Έκθεση A Εξαµήνου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση A Εξαµήνου 2012"

Transcript

1 Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ , έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/ ) και 5/378/ Σ. Ε.Κ. και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

2 AAAB ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Απόφ.Ε.Κ.624/ ,ΦΕΚ 228/Β/ , Τροποποίηση βάσει 6/865/ Απόφ. Σ ΕΚ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Αρθρ.28 Ν.3283/2004) ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2012 (Αξίες σε Ευρώ) ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ISIN ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΕΣ EFG EUROBANK ERGASIAS GRS ,00 0, ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ CY ,00 0, ,62 ΕΘΝΙΚΗ TΡΑΠΕΖΑ ΤΗΕ ΕΛΛΑ ΟΣ GRS ,00 1, ,00 ALPHA ΒΑΝΚ GRS ,00 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,62 10,04% ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ GRS ,00 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,86% ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ & ΖΗΜΙΩΝ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ GRS ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 0,40% ΜΗ ΣΙ ΗΡΟΥΧΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ GRS ,00 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,31% ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ COCA-COLA 3Ε GRS ,00 14, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 8,90% ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ OTE GRS ,00 2, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,97% Υ ΡΕΥΣΗ Ε.Υ..Α.Π. GRS ,00 3, ,00 ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ GRS ,00 3, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 6,70% ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΕΗ GRS ,00 1, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 2,25% ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ MOTOR OIL ΥΙΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ GRS ,00 5, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 5,20% ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ GRS ,00 3, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 3,68% ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ FOLLI-FOLLIE GROUP GRS ,00 5, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 1,94% ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙ ΙΑ ΟΠΑΠ GRS ,00 4, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 9,70% ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΚΑ GRS ,00 6, ,00 FRIGOGLASS GRS ,00 4, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 12,02%

3 ΕΙ ΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ISIN ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ GRS ,00 4, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 4,46% ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. IPIROTIKI SOFTWARE & PUBLICATIONS ,00 0, ,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 0,03% ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ,62 76,47% ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 6.286,23 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ,73 ΣΥΝΟΛΟ ,96 23,20% ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ ,98 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 127,36 ΣΥΝΟΛΟ ,34 0,98% ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ (16.046,070) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ (3.049,730) ΣΥΝΟΛΟ (19.095,800) (0,65%) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30/06/ ,12 100,00% (Μερίδια ,232 * 1,0069)

4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ-ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΚΑΙ ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΜΕΡΙ ΙΑ ΕΥΡΩ Μερίδια σε κυκλοφορία την 31/12/ , ,73 Πλέον: Πωλήσεις µεριδίων 0,000 0,00 από 01/01-30/06/2012 Μείον: Εξαγορές µεριδίων (21.719,299) (21.719,299) (24.255,38) (24.255,38) από 01/01-30/06/2012 Μερίδια σε κυκλοφορία την 30/06/ , ,35 ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Καθαρό ενεργητικό σε τρέχουσες τιµές την 30/06/ ,12 Μείον : Καθαρό ενεργητικό σε τιµές κτήσης την 30/06/ ,86 ( ,74) Α. ΠΡΟΣΟ ΟΙ Εσοδα από Μερίσµατα Μετοχών Εσωτερικού ,00 Τόκοι Προθεσµιακών Καταθέσεων , ,89 Β. ΑΠΑΝΕΣ Αµοιβή ιαχείρισης (38.121,73) Αµοιβή Θεµατοφύλακα (3.049,73) απάνες & Εξοδα ιαχείρισης Χαρτοφυλακίου (3.476,15) Έξοδα Συµµετοχών & Χρεογράφων (3.645,70) Φόροι - Τέλη (4.691,89) (52.985,20) Γ. ΚΕΡ Η (ΖΗΜΙΕΣ) ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Κέρδη από πώληση χρεογράφων ,77 Ζηµιές από πώληση χρεογράφων ( ,95) ( ,18) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (ΖΗΜΙΕΣ) ( ,49) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 30/06/ ,12 (Μερίδια ,232 * 1,0069)

5 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ (ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΟΣΤΑ Α. ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. 76,45% B. ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. 0,03% Γ.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 23,20%.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,98% Ε.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (0,65%) ΣΥΝΟΛΟ 100,00% ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ της 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 AΑΑΒ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,25% ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ (.Σ.Ε.) (ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ ΕΠ.ΚΕΦ) AΑΑΒ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,46% ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΟΥ Ι ΙΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΑΡΘΡΟ 22 Ν.3283/2004) Το Α/Κ δεν έχει επενδύσει σε ποσοστά µεγαλύτερα του 20% του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και µέσα χρηµαταγοράς σε εταιρείες ιδίου οµίλου.

6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 1. Η αξία των εισηγµένων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών διαµορφώθηκε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών xρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις της µετρητοίς της Η αποτίµηση διαπραγµάτευση των µετοχών των µετοχών της «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ της «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.» έγινε Α.Ε.Γ.Α.» µε τιµή 0,01 έχει Ευρώ προσωρινά λόγω της ανασταλεί διαγραφής από την Ιουλίου 2008, από σύµφωνα το Χρηµατιστήριο µε απόφαση Αθηνών του Προέδρου σύµφωνα µε του απόφαση.σ. του Χ.Α., του ιοικητικού και η αποτίµηση Συµβουλίου αυτών της έγινε Επιτροπής µε βάση την Κεφαλαιαγοράς. τιµή που είχε διαµορφωθεί κατά την προηγούµενη ηµέρα της αναστολής. 3. Η Οι αποτίµηση προθεσµιακές των µετοχών καταθέσεις της φέρονται «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ στην αξία ΑΕΓΑ», κτήσης έγινε τους µε πλέον τιµή 0,01 των Ευρώ δεδουλευµένων λόγω της οριστικής τόκων τους ανάκλησης έως της άδειας οι λειτουργίας οποίοι εµφανίζονται της Εταιρείας, στους τον Σεπτέµβριο Μεταβατικούς 2009, Λογαριασµούς βάσει της σχετικής Ενεργητικού. απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α). 4. Οι Η εταιρεία προθεσµιακές συµµετείχε καταθέσεις σχεδόν σε φέρονται όλες τις στην Γενικές αξία Συνελεύσεις κτήσης τους των πλέον εταιρειών των που δεδουλευµένων κατέχει µετοχές τόκων και άσκησε τους έως τα δικαιώµατα ψήφου οι οποίοι όπως εµφανίζονται προβλέπεται στους από την Μεταβατικούς σχετική νοµοθεσία. Λογαριασµούς Ενεργητικού. 5. ΠΑΡΑΓΩΓΑ Το ποσό στον ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ λογαριασµό "Χρεώστες ΠΡΟΪΟΝΤΑ ιάφοροι" προκύπτει (Σ.Μ.Ε.) από παρακρατήσεις φόρων από µερίσµατα µετοχών εσωτερικού βάσει Ν.3943/2011 έως και α. Ο σκοπός της χρήσης παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων κατά τη διάρκεια της περιόδου ήταν αφενός η αποτελεσµατική 6. Η διαχείριση εταιρεία συµµετείχε του χαρτοφυλακίου σε όλες τις ( ιαχείριση Γενικές Συνελεύσεις κίνδυνου) και των αφετέρου εταιρειών η αντιστάθµιση που κατέχει κινδύνου µετοχές και (Hedging). άσκησε τα δικαιώµατα ψήφου όπως προβλέπεται από την σχετική νοµοθεσία. 4β. Η αποτίµηση των παραγώγων χρηµατοοικονοµικών προϊόντων που είναι εισηγµένα στο Χρηµατιστήριο Παραγώγων Αθηνών, έγινε σε όλη την 7. Το διάρκεια Αµοιβαίο της Κεφάλαιο περιόδου ακολουθώντας στις εκάστοτε τιµές πάγια διακανονισµού τακτική κεφαλαιοποίησε (κλεισίµατος) Υπόλοιπο και τα σχετικά Κερδών αποτελέσµατα εις νέον της έχουν 31ης λογιστικοποιηθεί. εκεµβρίου Από 4γ. 1/7/2012, Ο βαθµός βάσει κινδύνου της του υπ'αριθ. χαρτοφυλακίου 5/620/ που έχει απόφασης αναληφθεί ύστερα της Επιτροπής από τη χρήση Κεφαλαιαγοράς, παραγώγων η χρηµατοοικονοµικών Τ.Τ. ΕΛΤΑ Α.Ε..Α.Κ, προϊόντων µε έδρα για την την Βασιλέως περίοδο Κωνσταντίνου 1/1/ /06/ στην ήταν Αθήνα, αµελητέος ανέλαβε και τη σύµφωνα διαχείριση µε την και επενδυτική καθορίζει πολιτική την τιµολογιακή του Αµοιβαίου πολιτική Κεφαλαίου. του Αµοιβαίου Κεφαλαίου ΑΑΑΒ Επιλεγµένων Μετοχών Εσωτερικού της T Funds ΑΕ ΑΚ. 6. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο ακολουθώντας πάγια τακτική κεφαλαιοποίησε το Υπόλοιπο Κερδών εις νέον της 31ης εκεµβρίου Αθήνα, 2030 Αυγούστου Ιουλίου Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ Ταχυδροµικό ASPIS Ταµιευτήριο BANK A.T.E. Ελλάδος Α.Τ.Ε. Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ASPIS INTERNATIONAL T Funds Α.Ε..Α.Κ. Ν. Μπούγος Α. Κατωπόδη. Κυπαρίσσης Σ. Πολίτης Α. ΓΚΕΛΗ Ε. ΕΥΘΥΜΙΟΥ. ΖΑΡΟ ΗΜΟΣ Ν. ΕΚΑΒΑΛΛΑΣ

7 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τη Διοίκηση της Τ Funds ΑΕΔΑΚ για λογαριασμό των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΑΑΒ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» Έκθεση Ελέγχου επί της εξαμηνιαίας έκθεσης διαχειρίσεως Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ελέγξαμε την ανωτέρω Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου «ΑΑΑΒ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» (η Έκθεση Διαχειρίσεως) της χρήσεως από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2012, που καταρτίστηκε από τη διαχειριζόμενη την περιουσία του «Τ Funds ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και απεικονίζει την περιουσιακή κατάσταση, τα αποτελέσματα χρήσεως και τις επεξηγηματικές σημειώσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ευθύνη της Διοίκησης της Διαχειρίστριας Εταιρείας για την Έκθεση Διαχειρίσεως Η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας έχει την ευθύνη για την κατάρτιση της Εξαμηνιαίας Έκθεσης Διαχειρίσεως του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3283/2004 «Ανώνυμες Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με την ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση της διαχειρίστριας εταιρείας καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση έκθεσης διαχειρίσεως απαλλαγμένης από ουσιώδη ανακρίβεια που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτής της Έκθεσης Διαχειρίσεως με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν η Έκθεση Διαχειρίσεως αυτή είναι απαλλαγμένη από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στην Έκθεση Διαχειρίσεως. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση της Έκθεσης Διαχειρίσεως, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της διαχειρίστριας εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης της Έκθεσης Διαχειρίσεως αυτής. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. ΠΡΑΙΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία, Λεωφ. Κηφισίας 268, Χαλάνδρι Τ: , Φ: , Λεωφ. Κηφισίας 260 & Κόδρου, Χαλάνδρι, Τ: , Φ: Εθνικής Αντίστασης 17, Θεσσαλονίκη, Τ: , Φ:

8 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, η ανωτέρω Έκθεση Διαχειρίσεως, της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2012, έχει καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Ν.3283/2004 και περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται από το άρθρο 28 του νόμου αυτού, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις της ΑΠ 5567/87/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία εκδόθηκε η υπ αριθμόν 6/2009 κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ. Αθήνα, 21 Αυγούστου 2012 ΠράιςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Λεωφ. Κηφισίας Χαλάνδρι ΑΜ ΣΟΕΛ 113 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Δέσποινα Μαρίνου ΑΜ ΣΟΕΛ of 2