ιεθνής Σύµβαση CITES PELECANIFORMES. (ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεθνής Σύµβαση CITES PELECANIFORMES. (ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ)"

Transcript

1 ιεθνής Σύµβαση CITES PELECANIFORMES. (ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των Πελεκανόµορφων πτηνών (PELECANIFORMES) και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή νέων δεδοµένων στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο. Σκοπό έχει την παροχή θεµατικών οδηγιών προς τις υπηρεσίες που εµπλέκονται µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην εφαρµογή της Σύµβασης και στην τήρηση των προβλεπόµενων απ αυτήν διατάξεων ( ιαχειριστικές Αρχές CITES, λοιπές ασικές Υπηρεσίες, Τελωνειακές Αρχές κ.α.) και στοχεύει στην παροχή πληροφόρησης και εργαλείων που θα υποβοηθήσουν το έργο των ως άνω υπηρεσιών στη προσπάθεια άσκησης των καθηκόντων τους για την εφαρµογή των διατάξεων της Σύµβασης CITES. B. Η ΤΑΞΗ ΤΩΝ PELECANIFORMES: Η τάξη των Πελεκανόµορφων (Order:PELECANIFORMES) περιλαµβάνεται στην οµοταξία των πτηνών (Class: AVES), της συνοµοταξίας των χορδωτών (Phylum: CHORDATA) του ζωικού βασιλείου (Kingdom:ANIMALIA) και απαριθµεί, σύµφωνα µε τις καταγραφές του UNEP-WCMC, 143 taxa (είδη και υποείδη) που κατανέµονται στις κάτωθι έξι (6) οικογένειες (FAMILIES) και δεκαεννέα (19) γένη (GENERA). Βασίλειο/Kingdom: ΖΩΑ/ANIMALIA Συνοµοταξία/Phylum:ΧΟΡ ΩΤΑ/CHORDATA Οµοταξία/ Class: ΠΤΗΝΑ/AVES Τάξη/Order: ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ / PELECANIFORMES α/α Οικογένεια (Family) Γένος (Genus) Είδη και υποείδη (Taxa) 1 ANHINGIDAE 1. Anhinga Anhinga anhinga, Anhinga melanogaster, Anhinga novaehollandiae, Anhinga rufa 2. Plotus Plotus anhinga, Plotus novaehollandiae, Plotus rufus 2 FREGATIDAE 3. Atagen Atagen ariel 4. Fregata Fregata andrewsi, Fregata aquila, Fregata ariel, Fregata magnificens, Fregata minor magnificens, Fregata minor 3 PELECANIDAE 5. Pelecanus Pelecanus africanus, Pelecanus aquilus, Pelecanus aristotelis, Pelecanus bassanus, Pelecanus capensis, Pelecanus carbo, Pelecanus carunculatus, Pelecanus conspicillatus, Pelecanus crispus, Pelecanus erythrorhynchos, Pelecanus leucogaster, Pelecanus magellanicus, Pelecanus minor, Pelecanus occidentalis thagus, Pelecanus occidentalis, Pelecanus olivaceus, Pelecanus onocrotalus, Pelecanus philippensis, Pelecanus philippensis crispus, Pelecanus punctatus, Pelecanus pygmeus, Pelecanus roseus, Pelecanus rufescens, Pelecanus serrator, Pelecanus sula, Pelecanus thagus, Pelecanus urile, Pelecanus varius 1

2 4 PHAETHONTIDAE 6. Phaethon Phaethon aethereus, Phaethon lepturus, Phaethon rubricauda 5 PHALACROCORACIDAE 7. Carbo Carbo albiventer, Carbo auritus, Carbo bougainvillii, Carbo capillatus, Carbo gaimardi, Carbo penicallatus, Carbo sulcirostris 8. Graculus Graculus chalconotus, Graculus coronatus, Graculus neglectus 9. Helietor Helietor africanus, Helietor melanoleucos, Helietor niger, Helietor pygmeus 10. Halieus Halieus verucosus 11. Hydrocorax Hydrocorax fuscescens, Hydrocorax melanoleucos, Hydrocorax niger 12. Leucocarbo Leucocarbo atriceps, Leucocarbo carunculatus 6 SULIDAE 13. Nannopterum Nannopterum harrisi 14. Phalacrocorax Phalacrocorax africanus, Phalacrocorax africanus coronatus, Phalacrocorax albiventer melanogenis, Phalacrocorax albiventer verrucosus, Phalacrocorax albiventer purpurascens, Phalacrocorax albiventer, Phalacrocorax aristotelis desmarestii. Phalacrocorax aristotelis, Phalacrocorax atriceps georgianus, Phalacrocorax atriceps, Phalacrocorax auritus, Phalacrocorax bougainvillii, Phalacrocorax bransfieldensis, Phalacrocorax brasilianus, Phalacrocorax campbelli colensoi, Phalacrocorax campbelli ranfurlyi, Phalacrocorax campbelli, Phalacrocorax capensis, Phalacrocorax capillatus, Phalacrocorax carbo sinensis, Phalacrocorax carbo carbo, Phalacrocorax carbo lucidus, Phalacrocorax carbo, Phalacrocorax carunculatus, Phalacrocorax carunculatus chalconotus, Phalacrocorax carunculatus onslowi, Phalacrocorax chalconotus, Phalacrocorax colensoi, Phalacrocorax coronatus, Phalacrocorax featherstoni, Phalacrocorax fuscescens, Phalacrocorax fuscicollis, Phalacrocorax gaimardi, Phalacrocorax georgianus, Phalacrocorax harrisi, Phalacrocorax kenyoni, Phalacrocorax lucidus, Phalacrocorax magellanicus, Phalacrocorax melanogenis, Phalacrocorax melanoleucos, Phalacrocorax neglectus, Phalacrocorax niger, Phalacrocorax nigrogularis, Phalacrocorax nivalis, Phalacrocorax olivaceus, Phalacrocorax onslowi, Phalacrocorax pelagicus, Phalacrocorax penicillatus, Phalacrocorax perspicillatus, Phalacrocorax punctatus, Phalacrocorax punctatus featherstoni, Phalacrocorax purpurascens, Phalacrocorax pygmeus, Phalacrocorax ranfurlyi, Phalacrocorax sulcirostris, Phalacrocorax urile, Phalacrocorax varius, Phalacrocorax verrucosus 15. Urile Urile campbelli 16. Dysporus Dysporus capensis, Dysporus variegatus 17. Morus Morus bassanus, Morus capensis, Morus serrator 18. Papasula Papasula abbotti, 19. Sula Sula abbotti, Sula bassana, Sula capensis, Sula dactylatra granti, Sula dactylatra, Sula granti, Sula leucogaster, Sula nebouxii, Sula serrator, Sula sula, Sula tasmani, Sula variegata 2

3 Γ. Η ΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ CITES: Ορισµένα µόνο είδη της τάξης PELECANIFORMES περιλαµβάνονται στα Παραρτήµατα της Σύµβασης CITES και στους Πίνακες των εφαρµοστικών αυτής Κανονισµών της Ε.Ε.. Γ.1 ΤΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES : Όπως θα έχετε διαπιστώσει από το Παράρτηµα της Σύµβασης CITES, στα παραρτήµατα της Σύµβασης (συγκεκριµένα στο Παράρτηµα Ι) περιλαµβάνονται τα εξής είδη Πελεκανόµορφων: 1. Από την οικογένεια Fregatidae: i. Ένα είδος του γένους Fregata. 2. Από την οικογένεια Pelecanidae: i. Ένα είδος του γένους Pelecanus. 3. Από την οικογένεια Sulidae: i. Ένα είδος του γένους Papasula. Από το Παράρτηµα εξάλλου του Κανονισµού (ΕΚ) 338/1997 -όπως αυτό αντικαταστάθηκε στο σύνολό του από το παράρτηµα του Κανονισµού (ΕΕ) 101/2012- θα έχετε επίσης διαπιστώσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης εντάξει τα ως άνω είδη στον Πίνακα Α του Κανονισµού. Όπως γνωρίζετε και έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, η χώρα µας εφαρµόζει, σ ότι αφορά τις δεσµεύσεις και υποχρεώσεις που αποδέχθηκε προσχωρώντας στη Σύµβαση CITES, τους σχετικούς -µε τη Σύµβαση- Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι επιβάλλουν αυστηρότερα µέτρα προστασίας και διακίνησης των ειδών CITES. Κατά συνέπεια, προκειµένου να διαπιστώσετε πως θα αντιµετωπίσετε µια περίπτωση που έχει να κάνει µε κάποιο συγκεκριµένο είδος της τάξης των PELECANIFORMES, θα πρέπει πρώτιστα να ανατρέξετε στους Πίνακες του Παραρτήµατος του Κανονισµού 338/1997 όπως ισχύει κάθε φορά [στην παρούσα χρονική στιγµή στους πίνακες του Καν. (ΕΕ) 101/2012] για να διαπιστώσετε εάν, και σε ποιόν Πίνακα το είδος αυτό έχει καταλογογραφηθεί. Στον Κατάλογο που ακολουθεί παρουσιάζονται ανακεφαλαιωτικά (µε την επιστηµονική τους ονοµασία) τα είδη των πελεκανόµοφων (PELECANIFORMES) που αποτελούν αντικείµενο της Σύµβασης CITES, µε τις αντίστοιχες ενδείξεις σε ποιο Παράρτηµα της Σύµβασης και σε ποιο Πίνακα του Κανονισµού της Ε.Ε. υπάγεται το κάθε είδος: 3

4 ΠΑΝΙ Α-FAUNA (ANIMALS) ΧΟΡ ΩΤΑ/CHORDATA ΠΤΗΝΑ/AVES ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ (PELECANIFORMES) Ανώτερη ταξινοµική βαθµίδα (παρατίθεται για λόγους ταξινοµικούς µόνο) Fregatidae Pelecanidae Sulidae Επιστηµονική ονοµασία Fregata andrewsi Pelecanus crispus Papasula abbotti ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES «για το διεθνές εµπόριο των ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν» κυρωθείσης µε το Ν.2055/1992 (ΦΕΚ 105/τ.Α / ) ΠΙΝΑΚΑΣ (Εφαρµοστικού της Σύµβασης CITES) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 338/1997 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης εκεµβρίου 1996 «για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας µε τον έλεγχο του εµπορίου τους» (L 61/ ), όπως τροποποιήθηκε µε τον ΚΑΝ. (ΕΕ) 101/2012 Κοινή ονοµασία Φρεγάτες I A Φρεγάτα των νησιών των Χριστουγέννων Πελεκάνοι I A Αργυροπελεκάνος Σούλες I A Σούλα του Abbott Όπως γνωρίζετε -εφόσον τα ως άνω είδη των PELECANIFORMES υπάγονται στα Παραρτήµατα της Σύµβασης CITES και στους Πίνακες των σχετικών µε αυτήν Κανονισµών της Ε.Ε.- η διακίνηση οποιουδήποτε δείγµατος είδους εκ των ανωτέρω επιτρέπεται αποκλειστικά και µόνο µε χρήση του ειδικού εντύπου πιστοποιητικών και αδειών που προβλέπει ο Κανονισµός (ΕΚ) 865/2006, που εκδίδονται από τις αρµόδιες ιαχειριστικές Αρχές CITES. Υπενθυµίζεται ότι η εφαρµογή της Σύµβασης CITES και των σχετικών µε αυτήν Κανονισµών (ΕΚ), έχει ανατεθεί στα αρµόδια διαχειριστικά όργανα CITES, τις δασικές και τελωνειακές αρχές του Κράτους (βλέπε και άρθρο 4 ΚΥΑ 99098/5881/ ΦΕΚ 1570/τ.Β / ), που κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους οφείλουν να διασφαλίζουν την απαρέγκλιτη τήρηση των προβλεπόµενων από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο διατάξεων, ακολουθώντας τις επιβεβληµένες κατά περίπτωση διαδικασίες. Υπενθυµίζεται επίσης ότι σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 1 του Καν. (ΕΚ) 338/97: «Η αγορά, η προσφορά προς αγορά, η απόκτηση για εµπορικούς σκοπούς, η έκθεση για εµπορικούς σκοπούς, η χρησιµοποίηση για κερδοσκοπικό σκοπό και η πώληση, η κατοχή µε σκοπό την πώληση, η προσφορά προς πώληση ή η µεταφορά προς πώληση δειγµάτων ειδών του παραρτήµατος (Πίνακα) Α απαγορεύονται». 4

5 Ειδικά για τα ζώντα ζώα, ειδών του Παραρτήµατος Ι της Σύµβασης CITES και του Πίνακα Α του Καν. (ΕΚ) 338/97 όπως κάθε φορά ισχύουν-, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ΚΥΑ 99098/5881/ ΦΕΚ 1570/τ.Β / ): απαγορεύεται η εισαγωγή, εξαγωγή, κατοχή και διατήρησή τους, όταν ο σκοπός των ως άνω ενεργειών είναι είτε το εµπόριο και η διάθεσή τους στην Ελληνική αγορά προκειµένου τα ζώα αυτά να χρησιµοποιηθούν ως προσωπικά ή οικιακά, είτε αυτή καθεαυτή η κατοχή και διατήρησή τους για προσωπικούς ή οικιακούς λόγους. Το ίδιο άρθρο προβλέπει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τους παραβάτες. Γ.2 ΜΗ CITES ΕΙ Η ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (ΑΠΛΗ) Α ΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, ΕΞΑΓΩΓΗΣ Κ.Λ.Π., σύµφωνα µε το άρθρο 8 της ΚΥΑ 99098/5881/ (ΦΕΚ 1570/τ.Β / ): Όπως θα έχετε διαπιστώσει και από το παράρτηµα (µε τα προστατευτέα µη CITES είδη χλωρίδας και άγριας πανίδας) που συνοδεύει την αριθµ /4202/ διευκρινιστική εγκύκλιό µας, στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 8 της ΚΥΑ / (ΦΕΚ 281/τ.Β / ), όπως ισχύει σήµερα (βλέπε ΚΥΑ αριθµ /5881/ (ΦΕΚ 1570/τ.Β / ), (για τα οποία απαιτείται απλή άδεια εισαγωγής, εξαγωγής κ.λ.π.) περιλαµβάνονται όλα τα µη CITES είδη της οµοταξίας των πτηνών (Aves spp.) καθώς όλα τα πτηνά (πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται σε παρένθεση στην πρώτη στήλη) περιλαµβάνονται στη Σύµβαση της Βέρνης. Απόσπασµα από τον επισυναφθέντα στο αριθµ /4202/ έγγραφο Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, κατάλογο µε τα ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΑ ΜΗ CITES ΕΙ Η ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΗ CITES ΕΙ Η ΟΝΟΜΑΣΙΑ του Π.. 67/1981 AVES spp. (όλα τα µη CITES είδη πτηνών, εκτός των ειδών: Larus marinus, Larus fuscus, Larus argentatus, Columba palumbus, Passer domesticus, Sturnus vulgaris, Garrulus glanderius, Pica pica, Corvus monodula, Corvus frugilegus και Corvus corone) Phalacrocorax aristotelis desmarestii Phalacrocorax pygmeus ΜΗ CITES ΕΙ Η του Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ / , όπως τροποποιήθηκε µε την ΚΥΑ / η οποία κατήργησε και την ΚΥΑ /1996 ΠΤΗΝΑ (AVES) ΜΗ CITES ΕΙ Η του Παραρτήµατος της από ΚΥΑ ΜΗ CITES ΕΙ Η των Παραρτηµάτων της ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΒΕΡΝΗΣ «για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης», κυρωθείσης µε το Ν.1335/1983 (ΦΕΚ 32/τ.Α / )

6 Pelecanus onocrotalus + + Κατά συνέπεια, εφόσον η τάξη των Πελεκανόµορφων αποτελεί υποδιαίρεση της οµοταξίας των πτηνών: όλα τα µη CITES είδη της τάξης των Πελεκανόµορφων (Pelecaniformes spp.) περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 8 της ως άνω ΚΥΑ, και για την εισαγωγή, εξαγωγή κ.λ.π. οποιουδήποτε τύπου δείγµατος αυτών απαιτείται απλή άδεια της αρµόδιας διαχειριστικής αρχής CITES. Στην σύγχρονη εποχή της κοινωνίας της πληροφόρησης και του διαδικτύου, είναι πολύ εύκολο, ανατρέχοντας στους κατάλληλους δικτυακούς τόπους ( να συλλέξετε εικόνες και πληροφορίες για οποιοδήποτε είδος. 6

ιεθνής Σύµβαση CITES PELECANIFORMES. (ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ)

ιεθνής Σύµβαση CITES PELECANIFORMES. (ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ) ιεθνής Σύµβαση CITES PELECANIFORMES. (ΠΕΛΕΚΑΝΟΜΟΡΦΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των Πελεκανόµορφων πτηνών (PELECANIFORMES) και

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES STRUTHIONIFORMES (ΣΤΡΟΥΘΟΜΟΡΦΑ/Στρουθοκάµηλοι) και RHEIFORMES (ΡΕΟΜΟΡΦΑ/Ρέες)

ιεθνής Σύµβαση CITES STRUTHIONIFORMES (ΣΤΡΟΥΘΟΜΟΡΦΑ/Στρουθοκάµηλοι) και RHEIFORMES (ΡΕΟΜΟΡΦΑ/Ρέες) ιεθνής Σύµβαση CITES STRUTHIONIFORMES (ΣΤΡΟΥΘΟΜΟΡΦΑ/Στρουθοκάµηλοι) και RHEIFORMES (ΡΕΟΜΟΡΦΑ/Ρέες) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στις τάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES LAGOMORPHA (ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ)

ιεθνής Σύµβαση CITES LAGOMORPHA (ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ) ιεθνής Σύµβαση CITES LAGOMORPHA (ΛΑΓΟΜΟΡΦΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των λαγόµορφων (LAGOMORPHA) και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES Αρκούδες (Ursidae spp.).

ιεθνής Σύµβαση CITES Αρκούδες (Ursidae spp.). ιεθνής Σύµβαση CITES Αρκούδες (Ursidae spp.). Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των αρκούδων (Ursidae) και δεν αποσκοπεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES DROSERACEAE

ιεθνής Σύµβαση CITES DROSERACEAE 1 ιεθνής Σύµβαση CITES Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή νέων δεδοµένων στο ισχύον θεσµικό πλαίσιο.

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES Odobenidae (Θαλάσσιοι ίπποι) & Otariidae (Γουνοφόρες φώκιες, θαλάσσιοι λέοντες)

ιεθνής Σύµβαση CITES Odobenidae (Θαλάσσιοι ίπποι) & Otariidae (Γουνοφόρες φώκιες, θαλάσσιοι λέοντες) ιεθνής Σύµβαση CITES Odobenidae (Θαλάσσιοι ίπποι) & Otariidae (Γουνοφόρες φώκιες, θαλάσσιοι λέοντες) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στις οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES Φώκιες (Phocidae).

ιεθνής Σύµβαση CITES Φώκιες (Phocidae). ιεθνής Σύµβαση CITES Φώκιες (Phocidae). Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των φωκιών (Phocidae) και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES STRUTHIONIFORMES (ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΜΟΡΦΑ/Στρουθοκάµηλοι) και RHEIFORMES (ΡΕΟΜΟΡΦΑ/Ρέες)

ιεθνής Σύµβαση CITES STRUTHIONIFORMES (ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΜΟΡΦΑ/Στρουθοκάµηλοι) και RHEIFORMES (ΡΕΟΜΟΡΦΑ/Ρέες) ιεθνής Σύµβαση CITES STRUTHIONIFORMES (ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΟΜΟΡΦΑ/Στρουθοκάµηλοι) και RHEIFORMES (ΡΕΟΜΟΡΦΑ/Ρέες) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός ειδών και υποειδών (Taxa) Οικογένεια (Family) Γένος (Genus)

Αριθµός ειδών και υποειδών (Taxa) Οικογένεια (Family) Γένος (Genus) ιεθνής Σύµβαση CITES PICIFORMES ( ρυοκολάπτες, ραµφαστοί κ.λ.π.) A. ΕΙΣΑΩΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των ρυοκολαπτόµορφων (PICIFORMES) που

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES ANNELIDA (ΣΚΩΛΗΚΕΣ/ ιαιρούµενοι σκώληκες και βδέλλες)

ιεθνής Σύµβαση CITES ANNELIDA (ΣΚΩΛΗΚΕΣ/ ιαιρούµενοι σκώληκες και βδέλλες) ιεθνής Σύµβαση CITES ANNELIDA (ΣΚΩΛΗΚΕΣ/ ιαιρούµενοι σκώληκες και βδέλλες) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην συνοµοταξία των Σκωλήκων (ANNELIDA)

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES CRASSULACEAE (ΚΡΑΣΟΥΛΙ ΕΣ)

ιεθνής Σύµβαση CITES CRASSULACEAE (ΚΡΑΣΟΥΛΙ ΕΣ) 1 ιεθνής Σύµβαση CITES CRASSULACEAE (ΚΡΑΣΟΥΛΙ ΕΣ) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των Κρασουλίδων (CRASSULACEAE) και δεν αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES Φώκιες (Phocidae).

ιεθνής Σύµβαση CITES Φώκιες (Phocidae). ιεθνής Σύµβαση CITES Φώκιες (Phocidae). Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των φωκιών (Phocidae) και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES FAGACEAE (Φηγοειδή)

ιεθνής Σύµβαση CITES FAGACEAE (Φηγοειδή) ιεθνής Σύµβαση CITES FAGACEAE (Φηγοειδή) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των φηγοειδών (FAGACEAE) και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES ANNELIDA ( ΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ / ιαιρούµενοι σκώληκες και βδέλλες)

ιεθνής Σύµβαση CITES ANNELIDA ( ΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ / ιαιρούµενοι σκώληκες και βδέλλες) ιεθνής Σύµβαση CITES ANNELIDA ( ΑΚΤΥΛΙΟΣΚΩΛΗΚΕΣ / ιαιρούµενοι σκώληκες και βδέλλες) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην συνοµοταξία των Σκωλήκων

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES VIVERRIDAE. (Ηµιγαλές, Κυνογαλές κ.ά)

ιεθνής Σύµβαση CITES VIVERRIDAE. (Ηµιγαλές, Κυνογαλές κ.ά) ιεθνής Σύµβαση CITES VIVERRIDAE. (Ηµιγαλές, Κυνογαλές κ.ά) A. ΕΙΣΑΩΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των Viverridae και δεν αποσκοπεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES PICIFORMES ( ρυοκολάπτες, ραµφαστοί κ.λ.π.)

ιεθνής Σύµβαση CITES PICIFORMES ( ρυοκολάπτες, ραµφαστοί κ.λ.π.) ιεθνής Σύµβαση CITES PICIFORMES ( ρυοκολάπτες, ραµφαστοί κ.λ.π.) A. ΕΙΣΑΩΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των ρυοκολαπτόµορφων (PICIFORMES) που

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός ειδών και υποειδών (Taxa) Οικογένεια (Family) Γένος (Genus)

Αριθµός ειδών και υποειδών (Taxa) Οικογένεια (Family) Γένος (Genus) ιεθνής Σύµβαση CITES CORACIIFORMES. (ΚΟΡΑΚΟΜΟΡΦΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των Κορακόµορφων (CORACIIFORMES) και δεν αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES Αγάβες (AGAVACEAE)

ιεθνής Σύµβαση CITES Αγάβες (AGAVACEAE) ιεθνής Σύµβαση CITES Αγάβες (AGAVACEAE) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των Αγαβοειδών (AGAVACEAE) και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES Αιλουροειδή (Felidae spp.).

ιεθνής Σύµβαση CITES Αιλουροειδή (Felidae spp.). ιεθνής Σύµβαση CITES Αιλουροειδή (Felidae spp.). Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των αιλουροειδών (Felidae) και δεν αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES Αµαρυλλίδες (AMARYLLIDACEAE).

ιεθνής Σύµβαση CITES Αµαρυλλίδες (AMARYLLIDACEAE). ιεθνής Σύµβαση CITES Αµαρυλλίδες (AMARYLLIDACEAE). Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των αµαρυλλίδων (AMARYLLIDACEAE) και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES COLUMBIFORMES. (ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ)

ιεθνής Σύµβαση CITES COLUMBIFORMES. (ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ) ιεθνής Σύµβαση CITES COLUMBIFORMES. (ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των Περιστερόµορφων (COLUMBIFORMES) και δεν αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES ERICACEAE (Καλούνα, ροδόδενδρα)

ιεθνής Σύµβαση CITES ERICACEAE (Καλούνα, ροδόδενδρα) ιεθνής Σύµβαση CITES ERICACEAE (Καλούνα, ροδόδενδρα) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των ERICACEAE (όπου περιλαµβάνονται η καλούνα

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES Αιλουροειδή (Felidae spp.).

ιεθνής Σύµβαση CITES Αιλουροειδή (Felidae spp.). ιεθνής Σύµβαση CITES Αιλουροειδή (Felidae spp.). Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των αιλουροειδών (Felidae) και δεν αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES IRIDACEAE (Ιριδίδες)

ιεθνής Σύµβαση CITES IRIDACEAE (Ιριδίδες) ιεθνής Σύµβαση CITES IRIDACEAE (Ιριδίδες) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των IRIDACEAE και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή νέων

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES ZYGOPHYLLACEAE

ιεθνής Σύµβαση CITES ZYGOPHYLLACEAE ιεθνής Σύµβαση CITES ZYGOPHYLLACEAE Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των ZYGOPHYLLACEAE και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή νέων

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES Γλαυκόµορφα (STRIGIFORMES spp.)

ιεθνής Σύµβαση CITES Γλαυκόµορφα (STRIGIFORMES spp.) ιεθνής Σύµβαση CITES Γλαυκόµορφα (STRIGIFORMES spp.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των γλαυκόµορφων (κουκουβάγιες, µπούφοι) και

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES Ρανουνκουλίδες (RANUNCULACEAE).

ιεθνής Σύµβαση CITES Ρανουνκουλίδες (RANUNCULACEAE). ιεθνής Σύµβαση CITES Ρανουνκουλίδες (RANUNCULACEAE). Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των ρανουγκουλίδων (RANUNCULACEAE) και

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES ZYGOPHYLLACEAE (Αγιόξυλα)

ιεθνής Σύµβαση CITES ZYGOPHYLLACEAE (Αγιόξυλα) ιεθνής Σύµβαση CITES ZYGOPHYLLACEAE (Αγιόξυλα) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των ZYGOPHYLLACEAE και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES GRUIFORMES. (ΓΕΡΑΝΟΜΟΡΦΑ)

ιεθνής Σύµβαση CITES GRUIFORMES. (ΓΕΡΑΝΟΜΟΡΦΑ) ιεθνής Σύµβαση CITES GRUIFORMES. (ΓΕΡΑΝΟΜΟΡΦΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των Γερανόµορφων πτηνών (GRUIFORMES) και δεν αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES Κυνίδες (CANIDAE).

ιεθνής Σύµβαση CITES Κυνίδες (CANIDAE). ιεθνής Σύµβαση CITES Κυνίδες (CANIDAE). Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των κυνιδών (Canidae) και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES ECHINODERMATA (ΕΧΙΝΟ ΕΡΜΑ)

ιεθνής Σύµβαση CITES ECHINODERMATA (ΕΧΙΝΟ ΕΡΜΑ) ιεθνής Σύµβαση CITES ECHINODERMATA (ΕΧΙΝΟ ΕΡΜΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην συνοµοταξία των Εχινόδερµων (ECHINODERMATA) και δεν αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES ANSERIFORMES (ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ)

ιεθνής Σύµβαση CITES ANSERIFORMES (ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ) ιεθνής Σύµβαση CITES ANSERIFORMES (ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των χηνόµορφων (ANSERIFORMES) και δεν αποσκοπεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES Κυνοειδή (CANIDAE).

ιεθνής Σύµβαση CITES Κυνοειδή (CANIDAE). ιεθνής Σύµβαση CITES Κυνοειδή (CANIDAE). Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των κυνοειδών (Canidae) και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES ROSACEAE

ιεθνής Σύµβαση CITES ROSACEAE ιεθνής Σύµβαση CITES ROSACEAE Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των ROSACEAE και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή νέων δεδοµένων στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΡ FAX :

ΑΔΑ: 4ΑΛΡ FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 05-01- 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 115276 / 44 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ. Π. /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES Ρανουνκουλίδες (RANUNCULACEAE).

ιεθνής Σύµβαση CITES Ρανουνκουλίδες (RANUNCULACEAE). ιεθνής Σύµβαση CITES Ρανουνκουλίδες (RANUNCULACEAE). Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των ρανουνκουλίδων (RANUNCULACEAE) και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα μας η Διεθνής Σύμβαση CITES κυρώθηκε με νόμο μόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρμογή της είχε ήδη επιβληθεί μια δεκαετία νωρίτερα με τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES ECHINODERMATA (ΕΧΙΝΟ ΕΡΜΑ)

ιεθνής Σύµβαση CITES ECHINODERMATA (ΕΧΙΝΟ ΕΡΜΑ) ιεθνής Σύµβαση CITES ECHINODERMATA (ΕΧΙΝΟ ΕΡΜΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην συνοµοταξία των Εχινόδερµων (ECHINODERMATA) και δεν αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES CAPRIMULGIFORMES (Αιγοθηλόµορφα)

ιεθνής Σύµβαση CITES CAPRIMULGIFORMES (Αιγοθηλόµορφα) ιεθνής Σύµβαση CITES CAPRIMULGIFORMES (Αιγοθηλόµορφα) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των αιγοθηλόµορφων (CAPRIMULGIFORMES) και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES ARTIODACTYLA (ΑΡΤΙΟ ΑΚΤΥΛΑ)

ιεθνής Σύµβαση CITES ARTIODACTYLA (ΑΡΤΙΟ ΑΚΤΥΛΑ) ιεθνής Σύµβαση CITES ARTIODACTYLA (ΑΡΤΙΟ ΑΚΤΥΛΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη ARTIODACTYLA - εκτός από τις οικογένειες βοοειδών

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES CAMPANULACEAE

ιεθνής Σύµβαση CITES CAMPANULACEAE ιεθνής Σύµβαση CITES CAMPANULACEAE Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια CAMPANULACEAE και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή νέων δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES BERBERIDACEAE

ιεθνής Σύµβαση CITES BERBERIDACEAE ιεθνής Σύµβαση CITES BERBERIDACEAE Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των BERBERIDACEAE και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή νέων δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES ARTIODACTYLA (ΑΡΤΙΟ ΑΚΤΥΛΑ)

ιεθνής Σύµβαση CITES ARTIODACTYLA (ΑΡΤΙΟ ΑΚΤΥΛΑ) ιεθνής Σύµβαση CITES ARTIODACTYLA (ΑΡΤΙΟ ΑΚΤΥΛΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη ARTIODACTYLA - εκτός από τις οικογένειες βοοειδών

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES MUSTELIDAE. (ΜΟΥΣΤΕΛΙ ΕΣ)

ιεθνής Σύµβαση CITES MUSTELIDAE. (ΜΟΥΣΤΕΛΙ ΕΣ) ιεθνής Σύµβαση CITES MUSTELIDAE. (ΜΟΥΣΤΕΛΙ ΕΣ) A. ΕΙΣΑΩΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των Μουστελιδών (ΜUSTELIDAE) και δεν αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES ANSERIFORMES (ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ)

ιεθνής Σύµβαση CITES ANSERIFORMES (ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ) ιεθνής Σύµβαση CITES ANSERIFORMES (ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των χηνόµορφων (ANSERIFORMES) και δεν αποσκοπεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES Κυκαδίδες (CYCADACEAE spp.)

ιεθνής Σύµβαση CITES Κυκαδίδες (CYCADACEAE spp.) ιεθνής Σύµβαση CITES Κυκαδίδες (CYCADACEAE spp.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των κυκαδίδων (CYCADACEAE spp.) και δεν αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES Κυκαδίδες (CYCADACEAE spp.)

ιεθνής Σύµβαση CITES Κυκαδίδες (CYCADACEAE spp.) ιεθνής Σύµβαση CITES Κυκαδίδες (CYCADACEAE spp.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των κυκαδίδων (CYCADACEAE spp.) και δεν αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES CROCODYLIA (Αλιγάτορες, κροκόδειλοι)

ιεθνής Σύµβαση CITES CROCODYLIA (Αλιγάτορες, κροκόδειλοι) ιεθνής Σύµβαση CTES CROCODYL (Αλιγάτορες, κροκόδειλοι) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των κροκοδειλοειδών (CROCODYL) (Αλιγάτορες,

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES CROCODYLIA (Αλιγάτορες, κροκόδειλοι)

ιεθνής Σύµβαση CITES CROCODYLIA (Αλιγάτορες, κροκόδειλοι) ιεθνής Σύµβαση CTES CROCODYL (Αλιγάτορες, κροκόδειλοι) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των κροκοδειλοειδών (CROCODYL) (Αλιγάτορες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΙΟ: Φ. CITES 13 Να διατηρηθεί µέχρι: ΙΗΝΕΚΕΣ

ΑΡΧΕΙΟ: Φ. CITES 13 Να διατηρηθεί µέχρι: ΙΗΝΕΚΕΣ ΑΡΧΕΙΟ: Φ. CITES 13 Να διατηρηθεί µέχρι: ΙΗΝΕΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19-09 -2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 99175/ 5196 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επικοινωνία των ιαχειριστικών Αρχών CITES µε αρµόδια ιεθνή, Κοινοτικά, Άλλων Κρατών Μερών και Εθνικά όργανα.

ΘΕΜΑ: Επικοινωνία των ιαχειριστικών Αρχών CITES µε αρµόδια ιεθνή, Κοινοτικά, Άλλων Κρατών Μερών και Εθνικά όργανα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 04-01 - 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 84706 / 29 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ. Π. /ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΣΩΝ, ΠΡΟΣ: Περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES MUSTELIDAE. (ΜΟΥΣΤΕΛΙ ΕΣ)

ιεθνής Σύµβαση CITES MUSTELIDAE. (ΜΟΥΣΤΕΛΙ ΕΣ) ιεθνής Σύµβαση CITES MUSTELIDAE. (ΜΟΥΣΤΕΛΙ ΕΣ) A. ΕΙΣΑΩΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των Μουστελιδών (ΜUSTELIDAE) και δεν αποσκοπεί

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES BORAGINACEAE

ιεθνής Σύµβαση CITES BORAGINACEAE ιεθνής Σύµβαση CITES BORAGINACEAE Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια BORAGINACEAE και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή νέων δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES Ελαφοειδή (Cervidae spp.)

ιεθνής Σύµβαση CITES Ελαφοειδή (Cervidae spp.) ιεθνής Σύµβαση CITES Ελαφοειδή (Cervidae spp.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των Ελαφοειδών (Cervidae) και δεν αποσκοπεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ιατήρηση κητωδών, εµπόριο δειγµάτων κητωδών και σχέση µε την ιεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας

ιατήρηση κητωδών, εµπόριο δειγµάτων κητωδών και σχέση µε την ιεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 11.4 Συνδ. 11.4 (Rev. CoP12)* ιατήρηση κητωδών, εµπόριο δειγµάτων κητωδών και σχέση µε την ιεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ τα Ψηφίσµατα Συνδ. 2.8, Συνδ. 2.9, Συνδ.

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES SANTALACEAE (Σανταλόξυλο)

ιεθνής Σύµβαση CITES SANTALACEAE (Σανταλόξυλο) ιεθνής Σύµβαση CITES SANTALACEAE (Σανταλόξυλο) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των SANTALACEAE και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES LEGUMINOSAE (Fabaceae) / ΨΥΧΑΝΘΗ

ιεθνής Σύµβαση CITES LEGUMINOSAE (Fabaceae) / ΨΥΧΑΝΘΗ ιεθνής Σύµβαση CITES LEGUMINOSAE (Fabaceae) / ΨΥΧΑΝΘΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των ψυχανθών (LEGUMINOSAE ή Fabaceae)

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES Ελαφοειδή (Cervidae spp.)

ιεθνής Σύµβαση CITES Ελαφοειδή (Cervidae spp.) ιεθνής Σύµβαση CITES Ελαφοειδή (Cervidae spp.) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των Ελαφοειδών (Cervidae) και δεν αποσκοπεί στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΗ0-2ΚΑ. Fax :

ΑΔΑ: Β4ΩΗ0-2ΚΑ. Fax : Αναρτητέο στο διαδίκτυο Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 06-04-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ Αριθµ. πρωτ : οικ.168029/ 1078 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΡΥΜΩΝ ΚΑΙ ΘΗΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 25-11 - 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 106686 / 5987 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ. Π. /ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΣΩΝ, ΠΡΟΣ: Όπως ο Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΘΕΜΑ: ιευκρινίσεις σχετικά µε τον έλεγχο διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειµένων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αθήνα, ΘΕΜΑ: ιευκρινίσεις σχετικά µε τον έλεγχο διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειµένων µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αθήνα, 13-02 - 2008 Αριθµ. Πρωτ. 84782 / 901 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣ : Όπως ο Πίνακας Αποδεκτών ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝ. : Όπως ο Πίνακας Κοινοποίησης & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ170-ΓΙΗ 338/97.

ΑΔΑ: ΒΛ170-ΓΙΗ 338/97. Αναρτητέο στο ιαδίκτυο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 8-11-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ Αριθµ. πρωτ : 136725/3079 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES Κωνοφόρα (CONIFERAE)

ιεθνής Σύµβαση CITES Κωνοφόρα (CONIFERAE) ιεθνής Σύµβαση CITES Κωνοφόρα (CONIFERAE) Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στα κωνοφόρα (CONIFERAE) και δεν αποσκοπεί στην εισαγωγή νέων δεδοµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457Ε0-ΘΨ6. ΣΧΕΤ.: α) Το ισχύον Θεσµικό Πλαίσιο εφαρµογής της Σύµβασης CITES στη Χώρα µας και ιδίως: Αναρτητέα στο διαδίκτυο Α Α:

ΑΔΑ: 457Ε0-ΘΨ6. ΣΧΕΤ.: α) Το ισχύον Θεσµικό Πλαίσιο εφαρµογής της Σύµβασης CITES στη Χώρα µας και ιδίως: Αναρτητέα στο διαδίκτυο Α Α: Αναρτητέα στο διαδίκτυο Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-11 - 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 222244/3481 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 118577 / 5233 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 118577 / 5233 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ. Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 17-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 118577 / 5233 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES CHARADRIIFORMES. (ΧΑΡΑ ΡΙΟΜΟΡΦΑ)

ιεθνής Σύµβαση CITES CHARADRIIFORMES. (ΧΑΡΑ ΡΙΟΜΟΡΦΑ) ιεθνής Σύµβαση CITES CHARADRIIFORMES. (ΧΑΡΑ ΡΙΟΜΟΡΦΑ) A. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην τάξη των Χαραδριόµορφων (CHARADRIIFORMES) και δεν

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Σύµβαση CITES LEGUMINOSAE (Fabaceae) / ΨΥΧΑΝΘΗ

ιεθνής Σύµβαση CITES LEGUMINOSAE (Fabaceae) / ΨΥΧΑΝΘΗ ιεθνής Σύµβαση CITES LEGUMINOSAE (Fabaceae) / ΨΥΧΑΝΘΗ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Η παρούσα καταχώρηση, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, αφορά στην οικογένεια των ψυχανθών (LEGUMINOSAE ή Fabaceae)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES. ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α. Ενότητα 4 η ΙΧΘΥΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES. ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α. Ενότητα 4 η ΙΧΘΥΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α Ενότητα 4 η ΙΧΘΥΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

& ΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ CITES (Κεντρική ιαχειριστική Αρχή CITES)

& ΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ CITES (Κεντρική ιαχειριστική Αρχή CITES) Αναρτητέο στο διαδίκτυο Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19-01-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 120189/197 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα

Συνδ (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα Συνδ. 14.6 (Rev. CoP16)* Εισαγωγή από τη θάλασσα ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ το Εκπαιδευτικό Εργαστήριο της CITES για Θέµατα Εισαγωγής από τη Θάλασσα (Γενεύη, 30 Νοεµβρίου 2 εκεµβρίου 2005) που διεξήχθη σε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

----------------------------------------------------------------- Fax. No.: 210 5242663 E-mail: xa31u054@minagric.gr, z.proimakis@prv.ypeka.

----------------------------------------------------------------- Fax. No.: 210 5242663 E-mail: xa31u054@minagric.gr, z.proimakis@prv.ypeka. Αναρτητέο στο διαδίκτυο Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 01-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. οικ. 112035/2341 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νεότερη επικαιροποίηση του ισχύοντος Θεσµικού πλαισίου, που αφορά στην

Νεότερη επικαιροποίηση του ισχύοντος Θεσµικού πλαισίου, που αφορά στην Αναρτητέα στο διαδίκτυο Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 173876/2933 ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

B7-0080/352. Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, Göran Färm και άλλοι

B7-0080/352. Brian Simpson, Britta Reimers, Bas Eickhout, Kartika Tamara Liotard, Ulrike Rodust, Göran Färm και άλλοι 6.3.2013 B7-0080/352 352 Αιτιολογική σκέψη 94 (94) Μια ενιαία αγορά συνεπάγεται τη θέσπιση καθεστώτος συναλλαγών στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Το εν λόγω καθεστώς συναλλαγών θα πρέπει να περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ποινική προστασία της άγριας ζωής

Η ποινική προστασία της άγριας ζωής Η ποινική προστασία της άγριας ζωής Natura Life Themis Η περιβαλλοντική ευθύνη και η προστασία της βιοποικιλότητας στo πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού δικαίου Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ηράκλειο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου. Δρ Σταύρος Ξηρουχάκης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου. Δρ Σταύρος Ξηρουχάκης ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου Πτηνά Aves Δρ Σταύρος Ξηρουχάκης ΜΦΙΚ/ Ηράκλειο 2015 ΠΑΝΙΔΑ Η πανίδα της Ελλάδας (Fauna Europaea 2004): 23.000 είδη (χέρσο & γλυκά ύδατα) + 3.500

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ : 1264/Β/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ (Rev. CoP14)* Έλεγχος διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειμένων

Συνδ (Rev. CoP14)* Έλεγχος διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειμένων Συνδ. 13.7 (Rev. CoP14)* Έλεγχος διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειμένων ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ το Ψήφισμα Συν. 10.6 για τον Έλεγχο της διακίνησης δειγμάτων τουριστικών αναμνηστικών, που υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES. ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α. Ενότητα 4 η ΙΧΘΥΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES. ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α. Ενότητα 4 η ΙΧΘΥΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α Ενότητα 4 η ΙΧΘΥΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ (Rev.CoP13)* Επανεξέταση του Σηµαντικού Εµπορίου δειγµάτων ειδών του Παραρτήµατος ΙΙ

Συνδ (Rev.CoP13)* Επανεξέταση του Σηµαντικού Εµπορίου δειγµάτων ειδών του Παραρτήµατος ΙΙ Συνδ. 12.8 (Rev.CoP13)* Επανεξέταση του Σηµαντικού Εµπορίου δειγµάτων ειδών του Παραρτήµατος ΙΙ ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ στη µνήµη ότι το Άρθρο IV, παράγραφος 2 (α), της Σύµβασης απαιτεί, ως προϋπόθεση για την έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 5. ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ ΠΤΗΝΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 5. ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ ΠΤΗΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ 5. ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΡΥΔΑΤΙΑ ΠΤΗΝΑ 1. Σκουφοβουτηχτάρα Podiceps cristatus Περιγραφή Το μεγαλύτερο είδος της οικογένειας το καλοκαίρι διακρίνεται από το λευκό λαιμό, τα δύο μαύρα λοφία και

Διαβάστε περισσότερα

Συνδ (Rev. CoP16)* Έλεγχος διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειµένων

Συνδ (Rev. CoP16)* Έλεγχος διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειµένων Συνδ. 13.7 (Rev. CoP16)* Έλεγχος διακίνησης προσωπικών και οικιακών αντικειµένων ΑΝΑΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ το Ψήφισµα Συν. 10.6 για τον Έλεγχο της διακίνησης δειγµάτων τουριστικών αναµνηστικών, που υιοθετήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1361 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 80 31 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 115276/44 Αγορά και πώληση των ειδών της αυτοφυούς χλωρί δας και άγριας πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES. ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α. Ενότητα 3 η ΕΡΠΕΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES. ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α. Ενότητα 3 η ΕΡΠΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α Ενότητα 3 η ΕΡΠΕΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : Νοέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : Νοέµβριος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 7 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Εκτιµήσεις) : 2013 Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το Νοέµβριο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ για ενέργεια: Α. Περιφερειακές ιαχειριστικές Αρχές CITES: 1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΑΤΤΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ για ενέργεια: Α. Περιφερειακές ιαχειριστικές Αρχές CITES: 1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ CITES ΑΤΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16-04-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθµ. πρωτ : 124269/1790 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ CITES:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ CITES: Αναρτητέο στο ιαύγεια: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11-01-2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ Αριθµ. πρωτ : 150030/6617 & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL ENVIRONMENT

EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL ENVIRONMENT EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE-GENERAL ENVIRONMENT Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 2016 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Σε πρώτη φάση οι άμεσα ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με τον κ. Αλέξανδρο Μητσόπουλο για τη διαδικασία που απαιτείται. Μαρκόπουλο, 1 Μαρτίου 2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σύμφωνα με τις εγκυκλίους της ΕΕ οι αθλητές ή όμιλοι κάτοχοι φορτηγών μεταφοράς ίππων οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν άνω των 8 ωρών εντός ή εκτός Ελλάδος ΠΡΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.1.2015 L 10/19 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2015/57 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Ιανουαρίου 2015 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 792/2012 της Επιτροπής σχετικά με τη θέσπιση κανόνων

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Θέμα : Διευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17/11/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. Πρωτ. : 109/122248 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

FAX :

FAX : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 14-06 - 2004 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. οικ. 105067 / 2901 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & Φ. Π. /ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΣΩΝ, ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES. ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α. Ενότητα 3 η ΕΡΠΕΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES. ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α. Ενότητα 3 η ΕΡΠΕΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΙ Η ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΜΕΡΟΣ 1 ο ΠΑΝΙ Α Ενότητα 3 η ΕΡΠΕΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ /ΝΣΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΑΣΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 17.6 Συνδ. 17.6 Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι η διαφθορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008. Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ επικινδύνων χημικών προϊόντων Κανονισμός 689/2008 Ελένη Φούφα Δ/νση Περιβάλλοντος ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ CLP-REACH. Γ.Χ.Κ. 30.11-1.12.2010 1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΡΟΤΤΕΡΝΤΑΜ - Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµός του «κυρίως εµπορικοί σκοποί»

Ορισµός του «κυρίως εµπορικοί σκοποί» Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 5.10 Συνδ. 5.10(Rev.Cop15)* Ορισµός του «κυρίως εµπορικοί σκοποί» ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ότι, σύµφωνα µε το Άρθρο ΙΙΙ, παράγραφοι 3 (γ) και 5 (γ), της Σύµβασης, µπορεί να εκδίδεται άδεια εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινήσεις για την τήρηση Μητρώου καταχώρησης Περιοδευουσών Εκθέσεων.

ΘΕΜΑ : ιευκρινήσεις για την τήρηση Μητρώου καταχώρησης Περιοδευουσών Εκθέσεων. Αναρτητέο στο διαδίκτυο Α Α: 7N350-ΕΧΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 02-07- 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΩΝ Αριθµ. πρωτ : 106199 /1824 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα