Η εξέλιξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πολιτικών μηχανικών σε σχέση με τους αρχιτέκτονες και τους τοπογράφους

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εξέλιξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πολιτικών μηχανικών σε σχέση με τους αρχιτέκτονες και τους τοπογράφους"

Transcript

1 Η εξέλιξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πολιτικών μηχανικών σε σχέση με τους αρχιτέκτονες και τους τοπογράφους Μέρος 2 ο : Από την ίδρυση του πρώτου «πολυτεχνείου» ίδρυση του «Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου». μέχρι την Του Τριαντάφυλλου Σφυρή, Πολιτικού Μηχανικού 1. Εισαγωγή Στο 1 ο μέρος του άρθρου παρακολουθήσαμε την διαδικασία γέννησης του κλάδου των μηχανικών που ασχολούνταν με τα «πολιτικά» δημόσια ή ιδιωτικά έργα και οι οποίοι για τον λόγο αυτό ονομάστηκαν «πολιτικοί» μηχανικοί, ώστε να ξεχωρίζουν από τους «στρατιωτικούς» μηχανικούς. Είδαμε ότι μέχρι την σύσταση του «Σώματος πολιτικών μηχανικών» στο Υπουργείο Εσωτερικών το 1878, οι ανάγκες διεύθυνσης των δημοσίων πολιτικών έργων καλύπτονταν από τους αξιωματικούς του Μηχανικού σώματος του στρατού, οι οποίοι εκπαιδεύονταν στην Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων. Τέλος είδαμε την πρώτη «πολιτική» σχολή για μηχανικούς που ιδρύθηκε 1887 με τίτλο «Σχολείον των Βιομηχάνων Τεχνών», η οποία περιελάμβανε τρείς σχολές: την σχολή των πολιτικών μηχανικών, την σχολή των μηχανουργών και την σχολή των γεωμετρών και εργοδηγών. Οι απόφοιτοι των σχολών αυτών θα άρχιζαν σταδιακά να στελεχώνουν τις δημόσιες υπηρεσίες και να υποκαθιστούν τους στρατιωτικούς. 2. Οι πρώτοι διορισμοί «πολιτικών» τεχνικών: οι πολιτικοί Γεωμέτρες Το 1860 ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος με τον οποίο πολιτικοί τεχνικοί έπαιρναν τη θέση των στρατιωτικών. Πρόκειται για τον νόμο Φ Γ «Περί ορισμού πολιτικών γεωμετρών» (ΦΕΚ 27/ ). Άρθρον 1. Διορίζονται καθ όλον το Κράτος πολιτικοί Γεωμέτραι, υπαγόμενοι εις το επί των Οικονομικών Υπουργείον, δέκα μεν Α, δέκα δε Β τάξεως και τριάκοντα Γ, εις ήν περιλαμβάνονται και οι δόκιμοι. Άρθρον 2. Καθήκον των Γεωμετρών είναι η καταμέτρησις και χωροχράφησις των γαιών και φθαρτών κτημάτων, ως και η εκτέλεσις πάσης άλλης συνδεομένης μετ αυτών εργασίας Δηλ. οι πρώτοι «πολιτικοί» τεχνικοί δεν ήταν οι «πολιτικοί μηχανικοί» αλλά οι «πολιτικοί γεωμέτρες», κάτι ανάλογο δηλ. με τους σημερινούς τοπογράφους. Ωστόσο οι «στρατιωτικοί» διατήρησαν το «κεκτημένο δικαίωμα» και προηγούνταν έναντι των «πολιτικών». Άρθρον 3. Οι αξιωματικοί και ανθυπασπισταί του Μηχανικού οι προσλαμβανόμενοι εις την γεωμετρικήν υπηρεσίαν θέλουν διορίζεσθαι κατά πρώτον, οι μεν υπολοχαγοί ως Γεωμέτραι Α τάξεως, οι ανθυπολοχαγοί ως Γεωμέτραι Β τάξεως, οι ανθυπολοχαγοί Γ. Άρθρον 5. Πριν ή διορισθή τις πολιτικός Γεωμέτρης ή δόκιμος υποβάλλεται, εάν μη ή αξιωματικός ή ανθυπασπιστής του Μηχανικού, εις εξετάσεις ενώπιον τριμελούς επιτροπής επιστημόνων στρατιωτικών και πολιτικών διοριζομένης δια Β. Διατάγματος Αυτό βέβαια ήταν απόλυτα δικαιολογημένο και σωστό, γιατί στηρίζονταν σε μια πραγματική βάση: τις σπουδές του καθενός. Οι μηχανικοί του στρατού ως απόφοιτοι της Σχολής των 1

2 Ευελπίδων είχαν λάβει ανώτερη τεχνική μόρφωση (βλ. κεφ. 5 του 1 ου Μέρους του άρθρου). Αντίθετα οι «πολιτικοί γεωμέτρες» ήταν απόφοιτοι του «Εν Αθήναις σχολείου των τεχνών» όπου η εκπαίδευση ήταν κυρίως πρακτική (βλ. κεφ. 7 του 1 ου Μέρους του άρθρου). Γι αυτό και στο άρθρο 9 του νόμου προβλέπονταν: Τας τριγωνομετρικάς και γαιοδεσιακάς εργασίας, άτινες απαιτούνται ως βάσεις των της λεπτομερείας κτηματολογικών καταμετρήσεων, θέλουν εκτελέσει αξιωματικοί του Μηχανικού προσδιοριζομένοι δια Β. Διατάγματος 3. Οι πρώτοι διορισμοί στο «Σώμα πολιτικών μηχανικών» Το Σώμα πολιτικών μηχανικών του Υπουργείου Εσωτερικών όταν συστάθηκε το 1878 (βλ. Μέρος 1 ο, κεφ. 8), μόνον κατ όνομα ήταν «πολιτικών» μηχανικών, πράγμα αναπόφευκτο άλλωστε αφού η πρώτη σχολή «πολιτικών» μηχανικών ιδρύθηκε 9 χρόνια αργότερα, το 1887, στο ιδρυθέν τότε «Σχολείον των βιομηχάνων τεχνών» (βλ. Μέρος 1 ο, κεφ. 8). Οπότε αναγκαστικά οι πρώτοι «πολιτικοί μηχανικοί» ήταν «στρατιωτικοί» ή απόφοιτοι ξένων σχολών. Την πραγματικότητα αυτή την αναγνώριζε και ο ίδιος ο νόμος με τον οποίο συστάθηκε το «Σώμα πολιτικών μηχανικών»: Άρθρον 4 Επιτρέπεται ίνα κατά την πρώτην σύστασιν του Σώματος καταταχθώσιν εις αυτό στρατιωτικοί μηχανικοί.. Οι λοχαγοί κατατάσσονται ως νομομηχανικοί και εισηγηταί β τάξεως. Άρθρον 7 Η Κυβέρνησις δύναται να διορίση αλλοδαπούς μηχανικούς Στο ΦΕΚ 28/ δημοσιεύτηκε το ΒΔ «Περί διορισμού του προσωπικού του σώματος των πολιτικών μηχανικών». Έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιοί αποτελούσαν το πρώτο προσωπικό του σώματος τω πολιτικών μηχανικών. Προτάσει του Ημετέρου επί των Εσωτερικών Υπουργού, διορίζομεν: 1) Τον αντισυνταγματάρχην του μηχανικού Δ. Σκαλιστήρην, διευθυντήν των δημοσίων έργων. 2) τον αρχιτέκτονα πρώτης τάξεως και τελειοδίδακτον του εν Παρισίοις σχολείου των γςεφυροδοποιών Α. Σούλην, εισηγητήν παρά τη διευθύνσει των δημοσίων έργων, με βαθμόν Νομομηχανικού. 3) τον αρχιτέκτονα πρώτης τάξεως Γ. Κατσαρόν, εισηγητήν επίσης παρά τη αυτή διευθύνσει με βαθμόν Επαρχιακού μηχανικού πρώτης τάξεως. Στην κεφαλή δηλ. του σώματος διορίστηκε στρατιωτικός. Για τον αρχιτέκτονα Γ. Κατσαρό δεν αναφέρεται η σχολή από την οποία αποφοίτησε, αλλά από άλλη πηγή προκύπτει ότι ήταν διπλωματούχος του Πολυτεχνείου του Μονάχου (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, έκδοση του ΤΕΕ, 1935). Στο διάταγμα αυτό βλέπουμε ακόμη: Ότι ο όρος «αρχιτέκτων» δεν υποδήλωνε ειδικότητα τεχνίτη, όπως είδαμε σε μερικά παλαιότερα νομοθετήματα και θα δούμε και σε επόμενα, αλλά επιστημονική ειδικότητα. Αυτό συνάγεται από τη θέση τους στην κορυφή της ιεραρχίας του σώματος των πολιτικών μηχανικών. Ότι στο σώμα των πολιτικών μηχανικών διορίζονταν και αρχιτέκτονες! Με τις σημερινές σημασίες των εννοιών «αρχιτέκτων» και «πολιτικός μηχανικός» μας φαίνεται οξύμωρο. Όμως τότε, με τον όρο «πολιτικός μηχανικός» εννοούνταν ο μηχανικός που ασχολούνταν γενικώς με τα «πολιτικά» έργα είτε αυτά ήταν οικοδομικά είτε οδοποιίας είτε άλλα. Οπότε όποιος αρχιτέκτων μηχανικός ασχολούνταν με πολιτικά έργα θεωρούνταν «πολιτικός» μηχανικός. Στους επόμενους βαθμούς της ιεραρχίας (Νομομηχανικοί) διορίστηκαν επίσης στρατιωτικοί: 2

3 Τους λοχαγούς του μηχανικού 4) Λ. Βλάσην, Νομομηχανικόν δευτέρας τάξεως, Μεσσηνίας και προσωρινώς της Λακωνίας. 5) Ιω. Μαρκόπουλον, Νομομηχανικόν δευτέρας τάξεως, Αχαΐας και Ήλιδος 6) Ν. Σολωμόν, Νομομηχανικόν δευτέρας τάξεως, Κεφαλληνίας και προσωρινώς Κέρκυρας 7) Κ. Φέγγαν, Νομομηχανικόν δευτέρας τάξεως, Αττικής και Βοιωτίας 8) Ξ. Βλαχόπουλον, Νομομηχανικόν δευτέρας τάξεως, Ευβοίας 9)Π. Ζαφειρίου, Νομομηχανικόν δευτέρας τάξεως, Ακαρνανίας και Αιτωλίας, προσωρινώς δε και της Ζακύνθου 10) Τον υπολοχαγόν του μηχανικού Κ. Τσώτσην, Νομομηχανικόν δευτέρας τάξεως, Αργολίδος και Κορινθίας. Οι πολιτικοί διορίστηκαν τελευταίοι στην ιεραρχία (Επαρχιακοί μηχανικοί): 11) Τον τελειοδίδακτον του Πολυτεχνείου Ζυρίχης, Ιωάννην Γράβαρην, Επαρχιακόν μηχανικόν πρώτης τάξεως, Φθιώτιδος και Φωκίδος. 12) τον τελειοδίδακτον του αυτού Πολυτεχνείου Αλεξ. Τριανταφυλλίδην, Επαρχιακόν μηχανικόν πρώτης τάξεως, Κυκλάδων. 13) τον τελειοδίδακτον του Πολυτεχνείου του Μονάχου, Ν. Παντσίρην, Επαρχιακόν μηχανικόν πρώτης τάξεως, Αρκαδίας. Με επόμενα ΒΔ διορίστηκαν στο σώμα πολιτικών μηχανικών και άλλοι αξιωματικοί του μηχανικού (ΦΕΚ 38/ , ΦΕΚ 50/ , ΦΕΚ 57/ ). 4. Η πρώτη κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του «Σχολείου των Τεχνών» Στον νόμο για την σύσταση του «Σώματος πολιτικών μηχανικών» το 1878 (βλ. Μέρος 1 ο, κεφ. 8) προβλεπόταν: Άρθρον 19 Δια Β. Διατάγματος θέλουσι κανονισθή τα αφορώντα εις τα καθήκοντα και την υπηρεσίαν των πολιτικών μηχανικών ως και εις την σύστασιν και υπηρεσίαν υποδεεστέρου προσωπικού των δημοσίων έργων. Το «υποδεέστερο προσωπικό» που θα πλαισίωνε τους πολιτικούς μηχανικούς ήταν οι «εργοδηγοί» που ορίστηκαν με το ΒΔ «Περί προσδιορισμού του αριθμού των εις τα δημόσια έργα ασχολουμένων εργοδηγών» (ΦΕΚ 53/ ). Άρθρον 1 Η τάξις και ο αριθμός των εις τα δημόσια έργα ασχολουμένων εργοδηγών ορίζεται ως ακολούθως: Εργοδηγοί 1 ης τάξεως 4, 2 ας τάξεως 6, 3 ης τάξεως 8, 4 ης τάξεως 10, 5 ης τάξεως 14, εν όλω 42. Άρθρον 3 Καθήκον των εργοδηγών είναι να βοηθώσι επι του πεδίου και εν των γραφείω τους μηχανικούς εις την προπαρασκευήν και εκτέλεσιν των έργων. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην παραπάνω διάταξη, αλλά και σε διατάξεις άλλων επομένων Νόμων και Διαταγμάτων, χρησιμοποιείται ο όρος «μηχανικός» και όχι ο όρος «πολιτικός μηχανικός», διότι το «πολιτικός» εξυπακούεται, δεδομένου ότι δεν υπήρχαν άλλοι μηχανικοί για πολιτικά έργα πλην των «πολιτικών». Γι αυτό και οι έννοιες «πολιτικός 3

4 μηχανικός» και «μηχανικός» άρχισαν να ταυτίζονται. Τον τίτλο «μηχανικός» χωρίς κανέναν άλλο προσδιορισμό τον έφεραν και οι μηχανικοί των πλοίων, αλλά δεν γινόταν σύγχυση γιατί ήταν εντελώς διαφορετικό το πεδίο δράσης του καθενός. Για τον διορισμό σε θέση εργοδηγού δεν απαιτούνταν κάποιος τίτλος σπουδών, αλλά πρακτική εξάσκηση σε θέση μαθητευόμενου : Άρθρον 5 Ουδείς διορίζεται μαθητευόμενος εργοδηγός εάν δεν ευδοκιμήση εις δημοσίας εξετάσεις ενώπιον επιτροπής οριζομένης δια Β. Διατάγματος, επί των εξής γνώσεων: α) αρχών της Ελληνικής γλώσσης, β) αριθμητικής και λογαρίθμων, γ) αρχών της άλγεβρας, δ) γεωμετρίας στοιχειώδους, ε) στατιστικής στοιχειώδους, στ) τριγωνομετρίας ευθυγράμμου ζ) ιχνογραφίας γραμμικής η) χωρομετρίας και χωροσταθμίσεως και θ) εμπειρίας των έργων. Την «πιστοποίηση» αυτή την είχαν «εξ ορισμού» οι απόφοιτοι του «Σχολείου των τεχνών»: Των εξετάσεων απαλλάσσονται οι φέροντες απολυτήριον του σχολείου των τεχνών. Το 1882 με τον Νόμο ΑΙΣΤ «Περί εργοδηγών» (ΦΕΚ 53/ ) για την «πιστοποίηση» της καταλληλότητας για την θέση του «μαθητευόμενου εργοδηγού» καθιερώθηκε ως απαραίτητη πλέον προϋπόθεση η κατοχή τίτλου σπουδών: Άρθρον 3 Οι το πρώτον εις την δημοσίαν υπηρεσίαν εισερχόμενοι εργοδηγοί διορίζονται δι υπουργικής διαταγής ως μαθητευόμενοι, λαμβάνονται δεν αποκλειστικώς εκ των πτυχιούχων των κλάδων οδοποιίας ή και της αρχιτεκτονικής της εν Αθήναις Σχολής των Τεχνών, προτιμωμένων των τυχόντων ανωτέρου βαθμού. Αυτή είναι η πρώτη κατοχύρωση επαγγελματικών δικαιωμάτων «πτυχιούχων» τεχνικών για πολιτικά έργα. Στον νόμο αυτό βλέπουμε ότι οι έννοιες «οδοποιία» και «αρχιτεκτονική» δεν έχουν την έννοια κάποιου επιστημονικού πεδίου γνώσεων, αλλά την ειδικότητα σε κάποια τέχνη. Διαφορετικά οι «πτυχιούχοι των κλάδων οδοποιίας και αρχιτεκτονικής» δεν θα κατατάσσονταν στην χαμηλότερη βαθμίδα των εργοδηγών, αυτή των μαθητευομένων. Πάντως το επίπεδο σπουδών των εργοδηγών στο «Σχολείο των Τεχνών» θα πρέπει να ήταν υψηλό, κρίνοντας από το άρθρο 17 του ίδιου νόμου: Άρθρον 17 Ελλείψει μηχανικών, δύναται δια Β. Διατάγματος ν ανατίθηνται τοις εργοδηγοίς χρέη μηχανικών. 5. Οι αρμοδιότητες του «Σώματος πολιτικών μηχανικών» Η οργάνωση του «Σώματος πολιτικών μηχανικών» καθορίστηκε με το ΒΔ της «Περί εκτελέσεως του νόμου περί πολιτικών μηχανικών» (ΦΕΚ 21/ ). Η υπηρεσία την οποία στελέχωσαν τα μέλη του Σώματος πολιτικών μηχανικών ονομάστηκε «Διεύθυνσις δημοσίων έργων». Σύμφωνα με το Άρθρο 1 του διατάγματος μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης ήταν: 4

5 α) Η κατασκευή οδών και γεφυρών και η συντήρησις των υπαρχουσών ως και των μηχανημάτων και εργαλείων των αναγομένων εις την υπηρεσίαν αυτών. β) Η εκτέλεσις των αναγκαίων έργων προς βελτίωσιν των πλευστών ποταμών και ο κανονισμός της ποταμοπλοΐας γ) Η κατασκευή, η βελτίωσις και η συντήρησις των λιμένων. δ) Η κατασκευή και η συντήρησις των πλευστών διωρύγων ι) Η κατασκευή και η επισκευή των δημοσίων οικοδομών Η παρασκευή των διαγραμμάτων ρυμοτομίας των πόλεων και κωμών και η εφαρμογή αυτών. ια) Η κατασκευή έργων προς εξυγίανσιν των πόλεων και κωμών. Δηλ. οι αρμοδιότητες των πολιτικών μηχανικών κάλυπταν όλο το φάσμα των τεχνικών έργων και μελετών. Η υπηρεσία αυτή χωρίστηκε σε πέντε τμήματα (Άρθρο 2): Το 1 διεξάγει τα οδικά της Πελοποννήσου, των νήσων του Αιγαίου, Κυθήρων και Ζακύθου. Το 2 τα οδικά της Στερεάς, της Ευβοίας και των λοιπών νήσων του Ιονίου πελάγους. Το 3 τα υδραυλικά και λιμενικά. Το 4 τα αρχιτεκτονικά και τα των σχεδίων πόλεων. Το 5 τα σιδηροδρομικά.... Εν τω γραφείων της Διευθύνσεως προσλαμβάνονται οι αναγκαίοι ιχνογράφοι εκ της τάξεως των εργοδηγών και βοηθών 6. Η «Αυτού Εξοχότης» ο «Πολιτικός» Μηχανικός! Μέχρι να αρχίσουν οι «πολιτικοί μηχανικοί» να είναι πραγματικά «πολιτικοί», η δομή αλλά και η εμφάνιση ακόμα του «Σώματος πολιτικών μηχανικών» ήταν καθαρά στρατιωτική! Στο ΒΔ της «Περί κανονισμού της στολής των πολιτικών μηχανικών και των εργοδηγών του Κράτους» (ΦΕΚ 99/ ) διαβάζουμε: Ο Διευθυντής του σώματος, οι Επιθεωρηταί, οι Νομομηχανικοί και οι Επαρχιακοί Μηχανικοί φέρουσι δια μεγάλην στολήν (Σ.Σ εννοεί την στολή εξόδου) ιμάτιον (habit) εξ ερέας μελανοκυάνου μετά περιλαιμίου και επιχειριδίων εκ βελούδου μέλανος πεποικιλμένων δια χρυσοϋφάντων κλάδων δάφνης πίλον τρίπτυχον μετά πτερών μελανών. ξίφος μετά λαβής εκ μαργάρου και τέλος κομβία επίχρυσα Δια μικράν στολήν (Σ.Σ. εννοεί την στολή εργασίας) φέρουσι οι Νομομηχανικοί και οι Επαρχιακοί Μηχανικοί εσθήτα (redingote) εξ ερέας μελανοκυάνου διασταυρουμένην επι του στήθους και φέρουσα διπλήν σειρά κομβίων ως τα της μεγάλης στολής... και πιλίσκον (casquette) επίσης μελανοκυανούν ή λευκόν, φέροντα το Βασιλικόν στέμμα. Οι εργοδηγοί φέρουσι δια μικράν στολήν εσθήτα εξ ερέας μελανοκυάνου μετά επιχειριδίων του αυτού υφάσματος και διπλής σειρά κομβίων επηργυρωμένων. και πιλίσκον του αυτου σχήματος και υφάσματος, αλλ άνευ λέγνων. 5

6 7. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του «Σχολείου των Βιομηχάνων Τεχνών» Η δεκαετία σημαδεύτηκε με ραγδαίες εξελίξεις σε ότι αφορά τους πολιτικούς μηχανικούς, με πρώτη και κύρια την ίδρυση το 1887 της πρώτης «πολιτικής» σχολής από την οποία θα εξέρχονταν καθαρά «πολιτικοί» μηχανικοί. Είναι το «Σχολείον των Βιομηχάνων Τεχνών», το οποίο ήταν η μετεξέλιξη του «Εν Αθήναις σχολείου των τεχνών» που ιδρύθηκε το 1843 (βλ. Μέρος 1 ο, κεφ. 7). Το «Σχολείον των Βιομηχάνων Τεχνών», όπως είδαμε στο 1 ο Μέρος, ήταν ένα κανονικό «Πολυτεχνείο» και περιελάμβανε τρεις σχολές: α) των πολιτικών μηχανικών, β) των μηχανουργών και γ) των γεωμετρών και εργοδηγών. Ως καθηγητές του «Σχολείου των Βιομηχάνων Τεχνών» διορίστηκαν αρχικά με ΒΔ οι ίδιοι που δίδασκαν στο «Εν Αθήναις σχολείου των τεχνών». Το ΒΔ δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 238/ , από το οποίο διαπιστώνουμε ότι μεταξύ αυτών υπήρχαν ακόμη στρατιωτικοί και μάλιστα στα βασικότερα μαθήματα: α) Των ανωτέρων μαθηματικών ο κ. Λεωνίδας Λαπαθιώτης, λοχαγός του πυροβολικού, β) της περιγραφικής γεωμετρίας ο κ. Απόστολος Αποστόλου, ταγματάρχης του μηχανικού, γ) της γεφυροποιίας και οδοποιίας ο κ. Δημοσθένης Γονατάς, ταγματάρχης του μηχανικού, δ) της οικοδομικής ο κ. Ιωάν. Σέχος, συνταγματάρχης του μηχανικού, ε) της στοιχειώδους και θεωρητικής μηχανικής ο κ. Νικόλαος Γαζής, πτυχιούχος της εν Παρισίοις Σχολής των γεφυροποιών, στ) της αισθητικής και καλλιτεχνολογίας ο κ. Στυλιανός Κωνσταντινίδης, ζ) της φυσικής ο κ. Αναστάσιος Χριστομάνος, η) της χημείας ο κ. Αριστείδης Βουσάκης και θ) της ορυκτολογίας και γεωλογίας ο κ. Κωνσταντίνος Μητσόπουλος 1) της τοπογραφίας ο κ. Ιωάννης Λαζαρίμος και 2) της μηχανολογίας και καταμετρήσεως κτιρίων ο κ. Περικλής Κυριάκος. Φυσικά οι απόφοιτοι του πρώτου αυτού «Πολυτεχνείου» δεν είχαν άλλη προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης παρά μόνο τον διορισμό τους σε δημόσια υπηρεσία, γιατί όπως είδαμε στο κεφ. 5 του 1 ου Μέρους, η μελέτη και εκτέλεση των ιδιωτικών έργων γινόταν με βάση τον νόμο του 1835 «Περί υγιεινής οικοδομών πόλεων και κωμών» στον οποίο δεν προβλέπονταν η ανάγκη παρουσίας μηχανικού (ούτε πολιτικού ούτε φυσικά στρατιωτικού) παρά μόνο η παρουσία «εμπειροτέχνου ανδρός». Και που να βρεθούν άλλωστε πολιτικοί μηχανικοί το 1835; Η απαίτηση να υπάρχει πολιτικός μηχανικός στα ιδιωτικά έργα θα αργήσει για πολλά ακόμη χρόνια. Έτσι η εξέλιξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πολιτικών μηχανικών που αποφοιτούσαν από το πρώτο αυτό «Πολυτεχνείο» είναι συνυφασμένη με την εξέλιξη των δημοσίων έργων. Ο αριθμός δηλ. των αποφοίτων και οι γνώσεις που αποκτούσαν στην σχολή εξαρτιόνταν από το πλήθος των κατασκευαζόμενων δημοσίων έργων και από τις απαιτήσεις τους. Γι αυτό και μέχρι το 1917 οι κατ έτος απόφοιτοι πολιτικοί μηχανικοί δεν ξεπερνούσαν τους 20 (!). (πηγή: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τεύχος 181, Ιούλιος 1939). Το ίδιο έτος με τον Νόμο ΑΥΛΘ /1887 «Περί αναδιοργανισμού του σώματος των πολιτικών μηχανικών του Κράτους» (ΦΕΚ 129/ ) αυξήθηκε ο αριθμός των πολιτικών μηχανικών του σώματος σε 71 και κατατάχθηκαν σε 3 βαθμούς: Άρθρον 2 Οι βαθμοί των πολιτικών μηχανικών εισίν οι εξής: 1. Επιθεωρητής 2. Νομομηχανικός 3. Μηχανικός Άρθρον 5 Ο βαθμός του επιθεωρητού ως και του νομομηχανικού διαιρείται εις δύο τάξεις, ο δε του μηχανικού εις τρείς. Εδώ για πρώτη φορά αναφέρεται ο όρος «μηχανικός» χωρίς άλλο προσδιορισμό. Ο όρος αυτός δεν υποδηλώνει κάποια ειδικότητα, αλλά βαθμό ιεραρχίας ανάμεσα στους πολιτικούς μηχανικούς. 6

7 Στο σώμα των πολιτικών μηχανικών κατατάσσονταν μόνο «διπλωματούχοι» μηχανικοί κατόπιν διαγωνισμού: Άρθρον 7 Εις το σώμα των πολιτικών μηχανικών κατατάσσονται οι έχοντες δίπλωμα μηχανικού ανεγνωρισμένης εν τη αλλοδαπή ή ημεδαπή σχολής και ευδοκιμήσαντες εις διαγωνισμόν, όν θέλει προκηρύττει εκάστοτε το Υπουργείον των Εσωτερικών δια της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εάν υπάρχει κενή θέσις. Οι «έχοντες δίπλωμα μηχανικού ημεδαπής σχολής» ήταν φυσικά οι απόφοιτοι του «Σχολείου των Βιομηχάνων Τεχνών», το οποίο το 1914 θα μετονομάζονταν σε «Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο». Αυτή ήταν και η πρώτη κατοχύρωση επαγγελματικού δικαιώματος των «διπλωματούχων» πολιτικών μηχανικών. Όμως είχαν να αντιμετωπίσουν τους στρατιωτικούς μηχανικούς της Σχολής Ευελπιδων, οι οποίοι διατηρούσαν το κεκτημένο δικαίωμα διορισμού τους στο Σώμα πολιτικών μηχανικών. Άλλωστε μια θέση στο Σώμα των πολιτικών μηχανικών ήταν περιζήτητη από τους στρατιωτικούς μηχανικούς γιατί τους απάλλασσε από τα στρατιωτικά καθήκοντα (αναφορές, παρουσιάσεις κλπ). Οι απαλλαγές γινόταν με Βασιλικά Διατάγματα που δημοσιεύονταν σε ΦΕΚ. Ενδεικτικό π.χ. το ΦΕΚ 51/ στο διαβάζουμε: Διαγράφεται εκ των ελέγχων του στρατού ο υπολοχαγός του μηχανικού Ιωάννης Τζουράς, όστις δυνάμει του από 10 τρέχοντος μηνός Ημετέρου Διατάγματος. διωρίσθη, κατά το άρθορ 1 του ειρημένου νόμου, ως πολιτικός μηχανικός. Το ίδιο έτος με το ΒΔ «Περί της υπηρεσίας και του προσωπικού της Διευθύνσεως των Δημοσίων έργων» (ΦΕΚ 283/ ) συστάθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών ιδιαίτερη υπηρεσία για την εκτέλεση των πολιτικών δημοσίων έργων, στην οποία διορίζονταν κατόπιν προφορικών και γραπτών εξετάσεων, στις οποίες σύμφωνα με το άρθρο 4 δικαιούνταν να λάβουν μέρος μόνο διπλωματούχοι μηχανικοί. Οι επιθυμούντες να λάβουν μέρος εις τον διαγωνισμόν οφείλουν ν απευθύνωσιν αίτησιν προς το Υπουργείον των Εσωτερικών μέχρι της προτεραίας του διαγωνισμού, επισυνάπτοντες εν αυτή 1) το δίπλωμα της σχολής εν η εξεπαιδεύθησαν, 2).. Το ίδιο πάλι έτος με τον νόμο ΑΧΚΑ «Περί αναδιοργανισμού του σώματος των εργοδηγών» (ΦΕΚ 351/ ) διπλασιάστηκε ο αριθμός των εργοδηγών του σώματος, ορίστηκε δε και μια νέα βαθμίδα τεχνικών, ενδιάμεση των εργοδηγών και των μηχανικών, οι «υπομηχανικοί».. Άρθρον 2 Οι υπομηχανικοί και εργοδηγοί βοηθούσι επί του πεδίου και εν τοις γραφείοις τους πολιτικούς μηχανικούς εις την συνήθη, την έκτακτον και την των απεσπασμένων υπηρεσίαν αυτών. Άρθρον 3 Εις το σώμα των εργοδηγών κατατάσσονται ως μαθητευόμενοι, οι φέροντες δίπλωμα εργοδηγού ή αρχιτέκτονος, προτιμωμένων των τυχόντων ανωτέρου βαθμού. Άρθρον 5 Εις τον βαθμόν του υπομηχανικού προάγονται οι συμπληρώσαντες τριετίας εν τη Α τάξει εργοδηγοί και υποστάντες επιτυχώς πρακτικήν δοκιμασίαν, ής το πρόγραμμα ορισθήσεται δια Βασιλικού διατάγματος. 7

8 Όπως φαίνεται από την παρακάτω απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 269/ , το φάσμα των αρμοδιοτήτων των πολιτικών μηχανικών ήταν πολύ ευρύ: Δι αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών υπ αριθ από 17 Οκτωβρίου ε.ε., διωρίσθη ο γεωπόνος Δημ. Χριστίνης επόπτης των εν τη περιφερεία Αττικής δημοσίων τε και δημοτικών δενδροστοιχιών και κήπων, υπό την ανωτέραν εποπτείαν του νομομηχανικού Αττικής και Βοιωτίας, επί μηνιαία αποζημιώσει δραχμών διακοσίων. Δύο χρόνια αργότερα, το 1889, κατοχυρώθηκε και άλλο επαγγελματικό δικαίωμα των διπλωματούχων αποφοίτων της «Σχολής των τεχνών», ο διορισμός τους σε θέση «δημοσίου επιστάτη» (Νόμος ΑΨΛΕ, ΦΕΚ 84/ ). Άρθρον 1. Προς επιτήρησιν των δαπάνη του κράτους ή του ταμείου οδοποιίας εκτελουμένων δημοσίων έργων υπό την οδηγίαν των πολιτικών μηχανικών διορίζονται δι Υπουργικής αποφάσεως δημόσιοι επιστάται. Άρθρον 3 Δημόσιοι επιστάται διορίζονται: α. Οι έχοντες δίπλωμα της σχολής των τεχνών β. Οι υπηρετήσαντες ευδοκίμως ως επιστάται δημοσίων έργων επί δύο τουλάχιστον έτη προ της ισχύος του νόμου τούτου. γ. Οι πρωτεύσαντες εν διαγωνισμώ. Στον παραπάνω νόμο βλέπουμε ότι η κατοχύρωση του επαγγελματικού δικαιώματος της νέας επαγγελματικής ομάδας δεν συνοδεύτηκε με την κατάργησή του από τους ήδη ασκούντες το δικαίωμα, πράγμα λογικό άλλωστε. διότι διαφορετικά θα προκαλούσε αναστάτωση στον τεχνικό κόσμο. Με την πάροδο του χρόνου οι παλαιοί κάτοχοι του δικαιώματος θα εξέλειπαν και έτσι το δικαίωμα αυτό θα έμενε μόνο στους «έχοντες δίπλωμα της σχολής των τεχνών». Δύο χρόνια αργότερα, το 1891, με τον νόμο ΑϠΜΗ (ΦΕΚ 94/ ) συστάθηκε στην Διεύθυνση Δημοσίων Έργων ειδικό τμήμα σιδηροδρόμων, στο οποίο προσλήφθηκαν προσωρινά αποκλειστικά διπλωματούχοι μηχανικοί και διπλωματούχοι κατώτεροι τεχνικοί: Άρθρον 1 Δια το έλεγχον της κατασκευής τους σιδηροδρόμου Πειραιώς - Λαρίσης, Ολυμπίων Καρυταίνης και Ξηροκάμπης Γυθείου επιτρέπεται να προσληφθώσι προσωρινώς μηχανικοί ημεδαποί, έχοντες δίπλωμα μηχανικού ανεγνωρισμένης σχολής, ως και σχεδιασταί και επιστάται, εκ των εχόντων δίπλωμα της Σχολής των Τεχνών, τη προτάσει του διευθύνοντος τας εργασίας μηχανικού. Τον επόμενο χρόνο, το 1892, συστάθηκε με ΒΔ νέα υπηρεσία που θα απορροφούσε πολιτικούς μηχανικούς, το «Τμήμα σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων» (ΦΕΚ 95/ ). Η υπηρεσία του τμήματος τούτου διαιρείται εις τρία γραφεία: 1ον) το της κατασκευής, 2ον) το του τεχνικού, εμπορικού και διοικητικού και 3αν) το των απαλλοτριώσεων. Εκάστου γραφείου προΐσταται είς νομομηχανικός, του οποίου η υπηρεσία κανονισθήσετε δι αποφάσεως του επί των Εσωτερικών Υπουργού. Είναι η περίοδος κατά την οποία αρχίζει η εκτεταμένη κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Η σχετική τεχνογνωσία παρέχεται από γάλλους μηχανικούς που είχαν μετακληθεί για να οργανώσουν την Υπηρεσία Δημοσίων Έργων. Στο παραπάνω ΒΔ διάταγμα διαβάζουμε: 8

9 Η μελέτη και η εκτέλεσις των εις το τμήμα τούτο υπαγομένων έργων διεξάγεται υπό ειδικής υπηρεσίας, διευθυνομένης υπό του προϊσταμένου της γαλλικής αποστολής των γεφυροποιών, εφ όσον αύτη διαμένει εν τη υπηρεσία του Κράτους. Τον επόμενο χρόνο, το 1893, αφαιρέθηκαν αρμοδιότητες από τους στρατιωτικούς μηχανικούς και μεταφέρθηκαν στους «πολιτικούς». Πρόκειται για τις τριγωνομετρικές και γεωδαιτικές εργασίες. Όπως είχαμε δει στο κεφ. 2, αυτού του μέρους, με βάση τον νόμο Φ Γ της 2 Ιουνίου 1860, Περί ορισμού πολιτικών γεωμετρών, «τας τριγωνομετρικάς και γαιοδεσιακάς εργασίας θέλουν εκτελέσει αξιωματικοί του Μηχανικού». Το 1860 δεν υπήρχαν πολιτικοί μηχανικοί για να τις εκτελέσουν και έτσι αναγκαστικά είχαν ανατεθεί σε στρατιωτικούς. Με τον νέο όμως νόμο ΒΡΞΓ (ΦΕΚ 31/ ) προβλέπονταν: Άρθρον 1. Αι κατά τον νόμο Φ Γ της 2 Ιουνίου 1860, περί ορισμού πολιτικών γεωμετρών, τριγωνομετρικαί και γεωδαιτικαί εργασίαι, ως και οι αφορώσαι εις καταμέτρησην και χαρτογράφησιν γαιών και φθαρτών κτημάτων εκτελούνται υπό του σώματος των πολιτικών μηχανικών. Άρθρον 2. Το υπάρχον προσωπικόν των πολιτικών γεωμετρών μετατίθεται εις το σώμα των εργοδηγών. Το 1895 με τον νόμο «Περί πολιτικών γεωμετρών» (ΦΕΚ 11/ ) κατοχυρώθηκε άλλο ένα δικαίωμα των αποφοίτων του «Σχολείου των Βιομηχάνων τεχνών». Άρθρον 2. Ο αριθμός των πολιτικών γεωμετρών ορίζεται εις πεντήκοντα και ένα, ήτοι εις εννέα γεωμέτρας πρώτης τάξεως, δέκα και τέσσαρας δευτέρας, δέκα και οκτώ τρίτης τάξεως και δέκα δοκίμους. Άρθρον 3. Ουδείς διορίζεται γεωμέτρης δόκιμος, αν δεν έχη πτυχίον της Σχολής των βιομηχάνων τεχνών. Το 1896 όμως άρχισαν και οι πρώτες «εκπτώσεις» (νόμος ΒΤ Γ, ΦΕΚ 42/ ): Άρθρον 8. Εν ελλείψει Νομομηχανικών, δύναται ν ανατεθώσι τα καθήκοντα αυτών δια Β. Διατάγματος εις μηχανικούς α και β τάξεως. Επιτρέπεται δεν εν ανάγκη, αλλ επί δύο το πολύ μήνας, η αναπλήρωσης νομομηχανικού μεν υπό μηχανικού γ τάξεως ή υπομηχανικού, μηχανικού δε υπό μαθητευομένων εργοδηγών. Η ανάπτυξη των δημοσίων έργων και η συνυφασμένη με αυτά εξέλιξη του κλάδου των πολιτικών μηχανικών σταμάτησε το 1897, μετά το λεγόμενο «ατυχή» ελληνοτουρκικό πόλεμο. Η Ελλάδα ηττήθηκε και αναγκάστηκε να πληρώσει ένα μεγάλο ποσό σε πολεμικές αποζημιώσεις. Μάλιστα η ελληνική κυβέρνηση για να πληρώσει το ποσό αυτό υποχρεώθηκε να υπαχθεί υπό διεθνή οικονομικό έλεγχο. 8. Ο «Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος» και ο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» Το 1898 ιδρύθηκε στην Αθήνα ο πρώτος επιστημονικός σύλλογος διπλωματούχων μηχανικών με την επωνυμία «Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος». Ο σύλλογος αυτός εξέδιδε ανελλιπώς από το 1899 μέχρι και το 1925 ένα επιστημονικό περιοδικό με τίτλο 9

10 «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ». Ο «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ» ήταν το μοναδικό ελληνικό επιστημονικό περιοδικό για τεχνικά θέματα. Σταμάτησε να εκδίδεται 2 χρόνια μετά την ίδρυση του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, εν όψει της ανάληψης από αυτό της έκδοσης τεχνικού περιοδικού, το οποίο τελικά εκδόθηκε το 1932 με τον τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»». Στα τεύχη του «ΑΡΧΙΜΗΔΗ» δημοσιεύονταν κυρίως επιστημονικά άρθρα των μελών του Συλλόγου, αλλά στις σελίδες του μπορεί να βρει κανείς και πληροφορίες που βοηθούν στην συμπλήρωση του παζλ της εξιστόρησης του ρόλου των ελλήνων διπλωματούχων μηχανικών και της προσπάθειας κατοχύρωσης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων. Μέχρι το τέλος του 19 ου αιώνα οι διπλωματούχοι πολιτικοί μηχανικοί αριθμούσαν μερικές δεκάδες. Οι αρχιτέκτονες ήταν μετρημένοι στα δάχτυλα. Η πρώτη ανώτερη σχολή που θα παράγει αρχιτέκτονες θα γίνει το Όσο για τους τοπογράφους μηχανικούς που θα πάρουν την θέση των «πολιτικών γεωμετρών, θα αργήσουν άλλα 3 χρόνια. Οι αλλαγές στον τρόπο δόμησης (ψηλότερα κτίρια, χρήση του οπλισμένου σκυροδέματος, μεγαλύτερες απαιτήσεις στην ασφάλεια και υγιεινή) θα ανοίξουν την συζήτηση για την ανάγκη αλλαγής του ΒΔ της «Περί υγιεινής οικοδομών πόλεων και κωμών» (βλ. Μέρος 1 ο, κεφ. 5) και να γίνει υποχρεωτική η παρουσία «πολιτικού» μηχανικού και στα ιδιωτικά οικοδομικά έργα και όχι η απλή παρουσία «εμπειροτέχνου ανδρός». Την συζήτηση αυτή, όπως θα δούμε στο 3 ο μέρος του άρθρου, την άνοιξε ο «Ελληνικός Πολυτεχνικός Σύλλογος». Ξάνθη 22/11/

Η εξέλιξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πολιτικών μηχανικών σε σχέση με τους αρχιτέκτονες και τους τοπογράφους

Η εξέλιξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πολιτικών μηχανικών σε σχέση με τους αρχιτέκτονες και τους τοπογράφους Η εξέλιξη των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πολιτικών μηχανικών σε σχέση με τους αρχιτέκτονες και τους τοπογράφους Μέρος 1 ο : Από την ίδρυση του νεώτερου ελληνικού κράτους μέχρι την ίδρυση του πρώτου

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 Αθήνα, 18-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 95724 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 17/9/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,412 1,653 1,603 1,108 0,666 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,464 1,704 1,633 1,147 0,000 0,732 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,437 1,667

Διαβάστε περισσότερα

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015

Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 Αθήνα, 01-09-2015 Αρ. Πρωτ.: 88326 Μέσες Τιμές Λιανικής ανά Νομό για την 31/8/2015 ΑΤΤΙΚΗΣ 1,413 1,667 1,614 1,101 0,647 ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 1,468 1,717 1,650 1,143 0,000 0,715 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 1,455 1,679

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ Α Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 2 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -17 Α Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -32 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΑΓΩΓΗΣ 5 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ -22 Β Αθήνας (Π.Ε.) ΔΑΣΚΑΛΟΙ -16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αθήνα, 11 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: Μαρούσι, 13-08-2013 Αριθ.Πρωτ.: 111967/Δ2

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού" ή "διπλωµατούχου ναυπηγού":

ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου µηχανολόγου-ηλεκτρολόγου µηχανικού ή διπλωµατούχου ναυπηγού: ΝΟΜΟΣ 6422 της 26/28 Νοεµβρίου 1934 Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού (Φ.Ε.Κ. 412/Α/1934) Άρθρο 1 Η ελευθέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ώρα: 10:31:35 ΜΑΘΗΤΕΣ(ΝΗΠΙΑ) ΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ Σελίδα 1 από 5 ----- Νοµός ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 137572 67589 56288 27809 80521 39453 763 327 ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ 35402 17261 15378 7542 19765 9600

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ»

ΘΕΜΑ : «Καθορισμός αριθμού θέσεων για μετάταξη εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Π.Ε. και σε Διοικητικές θέσεις φορέων του Υ.ΠΑΙ.Θ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:151 80 Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αιτιολογική Έκθεση Εισαγωγικά Με το παρόν Προσχέδιο Π.Δ. για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΝ-3ΡΞ. Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011. Αριθμ. Πρωτ.: 34486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Μ. Δαφνά, Λ. Δουληγέρη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Θεσσαλονίκη 28-7-2011 Αριθμ.πρωτ.630 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Σας αποστέλλουμε το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Αθήνα, 2-7-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 1638 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 28 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας

Ειδική Υπηρεσία Προβολής και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σύγχρονης Δημιουργίας Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας Εκπαιδευτικής Πολιτικής & Θρησκευμάτων Πολιτικής Τομέων & Δ. Ανθρ. Πόρων Υ Γενική Οικονομικών Υπηρεσιών Υ Γενική και Γενική Αναστήλωσης, Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ

ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΕΚ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η (ΚΑΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Των

Διαβάστε περισσότερα

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους.

H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. 44 Θεωρείο παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο H σχέση του πατρικού επαγγέλµατος των νεοεισελθόντων φοιτητών στα ελληνικά Α.Ε.Ι. το 2001 σε σχέση µε τον νοµό γέννησής τους. Ηλίας Αθανασιάδης Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις 31/12/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ στις // ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑKH ENOTHTA ***** **** *** ** * Γενικό Άθροισμα ΔΡΑΜΑΣ ΕΒΡΟΥ ΘΑΣΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΞΑΝΘΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ. Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Μέχρι σήµερα δεν εκδοθεί Π.. (όπως προβλέπεται στο Ν. 1404/83) για τον καθορισµό των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των αποφοίτων Ηλεκτρολόγων Τ.Ε.Ι. και ισχύουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015

Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Βάσεις Γενικών Μεταθέσεων Δ.Ε. 2015 Αθήνα 18/06/2015 Περιοχή Ομάδα Ειδικότητας Σύνολο Α Αθήνας (Δ.Ε.) (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ 101,4 (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 78,48 (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 58,89 (006) ΑΓΓΛΙΚΗΣ 113,23 (008) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Διοίκησης & Γραμματείας Δ.Σ. Αρμόδια Διεύθυνση: Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2014 Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Τμήμα Διαχείρισης Προσωπικού Αριθμ. Πρωτ.: 155609 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές επηρεάζονται από μια σειρά παραγόντων, που ονομάζονται ατομικοί. Σε αυτούς συγκαταλέγονται τα

Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές επηρεάζονται από μια σειρά παραγόντων, που ονομάζονται ατομικοί. Σε αυτούς συγκαταλέγονται τα Οι εκπαιδευτικές και επαγγελματικές επιλογές επηρεάζονται από μια σειρά παραγόντων, που ονομάζονται ατομικοί. Σε αυτούς συγκαταλέγονται τα ενδιαφέροντα του ατόμου, οι ικανότητες και τις δεξιότητές του,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ) Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Εθνικού Αρχείου, Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Ε ΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Κ ΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκτίμηση αναγκών σε τεχνικές ειδικότητες στην Πολεμική Αεροπορία»

«Εκτίμηση αναγκών σε τεχνικές ειδικότητες στην Πολεμική Αεροπορία» «Εκτίμηση αναγκών σε τεχνικές ειδικότητες στην Πολεμική Αεροπορία» Επγός (ΜΗΧ) Ξεν. Τσούρος ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Ι Κ Α Ι Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Β Α Θ Μ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Σ Η 15-16 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 3ο Επιστημονικό Πεδίο 3 4 ο πεδίο ΣΤΟ 4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ οι πτυχιούχοι: Σε Οικονομικό τμήμα χωρίς να εξεταστεί στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. * Μπορεί κάποιος να περάσει σε Οικονομικό τμήμα χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ. με δικαστές τους Ανδρέα Διαμαντή, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υφιστάμενο Οργανόγραμμα (πλην ΣΕΠΕ) ΙΣΧΥΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 330

113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 330 115 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ( ΡΕΘΥΜΝΟ) ΚΡΗΤΗΣ 200 109 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 330 Κλάδος ΠΕ 02 Φιλολόγων: [Κωδικός: ΠΕ 02.00] [ΦΕΚ 515/8-10-2008] Τα πτυχία που οδηγούν στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση αναφέρονται στη προκήρυξη του ΑΣΕΠ που δηµοσιεύτηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας»

«Αναλυτικοί Πίνακες Επαγγελματικών Αδειών Ηλεκτρολόγου Α Ειδικότητας» Έ δρ α : Π λ. Ε λευθ ε ρ ί α ς 2, Τ.Κ : 1 0 5 5 3, Α θ ή ν α, Τ η λ. : 2 1 0 3 2 4 8 4 5 5, F a x : 2 1 0 3 2 1 1 6 3 0 Web Site: h t t p : / / w w w. p o s e h. g r, E m a i l : info@poseh.gr, posei@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Φιλαδελφείας 87 &

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» - ΕΠΑΝ ΙΙ Πρόγραµµα - Πράσινες Υποδοµές 2010 ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ/ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13

Κόστος Κατανάλωσης. Version 09/13 Κόστος Κατανάλωσης Version 09/13 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ KW Κόστος Κατανάλωσης ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Εκτίμηση Κατανάλωσης KW, ανά 10 τετ. μέτρα χώρου με χρήση Ενδοδαπέδιας Θέρμανσης Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΤΑ ΕΦΕΤΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟ 01 - ΘΡΑΚΗΣ 09 - ΔΡΑΜΑΣ 1 05 - Α'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 4 4 06 - Β'ΑΘΗΝΩΝ Α - Ω 9 9 15 - ΕΒΡΟΥ Α - Ω 6 6 21 - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α - Ω 4 4 23 - Α' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 16 16 24 - Β' ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α - Ω 4 4 49 - ΣΕΡΡΩΝ Α - Ω 2 2 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008. Αρ. Πρωτ. 34158. Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 7 Τ.Θ. 14 305 115 23 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Τηλέφωνο:210-6496000 FAX: 210-6472004 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2008 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αθήνα, 23/10/2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αρ. Πρωτ. : 12349 Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45749 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 326 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή Οργανικών θέσεων μόνιμου Διοικητικού Προ σωπικού στις Διευθύνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 16-10-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-2639 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Αιτιολογική Έκθεση 3 Εισαγωγικά 3 Τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 4 Χαρακτηριστικά του Περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ . ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Η κατά φύλο σύνθεση των μελών ΔΕΠ (Συνολικά στοιχεία). Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

2007, 2008, 2009. : 210 88 38 148 Email: kanep@otenet.gr

2007, 2008, 2009. : 210 88 38 148 Email: kanep@otenet.gr : & ( 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007) : : & 2004, 2005, 2006 2004, 2005, 2006 & 2007, 2008, 2009 ( / ) - 2009,, / & :,, /, MSc UoE UK, / 1 : 27, MSc., / 2 :, MSc, / 3 : ) &,,.., /,,. UoR UK, / ), MSc

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014. ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την. άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης Από: ΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Προς: ΔΣ του ΠΣΧΜ Αθήνα 15/07/2014 ΘΕΜΑ: Πρόταση Κατευθύνσεων Σ/Ν για την άσκηση του Επαγγέλματος του Μηχανικού Ανώτατης Εκπαίδευσης (Δ/χοι Μηχανικοί ΑΕΙ και

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Β. ΚΟΝΤΟΚΟΛΙΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004 αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης, την αύξηση της απασχόλησης, την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΣΤΙΣ 02/11/2014 ΘΡΑΚΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), η οποία προέκυψε ύστερα από την ενοποίηση της ΕΣΔΔ και της ΕΣΤΑ (Ν. 3966/ΦΕΚ 118/τ. Α /24-5-2011

Διαβάστε περισσότερα

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί μέχρι.. Βαθμός Ασφαλείας Μαρούσι, 09-3-2015 Αρ. Πρωτ.: 1362 ----- Βαθ. Προτερ.: ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737 1. 3468/2006 Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): 1. 1.1. 1.2. : : : :..: : :..: : : :. : : :. : 17738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Διαβάστε περισσότερα

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή

Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Αποκαλύπτουμε τη μοριοδότηση στο νέο σχέδιο διορισμών όπως ψηφίστηκε σε νόμο από τη Βουλή Το Paideia -News αποκαλύπτει το μέρος του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση, που ψηφίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Πληροφορικής Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Πληροφορικής Σπουδές...... 4 Θέσεις Εργασίας για τους Αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ. 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015-2016 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ 1 ης & 2 ης ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ - ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΘΗΝΑ - 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Τόπος : Αθήνα ΑΠΟ - ΕΩΣ ΣΥΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής, 1955-1982 - 119 -

Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής, 1955-1982 - 119 - ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ Ιστορικό Αρχείο Πολυτεχνικής Σχολής, 1955-1982 - 119 - Φ-ΑΡ-001 Διπλωματικές εξετάσεις Διπλωματικές εξετάσεις 1959-60 1961-62 Διπλωματικές εξετάσεις Προφορικαί - γραπταί διπλωματικές 1959-60

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 06 ΙΕΡΑΡΧΙΑ - ΒΑΘΜΟΙ - ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ Άρθρο: 0601. Ισχύς των διατάξεων του Κεφαλαίου. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου παρατίθενται διά συστηµατικούς λόγους και δεν τροποποιούν κειµένη νοµοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΑ - ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ ΡΟΕΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Μονάδα Ανάλυσης & Τεκμηρίωσης, Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας Ομάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ

ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΟΙΟΙ ΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΚΕΠ ΚΑΙ ΠΟΤΕ 1. Μόνιµοι εν ενεργεία Αξιωµατικοί, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωµατικοί (Μόνιµοι, Εθελοντές, Ανακαταταγέντες, ΕΜΘ, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ κλπ), άνδρες και γυναίκες. α. Κανονική Άδεια ή 4ήµερη

Διαβάστε περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση "υδραυλικών έργων υπό πίεση".

Συμπληρωματικές οδηγίες για τη δημοπράτηση υδραυλικών έργων υπό πίεση. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13-7-1997 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ ΧΩ ΔΕ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αριθ. Πρωτ. Δ17α/04/60/Φ.Ν.312 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ15 και Δ17 ΤΜΗΜΑ: α ΠΡΟΣ: Τους αποδέκτες του Ταχ. Δ/νση: Χαρ. Τρικούπη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

1. ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 7 ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).... ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 Αθήνα, 2-1-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-2 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων

1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1.1. Πρώτα νομοθετήματα για την κατάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Από πολύ παλιά υπήρχε έλεγχος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Από το ΠΔ της 12-9-35 (ΦΕΚ421Α/24-9-35)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων

1. Τιμές Παρατηρητηρίου Υγρών Καυσίμων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 2012 (Τεύχος 43 ο από 22/10 έως 26/10) 13-01 ) Arii ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΔΕΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ MEDISYSTEM ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα και προάστια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής:

Με αφορμή ερωτήματά σας, σχετικά με την εγκύκλιο των μεταθέσεων του 2014, σας ενημερώνω για τα εξής: Μπράτης Δημήτρης Αθήνα 18/4/2014 Αιρετός του ΚΥΣΠΕ d.mpratis@gmail.com http://www.mpratis.gr τηλ. 6974750402 2103312790 2103442884 fax: 2103246893 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2014 Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν την υποβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΙΑ (2015) ΜΟΡΙΑ (2014) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡΑ (%) ΙΔΡΥΜΑ. Page 3 of 21

ΜΟΡΙΑ (2015) ΜΟΡΙΑ (2014) ΔΙΑΦΟΡΑ (Μόρια) ΔΙΑΦΟΡΑ (%) ΙΔΡΥΜΑ. Page 3 of 21 ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 129 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) 90% ΓΕΛ/ΕΠΑΛΒ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ ΗΜ. 20.206 20.759-553 -2,7% ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 231 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΔΑ: ΒΛΩΒ9-ΚΩΠ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΟΠΑΙΔΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 11-06-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1847 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 2.12.2014 Αρ. Πρωτ.: 65879 οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 9-12-2014 Αρ. Πρωτ.: 69108οικ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 18-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 60321 οικ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ΑΡ./ΗΜ : Δ.ΛΚΔΜ/13331/08.09.2014 Έχοντας υπόψη: Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ αριθμ. ΣΟΧ/Η 3/2014 για την σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Σε Λιγνιτωρυχείο της Η ΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ! Οι υποψήφιοι/ες επιλέγουν 3 από τα 4 αγωνίσματα. Τα παραπάνω αγωνίσματα διεξάγονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Στο άλμα σε μήκος και στη σφαιροβολία οι υποψήφιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 31 Μαΐου 2013. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 04-06-2013 Αρ. πρωτ.: Υ3-1399 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Παρασκευή, 31

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007.

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007. 1. α. Στο τέλος του άρθρου 1 του π.δ. 169/2007 (Α 210), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 17 ως

Διαβάστε περισσότερα

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α

Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Β. /γµα 657 ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α Η Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Μηχανολόγου [αρχική], αποκτάται αυτοδίκαια από την /νση Βιοµηχανίας. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 25-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 20984 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ, ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ FAX ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ Σ.ΕΠ.Ε.-Ο.Α.Ε.Δ.: https://eservices.yeka.gr ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αθήνα, 26-03-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1136 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ . ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Έτος Ίδρυσης: 9 ΠΑΛΙΕΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ( ). Η ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΕΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ). ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΚΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Αθήνα, 17-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 18226 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

και ειδικότερα της παρ. 20.α. αυτού. 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.15/65/18144/06-09-2012 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της Ανακοινώνει

και ειδικότερα της παρ. 20.α. αυτού. 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.15/65/18144/06-09-2012 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της Ανακοινώνει Εμπορία Διεύθυνση Πωλήσεων Ημερομηνία : 05-10-2012 Αριθμ. Πρωτ.: 12394 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 5 / 2012 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994

Διαβάστε περισσότερα

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ Ημερομηνία : 4 05-2010 Καποδιστρίου 27 104 32 Αθήνα Αριθμ. Πρωτ.: 4014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Διαδικασία Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος . ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Γ.Ν Λιβαδειάς Γ.Ν Θηβών Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας Ταχ. Δ/νση: Θέση Κουμέρκι, Τ. Κ. 32 200, Θήβα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Θεσσαλονίκη, 08/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Φο.Δ.Σ.Α.) - ΝΠΔΔ Ταχ. Διεύθυνση :ΦΡΑΓΚΩΝ 6-8 Ταχ. Κώδικας :546 26 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2014 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. Α ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΑΘΗΝΑΣ Γ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Παναγιωτοπούλου Διονυσία Προϊσταμένη Τμήματος Αντισεισμικής Τεχνολογίας Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

1. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 2 5 2. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 5 3. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 5 4. ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 5

1. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ 2 5 2. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1 5 3. ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 2 5 4. ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ 5 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηλιούπολη 3/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.: οικ. 22655 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού εργατικού και τεχνικού προσωπικού μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ ΓΕΝΙΚΑ Βασικός στόχος είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εντοπισμός των μαθησιακών ελλείψεων με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης σχολικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα