρεσίες συναφείς του αντικειμένου της παρούσας προκήρυξης ή έχον ανταγωνιστικά συμφέροντα προς το Νοσοκομείο. Γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ.Α /1986) του διαγωνιζόµενου ότι: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού. ii. Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. iii. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση. iv. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου και ισχύει για εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. v. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. vi. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικό µε οποιαδήποτε Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 11 από 28

12 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού. Δ. Δικαιολογητικά απόδειξης τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας του προσφέροντα: Απόδειξη τεχνογνωσίας και εµπειρίας στην υλοποίηση συµβάσεων συναφών µε την προκηρυσσόµενη, την οποία τεκµηριώνει επαρκώς. Ε. Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συµµετέχει στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό του. Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκοµίζονται για κάθε µέλος. Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν εξαιρείται, µε διάταξη νόµου, από την προσκόµισή τους. Σε περίπτωση που ο προσφέρων εξαιρείται από την προσκόµισή τους, θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία να αναφέρονται οι διατάξεις του νόµου που τεκµηριώνουν την εξαίρεση αυτή. Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει µε ποινή αποκλεισµού την Τεχνική Πρόταση προσέγγισης της εργασίας (σε δύο αντίγραφα: πρωτότυπο και αντίγραφο), η οποία θα αναφέρει συνοπτικά τον τρόπο µε τον οποίο ο υποψήφιος Ανάδοχος σκοπεύει να προσεγγίσει την εργασία και των µεθόδων ή/και εργαλείων που θα χρησιµοποιήσει σχετικά. Το περιεχόµενο της Τεχνικής Προσφοράς θα πρέπει ανά φύλλο, να έχει µονογραφή από τον υποψήφιο Ανάδοχο. Η Τεχνική Πρόταση πρέπει να αναφέρει συνοπτικά: i. τη µεθοδολογία βάση της οποίας θα υλοποιηθεί η εργασία ii. τα παραδοτέα και τη µεθοδολογία παραγωγής τους iii. το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης της εργασίας iv. τις προτεινόµενες διαδικασίες διοίκησης, προγραμματισµού, διαχείρισης, ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας της εργασίας (αντίληψη του υποψηφίου αναδόχου για το έργο). v. σύνθεση Ομάδα Έργου Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιλαµβάνει µε ποινή αποκλεισµού την υπογεγραµµένη οικονοµική προσφορά (σε δύο αντίγραφα: πρωτότυπο και αντίγραφο) του υποψηφίου Αναδόχου, η οποία θα πρέπει να τεκµηριώνεται και να βασίζεται στα στοιχεία της τεχνικής του προσφοράς καθώς και την ανάλυση της σε τιμές μονάδος για κάθε είδος προσφερόμενου ανθρωπομήνα. Ειδικότερα, θα πρέπει να παρουσιάζει µε τη µορφή πίνακα τα ακόλουθα στοιχεία Το εκτιµώµενο τίµηµα της εργασίας, ήτοι ,00 συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Το συνολικό ποσό έναντι του οποίου ο προσφέρων προτίθεται να εκτελέσει το έργο χωρίς το ΦΠΑ Το συνολικό συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, Η οικονοµική προσφορά σφραγίζεται και υπογράφεται από το Νόµιµο Εκπρόσωπο της επιχείρησης ή άλλο εξουσιοδοτηµένο άτοµο, ή από το διαχειριστή, ή σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας από το νόµιµο εκπρόσωπο, ο οποίος ορίζεται από όλα τα µέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας. Όλες οι τιµές θα είναι εκφρασµένες σε ΕΥΡΩ και θα αναγράφονται αριθµητικά και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιµή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Προσφορές στις οποίες δεν προκύπτουν µε σαφήνεια οι προσφερόµενες τιµές ή η συνολική τιµή απορρίπτονται. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. Προσφορές που οι τιμές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 12 από 28

13 απορρίπτονται. Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά: Με σκοπό τη διασφάλιση ότι δεν θα προταθεί υπερβολικά χαµηλή προσφορά για την υλοποίηση του έργου και για λόγους ορθής αντιµετώπισης του ανταγωνιστικού πλαισίου τίθεται όριο χαµηλότερης οικονοµικής προσφοράς έως 20% της προϋπολογισθείσας αξίας. Εάν οι προσφερόµενες τιµές είναι χαµηλότερες του ορίου, η Προσφορά θα απορρίπτεται. Σηµειώνεται ότι οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται µε το έργο (αµοιβές προσωπικού, έξοδα µετακινήσεων κ.λπ.), θα βαρύνουν τον προσφέροντα. Ο αναλογών Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ Α-9 ο Ισχύς Προσφορών-Εγγύηση συμμετοχής Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για εκατόν είκοσι (120) ήμερες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Η ισχύς της Προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» θα απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αναφορικά µε την αποδοχή παράτασης για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες, για διάστημα ακόμη τριών (3) μηνών. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα σε έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. Εναλλακτικές προσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες Δεν απαιτούνται εγγυητικές επιστολές συμμετοχής. ΑΡΘΡΟ Α-10 ο Αποσφράγιση προσφορών Η Επιτροπή Διαγωνισµού & Αξιολόγησης Προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/2007 προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στο πλαίσιο του παρόντος. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: i. Αποσφραγίζεται ο Κυρίως Φάκελος της Προσφοράς και στη συνέχεια αριθµούνται και µονογράφονται από όλα τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισµού: ο κυρίως φάκελος, οι τρεις περιεχόµενοι σε αυτόν υποφάκελοι και ελέγχονται τα αναγραφόµενα εξωτερικά στους φακέλους. ii. Αποσφραγίζονται, οι υποφάκελοι, «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» & «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και µονογράφονται κατά φύλλο από όλα τα µέλη της Επιτροπή Διαγωνισµού & Αξιολόγησης Προσφορών τα Δικαιολογητικά και τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς της. iii. Ελέγχονται ή ορθότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών συµµετοχής. Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 13 από 28

14 iv. Στην ίδια συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισµού & Αξιολόγησης Προσφορών ακολουθεί η αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών, σύµφωνα µε τα κριτήρια αξιολόγησης της του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β της παρούσας, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών θα αποσφραγισθούν ταυτόχρονα με των τεχνικών προσφορών Ο φάκελος κάθε οικονοµικής προσφοράς θα µονογραφηθεί από όλα τα µέλη της Επιτροπή Διαγωνισµού & Αξιολόγησης Προσφορών κατά φύλλο. ΑΡΘΡΟ Α-11 ο Τεχνική αξιολόγηση προσφορών Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή άρθρα 42 έως και 52 του Π.Δ. 60/2007 και το ΠΔ 118/2007 άρθρο20). μεταξύ των διαγωνιζόμενων που πληρούν απαραίτητα τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα Β της παρούσας. Για την επιλογή της προσφοράς με τη χαμηλότερη τιμή, η επιτροπή θα προβεί στα παρακάτω: Έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών των συμμετεχόντων. Αξιολόγηση των προσφορών με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών και των τεχνικών προδιαγραφών. Η αξιολόγηση των προσφορών, μπορεί να πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Αξιολόγηση Οικονομικής Προσφοράς). Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που έχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές (Π.Δ. 118/07 αρ. 21 παρ. β) Η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού υποβάλλει στο αρμόδιο όργανο του Ιδρύματος που είναι το Δ.Σ. (Διοικητικό Συμβούλιο), τον φάκελο του διαγωνισμού μαζί με γνωμοδότηση της με την οποία μπορεί κατά τη κρίση της να προτείνει: Τη κατακύρωση του διαγωνισμού. Σε ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές διενεργείται κλήρωση. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων της διακήρυξης. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (εξαιρετική ή απευθείας). Χορήγηση εξουσιοδότησης στην αρμόδια υπηρεσία (γραφείο προμηθειών για τη πραγματοποίηση της αναδοχής). Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον συμμετέχοντα του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τη διακήρυξη και ο οποίος προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και οι οποίες είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ Α-12 ο Διοικητικές προσφυγές Υποβολή Ενστάσεων Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 14 από 28

15 Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρµόδιο για την διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του φορέα σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση διατάξεις του άρθρου 15 του Π.. 118/2007. ΑΡΘΡΟ Α-13 ο Επιλογή Αναδόχου κατακύρωση διαγωνισμού Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισµού & Αξιολόγησης Προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή δε δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της Σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. ΑΡΘΡΟ Α-14 ο Κατάρτιση και υπογραφή της Σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νοµίµως και εγκύρως κατεκυρώθη η εργασία, υπογράφεται σύµβαση σύµφωνα µε τους όρους του Παρατήµατος Δ της παρούσας το αργότερο μέσα σε (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από τη σύµβαση και τα παραρτήµατά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερµηνεία της λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονοµική προσφορά του Αναδόχου. Ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε η εργασία, υποχρεούται να προσκοµίσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, για την τήρηση των όρων της σύµβασης. Σε διαφορετική περίπτωση το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση της εργασίας στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης. Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα. Το ύψος της εγγύησης αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, µη συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Η εγγυητική επιστολή πρέπει να συνταχθεί σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα στο Παράρτηµα Γ της παρούσας. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από µη ελληνική Τράπεζα, τότε µπορεί να είναι συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 15 από 28

16 Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει να σηµειώνεται στην εγγύηση καλής εκτέλεσης ότι καλύπτει όλα τα µέλη της ένωσης αλληλεγγύως. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή της εργασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τη σύµβαση. Αν περάσει η παραπάνω προθεσμία, χωρίς ο ανάδοχος να παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος. ΑΡΘΡΟ Α-15 ο Παρακολούθηση παραλαβή έργου Μετά από σχετική κλήρωση σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής των υποβαλλοµένων παραδοτέων από τον Ανάδοχο της εργασίας. Το έργο του Αναδόχου παρακολουθείται, καθοδηγείται και εγκρίνεται καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασής του από την Αναθέτουσα Αρχή επί τη βάσει των σχετικών εισηγήσεων της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής και να διευκολύνει στο έργο τους το προσωπικό και τους συνεργάτες της Αναθέτουσας Αρχής και της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εργασίας. Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής είναι αρµόδια για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο των επιµέρους ενεργειών και του συνόλου της εργασίας του Αναδόχου επί τη βάσει των σχετικών παραδοτέων του, συντάσσοντας σχετικά πρωτόκολλα προσωρινής και οριστικής παραλαβής της εργασίας. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον Ανάδοχο την τροποποίηση ή συµπλήρωση των παραδοτέων της εργασίας έως την οριστική παραλαβή τους από την αρµόδια επιτροπή. ΑΡΘΡΟ Α-16 ο Παρακολούθηση παραλαβή έργου Η πληρωµή του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου, θα καταβληθεί σε δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις, επί του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, µετά από την εκπλήρωση εκ µέρους του, όλων των υποχρεώσεών του όσον αφορά την εκτέλεση των αντίστοιχων σταδίων ή τµηµάτων ή µερών του Έργου και µετά από την οριστική παραλαβή των αντίστοιχων σταδίων ή τµηµάτων ή µερών του Έργου εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος προκειµένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόµενης αµοιβής του, υποχρεούται στην προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή σύμφωνα με το ΠΔ 166/2003. Κατά την πληρωμή ο Ανάδοχος υπόκειται στις εκάστοτε ισχύουσες κατά νόμο κρατήσεις οι οποίες επί του παρόντος έχουν ως εξής: Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 1,5% με χαρτόσημο επ αυτού 2% του Μ.Τ.Π.Υ. & Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20%, συνολική κράτηση 1,536% Κράτηση 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με την αρ. ΔΥ6α/Γ.Π./Οικ.36932/ κοινή Υπουργική Απόφαση Φόρος 8% επί της καθαρής τιμής του τιμολογίου (χωρίς Φ.Π.Α.) μείον τις κρατήσεις Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 16 από 28

17 (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ204/Α/2011), με το αντίστοιχο χαρτόσημο & ΟΓΑ χαρτοσήμου Ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις. Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο ΑΡΘΡΟ Α-17 ο Διευκρινίσεις Πληροφορίες Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνηση ή πληροφορία κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από τις 10:00 πµ και έως 2:00 µµ µε τον Αρµόδιο Επικοινωνίας του Έργου για το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά,.., Ταχ. /νση: Μπόταση 51 Τ.Κ Πειραιά, τηλέφωνο , ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ» Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» διατηρεί το δικαίωμα κατά την διακριτική του ευχέρεια σε κάθε στάδιο, να διαφοροποιήσει την παρούσα διαδικασία και / ή το χρονοδιάγραμμα αυτής και / ή να ζητήσει κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή έγγραφο χρειάζεται, από κάθε ενδιαφερόμενο. Το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον μειοδότη, να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς του επικρατέστερου Αναδόχου, να ματαιώσει οριστικά τον διαγωνισμό, ή να επαναλάβει το διαγωνισμό με ή χωρίς τροποποίηση των όρων, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση του μειοδότη και των λοιπών υποψηφίων που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. Ο ιοικητής Βλαχάκος Νικόλαος Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 17 από 28

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Τεχνικές Προδιαγραφές Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση του έργου του εσωτερικού ελέγχου σε θέματα διοικητικά, λογιστικά, και διαχειριστικά, στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» με φυσική παρουσία δύο (2) φορές την εβδομάδα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4025/11 (ΦΕΚ 228/α/2011) θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού κανονισμού με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Ειδικότερα οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να πραγματοποιούν σύμφωνα με την υπ αριθ /01/10/12 Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, για την «αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών πόρων των Δημόσιων Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)» τα εξής: 1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων νοσοκομείου Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και αναλυτικής λογιστικής. Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος ήτοι: της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και αναλυτικής λογιστικής Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net. Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων, Κέντρων Υγείας κ.λ.π. Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. Μηνιαία επισκόπηση οργανισμού λειτουργίας του Νοσοκομείου Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας Μηνιαίος έλεγχος Προσωπικού - Μισθοδοσίας Μηνιαίος έλεγχος Εσόδων - Απαιτήσεων Νοσοκομείου Μηνιαίος έλεγχος Προμηθειών & Διαχειρίσεων Μηνιαίος έλεγχος Πάγιων - Τεχνικών έργων Μηνιαίος έλεγχος Υποχρεώσεων - Παρακολούθηση ληξιπρόθεσμων οφειλών Μηνιαίος έλεγχος Διαθεσίμων (ταμείο και τράπεζες - Λογιστικές συμφωνίες) Περιοδική επισκόπηση λειτουργίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Νοσοκομείου Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 18 από 28

19 2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης. Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας καθώς και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων τουνοσοκομείου: Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων υλικών - ανταλλακτικών και υπηρεσιών. Υποσύστημα μητρώου παγίων Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX. Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. Υποσύστημα προμηθευτών. Υποσύστημα μισθοδοσίας. 3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος. Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής λογιστικής. Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής, εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα αναφοράς. Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. 4. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα πουπροέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. 5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα. Ειδικότερα για την υλοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου θα ισχύουν τα εξής: Επί μέρους Ενέργειες Εσωτερικού ελεγκτή Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης, εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής Διαδικασίες Εσωτερικού Ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση των Νοσοκομείων Χρονοδιάγραμμα Σε μηνιαία βάση Σε μηνιαία βάση - Πιστοποίηση βασικών υποσυστημάτων του Νοσοκομείου Σε μηνιαία βάση - Πιστοποίηση στοιχείων Σε μηνιαία βάση Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Σε ετήσια βάση Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 19 από 28

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών Υπόδειγμα 1 Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΕΚ ΟΤΗΣ... Ηµεροµηνία έκδοσης... /... / 2014 Προς: Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» Μπόταση ΠΕΙΡΑΙΑ Εγγυητική επιστολή µας υπ αριθµ.... για ευρώ... Με την παρούσα εγγυόµαστε, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ {Σε περίπτωση µεµονωµένης εταιρίας : της Εταιρίας... Οδός... Αριθµός... ΤΚ...} {ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών α)... οδός... αριθµός... ΤΚ... β)... οδός... αριθµός... ΤΚ... γ)... οδός... αριθµός... ΤΚ... µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατοµικά για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας}, και µέχρι του ποσού των ευρώ..., για την καλή εκτέλεση της σύµβασης µε αριθµό... που αφορά στο διαγωνισµό της... /... / 2014 µε αντικείµενο την ανάδειξη Αναδόχου υλοποίησης υπηρεσιών «Εσωτερικού Ελέγχου Νοσοκομείου του Ειδικού Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ, συνολικής αξίας... ευρώ (...,... ), στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούντος ΦΠΑ, σύµφωνα µε τη µε αριθµό 59/2014 Διακήρυξή σας και σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή η εταιρεία υποχρεούνται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς το 10% της συμβατικής αξίας των ειδώη δηλαδή για ευρώ... Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησής σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Από την εγγύηση αυτή, που παρέχεται για την πιο πάνω και µόνο αιτία, θα απαλλάξουµε τον πελάτη µας τον οποίο εγγυόµαστε, µόνο µετά από έγγραφη δήλωσή σας περί απαλλαγής µας από κάθε ευθύνη που µπορεί να προκύψει από την προκειµένη εγγύηση, ή µετά την επιστροφή σε εµάς του σώµατος της παρούσας εγγυητικής επιστολής. Σε κάθε περίπτωση όµως η παραπάνω εγγύηση δε µπορεί να ισχύει µετά τις 31/12/2015. Μετά την πάροδο της ηµεροµηνίας αυτής, παύει να ισχύει σε οποιουδήποτε την κατοχή και εάν βρίσκεται. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. (Εξουσιοδοτηµένη υπογραφή) Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 20 από 28

21 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Υπόδειγμα Σύμβασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ» ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Ανάδειξη Αναδόχου υλοποίησης υπηρεσιών "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»" Προϋπολογισμός.... Σ τo Πειραιά σήµερα, την... /.../ 2014, ηµέρα...., μεταξύ αφενός το Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΜΕΤΑΞΑ» που εδρεύει στη Πειραιά, Ταχ. /νση Μπόταση εκπροσωπείται νόµιµα από τoν Διοικητή κ. Βλαχάκο Νικόλαο και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή» και αφετέρου η εταιρεία µε την επωνυμία.... που εδρεύει στ εκπροσωπείται νόµιµα από τ µε Α.Φ.Μ.... και.ο.υ..... και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύµβαση ως «ο Ανάδοχος», συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα ακόλουθα: Σε συνέχεια του πρόχειρο διαγωνισμό σε ευρώ με την διαδικασία προσκλήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την ανάδειξη αναδόχου που προκηρύχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή µε την 59/ 2014 (12/ Θέμα 5 απόφαση ΔΣ) προκήρυξης («η Προκήρυξη») και κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο µε την.... απόφαση κατακύρωσης («η Κατακύρωση»), ο Ανάδοχος αναλαβαίνει την υλοποίηση υπηρεσιών: "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΜΕΤΑΞΑ»", σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύµβασης. Άρθρο 1 ο ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης είναι δώδεκα (12) μήνες και αρχίζει την... και λήγει την... Μπορεί να δοθεί παράταση μέχρι 12 μήνες, με μονομερές δικαίωμα της Αναθέτουσας Αρχής για τους τρεις (3) πρώτους μήνες και με σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου για τους επόμενους εννέα (9) μήνες. Η σύμβαση μπορεί κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής να καταγγελθεί χωρίς την ύπαρξη δυνατότητας αποζημίωσης του Αναδόχου, με μονομερή πράξη κοινοποιούμενη στον Ανάδοχο τουλάχιστον προ πέντε ημερών. Αριθμός διακήρυξη 59/2014 Σελίδα 21 από 28

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δημαρχείο Ν. Καζαντζάκη, Αγ. Παρασκιές 70100 Ηράκλειο Κρήτης www.winesofcrete.gr, info@winesofcrete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αγίες Παρασκιές, 1/6/2012 Αρ. Πρωτ.: 1020

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: 25 ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΑLΚΑΝΕΑΝΑ: A Europeana Digital Library Initiative

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΑΛΚΑΝΕΑΝΑ: A Europeana Digital Library Initiative

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με Αριθμ.6288

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ με Αριθμ.6288 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 14 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6288 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013

Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κέρκυρα, 17/09/2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Υποκατάστημα : ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 31-8-2012 Αρ. Πρωτ. 17278 Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Ταχ. Κώδικας: 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ Πληροφορίες : Γ. Χαιρετάκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11759 / 716425 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 83.786,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 23-9-2013 ΤΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 3/2013 ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α.

- ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠ.ΑΝ.) 00800 00002 Κ.Α.Ε. 0879 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 50700000-2 18.000,00 με το Φ.Π.Α. - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ:13.000,00 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (Αριθμ.: 6182 / 04-05 -2012 ) ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225

ΑΔΑ: 7ΒΓΓΩΗΜ-Ε42 ΑΔΑΜ: 15PROC002739225 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗN ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ε/ ΕΠΑΛ/

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ρέ θυµνο 30-1-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 17-4-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2325 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Υ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ανοιχτού ηµόσιου Επαναληπτικού διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα