Δπίκ. Καθηγητής, Σμήμα Νασπηγικής ΣΔΙ Αθήνας. : Σμ. Ναςπηγικήρ ΣΔΙ-Α, Αιγάλευ 12210, ΑΘΗΝΑ. Μησανικών, Λήτη διπλώμαηορ με βαθμό 7,45

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δπίκ. Καθηγητής, Σμήμα Νασπηγικής ΣΔΙ Αθήνας. : Σμ. Ναςπηγικήρ ΣΔΙ-Α, Αιγάλευ 12210, ΑΘΗΝΑ. Μησανικών, Λήτη διπλώμαηορ με βαθμό 7,45"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπώνςμο : Δσάγγελος Κ. Μποσλοσγούρης Δπίκ. Καθηγητής, Σμήμα Νασπηγικής ΣΔΙ Αθήνας Γιεύθςνζη Σηλέθυνο Σμ. Ναςπηγικήρ ΣΔΙ-Α, Αιγάλευ 12210, ΑΘΗΝΑ : , (γπαμμαηεία) : ΠΟΤΓΔ: Φεβποςάπιορ 2004 Μάπηιορ 1995 : Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν Μησανικών, Αναγόπεςζη ζε Γιδάκηυπ Μησανικό ηος ΔΜΠ : Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, Σμήμα Ναςπηγών Μησανολόγυν Μησανικών, Λήτη διπλώμαηορ με βαθμό 7,45 ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΔ ΘΔΔΙ: Νοέμβπιορ 2009 : ΣΔΙ-Αθήναρ, Σμ. Ναςπηγικήρ, Δπικ. Καθ. Μαπ Mάι.2007 : Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν Μαπ Αύγ.2006 : Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν Μαπ Αύγ.2005 : Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ : Αγγλικά (FCE) ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ: επηέμβπιορ 1995 Ναςπηγόρ Μησανολόγορ Μησανικόρ : Σεσνικό Δπιμεληηήπιο ηηρ Δλλάδορ (ΣΔΔ), λήτη άδειαρ εξαζκήζευρ επαγγέλμαηορ Ναςπηγού Μησανολόγος Μησανικού.

2 ΔΜΙΝΑΡΙΑ: Ιούνιορ 2002 : DCAMM Ph.D.-course/ Advanced School, Stability of Ships, DTU, Lyngby, Γανία επηέμβπιορ 1998 : 30th WEGEMT-School, Total Stability Assessment of damaged passenger Ro-Ro vessels, Γλαζκόβη, Μ. Βπεηανία επηέμβπιορ 1998 : 27th WEGEMT-School, Modern Marine Design, Newcastle, Μ. Βπεηανία Οκηώβπιορ 1997 : 25th WEGEMT-School, Small Craft Technology, Αθήνα ΤΠΟΣΡΟΦΙΔ: : Ίδπςμα Κπαηικών Τποηποθιών (ΙΚΤ), ςποηποθία μεηαπηςσιακών ζποςδών : Δςγενίδιο Ίδπςμα, ςποηποθία μεηαπηςσιακών ζποςδών : : Ίδπςμα Κπαηικών Τποηποθιών (ΙΚΤ), ςποηποθία για ηην καλύηεπη πποπηςσιακή επίδοζη. ΒΡΑΒΔΙΑ: Αππίλιορ 2000 Φεβποςάπιορ 1997 : Royal Institution of Naval Architects (RINA), Safer Ship International Competition 1999, 1ο βπαβείο : Δλληνικού Ινζηιηούηος Ναςηικήρ Σεσνολογίαρ (ΔΛΙΝΣ), βπαβείο καλύηεπηρ διπλυμαηικήρ επγαζίαρ ηος Σμήμαηορ Ναςπηγών Μησανολόγυν Μησανικών ηος ΔΜΠ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: Μάιορ 2002 : Μέλορ ηηρ Οπγανυηικήρ Δπιηποπήρ ηος Γιεθνούρ ςνεδπίος IMAM : Μέλορ ηος Γ ηος Δλληνικού Ινζηιηούηος Ναςηικήρ Σεσνολογίαρ (ΔΛΙΝΣ) 1995 έυρ και ζήμεπα : Μέλορ ηος Σεσνικού Δπιμεληηηπίος ηηρ Δλλάδαρ (TEE) 1995 έυρ και ζήμεπα : Μέλορ ηος ςλλόγος Ναςπηγών Μησανολόγυν Δλλάδορ. ΔΜΠΔΙΡΙΑ: Νοε.2009 Ιαν.2010 : Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αθηνών, σολή Σεσνολογικών Δθαπμογών, Σμήμα Ναςπηγικήρ, Δπίκοςπορ Καθηγηηήρ 2 / 12

3 Mάι Νοε.2009: Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, Τπάλληλορ ΙΓΑΥ ΠΔ Ναςπηγού Μησανολόγος Μησανικού ηος Σομέα Μελέηηρ Πλοίος & Θαλαζζίυν Μεηαθοπών ηηρ σολήρ Ναςπηγών Μησανολόγυν Μησανικών. Μαπ Mάι.2007 : Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν Μαπ Αύγ.2006 : Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν Μαπ Αύγ.2005 : Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν : Ναςπηγεία αλαμίνορ Α.Δ., Δξυηεπικόρ ζςνεπγάηηρ 1995 έυρ και ζήμεπα : Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν Μησανικών, Δπεςνηηική επγαζία ζε Δπεςνηηικά Ππογπάμμαηα σπημαηοδοηούμενα από ηην Δςπυπαφκή Ένυζη : Γπαθείο Έπεςναρ και Σεσνολογίαρ Ναςηικού, Δξυηεπικόρ Διδικόρ Δπιζηημονικόρ ςνεπγάηηρ ζε θέμαηα Ηλεκηπονικού Πολέμος (ςπογπαθέρ RCS και IR πλοίυν) : Πολεμικό Ναςηικό, Ναςηικό Κλιμάκιο καπαμαγκά, Δλληνικά Ναςπηγεία, παπακολούθηζη ηυν ναςπηγικών επγαζιών για ηην καηαζκεςή νέυν μονάδυν ηος Πολεμικού Ναςηικού και ηην μεηαζκεςή ςπαπσόνηυν : Πολεμικό Ναςηικό, Απσηγείο ηόλος, Γιοίκηζη Πλοίυν Αποβάζευρ, 10μηνη θαλάζζια ςπηπεζία ζε Απμαηαγυγά η. ΑΜΟ (LST κλάζη ΙΑΩΝ) : ςνεπγαζίερ με διάθοπα ηεσνικά γπαθεία ναςπηγικών μελεηών ηος Πειπαιά : C&M Σεσνική Δ.Π.Δ., ηεσνικό γπαθείο, Μελέηερ Ηλεκηπο- Μησανολογικών Δγκαηαζηάζευν : Ναςπηγεία Δλεςζίναρ, ηπίμηνη ππακηική εξάζκηζη. ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΔΜΠΔΙΡΙΑ: Οκη Φεβ.2010 : Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν Μησανικών, Δπγαζηήπιο Μελέηηρ Πλοίος, ςνδιδαζκαλία ζηο Μεηαπηςσιακό Μάθημα «ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΗ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΓΙ- ΚΟΤ ΣΤΠΟΤ» 3 / 12

4 Οκη Φεβ.2010 : Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αθηνών, σολή Σεσνολογικών Δθαπμογών, Σμήμα Ναςπηγικήρ, Γιδαζκαλία ηος μαθήμαηορ «ΣΔ- ΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΦΩΝ» Οκη Φεβ.2010 : Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αθηνών, σολή Σεσνολογικών Δθαπμογών, Σμήμα Ναςπηγικήρ, Γιδαζκαλία ηος μαθήμαηορ «ΠΑ- ΡΑΓΩΓΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ & ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΔΥΝΟΓΝΩΙΑ» Οκη Φεβ.2010 : Σεσνολογικό Δκπαιδεςηικό Ίδπςμα Αθηνών, σολή Σεσνολογικών Δθαπμογών, Σμήμα Ναςπηγικήρ, Γιδαζκαλία ζηο επγαζηηπιακό μάθημα «ΝΑΤΠΗΓΙΚΟ ΥΔΓΙΟ & ΑΡΥΔ CASD» Οκη Φεβ.2009 : Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν Μησανικών, Δπγαζηήπιο Μελέηηρ Πλοίος, ςνδιδαζκαλία ζηο Μεηαπηςσιακό Μάθημα «ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΗ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΓΙ- ΚΟΤ ΣΤΠΟΤ» Οκη Φεβ.2008 : Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν Μησανικών, Δπγαζηήπιο Μελέηηρ Πλοίος, ςνδιδαζκαλία ζηο Μεηαπηςσιακό Μάθημα «ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΙ ΥΔΓΙΑΗ ΠΛΟΙΩΝ ΔΙΓΙ- ΚΟΤ ΣΤΠΟΤ» Μαπ Mάι.2007 : Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν Μαπ Αύγ.2006 : Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν Μαπ Αύγ.2005 : Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν : Δθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο, σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν Μησανικών, Σομέαρ Μελέηηρ Πλοίος και Θαλαζζίυν Μεηαθοπών, επικοςπική ςποζηήπιξη ηηρ διδαζκαλία ηυν εξήρ πποπηςσιακών μαθημάηυν: , , , , ο Δξάμηνο 7 ο Δξάμηνο ο Δξάμηνο Αζκήζειρ Μελέηηρ και Δξοπλιζμού Πλοίος Ι σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν Μησανικών, ΔΜΠ Θέμα Μελέηηρ και σεδίαζηρ Πλοίος Ι σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν Μησανικών, ΔΜΠ Μελέηη & σεδίαζη με ηη βοήθεια Η/Τ σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν Μησανικών, ΔΜΠ 4 / 12

5 , , ο Δξάμηνο ο Δξάμηνο , ο Δξάμηνο Αζκήζειρ Μελέηηρ και Δξοπλιζμού Πλοίος ΙΙ σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν Μησανικών, ΔΜΠ Μελέηη και Δξοπλιζμόρ Πλοίος ΙΙ σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν Μησανικών, ΔΜΠ Θέμα Μελέηηρ και σεδίαζηρ Πλοίος ΙΙα σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν Μησανικών, ΔΜΠ 5 / 12

6 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΡΓΟ ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ: ΚΔΦΑΛΑΙΟ-Δ-ΒΙΒΛΙΟ (CHAPTER IN BOOK) 1. Papanikolaou, A., Boulougouris, E., Design Aspects of Survivability of Surface Naval and Merchant Ships, in Contemporary Ideas on Ship Stability, Elsevier Publishers, September 1999, Oxford (United Kingdom). ΗΜΔΙΧΔΙ ΜΑΘΗΜΑΣΟ (LECTURE NOTES) 2. Μποςλοςγούπηρ, Δ.Κ και Παπανικολάος, Α.Γ., Μελέηη και Στεδίαζη Πλοίων Ειδικού Τύποσ, ημειώζειρ Μεηαπηςσιακού Μαθήμαηορ, σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν Μησανικών ΔΜΠ, Αθήνα 2008 ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ ΜΔ ΚΡΙΗ (PEER-REVIEWED JOURNALS) 3. A. Papanikolaou, G. Zaraphonitis, S. Skoupas, E. Boulougouris, An integrated methodology for the design of Ro-Ro Passenger ships, Ship Technology Research Schiffstechnik Vol. 57 / No. 1, January 2010, pp Papanikolaou, A., Zaraphonitis, G., Boulougouris, E., Langbecker, U., Matho, S., Sames, P., Optimization of an AFRAMAX Oil Tanker Design, submitted to Journal of Marine Science and Technology, November Boulougouris, E. K., Papanikolaou, A. D., Multi-objective optimisation of a floating LNG terminal, Ocean Engineering Journal, Vol.35 (2008), pp Boulougouris, E. K., Gohari, C., Papanikolaou, A. D., Ship Design Op-timization in the Multimodal Logistics Framework, Harbin Gongcheng Daxue Xuebao/Journal of Harbin Engineering University 27 (SUPPL. 2), pp Boulougouris, E. K., Papanikolaou, A. and Zaraphonitis G., Optimisation of Arrangements of Ro-Ro Passenger Ships with Genetic Algorithms, Ship Technology Research, Verlag Heinrich Soeding, Vol. 51, No. 3, pp , July Papanikolaou A., Spanos D., Boulougouris E., Eliopoulou E., Alissafaki A., Investigation into the sinking of the RO-RO passenger ferry EXPRESS SAMINA, Int. Shipbuilding Progress, Vol. 51, no. 2/3 pp , April ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ ΜΔ ΚΡΙΗ ΣΟΤ ΠΛΗΡΟΤ ΚΔΙΜΔΝΟΤ 9. Boulougouris, Δ. Κ., Papanikolaou, A. D., Energy efficiency parametric design tool in the frame of holistic ship design optimization, 10th International Marine Design Conference (IMDC 09), Trondheim, Norway, May / 12

7 10. Boulougouris, Δ. Κ., Papanikolaou, A. D., MULTIOBJECTIVE OP- TIMISATION OF A FLOATING LNG TERMINAL, 27th International Conference on OFFSHORE ME-CHANICS AND ARCTIC ENGI- NEERING (OMAE 2008), Estoril, Portugal, June, Gkohari C.C., Ostvik I., Brett P.O., Boulougouris E.K. and Papanikolaou A.D., ADVANCED METHODOLOGIES APPLICATION ON SHIP DESIGN IN THE MULTI-MODAL LOGISTICS FRAME- WORK, 10th International Conference on Application of Advanced Technologies in Transportation, Athens GREECE, May Boulougouris, E. K., Papanikolaou, A. D., Le Corre, Y., Ghozlan, F., Turan, O., Kakalis, N.M.P., Ventikos, Y., Fritsch, D., Campos, V., Ventikos, N., Efficient Oil Spill Confrontation by Innovative EU- MOP Units, Int. Symposium on Maritime Safety, Security & Environmental Protection, Athens, Greece, September Boulougouris, E. K., Papanikolaou, A., Ghozlan, F., Turan, O., Kakalis, N. and Fritsch, D., Design of catamaran EU-MOP units for efficient oil spill confrontation, International Conference on Small Craft Related Sciences & Engineering, Bodrum, Turkey, pp , No-vember Boulougouris, E. K., and Papanikolaou, A., Hullform Optimization of a High Speed Wave Piercing Monohull, 9th International Marine Design Conference (IMDC 06), Ann Arbor, Michigan, USA, May Brett, P.O., Boulougouris, E., Horgen, R., Konovessis, D., Oestvik, I., Mermiris, G., Papanikolaou, A. and Vassalos, D., A Methodology for Logistics-Based Ship Design, 9th International Marine Design Conference (IMDC 06), Ann Arbor, Michigan, USA, May Boulougouris, E. K., and Papanikolaou, A., Optimisation of the Survivability of Naval Ships by Genetic Algorithms, 3rd International EuroConference on Computer Applications and Information Technology in the Maritime Industries (COMPIT 04), pp , Siguënza, Spain, 9-12 May Papanikolaou A., Spanos D., Boulougouris E., Eliopoulou E., Alissafaki A., Investigation into the sinking of the RO-RO passenger ferry EXPRESS SAMINA, 8th International Conference on the Stability of Ships and Ocean Vehicles STAB 03, pp.31-48, Madrid, September, Boulougouris, E. K., and Papanikolaou, A., Optimisation of Naval Ships with Genetic Algorithms for Enhanced survivability, 8th International Marine Design Conference (IMDC 03), Athens, Greece, May Zaraphonitis G., Boulougouris E. and Papanikolaou A., An Integrated Optimisation Procedure for the Design of Ro-Ro Passenger 7 / 12

8 Ships of Enhanced Safety and Efficiency, 8th International Marine Design Conference (IMDC 03), Athens, Greece, May Boulougouris, E. K., and Papanikolaou, A., Modelling & Simulation of the evacuation process of passenger ships, IMAM 2002, Crete, Greece, Boulougouris, E. K., and Papanikolaou, A., Preliminary Design of a SWATH corvette for Operations in the Littoral Environment, RINA Warship 2001, London, UK, June, Spanos D., Papanikolaou A., Boulougouris E., On the Rolling and Safety of Fishing Vessels with Water on Deck VIII Inter. Symp. On Technics and Technology in Fishing Vessels, Ancona, May, Papanikolaou, A., Boulougouris, E., On a Rational Approach to the Survivability of Surface Naval and Merchant Ships, Proc. 7th Int. Congress of IMAM, Naples, Italy, May, Papanikolaou, A., Gratsos, G., Boulougouris, E., Eliopoulou, E., Operational Measures of Avoiding Dangerous Situations in Extreme Weather Conditions, Proc. 7th Int. Conf. On Stability of Ships and Ocean Vehicles, STAB2000, Tasmania, Australia, February Papanikolaou, A., Zaraphonitis, G., Spanos, D., Boulougouris, E., Eliopoulou, E., Investigation into the Capsizing of Damaged Ro-Ro Passenger Ships in Waves, Proc. 7th Int. Conf. On Stability of Ships and Ocean Vehicles, STAB2000, Tasmania, Australia, February Frangos, P., Boulougouris, E., Pintzos, S., Aliferis, I., Calculations of the Radar Cross Section of ships using high frequency electromagnetic techniques, International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA 99), pp , Torino, Italy, Sept , Papanikolaou, A., Boulougouris, V., Design Aspects of Survivability of Merchant and Naval Ships, Proc. 4th Int. Workshop on Ship Stability, Memorial Univ. of Newfoundland, St. John's, Canada, September Boulougouris, E., Papanikolaou, A., Design Aspects of Survivability of Naval Ships, Proc. of the Int. Conf. on The Naval Technology For the 21st Century, Hellenic Naval Academy, Greece, June Uzunoglu, N., Papanikolaou, A., Frangos, P., Boulougouris, E., Kaklamani, D., Calculation of the Radar Cross Section (RCS) of Ships Using the Physical Optics (PO) approximation, Proc. of the Int. Conf. on The Naval Technology For the 21st Century, Hellenic Naval Academy, Greece, June Papanikolaou, A., Boulougouris, E., Preliminary Design of an Offshore Patrol Vessel for the Aegean Sea, Proc. of the Int. Conf. on 8 / 12

9 The Naval Technology For the 21st Century, Hellenic Naval Academy, Greece, June Papanikolaou, A., Boulougouris, E., Spanos, D., On the Specification of the Roll Radius of Gyration for Ro-Ro Passenger Ships in view of SOLAS 95 Res. 14 Equivalent Model Test Method, Proc. ISOPE'97 Conf., Honolulu, USA, May ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΝΔΓΡΙΑ ΜΔ ΚΡΙΗ ΣΗ ΠΔΡΙΛΗΦΗ ΣΔΥΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 32. Uzunoglou, N., Frangos, P., Kaklamani, D., Boulougouris, E., Pintzos, S., Calculation of the Radar Cross Section (RCS) of Complex Radar Targets Using the Physical Optics Approximation, Proceedings of the Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS 1998), pp.926, Nantes, France, July Μποςλοςγούπηρ, E. K., «Βέληιζηη Στεδίαζη Πλοίων με Κριηήριο ηην Επιβιωζιμόηηηα καηόπιν Βλάβης με Έμθαζη ζηα ΕΓ/-ΟΓ και Πολεμικά Πλοία», Ηλεκηπονική Γιμηνιαία Έκδοζη Σεσνικών Υπονικών, Σεσνικό Δπιμεληηήπιο ηηρ Δλλάδορ (ΣΔΔ), Σεύσορ 1ο, Ιαν.-Φεβπ Papanikolaou, A., Spyrou, K., Boulougouris, E., Improved Guidance to the Master for Avoiding Dangerous Situations in Extreme Weather Conditions, Σhe Naval Architect, RINA, July ΔΡΓΑΙΔ ΓΙΑ ΑΚΑΓΗΜΑΨΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ 35. Μποςλοςγούπηρ, E. K., Βέληιζηη ζτεδίαζη πλοίων με κριηήριο ηην ε- πιβιωζιμόηηηα καηόπιν βλάβης, με έμθαζη ζηα Ε/Γ-Ο/Γ και πολεμικά πλοία Γιδακηοπική Γιαηπιβή, σολή Ναςπηγών Μησανολόγυν Μησανικών, ΔΜΠ, Αθήνα, Νοέμβπιορ Μποςλοςγούπηρ, E. K., «Στεδίαζη Περιπολικού Σκάθοσς ηύποσ SWATH για ηις ανάγκες ηοσ Ελληνικού Πολεμικού Νασηικού», Γιπλυμαηική Δπγαζία, Σμήμα Ναςπηγών Μησανολόγυν Μησανικών, ΔΜΠ, Αθήνα, Μάπηιορ ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 37. Papanikolaou, A., Zaraphonitis, G., Skoupas, S., Boulougouris, E., Risk-based Optimisation of an AFRAMAX Oil Tanker, TANKOPT- GL-NTUA Project Final Report, May Boulougouris, E. K., Papanikolaou, A. D., Deliverable D.2.3.cat.SDL - 2nd Loop for Final Design, SDL-NTUA, EU-MOP Project report, Proj. No. TST4-CT , July Boulougouris, E., Gohari C., Papanikolaou, A., Parametric Design Tool Guide, Doc. No. FP WP2-T2.1-PDT-R02, SDL-NTUA, LOGBASED Project report, May / 12

10 40. Boulougouris, E., Gohari C., Papanikolaou, A., Parametric Design Tool Guide, Doc. No. FP WP2-T2.1-PDT-R01, SDL-NTUA, LOGBASED Project report, December Boulougouris, E., Papanikolaou, A., Optimization of GIFT Terminal, Doc. No NTS-N-TR-421, SDL-NTUA, GIFT Project report, October Boulougouris, E., Papanikolaou, A., General Architecture of Catamaran Units, SDL-NTUA, EU-MOP Project report, Proj. No. TST4-CT , October Boulougouris, E., Papanikolaou, A., Set-up of Optimization Problem for Underwater Skirts, Doc. No NTS-N-TR-414, SDL- NTUA, GIFT Project report, January Boulougouris, E., Papanikolaou, A., Design Optimization WP8- T8.3, NTUA-SDL, VRSHIPS-ROPAX Project report, November Boulougouris, E., Mermiris, G., Papanikolaou, A., LOGBASED Methodology Toolkit, FP WP2-T2.1, SDL-NTUA SSRC, LOGBASED Project, March Boulougouris, E., Papanikolaou, A., NEWDRIFT Wrapping, VRS- WP6-SDL-NW-V1, NTUA-SDL, VRSHIPS-ROPAX Project report, November Boulougouris E., Zaraphonitis, G., Papanikolaou, A., Optimization Procedure for Fast Ferry Watertight Subdivision (WP5), NTUA- SDL ROROPROB Project report, April Zaraphonitis, G., Boulougouris, E., Papanikolaou, A., Development of an Optimization Procedure for Passenger Ro-Ro Ship Subdivision (WP3 and 5), NTUA-SDL, ROROPROB Project report, August Papanikolaou, A., Boulougouris, E., WinDrift Release User s Manual: The Windows version of the 3D seakeeping panel code NEWDRIFT, NTUA-SDL and SHEAKS Project report, July ΓΗΜΟΙΔΤΔΙ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΓΙΔΘΝΧΝ ΓΙΑΓΧΝΙΜΧΝ 50. Boulougouris, E. K., Papanikolaou, A. D., Spanos, D., Rational Assessment of Survivability for Naval Ships, submitted to 2000 RINA Safer Ship Competition, January Papanikolaou, A., Spyrou, K., Boulougouris, E., Improved Guidance to the Master for Avoiding Dangerous Situations in Extreme Weather Conditions, 1st joint Prize Award at the Annual Safer Ship Competition organized by the Royal Institution of Naval Architects (RINA), December / 12

11 ΈΓΓΡΑΦΟ ΥΟΛΙΑΜΟ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΆΡΘΡΧΝ ΚΑΣΟΠΙΝ ΠΡΟΚΛΗΔΧ 52. Dubrovsky, V.A., Matveev, K.I., Some Aspects Of The Growth In Speed Of Future Combat Ships, International Journal of Maritime Engineering, Royal Institution of Naval Architects (RINA) Transactions Part A, ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΧΣΔΡΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ 53. Papanikolaou, A., Boulougouris, E., Validation of Stability Characteristics of Fishing Vessel Lymperios, NTUA-SDL Technical Report, October Papanikolaou, A., Zaraphonitis, G., Boulougouris, E., Assessment of the Seaworthiness of a feeder Tanker for the Aegean Sea, Technical Report for SHELL HELLAS, March Papanikolaou, A., Boulougouris, E., Seakeeping Analysis of Standard Type Bulkcarriers for Improved Weather Routing, Part I: Handysize, Part 2: Handymax, Part III: Panamax, Part IV: Capesize, Greek Chamber of Shipping, NTUA-SDL Rep., August-November Papanikolaou, A., Boulougouris, E., Spanos, D., On the Specification of the Roll Radius of Gyration for Ro-Ro Passenger Ships in view of SOLAS 95 Res. 14 Equivalent Model Test Method, Prep. for the Hellenic Register of Shipping, Greek Shipowners Assoc. for Passenger Ships & Union of Coastal Passenger Shipowners, NTUA-SDL Rep., Athens, June Papanikolaou, Α., Boulougouris, Δ., Validation of 2D Sloshing Simulations for partially filled oscillating Tanks, Rep. to Germanischer Lloyd, Hamburg, December Boulougouris, Δ., Papanikolaou, Α., Preliminary Design of α SWATH Offshore Patrol Vessel for the Aegean Sea, Final Report to the Greek Navy, Athens, October Papanikolaou, Α., Bartzis, Ρ., Boulougouris, Δ., Spanos, D., Study on the Practical Implications of the Proposed New SOLAS Regulations on Existing Greek Ro-Ro Passenger Ships and Critical Review of the Proposed New Regulations, Vol. Ι-ΙΙΙ, Final Report for the Hellenic Chamber of Shipping, Greek Shipowners Association and Union of Greek Coastal Passenger Shipowners, Athens, September Papanikolaou, A., Boulougouris, E., Conceptual Design of a 120 TEU High-Speed SWATH Container Ship, SDL-NTUA Report, Athens, December Papanikolaou, A., Boulougouris, E., Hydrodynamic Analysis and Preliminary Design of a SWATH Offshore Patrol Vessel for the Greek Navy, SDL-NTUA Report, March / 12

12 ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: : GOADS GOAL based Damage Stability, FP 7(running) : FIREPROOF Probabilistic Framework for Onboard Fire Safety, FP 7 (running) : DNV GIFT Ship Design Optimisation (running) : TANKOPT Holistic Optimisation of Tanker Design : EU-MOP Elimination Units for Marine Oil Pollution, FP : SAFEDOR - Design, Operation and Regulation for Safety, FP : GIFT- Gas Import Floating Terminal, FP : LOGBASED - Logistics Based Design, FP : VRSHIPS-ROPAX : ROROPROB - Probabilistic Rules based Design of Ro-Ro Passengers Ships, DG XII BRITE 1998 : Systematic Study on the wave induced loads and on the capsize of a series of standard type bulkcarriers, Hellenic Chamber of Shipping : Thematic Network SAFER-EURORO - Design for Survivability, DG XII : SHEAKS - Development of a Computer Based System for Enhanced Seakeeping and Structural Ship Design, DG XII BRITE 1996 : Study on the Evaluation of the Roll Radius of Gyration of Ro-Ro Pass. Ships in view of the New SOLAS Reg. Equivalent Model Test Method (completed), Hellenic Chamber of Shipping 1995 : Study on the Practical Implications of the Proposed New SOLAS Regulations on Existing Greek Ro-Ro Pass. Ships and Critical Review of the Proposed New Regulations, Hellenic Chamber of Shipping, Greek Shipowners Association for Pass. Ships, Union of Coastal Passenger Shipowners 1995 : Development of a SWATH Offshore Patrol Vessel for the Aegean Sea, Hellenic Navy, SDL-NTUA self-funded research. 12 / 12

Δπίκ. Καθηγητής, Σμήμα Νασπηγικής ΣΔΙ Αθήνας. : ΣΔΦ-Σμ. Ναςπηγικήρ ΣΔΗ-Α, Αιγάλευ 12210, ΑΘΖΝΑ. Μησανικών, Αναγόπεςζη ζε Γιδάκηοπα Μησανικό ηος ΔΜΠ

Δπίκ. Καθηγητής, Σμήμα Νασπηγικής ΣΔΙ Αθήνας. : ΣΔΦ-Σμ. Ναςπηγικήρ ΣΔΗ-Α, Αιγάλευ 12210, ΑΘΖΝΑ. Μησανικών, Αναγόπεςζη ζε Γιδάκηοπα Μησανικό ηος ΔΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ Ονομαηεπώνςμο : Δσάγγελος Κ. Μποσλοσγούρης Δπίκ. Καθηγητής, Σμήμα Νασπηγικής ΣΔΙ Αθήνας Γιεύθςνζη Σηλέθυνο Email : ΣΔΦ-Σμ. Ναςπηγικήρ ΣΔΗ-Α, Αιγάλευ 12210, ΑΘΖΝΑ : 210-5385389,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνοματεπώνυμο: Διεύθυνση : Email: Κων/νος Α. Μπελιμπασάκης Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγικής ΤΕΙ Αθήνας Τμ. Ναυπηγικής ΤΕΙ-Α, Αιγάλεω 12210, ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210-5385389, 5385311,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ Φεβποςάπιορ 2014 ΙΜΩΝ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΙΓΗ, M.Sc. Φπζηθφο Πεξηβάιινληνο, Εηδηθφο Τερληθφο Επηζηήκνλαο Ομάδα Δξοικονόμηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ BIΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ι. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ίπλωµα Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού, Ιούλιος 1975. ΜΑSSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY S.M. in Naval Architecture

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΓΕΡΟΣΤΑΘΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Θεόδωρος Π. Γεροστάθης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ναυπηγικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑ ΚΑΛΙΑ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ

ΔΙΔΑ ΚΑΛΙΑ ΠΡΟΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΨΝ ΜΑΘΗΜΑΣΨΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΔΙΩΜΑ ΠΡΟΨΠΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Θεόδωροσ Π. Γεροςτϊθησ, Επύκουροσ Καθηγητόσ, Σμόμα Ναυπηγικόσ, χολό Σεχνολογικών Εφαρμογών, ΣΕΙ Αθόνασ Διεύθυνςη: Σμ. Ναυπηγικήσ, ΣΕΥ, ΣΕΙ-Α, Αιγάλεω

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1

ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Σελίδα 1 ΝΙΚΗΤΑΣ Β. ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ Δρ. Ηλεκτρ. Mηχ.& Μηχ. Η/Υ ΕΜΠ Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σελίδα 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ν. ΝΙΚΗΤΑΚΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ EΠΩNYMO: ONOMA : ΠATPΩNYMO: MHTPΩNYMO: YΠHKOOTHTA : EΠAΓΓEΛMA : ΣTAYPAKAKHΣ ΓEΩPΓIOΣ ΣΠYPIΔΩN MAPIA EΛΛHNIKH Kαθηγητής Tομέας Ηλεκτρονικής και Αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο

K. ΓΡΟΤΣΑ, M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο, ΗΔΠΒΑ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ. M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΡΟΤΣΑ M.Sc. Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο ΑΘΖΝΑ ΜΑΗΟ 2012 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΤΣΑ, M.Sc Φπζηθόο Πεξηβάιινληνο, Δηδηθόο Σερληθόο Δπηζηήκνλαο Οκάδα Δμνηθνλόκεζεο Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Dimitris C. Kaliampakos

Dimitris C. Kaliampakos CURRICULUM VITAE Dimitris C. Kaliampakos PERSONAL DATA Date of birth: 26 May 1962 Address: 9 Heroon Polytechneiou street, Zografos, Athens 15780 tel.: +302107722211, fax: +302107722156 e-mail: dkal@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Χριστίνας Διακάκη

Βιογραφικό Σημείωμα Χριστίνας Διακάκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΔΙΑΚΑΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Προσωπικά Στοιχεία... 1 2. Εκπαίδευση... 1 2.1 Σπουδές... 1 2.2 Επιμόρφωση Σεμινάρια... 1 2.3 Ξένες γλώσσες... 2 3. Ακαδημαϊκή - Διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ XΡΗΣΤOΣ ΔOΥΛΗΓΕΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ XΡΗΣΤOΣ ΔOΥΛΗΓΕΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ XΡΗΣΤOΣ ΔOΥΛΗΓΕΡΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙO ΠΕΙΡΑΙΩΣ τηλ. (210) 414-2137, φαξ. (210) 414-2264 email:cdoulig@unipi.gr ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE NIKOLAOS A. KAMPANIS

CURRICULUM VITAE NIKOLAOS A. KAMPANIS CURRICULUM VITAE NIKOLAOS A. KAMPANIS Birthdate: September 18, 1963. Birthplace: Iraklion, Crete, Hellas Citizenship: Hellenic E-mail: kampanis@iacm.forth.gr Languages: English (fluent), French (fluent),

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου Βιογραφικό Σημείωμα Γεώργιος Δ. Δούνιας Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου ΧΙΟΣ Φεβρουάριος 2014 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ο Γιώργος Δημ. Δούνιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Αποφοίτησε από το Γενικό Λύκειο

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. National Technical University of Athens, Greece Diploma, School of Electrical & Mechanical Engineering (1972)

CURRICULUM VITAE. National Technical University of Athens, Greece Diploma, School of Electrical & Mechanical Engineering (1972) CURRICULUM VITAE IOANNIS AGAMEMNON PAPAZOGLOU PRESENT ADDRESS: Institute of Nuclear Technology- Radiation Protection, National Center for Scientific Research "DEMOKRITOS" Aghia Paraskevi, 15310, Greece

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 1.0 ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Βιογραφικό Σημείωμα. 1.0 ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Καθηγητής και Πρόεδρος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Βιογραφικό Σημείωμα Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Ζωγράφος Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 113 62, Αθήνα Τηλ.: +30 210 8203673-5, Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Λήψης Αποφάσεων Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ. ΤΑΡΑΝΤΙΛΗΣ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Δ.Ε.Τ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Κων/νος Σπύρου Καθηγητής

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Κων/νος Σπύρου Καθηγητής ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Κων/νος Σπύρου Καθηγητής Γραφείο Γ.201, Κτήριο Ναυπηγών και Μηχανολόγων Μηχ/κών Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφος, 15780 Τηλ: 210-7721418,

Διαβάστε περισσότερα

ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ANAΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία σ.2 Περίληψη πανεπιστηµ. σταδιοδροµίας... σ.2 Ακαδηµαϊκές σπουδές.... p.3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Διευθυντή του Τομέα Βιομηχανικής Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ

ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΔ ΓΙΔΤΘΤΝΔΙ I. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ Ανηωνία Γεληζηαύπος ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ Δςλάμπιορ ΗΜ/ΝΙΑ ΓΔΝΝΗΗ 24/9/1971 ΓΙΔΤΘΤΝΗ Ανδπέα Παπανδπέος 28Β, 55132 Καλαμαπιά, Θεζ/νίκη ΣΗΛ. ΔΡΓΑΙΑ 2310 013 242

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. 9. Key qualifications: Extensive experience in Health Information Systems and Electronic Patient Record

CURRICULUM VITAE. 9. Key qualifications: Extensive experience in Health Information Systems and Electronic Patient Record CURRICULUM VITAE 1. Surname: TSIRINTANI 2. Name: MARIA 3. Nationality: Greek 4. Civil status: married, one child 5. E-mail/Tel.: martsi@teiath.gr / 210-5385231 6. Education : Institution Date: from (month/year):

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Επαγγελματική Θέση: Εκπαίδευση: Σταδιοδρομία:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Επαγγελματική Θέση: Εκπαίδευση: Σταδιοδρομία: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Εμμανουήλ Γεωργίου Καβουσανός Διεύθυνση Εργασίας: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 104-34 Τηλ: 210 8203167, Φαξ: 210 8203196, Email: mkavus@aueb.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία σ.2 Περίληψη πανεπιστηµ. σταδιοδροµίας... σ.2 Ακαδηµαϊκές σπουδές... p.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ. Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία σ.2 Περίληψη πανεπιστηµ. σταδιοδροµίας... σ.2 Ακαδηµαϊκές σπουδές... p. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΛΕΝΗΣ Α.ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συνοπτικά βιογραφικά στοιχεία σ.2 Περίληψη πανεπιστηµ. σταδιοδροµίας... σ.2 Ακαδηµαϊκές σπουδές.... p.3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ: ΤΙΤΛΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙKΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ (2410)-233528. Δ-mail k_kokkinos@teilar.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙKΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΗΛΔΦΩΝΟ (2410)-233528. Δ-mail k_kokkinos@teilar.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙKΟ ΗΜΔΙΧΜΑ ΠΡΟΧΠΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΟ ΣΗΛΔΦΩΝΟ (2410)-233528 Δ-mail k_kokkinos@teilar.gr ΠΟΤΓΔ - ΑΠΟΦΟΙΣΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΦΤΙΚΗ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ (Ιούνιορ 1989).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Ελευθέριου Θ. Ιακώβου Καθηγητή στο Γνωστικό Αντικείμενο: «Επιχειρησιακή Έρευνα στον Προγραμματισμό Παραγωγής και Εφοδιασμού» Προέδρου, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών

Βιογραφικό Σημείωμα. 9/1987-8/1992 Doctor of Philosophy (Ph.D.), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα: Καρατζάς Γεώργιος του Παύλου Ημερ. Γεννήσεως: 12 Ιουνίου, 1958 Διεύθυνση: Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης, 73100, Χανιά Τηλ.: 28210-37792, Fax: 28210-37846

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων

Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων Όνομα Επαγγελματική Θέση Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων Βλαχάκης Νικόλαος, γενηθείς την 22/10/1950 στα Ιωάννινα Τακτ. Καθηγητής Μηχανολογίας ΤΕΙ-Χαλκίδας Τομέας Ενασχόλησης Εργαστήριο Ρευστοδυναμικής

Διαβάστε περισσότερα

Curriculum Vita. Publications:

Curriculum Vita. Publications: Curriculum Vita Surname: Spentzas Given Names: Konstantinos Son of: Nicholas Titles: Prof. at the NTUA - Dr. Sc. Tech. - Dipl. Mech. Eng. Date of Birth: 24 May 1944 Place of Birth: Athens, Greece Position:

Διαβάστε περισσότερα