Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2011 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2011 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2011"

Transcript

1 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2011 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2011 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Οικονομικές Καταστάσεις...4 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης... 4 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων... 5 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση ταμιακών ροών Γενικές πληροφορίες Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Λειτουργικοί τομείς προς πληροφόρηση Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Επενδύσεις σε θυγατρικές και λοιπές επιχειρήσεις Αποθέματα Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών Λογαριασμοί καθαρής θέσης Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Πωλήσεις Κόστος κατά λειτουργία Φόρος Εισοδήματος Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Συναλλαγές µε συνδεδεμένα μέρη Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού Συνοπτικά στοιχεία ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης περιόδου Σελίδα 2 από 26

3 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α τριμήνου είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας «Φίλιππος Νάκας Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε.» την 25 η Νοεμβρίου 2011 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την καταχώρησή τους στον Τύπο την 30ή Νοεμβρίου 2011 (ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ) και την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση, Οι οικονομικές καταστάσεις Α τριμήνου, οι οποίες παρατίθενται στις σελίδες από 4 έως και 26, καταρτίσθηκαν σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση», απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου της εταιρείας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο. Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα στον Τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία αλλά δεν παρέχουν την ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων του Ομίλου. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Φ. Νάκας Α.Δ.Τ. ΦΟ18184 Γεώργιος Φ. Νάκας Α.Δ.Τ. ΑΙ Σελίδα 3 από 26

4 1. Οικονομικές Καταστάσεις Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (ποσά σε ευρώ) Σημ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια , , , ,91 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,72 Επενδύσεις σε θυγατρικές και λοιπές επιχειρήσεις ,94 586, , ,74 Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , ,35 0,00 0,00 Λοιπές απαιτήσεις , , , , , , , ,93 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αποθέματα , , , ,95 Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις , , , ,78 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,25 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , , , , , ,79 Σύνολο περιουσιακών στοιχείων , , , ,72 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Κεφάλαιο και αποθεματικά αποδιδόμενα στους μετόχους της μητρικής Μετοχικό Κεφάλαιο , , , ,00 Υπέρ το άρτιο , , , ,08 Λοιπά αποθεματικά , , , ,56 Αποθεματικά εύλογης αξίας , , , ,05 Αποτελέσματα εις νέον 6.6 ( ,46) ( ,94) ( ,34) ( ,17) Σύνολο καθαρής θέσης μετόχων εταιρείας (α) , , , ,52 Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 783,94 783,94 0,00 0,00 Σύνολο καθαρής θέσης (γ) = (α)+(β) , , , ,52 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους , , , ,37 Λοιπές προβλέψεις , , , ,00 Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος , , , , , , , ,10 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις , , , ,50 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , , , , , , , ,10 Σύνολο υποχρεώσεων (δ) , , , ,20 Σύνολο Καθαρής Θέσης και Υποχρεώσεων (γ)+(δ) , , , ,72 Σελίδα 4 από 26

5 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων (ποσά σε ευρώ) Σημ Πωλήσεις , , , ,82 Κόστος πωληθέντων , , , ,47 Μικτό κέρδος , , , ,35 Άλλα έσοδα , , , ,63 Έξοδα διοικήσεως , , , ,46 Έξοδα διαθέσεως , , , ,12 Αλλα έξοδα , , , ,76 Αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ( ,08) ( ,85) ( ,45) ( ,36) Χρηματοοικονομικά έσοδα 7.805, , , ,94 Χρηματοοικονομικά έξοδα , , , ,20 Ζημιές προ φόρων ( ,58) ( ,34) ( ,68) ( ,62) Φόρος εισοδήματος ,94 (96,09) 2.175,50 (96,09) Ζημιές μετά από φόρους (Α) ( ,52) ( ,25) ( ,18) ( ,53) Λοιπά συνολικά έσοδα περιόδου μετά φόρων (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου (Α+Β) ( ,52) ( ,25) ( ,18) ( ,53) Αποδιδόμενο σε Μετόχους μητρικής ( ,52) ( ,25) ( ,18) ( ,53) Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,52) ( ,25) ( ,18) ( ,53) Βασικές ζημιές ανά μετοχή (0,0786) (0,0487) (0,0727) (0,0444) Σελίδα 5 από 26

6 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων- (ποσά σε ευρώ) Σημ Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Τακτικό αποθεματικό Αποθεματικά εύλογης αξίας Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , , , , ,38 Μεταβολές καθαρής θέσης Αποτέλεσμα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,62) ( ,62) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Συνολικά έσοδα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,62) ( ,62) Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , , ,05 ( ,93) ,76 Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , , ,05 ( ,17) ,52 Μεταβολές καθαρής θέσης Αποτέλεσμα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,18) ( ,18) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Συνολικά έσοδα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,18) ( ,18) Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , , ,05 ( ,34) ,35 Σελίδα 6 από 26

7 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων- (ποσά σε ευρώ) Μετοχικό Κεφάλαιο ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ Τακτικό αποθεματικό Αποθεματικά εύλογης αξίας Αποτελέσματα εις νέον Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Καθαρής Θέσης Σημ Υπέρ το άρτιο Σύνολο Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , , ,05 ( ,45) , , ,65 Μεταβολές καθαρής θέσης Αποτέλεσμα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,34) ( ,34) 0,00 ( ,34) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Συνολικά έσοδα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,34) ( ,34) 0,00 ( ,34) Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , , ,05 ( ,79) , , ,31 Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , , ,05 ( ,94) ,75 783, ,69 Μεταβολές καθαρής θέσης Αποτέλεσμα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,52) ( ,52) 0,00 ( ,52) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Συνολικά έσοδα περιόδου 0,00 0,00 0,00 0,00 ( ,52) ( ,52) 0,00 ( ,52) Υπόλοιπο ιδίων κεφαλαίων την , , , ,05 ( ,45) ,23 783, ,17 Σελίδα 7 από 26

8 Κατάσταση ταμιακών ροών (ποσά σε ευρώ) Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (Zημιές) προ φόρων ( ,58) ( ,34) ( ,68) ( ,62) Πλέον / μειον προσαρμογές για: Αποσβέσεις , , , ,07 Προβλέψεις ,82 0, ,82 0,00 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας: (8.618,05) 0,00 (4.673,55) 9.631,08 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,20 Λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης ( ,94) ,10 (71.733,08) ,73 Πλέον / μειον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση /( αύξηση ) αποθεμάτων ( ,42) ,60 ( ,95) ,07 Aύξηση απαιτήσεων , , , ,53 Aύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ,27 (45.034,11) ,78 (61.835,07) Μείον: Τόκοι πληρωθέντες , , , ,20 Καταβεβλημένοι φόροι 0, ,72 0, ,72 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,93 (2.258,53) ,34 Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ,17) ( ,16) ( ,47) ( ,16) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 2.876, , , ,36 Τόκοι εισπραχθέντες 7.186, , , ,94 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,26) ( ,83) ( ,06) ( ,74) Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων 9.414, , , ,63 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 9.414, , , ,63 Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα από ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) ( ,51) ,73 ( ,08) ,23 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , , , ,11 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , , , ,34 (Oι σημειώσεις στις σελίδες 9-25 της παρούσας έκθεσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων) Σελίδα 8 από 26

9 2. Γενικές πληροφορίες Η με την επωνυμία «Φίλιππος Νάκας Ανώνυμος Βιοτεχνική Εμπορική Εκπαιδευτική και Τεχνική» (ΑΒΕΕΤΕ) και διακριτικό τίτλο «Νάκας Μουσική» συστάθηκε το 1980 (ΦΕΚ 3111/ ). Η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με ΑΡΜΑΕ 3769/06/Β/86/68 και έχει ως έδρα το Δήμο Παιανίας (19 ο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λαυρίου). Η διάρκεια της εταιρείας έχει ορισθεί σε εξήντα έτη (60) από της δημοσίευσης του καταστατικού της. Αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας κυρίως είναι. Η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία παντός είδους Μουσικών Οργάνων εξαρτημάτων αυτών, στερεοφωνικών συστημάτων, οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών συσκευών, η εισαγωγή, αντιπροσώπευση, εμπορία και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστικών μηχανών και παντός είδους ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, ως επίσης η εισαγωγή, αντιπροσώπευση και εμπορία παντός είδους βιβλίων, δίσκων, μαγνητοταινιών και συναφών ειδών. Η συναρμολόγηση, επισκευή, συντήρηση, κατασκευή και παραγωγή των ανωτέρω ειδών. Η εκτύπωση μουσικών ή συναφών βιβλίων δίσκων κασετών ή άλλων οπτικοακουστικών φορέων. Η εκμίσθωση των ανωτέρω ειδών. Η διενέργεια εξαγωγικού εμπορίου επί συναφών και λοιπών ειδών. Η ίδρυση και εκμετάλλευση σχολών μουσικής εν γένει. Η διενέργεια πάσης συναφούς προς τα ανωτέρω εργασίας. Η εκμετάλλευση κυλικείων, μπάρ, εστιατορίων και catering εντός των καταστημάτων της εταιρείας. Εισαγωγή και εμπορία χαρτικών και συναφών ειδών. Εισαγωγή και εμπορία επίπλων, φωτιστικών, δερμάτινων ειδών, ειδών δώρων, ρουχισμού, αξεσουάρ και πάσης φύσης οικιακών ειδών. Έκδοση και εμπορία βιβλίων πάσης φύσεως. Διαχείριση και προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών μουσικών και άλλων έργων και των δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Σελίδα 9 από 26

10 3. Ακολουθούμενες λογιστικές αρχές 3.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις τριμήνου της 30 ης Σεπτεμβρίου 2011, περίοδος , έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 «Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση. Οι λογιστικές αρχές, μέθοδοι υπολογισμού και εκτιμήσεις που ακολουθούνται στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις είναι οι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις πιο πρόσφατες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. 4. Διαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου Τα χρηματοοικονομικά εργαλεία του Ομίλου αποτελούνται κυρίως από ταμειακά διαθέσιμα, τραπεζικές βραχυπρόθεσμες καταθέσεις και χορηγήσεις καθώς και εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Ο συνήθως, δεν διενεργεί συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή συναλλαγές οι οποίες δεν σχετίζονται µε την εμπορική δραστηριότητα του. Ο εκτίθεται σε περιορισμένο φάσμα χρηματοοικονομικών κινδύνων. Οι συνήθεις κίνδυνοι στους οποίους θεωρητικά υπάγεται, είναι κίνδυνοι αγοράς (συναλλαγματικός κίνδυνος, επιτόκιο, τιμές αγοράς), πιστωτικός κίνδυνος, κίνδυνος ρευστότητας, κίνδυνος ταμειακών ροών. Η διαχείριση των κινδύνων γίνεται από τη Διοίκηση της μητρικής εταιρίας και εστιάζεται κυρίως στην αναγνώριση και εκτίμηση των χρηματοοικονομικών κινδύνων καθώς και την πολιτική διατήρησης πλεονάζουσας ρευστότητας. Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου (α) Κίνδυνος επιτοκίου Λόγω του ότι ο δεν έχει στο ενεργητικό του σημαντικά έντοκα περιουσιακά στοιχεία, τα λειτουργικά έσοδα και οι ταμειακές εισροές είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Ο κίνδυνος επιτοκίου για τον Όμιλο σχετίζεται κυρίως με τις υποχρεώσεις του σε τραπεζικές χρηματοδοτήσεις. Δάνεια με μεταβλητό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο ταμειακών εκροών. Δάνεια με σταθερό επιτόκιο εκθέτουν τον Όμιλο σε κίνδυνο μεταβολής της εύλογης αξίας. Το επιτόκιο των δανείων του Όμίλου είναι κυμαινόμενο και καθορίζεται, ανά χρηματοδότηση, με βάση τις επίσημες τιμές EURIBOR. Ο δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. Οι αναλύσεις ευαισθησίας βασίζονται σε αλλαγή μίας μεταβλητής κρατώντας τις υπόλοιπες μεταβλητές σταθερές. Στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν είναι πιθανό να συμβεί. Οι αλλαγές Σελίδα 10 από 26

11 στις μεταβλητές μπορεί να σχετίζονται, για παράδειγμα με αλλαγή του επιτοκίου και αλλαγή των τιμών της αγοράς. Μια μεταβολή 1% στο επιτόκιο θα είχε ως αποτέλεσμα αντίστροφα της μεταβολής του επιτοκίου ζημιά ή κέρδη μετά από φόρους στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης ύψους 43χιλ. περίπου. (β) Συναλλαγματικός κίνδυνος Οι πωλήσεις του Ομίλου διενεργούνται κυρίως στην εγχώρια αγορά. Οι αγορές του Ομίλου διενεργούνται κυρίως από το εξωτερικό αλλά η πλειοψηφία αυτών εκτελείται στο λειτουργικό νόμισμα του Ομίλου. Ως εκ τούτου, εκτίθεται σε περιορισμένο βαθμό απέναντι σε συναλλαγματικούς κινδύνους, προερχόμενους από μελλοντικές εμπορικές συναλλαγές εκτελούμενες σε νόμισμα διαφορετικό από το λειτουργικό νόμισμα του Ομίλου. (γ) Πιστωτικός κίνδυνος Ο παρέχει υπηρεσίες και πουλάει εμπορεύματα χονδρική και λιανική. Η Διοίκηση του Όμιλου έχει θέσει πολιτικές οι οποίες εξασφαλίζουν ότι οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών πραγματοποιούνται σε πελάτες µε αξιολογημένο ιστορικό πιστώσεων. Οι εμπορικές απαιτήσεις προέρχονται από µία μεγάλη και ευρεία βάση πελατών. Ο παρακολουθεί την οικονομική κατάσταση των πελατών συνεχώς και προσαρμόζει την πιστωτική πολιτική του αναλόγως. Μεγάλο μέρος των απαιτήσεών του από εμπορικές συναλλαγές είναι ασφαλισμένο κατά έναντι πιστωτικού κινδύνου σε ιδιωτικό ασφαλιστικό φορέα. Κατάλληλες προβλέψεις αναγνωρίζονται για ζημιές προερχόμενες από απομείωση απαιτήσεων λόγω συγκεκριμένων πιστωτικών κινδύνων. (δ) Κίνδυνος ρευστότητας Ο κίνδυνος ρευστότητας σχετίζεται με την δυνατότητα του Ομίλου να εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις, όταν αυτές γίνουν ληξιπρόθεσμες. Η παρακολούθηση του κινδύνου ρευστότητας επικεντρώνεται στη διαχείριση του χρονικού συσχετισμού των ταμειακών ροών και στην εξασφάλιση επαρκών ταμειακών διαθεσίμων για την κάλυψη των τρεχουσών συναλλαγών. Η εταιρική διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας βασίζεται στη σωστή διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και των ταμειακών ροών. Λόγω της δυναμικής φύσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η Διοίκηση του Ομίλου στοχεύει να διατηρήσει ελαστικότητα στην άντληση κεφαλαίων, διατηρώντας επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και ανοιχτές πιστώσεις με αλληλόχρεους λογαριασμούς. Ο έχει στην διάθεση του ανοιχτή πίστωση συνολικού ύψους ,00 περίπου εκ της οποίας έχει χρησιμοποιήσει κατά την , ,00 περίπου. Τα δάνεια που έχει λάβει η εταιρεία λήγουν και ανανεώνονται εντός των επόμενων 12 μηνών. Σελίδα 11 από 26

12 Οι παρακάτω πίνακες περιλαμβάνουν την ενηλικίωση των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της εταιρείας και του Ομίλου: Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Εισπρακτέες από 1 έως 6 μήνες , ,58 Εισπρακτέες από 6 μήνες έως 1 έτος , ,20 Εισπρακτέες μετά από 1 έτος , , , ,34 Λοιπές απαιτήσεις Εισπρακτέες από 1 έως 6 μήνες , ,25 Εισπρακτέες από 6 μήνες και μετά 0,00 0, , ,25 Πλέον Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,81 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Πληρωτέες από 1 έως 6 μήνες , ,86 Πληρωτέες από 6 μήνες έως 1 έτος , ,66 Πληρωτέες μετά από 1 έτος 0,00 0, , ,52 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Εισπρακτέες από 1 έως 6 μήνες , ,17 Εισπρακτέες από 6 μήνες έως 1 έτος , ,53 Εισπρακτέες μετά από 1 έτος , , , ,04 Λοιπές απαιτήσεις Εισπρακτέες από 1 έως 6 μήνες , ,22 Εισπρακτέες από 6 μήνες και μετά 0,00 0, , ,22 Πλέον Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,04 Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Πληρωτέες από 1 έως 6 μήνες , ,61 Πληρωτέες από 6 μήνες έως 1 έτος , ,28 Πληρωτέες μετά από 1 έτος 0,00 0, , ,89 ε) Διαχείριση κεφαλαιουχικού κινδύνου Ο σκοπός της διαχείρισης του κεφαλαιουχικού κινδύνου είναι η εξασφάλιση της συνεχιζόμενης δραστηριότητας του Ομίλου (going concern) για να υπάρχουν ικανοποιητικές αποδόσεις για τους μετόχους, να διατηρηθεί μια ιδανική κεφαλαιουχική δομή και για να μειωθεί το κόστος κεφαλαίου. Σελίδα 12 από 26

13 Η διατήρηση ή προσαρμογή της κεφαλαιουχικής δομής, μπορεί να γίνει μέσω της προσαρμογής του ποσού των μερισμάτων που πληρώνονται στους μετόχους, της επιστροφής μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους, ή της έκδοσης νέων μετοχών. Ο ελέγχει τον κεφαλαιουχικό κίνδυνο με βάση τον συντελεστή μόχλευσης. Αυτός ο συντελεστής υπολογίζεται ως ο λόγος του καθαρού δανεισμού προς το σύνολο των κεφαλαίων (ιδίων και ξένων). Ο καθαρός δανεισμός υπολογίζεται ως το σύνολο των δανεισμού ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. μείον Οι συντελεστές μόχλευσης την 30 ή Σεπτεμβρίου 2011 και την 30 ή Ιουνίου 2011 για τον Όμιλο και την αντίστοιχα έχουν ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Συνολικός δανεισμός , , , ,60 Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα ( ,53) ( ,04) ( ,73) ( ,81) Καθαρός δανεισμός , , , ,79 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , , ,52 Σύνολο κεφαλαίων , , , ,31 Συντελεστής Μόχλευσης 17,41% 16,51% 17,50% 16,37% Η αύξηση του συντελεστή μόχλευσης την έναντι της , παρά την οριακή αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού οφείλεται κυρίως στη μείωση των διαθεσίμων. 5. Λειτουργικοί τομείς προς πληροφόρηση Αντικείμενο του Ομίλου είναι η πώληση εμπορευμάτων και η παροχή υπηρεσιών σχετικών με τη μουσική. Οι δραστηριότητες αυτές συνιστούν και τους λειτουργικούς τομείς τους οποίους λαμβάνει υπόψη ο επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων του Ομίλου. Επιπλέον ο δραστηριοποιείται κυρίως σε ένα γεωγραφικό τομέα, στην περιοχή της νοτιανανατολικής Ευρώπης, που περιλαμβάνει κυρίως την Ελλάδα και δευτερευόντως την Κύπρο. -Οι πηγές εσόδων του τομέα εμπορευμάτων είναι: α) Μουσικά όργανα που περιλαμβάνει πιάνα, ακουστικά μουσικά όργανα και εξαρτήματα, ηλεκτρονικά αρμόνια, ηλεκτρικές κιθάρες και ενισχυτές, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προγράμματα και synthesizers. β) Στερεοφωνικά και συστήματα ήχου και εικόνας που περιλαμβάνει στερεοφωνικά συγκροτήματα και εξαρτήματα, ημιεπαγγελματικά και επαγγελματικά συστήματα ήχου, κινηματογραφικές μηχανές προβολής και διάφορα άλλα. γ) Μουσικά και λοιπά βιβλία, χαρτικά. -Οι πηγές εσόδων του τομέα υπηρεσιών είναι η διδασκαλία μουσικής στα ωδεία και η επισκευή οργάνων και μηχανημάτων μουσικής. Τα αποτελέσματα κατά τομέα για την περίοδο από έως και έως έχουν ως εξής: Σελίδα 13 από 26

14 ΤΟΜΕΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ (ποσά σε χιλ. ευρώ) Πωλήσεις εμπορευμάτων Μικτά αποτελέσματα Πλέον διάφορα έσοδα καθαρά Αποτελέσματα εκμετάλλευσης (265) (182) (105) (35) (370) (217) Χρηματοοικονομικά έσοδα Μείον Χρηματοοικονομικά έξοδα 136 (89) (2) (13) (134) (102) Κέρδη προ φόρων (389) (261) (107) (48) (496) (309) Φόρος εισοδήματος Κέρδη μετά από φόρους (391) (261) (107) (48) (498) (309) -Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις ανά τομέα διακρίνονται ως ακολούθως: ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ (ποσά σε χιλ. ευρώ) Περιουσιακά στοιχεία Υποχρεώσεις Τα περιουσιακά στοιχεία και ο κύριος όγκος πωλήσεων του Ομίλου αφορούν την Ελλάδα. -Οι πωλήσεις ανά γεωγραφικό τομέα διακρίνονται ως ακολούθως: ποσά σε χιλ. ευρώ Ελλάδα Κύπρος Σύνολο Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις ανά γεωγραφικό τομέα διακρίνονται ως ακολούθως: Ελλάδα Κύπρος Σύνολο Ελλάδα Κύπρος Σύνολο ποσά σε χιλ. ευρώ Σύνολο ενεργητικού Σύνολο υποχρεώσεων Σελίδα 14 από 26

15 6. Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων 6.1. Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Κατωτέρω παρατίθενται οι μεταβολές των παγίων περιουσιακών στοιχείων για την περίοδο από έως και έως Γήπεδα Κτίρια Μηχαν/κός Μεταφορικά Έπιπλα & Περίοδος Οικόπεδα εγκατ/σεις εξοπλισμός μέσα λοιπός εξ/σμός Αξία κτήσεως ή αποτίμησης Σύνολο Απογραφή , , , , , ,40 Προσθήκες ( ) 0, ,87 0,00 0, , ,11 Μειώσεις ( ) 0,00 0,00 0,00 (17.324,36) 0,00 (17.324,36) Υπόλοιπο , , , , , ,15 Συσσωρευμένες αποσβέσεις Απογραφή , , , , , ,09 Προσθήκες ( ) 0, , , , , ,51 Μειώσεις ( ) 0,00 0,00 0,00 (17.324,33) 0,00 (17.324,33) Υπόλοιπο , , , , , ,27 Αναπόσβεστη αξία Κατά την , , , , , ,31 Κατά την , , , , , ,88 Περίοδος Αξία κτήσεως ή αποτίμησης Απογραφή , , , , , ,76 Προσθήκες ( ) 0, ,29 0,00 0, , ,48 Μειώσεις ( ) 0,00 0,00 0,00 (3.496,40) (23.115,63) (26.612,03) Υπόλοιπο , , , , , ,21 Συσσωρευμένες αποσβέσεις Απογραφή , , , , , ,85 Προσθήκες ( ) 0, , , , , ,89 Μειώσεις ( ) 0,00 0,00 0,00 (3.496,40) (21.670,77) (25.167,17) Υπόλοιπο , , , , , ,57 Αναπόσβεστη αξία Κατά την , , , , , ,91 Κατά την , , , , , ,64 Σελίδα 15 από 26

16 Περίοδος Αξία κτήσεως ή αποτίμησης Απογραφή , , , , , ,40 Προσθήκες ( ) 0, ,30 0,00 0, , ,07 Μειώσεις ( ) 0,00 (43.178,67) (449,10) (35.793,05) (66.767,89) ( ,71) Υπόλοιπο , , , , , ,76 Συσσωρευμένες αποσβέσεις Απογραφή , , , , , ,09 Προσθήκες ( ) 0, , , , , ,15 Μειώσεις ( ) 0,00 (29.077,59) (449,01) (35.792,96) (66.289,83) ( ,39) Υπόλοιπο , , , , , ,85 Αναπόσβεστη αξία Κατά την , , , , , ,31 Κατά την , , , , , ,91 Στην κατήγορία των κτιρίων περιλαμβάνονται και ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση της μητρικής εταιρείας ποσού ,86. Γήπεδα Κτίρια Μηχαν/κός Μεταφορικά Έπιπλα & Περίοδος Οικόπεδα εγκατ/σεις εξοπλισμός μέσα λοιπός εξ/σμός Αξία κτήσεως ή αποτίμησης Σύνολο Απογραφή , , , , , ,25 Προσθήκες ( ) 0, ,82 0,00 0, , ,16 Μειώσεις ( ) 0,00 0,00 0,00 (17.324,36) 0,00 (17.324,36) Υπόλοιπο , , , , , ,05 Συσσωρευμένες αποσβέσεις Απογραφή , , , , , ,94 Προσθήκες ( ) 0, , , , , ,97 Μειώσεις ( ) 0,00 0,00 0,00 (17.324,33) 0,00 (17.324,33) Υπόλοιπο , , , , , ,58 Αναπόσβεστη αξία Κατά την , , , , , ,31 Κατά την , , , , , ,47 Περίοδος Αξία κτήσεως ή αποτίμησης Απογραφή , , , , , ,48 Προσθήκες ( ) 0, ,96 0,00 0, , ,15 Μειώσεις ( ) 0,00 0,00 0,00 (3.496,40) (23.115,63) (26.612,03) Υπόλοιπο , , , , , ,60 Σελίδα 16 από 26

17 Συσσωρευμένες αποσβέσεις Απογραφή , , , , , ,69 Προσθήκες ( ) 0, , , , , ,65 Μειώσεις ( ) 0,00 0,00 0,00 (3.496,40) (21.670,77) (25.167,17) Υπόλοιπο , , , , , ,17 Αναπόσβεστη αξία Κατά την , , , , , ,79 Κατά την , , , , , ,43 Περίοδος Αξία κτήσεως ή αποτίμησης Απογραφή , , , , , ,25 Προσθήκες ( ) 0, ,20 0, , , ,94 Μειώσεις ( ) 0,00 (43.178,67) (449,10) (35.793,05) (66.767,89) ( ,71) Υπόλοιπο , , , , , ,48 Συσσωρευμένες αποσβέσεις Απογραφή , , , , , ,94 Προσθήκες ( ) 0, , , , , ,14 Μειώσεις ( ) 0,00 (29.077,59) (449,01) (35.792,96) (66.289,83) ( ,39) Υπόλοιπο , , , , , ,69 Αναπόσβεστη αξία Κατά την , , , , , ,31 Κατά την , , , , , ,79 -Σημειώνεται ότι επί των ακινήτων του ομίλου δεν υπάρχουν προσημειώσεις η άλλα εμπράγματα βάρη. -Τη χρονική περίοδο διενεργήθηκαν επενδύσεις σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που κυρίως αφορούν την δημιουργία νέων ωδείων στους Δήμους Μελισσίων και Ν.Σμύρνης με σκοπό την ανάπτυξη των δραστηριότητων στη διδασκαλία μουσικής ,00 περίπου και αγορά λοιπού εξοπλισμού για την βελτίωση της λειτουργίας των καταστημάτων ,00 περίπου Επενδύσεις σε θυγατρικές και λοιπές επιχειρήσεις Οι επενδύσεις της εταιρείας αναλύονται ως εξής: Κατηγορία Μέθοδος ενοποίησης Συμμετοχή Αξία Nakas Music Cyprus LTD Θυγατρική Ολική ενοποίηση 100 % ,80 Απομείωση συμμετοχής ,00 2. IΔΙΩΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Ε.Π.Ε. Θυγατρική Ολική ενοποίηση 85 % ,00 3.Ελληνική εξαγωγική και Εκθεσιακή εταιρεία ΕΠΕ Λοιπές συμμετοχές - 2 μερίδια 586,94 Σύνολο ,74 Σελίδα 17 από 26

18 6.3. Αποθέματα Η ανάλυση των αποθεμάτων ανά κατηγορία είναι η παρακάτω: Τελικό Απόθεμα Κατηγορία αποθεμάτων Μουσικά Όργανα , , , ,87 Επαγγελματικά συστήματα , , , ,25 ήχου Μουσικά βιβλία , , , ,00 Χαρτικά-βιβλία , , , ,87 Λοιπά εμπορεύματα , , , ,96 Σύνολο , , , ,95 Τα αποθέματα παρουσιάζονται μετά τις εγγραφές απαλοιφής διεταιρικών συναλλαγών που διενεργήθηκαν για την κατάρτιση του ενοποιημένου Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις Τα υπόλοιπα των Πελατών και λοιπών εμπορικών απαιτήσεων αναλύονται ως εξής. Απαιτήσεις από πελάτες Πελάτες χονδρικής , , , ,60 Γραμμάτια και επιταγές εισπρακτέες , , , ,46 Πελάτες λιανικής , , , ,57 Προκαταβολές αγοράς αποθεμάτων , , , ,94 Σύνολο , , , ,57 Μείον: Απομειώσεις απαιτήσεων ( ,79) ( ,79) ( ,79) ( ,79) Σύνολα , , , ,78 Αναφορικά με τα ανωτέρω υπόλοιπα, σημειώνεται ότι, λόγω της μεγάλης διασποράς των υπολοίπων αλλά και της ύπαρξης ασφάλειας πιστώσεων, ο πιστωτικός κίνδυνος της εταιρείας είναι ιδιαίτερα μικρός. Στις περιπτώσεις που αξιολογήθηκαν διενεργήθηκε απομείωση των απαιτήσεων Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών Τα υπόλοιπα των Ταμιακών διαθεσίμων και ισοδύναμων αυτών αναλύονται ως εξής. Διαθέσιμα Διαθέσιμα στο ταμείο , , , ,56 Προθεσμιακές καταθέσεις , , , ,00 Διαθέσιμα στις τράπεζες σε λογ. όψεως , , , ,25 Σύνολα , , , ,81 Σελίδα 18 από 26

19 Τα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών, αντιπροσωπεύουν μετρητά στο ταμείο του Ομίλου και τραπεζικές καταθέσεις σε λογαριασμούς Όψεως και προθεσμίας, στο νόμισμα του, διαθέσιμες σε πρώτη ζήτηση. Οι λογαριασμοί αυτοί, με εξαίρεση τις καταθέσεις προθεσμίας συνολικού ποσού ,00, είναι στο σύνολό τους άτοκοι καθώς εξυπηρετούν ανάγκες εξυπηρέτησης επιταγών. Οι καταθέσεις προθεσμίας, διαφορετικών ημερομηνιών λήξεως στο Δ τρίμηνο του 2011, τοκίζονται με ετήσιο επιτόκιο 4,00%. 6.6 Λογαριασμοί καθαρής θέσης Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της καθαρής θέσης του ομίλου αναλύονται ως εξής: Τακτικό αποθεματικό Αποθεματικό εύλογης αξίας Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Υπόλοιπο 30 Ιουνίου , ,05 ( ,94) ,67 Αποτελέσματα περιόδου αποδιδόμενα σε μετόχους μητρικής 0,00 0,00 ( ,52) ( ,52) Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου , ,05 ( ,45) ,15 Πλέον Μετοχικό Κεφάλαιο ,00 Αποθεματικό υπέρ το άρτιο ,08 Υπόλοιπο Καθαρής Θέσης ,23 Δικαιώματα τρίτων , Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις - υποχρεώσεις Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις κατά την και την αναλύονται ως εξής: Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού , , , ,08 Προμήθειες πωλήσεων με πιστωτικές κάρτες 3.961, , , ,58 Απομείωση αξίας κτιρίων 4.232, , , ,03 Φόροι από επιπλέον διανομή κερδών βάσει ΔΠΧΑ , , , ,60 Απαλοιφές διεταιρικών κερδών , ,91 0,00 0,00 Σύνολο απαιτήσεων , , , ,29 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Αποσβέσεις εξόδων πολυετούς απόσβεσης , , , ,38 Αποσβέσεις δικαιωμάτων μισθώσεων 5.963, , , ,72 Αποσβέσεις λογισμικών προγραμμάτων 1.657, , , ,90 Αποσβέσεις κτιρίων , , , ,86 Αυτοκίνητα leasing 1.201, , , ,98 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές 1.725, , , ,67 Αναπροσαρμογή αξίας κτιρίων , , , ,67 Αναπροσαρμογή αξίας οικοπέδων , , , ,84 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,02 Συμψηφισμένο σύνολο , , , ,73 Σελίδα 19 από 26

20 6.8. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τα υπόλοιπα των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων αναλύονται ως εξής: Προμηθευτές , , , ,33 Γραμμάτια και επιταγές πληρωτέα , , , ,38 Μερίσματα πληρωτέα , , , ,57 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες , , , ,48 Μεταβατικοί λογαριασμοί , , , ,96 Ασφαλιστικοί οργανισμοί , , , ,00 Υποχρεώσεις για διάφορους φόρους , , , ,94 Προκαταβολές πελατών , , , ,94 Λοιπές υποχρεώσεις , , , ,90 Σύνολα , , , , Πωλήσεις Οι πωλήσεις αναλύονται ως εξής: Πωλήσεις εμπορευμάτων χονδρική , , , ,55 Πωλήσεις εμπορευμάτων λιανική , , , ,18 Πωλήσεις ειδών κυλικείου 775,55 897,53 775,55 897,53 Eσοδα παροχης υπηρεσιων από service , , , ,92 Eσοδα παροχης υπηρεσιων από εκπαίδευση Ωδείων , , , ,64 Σύνολο πωλήσεων , , , ,82 Οι πωλήσεις του ομίλου δεν εμφανίζουν κάποια ιδιαίτερη εποχικότητα Κόστος κατά λειτουργία Κατωτέρω παρατίθεται ανάλυση των κατ είδος δαπανών και ο επιμερισμός αυτών στις λειτουργίες για τις περιόδους έως και έως α) Κόστος Πωληθέντων Περιγραφή κόστους Κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών ωδείου , , , ,91 Κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών service , , , ,38 Κόστος αναλώσεων εμπορευμάτων , , , ,45 Έσοδα από ιδιόχρηση εμπορευμάτων (7.074,08) (8.802,27) (7.074,08) (8.802,27) Σύνολο , , , ,47 Το κόστος πωληθέντων του ομίλου εμφανίζεται μετά τις εγγραφές απαλοιφής των διεταιρικών συναλλαγών αγορών πωλήσεων εμπορευμάτων. Σελίδα 20 από 26

21 β) Έξοδα διοίκησης Περιγραφή κόστους Μισθοί Προσωπικού , , , ,96 Εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία , , , ,92 Αμοιβή Συμβούλων & Ελεγκτών 6.904, , , ,89 Ασφάλιστρα 531, ,91 531, ,91 Έξοδα Συντήρησης & Κίνησης Αυτοκινήτων 6.259, , , ,66 Έξοδα Ταξιδίων 9.232, , , ,16 Έξοδα Υποδοχής & Φιλοξενίας 5.438, , , ,62 Αποσβέσεις 8.434, , , ,91 Διάφορα Έξοδα , , , ,43 Σύνολο , , , ,46 γ) Έξοδα διάθεσης Περιγραφή κόστους Μισθοί Προσωπικού , , , ,54 Εισφορές σε Ασφαλιστικά Ταμεία , , , ,87 Αμοιβές & Έξοδα Συμβούλων , , , ,96 Φωτισμός, Καθαριότητα, Ύδρευση, Τηλεφωνικά , , , ,12 Ενοίκια Κτιρίων & Λοιπές Μισθώσεις , , , ,70 Ασφάλιστρα , , , ,12 Επισκευές & Συντηρήσεις , , , ,97 Έξοδα Κίνησης & Έξοδα Μεταφοράς Αγαθών , , , ,98 Έξοδα Ταξιδίων , , , ,82 Έξοδα Προβολής, Διαφήμισης, Υποδοχής & Φιλοξενείας , , , ,42 Έντυπα, Γραφική Ύλη & Εκτυπώσεις , , , ,78 Αποσβέσεις , , , ,16 Διάφορα Έξοδα , , , ,68 ΣΥΝΟΛΟ , , , , Φόρος Εισοδήματος Κατωτέρω παρατίθεται πίνακας με το φόρο εισοδήματος περιόδου έως και περιόδου έως Κέρδη πρό φόρων ( ,58) ( ,34) ( ,68) ( ,62) Φόρος εισοδήματος κερδών που αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές 0,00 0,00 0,00 0,00 Επίδραση αναβαλλόμενων φόρων 2.422,94 96, ,50 96,09 Φόροι περιόδου 2.422,94 96, ,50 96,09 Σελίδα 21 από 26

22 Ο υπολογισμός του εξόδου του φόρου εισοδήματος για τις ενδιάμεσες περιόδους βασίζεται κατ εκτίμηση σε εφαρμογή του ετήσιου πραγματικού συντελεστή φόρου εισοδήματος επί των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τα λογιστικά πρότυπα που αναγνωρίζουν οι φορολογικές αρχές. Οι συντελεστές φόρου εισοδήματος, βάσει των οποίων διενεργούνται οι εκτιμήσεις, είναι οι εξής: ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΑΒΒΕΤΕ 20% 24% Ι.Ε.Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΕΠΕ 20% 24% NAKAS MUSIC CYPRUS LTD 10% 10% -Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση που έληξε την Ανέλεγκτες φορολογικά είναι οι χρήσεις που έκλεισαν τις χρήσεις , και Οι θυγατρικές εταιρείες «Nakas Music Cyprus LTD» και «Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. Φίλιππος Νάκας ΕΠΕ» δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από τη σύστασή τους - Ο όμιλος έχει διενεργήσει πρόβλεψη για πιθανές διαφορές φορολογικού ελέγχου, οι οποίος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης ενδέχεται να προκύψουν από έλεγχο των φορολικών αρχών στην ανέλεγκτη χρήση της μητρικής εταιρείας, συνολικού ποσού , Ενδεχόμενες υποχρεώσεις α)εγγυητικές επιστολές Η έχει παραχωρήσει εγγυητικές επιστολές τραπεζών σε τρίτους στα πλαίσια των συνήθων δραστηριοτήτων της, που ανέρχονται κατά την στο ποσό των ,33 ( : ,09). β)δεσμεύσεις -Μισθώσεων ακινήτων του Ομίλου ως μισθωτή Ο μισθώνει ακίνητα για καταστήματα λιανικής πώλησης και ωδεία με λειτουργικές μισθώσεις που μπορεί να αποδεσμευτεί σύμφωνα με τους όρους των επιμέρους συμβάσεων ή με το νόμο. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 34/1995, όπως αυτό ισχύει με τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, η προστατευόμενη από αυτό εμπορική μίσθωση ισχύει για δώδεκα έτη, ακόμα και εάν έχει συμφωνηθεί για βραχύτερο ή αόριστο χρόνο. Ο μισθωτής μπορεί μετά την πάροδο ενός έτους από την έναρξη της σύμβασης να καταγγείλει την μίσθωση, παραμένοντας στο μίσθιο για τρεις μήνες και καταβάλλοντας αποζημίωση ποσό ίσο με ένα μηνιαίο μίσθωμα όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά το χρόνο καταγγελίας της Σελίδα 22 από 26

23 μίσθωσης. Σε περίπτωση απόδοσης του μισθίου στον εκμισθωτή λόγω παρέλευσης της δωδεκαετίας ο εκμισθωτής οφείλει στον μισθωτή για αποκατάσταση της άϋλης εμπορικής αξίας ποσό ίσο με 24 μισθώματα όπως αυτά ισχύουν κατά το χρόνο απόδοσης του μίσθιου. Η προαναφερόμενη αποζημίωση δεν καταβάλλεται σε περίπτωση που η αγωγή απόδοσης του μισθίου ασκηθεί μετά την παρέλευση της εννεάμηνης προθεσμίας από την λήξη της δωδεκαετίας. Επισημαίνεται ότι μετά την άπρακτη παρέλευση των εννέα μηνών η μίσθωση θεωρείται ότι έχει παραταθεί για επιπλέον τέσσερα έτη. Το συνολικό ποσό μελλοντικής δέσμευσης της εταιρείας προερχόμενης από την πιθανότητα καταβολής τεσσάρων μισθωμάτων (3+1), σε περίπτωση αποχώρησης της από το σύνολο των μισθίων που έχει, ανέρχεται κατ εκτίμηση, στο ποσό των ,00 περίπου. -Επένδυσης κεφαλαίου Δεν υπάρχουν δεσμεύσεις για επένδυση κεφαλαίου που έχουν αναληφθεί και δεν έχουν εκτελεστεί κατά την γ) Επίδικες υποχρεώσεις - απαιτήσεις Δεν υπάρχουν επίδικες υποχρεώσεις και απαιτήσεις του ομίλου των οποίων η τυχούσα αρνητική ή θετική έκβαση θα έχει σημαντική επίπτωση στα αποτελέσματα του. δ)ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Η μητρική έχει ελεγχθεί φορολογικά έως και την χρήση που έληξε την Για τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις, των οποίων οι φορολογικές υποχρεώσεις έχουν καταστεί οριστικές, καταλογίστηκαν επιπλέον φόροι συνολικού ποσού ,00 περίπου. Ανέλεγκτες φορολογικά είναι οι χρήσεις που έκλεισαν , και Επιπλέον οι θυγατρικές εταιρείες «Nakas Music Cyprus LTD» και «Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. Φίλιππος Νάκας ΕΠΕ» δεν έχουν ελεγχθεί φορολογικά από τη σύστασή τους. Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, η μητρική εταιρεία έχει διενεργήσει σωρευτικά πρόβλεψη για πιθανές διαφορές φορολογικού ελέγχου συνολικού ποσού , Συναλλαγές µε συνδεδεμένα μέρη (α) Θυγατρικές Οι πωλήσεις εμπορευμάτων της μητρικής προς τη θυγατρική της εταιρεία «NAKAS MUSIC CYPRUS LTD», σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου ( ), ανέρχονται στο ποσό των ,81. Σην ίδια χρήση η μητρική εταιρεία δεν πραγματοποίησε αντίστοιχες αγορές από την θυγατρική. Τα ποσά των απαιτήσεων της μητρικής από την ανωτέρω θυγατρική κατά την λήξη της περιόδου ανέρχονταν στο ποσό Σελίδα 23 από 26

24 των ,40 και αφορούσαν απαιτήσεις από εμπορικές συναλλαγές (πωλήσεις εμπορευμάτων). Κατά την λήξη της περιόδου η μητρική δεν είχε υποχρεώσεις προς την θυγατρική της. Οι πωλήσεις εμπορευμάτων της μητρικής προς τη θυγατρική της εταιρεία «NAKAS MUSIC CYPRUS LTD», σωρευτικά κατά την προηγούμενη περίοδο ( ), ανήλθαν στο ποσό των ,58 και τα λοιπά έσοδα της ίδιας περιόδου στο ποσό των 4.407,00. Σην ίδια περίοδο η μητρική εταιρεία δεν πραγματοποίησε αντίστοιχες αγορές από την θυγατρική. Τα ποσά των απαιτήσεων της μητρικής από την ανωτέρω θυγατρική κατά την λήξη της προηγούμενης περιόδου ανέρχονταν στο ποσό των ,4 και αφορούσαν απαιτήσεις από εμπορικές συναλλαγές (πωλήσεις εμπορευμάτων και διαφημιστικού υλικού). Κατά την λήξη της προηγούμενης περιόδου η μητρική δεν είχε υποχρεώσεις προς την θυγατρική της. Στην περίοδο δεν έχουν διενεργηθεί συναλλαγές μεταξύ των λοιπών εταιρειών του ομίλου και της θυγατρικής εταιρείας «Ι.Ε.Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ ΕΠΕ». (β). Μέλη Διοίκησης -Συναλλαγές με Διευθυντικά στελέχη 30/9/ /9/2010 Βραχυπρόθεσμες παροχές : Μισθοί , ,25 Κόστος κοινωνικής ασφάλισης 5.357, ,55 Πρόσθετες παροχές 0,00 0,00 Μακροπρόθεσμες παροχές: Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Ασφάλεια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη - - Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν -Συναλλαγές με Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Βραχυπρόθεσμες παροχές : Μισθοί , ,00 Κόστος κοινωνικής ασφάλισης - - Αμοιβές Μελών Δ.Σ. από κέρδη χρήσης 0,00 0,00 Πρόσθετες παροχές 0,00 0,00 Λοιπές συναλλαγές 8.776, ,78 Μακροπρόθεσμες παροχές: Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία: Αποζημιώσεις σύνταξης - - Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών: Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Σελίδα 24 από 26

25 Απαιτήσεις υποχρεώσεις Δεν υφίσταται ουδεμία απαίτηση ή υποχρέωση κατά την Γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού Πέραν των ήδη αναφερθέντων γεγονότων, δεν υπάρχουν μεταγενέστερα των οικονομικών καταστάσεων γεγονότα, τα οποία να αφορούν τον Όμιλο και να επιβάλλεται αναφορά σ αυτά. Οι ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας την 25η Νοεμβρίου Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Κωνσταντίνος Φ. Νάκας Α.Δ.Τ. ΦΟ18184 Γεώργιος Φ. Νάκας Α.Δ.Τ. ΑΙ Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου Μαρία Π. Χατζηγεωργίου Α.Δ.Τ. ΧΟ92924 Κων/νος Β. Πιστιόλης Α.Δ.Τ. ΑΖ ΑΡ. ΑΔ. Ο.Ε.Ε Α ΤΑΞΗΣ Σελίδα 25 από 26

26 7. Συνοπτικά στοιχεία ενδιάμεσης οικονομικής έκθεσης περιόδου ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 3769/06/Β/86/68 19ο χλμ λεωφ. Λαυρίου - Παιανίας, Παιανία Στοιχεία και πληροφορίες της περιόδου από 1 Ιουλίου 2011 έως 30 Σεπτεμβρίου 2011 (Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις, στοχεύουν σε μια γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα τριμήνου της εταιρείας και του ομίλου ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Συνιστού Διεύθυνση έδρας εταιρείας: Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: Αρμόδια Νομαρχία: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων: Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής: Ελεγκτική εταιρεία: Τύπος έκθεσης επισκόπησης ελεγκτή: Διεύθυνση διαδικτύου εταιρείας: 19ο, χλμ. Λεωφ. Λαυρίου, , Παιανία Αττικής 3769/06/Β/86/68 Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως 25 Νοεμβρίου 2011 Ανδρέας Γ. Διαμαντόπουλος ΣΟΛ Α.Ε. Δεν απαιτείται ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε 1. Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Κωνσταντίνος Νάκας 2. Αντιπρόεδρος - Γεώργιος Νάκας 3. Εκτελεστικό μέλος - Ανδρέας Τσιτάκης 4. Εκτελεστικό μέλος - Στυλιανός Βασιλάκης 5. Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος - Δημήτριος Παπαθεοδωρόπουλος 6. Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος - Σπύρος Μπαρμπάτος 7. Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος - Γεώργιος Βέργος ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /6/ /9/ /6/2011 1/7/11-30/9/11 1/7/10-30/9/10 1/7/11-30/9/11 1/7/10-30/9/10 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία , , , ,91 Λειτουργικές δραστηριότητες Άϋλα περιουσιακά στοιχεία , , , ,72 Ζημίες προ φόρων ( ,58) ( ,34) ( ,68) ( ,62) Επενδύσεις σε θυγατρικές και λοιπές επιχειρήσεις 586,94 586, , ,74 Πλέον / μειον προσαρμογές για: Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις , ,35 0,00 0,00 Αποσβέσεις , , , ,07 Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , , , ,56 Προβλέψεις ,82 0, ,82 0,00 Αποθέματα , , , ,95 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) Πελάτες και λοιπές εμπορικές απαιτήσεις , , , ,78 επενδυτικής δραστηριότητας (8.618,05) 0,00 (4.673,55) 9.631,08 Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία , , , ,25 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,20 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , ,81 Λειτουργική ζημιά - κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης ( ,94) ,10 (71.733,08) ,73 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , , , ,72 Πλέον / μειον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ δραστηριότητες: Μετοχικό Κεφάλαιο , , , ,00 Μείωση /( αύξηση ) αποθεμάτων ( ,42) ,60 ( ,95) ,07 Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων , , , ,52 Μείωση /( αύξηση ) απαιτήσεων , , , ,53 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) , , , ,52 (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) ,27 (45.034,11) ,78 (61.835,07) Δικαιώματα μειοψηφίας (β) 783,94 783,94 0,00 0,00 Μείον: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (γ) = (α)+(β) , , , ,52 Τόκοι πληρωθέντες , , , ,20 Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους , , , ,37 Καταβεβλημένοι φόροι 0, ,72 0, ,72 Λοιπές Προβλέψεις , , , ,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος , , , ,73 δραστηριότητες (α) , ,93 (2.258,53) ,34 Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις , , , ,60 Επενδυτικές δραστηριότητες Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,50 Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων ( ,17) ( ,16) ( ,47) ( ,16) Σύνολο υποχρεώσεων (δ) , , , ,20 Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άυλων παγίων 2.876, , , ,36 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ)+(δ) , , , ,72 Τόκοι εισπραχθέντες 7.186,19 (9.826,03) 3.241,69 (9.422,94) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ,26) ( ,83) ( ,06) ( ,74) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Π οσά εκφρασμένα σε Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή μεταβολή βραχυπρόθεσμων δανείων 9.414, , , ,63 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Σύνολο εισροών / (εκροών) 1/7/11-30/9/11 1/7/10-30/9/10 1/7/11-30/9/11 1/7/10-30/9/10 από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 9.414, , , ,63 Κύκλος Εργασιών , , , ,82 Καθαρή αύξηση (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και Μικτά κέρδη , , , ,35 ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) ( ,51) ,73 ( ,08) ,23 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , , , ,11 αποτελεσμάτων ( ,08) ( ,85) ( ,45) ( ,36) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , , , ,34 Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων ( ,58) ( ,34) ( ,68) ( ,62) Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) ( ,53) ( ,25) ( ,17) ( ,53) Κατανέμονται σε: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) Ποσά εκφρασμένα σε - Ιδιοκτήτες μητρικής ( ,53) ( ,25) ( ,17) ( ,53) - Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 1/7/11-30/9/11 1/7/10-30/9/10 1/7/11-30/9/11 1/7/10-30/9/10 Συγκεντρωτικά συνολικά κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) + (Β) ( ,53) ( ,25) ( ,17) ( ,53) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (01/07/2011 και 1/7/2010 Κατανέμονται σε: αντίστοιχα) , , , ,38 - Ιδιοκτήτες μητρικής ( ,53) ( ,25) ( ,17) ( ,53) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (συνεχιζόμενες και - Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0,00 διακοπείσες δραστηριότητες) ( ,53) ( ,34) ( ,17) ( ,62) Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους ανά μετοχή - βασικά (σε ) Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών (0,0786) (0,0487) (0,0727) (0,0444) Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (30/09/2011 και 30/09/2010 αντίστοιχα) , , , ,76 αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων ( ,40) ,67 (78.376,53) ,71 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1. Οι ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/7/ /9/2011 έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το Δ.Λ.Π Τα Κέρδη / (ζημιές) ανά μετοχή της μητρικής εταιρείας υπολογίσθηκαν με βάση τον συνολικό αριθμό των μετοχών της. 2. Στα ενοποιημένα στοιχεία περιλαμβάνεται η μητρική εταιρεία και οι παρακάτω θυγατρικές εταιρείες οι οποίες ενοποιήθηκαν 9. Τα ποσά των πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της περιόδου και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων με την μέθοδο ολικής ενοποίησης. της εταιρείας και του ομίλου στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από τις συναλλαγές με τα συνδεδεμένα Σχέση κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 μέρη, έχουν ως εξής: Υπαγωγής Ανέλεγκτες Έδρα % Συμμετοχής στην ενοποίηση Φορ.χρήσεις (ποσά εκφρασμένα σε ) 1.1. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. (μητρική) Ελλάδα άμεση NAKAS MUSIC CYPRUS LTD Κύπρος 100,00% άμεση 8 α) Πάσης φύσεως έσοδα 0, , ΙΔΙΩΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Ε.Π.Ε. Ελλάδα 85% άμεση 3 β) Πάσης φύσεως έξοδα 0,00 0,00 γ) Απαιτήσεις 0, ,40 3. Η μητρική εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις Φορολογικές Αρχές μέχρι την , ενώ η θυγατρική 1.2. δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά δ) Υποχρεώσεις 0,00 0,00 από την Η θυγατρική 1.3 ιδρύθηκε τον Απρίλιο 2007 και έκλεισε για πρώτη φορά ισολογισμό την ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης , ,47 4. Ο όμιλος εφαρμόζει τα Δ.Π.Χ.Α. από την 1η Ιουλίου στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00 5. Επί των παγίων στοιχείων των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση δεν υπάρχουν υποθήκες και προσημειώσεις. ζ) Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης 0,00 0,00 6. Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρείας και του ομίλου. 10. Σωρευτικά έχουν διενεργηθεί οι παρακάτω προβλέψεις και απομειώσεις: 7. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας περιόδου: Ομίλου: 325 ς: 321 (α) Απομειώσεις επισφαλών πελατών : , ,79 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης: Ομίλου: 385 ς: 381 (β) Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους : , ,19 (γ) Προβλέψεις για ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις μητρικής : , ,00 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΠΑΙΑΝΙΑ, 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ Φ.ΝΑΚΑΣ Α.Δ.Τ. Φ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΝΑΚΑΣ Α.Δ.Τ. ΑΙ ΜΑΡΙΑ Π. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Δ.Τ. Χ ΚΩΝ/ΝΟΣ Β. ΠΙΣΤΙΟΛΗΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ Α.Α.Ο.Ε.Ε Α' ΤΑΞΗΣ Σελίδα 26 από 26

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ.Ε. Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2012 έως 30 ή Σεπτεμβρίου 2012 σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2013 (περίοδος 1.1.2013 30.6.2013) σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (βάσει των διατάξεων του άρθρ. 107 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει με ενημέρωση μέχρι και το Ν. 3873/2010) της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1

1 ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ 210.38.22.157 495 Fax: 210.33.06.463 φροντιστηριακά μαθήματα για : Ε.Μ.Π. Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. ΘΕΜΑ 1 ΘΕΜΑ 1 1. Ποιες είναι οι διαφορές που παρουσιάζουν οι οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται με βάση τις διατάξεις του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (ΕΓΛΣ) από αυτές που καταρτίζονται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34)

ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Μαρτίου 2015 (Σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34) Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 31 Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.1.2014-31.12.2014 ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΗΦΙΣΟΥ 41, Τ.Κ. 122 42 ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000281801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 2172/01ΔΤ/Β/86/35(2011) - ΕΔΡΑ ΑΙΓΑΛΕΩ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 1.1.2005-31.3.2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.- Ισολογισμός της 31-3-2005. 2.- Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Ατομικές και Ενοποιημένες περιόδου (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2009) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012)

Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2012 (περίοδος 1.1.2012 30.6.2012) σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΑΘΗΝΑ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε

Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Φ Ο Ι Κ Ο Υ Ν Τ Ο Υ Ρ Η Α Β Ε Ε Α Ρ. Μ Α Ε : 1 9 0 8 5 / 6 2 / Β / 8 9 / 8 6 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000263901000 ΑΡ. Μ.Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 000263901000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ

ΝΤΑΙΜΟΝΤ ΠΕΠΕΡ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΧΑΡΤΟΥ 1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετησίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ "ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΤΥΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Α.Α.Ε.Ζ" ΑΡ.Μ.Α.Ε. 56929/05/Β/04/7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 31/12/2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2007-31/12/2007 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007. (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π.. Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 (Βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 παράγρ. 4.1.501 του Π..315/29-12-1999) ΤΟΥ «ΗΜΟΥ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ» 1.ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες

FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες FHL Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Απλές και Ενοποιημένες περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΚΤΙΡΙΟ Α / ΠΥΡΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ T.K.: 115 27 - ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: +30 210 7771033, +30 210 7771286 Telefax: +30 210 7771404 ENNIAMHNIAIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ : ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε : 12877/05/Β/86/57 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2015-30/06/2015

Διαβάστε περισσότερα