Θέμα : «Ὀφειλομένη ἔμμεση ἀπάντηση στὸν ἀπὸ Ἀττικῆς Μητροπολίτη κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θέμα : «Ὀφειλομένη ἔμμεση ἀπάντηση στὸν ἀπὸ Ἀττικῆς Μητροπολίτη κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη»."

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Βογατσικοῦ Θεσσαλονίκη, τηλ , καὶ τηλεομ ἀριθμ. πρωτ. : Ἐν Θεσσαλονίκῃ τῇ Πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος Ἰωάννου Γενναδίου Ἀθήνα Θέμα : «Ὀφειλομένη ἔμμεση ἀπάντηση στὸν ἀπὸ Ἀττικῆς Μητροπολίτη κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη». Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, Ἀπροκλήτως καὶ αἰφνιδίως ἐδέχθηκα μιὰ σκληρὴ καὶ ἀνίερη καὶ πλημμυρισμένη ἀπὸ ἀσύστολα ψεύδη «δημοσιογραφικὴ» ἐπίθεση τοῦ ἄλλοτε Ἀττικῆς Μητροπολίτου Νικοδήμου Γκατζιρούλη, καὶ θεωρῶ ὅτι ἔχω πρὸ πάντων χρέος ἔναντι τῆς ἁγίας ἡμῶν Ἐκκλησίας, καὶ ἔναντι τοῦ ἑαυτοῦ μου, μετὰ ἀπὸ πενήντα (50) χρόνια ἱερατικῆς καὶ ἀρχιερατικῆς διακονίας, νὰ δια-ψεύσω αὐτὸν τὸν δύστροπο καὶ ἀσίγαστο «δημόσιο» ἐκκλησιαστικὸ κατήγο-ρο γιὰ ὅσα νοσηρὰ ἔπλεξε στὴν ταλαιπωρημένη σκέψη του ἐναντίον μου, μὲ τὴν ὁποία βασανίζει ἐπὶ χρόνια τὴν ἐκκλησιαστική μας ζωή. Ἔκρινα ὅμως νὰ ἀπευθυνθῶ πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, διότι τὸ θέμα δὲν εἶναι προσω-πικό, καὶ διότι εἰς τὰ Ἀρχεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρέπει νὰ ὑπάρχῃ ἕνα, ἔ-στω, ἁπλὸ κείμενο ἀντιστάσεως στὸ ἀτέλειωτο ὑβρεολόγιο καὶ στὴ λαίλαπα τῶν ὕβρεων τοῦ Νικοδήμου κατὰ ἐκκλησιαστικῶν προσώπων. Δὲν ἔχω οὔτε πρόθεση οὔτε ἁρμοδιότητα νὰ ἐπεκταθῶ στὸ πλέγμα αὐτὸ τῶν ἀνομολογή-των αἰτιάσεων τοῦ ὑπερφιάλου ἀνδρὸς ἐναντίον τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας. Θὰ ὑπενθυμίσω μόνον τὰ ἀτέλειωτα νικοδημικὰ κείμενα ἐναντίον τοῦ μακα-ριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κυροῦ Χριστοδούλου, τὰ ὁποῖα διαρκῶς ἐ-δημοσιεύοντο στὸ προσωπικὸ δημοσιογραφικὸ δελτίο τοῦ ἀνδρὸς ὑπὸ τὸν τί-τλο «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» καὶ τὰ ὁποῖα εἶχαν κυριολεκτικῶς δηλητη-ριάσει τὴν ζωὴ τοῦ Χριστοδούλου καὶ εἶχαν σκανδαλίσει τοὺς πιστούς. Τὸ αὐτὸ ἀναλογικῶς ἔπραξε ὁ κ. Νικόδημος καὶ κατὰ τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου, ὅταν εἶδε νὰ μὴ ἐκπληρώνωνται οἱ ἐλπίδες του γιὰ τὸ προσωπικό του πρόβλημα, ἐπειδὴ ὑπῆρξαν ἀνυπέρβλητες ἐμπλοκὲς γιὰ τὴν ὑπόθεσή του αὐτή. Ἀφοῦ, λοιπόν, ἐκόρεσε τὸ ἐκδικητικό του πάθος ἐναντίον τῶν δύο Ἀρχιεπισκόπων, ἀλλὰ καὶ ἐναντίον ἄλλων ἀρχιερέων, ἀκόμη καὶ ἐναντίον τοῦ σώματος τῆς Ἱεραρχίας, ἀναζητοῦσε νέο, τοὐλάχιστον γνωστὸ στὴν κοινὴ γνώμη, ἐκκλησιαστικὸ πρόσωπο γιὰ νὰ τοῦ ἐπιτεθῇ καὶ νὰ τὸ λαβώσῃ ὅσο μποροῦσε βλαπτικώτερα. Ἐπεχείρησε, λοιπόν, μία ἰδιώνυμη «τυμβωρυχία»

2 2 σὲ πρόσωπα καὶ γεγονότα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ παρελθόντος, καὶ κραδαίνοντας τὴν βαριοπούλα, τῆς γνωστῆς συγγραφικῆς ἱκανότητός του, ἡ ὁποία, λόγῳ τῶν λεκτικῶν ἐπαναλήψεων δείχνει πλέον κουρασμένη, ἄρχισε τὸ κρημνι-στικό του ἔργο ἐναντίον μου. Δυστυχισμένε Νικόδημε! Ἡ περίπτωσή του μοῦ φέρει στὸ νοῦ μου τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου πρὸς τοὺς Ἰουδαίους : «ἀπο-θανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν» (Ἰω. η 24). Ὁ Σεβ. Νικόδημος εἶναι σήμε-ρον 84 ἐτῶν καὶ μὲ τὶς σοβαρὲς συνέπειες ὑγιείας τοῦ οἱουδήποτε ἀνθρώπου στὴν ἡλικία αὐτή. Καὶ ἡ ταπεινότης μου διατρέχει τὸ 77 ο ἔτος τῆς ἡλικίας της, καὶ εἰλικρινῶς δὲν θὰ ἤθελα ποτὲ νὰ γράψω τὸ παρὸν κείμενο, ἀλλ εἶ-μαι ὑποχρεωμένος νὰ ὑπερασπισθῶ τὸν ἑαυτό μου καὶ τὴν ἀλήθεια γιὰ πρόσωπα καὶ γεγονότα. Ἡ ἐπίθεση ἐδημοσιεύθηκε στὸ προσωπικὸ Φυλλάδιο τοῦ κ. Νικοδήμου «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» τὴν Ὁ ἀπρόκλητος κατήγορός μου κ. Νικόδημος ἀπὸ τὴν ὁμιλία μου τὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος στὸν ἱερὸ Ναὸ τῆς ἁγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης ποὺ μετεδίδετο πανελληνίως καὶ στὸ ἐξωτερικό στὶς , ἀπεμόνω-σε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ διαδίκτυο καὶ ἔστησε τὸ κατηγορητήριό του μὲ τὰ ἐξῆς ψεύδη : Τὸ θέμα ποὺ τὸν ἐρέθισε ἦτο, γιὰ ὅσα εἶπα γιὰ τὸν Γάλλο Ντομινὶκ Στρὸς Κάν, θέση χριστιανική, εὐαγγελική, ποὺ ἔγινε ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὴν κοινὴ γνώμη, ὄχι διότι εἶναι σπουδαῖος, ἀλλ ἐπειδὴ εἶναι ἄνθρωπος. Γράφει ὅτι ἐγὼ «ἀντὶ γιὰ κήρυγμα διδαχῆς καὶ ἐξαγιασμοῦ, ἄρχισα ἕνα ὀξύ, καταγγελτικὸ λόγο». Ψεύδεται ὁ δέσποτας, διότι χιλιάδες πιστοί, καὶ ἰδίως οἱ Θεσσαλονικεῖς γνωρίζουν ὅτι πάντοτε ὁμιλῶ στὸ «Κοινωνικό» μὲ κήρυγμα ἐκ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου τῆς ἡμέρας καὶ μετὰ ἀναφέρομαι σὲ κοινωνικά, ἐθνικὰ καὶ εἰδικὰ θέματα. Ἀπέκρυψε δὲ τὸ κύριο μέρος τῆς ὁμιλίας, ὅταν ἀντιπαρέ-θεσα στὴν τακτικὴ τῶν δικαστικῶν Ἀρχῶν τῆς Ἀμερικῆς, τὴν στάση τοῦ Κυ-ρίου ἔναντι τῆς ἁμαρτωλῆς γυναίκας ποὺ θὰ ἐλιθοβολοῦσαν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ τὴν ὡδήγησε στὴ μετάνοια καὶ στὴ σωτηρία. Ἕνα ἀκόμη ψεῦδος εἶναι ὅτι ἐγὼ ἔκαμα χρήση τοῦ ὅρου «τεκμήριο τῆς ἀθωότητος», τὸν ὁποῖο ὅρο δὲν τὸν ἀνέφερα οὔτε μιὰ φορά, οὔτε εἶναι γραμ-μένος στὸ ἀπόσπασμα τῆς ὁμιλίας μου, τὸ ὁποῖο παρέθεσε ἐντὸς εἰσαγω-γικῶν ὁ ἴδιος ὁ ἐπικριτής μου. Τέτοια διαστρέβλωση; Καὶ τί λέγει τώρα ὁ κατήγορος ἐπίσκοπος, ὅταν βάσει τῆς δικαστικῆς διαδικασίας παρεμ-βάλλεται ἡ ἐνοχὴ τῆς καμαριέρας καὶ ὁ Στρὸς Κὰν κινεῖται ἐλεύθερος στὴν Ἀμερικὴ μέχρις ἐκδικάσεως τῆς ὑποθέσεως, ἀλλ ὑπὸ τὸν δεσμευ-τικὸ ὅρο νὰ μὴ ἐξέλθῃ ἀπὸ τὴν Χώρα αὐτή; Τὴν ἀλήθεια τὴν γνωρίζει ὀ Θεὸς καὶ ἀνθρωπίνως θὰ τὴν ἀποδείξῃ ἡ ἀνθρώπινη δικαιοσύνη. Χάριν ὅμως τῶν ἀναγνωστῶν τοῦ παρόντος κειμένου, ἀλλὰ καὶ πρὸς ἐνημέρωση τοῦ Σε-βασμιωτάτου, παραθέτω τὴν διατύπωση τῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων γιὰ τὸ τεκμήριο τῆς ἀθωότητος : «Τὸ τεκμήριο τῆς ἀθωότητος εἶναι ἕνα θεμελιῶδες δικαίωμα ποὺ περιέχεται στὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση γιὰ τὴν προστασία τῶν Δικαιωμάτων τοῦ

3 3 Ἀνθρώπου καὶ τῶν θεμελιωδῶν Ἐλευθεριῶν (ΕΣΔΑ) καὶ στὸν Χάρτη Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς Εὐ-ρωπαϊκῆς Ἕνωσης (ΧΘΔΕΕ). Τὸ ἄρθρο 6 τῆς Συνθήκης γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση (ΣΕΕ) προβλέπει ὅτι ἡ Ἕνωση σέβεται τὰ θεμελιώδη δικαιώματα, ὅπως κατοχυρώνονται μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Σύμβαση γιὰ τὴν Προστασία τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν θεμελιωδῶν ἐλευθεριῶν καὶ ὅ-πως προκύπτουν ἀπὸ τὶς κοινὲς συνταγματικὲς παραδόσεις τῶν κρατῶν μελῶν». Αὐτὰ ἰσχύουν στὴν Ε.Ε., ἐνῷ ἄλλα ἰσχύουν στὶς Η.Π.Α.. Καὶ θὰ κλεί-σω τὸ κεφάλαιο αὐτὸ μὲ τὴν δήλωση, ὅτι ὁ Σεβ. Νικόδημος ἐστήριξε τὴν ἐ-πίθεσή του ἐναντίον μου διότι ἐγὼ τάχα ἐχρησιμοποίησα γιὰ τὸν Στρὸς Κάν, ὅτι ἔχει ὑπὲρ αὐτοῦ «τὸ τεκμήριο τῆς ἀθωότητος». Τὶς τέσσαρες αὐτὲς λέ-ξεις, ὅτι τάχα ἐλέχθησαν ὑπ ἐμοῦ, τὶς ἐπαναλαμβάνει κατὰ κόρον, στὸ κεί-μενο τοῦ λιβέλλου του. Λοιπόν, ὁ γέρων αὐτὸς ἐπίσκοπος ψεύδεται ἀσυστό-λως, ἢ παρεσύρθη ἀπὸ πονηρὸ νομικό, διότι ἐγὼ δὲν διετύπωσα ποτὲ στὴν ὁ-μιλία μου οὔτε μιὰ φορὰ τὴν φράση αὐτὴ τῶν τεσσάρων λέξεων. Τὸν καλῶ ἀκόμη καὶ τώρα νὰ ἀναζητήσῃ στὸ διαδίκτυο τὴν ὁμιλία τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος Κατὰ τὸ τέλος τοῦ σχολίου μου γιὰ τὸν Στρὸς Κάν, εἶπα, σὲ αὐτοτελῆ πρόταση. «Κατὰ τεκμήριο θὰ τὴν βρῇ τὴν ἀλήθεια τὸ Δι-καστήριο». Ἄλλο τὸ τεκμήριο τῆς δίκης καὶ ἄλλο «τὸ τεκμήριο τῆς ἀθωό-τητος». Συγκρατῆστε τώρα τὴν ψυχραιμία σας, διότι ὁ ὑβριστής μας παίρνει τὸ πρόβλημα τοῦ Στρὸς Κὰν ὡς ἀφορμὴ γιὰ νὰ φθάσῃ σὲ σύνθεση κατηγορητηρίου ἐναντίον μου, ἐπειδὴ δὲν διεμαρτυρήθηκα τὸ 1974 γιὰ τὴν ἀπομάκρυνση τοῦ τότε Μητροπολίτου Ἀλεξανδρουπόλεως κυροῦ Κωνσταντίου ἀπὸ τὴν μητροπολιτικὴ θέση. Ὁποία παράκρουση! Ἀπὸ τὸν Στρὸς Κὰν στὸν Κωνστάντιο! Ἀλλ ἐγώ, κατὰ τὴν ἐξέλιξη αὐτῆς τῆς διαδικασίας, δηλαδὴ τῆς ἐκπτώσεως τῶν δώδεκα (12) Μητροπολιτῶν ἤμουν ἀρχιμανδρίτης καὶ Διευ-θυντὴς στὴν «Ἀποστολικὴ Διακονία», καὶ οὐδεμίαν διέθετα δύναμη ἢ ἁρμο-διότητα σὲ ὁποιαδήποτε συνοδικὰ ζητήματα. Ἀκόμη καὶ κατὰ τὴν διαδικασία τῆς προετοιμασίας γιὰ τὴν πλήρωση τῶν κενωθεισῶν δώδεκα (12) Μητροπό-λεων, τὴν παραμονὴ τῆς ἐκλογῆς, εἶχε ἀποκλεισθῆ ἡ ἐκλογή-προαγωγὴ τοῦ ἀρχιμ. Ἀνθίμου Ῥούσσα, ἐπειδὴ ὑπό τινων ἐχαρακτηρίσθη «ἱκανὸς μέν, ἀλ-λὰ ἦταν φιλοζωϊκός». Τὴν πρωΐα τῆς καὶ πρὸ τῆς συνεδρίας τῆς κανονικῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, τρεῖς παλαιοὶ Ἀρχιερεῖς ἔκαμαν «διάβημα» στὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπο κυρὸ Σεραφεὶμ ὑπὲρ τῆς ταπεινότητός μου γιὰ τὴν κενὴ Μητρόπολη Ἀλεξανδρουπόλεως, ἐν ἀγνοίᾳ μου. Ἐπληρο-φορήθηκα τὴν ἐκλογή μου εὑρισκόμενος ὡς διευθυντὴς στὸ Οἰκοτροφεῖο τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας», τὴν δὲ ἀναγγελία πρὸς ἐμὲ ἔκαμε τηλεφωνικῶς ὁ τότε Μητροπολίτης Κορίνθου κυρὸς Παντελεήμων, ὁ ὁποῖος μοῦ εἶπε : «Ἄνθιμε νὰ εἶσαι ἥσυχος, διότι εἶσαι ὄντως θεοπρόβλητος». Δὲν ἐπιθυμῶ νὰ εἰσέλθω σὲ ἄλλες λεπτομέρειες ἐπ αὐτοῦ τοῦ θέματος. Θὰ ὑπενθυμίσω μόνον ὅτι ἡ ἐκλογὴ τοῦ τότε ἀρχιμ. κ. Νικοδήμου Γκατζιρούλη ὡς Μητροπολίτου ἔγινε ὑπὸ τῆς ὀκταμελοῦς «ἀριστίνδην Ἱερᾶς Συνόδου» ὑπὸ

4 4 τὴν προεδρία τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου κυροῦ Ἱερωνύμου τὴν καὶ δὴ καὶ γιὰ τὴν κενὴ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος, θέση καὶ ἐκλο-γὴ τὴν ὁποία δὲν ἀπεδέχθη ὁ τότε Ἐπίσκοπος Βρεσθένης κ. Δημήτριος Τρα-κατέλλης, ὁ ὁποῖος σήμερα εἶναι ὁ ἐπιτυχημένος Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἐκ-κλησίας τῆς Ἀμερικῆς. Ἂν καὶ δὲν τὸ συνιστῶ, ἐν τούτοις, ὅσοι θέλουν νὰ ἐνημερωθοῦν γιὰ τὰ θέματα τῆς Ἐκκλησίας μας κατὰ τὴν περίοδο τῶν ἐτῶν δύνανται νὰ ἀναζητήσουν στὸ ἐπίσημο περιοδικὸ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» 19/ τὴν ἔκτακτη ἔκδοση «Ἡ ἀλήθεια διὰ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ ζήτημα». Ὁ Σεβ. κ. Νικόδημος προκειμένου νὰ ἐπαινέσῃ καὶ νὰ ἐξιδανικεύσῃ τὸν μακαριστὸ Γέροντα Κωνστάντιο ἐπαναλαμβάνει θέματα γνωστά, ὅπως τὴν συνάντηση τοῦ Κωνσταντίου μὲ τὸν Ἄρη Βελουχιώτη στὰ Καλάβρυτα, γιὰ τὴν ὁποία ὑπάρχουν διάφορες ἐκτιμήσεις, καὶ τὴν ὁποία ἔκαμε ἕνα μικρὸ διήγημα. Κατ ἀναλογία κάποιος ἄλλος, γιὰ νὰ ὑπερασπισθῇ, μεταξὺ ἄλλων, τὸν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφεὶμ Τίκκα, θὰ ἀνέφερε, ὄχι τὴν συνάντηση, ἀλλὰ τὴν συνεργασία καὶ τὴν πατριωτικὴ σύμπραξη τοῦ Σεραφεὶμ μὲ τὸν Ναπολέοντα Ζέρβα. Συνοπτικῶς ἀναφέρομαι καὶ σὲ μερικὲς ἄλλες ἀνακρίβειες τοῦ κατηγόρου μου ὡς ἀκολούθως : 1. Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ γέροντος Κωνσταντίου στὴν Ἀλεξανδρούπολη δὲν ἦταν «γιὰ σοβαρὴ κάμψη τῆς ὑγιείας του», ἀλλὰ γιὰ νὰ ἐπισκεφθῇ τὸν ὀδοντογιατρό του. Τὸ περιστατικὸ τὸ γνωρίζω, μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι ἐγὼ εὑρισκόμουν προσκεκλημένος γιὰ ἑορτὲς στὴν Ἱ.Μητρόπολη Κοζάνης, ὅπως γνωρίζουν οἱ συνεργάτες μου. Ψεύδεσθε, Σεβασμιώτατε, ἐκτὸς ἐὰν κάποιος ἀπὸ τοὺς δυσαρεστημένους ἔναντι τοῦ π. Κωνσταντίου τοῦ εἶπε κάτι ἀντιδρῶντας στὴν παρουσία του. 2. Μένω ἄναυδος μπροστὰ στὴ συκοφαντία, στὸ ψεῦδος καὶ στὴν ἀναισχυντία τοῦ κ. Νικοδήμου, ὁ ὁποῖος στὶς σελίδες 9 καὶ 10 τοῦ λιβελ-λογραφήματός του ἐναντίον μου γράφει ὅτι «ὁ Ἄνθιμος πλαστογρά-φησε, ἐξ ὀνόματος -δῆθεν- τοῦ γέροντα Ἱεράρχη, μιὰ ἐπιστολή, μὲ ἀποδέκτη τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ποὺ δήλω-νε ὅτι παραιτεῖται τῶν δικαιωμάτων του καὶ τοῦ αἰτήματός του στὴ Μητρόπολη Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ ἀποδέχεται ὡς διάδοχό του καὶ ὡς συνεχιστὴ τοῦ ποιμαντικοῦ του ἔργου τὸν Ἱεράρχη Ἄνθιμο, ποὺ τὸν ἐξέλεξε ἡ Ἱεραρχία κατὰ τὸ ἔτος ». Λυποῦμαι βαθύτατα, ἀλλ ὁ ἄνθρωπος ἔχει πάθει διανοητικὴ σύγχυση. Διότι στὴ συνέχεια πλάθει φαντασιώσεις καὶ χρησιμοποιεῖ διηγηματικὴ αὐθαιρεσία μὲ ὅ,τι ψευδέστατο καὶ ἀνήκουστο μποροῦσε νὰ συλλάβῃ ὁ νοῦς του. Πρό-κειται γιὰ ποινικὸ ἀδίκημα. Θὰ ἀπέστελλα ἐγὼ πλαστογραφημένο ἔγ-γραφο στὴν Ἱερὰ Σύνοδο; Καὶ αὐτὸ θὰ ἀπηυθύνετο στὴ Σύνοδο; Κατ ἀρχὴν ὑπάρχει πλαστογραφημένο ἔγγραφο χωρὶς ὑπογραφή; Καὶ πῶς θὰ

5 5 ἀπηυθύνετο ὁ π. Κωνστάντιος στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, ἡ ὁ-ποία οὐδεμία ὑπηρεσιακὴ σχέση εἶχε μετ αὐτοῦ, καὶ τοῦ ἀνεγνώρι-ζε μόνο τὴν ἀρχιερωσύνη του; Ὁποῖον οἰκτρὸ φαντασιοκόπημα! Ζητῶ συγγνώμη ἀπὸ τοὺς ἀναγνῶστες, ἀλλὰ πρέπει νὰ καταγράψω ὅτι, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἐπὶ δυόμιση (2,5) χρόνια διετέλεσα ἔφεδρος ἀξιωματικὸς στὴν Ἀεροπορία, ἐπὶ ἑπτὰ (7) χρόνια στὴν ἐκπαίδευση, ἐπὶ δέκα (10) χρόνια Διευθυντὴς κηρύγματος καὶ Ὑπηρεσιῶν τῆς «Ἀποστολικῆς Διακονίας», ἐπὶ ἕξι (6) χρόνια Συντάκτης τῆς «Φωνῆς τοῦ Κυρίου», ἐπὶ δέκα (10) χρόνια προϊστάμενος Ἐφημέριος τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ ἁγίου Βασιλείου Ἀθηνῶν, ἐπὶ τριάντα (30) χρόνια Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως, καὶ ἐπὶ ὀκτὼ (8) χρόνια Μητροπολίτης στὴ Θεσσαλονίκη. Στὰ πενήντα (50) αὐτὰ χρόνια διακονίας στὴν Ἐκκλησία καὶ στὴν κοινωνία, οἱ ἔλεγχοι καὶ οἱ ἐπιθεωρήσεις δὲν εὑρῆκαν τίποτε τὸ μεμπτὸ στὶς διοικητικές μου ἁρμοδιότητες καὶ στὶς οἰκονομικὲς διαχειρίσεις μου. Καὶ κάτι πρόσθετο. Ἀφοῦ ὁ κ. Νικόδημος μαρτυρεῖ ὅτι ὁ π. Κωνστάντιος, κατὰ τὸ ἐπεισόδιο τῆς δῆθεν πλαστογραφίας «μετροῦσε τὶς τελευταῖες μέρες του», ποιὸς ἀνόητος θὰ ἐπιχειροῦσε μιὰ τέτοια ἐ- πιπόλαιη ἀλλὰ πρὸ πάντων ἀποτρόπαια διαδικασία; Γιὰ τὸ ἀνύπαρκτο αὐτὸ συκοφαντικὸ καὶ κατάπτυστο κατασκεύασμα ἐπικαλοῦμαι ὡς μάρτυρες ἀληθείας καὶ ἀθωότητός μου τὸν κ. Δημήτριο Σελήσιο, γαμβρὸ ἐπὶ πρώτῃ ἀνεψιᾷ τοῦ π. Κωνσταντίου, τὸν ὁποῖο εὑρῆκα ἔκτακτο ὑπάλληλο τῆς Μητροπόλεως καὶ τὸν ἐμονιμοποίησα, καὶ τὸν ὥρισα Γραμματέα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καὶ τὸν κ. Μιχαὴλ Κατσούλη, ἔκτακτο ὑπάλληλο, ὁδηγὸ ἐπὶ ἀρχιερατείας Σεβ. Κωνσταντίου, τὸν ὁ- ποῖο ἐπίσης ἐκράτησα ὡς μόνιμο ἐκκλησιαστικὸ ὑπάλληλο. Καὶ οἱ δύο ἦσαν πρόσωπα ἐκκλησιαστικά, μὲ χριστιανικὴ ζωὴ καὶ πίστη, καὶ ἤδη ἀμφότεροι εἶναι συνταξιοῦχοι. Ὡσαύτως ἐπικαλοῦμαι ὡς μάρτυρα τὴν δεσποινίδα Κούλα Γεωργιάδου, πρόσωπο εὐυπόληπτο καὶ ἀφιερωμένο στὴν προνοιακὴ καὶ ἱεραποστολικὴ προσπάθεια τοῦ π. Κωνσταντίου στὴν Καβάλα, ποὺ ὅμως διετέλεσε Διευθύνουσα τοῦ Κρατικοῦ Νοσο-κομείου Ἀλεξανδρουπόλεως καὶ ἔτσι τὴν γνωρίζω. Ἀκόμη καὶ σήμερα εἶναι ἀφιερωμένη στὸ «Κωνστάντειο Γηροκομεῖο Καβάλας», ὅπου δι-έμενε σὲ αὐτοτελὲς μικρὸ κτίριο ὁ μακαριστὸς γέροντας Κωνστάντιος μέχρι τῆς τελευτῆς του. 3. Ὀφείλω νὰ ὁμολογήσω, ἐνώπιον τοῦ ἁγίου Θεοῦ καὶ πλείστων γνωστῶν ἀνθρώπων, ὅτι, ἐκ τῶν δώδεκα (12) ἐκπτώτων Μητροπολιτῶν τοῦ 1974 ἡ μοναδικὴ τακτικὴ καλῆς σχέσεως μεταξὺ ἀπομακρυνθέντος

6 6 Μητροπολίτου καὶ τοῦ διαδόχου του Μητροπολίτου, εἶναι αὐτὴ τῶν Ἀρχιερέων Κωνσταντίου καὶ Ἀνθίμου. Ἐπεσκέφηκα πολλὲς φορὲς τὸν Σεβ. Κωνστάντιο στὸ Ἵδρυμα τῆς Καβάλας, συνεζητήσαμε κατ ἐπανάληψη τὸ πρόβλημά του καὶ ἄλλα θέματα, πάντοτε εἰρηνικά, ἴσως διότι ἐγνωριζόμεθα ἀπὸ πρίν, ἴσως διότι εἴχαμε κοινὰ φιλικὰ πρόσωπα στὸ περιβάλλον μας. Ὑποθέτω ὅτι ὁ κ. Νικόδημος ἢ ὁ ὑποβολέας του, ἔκαμαν σύγχυση μὲ μιὰ προσπάθεια δύο εὐυπολήπτων ὡρίμου ἡλικίας χριστιανῶν τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, σὲ ἐποχὴ ποὺ ὁ Σεβ. Κωνστάντιος ἦτο πολὺ καλὰ στὴν ὑγιεία του, καὶ γιὰ τὴν ὁποία προσπάθεια οὔτε τὸν ἐπισκέφθηκα, οὔτε συνωμίλησα, οὔτε «ἐπλαστογράφησα» ὅ,τιδήποτε, καὶ ἑπομένως οὔτε ὑπῆρξε ἐπεισόδιο μεταξύ μας. Ποτέ. Ὁ κ. Νικόδημος ἔχει σύγχυση, καὶ τὰ πλεῖστα ὅσα γράφει ἢ εἶναι ψευδῆ ἢ εἶναι κακεντρεχεῖς μυθιστορίες. 4. Εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ παραθέσω μερικὰ γεγονότα γιὰ τὰ ἔσχατα τοῦ βίου τοῦ μακαριστοῦ π. Κωνσταντίου Χρόνη, στὰ ὁποῖα παρευρέθηκα ὁ ἴδιος, γιὰ νὰ σταματήσουν τὰ ψευδῆ νικοδήμια παραληρήματα. Τὸν μῆνα Μάιο τοῦ ἔτους 1991 μὲ εἰδοποίησαν οἱ δικοί του, ὅτι ἡ ὑ- γιεία τοῦ π. Κωνσταντίου ἔχει ἐπιδεινωθῆ. Μετέβην στὴν Καβάλα γιὰ νὰ εὐχηθῶ τὰ περαστικά. Ἦταν σὲ πολυθρόνα καὶ καταβεβλημένος, λόγῳ ὀργανικῶν συμπτωμάτων. Ἀνταλλάξαμε ἀσπασμό, συνωμιλήσαμε εὐχάριστα, εὐχήθηκα περαστικά - ὅλα αὐτὰ ἐνώπιον τῶν οίκείων του - καὶ ἐπέστρεψα στὴν Ἀλεξανδρούπολη. Ἔκαμα καὶ δεύτερη καὶ τρίτη ἐπίσκεψη, ὁπότε πλέον ἦτο κλινήρης ἀσθενής. Ἀνταλλάξαμε ἀ- σπασμὸ καὶ οἱ παρόντες ἐθαύμασαν, διότι μὲ ἐκράτησε σὲ ἐναγκαλισμὸ ἐπὶ πολλὴ ὥρα, γεγονὸς ποὺ συνεκίνησεν ὅλους μας. Ἡ πορεία πρὸς τὸ τέλος τοῦ ἐπιγείου βίου εἶχεν ἀρχίσει. Τὴν 29 η τοῦ μηνὸς Ἰουνίου 1991 ὁ γραμματεὺς τῆς Ἱ.Μητροπόλεως μὲ ἐνημέρωσε ὅτι «πρὸ ὀλίγου» ἐ-κοιμήθη ὁ παποῦς Κωνστάντιος. Ἔκαμα τὸν σταυρό μου καὶ εὐχήθηκα γιὰ τὴν ἀνάπαυσή του. Πληροφορηθῆτε καὶ τὰ ἐν συνεχείᾳ, Μακαριώτατε καὶ Σεβασμιώτατοι, χάριν τῆς ἀληθείας : Εὐθὺς ἀμέσως, μετέβην μὲ συνοδούς μου, στὸ προμνησθὲν Ἵδρυμα τῆς Καβάλας, προσεκύνησα τὸ σκήνωμά τοῦ κεκοιμημένου Ἱεράρχου, ἔψαλα τὸ Τρισάγιον καὶ παρέμεινα ἐκεῖ ἐπ ἀρκετόν. Μετεφέραμε τὸν κεκοιμημένο, μὲ τὴν πρόθυμη ἔγκριση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Φιλίππων κ. Προκοπίου, στὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου Καβάλας, τὴν ὅπου ἐψάλη ἡ ἐξόδιος Ἀκολουθία. Ἐτέλεσα τὴν Θεία Λειτουργία μὲ ἱερεῖς τὴν Κυριακὴ στὸν ὡς ἄνω ἱερὸ Ναό, ὑπὲρ ἀναπαύσεως καὶ ἱερᾶς μνήμης τοῦ Μητροπολίτου Κωνσταντίου καὶ ἐκήρυξα τὸν θεῖο Λόγο μὲ θέμα : «Ἤγγικεν ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν».

7 7 Τῆς ἐξοδίου Ἀκολουθίας μετέσχον οἱ Σεβ. Μητροπολῖται Σιδηροκάστρου Ἰωάννης(+), Ὕδρας Ἱερόθεος(+), Φιλίππων κ. Προκόπιος καὶ Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος, ὁ ὁποῖος καὶ ἐξεφώνησε τὸν ἐπικήδειο λόγο γιὰ τὸν μεταστάντα Ἱεράρχη. Στὴ συνέχεια ἡ ταφὴ τοῦ μακαριστοῦ Κωνσταντίου ἔγινε στὸ λόφο τοῦ ἁγίου Σίλα ἀπὸ τὴν ταπεινότητά μου καὶ τὸν ἀρχιμ. π. Κωνσταντῖνο Σακαρίδη, μὲ συμμετοχὴ κλήρου καὶ λαοῦ. Συμμετέσχον στὴν παρατεθεῖσα τρά-πεζα τοῦ Ἱδρύματος μὲ ἄλλους Σεβ. Ἀρχιερεῖς, μὲ τὸν πολυσέβα-στο ἀρχιμ. π. Ἠλία Μαστρογιαννοπουλο καὶ οἰκείους τοῦ μετα-στάντος. Στὴ συνέχεια ἐδημοσιεύθη στὸ περιοδικὸ τῆς Ἱ.Μ. Ἀλεξανδρουπόλεως ὁλοσέλιδη φωτογραφία τοῦ μακαριστοῦ Κωνσταντίου καὶ ὅλο τὸ χρονικὸ τοῦ βίου, τῆς δράσεως, τῆς ἐκδημίας καὶ τῆς ταφῆς αὐτοῦ. Ἀμέσως παρήγγειλα τὴν φιλοτέχνηση τῆς μαρμαρίνης προτομῆς τοῦ Κωνσταντίου, ἡ ὁποία ἐτοποθετήθη στὸ χῶρο ὅπου εἴχαμε τοποθετήσει καὶ τῶν ἄλλων Ἀρχιερέων τὶς προτομὲς στὴν πλατεῖα Μητροπόλεως. Στὴν καινούργια τότε αὐτὴ προτομὴ ἀνεγράψαμε τὴν σκαλιστὴ ἐπιγραφὴ : + ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ ΧΡΟΝΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Καὶ ἀπὸ τῆς ἑπομένης ἡμέρας τῆς ἐκδημίας του, καὶ ἀπὸ τῆς πρώτης λειτουργίας μου, δηλαδὴ ἀπὸ 1 η Ἰουλίου 1991 καὶ μέχρι τὸν Ἰούνιο τοῦ 2004 ὅτε κατεστάθην στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ἐμνημόνευα ὑπὲρ ἀναπαύσεως, μετὰ τῶν λοιπῶν προκατόχων μου Μητροπολιτῶν, καὶ τοῦ μακαριστοῦ Κωνσταν-τίου ὡς προκατόχου μου Μητροπολίτου. Καὶ συνεχίζω και τώρα μυστικῶς. 5. Μὲ ἐγκαλεῖ ἀκόμη, γιατὶ δὲν ἀνέφερα τίποτε στὸν ἐνθρονιστήριο λόγο μου στὴν Ἱ.Μητρόπολη Θεσσαλονίκης γιὰ τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ π.λεωνίδου Παρασκευοπούλου, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε ἐπὶ χρόνια στὴ Θεσσαλονίκη ὡς ἱεροκήρυξ καὶ ἐπὶ ἑπτὰ (7) χρόνια ὡς Μητροπολίτης αὐτῆς. Καὶ ἀπαντῶ, διότι δὲν συνηθίζονται αὐτὰ σὲ ἐνθρονιστηρίους λόγους. Καὶ ἀκόμη, διότι ὑπάρχουν δυσαρεστημένοι Θεσσαλονικεῖς, ἐξ αἰτίας τῆς στάσεως τοῦ π. Λεωνίδου στὸ ζήτημα τῆς ἑπτα-ετίας. Παρὰ ταῦτα μετὰ ἀπὸ προσωπική μου προσπάθεια, οἱ ἀντιδρῶν-τες ὑπεχώρησαν καὶ κατεσκεύασα ἐξαίρετη μαρμαρίνη προτομὴ τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Λεωνίδου, ὁμοῦ μετὰ τριῶν ἄλ-λων προκατόχων μου Μητροπολιτῶν, τοῦ Γενναδίου, τοῦ Παντελεή-μονος τοῦ Α καὶ τοῦ Παντελεήμονος τοῦ Β, ἐτοποθετήθησαν δὲ στὴν εἴσοδο τοῦ Ἐπισκοπείου μας, ἐν μέσῳ

8 8 πρασίνου κηπαρίου, στὴν καρδιὰ τῆς Θεσσαλονίκης. Τὰ ἀποκαλυπτήρια ἔγιναν μὲ σεμνὴ τελετὴ ἐνώπι-ον τῶν Ἀρχῶν τὸ Στοὺς δεκαπέντε (15) ζωγραφικοὺς πίνακες μὲ προσωπογραφίες παλαιῶν Μητροπολιτῶν τῆς Θεσσαλονίκης ἐτοπο-θετήσαμε καὶ τοῦ π. Λεωνίδου, βάσει προτύπου ποὺ μᾶς ἔδωσαν ἀπὸ τὸν «Φάρο». Ἀπὸ τῆς πρώτης μου λειτουργίας στὴ Θεσσαλονίκη καὶ μέχρι σήμερα μνημονεύω ἀδιαλείπτως κατὰ τὴν εἴσοδο τῶν «ἁγίων», καὶ τοῦ ὀνόματος τοῦ μακαριστοῦ π. Λεωνίδου, ὡς προκατόχου μου, μετὰ τῶν ἄλλων ἀοιδίμων ἀδελφῶν, συναποτελούντων τὴν τελευταία τετράδα Ἀρχιερέων τῆς ἱστορικῆς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. 6. Ἕνα ψευδέστατο, ἐπαίσχυντο, κακόηθες καὶ μοχθηρᾶς καὶ ἀνθρωποκτόνου φαντασιοπληξίας ἀπότοκο παραλήρημα τοῦ Νικοδήμου ἐναντίον μου εἶναι αὐτὸ ἀπὸ τὴν πρώτη παράγραφο τῆς σελίδος 11 τοῦ λιβέλλου του μέχρι τὴν σελίδα 13. Βγῆκε στὸ ξέφωτο ἡ «κακότητα» τοῦ ἀνθρώπου. Μὰ εἶναι ὅλα ἀσύστολα ψεύδη. Ἰδοὺ ἡ ἀλήθεια τὴν ὁποία γνωρίζουν κληρικοὶ καὶ λαϊκοὶ συνεργάτες μου γιὰ τὴν μετακίνησή μου στὴν Ἱ.Μητρόπολη Θεσσαλονίκης. Εὑρισκόμουν γιὰ περιοδεία στὴ Σαμοθράκη τὴν 9 η Ἰουλίου 2003, ὅταν ἐπληροφορήθηκα τὴν ἐκδημία τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυροῦ Παντελεήμονος τοῦ Β. Ἐλυπήθηκα καὶ εὐχήθηκα γιὰ τὴν ἀνάπαυσή του. Τὸ ἑσπέρας τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐδέχθηκα στὸ ἐπισκοπεῖο τοῦ νησιοῦ ἕνα τηλεφώνη-μα ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Καλλίνικο, ὁ ὁποῖος μοῦ εἶπε : «Σοῦ ἐκφράζω καθαρὰ τὴν σκέψη μου, ποὺ εἶναι καὶ ἐπιθυμία μου. Ἑτοιμάσου νὰ μετατεθῇς στὴ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, διότι δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύση. Σκέψου το καὶ ὁ Θεὸς βοηθός». Ἐπιστρέψας στὴν Ἀλεξανδρούπολη ἀνεχώρησα γιὰ τὴν Θεσσαλονίκη γιὰ νὰ συμ-μετάσχω στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ μακαριστοῦ Παντελεήμονος, τὸν ὁποῖο εἶχα διαδεχθῆ καὶ στὸν ἱερὸ Ναὸ ἁγίου Βασιλείου τῆς ὁδοῦ Μετ-σόβου Ἀθηνῶν, ὡς ἱερατικὸ προϊστάμενο. Τὸ Σάββατο 12 Ἰουλίου στὸν ἱερὸ Ναὸ τοῦ ἁγίου Δημητρίου, μετὰ τὸ Τρισάγιο, προσεκύνησα τὸ σκήνωμα τοῦ Ἱεράρχου καὶ εἰσῆλθα στὸ ἱερὸ Βῆμα. Ἐκεῖ συναντή-θηκα μὲ τὸν μακαριστὸ ἀρχιεπίσκοπο κυρὸ Χριστόδουλο, ὁ ὁποῖος μοῦ εἶπε : «Σὲ παρακαλῶ, μετὰ τὴν ταφή, νὰ συναντηθοῦμε στὸ ἐνδιαί-τημά μου στὸ ξενοδοχεῖο». Ἡ συνάντηση ἔγινε. Ἡ πρότασή του ἦταν κατηγορηματική : «Πρέπει νὰ ἔλθῃς στὴ Θεσσαλονίκη. Δὲν γίνεται διαφορετικά». Καὶ ἀφοῦ τοῦ ἔθεσα καὶ τὸ θέμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀλεξανδρουπόλεως, συνεφωνήσαμε μὲ τὴν φράση. «Ὁ Θεὸς ὁδηγὸς καὶ βοηθός». Αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ πραγματικότης γιὰ τὸ ζήτημα τῆς Θεσσαλονίκης. Ἀπὸ τῆς πλευρᾶς του ὁ Νικόδημος στὴν 11 η σελίδα τοῦ λιβέλλου του ψεύδεται ἀσύστολα, διότι :

9 9 Εἶναι ψεῦδος τὰ περὶ τῆς παρεμβάσεως τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου εἰς ὅ,τι μὲ ἀφορᾷ γιὰ τὴν ἐκλογὴ αὐτή. Εἶναι ψεῦδος ὅτι «λίγες μέρες πρὶν ἀπὸ τὴν ἐκλογή, πῆγε (ὁ Ἄνθιμος) στὸν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, κάθησε στὸ γραφεῖο του καὶ τὸν ὑποχρέωσε νὰ τηλεφωνήσει, ἐκείνη τὴν ὥρα σὲ ἕνα σεβαστὸ ἀριθμὸ Μητροπολιτῶν... νὰ συστήσῃ ἐπίμονα, νὰ παρα-καλέσῃ ἀδελφικά... νὰ ζητήσῃ προσωπικὴ χάρη......»!!! Κύριε ἐλέησον! Καὶ πῶς τὰ εἶδε αὐτὸς, αὐτὰ τὰ ἀνύπαρκτα; Οὐδέποτε πῆγα στὸ Χριστόδουλο γι αὐτὸ τὸ θέμα, καὶ οὐδέποτε ἠξίωσα ὅ,τι μοῦ ἀποδίδει ὁ ἐπίδοξος καὶ ἀνεκδιήγητος κατήγορός μου. Κρῖμα, ὁ δυστυχὴς Νικόδημος ἢ ἔχει σύγχυση στὸ νοῦ του ἢ παρα-σύρεται ἀπὸ ἀνεύθυνο πρόσωπο ἢ ὑπόκειται σὲ πειρασμό. Ψεῦδος εἶναι καὶ τὸ θέμα, ὅπως τὸ παρουσιάζει, τῆς ὑποψηφιότητος γιὰ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης τοῦ τότε ἀρχιμανδρίτου καὶ νῦν Μητροπολίτου Μεσογαίας κ. Νικολάου, μετὰ τοῦ ὁ- ποίου πάντοτε εἶχα καὶ ἔχω καλὲς σχέσεις. Ὄχι, δὲν ὑπῆρξε «σὲ πρῶτο σχεδιασμό» θέμα ὑποψηφιότητος τοῦ τότε ἀρχιμ. π. Νικολάου Χατζηνικολάου γιὰ τὴν Θεσσαλονίκη. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι κατὰ μῆνα Μάρτιο τοῦ 2004 ἐξεδηλώθη μία πρωτοβουλία γιὰ τὴν ὑ- ποστήριξη αὐτῆς τῆς ὑποψηφιότητος, ἡ ὁποία ἀκυρώθηκε, διότι δὲν ἔτυχε καλῆς ὑποδοχῆς ἀπὸ τὴν πλειονοψηφία τῶν ἐκλεκτόρων, καὶ ἔτσι ἀπεῤῥίπτετο a prori. Καὶ ἐπειδὴ εἶναι ἀληθὲς καὶ ἑπομένως καὶ δίκαιο ὅ,τι θὰ καταγράψω στὴ συνέχεια, καλὸν εἶναι νὰ πληροφορήσωμε τοὺς ἀποδέκτες καὶ τὸν μέλλοντα ἀναγνώστη τοῦ παρόντος κειμένου, ὅτι κατὰ τὴν γενομένη διαδικασία τῆς πληρώσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπό-λεως Θεσσαλονίκης «διὰ καταστάσεως», ὁ τότε Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος ἔλαβε 49 ψήφους ἐπὶ 66 ψηφισάντων Σεβ. Μητροπολιτῶν. Ἡ ἐκλογὴ αὐτή, μετὰ ἀπὸ δύο προσφυγὲς στὸ Συμβούλιο Ἐπικρατείας, ἑνὸς Ἀρχιερέως καὶ ἑνὸς δικηγόρου, οἱ ὁ-ποῖες ἀπεῤῥίφθησαν, ἐπεσφραγίσθη καὶ ἐπεκυρώθη ἀπὸ τὸ Ἀνώ-τατο Διοικητικὸ Δικαστήριο τῆς Χώρας μὲ τὶς ὑπ ἀριθμοὺς 409/ 2008 καὶ 410/2008 Ἀποφάσεις αὐτοῦ, διότι ἦσαν δύο οἱ προσφυγόν-τες. Ἐὰν ὁ Ἐπίσκοπος Νικόδημος Γκατζιρούλης ἐξελέγη ἀπὸ τὴν ὀκταμελῆ ἀριστίνδην Σύνοδο τὴν καὶ ἐπελέγη ἐκ τοῦ τρι-προσώπου ψηφοδελτίου ὑπὸ τοῦ ἀντιβασιλέως Γεωργίου Ζωϊτάκη γιὰ τὴν τότε Ἱερὰ Μητρόπολη Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος, δὲν φταῖμε ὅλοι ἐμεῖς οἱ ὑπ αὐτοῦ ὑβριζόμενοι. Αὐτὸς φταίει, διότι μποροῦσε νὰ εἶχε τακτοποιηθῇ ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκό-που Σεραφείμ. Ἦταν ἀνένδοτος σὲ ὅ,τι τοῦ προτάθηκε, καὶ ἐπέμει-νε στὴ δική του ἐπιλογή.

10 10 Ὅποιος ἀναγνώσῃ τὶς σελ. 12 καὶ 13 τοῦ νικοδημίου λιβέλλου θὰ ἀντιληφθῇ τὶς ἀλλεπάλληλες ἀποκλίσεις τοῦ αὐτοβασανιζομένου αὐτοῦ ἀνδρός, οἱ ὁποῖες ἐνῷ πᾶνε νὰ δείξουν κάποια ἀκτίνα φωτός, ὅπως αὐτὸς ὁ κατόπιν ἑορτῆς ἔπαινός του στὸ μακαριστὸ Χριστόδουλο - ποιὰ τραγικὴ εἰρωνεία - ἐκπειράζεται ἀμέσως ὑπὸ τοῦ πονηροῦ καὶ ἐπιτίθεται λαῦρος ἐναντίον μου, καὶ γιὰ νὰ ἀποφύγῃ ποι-νικὲς εὐθῦνες, χρησιμοποιεῖ χαζὲς δικαιολογίες, πρωτόπειρου δικη-γόρου, ὅπως «θὰ καταθέσω μιὰ ἐκδοχή...» ἢ «κανένας δὲν μπορεῖ νὰ ἀποκλείσῃ τὸ ἐνδεχόμενο...» καὶ ἄλλα παρόμοια, γιὰ νὰ μπορῇ νὰ ὑβρίζει. Καὶ κατὰ τρόπο τραγικὸ «ξαναχυμάει» ἐναντίον τοῦ ἄλ-λοτε Μητροπολίτου Ἀττικῆς Παντελεήμονος, ποὺ ἔχει καταδικα-σθῇ σὲ καθαίρεση, ὑποβιβασθεὶς στὴν τάξη τοῦ μοναχοῦ. Μὲ ἐγκα-λεῖ γιατὶ δὲν τὸν κατηγόρησα κι ἐγώ! Ἄς μάθῃ, λοιπόν, ὅτι καὶ οἱ βάρβαροι πολεμιστὲς δὲν ἐμπήγνυαν τὰ σπαθιά τους στοὺς φονευ-μένους ἐχθρούς τους. Σὲ σχέση μὲ τὴν τελευταία παράγραφο τοῦ ἐμπαθεστάτου, ἀκαίρου καὶ ψευδοῦς κειμένου τοῦ ἀπὸ Ἀττικῆς κ. Νικοδήμου ἐναντίον μου, καταγράφω τὴν ἄποψή μου. Μοῦ ἀποδίδει πρόθεση, ἐὰν ὑπάρξῃ πρόβλημα κενοῦ, ὅτι θὰ ἐπιδιώξω καὶ πάλιν τὴν ἀρχιεπισκοπικὴ ἐκλογή μου! Λοιπόν, ὑπάρχει στὴ νεώτερη ψυχολογία ἕνα φαινόμενο ποὺ λέγεται «προβολή». Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἕνα ἄτομο ποὺ ἔχει στὴν ψυχή του κάποια ἔντονη ἐπιθυμία, ἡ ὁποία ὅμως δὲν ἐκπληρώ-νεται, «προβάλλει» στὸ πρόσωπο γνωστοῦ συνανθρώπου του τὴν δυνατότητα τῆς ἰδικῆς του ἀνεκπλήρωτης ἐπιθυμίας, καὶ ἔτσι παίρ-νει μιὰ χαρὰ ἀπὸ τὴν ἀνάσα αὐτῆς τῆς διαδικασίας. Ἐπειδή, λοιπόν, στὸ τέλος τῆς ἀρχιεπισκοπικῆς περιόδου τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπι-σκόπου κυροῦ Ἱερωνύμου τοῦ Α, ὁ π. Νικόδημος Γκατζιρούλης «ἐδραστηριοποιήθηκε», ὡς «fama vagatur», γιὰ νὰ διαδεχθῇ τὸν γέροντα Ἀρχιεπίσκοπο (ὁ ὁποῖος διέβλεπε τὶς ἐξελίξεις καὶ παραι-τήθηκε ἐγκαίρως) καὶ τελικὰ δὲν τὰ κατάφερε, τὴν ἀνεκπλήρωτη αὐτὴ ἐπιθυμία του, ποὺ ἔγινε μέσα του πληγὴ ἀθεράπευτη, τὴν προβάλλει τώρα σὲ ἐμένα, χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ θέμα, καὶ χωρὶς νὰ ἔχῃ περάσει κάτι τέτοιο μέσα ἀπὸ τὴν ψυχή μου. Δυστυχισμένε Νικό-δημε, δὲν σκέπτεσαι ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ζῇ ; 7. Ὡς στοιχεῖο μικρότητος τοῦ ἀνδρός, σημειώνω μιὰ ἀκόμη ἀπρέπεια τοῦ Νικοδήμου, ἐθνικοῦ χαρακτῆρος. Γράφει, «ὅτι τοξεύω τὰ βέλη τῆς κριτικῆς μου πρὸς τοὺς ἀλλοεθνεῖς γείτονες, ποὺ δὲν μὲ λογαριά-ζουν καὶ δὲν μὲ φοβοῦνται...». Καλά, διερωτῶμαι, τί εἶναι ὁ Νικόδη-μος, φιλοσκοπιανὸς ἢ φιλότουρκος; Τίποτε δὲν εἶναι, ἁπλῶς ὁ ἄν-θρωπος φθονεῖ καὶ ζηλεύει! Τοῦ λέγω πάντως, ὅτι ἑκατοντάδες χιλιά-δες τηλεθεατὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ ἐξωτερικὸ περιμένουν νὰ ἀκού-σουν ἀπὸ τὸν ἄμβωνα καὶ μέσῳ τῆς ΕΤ 3 ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Θεσ-σαλονίκης Ἄνθιμο τὸ κήρυγμα ἐπὶ τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴν

11 11 φιλοπά-τριδα ἀναφορὰ στὰ ἐθνικά μας θέματα. Τὸ μεσημέρι τῆς Κυριακῆς τὰ κανάλια τῶν Σκοπίων ἀσχολοῦνται μὲ ὅσα εἶπα, γιὰ νὰ ὑπερασπι-σθοῦν τὶς ἀνιστόρητες διακηρύξεις τους. Ἂς πάῃ νὰ ἐπισκεφθῇ τὸν Γκρουέφσκυ. 8. Προτοῦ νὰ διατυπώσω τὸν ἐπίλογό μου στὸ παρὸν ἔγγραφο, παραθέτω τὸ ἀκόλουθο γεγονός, σὲ ἀπάντηση τοῦ κατηγορητηρίου τοῦ κ. Νικοδήμου ἐναντίον μου, «ὅτι δὲν ἐνδιαφέρθηκα γιὰ τοὺς ἐμπεριστάτους ἀδελφούς». Κατὰ τὴν συνοδικὴ περίοδο τοῦ ἔτους , ποὺ συμμετεῖχα στὴ Δ.Ι.Σ., ὡς τακτικὸ μέλος αὐτῆς, ἔθεσα τὸ ζήτημα τῶν ἐκπτώτων Μητροπολιτῶν τοῦ 1974, ὅσων ἦσαν ἐν ζωῇ, μεταξὺ τῶν ὁ- ποίων ἦτο καὶ ὁ ἀπὸ Ἀττικῆς κ. Νικόδημος. Πρόεδρος τῆς Δ.Ι.Σ. ἦτο ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. Ἡ προσπάθειά μου ἦτο εἰλικρινὴς καὶ ἐναγώνιος. Γιὰ νὰ ἐνισχύσω τὶς θέσεις τῆς προσπαθείας μου, ἐζήτησα συνάντηση μὲ τὸν Σεβ. κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη, ὁ ὁποῖος ἦλθε ἐπισκέπτης στὴν κατοικία μου, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἁγίου Παύλου 21 τῶν Ἀθηνῶν, ἔναντι τοῦ ὁμωνύμου ἱεροῦ Ναοῦ. Συνεζητήσαμε ἐκτενῶς γιὰ τὴν συνέχιση τῆς προσπαθείας μου. Στὴ συνέχεια ὁ κ. Νικόδη-μος μοῦ ἐζήτησε, καὶ τὸ ἀποδέχθηκα, νὰ συναντηθοῦμε στὴν κατοικία γνωστῆς του οἰκογενείας στὴν ἁγία Παρασκευὴ Ἀττικῆς. Καὶ ἐκεῖ συνεζητήσαμε ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ θέματος. Ἔκαμα ὅ,τι ἠμποροῦσα. Ἀλλὰ συνήντησα ἀπόρθητο τεῖχος τὴν πλειονοψηφία τῶν Συνοδικῶν. Τὸ ἐν-αγώνιο στοιχεῖο τῆς προσπαθείας μου στὴν Ἱ. Σύνοδο, μέχρι λυποθυ-μίας μου, δύναται νὰ καταθέσῃ ὁ τότε Ἀρχιγραμματεὺς καὶ νῦν Μη-τροπολίτης Διδυμοτείχου κ. Δαμασκηνός. Ἀλλὰ ὁ σπόρος εἶχε πέσει γιὰ τὴν ἀναζήτηση τῆς λύσεως, κι ἔτσι ἐπανῆλθε στὴν Ἱ. Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τὸν Ὀκτώβριο τοῦ Ὡρίσθηκε Ἐπιτροπὴ ὑπὸ τὸν μακα-ριστὸ Μητροπολίτη Πατρῶν κυρὸ Νικόδημο, στὴν ὁποία συμμετεῖχε καὶ ἡ ταπεινότης μου. Ἐντὸς τοῦ Συνοδικοῦ ἐτέθη ἡ πρόταση, παρόν-τος, ἂν δὲν σφάλλω, καὶ τοῦ Σεβ. Νικοδήμου. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀτ-τικῆς θὰ διαιρεθῇ στὰ δύο, καὶ τὸ δυτικὸ τμῆμα αὐτῆς θὰ ἀποτελέσῃ τὴν νέα Μητρόπολη γιὰ τὸν Σεβ. Νικόδημο, καὶ τὸ ἀνατολικὸ τμῆμα θὰ παραμείνῃ στὴν ὑπάρχουσα Ἱ. Μητρόπολη Ἀττικῆς, ὅπου ἤδη ὑπ-ῆρχε ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Δωρόθεος, ὁ ἀπὸ Καστορίας. Καὶ ὁ Σεβ. Νικόδημος ἀρνήθηκε νὰ δεχθῇ τὴν πρόταση αὐτή, διότι ἤθελε ὡς ἕδρα τῆς νέας Μητροπόλεώς του τὴν Κηφισιά. Αὐτὸ δὲν ἔγινε δεκτὸ καὶ ἡ προσπάθεια γιὰ τὸν κ. Νικοδημο ἐγκατελείφθη. Καὶ ὅμως ἡ προσπάθεια ἀπέδωκε μὲ ἀνάδειξη τῶν τριῶν (3) Μητροπολιτῶν ἐκ τῶν δώδεκα (12), ἤτοι τοῦ Σταγῶν καὶ Μετεώρων κυρίου Σεραφείμ, τοῦ Πολυανῆς καὶ Κιλκισίου κυροῦ Ἀποστόλου καὶ τοῦ Ἀγιᾶς καὶ Συκουρίου κυροῦ Παύλου. Τὰ συγκεκριμένα αὐτὰ γεγονότα ἀποδει-κνύουν ἐὰν ὑπῆρξε ἢ ὄχι ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν ῥύθμιση τοῦ ζητήματος αὐτοῦ, ἔστω κατὰ τὸ ἔτος Γιὰ τὸ ζήτημα τῶν ἐκπτώτων ἀδελ-φῶν ἔπραξα ὅ,τι ἠμποροῦσα, ἀλλὰ εἶχα χρέος νὰ πειθαρχήσω στὴν Ἱε-ρὰ Σύνοδο τῆς

12 12 Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπως ὁ κ. Νικόδημος ἐπειθ-άρχησε στὴν ἀριστίνδην Ἱερὰ Σύνοδο τὸ Τὴν προσωπικὴ συμβολή μου γιὰ τὸ ζήτημα αὐτὸ γνωρίζει ὁ ἅγιος Θεὸς καὶ ὁ μακαριστὸς Ἀρχι-επίσκοπος Σεραφείμ. Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι, Ζητῶ συγγνώμη διότι Σᾶς ὑποβάλλω στὸν κόπο νὰ ἀναγνώσετε αὐτὸ τὸ κείμενο. Λυποῦμαι διότι συνέταξα τὸ κείμενο αὐτὸ ἀμυνόμενος. Ἀλλὰ ἔ- πρεπε, χάριν τῆς ἁγιωτάτης μητρὸς Ἐκκλησίας, εἰς μνήμην προσώπων ποὺ ἔφυγαν ἠδικημένοι καὶ πικραμένοι ἀπὸ τὴν παροῦσα ζωὴ χωρὶς καμμιὰ διάκριση τὼν ἰδικῶν μας καὶ τῶν ἰδικῶν τους. Ἐπὶ πλέον νὰ ὑπερασπισθῶ ἐμαυτὸν ἔναντι μιᾶς ἀπροκλήτου, ἀδίκου καὶ ὑβριστικῆς ἐπιθέσεως, ὡς αὐτὴ τοῦ κ. Νικοδήμου, τὴν ὁποία δὲν εἶχα φαντασθῆ ποτέ. Συνιστῶ στὸ Σεβ. Νικόδημο νὰ μὴ δώσῃ συνέχεια στὴν ἀτυχῆ αὐτὴ δημοσιογραφικὴ διένεξη. Εἶμαι ἕτοιμος νὰ τὸν ἐπισκεφθῶ καὶ στὸ ἡσυχαστήριό του γιὰ νὰ δοῦμε ἀπὸ κοινοῦ ὅλες τὶς πλευρὲς αὐτῶν τῶν ζητημάτων. Ὁ χρόνος συντέμνει. Πρέπει νὰ γίνῃ κάτι, προτοῦ περατώσωμε τὸν βίο. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς ἂς εἶναι ὁδηγός, βοηθὸς καὶ Σωτήρ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΣΕΒ. κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΤΗΝ «Ἡ ἀγάπη εἶναι τὸ μεγάλο ἔργο καὶ ὁ μεγάλος πόνος τῆς Ἐκκλησίας. Πορεία πρὸς τὸν ἄνθρωπο μὲ ἀγάπη, διάλογος μαζῆ του μὲ ἀγάπη, βοήθεια μὲ ἀγάπη. Αὐτὸ εἶναι τὸ σύνθημα, ποὺ ἔρχεται ἀπὸ τὸν Σταυρό, ἀπὸ τὸν Ἐσταυρωμένο, γιὰ νὰ ἐμπνεύσῃ τοὺς ἀρχιερεῖς, τοὺς ἱερεῖς, τὸν λαό, νὰ φέ-

13 13 ρῃ τὸν ἕνα κοντὰ στὸν ἄλλο, νὰ δημιουργήσῃ μιὰ ἀνάκραση τῶν ψυχῶν μεταξύ τους καὶ μὲ τὸν Θεό, ποὺ εἶναι ἡ πηγὴ τῆς ἀγάπης καὶ νὰ δημιουργήσῃ ἀτμόσφαιρα καὶ προϋποθέσεις γιὰ νὰ ἀκουστῇ ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο καὶ ὁ στεναγμὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεό Ἱκετεύω ὅλους ἀδελφικὰ «συναγωνίσασθαί μοι ἐν ταῖς προσευχαῖς ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς τὸν Θεόν» (Ῥωμ. ιε 30) Καὶ μαζῆ μὲ τὶς προσευχές, ἐ- λᾶτε ὅλοι νὰ ἀγωνισθοῦμε ἀδελφωμένοι τὸν ἀγῶνα τὸν πνευματικό. Ἐκκλησία δὲν εἶναι μόνον οἱ κληρικοί, οἱ διάκονοι καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ ὁ ἐπίσκοπος. Ἐκκλησία εἶναι ὁλόκληρο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καὶ ὁλόκληρο τὸ σῶμα πρέπει νὰ βρίσκεται σὲ πορεία καὶ σὲ ἀγῶνα. Ἰδιαίτερα ἀπευθύνω προσκλητήριο στὸν κόσμο τῶν νέων, ὁ νεώτερος ἐπίσκοπος τῆς Ἑλληνικῆς Ἱεραρχίας».

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2015 ἀριθμ. πρωτ.: 181.- ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ Πρὸς τὸν ἱερὸ Κλῆρο καὶ τὸν εὐσεβῆ Λαὸ τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος».

Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 18 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ τοῦ προσώπου τοῦ Ἀναδόχου εἰς τὸ Μυστήριον τοῦ Βαπτίσματος». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Ἐξ αἰτίας τοῦ ὅτι παρατηρεῖται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989. Ἡ Θεία Κοινωνία. ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ (Δελφῶν καί Μιαούλη) Τηλ:2310-828989 Ἡ Θεία Κοινωνία κατ οἶκον Θεσσαλονίκη 2008 Κάποιοι συσχετίζουν κάκιστα τὴν παρουσία τοῦ ἱερέως στό

Διαβάστε περισσότερα

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

(Θ. Λειτουργία Ἰωάννου Χρυσοστόμου) Οἱ πιστοὶ ὑπὲρ τῶν κατηχουμένων δεηθῶμεν. Ἵνα ὁ Κύριος αὐτοὺς ἐλεήσῃ. Κατηχήσῃ αὐτοὺς τὸν λόγον τῆς ἀληθείας. Ἀποκαλύψῃ αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον τῆς δικαιοσύνης. Ἑνώσῃ αὐτοὺς τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ καθολικῇ καὶ ἀποστολικῇ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 17 Θέμα: «Περὶ τῆς νομιμότητας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος ἀνηλίκων». Ἀγαπητοὶ Πατέρες, Σχετικὰ μὲ τὶς προϋποθέσεις,

Διαβάστε περισσότερα

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν

Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ. Χριστοῦ, ποὺ ἀποτελεῖ τὴν κορυφαία πράξη τοῦ Θεοῦ νὰ σώσει τὸν Χριστούγεννα 2013 Ἀρ. Πρωτ. 1157 Πρός τό Χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε. Ἀδελφοί μου ἀγαπητοί, Σᾶς εὐαγγελίζομαι τὸ χαρμόσυνο ἄγγελμα τῆς γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ,

Διαβάστε περισσότερα

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε!

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΝ ΣΑΣ Ἐν Δημητσάνῃ τῇ 3ῃ Ὀκτωβρίου 2009 Ἀγαπητοί ἀδελφοί, Συντάκτες τῆς Ἐφημερίδος «Ὀρθόδοξος Τύπος», Εὐλογεῖτε! Εὑρισκόμενος, λόγῳ ποιμαντικῶν

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι,

Ὁ Γάμος. Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, Ὁ Γάμος Ἀγαπητοί μας μελλόνυμφοι, ὲ λίγες ἡμέρες πρόκειται νὰ ἑνωθεῖτε μὲ τὰ δεσμὰ τοῦ Γάμου διὰ τῶν εὐλογιῶν τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ τὸ γεγονὸς χρειάζεται ὡς καταλύτη τὸν τελειωτῆ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ

Αγια. Μετέωρα Σ Ω Τ Η Ρ Ε Ι Α 2 0 1 5. ἀφιέρωμα στά. ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ ιεροσ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ναοσ μεταμορφωσεωσ του σωτηροσ δημου μεταμορφωσεωσ Χλόης & Λεβαδείας Τ.Κ. 144 52 τηλ.: 210-2850060 & φάξ: 210-2816706 site: www.inmm.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία Συνόλων - Set Theory

Θεωρία Συνόλων - Set Theory Θεωρία Συνόλων - Set Theory Ἐπισκόπηση γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν Πρωτοετῶν Φοιτητῶν τοῦ Τµήµατος Διοίκησης, στὸ µάθηµα Γενικὰ Μαθηµατικά. Ὑπὸ Γεωργίου Σπ. Κακαρελίδη, Στὸ Τµῆµα Διοίκησης ΤΕΙ Δυτικῆς Ἑλλάδος

Διαβάστε περισσότερα

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux.

Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Έγκατάσταση καὶ Χρήση Πολυτονικοῦ Πληκτρολογίου σὲ Περιβάλλον Ubuntu Linux. Μακρῆς Δημήτριος, Φυσικός. mailto: jd70473@yahoo.gr 1. Εἰσαγωγή. Τὸ πολυτονικὸ σύστημα καταργήθηκε τὸ 1982. Δὲν θὰ ἀσχοληθοῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι.

Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Χρήσιμες ὁδηγίες γιὰ τοὺς ἐνηλίκους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ βαπτισθοῦν Χριστιανοὶ Ὀρθόδοξοι. Σὰ τελευταῖα χρόνια καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὸ ἄνοιγμα τῶν συνόρων τῶν χωρῶν τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης, ἀλλὰ καὶ γειτόνων χωρῶν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη

ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ τὴν ἐπίσημη Θαῦμα τῆς Ἁγίας Γεροντίσσης Μυρτιδιωτίσσης τῆς Ἀσκητρίας τῆς Κλεισούρας ( 1974) Ἀποδεικτικὸ καὶ Βεβαιωτικὸ τῆς Μοναχικῆς Ἱδιότητος καὶ Ὀνομασίας Αὐτῆς ΤΟΝ τελευταῖο καιρὸ παρετηρήθη ἔντονος κίνησις, γιὰ

Διαβάστε περισσότερα

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση

ICAMLaw Application Server Χειροκίνηση Ἀναβάθμιση Εἰσαγωγή Ὁ ICAMLaw Application Server (στὸ ἑξῆς γιά λόγους συντομίας IAS) ἀποτελεῖ τὸ ὑπόβαθρο ὅλων τῶν δικηγορικῶν ἐφαρμογῶν τῆς ICAMSoft. Εἶναι αὐτός ποὺ μεσολαβεῖ ἀνάμεσα: α) στὴν τελική ἐφαρμογὴ ποὺ

Διαβάστε περισσότερα

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία

Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Σκέψεις γιὰ τὴν διατροφὴ καὶ τὴ νηστεία Ἀλήθεια, πόσο σημαντικὸ εἶναι τὸ θέμα τῆς διατροφῆς. Εἴμαστε αὐτὸ ποὺ τρῶμε, λένε μερικοὶ ὑλιστὲς φιλόσοφοι. Καὶ ἐννοοῦν τίποτα παραπάνω. Ἡ λογικὴ αὐτὴ εἶναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΡΗΤΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ Γ, ΤΕΥΧΟΣ 33 ΡΕΘΥΜΝΟ 2014 Ἱερά Μητρόπολις Ρεθύμνης καί Αὐλοποτάμου Περιοδική ἔκδοση Νέα Χριστιανική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΓΑΘΟΠΟΥΣ Ἡ συνεισφορὰ τῆς νήσου Κρήτης στὴ συγκρότηση τοῦ «ἔσω ἀνθρώπου», καθὼς καὶ στὴν πνευματικὴ προαγωγή, δὲν συνίσταται μονάχα στὴν καλλιέργεια τῶν Γραμμάτων καὶ τῶν Τεχνῶν, ἀλλὰ καὶ

Διαβάστε περισσότερα

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς

Ἔχουμε κρίση θεσμῶν γιατί ἔχουμε κρίση προσώπων καὶ ἔχουμε κρίση προσώπων γιατί ἀγαπήσαμε τὴν ἀπατηλὴ ζωὴ τοῦ κόσμου τούτου, μὲ τὶς πολλὲς Ὁμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πέτρας & Χερρονήσου κ. Νεκταρίου στὴν εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ ιακόνου Νεκταρίου Κιοστεράκη Χερσόνησος, 30 εκεμβρίου 2010 Χειροτονεῖσαι σήμερα ἱερεὺς καὶ συνάπτεσαι

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα

Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ. Ποιήματα Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Νοέμβριος 2011 15 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ψωμᾶ - Πετρίδου ΔΕΥΤΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΦΤΕΡΑ Ποιήματα Τεῦχος 15 - Νοέμβριος 2011 ISSN:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015)

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΡΩΣΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( 6.2.2015-12.2.2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΩΝ Δ/νσις : Ἰωάννου Γενναδίου 14 115 21, Ἀθῆναι Τηλ. 210-72.72.282 & 210-72.72.993, e-mail: fspk2008@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΣΥΜΗΣ Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Σύμης ἱδρύθη τήν 20η Ἀπριλίου 2004 μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἱκανοποιώντας πάγιο αἴτημα τῶν κατοίκων γιά ἐκκλησιαστική

Διαβάστε περισσότερα

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις,

μαθη ματικῶν, ἀλλὰ καὶ τὴ βαθιά του ἐκτίμηση γιὰ τὴ χαϊντεγκεριανὴ ἱστορικὴ κατανόηση τοῦ ἀνθρώπινου κόσμου. Καταγράφοντας ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπιδράσεις, ΠΡΟΛΟΓΟΣ Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι προϊὸν μακρόχρονης ἐξέλιξης. Γιὰ εἴκοσι περίπου χρόνια, τὸ ἐνδιαφέρον μου γιὰ τὸν Φρέγκε ἀποτέλεσε μέρος ἑνὸς ὁδοιπορικοῦ ποὺ ξεκίνησε ἀπὸ τὸ Μόναχο καί, μέσω τῆς Ὀξφόρδης

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ

ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ 1 ΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ ΟΣΗ Ι. Ν. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΩΝ Μερικ ε σαγωγικ ε Συχνά στή «Διδαχή», στά πνευματικά μας ἀναγνώσματα, συναντᾶμε τήν ἔννοια τῆς ἄσκησης, εἴτε ὡς προτροπή, εἴτε ὡς μέθοδο πνευματικῆς προκοπῆς.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ κ. Σ. Ἀνδρεᾶ, καθηγήτρια Νοσηλευτικῆς Τ.Ε.Ι. Ἀθηνῶν Τὸ θέμα μας εἶναι ἡ συμβολὴ τοῦ ἐθελοντῆ στὴν παροχὴ ἄνεσης καὶ σίτισης τοῦ ἀσθενοῦς.

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση

Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Η Θεωρια Αριθμων στην Εκπαιδευση Καθηγητὴς Ν.Γ. Τζανάκης Εφαρμογὲς τῶν συνεχῶν κλασμάτων 1 1. Η τιμὴ τοῦ π μὲ σωστὰ τὰ 50 πρῶτα δεκαδικὰ ψηφία μετὰ τὴν ὑποδιαστολή, εἶναι 3.14159265358979323846264338327950288419716939937511.

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διεύθυνση Ἐπικοινωνίας Ἱερά Μητρόπολη Λαγκαδᾶ Λητής & Ρεντίνης ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΠΡΟΝΟΙᾼ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ κ.κ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΓΚΑΔΑ ΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα

Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα 63 Οι κλασικὲσ σπουδὲσ στην ὲλλαδα σημὲρα νικολαοσ κονομησ στὴν Ἑλλάδα δυστυχῶς τὸ ἀνήμπορο ἑλληνικὸ κράτος δὲν κατόρθωσε νὰ διαχειρισθεῖ μὲ τὴ δέουσα σοβαρότητα τὴν τεράστια κληρονομιὰ τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ ὑπ ἀριθ. 5 Συνεδρία τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τῆς 10 ης Νοεμβρίου 2014. Σήμερον, τὴν 10 ην τοῦ μηνὸς Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2014, ἡμέραν Δευτέραν καὶ ὥραν 1 ην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΝΑΖΙΜ ΧΙΚΜΕΤ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Να γελάσεις απ' τα βάθη των χρυσών σου ματιών είμαστε μες στο δικό μας κόσμο Η πιο όμορφη θάλασσα είναι αυτή που δεν έχουμε ακόμα ταξιδέψει Τα πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966)

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΞΙΜΟΒΙΤΣ (1896-1966) Ἕνα σύγχρονο ἀλλὰ ἄγνωστο Ρῶσο ἅγιο θὰ παρουσιάσουμε σήμερα. Ἕνα ἅγιο, ποὺ τὰ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς ἐποχῆς τοῦ ἀλλὰ καὶ ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ, τὸν ἀνάγκασαν νὰ ζήσει καὶ

Διαβάστε περισσότερα

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r)

The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The copyright and the Intellectual Property of the Edition of the Codex Vindobonensis phil. Gr. 65 (ff. 11r-126r) The Byzantine Mathematics, 3 rd edition Volume Ι Arithmetic, Αlgebra Volume ΙΙ Geometry

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ

Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Ὀκτώβριος 2011 14 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Σοφία Κολοτούρου ΠΟΙΗΜΑΤΑ Τεῦχος 14 - Ὀκτώβριος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση τοῦ ἠλεκτρονικοῦ περιοδικοῦ

Διαβάστε περισσότερα

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»).

(Πρβλ. Ἀρχιμ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου, Ἄρθρα-Μελέται-Ἐπιστολαί, Ἐν Ἀθήναις, 1986, «Περί τάς ἑλληνοχριστιανικάς συνθέσεις»). Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου Ὁ Γέροντας, βαθύς γνώστης τῆς ἑλληνικῆς ἱστορίας καί φιλόπατρις, ἐθλίβετο γιά τήν ἠθική καί πνευματική ἀλλοτρίωσι τοῦ λαοῦ μας. Ἀγωνιοῦσε καί προσευχόταν καθημερινῶς

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!...

Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ἡ ἐγκληματικὴ παράδοση 14 χωριῶν τῆς Ἠπείρου Γράφει ὁ συγγραφέας - λαογράφος Γιῶργος Λεκάκης. Πολίτης: «Γιὰ τὰ 14 χωριὰ δὲν ἀξίζει νὰ γίνη πόλεμος»!... Ροῦσσος: «Τὰ 14 χωριὰ δὲν ἦταν ἑλληνικὸ ἔδαφος»!..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 8 ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ τεῦχος 8 T Αὔγουστος 2008 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΟΥ ΣΑΡΩΦ T ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΦΩΚΙΔΟΣ T 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.282 καί 26340-44.381 T fax. 26340-44.390 Θαυμαστός ὁ Θεός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου

ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για την τέλεση Γάμου Α' ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Ὅταν καί οἱ δύο Μελλόνυμφοι διαμένου`ν στήν ἴδια Ἐνορία, γιά χρονικό διάστημα πλέον τοῦ ἑνός χρόνου, στό Ναό τῆς

Διαβάστε περισσότερα

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο

Εἶναι ἐπιτακτική σήμερα, περισσότερο «ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ 4). ³ µ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΔΙΔΑΧΗΣ ETOΣ IA 2011 ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΥΛΛΟ 58-59 ΙΟΥΛΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα

Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα Η Λειτουργική ερμηνευτική (Μυσταγωγικά υπομνήματα) από τον ΣΤ έως τον ΙΒ αιώνα του Αιδεσιμολογιώτατου Πρωτοπρεσβύτερου κ. Θεοδώρου Ι. Κουμαριανού, Λέκτορα της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας.

Ἐξήλθαμε λοιπὸν ἀπὸ τὴν ἄνεση, τὴν τάξη καὶ τὴν ἀσφάλεια σὲ μιὰ φοβερὴ τρικυμία, ποὺ κλυδωνίζει τὰ πάντα γύρω μας καὶ μέσα μας. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ Χρυσοστόμου Κουτλουμουσιανοῦ ἱερομονάχου Σεβασμιώτατε, Σεβαστὴ Γερόντισσα, Ἀγαπητοὶ φίλοι. Εὐχαριστῶ γιὰ τὴν εὐκαιρία ποὺ μοῦ δώσατε να ἐπισκεφθῶ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα

Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 3ο τεῦχος 7o Ἰανουάριος - Μάρτιος 2010 Ἀφιέρωμα: Πορεία πρός τό Πάσχα Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Ἀφιέρωμα: Πορεία πρὸς τὸ Πάσχα Λόγος Κατηχητήριος

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 6 ον -, Ἰανουάριος 2014 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα

Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ. Ποιήματα Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μάρτιος 2011 7 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ Μαρία Ἀνδρεαδέλλη ΣΗΜΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Ποιήματα Τεῦχος 7 - Μάρτιος 2011 ISSN: 1792-4189 Μηνιαία ψηφιακὴ ἔκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014

ΙΑΝ.ΦΕΒΡ.ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 n n ΤΕΥΧΟΣ ΑΡ. 57 κωδικός 01-7109 X τ. 57, ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ 330 56 ΕΥΠΑΛΙΟ τηλ. 26340-44.391 e-mail: agnektar@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ

Ἑλλάδα. Μεγάλη. Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ STUDIUM HISTORICORUM Ε ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΦΗΣ Ἡ Μεγάλη Ἑλλάδα Καλαβρία Ἀπουλία Καμπανία 27-30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Ἱερὰ Μονὴ Παναγίας Καλαμιώτισσας (Μονὴ τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς), Ἀνάφη 2 Τρίτη 25 Αὐγούστου,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ 1 Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΩΝ ΘΕΜΤΑΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα...

Η αξία της νηστείας. «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι προθύμως εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς νηστείας ἀγῶνα... Άσκηση μηνιαίας επικοινωνίας με τους νέους της Λευκάδας και της Ιθάκης * 1-29 Φεβρουαρίου 2012 * τ. 6 ο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Η αξία της νηστείας «Τό στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται! Οἱ βουλόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 ἀρ.πρωτ. 164 7η Μαρτίου 2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ὑπ ἀριθμ. 20 Πρὸς Ἅπαντας τοὺς Ἐφημερίους τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Θέμα: «Περὶ Ἐκδόσεως Ἀδειῶν Γάμου». Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί, Ὅπως γνωρίζετε, τὸ ἱερὸ

Διαβάστε περισσότερα

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ

αὐτὸ δημιούργημα. Ποιὸς ἔπλασε τὰ μάτια; Ὁ Θεός! Εἶναι ἡ μόνη λογικὴ (αρ. φυλλ. 68) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ Μάιος 2015 ΤΥΦΛΟΙ 1 Ὅλοι ἀγαπητοί μου, ὅλοι ἔχουμε δεῖ φωτογραφικὴ μηχανή. Ἡ φωτογραφικὴ μηχανὴ εἶναι καὶ αὐτὴ μιὰ ἀνακάλυψι τῆς ἐπιστήμης. Στὴν ἀρχὴ οἱ φωτογραφικὲς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ τῆς ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΔΡΕ ΛΑΙΖΗΝΟΥ, Θεολόγου ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΖΩΗΣ Ἡ ζωὴ κάθε ἀνθρώπου ξεκινᾶ καὶ προχωρά, ὀδεύοντας πρὸς τὸ τέλος της. Όλοι ἐρχόμαστε πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ

Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Δ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Ι Ε Ρ Α Σ Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ε Ω Σ Ι Ε Ρ Α Π Υ Τ Ν Η Σ Κ Α Ι Σ Η Τ Ε Ι Α Σ Ἄγκυρα Ἐλπίδος Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Σ Β Τ Ε Υ Χ Ο Σ 6 8 Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 2 Περιεχόμενα σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ἔτος ΙΔ. Μάϊος 2010 ἀρ. 134 Διανέμεται δωρεὰν «Οὗ γὰρ εἰσι δύο ἤ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν» (Ματθ. ιη 20) «ΑΡΚΕΙ ΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς.

ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ΠΑΙΔΕΙΑ Ἀπαραίτητη. Σημαντική. Ἐφόδιο ζωῆς. ολλὰ μποροῦμε νὰ ποῦμε γιὰ νὰ κα- πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ Πταδείξουμε παιδεία. Πράγμα ποὺ φαίνεται νὰ γνώριζαν πολὺ καλὰ οἱ κυβερνήσεις καὶ οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι'

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, ΣΥΡΙΑΣ, ΑΡΑΒΙΑΣ, ΚΙΛΙΚΙΑΣ, ΙΒΗΡΙΑΣ ΤΕ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ Κ. Κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ι' 8-13 ΜΑΪΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα

Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα οσιοσ Θεραπων ΙΕΡΑσ ΜΗΤΡΟΠΟΛεωΣ ΤΑΜΑΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Θεράποντος Λυθροδόντα Τεῦχος 1 ον - Αὔγουστος 2013 Ὅσιος Θεράπων Ἱερὰ Μητρόπολις Ταμασοῦ καὶ Ὀρεινῆς Μηνιαία Ἔκδοση Ἱεροῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ

ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ. Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΤΕΥΧΟΣ 16 ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2009 Ἡ γέννηση τοῦ Χριστοῦ Στοχαστῆτε τί σηµαίνει νὰ κατεβῆ ὁ ἥλιος ἀπό τοὺς οὐρανοὺς καὶ νὰ τρέχη πάνω στὴ γῆ καὶ νὰ σκορπᾶ

Διαβάστε περισσότερα

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε

Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Πῶς θα πρέπει νὰ ἐκκλησιαζόμαστε Εἶναι γεγονὸς ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Χριστιανῶν ποὺ ἐκκλησιάζεται σήμερα, δυστυχῶς ὅλο καὶ μειώνεται. Οἱ λόγοι; Πολλοὶ καὶ διάφοροι καὶ μεταξύ αὐτῶν καὶ ὁ τρόπος πολλῶν ἀδελφῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου

Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί - Συνέδριο Ἁγίου Γεωργίου Τό Καθολικό τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀπ. Βαρνάβα Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 2ο? τεῦχος 4o? Ἀπρίλιος - Ἰούνιος 2009 Ἀφιέρωμα: Νέοι - Σύγχρονοι προβληματισμοί Πανηγυρικοί Ἑορτασμοί

Διαβάστε περισσότερα

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις

εἰς πλοῦς τὸν θαλάττιον (τὸν θαλασσόλυκο) γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Θεολόγο. Ἡ μαγειρικὴ εἶναι παράδοσις Ἐκκλησία καὶ Διατροφὴ (ὀψοποιῶν μαγγανεῖαι) Ἂ ν σᾶς μπερδεύει λίγο ὁ τίτλος, εἶναι ὁ τίτλος: «Ὀψοποιῶν Μαγγανεῖαι ἤγουν καλογηρικὴ μαγειρικὴ καὶ ζαχαροπλαστικὴ» τοῦ Ἀρχιμανδρί- τη Δοσιθέου, καθηγουμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1 ΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ μέχρι τὸ 1912 ἀρχιμ. Νικηφόρου Μανάδη, Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Ἑορδαίας Εἰσήγησι στὴν διημερίδα τοῦ Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ γιὰ τὰ 100χρονα τῆς ἀπελευθερώσεως. Ἡ εἰσήγησί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = MAΡΤΙΟΣ - ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 738 Γιατί τό Μεσολόγγι Τό ἄγχος τῆς μέριμνας Ἀνδρέας καί Ἰφιγένεια Συγγροῦ Βαλκανικῶν Πολέμων Παραλειπόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985)

Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς Ἱεράρχης (1903 1985) Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος τῆς Ρωσικῆς Διασπορᾶς Ἕνας Σύγχρονος Ἀσκητὴς καὶ Ὁμολογητὴς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΡΙΠΕΙΟΝ ΜΕΛΑΘΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΜΝΗΜΗ 1912-2012 «ΕΚΚΛΗΣΙΑ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΕΛΛΑΔΑ: ΤΡΕΙΣ ΤΑΥΤΟΣΗΜΟΙ ΑΙΩΝΙΑΙ ΑΞΙΑΙ ΚΑΙ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 78 ο = ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΑΡΙΘ. 752 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ. ΑΥΡΙΟ; Σύγχρονες μορφὲς οἰκογενειακῶν συμβιώσεων Χριστιανικὴ οἰκογένεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης

Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης Ἀθανάσιος Παπαγεωργίου Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΤΕΜΠΛΟΥ-ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Ἡχριστιανικὴ ἀρχιτεκτονική, ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς διαμόρφωσης τῆς Θείας Λειτουργίας, προσαρμόζεται στὶς λειτουργικὲς ἀνάγκες. Ἔτσι διαχωρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς

Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς ΠΕΡΙΟΔΟΣ Δ - Ἀρ. φύλ. 21 (101), ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΘΡΑΣΟΣ Τελευταῖα, κατὰ τὴν συνεδρίαση τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ τὴν μελέτη τοῦ μεταναστευτικοῦ τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων, συνέβη ἕνα γεγονὸς πρωτοφανές.

Διαβάστε περισσότερα

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ

ὉἍγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς. ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι. Περιεχόμενα. Ἐν Ἐσόπτρῳ Περιεχόμενα $ Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ἅγ. Μελέτιος ὁ Πηγᾶς, ὁ τέττιγας τῆς Ἐκκλησίας (ἑορτάζεται στὶς 13 Ὀκτωβρίου) Ἀπὸ ὁμιλία τοῦ Πρωτ. Κων/νου Πετρογιάννη, ἡ ὁποία ἔγινε στὶς 13/10/2010, στὴν Ἐνορία Ἁγίου Θωμᾶ.

Διαβάστε περισσότερα

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς

Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ. Διάκονος. Δέσποτα εὐλόγησε. Ἱερεὺς Δείτε το πρωτότυπο Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΧΟΥΜΕΝΩΝ Δέσποτα εὐλόγησε. Μεγάλη ἡ δόξα τῆς βασιλείας τοῦ Πατέρα καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τώρα καὶ πάντα κα ΕΙΡΗΝΙΚΑ Μὲ εἰρήνη ἂς παρακαλέσουμε τὸν

Διαβάστε περισσότερα

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση»

Ρ ωμνιός. Τεῦχος 3 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011. «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Ρ ωμνιός Διμηνιαῖο Νεανικὸ περιοδικὸ τοῦ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ Τιμὴ 2 Γ ΣΥΝΑΞΗ ΝΕΟΤΗΤΟΣ - ΛΑΡΙΣΑ, 27 & 28/8/2011 «Νέοι - Σύγχρονος κόσμος - Παράδοση» Δεῖξε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑ ΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ ΑΣ Β ) ΠΕΜΠΤΗ 27 ΜΑΪΟΥ 2010 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ, ΝΑΟΥΣΗΣ & ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ «ΚΟΣΜΑΣ Ο ΜΑΔΥΤΙΝΟΣ» ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος Κ. Μαυράγκανος ΒΕΡΟΙΑ 2013 ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ Ἐπιμέλεια Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος

π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΥΟΥΣΑΣ ΜΕΡΟΣ Β π αλαιὰ ὑπῆρχε ἕνας μικρὸς ναός, τιμώμενος ἐπ ὀνόματι τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, ποὺ ἦταν κατὰ τὴν παράδοση τὸ καθολικὸ μικρῆς γυναικείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟ-ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟ-ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΟ-ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τοῦ Δρ. κ. Ἐμμανουήλ Κ. Δουνδουλάκη, ἐκλ. Ἐπικούρου Καθηγητοῦ Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης Σέ τρεῖς, κυρίως, κατηγορίες διακρίνουμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ

Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ 109 Η ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΣΛΑΒΩΝ ΤΟΝ 18ο ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΙΣΟ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ Ν. ΤΑχΙΑΟΣ Ἡ ἀκτινοβολία τὴν ὁποία εἶχαν κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ βυζαντινοῦ

Διαβάστε περισσότερα

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds

Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Σχῆμα 1: Πὼς ἡ Ρωσία ξέφυγε ἀπὸ τὰ δόντια τῆς Νέας Τάξης τῶν Rothschilds Ὅταν ὁ Βλαντιμὶρ Πούτιν ἐξελέγη πρόεδρος τῆς Ρωσίας τὸ 2000, ἡ Ρωσία εἶχε πέσει σὲ πτώχευση. Ἡ Ρωσία χρωστοῦσε 16,6 δισεκατομμύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΡΗΣ ΠΟΙΗΜΑΤΑ Ῥωμηός Στὸν καφενὲ ἀπ ἔξω σὰν μπέης ξαπλωμένος, τοῦ ἥλιου τὶς ἀκτῖνες ἀχόρταγα ρουφῶ, καὶ στῶν ἐφημερίδων τὰ νέα βυθισμένος, κανέναν δὲν κοιτάζω, κανέναν δὲν ψηφῶ. Σὲ μία καρέκλα

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί,

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί, ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκοπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλαδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ στήν τακτική σύγκληση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ( 15 Ὀκτωβρίου 2013) Σεβασμιώτατοι ἅγιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1

ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 ΕΚΚΛΗΣΙΑ, νέες ἀντιλήψεις καὶ νέες τεχνολογίες 1 Μητροπολίτου Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικολάου Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί, Δὲν μπορῶ νὰ μὴν ἀρχίσω μὲ τὴν ἔκφραση τῶν εἰλικρινῶν μου εὐχαριστιῶν

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα

Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα Ὁ ἐθελοντισμὸς στὴν Ἐκκλησία σήμερα Ο ἐθελοντισμὸς βρίσκεται στὸν πυρήνα τοῦ χριστιανικοῦ κηρύγματος. Πηγή του, γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος «ἐθελοντής», κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ ἁγίου Κυρίλλου,

Διαβάστε περισσότερα

δες μήπως σου διέφυγε η προϋπόθεση αλλα κυρίως ο στόχος του ξεσηκωμού. Όσο για την προτροπή σου «ΝΑ ξεσηκωθούμε λοιπόν!», χαίρομαι που συμφωνείς αλλά

δες μήπως σου διέφυγε η προϋπόθεση αλλα κυρίως ο στόχος του ξεσηκωμού. Όσο για την προτροπή σου «ΝΑ ξεσηκωθούμε λοιπόν!», χαίρομαι που συμφωνείς αλλά Subject: Καιρός πλέον να Ξεσηκωθούμε!!! και Το «Harvard και M.I.T. των καταλήψεων» From: Kleanthis Thramboulidis Date: 29/9/2011 12:07 μμ To: *****************

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ. ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑ Dr SAM CHEKWAS ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΩΝ, 10.5.2014 Πρὶν σᾶς διαβάσω τὴν ὁμιλία μου γιὰ τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ τὶς καταβολές της, θέλω νὰ σᾶς πῶ ὅτι δὲν εἶμαι ἐπαγγελματίας

Διαβάστε περισσότερα

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis

ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr - agiatriadapetroupoleos.gr - facebook: agiatriadapetroupolis διαδρομές Ν ο ητ ι κ έ ς δ ι α δ ρ ο μ έ ς σ τ ό ν χ ῶ ρ ο τ ῆ ς π ί σ τ η ς Μηνιαῖο φυλλάδιο τοῦ Ἱ.Ν. Ἁγίας Τριάδος Πετρουπόλεως Σουλίου 167 - Τηλ.: 210 5013108 Τεῦχος 7 ο - Ὀκτώβριος 2014 ierosnaosagiastriadospetroupoleos.blogspot.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 - Ἕνας Ποιητής - Τὰ νησιά, αὐτοὶ οἱ ἐφιάλτες - Ἑρμηνεία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἐν Χριστῷ καὶ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν -Norman Russell Χρῆστος Γιανναρᾶς: Ἐρωταποκρίσεις 119 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Ἡ ποιητικὴ συλλογὴ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ

Μόνο ἡ πίστη στὸν Χριστό, ποὺ στηρίζεται στὴν ἀποκάλυψη τῆς ἀ- λήθειας ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Θεό, µένει ἀδιατάραχτη στοὺς αἰῶνες. Ἡ (αρ. φυλλ. 27) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Ἰ ο ύ λ ι ο ς 2 0 1 1 Η ΛΟΓΙΚΗ, ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ Λέει στὸν παραλυτικὸ ὁ Ἰησοῦς «Σήκω, πάρε τὸ κρεβάτι σου καὶ πήγαινε στὸ σπίτι σου» (Μάτθ. Θ, 1-8).

Διαβάστε περισσότερα

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ

T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ T ÓÈÎfi ŒÓÙ Ô HÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ ÚˆÓ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στὸν Τεχνικὸ αὐτὸν Ὁδηγὸ τοῦ Ἐργοστασίου Ἠλεκτροκινητήρων «Βαλιάδης Α.Ε.»: Παρουσιάζουμε τὶς προδιαγραφὲς κατασκευῆς τῶν κινητήρων μας καὶ κυρίως ἀναφερόμαστε στοὺς

Διαβάστε περισσότερα

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o

Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Περιοδική ἔκδοση Ἱ. Μητροπόλεως Κωνσταντίας - Ἀμμοχώστου Ἔτος 4ο (2011) τεῦχος 9o Ἀφιέρωμα 1η Διεθνὴς Ἔκθεση Βιβλίου Ἀμμοχώστου Παραλίμνι, 31 Ὀκτωβρίου-7 Νοεμβρίου 2010 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΑΦΙΕΡΩΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περὶ νεύρωσης, ψύχωσης καὶ διαστροφῆς 15 ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ Πρόλογος 23 Α. Συμπτωματολογία καὶ ψυχοπαθολογικὰ χαρακτηριστικά 33 Ι. Σημειολογία τῶν νευρώσεων 33 Τὸ ἄγχος καὶ οἱ μορφές του 34 Σωματικὲς

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ

ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. καὶ νὰ κερδίσει καὶ τὴν αἰωνιότητα. Αὐτὰ (αρ. φυλλ. 29) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ Σ επτέµ βριος 2011 ΧΡΥΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ 1 Ἕνας πλούσιος ζητάει δυὸ ἐντελῶς ἀ- ντίθετα πράγµατα στὴ ζωή του. Τὸ χρυσὸ καὶ τὸν Χριστό. Τὸ χρυσὸ τὸ κατέχει. Θέλει νὰ κατακτήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΗ ΕΤΟΣ 76 ο = NOEMBΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΑΡΙΘ. 742 Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης Μεταξὺ φθορᾶς καὶ ἀφθαρσίας Ἀρχαῖοι Ἕλληνες ρήτορες στὸ Βυζάντιo ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου

Nεανικά Aγκυροβολή- Τὰ τῆς σαρκὸς πάθη Σκέψεις γύρω ἀπὸ τὴ βιολογικὴ ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπου Nεανικά Ἀγκυροβολήματα Aγκυροβολή- Δ I M H N I A I O Φ Y Λ Λ A Δ I O T H Σ I E P A Σ M H T P O Π O Λ E Ω Σ I E P A Π Y T N H Σ K A I Σ H T E I A Σ Γ I A T O Y Σ N E O Y Σ T E Y X O Σ 4 4 ο Μ Α Ϊ Ο Σ -

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις

Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις ΜΑΘΗΜΑ 10 Ο ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΣΟΥ ΤΑ ΠΑΘΗ,ΧΡΙΣΤΕ Να ξαναγράψετε το κείμενο που ακολουθεί συμπληρώνοντας τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις που δίνονται στην παρένθεση. Σε κάθε κενό αντιστοιχεί μια λέξη. «Η Μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα