Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ ΥΑΦ ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ"

Transcript

1 ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο, ώζηε λα κπνξέζνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηωλ επηρεηξήζεωλ ζπκβάιινληαο ζηελ αλάπηπμή ηνπο, θαη λα κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληα πνπ ζα ηνπο αλαηεζνύλ πεηπραίλνληαο λα γίλνπλ αλαληηθαηάζηαηνη θαη λα απνθηήζνπλ έηζη ζεκαληηθέο πξννπηηθέο εμέιημεο ζηελ εξγαζία ηνπο. Εκπαιδεσηικές ενόηηηες : Βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηωλ επηρεηξήζεωλ Κεζνδνινγία αλάιπζεο δηαδηθαζηώλ εμππεξέηεζεο Νξγάλωζε/Γηαρείξηζε πειαηνινγίνπ θαη ζπζηήκαηα εμππεξέηεζεο Δπηθνηλωλία κε ηνλ πειάηε - Ππκπεξηθνξά Ξξνζδηνξηζκόο βαζκνύ ηθαλνπνίεζεο πειάηε- δηαρείξηζε παξάπνλωλ Ρερληθέο Ξωιήζεωλ Δμππεξέηεζε κεηά ηελ πώιεζε (After Sales Service) γηεηλή θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία, ηερληθέο αλαδήηεζεο εξγαζίαο θαη βαζηθέο αξρέο εξγαηηθνύ δηθαίνπ Δμνηθείωζε ηωλ θαηαξηηδνκέλωλ κε ην ρώξν ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο Πρακηική άζκηζη Πηελ πξαθηηθή άζθεζε πεξηιακβάλνληαη γλωζηέο Πεξξαϊθέο Δπηρεηξήζεηο, Αλώλπκεο Δηαηξίεο, Βηνκεραλίεο, Ινγηζηηθά Γξαθεία θαη Γξαθεία Ξαξνρήο Σξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ. Εξσπηρέηηζη πελαηών Σελίδα 1

2 ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΞΑΛ-ΚΑΟΘΔΡ ΞΑΛΑΓΗΥΡΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΥΛ ΔΟΓΑΙΔΗΥΛ ΘΑΗ ΔΜΑΟΡΖΚΑΡΥΛ ΣΟΠΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΑΦΝΗ ΡΠΝΙΑΘΗΓΖ&ΠΗΑ Ν.Δ ΑΛΡΗΞΟΝΠΥΞΔΗΑ-ΠΛΔΟΓΗΝ ΑΡΝΘΗΛΖΡΥΛ 1νΣΙΚ - ΛΗΓΟΗΡΑΠ "ΔΞΗΞΙΝ PLACE" ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΣΟ.ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑ ΔΞΗΞΙΝ ΦΑΔΘΥΛ ΑΒΔΔ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ ΘΑΗ ΡΞΝΞΝΗΖΠΖΠ ΘΟΔΑΡΥΛ ΠΔΟΘΝ FOODS ΘΗΦΑ ΗΚΔ ΔΞΔ ΞΑΞΑΗΥΑΛΛΝ Α.Δ. ΑΠΦΑΙΡΗΘΖ Α.Δ ΔΘΘΝΘΗΠΡΖΟΗΑ ΖΟΑΘΙΔΗΑΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ ΡΝΚΑΡΝΞΝΙΡΝ ΘΑΗ ΞΝΟΔ ΡΝΚΑΡΑΠ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΞΑΟΑΓΥΓΖ Θ ΔΚΞΝΟΗΑ ΠΘΟΝΓΔΚΑΡΝΠ, ΑΓΟΑΛΥΛ ΙΗΘΥΛ Θ ΑΠΦΑΙΡΝΚΗΓΚΑΡΝΠ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΒΑΚΒΑΘΝΠ 10νΣΙΚ - ΛΗΓΟΗΡΑΠ ΞΑΟΑΞΙΔΟΥΠ ΡΔΙΥΛΔΗΝ ΘΑΗ ΙΔΘΥΛΑ 7 ΣΙΚ - ΝΗΛΝΠΑΠ ΖΟΑΘΙΔΗΑ ΞΔΡΟΗΓΖΠ HONDOS CENTER Εξσπηρέηηζη πελαηών Σελίδα 2

3 ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Λ. ΛΗΘΖΦΝΟΗΓΝ &ΠΗΑ Δ.Δ ΔΚΞΝΟΗΝ ΖΙΔΘΡΟΗΘΥΛ ΔΗΓΥΛ Θ.Δ.Α. Α.Δ. ΞΑΞΑΞΑΛΑΓΗΥΡΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΘΑΡΑΠΘΔΖ- ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖ ΑΘΗΛΖΡΥΛ Α.Δ. SPORES AND PLAN ΔΟΓΝΠΡΑΠΗΝ ΘΑΡΑΠΘΔΖΠ ΝΟΓΑΛΥΛ ΞΑΗΓΗΘΥΛ ΣΑΟΥΛ ΑΚΚΝΓΗΑ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΖ ΜΙΝΓΙΞΡΗΘΖ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΖ ΜΙΝΓΙΞΡΗΘΖ Θ.Δ.Α. Α.Δ. ΞΑΞΑΞΑΛΑΓΗΥΡΝ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΘΑΡΑΠΘΔΖ-ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖ ΑΘΗΛΖΡΥΛ Α.Δ. ΑΟΡΕΝΓΙΝ ΘΟΗΑΘΝΠ Η.ΞΟΥΡΝΞΑΞΑΠ&ΠΗΑ Ν.Δ ΔΜΞΟΔΠ ΠΑΟΝΓΙΝ ΛΗΘ.&ΠΗΑ Ν.Δ ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΠΗΑ ΝΔ ΞΑΠΣΑΙΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΑΞΝΠΡΝΙΑΘΖΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΑΦΝΗ ΑΛΓΟΔΝ Ν.Δ. ΓΝΟΓΝΙΗΓΝ ΓΔΥΟΓΗΑ&ΠΗΑ Δ.Δ ΙΝΘΗΓΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΚΖΙΗΑΓΖΠ Β. ΡΟΦΥΛ ΝΓΝΠΖΚΑΛΠΔΗΠ ΔΚΞΝΟΗΝ ΓΗΑΛΝΚΔΠ ΡΟΝΦΗΚΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΗΘΖ ΔΡΑΗΟΗΑ ΔΚΞΝΟΗΝ ΔΞΗΞΙΥΛ, ΘΝΦΥΚΑΡΥΛ, ΘΝΕΗΛΥΛ, ΔΟΚΑΟΗΥΛ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΗ ΘΑΡΑΠΡΖΚΑΡΥΛ ΔΚΞΝΟΗΑ ΓΔΥΟΓΗΘΥΛ ΔΦΝΓΗΥΛ ΒΗΝΡΔΣΛΗΑ ΜΙΗΛΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ-ΔΞΗΞΙΑ ΓΟΑ ΘΑΠΗΚΑ-ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ- ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΣΟΥΚΑΡΑ-ΠΗΓΖΟΗΘΑ- ΓΟΑΙΗΘΑ ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ ΔΗΓΖ 1νΣΙΚ - ΛΗΓΟΗΡΑΠ 2νΣΙΚ - ΓΟΑΚΑΠ ΒΗ.ΞΔ ΠΘΝΡΑΟΗ ΑΛΥ ΘΑΚΖΙΑ Εξσπηρέηηζη πελαηών Σελίδα 3

4 ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ ΑΚΑΛΑΡΗΓΖΠ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΝ-ΔΚΞΝΟΗΝ ΚΑΟΚΑΟΥΛ ΑΟΑΚΞΑΡΕΖΠ ΔΑΓΓΔΙΝΠ ΒΝΙΘΑΛΗΕΑΡΔΟ- ΔΚΞΝΟΗΑ ΔΙΑΠΡΗΘΥΛ ΒΟΥΛΔΗΑ ΖΟΑΘΙΔΗΑΠ ΚΞΑΟΕΗΛΑ ΚΞΝΑΛΘΑ ΑΛΑΡΑΙΙΑΘΡΗΘΑ ΑΡΝΘΗΛΖΡΥΛ 4ΣΙΚ. - ΘΔΠ/ΛΗΘΖΠ ΣΟΗΠΡΝΦΗΓΔΙΙΖΠ ΠΑΒΒΑΠ ΒΑΙΖΠ ΑΞΝΠΡΝΙΝΠ ΒΝΓΗΑΟΝΠ ΑΛΓΟΔΑΠ ΚΞΗΟΚΞΗΙΖΠ ΒΑΠΗΙΖΠ ΔΚΞΝΟΗΝ-ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΚΑΟΝ ΔΚΞΝΟΗΑ-ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΚΑΟΥΛ ΡΝΞΝΘΔΡΖΠΖ ΘΑΗ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΚΑΟΥΛ ΤΘΡΗΘΝΠ-ΔΚΞΝΟΗΝ 1ν - ΛΔΝΣΥΟΗΝ STUDIO ΔΦΟΑΗΚΗΓΖ ΦΥΡΝΓΟΑΦΔΗΝ Ξ. ΗΥΑΛΛΗΓΝ &ΠΗΑ ΔΛΝΗΘΗΑΠΔΗΠ ΑΡΝΘΗΛΖΡΥΛ ΑΦΝΗ ΕΑΣΑΟΖ&ΠΗΑ Δ.Δ. ΑΙΝΚΗΛΝΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΣΝΟΡΔΟΝ ΚΗΣΑΖΙΗΓΖΠ ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΒΗΝΡΔΣΛΗΑ ΔΞΗΞΙΥΛ ΘΔΟΘΗΛΖ ΕΖΚΞΗΙΗΑΓΝ ΛΗΘ. ΚΑΟΗΑ ΔΗΓΖ ΓΗΑΡΟΝΦΖΠ ΙΓΔΟΑΠ ΞΑΙΝΠ ΕΥΗΓΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΔΚΞΝΟΗΝ ΓΔΥΟΓΗΘΥΛ ΔΙΘΠΡΖΟΥΛ ΠΝΞΔΟ ΚΑΟΘΔΡ 4νΣΙΚ - ΞΟΝΚΑΣΥΛΑ ΑΛΥ ΞΝΟΝΦΑ ΡΑΘΝΠ ΞΙΑΡΥΛ ΔΞΗΞΙΑ-ΘΝΦΥΚΑΡΑ ΓΝΘΑΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΘΑΡΑΠΘΔΔΠ ΑΙΝΚΗΛΗΝ ΘΑΚΑΟΥΡΝ Εξσπηρέηηζη πελαηών Σελίδα 4

5 ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ ΘΑΟΑΓΘΗΑΒΝΟΗΓΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ ΓΟΑ ΘΑΠΗΚΑ-ΙΗΞΑΛΡΗΘΑ- ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΑΓΘΗΠΡΟΝ ΣΑΡΕΖΞΑΛΡΑΕΖ ΣΟΠΑΛΘΖ ΓΘΝΚΑ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 5min ΘΝΟΥΛΗΓΝ ΔΙΗΠΠΑΒΔΡ ΘΑΘΑΟΗΠΚΝΠ ΡΑΞΖΡΥΛ ΘΑΘΑΟΗΠΡΖΟΗΑ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ Θ ΔΚΞΝΟΗΑ ΗΣΘΥΛ ΠΡΟΚΝΛΝΣΥΟΗ ΞΑΛΑΓΗΥΡΗΓΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ ΚΖΣΑΛΝΟΓΔΗΝ ΟΝΓΝΞΝΙΖ ΓΝΚΞΑΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ ΕΔΟΑΘΖΠ ΣΟ.- ΒΑΠΗΙΔΗΑΓΖΠ ΑΓ. Ν.Δ. ΞΟΝΞΟΝΠΡΑΠΗΑ ΚΓΓΑΙΑΠ ΑΠΡΔΟΗΝΠ Ε. ΠΕΣΡΟΤΔΗ ΚΑΙ ΙΑ Ο.Ε ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΝΠ ΠΚΒΝΙΝΠ ΔΚΞΝΟΗΝ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΥΛ ΔΗΓΥΛ, ΑΛΑΓΝΚΥΠΖ ΞΟΝΠΒΔΠΡΖΟΥΛ, ΚΔΙΔΡΖ- ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ ΒΗΒΙΗΝΞΥΙΔΗΝ ΑΚΚΝΓΗΑ ΞΑΟΑΠΣΝ ΑΛΔΠΡΖΠ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ ΘΟΖΛΗΓΑ ΠΗΥΞΖ ΔΠΡΟΑΡΗΑ ΞΔΡΟΑΘΝΞΝΙΝ ΚΑΟΗΑ ΓΑΙΑΓΘΝΕΖΠ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ ΠΡΔΓΛΝΘΑΘΑΟΗΠΡΖΟΗΝ ΓΑΙΑΘΡΝΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΗΝ- ΚΞΝΓΑΡΠΑ ΣΝΟΡΔΟΝ ΟΝΓΝΞΝΙΖ ΑΒΟΑΚΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ ΠΝΞΔΟ ΚΑΟΘΔΡ ΞΑΞΑΕΝΓΙΝ ΔΓ ΘΑΗ ΗΝΠ Ν.Δ. "FRESH" ΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΗΝ ΚΔ ΔΟΓ ΛΑΛΝΠ ΚΗΣΑΖΙ ΠΝΞΔΟ ΚΑΟΘΔΡ Εξσπηρέηηζη πελαηών Σελίδα 5

6 ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ ΙΝΓΘΝΠ ΕΖΠΖΠ"ΛΗΘΑΙ" ΓΖΚΑΟΑΘΖΠ ΤΣΝΙΑΘΖΠ ΚΑΟΗΝΠ ΞΑΟΑΓΥΓΖ-ΔΚΞΝΟΗΑ ΣΟΥΚΑΡΥΛ ΔΚΞΝΟΗΝ ΣΟΥΚΑΡΥΛ ΠΗΓΖΟΗΘΥΛ ΔΚΞΝΟΗΝ Ζ/ ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΑΛΑΙΥΠΗΚΑ ΣΑΡΕΖΠΚΔΥΛΗΓΝ ΓΗΑΛΛΝΙΑ ΔΚΞΝΟΗΑ ΔΗΓΥΛ ΝΗΘΗΑΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΠΡ.ΒΑΘΝΟΓΗΥΡΖΠ ΘΑΗ ΠΗΑ Ν.Δ. ΔΙΗΠΗΑΓΖΠ Θ. ΚΗΘΡΝ ΞΟΑΡΖΟΗΝ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΝ ΞΑΡΑΡΑΠ ΘΑΦΔ-ΚΞΝΓΑΡΠΑ ΞΥΙΖΠΔΗΠ ΝΞΥΟΝΙΑΣΑΛΗΘΑ ΞΥΙΖΠΔΗΠ ΚΑΟΑΓΘΝ ΜΑΛΘΖ ΘΝΚΚΥΡΖΟΗΝ ΑΛΥ ΚΖΡΟΝΠΗ ΞΑΡΥΛΖ ΚΑΟΗΑ ΞΑΛΡΝΞΥΙΔΗΝ- ΝΞΥΟΝΙΑΣΑΛΗΘΑ ΑΛΥ ΞΝΟΝΦΑ ΑΟΥΚΑ ΘΑΗ ΓΔΠΖ ΑΟΡΝΕΑΣΑΟΝΞΙΑΠΡΔΗΝ ΛΗΓΟΗΡΑ ΚΗΣΑΖΙΗΓΖΠ ΚΖΣΑΛΝΟΓΔΗΝ ΓΡΑ Γ. ΔΙΔΛΖ ΞΙΛΡΖΟΗΝ ΑΡΝΘΗΛΖΡΥΛ- ΑΜΔΠΝΑΟ ΓΡΑ Γ. ΔΙΔΛΖ ΘΑΙΙΛΡΗΘΑ-ΚΞΗΕΝ- ΚΑΛΗΘΗΝΟ-ΞΔΛΡΗΘΗΝΟ ΓΑΞΘΑΠ Α. ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΟΡΝΞΝΗΝΠ ΣΑΟΥΞΝ ΘΑΟΑΠΑΒΒΗΓΝ ΚΔΡΑΚΝΟΦΖ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖ ΞΔΟΗΞΡΔΟΝ ΟΝΓΝΞΝΙΖ Εξσπηρέηηζη πελαηών Σελίδα 6

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ

BUREAU VERITAS ΑΝΑΓΝΩΡΙΜΕΝΕ ΕΣΑΙΡΕΙΕ A/A Αριθμός Πιστοποιητικού 1 PYR-LPR-410.05.193-2 PYR-LPR-410.05.184-3 PYR-LPR-410.06.039-4 PYR-LPR-410.06.025-5 PYR-LPR-410.06.031-6 PYR-LPR-410.06.013-7 PYR-LPR-410.05.197-8 PYR-LPR-410.06.023- COMP001.06-GRC

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004 ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004 Ζ παξνύζα δηαγλσζηηθή έθζεζε επέρεη ζέζε ππνδείγκαηνο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 Ο παξόλ Πίλαθαο έρεη ζθνπό λα δηεπθνιύλεη ηηο εηαηξίεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Χξεκαηηζηήξην Αζελώλ ή απνηεινύλ αληηθείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε).

ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Κείμενο 1 ΥΕΔΙΑΜΟ ΣΗ ΠΡΩΣΗ Ο... Ηλίας Μασροειδής Α. Πλαίζιο: Ο ζρεδηαζκόο πνπ αθνινπζεί αθνξά ηελ πξώηε (4ωξε) Ο... ηεο Θεκαηηθήο Δλόηεηαο ΔΚΠ65 (Αλνηθηή θαη εμ Απνζηάζεωο Δθπαίδεπζε). Β. Μαθηζιακοί ζηόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ

ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΠΡΟΠΣΤΥΗΑΚΖ EΚΠΑΗΓΔΤΖ ΦΟΗΣΖΣΩΝ Eλεκεξσηηθό Φύιιν Mαζήκαηνο Oθζαικνινγίαο 2014-2015 Γηεπζπληήο Κιηληθήο: Π. Οηθνλνκίδεο, Καζεγεηήο Τπεύζπλνη εθπαίδεπζεο: Πξνπηπρηαθή: Β. Καξακπαηάθεο, Π. Οηθνλνκίδεο Πξνπηπρηαθή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23.10.2013. ΠΡΟ : Πίνακαρ Γιανομήρ Πιεξνθνξίεο: Δ. Λνγαξά Σει. 210 3736185, 210 3736391 Fax: 210 3736143 Α Π Ο Φ Α Ζ Αναπηηηέα ζηο Γιαδίκηςο ΑΔΑ: ΒΛΛΥΟΟ-ΦΛΒ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, 23102013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Απ Ππυη24010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΤΠΟΓΟΜΩΝ ΚΑΗ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ.

Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 1 Αφιερωμένη ςτην οικογένειά μου, τουσ αφανείσ ήρωεσ αυτήσ τησ προςπάθειασ. 2 Δπραξηζηίεο. Ζ Γηπισκαηηθή εξγαζία, ζίγνπξα δελ είλαη ππφζεζε ελφο θαη κφλν αηφκνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ/ΟΡΘΟΠΑΘΗΣΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΤΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ/ΟΡΘΟΠΑΘΗΣΙΚΗ 1 NEO-ΙΠΠΟΚΡΑΣΙΚΗ ΧΟΛΗ ΚΤΠΡΟΤ NEO-HIPPOCRATES SCHOOL Εγγεγραμμένοσ Παροχέασ Επαγγελματικήσ Κατάρτιςησ ςτισ Εναλλακτικέσ Θεραπείεσ ςύμφωνα με τον περι Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 τησ Κυπριακήσ Δημοκρατίασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ

ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ ΓΗΑΞΗΠΡΔΠΖ ΚΔΘΝΓΩΛ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ - ΤΓΚΛΙΗ (ΖΞΔΗΟΝ, ΓΡΗΘΖΠ ΔΙΙΑΓΑΠ, ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ, ΘΟΖΡΖΠ,ΑΛ.ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΘΟΑΘΖΠ) - ΣΑΓΙΑΚΗ ΔΞΟΓΟΤ (ΑΡΡΗΘΖΠ, ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ) - ΣΑΓΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα.

1 Γεκνηηθή. Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. 1 Γεκνηηθή Υαξαθηεξηζηηθά Φηινζνθία/Πξνζέγγ ηζε ζε ζρέζε κε ην πξνηεηλόκελν Πξόγξακκα Αλάιπζε/Πεξηγξαθή Δηζαγσγή ζην πξόγξακκα. Η ελόηεηα απηή πξνζθέξεη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε εληζρπκέλε κε αλαθνξέο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ:

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίζσ από ηηο πιάηεο ησλ εξώσλ, κέζα από ηα παξάζπξα ησλ θηηξίσλ θαη θάησ από ηα πόδηα ησλ ππεξεξώσλ, ην ζθεληθό ηεο πόιεο ζπλνδεύεη ηε ξνή ηνπ εηθνλόγξαπηνπ. Νηεθόξ ξνπηίλαο, κεγεζπζκέλε ιεπηνκέξεηα, ή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico

Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πνιηηηθή Πξνζηαζίαο Αξρείσλ Δηαηξίαο Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ ηεο MetLife Alico Πξνζηαζία Αξρείσλ Δηαηξίαο θαη Αλαγλσξίζηκσλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα θαη Πιεξνθνξηώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Τν Entersoft Retail απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα αιπζίδεο ιηαληθήο θαη franchising θαη είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ERP, CRM θαη E-Commerce. Entersoft Retail Οινθιεξσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007

«Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ» Αμηνιόγεζε πνξείαο πινπνίεζεο έξγσλ ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο έσο 31/5 2007 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Οκάδα γηα ηελ Τερλνινγηθή, Οηθνλνκηθή θαη Σηξαηεγηθή Αλάιπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο «Τπνζηήξημε ηεο ΚΔΓΚΔ γηα ην Γ ΚΠ»

Διαβάστε περισσότερα

Βσμίηεο- Αινπκίλα- Αινπκίλην

Βσμίηεο- Αινπκίλα- Αινπκίλην Βσμίηεο- Αινπκίλα- Αινπκίλην Μηζόο αηώλαο ηζηνξίαο 1960- Ίδξπζε ηεο Αινπκίληνλ ηεο Διιάδνο 1963-1966 Καηαζθεπή βηνκεραληθώλ εγθαηαζηάζεσλ 1966 Δγθαίληα θαη έλαξμε ιεηηνπξγίαο 1970-2000 Δπέθηαζε εγθαηαζηάζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)»

«Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» «Τα Πολλαπλά Οθέλη από ηην Δθαπμογή ηος Δςπωπαϊκού Σςζηήμαηορ Πιζηωηικών Μονάδων ζηην Δπαγγελμαηική Δκπαίδεςζη και Καηάπηιζη (ECVET)» Γπ. Σηςλιανόρ Μαςπομούζηακορ Δκηελεζηικόρ Γιεςθςνηήρ Ποιοι Δπωθελούνηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ

ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ 1 ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ "ΑΛΡΑΓΥΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑ ΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑ" ΔΘΛΗΘΝ ΠΡΟΑΡΖΓΗΘΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΑΛΑΦΝΟΑΠ ΔΠΞΑ 2007-2013 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ΝΓΖΓΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΝΠ «ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΣΔΟΠΑΗΥΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΗΘΥΛ ΝΓΗΘΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΥΛ»

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ

Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΔΞΗΚΝΟΦΩΠΖ ΚΑΣΗΚΩΛ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΩΛ ΠΡΝ ΛΔΝ ΑΛΑΙΡΗΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ Ζ ΓΗΑΡΟΝΦΗΘΖ ΑΓΩΓΖ ΠΡΝ ΛΑΞ ΑΓΩΓΖΠ ΓΔΗΑΠ ΕΣΟΙΜΑΙΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΑΝΣΡΗ ΣΑΛΙΑΔΩΡΟΤ - ΕΔΕ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Η Δηαηξνθηθή Αγσγή κέζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων

Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων DG Education & Culture Lifelong Learning Leonardo da Vinci - Vocational Training Program Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων (Towards a European Qualification for Solid Waste

Διαβάστε περισσότερα

ηόρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απόιπηε ηθαλνπνίεζε ηωλ πειαηώλ καο, ηωλ ζπλεξγαηώλ θαη ηωλ εξγαδόκελωλ καο.

ηόρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απόιπηε ηθαλνπνίεζε ηωλ πειαηώλ καο, ηωλ ζπλεξγαηώλ θαη ηωλ εξγαδόκελωλ καο. Η COMPUTER LINK ηδξχζεθε ην 1991 κε ην φξακα λα ζπκβάιιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Βusiness ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ αιιά θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Όρεκα καο είλαη ε ηερλνινγία θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο καο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα