ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ"

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/ ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/ ) ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ Ο.Ε.Δ. ΣΕ EUR ΟΕΔ 19/04/06-19/04/21 FRN 5.103% , ,00 ΟΕΔ 02/03/07-20/08/12 FXD 4,1% , ,00 ΟΕΔ 07/03/05-20/09/37 FXD 4,5% , ,00 ΟΕΔ 13/05/08-20/07/18 FXD 4,6% , ,00 ΟΕΔ 18/01/06-20/07/16 FXD 3.6% , ,00 ΟΕΔ 20/01/ FXD 4.3% , ,00 ΟΕΔ 22/02/05-20/07/15 FXD 3.7% , ,00 ΟΕΔ 24/04/02-22/10/22 FXD 5.9% , ,00 ΟΕΔ 26/03/08-20/08/2013 FXD 4% , ,00 ΟΕΔ 30/05/07-20/03/24 FXD 4.7% , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 25,43% ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,00 25,43% ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ALPHA BANK A.E. (ΚΟ) , ,00 EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε (ΚΟ) , ,00 MARFIN INVESTMENT GROUP , ,00 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,40 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. (KO) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,40 16,60% ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) , ,16 ΣΥΝΟΛΟ ,16 6,61% ΓΕΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,02% ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,91% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ AET TITAN (KO) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΒ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,84%

2 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ COCA-COLA E.E.E.(KA) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,77% ΤΑΞΙΔΙΑ & ΑΝΑΨΥΧΗ ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,39% ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Η. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,05% ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,99 ΣΥΝΟΛΟ ,99 1,49% ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΜΠΕΙΜΠΥ ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ , ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,22% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,55 46,90% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,55 72,33% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ABGFIN StrNt 19/08/04-14 FRN 5.61% , ,50 BANITL FLOAT 28/6/06-16 FRN 5.505% , ,30 EUR.INV.BANK 07/03/07-15/04/24 FXD , ,50 EUR.INV.BANK 19/06/03-15/10/13 FXD , ,00 EUR.INV.BANK 25/10/06-15/10/16 FXD , ,00 GE CAP 06/02/07-14 FXD 4.25% , ,00 GE CAP 08/02/05-12 FXD 3.375% , ,50 IBSANP Float 09/11/06-09 FRN 4.906% , ,75 OTE PLC 05/08/03-13 FXD 5% , ,50 OTE PLC 11/11/05-11 FXD 3.75% , ,50 OTE PLC 21/11/06-20/05/16 FXD 4.625% , ,75 TELECOM AUSTRIA 27/01/05-10 FXD 3,375% , ,50 TPEIR Float 26/10/06-11 FRN 5.087% , ,00 TPEIRFloat 20/07/06-16 FRN 5.334% , ,50 UNITEDBULGARIAN BANK 22/9/05-08FXD 2.75% , ,25 ΣΥΝΟΛΟ ,55 24,76% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,55 24,76% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ,10 97,09%

3 ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ : ΜΕΡΙΣΜΑΤΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΕΣ ,18 0,29% ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Δεδουλευμένα έσοδα ) ,06 1,29% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ,67 1,11% ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ EUR ,01 0,64% ΜΕΙΟΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ : ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ,69 0,17% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ ,60 0,25% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,73 100,84%

4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ( ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΗΣ ) ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρεόγραφα ,39 Μετοχές εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών εσωτερικού ,21 Ομολογίες Ελληνικών Δανείων ,00 Ομολογίες Αλλοδαπών Δανείων ,00 Μερισματαποδείξεις εισπρακτέες μετοχών εταιρίων εσωτερικού ,18 Απαιτήσεις ,74 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Ενεργητικού ,06 Χρηματικά διαθέσιμα ,68 Σύνολο Ενεργητικού ,13 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Υποχρεώσεις ,29 Πιστωτές διάφοροι ,69 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη ,60 Κεφάλαιο (Α/Κ) ,64 Καθαρά αποτελέσματα περιόδου ,20 Σύνολο Παθητικού ,13 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/08-30/06/08 ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ - ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/ ) Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣΟΔΟΙ Έσοδα χρεογράφων ( μερίσματα μετοχών ) ,96 Τόκοι ,22 Σύνολο ,18 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από αγοραπωλησία χρεογράφων ,49 Ζημιές από αγοραπωλησία χρεογράφων ,38 Σύνολο 6.374,11 Σύνολο εσόδων ,29 ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ Αμοιβές & έξοδα τρίτων ,02 Φόροι Τέλη ,01 Διάφορα έξοδα ,06 Σύνολο εξόδων ,09 ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ( ΚΕΡΔΗ ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ , ,20 ΙΙ. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Αξία σε ευρώ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,25 Πλέον: Διαθέσεις μεριδίων 01/01-30/06/ , ,13 Μείον: Εξαγορές μεριδίων 01/01-30/06/ , ,87 Πλέον: Κέρδη προηγούμενης χρήσης κεφαλαιοποιηθέντα ,13 Αξία μεριδίων σε κυκλοφορία την 30/06/ , , ,64 ΙΙΙ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΥΡΩ Καθαρό Ενεργητικό σε τιμές κτήσεως την 30/06/ ,84 Καθαρό Ενεργητικό σε τρέχουσες τιμές την 30/06/ , ,11 ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥ Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού σε τρέχουσες τιμές ΕΥΡΩ ,73 Μερίδια σε κυκλοφορία ,2880 Καθαρή τιμή μεριδίου 2,3175 ΕΥΡΩ

5 3. ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/08-30/06/08 ) ΑΡΘΡΟ 9 παρ.7 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8422/132/ ,86% 4. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ( Δ.Σ.Ε. ) ΠΕΡΙΟΔΟΥ ( 01/01/07-31/12/07 ) ΑΡΘΡΟ 4 παρ.4 Απ.Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 8/335/ ,83% Ο Δείκτης Συνολικών Εξόδων του αμοιβαίου κεφαλαίου, υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ισούται με το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 5. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΑΡΘΡΟ 22 παρ.8 Ν.3283/2004 Είδος Επενδύσεων ΟΜΙΛΟΙ Κινητές Αξίες Διαθέσιμα / Καταθέσεις Όμιλος EUROBANK EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 2,58% 1,75% Όμιλος ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 4,06% UNITED BULGARIAN BANK 22/09/06-08 FXD 2,75% 1,69% Όμιλος ALPHA ALPHA BANK Α.Ε. 5,19% ALPHA FLOAT 05/12/02-29/12/49 FRN 7,489% 0,73% Όμιλος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ABGFIN StrNt 19/08/04-14 FRN 5,61% 0,85% ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε 0,39% Όμιλος ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 2,94% TPEIR Float 26/10/06-11 FRN 5.087% 0,83% TPEIRFloat 20/07/06-16 FRN 5.334% 1,60% Όμιλος ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΤΕ Α.Ε. 4,91% OTE PLC 05/08/03-13 FXD 5% 0,81% OTE PLC 11/11/05-11 FXD 3.75% 2,38% OTE PLC 21/11/06-20/05/16 FXD 4.625% 0,77% Όμιλος GENERAL ELECTRIC CO GE CAP 06/02/07-14 FXD 4.25% 1,60% GE CAP 08/02/05-12 FXD 3.375% 1,61% Όμιλος EUROPEAN INVESTMENT BANK EUR.INV.BANK 07/03/07-15/04/24 FXD ,30% EUR.INV.BANK 19/06/03-15/10/13 FXD ,20% EUR.INV.BANK 25/10/06-15/10/16 FXD ,17% Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει επενδύσει αθροιστικά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό ( 20 % ) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ.8 του Ν.3283/2004. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου ( Ο.Ε.Δ. ) σε EUR, έγινε με βάση το Δελτίο τιμών της " Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων " ( ΗΔΑΤ ) της Τράπεζας της Ελλάδος της 30/06/08. Οι δεδουλευμένοι τόκοι από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 30/06/08 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/08-30/06/08. Στο σύνολό τους, οι ανωτέρω δεδουλευμένοι τόκοι καθώς και οι καταβληθέντες κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. 2. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετοχών έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των χρηματιστηριακών συναλλαγών τοις μετρητοίς της 30/06/ Κατά πάγια τακτική, δεν αυξάνεται η συνολική αξία κτήσεως των χρεογράφων με την ονομαστική αξία των μετοχών που λαμβάνονται χωρίς αντάλλαγμα. 4. Στη διάρκεια του εξαμήνου, η εταιρία διαχείρισης συμμετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρίες των οποίων κατείχε συμαντικό ποσοστό μετοχών στο χαρτοφυλάκιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε τα δικαιώματα ψήφου. 5. Η αποτίμηση των Ομολογιακών Δανείων Εξωτερικού έγινε με βάση τη μέση τιμή προσφοράς και ζήτησης της 30/06/08. Οι δεδουλευμένοι τόκοι από την ημερομηνία κτήσεώς τους μέχρι 30/06/08 έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01/08-30/06/08. Στο σύνολό τους, οι ανωτέρω δεδουλευμένοι τόκοι καθώς και οι καταβληθέντες κατά την αγορά τους, εμφανίζονται στους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού. Χαλάνδρι, 16 Ιουλίου 2008 Ο Θεματοφύλακας EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η Εταιρία Διαχείρισης ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Δ.Α.Κ.