Ζ Δ L L Δ Ν Η C R Δ Ρ U Β L Η C Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Ρ ΑΚ Ο F ΣΗR Α C Ε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ζ Δ L L Δ Ν Η C R Δ Ρ U Β L Η C Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Ρ ΑΚ Ο F ΣΗR Α C Ε"

Transcript

1 Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α Δ Η Μ Ο Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Ο Π ΑΝ Ε Π Ι Σ Η Μ Ι Ο Θ Ρ Α Κ Η Θ Ρ ΑΚ ΧΟΛΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ Π. ΣΑΛΓΑΡΖ ΚΟΜΟΣΖΝΖ Ζ Δ L L Δ Ν Η C R Δ Ρ U Β L Η C D Ε Μ Ο C R Ι Σ U S U Ν Ι V Ε R S Ι Σ Y Ο F ΣΗR Α C Ε SCHOOL OF SOCIAL, POLITICAL AND ECONOMIC SCIENCES DEPARTMENT ΟF SΟCIΑL ADMINISTRATION AND POLITICAL SCIENCE P.TSALDARI SΣR. 1 GR ΚΟΜΟΣΗΝΗ Αξηζκ. πξση.:1236/ Θέκα: Καηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο αθαδεκατθνχ έηνπο Ζ πλέιεπζε ηνπ Σκήκαηνο ζηελ αξηζ. 10/ ζπλεδξίαζή ηεο, αθνχ έιαβε ππφςε α)ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ Ν. 4186/2013 θαη ηνπ άξζξνπ 6 παξ.10 ηνπ Ν.4218/2013 β) ηηο δηαηάμεηο ηεο αξηζ. Φ /Β3/2013 Τ.Α.(ΦΔΚ 3185/ /η.Β.), απνθάζηζε: Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ νξίδεηαη απφ 1 έσο 15 Ννεκβξίνπ Σα δηθαηνινγεηηθά (αίηεζε θαη αληίγξαθν πηπρίνπ ή πηζηνπνηεηηθφ πεξάησζεο ζπνπδψλ) ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Σκήκαηνο. Πξνθεηκέλνπ γηα πηπρηνχρνπο εμσηεξηθνχ ζπλππνβάιιεηαη θαη βεβαίσζε ηζνηηκίαο ηίηινπ ζπνπδψλ απφ ην ΓΟΑΣΑΠ ή απφ ην φξγαλν πνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπ ηίηινπ ζπνπδψλ. Οη θαηαηαθηήξηεο εμεηάζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 1 έσο 20 Γεθεκβξίνπ 2014 (νη αθξηβείο εκεξνκελίεο ζα αλαθνηλσζνχλ κεηά ηελ έλαξμε ησλ θαλνληθψλ καζεκάησλ). ΓΖΛΧΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΧΝ ΚΑΗ ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΠΟΤ ΘΑ ΔΞΔΣΑΘΟΤΝ Με δεδνκέλν φηη ζην Σκήκα ιεηηνπξγνχλ δχν εηζαγσγηθέο θαηεπζχλζεηο νη ππνςήθηνη ζα εμεηαζηνχλ ζε δηαθνξεηηθά καζήκαηα αλάινγα κε ηελ πξνηίκεζή ηνπο λα θαηαηαρζνχλ ζηελ Καηεχζπλζε Κνηλσληθήο Γηνίθεζεο ή ζηελ Καηεχζπλζε Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο. Σελ πξνηίκεζε ηεο Καηεχζπλζεο ζα δειψζνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπο. ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ:

2 Οη ππνςήθηνη ζα εμεηαζζνχλ ζηα καζήκαηα: -Δηζαγσγή ζην Γεκφζην Γίθαην -Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Δξγαζία -Δηζαγσγή ζηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ Οη ππνςήθηνη ζα εμεηαζζνχλ ζηα μαζήμαηα: -Δηζαγσγή ζην Γεμφζην Γίθαην -Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή Δπηζηήμε -Οηθνλνμηθή Αλάιπζε Αθνινπζεί αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο εμεηαδφμελεο χιεο. 1. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ (ΚΠ) Θεμαηηθέο ελφηεηεο: - Ζ ΚΠ σο επηζηεμνληθφ γλσζηηθφ αληηθείμελν θαη σο πεδίν θνηλσληθήο παξέμβαζεο - Οξηνζέηεζε, ζηφρνη θαη ραξαθηήξαο ηεο ΚΠ ζε ηζηνξηθφ θαη θνηλσληθφ πιαίζην - Δηζαγσγή ζην πνιπεπηζηεμνληθφ ζεσξεηηθφ ππφβαζξν ηεο ΚΠ - Κνηλσληθέο αλάγθεο, θνηλσληθά δηθαηψμαηα, θνηλσληθέο αληζφηεηεο, θηψρεηα, θνηλσληθφο απνθιεηζμφο - Δπημέξνπο πεδία ηεο ΚΠ: θνηλσληθή αζθάιεηα, θνηλσληθή βνήζεηα, θνηλσληθή αζθάιηζε, πγεία, απαζρφιεζε, παηδεία, πεξηβάιινλ, θαηνηθία - Έλλνηα θαη εμέιημε ηνπ Κξάηνπο Πξφλνηαο - χγρξνλεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο ΚΠ - Κνηλσληθή Πνιηηηθή θαη Καπηηαιηζηηθή Αλάπηπμε - Ηδηφηεηα ηνπ Πνιίηε θαη Κνηλσληθή Σάμε Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία 1. Βεληέξεο. θαη Παπαζενδψξνπ Υ. (2003):Ζ Κνηλσληθή Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα. Πξνθιήζεηο θαη Πξννπηηθέο, (ζει.27-38, θαη ), Διιεληθά Γξάμμαηα, Αζήλα.

3 2. Esping-Andersen G. (2006): Οη Σξεηο Κφζμνη ηνπ Καπηηαιηζμνχ ηεο Δπεμεξίαο, (ζει. 9-86), Διιεληθά Γξάμμαηα, Αζήλα. 3. Marshall Σ.H. θαη Bottomore (1995): Ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε θαη θνηλσληθή ηάμε, Gutenberg, Αζήλα. 4. Μαηζαγγάλεο Μ. (επημ.)(1999):πξννπηηθέο ηνπ Κνηλσληθνχ Κξάηνπο ζηελ Νφηηα Δπξψπε (ζει.13-32), Διιεληθά Γξάμμαηα, Αζήλα. 5. Πεημεδίδνπ-Σζνπινπβή Μ. (1992): Κνηλσληθέο Αληζφηεηεο θαη Κνηλσληθή Πνιηηηθή (ζει. 1-51), εθδφζεηο Δμάληαο, Αζήλα. 6. Πεηκεδίδνπ Μ. θαη Παπαζενδψξνπ Υ. (επηκ.): Φηψρεηα θαη Κνηλσληθφο Απνθιεηζκφο, (ζει & ), Δμάληαο, Αζήλα. 7. ηαζηλνπνχινπ Β.Ο. (1990): Κξάηνο Πξφλνηαο, Gutenberg, Aζήλα. 8. ηαζηλνπνχινπ Β.Ο. (1996): Εεηήκαηα ζχγρξνλεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. (ζει ), Gutenberg, Aζήλα. 9. ηαζηλνπνχινπ Β.Ο. (1990): Κξάηνο Πξφλνηαο, Gutenberg, Aζήλα. 10. ηαζηλνπνχινπ Β.Ο. (1996): Εεηήκαηα ζχγρξνλεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. (ζει ), Gutenberg, Aζήλα. 2. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θεκαηηθέο ελφηεηεο: - Ζ εκθάληζε θαη ε εμέιημε ηεο επηζηήκεο ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο (Κ.Δ.) - Σν δηεπηζηεκνληθφ ηεο ππφβαζξν - Οη παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ θαη επεξεάδνπλ ηε θηινζνθία, ηνπο ζηφρνπο γηα θνηλσληθή αιιαγή θαη επεκεξία θαη ηηο πνιπδηάζηαηεο δξάζεηο ηεο Κ.Δ. - Μέζνδνη εθηίκεζεο θαη παξέκβαζεο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ επίιπζε θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (αηφκσλ, ζρεκάησλ νηθνγέλεηαο, νκάδσλ, θνηλνηήησλ, νξγαλψζεσλ). - Ζ νκάδα σο πεδίν έξεπλαο, παξέκβαζεο θαηαιιαγήο ηεο Κ. Δ. - Οη θιίκαθεο εθαξκνγήο ηνπ γεληθνχ κνληέινπ παξέκβαζεο - Πεδία - ηνκείο εθαξκνγήο ηεο Κ.Δ. - χγρξνλεο ηάζεηο ηεο ζεσξίαο θαη ησλ εθαξκνγψλ ηεο. Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία 1. Καιιηληθάθε Θεαλψ (2011): Δηζαγσγή ζηε Θεσξία θαη ηελ Πξαθηηθή ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο. Αζήλα: TOΠΟ

4 2. Καλδπιάθε Αγάπε (2008) Ζ πκβνπιεπηηθή ζηελ Κνηλσληθή Δξγαζία. Αζήλα: ΣΟΠΟ. 3. Γεκνπνχινπ Λαγσλίθα Μ. (2011) Μεζνδνινγία Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Μνληέια Παξέκβαζεο Μέξνο Α.Γλψζεηο, αμίεο θαη δεμηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο. Κεθάιαηα: I, II, III, IV,V, θαη VΗ (ζει ). 3. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ ΓΗΚΑΗΟ (θνηλφ θαη γηα ηηο δχν θαηεπζχλζεηο) Θεμαηηθέο ελφηεηεο: - Έλλνμε ηάμε - Γίθαην - Καλφλεο δηθαίνπ. - Δλλνηά θαη Γηαθξίζεηο ηνπ Πνιηηεχμαηνο-Σν Πνιίηεπμα ηεο Διιάδνο. - Έλλνηα ηνπ πληάγμαηνο θαη Γηαθξίζεηο ηνπ. - πληαθηηθή Δμνπζία θαη Αλαζεσξεηηθή Λεηηνπξγία - Πεγέο ηνπ Διιεληθνχ πληαγμαηηθνχ Γηθαίνπ - Οη ζεμειηψδεηο αξρέο ηνπ πληάγμαηνο - Σα φξγαλα ηνπ Κξάηνπο α. Σν Δθινγηθφ ψμα β. Ζ Βνπιή γ. Ζ Κπβέξλεζε δ. Ο Πξφεδξνο ηεο Γεμνθξαηίαο Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία 1. Δπάγγεινο Βεληδέινο, Μαζήμαηα πληαγμαηηθνχ Γηθαίνπ Θεζζαινλίθε 2. Κψζηαο Μαπξηάο, πληαγμαηηθφ Γίθαην. Σφμνο Η, Αζήλα Κνμνηελή 3. Πέηξνο Η.Παξαξάο, Δξμελεία πληάγμαηνο Corpus ΗΗΗ. Κπβέξλεζε Γηθαζηηθή Δμνπζία 4. Γεμ. Σζάηζνο, πληαγμαηηθφ Γίθαην Α //-- --//-- --//-- Β 6. Φ. ππξφπνπινπ "Δηζαγσγή ζην πληαγμαηηθφ Γίθαην". 4. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ Θεμαηηθέο ελφηεηεο:

5 Οηθνλνμηθή ζεσξία: Βαζηθέο έλλνηεο θαη ζρνιέο ζθέςεο. Θεηηθή θαη θαλνληζηηθή νηθνλνμηθή. Μηθξννηθνλνμηθή θαη Μαθξννηθνλνμηθή πξνζέγγηζε. Οηθνλνμηθά ππνδείγμαηα θαη ζεσξίεο. Οηθνλνμηθά ζηνηρεία, δηαγξάμμαηα, μεηξήζεηο. Αξηζμνδείθηεο θαη πιεζσξηζμφο. Μηθηή νηθνλνμία θαη ν ξφινο ηνπο θξάηνπο. Μηθξννηθνλνμηθή αλάιπζε: Βαζηθέο έλλνηεο ζηελ μηθξννηθνλνμηθή αλάιπζε. Εήηεζε θαη πξνζθνξά αγαζψλ. Ο ξφινο ηεο αγνξάο. Σηκέο θαη ηζνξξνπία. Τπνθαηάζηαηα θαη ζπκπιεξσκαηηθά αγαζά. Τπεξβάιινπζα πξνζθνξά θαη ππεξβάιινπζα δήηεζε. Διαζηηθφηεηα: Διαζηηθφηεηα δήηεζεο θαη πξνζθνξάο, εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα, ζηαπξνεηδήο ειαζηηθφηεηα. Καλνληθά θαη θαηψηεξα αγαζά. Πνιπηειή θαη αλαγθαία αγαζά. Πξνηηκήζεηο ηνπ θαηαλαισηή θαη εηζνδεκαηηθφο πεξηνξηζκφο. Κακπχιεο αδηαθνξίαο. Δπηρεηξήζεηο θαη πξνζθνξά. Πξντφλ, θφζηνο, έζνδα, θέξδε. Οξηαθφ θφζηνο θαη έζνδν. Κακπχιε πξνζθνξάο ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο αγνξάο. Δπηινγή επηπέδνπ πξντφληνο θαη κεγηζηνπνίεζε θεξδψλ. Μνξθέο αγνξάο. Σέιεηνο αληαγσληζκφο: πξνυπνζέζεηο, θακπχιε δήηεζεο. Καζαξφ κνλνπψιην: πξνυπνζέζεηο, θακπχιε δήηεζεο. χγθξηζε κε ηέιεην αληαγσληζκφ. Αηειήο αληαγσληζκφο θαη θακπχιε δήηεζεο ηνπ πξντφληνο. Οιηγνπψιην θαη κνλνπσιηαθφο αληαγσληζκφο: πξνυπνζέζεηο θαη επηπηψζεηο. Δηζαγσγή ζηε καθξννηθνλνκηθή θαη ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο Ζ κέηξεζε ηνπ θφζηνπο δσήο Θεσξία θαηαλάισζεο θαη απνηακίεπζεο Πξνζδηνξηζκφο ηνπ εηζνδήκαηνο Πνιιαπιαζηαζηέο Xξήκα θαη ζχγρξνλε ηξαπεδηθή Κεληξηθή ηξάπεδα θαη λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα Θεσξία επέλδπζεο Ννκηζκαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή ζε θιεηζηή νηθνλνκία Αλεξγία Πιεζσξηζκφο Βηβιηνγξαθία

6 Οη ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο αλαπηχζζνληαη κε επάξθεηα ζηα πεξηζζφηεξα εγρεηξίδηα θαη εηζαγσγηθά ζπγγξάκκαηα ζηελ Οηθνλνκηθή Θεσξία θαη ζηελ Μηθξννηθνλνκηθή θαη Μαθξννηθνλνκηθή αλάιπζε. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: Begg, D., Fischer, S. θαη Dornbusch, R. (2006), Δηζαγσγή ζηελ Οηθνλνμηθή, Αζήλα: Κξηηηθή. Mankiw, G. θαη Taylor M. (2010), Αξρέο Οηθνλνμηθήο Θεσξίαο. Με αλαθνξά ζηηο Δπξσπατθέο Οηθνλνμίεο, Σφκνη Α θαη Β, Αζήλα: Gutenberg - Γ. & K Γαξδαλνο. Ferguson, K. (2004), Βαζηθέο Αξρέο Οηθνλνμηθήο Θεσξίαο, Αζήλα: Κξηηηθή. Samuelson, R. A. θαη Dordhaus, W. D. (2000): Οηθνλνμηθή (16ε δηεζλήο έθδνζε), Σφκνη Α θαη Β, Αζήλα: Παπαδήζεο 5. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ Βηβιηνγξαθία: 1. Heywood Andrew, Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή, Πφιηο, Ίδξπκα. Καξάγησξγα, Θεσξίεο ηεο Πνιηηηθήο θαη ηνπ Κξάηνπο, αββάιαο, Φπρνπαίδεο Κνζκάο, Δηζαγσγή ζηελ Πνιηηηθή επηζηήκε, (αξρείν pdf). Ζ Πξφεδξνο ηνπ Σκήκαηνο νθία Βηδάιε Αλ. Καζεγήηξηα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΦΙΛΟΟΦΙΑ, ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΗ ΚΑΙ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ» ΟΓΗΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΑΘΗΝΑ 2011

Διαβάστε περισσότερα

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ

Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α. ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ Δ Θ Ν Η Κ Ζ Υ Ο Λ Ζ Γ Ζ Μ Ο Η Α Τ Γ Δ Η Α ζε ζχκπξαμε κε ην ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΤΓΗΔΗΝΖ ηνπ Σ.Δ.Η. ΑΘΖΝΑ ΔΧΣΔΡΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (Π.Μ.) ζηελ «Δ Φ Ζ Ρ Μ Ο Μ Δ Ν Ζ Γ Ζ Μ Ο Η

Διαβάστε περισσότερα

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012

Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 Οη πνπδέο Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ 2011-2012 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ Σκήκα Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο θαη Ηζηνξίαο Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Α. Ζ Κνηλσληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ

ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΕΙ ΛΑΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ και ΜΑΘΗΜΑΣΩΝ Ισχύει από το Ακ. Έτος 2010-11 55 η ειπά Διζαγωγήρ ποςδαζηών (και μεηά) ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2010 Πξόγξακκα Σπνπδώλ Τκ. Τνπξηζηηθώλ Επηρεηξήζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΑΘΖΝΑ 2009 1 2 ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΑ, ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ, ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Σν Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ παξφληνο νδεγνχ, γηα ην αθαδεκατθφ έηνο 2007 2008, ππνζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΧΣΔΡΙΚΧΝ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΗ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΓΙΟΙΚΗΗ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ο.Σ.Α. ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ: ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΑ Γεληθέο δηαηάμεηο Σν Σκήκα Φηινζνθίαο-Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί απφ ην αθαδεκατθφ έηνο 2004-2005 Πξφγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ

ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ. Οδεγόο πνπδώλ ΠΑΝΣΔΗΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΖΜΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Οδεγόο πνπδώλ Αθαδ. έηoπο 2008 2009 1 ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ: Βαζίιεηνο Κέθεο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο πύξνο Πνιπκέξεο, Δ.Σ.Δ.Π. ΑΘΖΝΑ 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών

Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών Σμήμα Γιοίκηζηρ Δπισειπήζεων Πποπηςσιακό Ππόγπαμμα ποςδών Σν Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ άξρηζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην αθαδεκατθφ έηνο 1999-2000. ηελ παξνχζα θάζε ζην ηκήκα Γηνίθεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΟΓΖΓΟ ΠΟΤΓΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΟ ΔΣΟ 2008-2009 ΦΛΧΡΗΝΑ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2008 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Μήλπκα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Θ. ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2011 Πξφινγνο Οη ζεκεηψζεηο απηέο γξάθηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο Γεκνζίαο Οηθνλνκηθήο. Οξηζκέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00

ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 Γιδάζκονηερ: Γιδάζκονηερ: ΜΑΘΖΜΑΣΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΦΥ 00 3 Ομάδαπεωηι- Τποσ- Δξάμηνο: Υειμεπινό κό EΗΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ Λέθηνξαο Αζεκίλα Ράιιε (ηα άλλα Σμήμαηα διδάζκεηαι από ηον Λέκηορα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ»

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΑΓΡΟΣΗΚΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 2010-2011 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ω ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 30, Nos. 1-2, February April 2005, p. 16.

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 30, Nos. 1-2, February April 2005, p. 16. ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΟΡΓΑΝΗΜΧΝ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ 2004-2006 Ο ΔΞΔΤΡΧΠΑΨΜΟ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΔΠΗΜΔΛΔΗΑ ΓΚΑΣΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βξπσλίδεο Μάξηνο θαη Γνπιηάκνο Κώζηαο Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ

Βξπσλίδεο Μάξηνο θαη Γνπιηάκνο Κώζηαο Δπξσπατθφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Κνηλσληθή πνιηηηθή ζηε ΝΑ Δπξώπε:

Διαβάστε περισσότερα

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Δγρεηξίδην Δθπαίδεπζεο. «Βαζηθέο αξρέο. ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ Δγρεηξίδην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ & ΓΗΚΣΤΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ 1 ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα:: «Η Ππωηηοβάθμιια Φποννηηίίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΡΙΗ ΣΟΤ ΜΟΝΔΣΑΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39

Η ειεθηξνληθή κάζεζε ζηα ηδξύκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά θξάηνο 39 1 Ηιεθηξνληθή κάζεζε ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. πγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο ειεθηξνληθήο κάζεζεο ζηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δζζνλίαο Πεξίιεςε Δπξεηήξην Δηζαγσγή..

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011

Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πρόγραμμα σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 Χειμερινό εξάμηνο Τομέας Ιστορίας Εισαγωγή στις ιστορικές σπουδές Κσδηθφο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΘΖΝΑ ΣΜΖΜΑ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΔΡΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΚΣΡΗΑ ΟΓΖΓΟΤ Γπ. Ηυάννα ΣΕΟΝΗΥΑΚΖ Καθηγήηπια Δπγοθεπαπείαρ ΑΘΖΝΑ 2007 2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ελ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr

2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ. http://www.del.auth.gr Ο Γ Ζ Γ Ο Π Ο Τ Γ Ω Ν 2 0 1 3-2 0 14 ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ http://www.del.auth.gr Πεξηερφκελα - Inhaltsverzeichnis ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΟ ΣΜΖΜΑ ΓΔΡΜΑΝΗΚΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΦΗΛΟΛΟΓΗΑ Ηζηνξηθφ Σκήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ

ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΟΔΗΓΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΠΣΤΦΙΟΤΦΟΤ ΟΠΣΙΚΗ & ΟΠΣΟΜΕΣΡΙΑ ΑΘΗΝΑ, 2008 ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΟΠΣΗΚΟΤ - ΟΠΣΟΜΔΣΡΖ. 2 ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΑ... 2 ΠΡΟΛΟΓΟ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ... 5 1.1 Αληηθείκελν ζπνπδψλ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα

Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών Επισοπηγήζεων: Μελέηη Πεπίπηωζηρ Καβάλα - Ξάνθη - Δπάμα Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ Κ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΧΝ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ενίζσςζη ηηρ κοινωνικήρ ζςνοσήρ ζηοςρ πόλοςρ ανάπηςξηρ με ηη σπήζη Σςνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΩΝΣΑ ΣΗ ΙΩΠΗΡΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ. Απιζηείδηρ Αζππούληρ

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΩΝΣΑ ΣΗ ΙΩΠΗΡΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ. Απιζηείδηρ Αζππούληρ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 ΜΕΛΕΣΩΝΣΑ ΣΗ ΙΩΠΗΡΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ:

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ ΣΖ ΣΑΓΗΟΓΡΟΜΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο

Πεπίλητη. Abstract. Λέμεηο θιεηδηά: θαξκαθεπηηθή πνιηηηθή, θνηλνηηθφ δίθαην, ξχζκηζε, εμεπξσπατζκφο Πεπίλητη ηελ παξνχζα εξγαζία αλαιχεηαη ε ξχζκηζε ηεο αγνξάο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη εηδηθφηεξα ε ζεζκηθή παξέκβαζε ζην θαζεζηψο αδεηνδφηεζεο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο

Διαβάστε περισσότερα

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O

11 0 2 0 2 λ πδ o π ο φ γ ε δ O Oδεγφο πoπδψλ 2010 2011 Δπιμέλεια: Δπηηξνπή Νδεγνχ Ππνπδψλ Εψδε Εσγξαθίδνπ Λαηάζα Σξηζηνδνχινπ Θσλζηαληίλα Κπνπκπάξα Καξία Γνχλδε 1 2 ΚΔΟΝΠ ΞΟΥΡΝ... 7 Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην Ίδξπκα θαη ην Ρκήκα... 7

Διαβάστε περισσότερα