ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Στο Μαρούσι σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που χάριν συντομίας θα αποκαλείται «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» και που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Κηφισίας 39, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Οργανισμού, διορισθέντα ως Πρόεδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την υπ. αρ...υ.α. ΙΙ. Η Ιδιωτική Κλινική με την επωνυμία «..», που εδρεύει στην., Οδός.με ΑΦΜ.. και ΔΟΥ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον / τους.. που θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Κλινική», συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρέχει υπηρεσίες και πράξεις στα οριζόμενα από το άρθρο 3 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) αυτού, όπως εκάστοτε ισχύει μεταξύ των άλλων και για νοσοκομειακή περίθαλψη. Η Κλινική διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας με αριθμό..., βεβαίωση καλής λειτουργίας με αριθμό.. και διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και το σύνολο της απαιτούμενης ιατροτεχνολογικής και υλικοτεχνικής υποδομής για την περίθαλψη και νοσηλεία ασθενών, όπως περιγράφεται και αναλύεται στο Π.Δ. 235/2000 ΦΕΚ/Α/199 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 198/2007 ΦΕΚ/Α/225. 1

2 Η Κλινική δύναται να συμβάλλεται εν μέρει ή εν όλω για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην άδειά της και οι οποίες αποτυπώνονται στο Παράρτημα 1, στο οποίο αναγράφονται τα τμήματα και τα εργαστήρια για τα οποία έχει άδεια λειτουργίας. Προϋπόθεση για την παροχή μέρους των διατιθέμενων από τη Κλινική υπηρεσιών είναι η σύμφωνη γνώμη αμφότερων των συμβαλλόμενων. Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η Κλινική οφείλει να παρέχει νοσοκομειακή περίθαλψη με βάση τα συμφωνούμενα στην παρούσα, τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Υ., όπως εκάστοτε ισχύει, όλες τις ισχύουσες σήμερα αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού, καθώς και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 2. Η Κλινική υποχρεούται να διαθέτει για τη νοσοκομειακή περίθαλψη των δικαιούχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το 70% των κλινών της ανά τμήμα, σε κλίνες Γ θέσης. Σε περιπτώσεις που αυτές αντιστοιχούν σε κατηγορία ανώτερη της Γ θέσης, η Κλινική δε δικαιούται να χρεώνει διαφορά θέσης στο δικαιούχο. 3. Η χρέωση για τη διαφορά θέσης, για όσους ασθενείς είτε το επιθυμούν, είτε λόγω κάλυψης των διατιθέμενων κλινών Γ θέσης, θα γίνεται με την απόλυτη συναίνεσή τους και με έγγραφη δήλωση, κατά το πρότυπο του Παραρτήματος 2 και το οποίο διατηρείται με ευθύνη της Κλινικής στο φάκελο νοσηλείας του ασφαλισμένου. Η δε διαφορά βαρύνει αποκλειστικά το δικαιούχο και προκύπτει απαρέγκλιτα από τον τιμοκατάλογο, τον οποίο υποχρεούται η Κλινική να καταθέσει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και ο οποίος δεσμεύει αυτήν. Το ποσόν της επιπλέον χρέωσης αφορά στη διαφορά θέσης και μόνο και σε καμία περίπτωση στις λοιπές ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες σίτισης, χρεώσεις για εξετάσεις / ιατρικές πράξεις, και παρέχονται κατά ενιαίο τρόπο σε όλους τους ασθενείς, ανεξαρτήτως θέσης νοσηλείας. Σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χρέωση κατά παράβαση των προβλεπομένων στην παραπάνω παράγραφο, ο Οργανισμός αφού διαπιστώσει την ορθότητα των στοιχείων, ενημερώνει παραχρήμα το δικαιούχο. Αποδεδειγμένες περιπτώσεις επιπλέον χρεώσεων εις βάρος του δικαιούχου, θεωρούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως παραβίαση της συμβατικής υποχρέωσης της Κλινικής. 4. Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες πιστοποιούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού ή, ελλείψει αυτής, με γνωμάτευση του θεράποντος Ιατρού, και εφόσον ο αριθμός των παρεχόμενων κλινών Γ θέσης είναι κατειλημμένος, ο ασθενής νοσηλεύεται υποχρεωτικά σε βελτιωμένη θέση, χωρίς να επιβαρύνεται ο ίδιος με επιπλέον χρέωση. Η Κλινική διατηρεί το δικαίωμα, αφού έχει ενημερώσει τον ασθενή κατά την εισαγωγή του, να τον μετακινήσει σε θάλαμο Γ θέσης, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. 2

3 5. Αν η Κλινική επιβαρύνει τον δικαιούχο με χρέωση λόγω διαφοράς θέσης χωρίς σε αυτό να έχει προηγουμένως εγγράφως συναινέσει ο δικαιούχος και αυτό αναφερθεί ή καταγγελθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είτε από τον ίδιο τον δικαιούχο, ο οποίος φέρει και το βάρος απόδειξης, είτε από συγγενικό ή οικείο σε αυτόν πρόσωπο (με απλή εξουσιοδότηση), τότε η επιπλέον χρέωση βαρύνει αποκλειστικά την Κλινική στο σύνολό της, η διαφορά παρακρατείται από τα νοσήλια που οφείλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην Κλινική και στη συνέχεια αποδίδεται στον δικαιούχο με διαδικασία που ορίζει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 6. Στην περίπτωση κατά την οποία και άνευ χρονικού περιορισμού, κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση του λογαριασμού της Κλινικής προκύπτουν μη αποδεκτές χρεώσεις σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο περίθαλψης, ως προς τη διαφορά της καταβληθείσας από αυτόν συμμετοχής. Ο δικαιούχος κατόπιν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματά του κατά της Κλινικής, εφόσον έχει καταβάλει την προβλεπόμενη συμμετοχή. 7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ότι δικαιούχος περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. νοσηλεύεται χωρίς να χρήζει ιατρικής φροντίδας ή/και περίθαλψης, ο Οργανισμός δεν αποζημιώνει τη νοσηλεία και έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση. 8. Σε περίπτωση μεταφοράς δικαιούχου από κάποιο τμήμα της Κλινικής σε άλλο μετά από διαπιστωμένη ιατρική ανάγκη, δεν απαιτείται η έκδοση νέου εισιτηρίου. Η μεταφορά πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό διακομιστήριο το οποίο τοποθετείται στον ιατρικό φάκελο του δικαιούχου. 9. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταβάλλει νοσήλια από την ημέρα εισόδου του ασθενούς στην Κλινική έως την τελευταία ημέρα νοσηλείας του, όχι όμως και για την ημέρα εξόδου, ανεξάρτητα από την ώρα έκδοσης του εξιτηρίου. 10. Η Κλινική διαθέτει επίσης ειδικές άδειες λειτουργίας, οι οποίες επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3. Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 1. Η Κλινική έχει την υποχρέωση να παρέχει στους νοσηλευόμενους την επιβαλλόμενη από την επιστήμη ιατρική συνδρομή για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και όλες εν γένει, τις ιατρικές και νοσηλευτικές φροντίδες, άσχετα με τη βαρύτητα της πάθησης. 3

4 2. Η Κλινική έχει την υποχρέωση αναντίρρητα να δέχεται και επείγοντα περιστατικά που προσέρχονται με ίδια μέσα για διερεύνηση και νοσηλεία και τα οποία διέπονται από τους όρους της παρούσας σύμβασης. 3. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Κλινική αδυνατεί λόγω έλλειψης ειδικότητας ή μέσων να αντιμετωπίσει επαρκώς και για συγκεκριμένη συμπτωματολογία ή ασθένεια ή στάδιο θεραπείας τον ασθενή, είναι υποχρεωμένη για την άμεση διακομιδή του σε δημόσιο νοσοκομείο ή άλλη ιδιωτική Κλινική, για τη συνέχιση της νοσηλείας του, με δικά της έξοδα ή μέσω Ε.Κ.Α.Β. Η Κλινική φέρει την ευθύνη για κάθε είδους καθυστέρηση. Το εξιτήριο θα εκδίδεται άμεσα και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με ένδειξη για την αιτία αδυναμίας ολοκλήρωσης της νοσηλείας του δικαιούχου. Παράλληλα θα ενημερώνεται το e-dapy. 4. Στην περίπτωση που ο νοσηλευόμενος στην Κλινική δικαιούχος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι απαραίτητο να υποβληθεί σε ιατρική πράξη/εξέταση την οποία η Κλινική αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να παράσχει, ο ασθενής θα διακομίζεται σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε άλλη ιδιωτική Κλινική, χωρίς να επιβαρύνεται ούτε ο ίδιος ούτε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εξιτήριο δεν θα εκδίδεται και με την επιστροφή του ασθενούς στην Κλινική θα συνεχίζεται κανονικά η νοσηλεία του. Η Κλινική θα εκδίδει εξιτήριο μόνο στην περίπτωση που ο ασθενής θα συνεχίσει τη νοσηλεία του στο δημόσιο νοσοκομείο ή στην ιδιωτική Κλινική που διακομίστηκε, λόγω επιπλοκής ή άλλης ανάγκης. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση η Κλινική είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Για την εξέταση/πράξη χρεώνεται η Κλινική και εάν η νοσηλεία του δικαιούχου βρίσκεται εντός Κ.Ε.Ν. ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει το Κ.Ε.Ν, ενώ εάν η εξέταση/πράξη πραγματοποιείται σε παράταση νοσηλείας ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την αποζημιώνει ως εξαιρούμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ., την Υ.Α. Υ4α/οικ.18051/2012 (ΦΕΚ/Β/946/2012) και τις σήμερα ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού, εφόσον οι πράξεις αυτές είναι κοστολογημένες. 5. Εάν για τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ότι η Κλινική εκδίδει εξιτήριο και με την επιστροφή του ασθενούς νέο εισιτήριο και επομένως νέο Κ.Ε.Ν., αυτό αποτελεί αυτομάτως αιτία για την καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του Οργανισμού. 6. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η απουσία από την Κλινική του νοσηλευόμενου δικαιούχου χωρίς έγγραφο σημείωμα του ιατρού που τον παρακολουθεί. Στην περίπτωση αυτή η Κλινική υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Αν ο δικαιούχος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποχωρήσει αυθαίρετα και αυτοβούλως από την Κλινική, αυτή έχει την υποχρέωση να 4

5 ενημερώσει το φύλλο νοσηλείας του, να εκδώσει εξιτήριο και να ενημερώσει παραχρήμα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο Οργανισμός. 7. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας εξόδου του νοσηλευόμενου δικαιούχου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αυτή υπογράφεται υποχρεωτικά από τον θεράποντα ιατρό και τον Δ/ντή της κλινικής/τμήματος, φέρει δε σφραγίδα της Κλινικής και καταχωρείται στον ιατρικό φάκελο νοσηλείας του δικαιούχου και στο ηλεκτρονικό μητρώο νοσηλείας της Κλινικής. Η Κλινική είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη μη αιτιολογημένη απουσία νοσηλευόμενου δικαιούχου. 8. Η Κλινική έχει την υποχρέωση να τηρεί χειρόγραφα ειδικό φύλλο νοσηλείας του δικαιούχου στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι ιατρικές πράξεις - θεραπείες-εξετάσεις φαρμακευτική αγωγή, που του παρασχέθηκαν ανά ημέρα νοσηλείας του. Τα ημερήσια φύλλα νοσηλείας τοποθετούνται στο φάκελο του ασθενούς μαζί με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, και βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όποτε ζητηθούν. 9. Η Κλινική είναι υποχρεωμένη να τηρεί ηλεκτρονικά ειδικό μητρώο λογιστηρίου για τους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο οποίο θα καταχωρεί τα ατομικά τους στοιχεία και το είδος και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και το οποίο θα είναι στη διάθεση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Οργανισμού, όποτε ζητηθεί. 10. Η Κλινική υποχρεούται να έχει και να διατηρεί όλες τις εγκαταστάσεις της σε ιατρικό, τεχνολογικό, κτηριακό εξοπλισμό σε άριστη κατάσταση, καθώς και να προσαρμόζει, αντικαθιστά ανανεώνει, συντηρεί, επισκευάζει αυτές, σύμφωνα με τους κανόνες και την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και την αντίστοιχη νομοθεσία των προδιαγραφών λειτουργίας, που ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις των αρμόδιων Υπηρεσιών. Για οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω, η Κλινική είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. 11. Η Κλινική έχει την υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του Υγειονομικού Κανονισμού Υ.Α. Αιβ/8577/83 (ΦΕΚ 526/Β/ ) για την αποφυγή διασποράς ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, την προστασία από τις επικίνδυνες ακτινοβολίες και τη ραδιενέργεια, την ασφαλή αποθήκευση επικίνδυνων ραδιενεργών αποβλήτων και τοξικών ουσιών, και να διατηρεί τον μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό στο καλύτερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. 5

6 12. Η Κλινική είναι υποχρεωμένη να διαχειρίζεται τα ιατρικά απόβλητα (μολυσματικά, τοξικά και ραδιενεργά) σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται στην απόφαση υπ.αρ /12 ΦΕΚ 1537/Β/ απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας. 13. Η Κλινική έχει την υποχρέωση να δέχεται επί 24ώρου βάσεως τον έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να θέτει υπόψη τους κάθε στοιχείο αναφερόμενο στην εν γένει περίθαλψη των νοσηλευόμενων δικαιούχων. 14. Εφόσον κληθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η Κλινική είναι υποχρεωμένη να παρέχει εγγράφως, εντός των καθοριζόμενων από τις ανωτέρω Υπηρεσίες προθεσμιών, οποιαδήποτε στοιχεία ή διευκρινίσεις έχουν σχέση με τη νοσηλεία των δικαιούχων του. 15. Η Κλινική είναι υποχρεωμένη, με την έκδοση του εισιτηρίου και μέχρι την έκδοση του εξιτηρίου, να διατηρεί το ατομικό βιβλιάριο ασθενείας του δικαιούχου στο Λογιστήριο Ασθενών, χωρίς αυτό να αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ιδίως για μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων, παρακλινικών εξετάσεων και πρόσθετων ειδών περίθαλψης. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να εφαρμόσει οποιαδήποτε άλλη σχετική ελεγκτική διαδικασία. 16. Η Κλινική υποχρεούται με την έναρξη ισχύος της σύμβασης να γνωστοποιήσει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τα στοιχεία του νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου/προσώπων με τα οποία θα συνεργάζονται τα αρμόδια όργανα υπηρεσίες του Οργανισμού για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 17. Η Κλινική έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αμελλητί κάθε μεταβολή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της, τυχόν δε παράλειψή της αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Σε περίπτωση επελεύσεως ζημίας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Οργανισμός δικαιούται να επιδιώξει με κάθε μέσο την αποκατάσταση αυτής. Γ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΕΞΙΤΗΡΙΟ 1. Η εισαγωγή του ασθενούς στην Κλινική γίνεται εντός 24ώρου με υποχρεωτική ηλεκτρονική αναγγελία εισιτήριο μέσω του συστήματος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έπειτα από υποχρεωτικό έλεγχο της ασφαλιστικής ικανότητας του δικαιούχου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αναγγελίας, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταβάλλει νοσήλια από την ημέρα της αναγγελίας, εκτός αν η εκπρόθεσμη αναγγελία νοσηλείας, εγκριθεί από τον Οργανισμό, κατόπιν αιτήματος της Κλινικής. Νοσηλείες που αφορούν 6

7 άτομα που δεν διέθεταν ασφαλιστική ικανότητα κατά την ημερομηνία του εισιτηρίου, δεν αποζημιώνονται. 2. Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί παράταση της νοσηλείας του δικαιούχου πέραν της Μ.Δ.Ν. του Κ.Ε.Ν., εφαρμόζονται οι διατάξεις της Υ.Α. Υ4α/οικ.18051/2012 ( ΦΕΚ/Β/946/2012 ), των σχετικών άρθρων του Ε.Κ.Π.Υ. όσον αφορά στα εξαιρούμενα του ημερήσιου νοσηλίου, και στις σήμερα ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 3. Με την έξοδο του δικαιούχου από την Κλινική, εκδίδεται ηλεκτρονικό εξιτήριο, μέσω του συστήματος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η Κλινική είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει αυθημερόν (ημερομηνία εξόδου), στον ασθενή το ασφαλιστικό του βιβλιάριο, το οποίο θα έχει ενημερωθεί για τη νοσηλεία του, συνοδευόμενο με αντίγραφο του εξιτηρίου. Απαγορεύεται η παρακράτηση βιβλιαρίων δικαιούχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την Κλινική μετά το πέρας της νοσηλείας. Η Κλινική οφείλει να ενημερώνει το ασφαλιστικό βιβλιάριο του δικαιούχου με τις ημερομηνίες εισόδου-εξόδου και την παρασχεθείσα θεραπεία. 4. Σε περίπτωση θανάτου νοσηλευόμενου, η Κλινική υποχρεούται να εκδώσει το ανάλογο πιστοποιητικό θανάτου, να επιστρέψει το ασφαλιστικό βιβλιάριο του θανόντος στους οικείους του και να τους εφοδιάσει με οποιοδήποτε παραστατικό τους είναι απαραίτητο, είτε για την ταφή, είτε για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών ή συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων του θανόντος προς τον ασφαλιστικό του φορέα, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση είτε των κληρονόμων του δικαιούχου, είτε του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Για την αποζημίωση της νοσηλείας ισχύουν τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του Ε.Κ.Π.Υ. στις σήμερα ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην Υ.Α. Υ4α/οικ.18051, ΦΕΚ/Β/946/ και όπως ισχύει κάθε φορά. 2. Στην περίπτωση που για κάποια νοσηλεία δεν έχει καθοριστεί Κ.Ε.Ν. η Κλινική αποζημιώνεται σύμφωνα με το ειδικό (κλειστό) ενοποιημένο νοσήλιο, όπως προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. Υ4ε/130675/2008 (ΦΕΚ/Β/2115), καθώς και τα εξαιρούμενα όπως αναφέρονται στον Ε.Κ.Π.Υ. 3. Οι παρατάσεις νοσηλείας και όλα τα εξαιρούμενα του ημερήσιου νοσηλίου (σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ε.Κ.Π.Υ.), συνοδεύονται υποχρεωτικά από την έγγραφη ιατρική γνωμάτευση του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με την οποία θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς η έγκριση, η 7

8 απόρριψη ή η μερική απόρριψή τους. Πέραν τούτων, η Κλινική υποχρεούται να ενημερώνει ΑΜΕΣΩΣ και το ηλεκτρονικό σύστημα που θα διαθέσει προς τούτο ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 4. Για την αποζημίωση νοσοκομειακής περίθαλψης σε Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν. και για ασθενείς που διακομίζονται στην Κλινική μέσω Ε.Κ.Α.Β. λόγω μη ύπαρξης κενής κλίνης Μ.Ε.Θ. Μ.Ε.Ν.Ν. σε Δημόσιο νοσοκομείο, η οποία πιστοποιείται από το Ε.Κ.Α.Β., ισχύουν τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ. Για τα περιστατικά που απαιτούν νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.-Μ.Ε.Ν.Ν. και αφορούν τις υπηρεσίες υγείας για τις οποίες συμβάλλεται με την παρούσα η Κλινική, ισχύουν τα οριζόμενα στις έως σήμερα αποφάσεις του Δ.Σ. και στον Ε.Κ.Π.Υ. 5. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν προηγούμενου καθορισμού και αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών από την Κλινική, να κατατάξει αυτήν σε κατηγορία με βάση κριτήρια, όπως αυτά περιγράφονται στο (σχέδιο) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. Με απόφαση του Δ.Σ. ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει την κάθε κατηγορία συμβεβλημένης ιδιωτικής Κλινικής με διαφορετικό ποσοστό του Κ.Ε.Ν. Με βάση την κατηγοριοποίηση της Κλινικής ο Οργανισμός δύναται να αποφασίζει και για τη συνέχιση ή διακοπή της ήδη ισχύουσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του Ε.Κ.Π.Υ. 6. Επί του συνόλου της δαπάνης νοσηλείας που αποζημιώνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην Κλινική, όταν γίνεται χρήση Κ.Ε.Ν., οι δικαιούχοι επιβαρύνονται με συμμετοχή, εκτός από αυτές που εξαιρούνται βάσει του Ε.Κ.Π.Υ. Τα ποσοστά συμμετοχής είναι αυτά που ισχύουν κάθε φορά από τον Ε.Κ.Π.Υ. Οι δικαιούχοι δύνανται να νοσηλεύονται χωρίς συμμετοχή στα νοσήλια για τη Μ.Ε.Θ. και τη Μ.Ε.Ν.Ν., εφόσον δεν δύνανται να νοσηλευτούν στο Ε.Σ.Υ. Η αδυναμία πιστοποιείται μέσω του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο και εκδίδει τη σχετική βεβαίωση, η οποία διατηρείται στον ιατρικό φάκελο νοσηλείας, με ευθύνη της Κλινικής. 7. Στην περίπτωση κατά την οποία η Κλινική δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Π.Δ. 198/2007 (ΦΕΚ 225/Β/ , όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με τον Ν. 3846/2010, άρθρο 27, παρ. 4), περί ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου, συμφωνείται ότι η Κλινική υποχρεούται να προμηθεύεται τα φάρμακα με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει η Διοίκησή της. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν αποζημιώνει φαρμακευτική δαπάνη για νοσηλεία εντός Κ.Ε.Ν. και η φαρμακευτική δαπάνη της παράτασης χρεώνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τα εξαιρούμενα, όπως αυτά εκάστοτε ορίζονται στον Ε.Κ.Π.Υ. Απαγορεύεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η χρήση συνταγολογίου κλινικών. Ειδικά για φάρμακα υψηλού κόστους, όταν χορηγούνται στον ασθενή στην παράταση της 8

9 νοσηλείας, δεν θα καταβάλλεται από τον δικαιούχο συμμετοχή, όπως ισχύει και για τους εξωτερικούς ασθενείς, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3816/2010. Δεν θα καταβάλλεται συμμετοχή και για τις συνεδρίες αιμοκάθαρσης των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών που βρίσκονται σε παράταση νοσηλείας. 8. Συμφωνείται ότι προκειμένου να εξοφληθεί η Κλινική πρέπει να υποβάλει με αριθμό πρωτοκόλλου, στην αρμόδια για τον έλεγχο και την εκκαθάριση του λογαριασμού Περιφερειακή Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όλα τα παραστατικά χρεώσεων ανά στάδιο νοσηλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 100, παρ.2 του Ν.4172/2013, όπως ισχύει κάθε φορά. 9. Οι λογαριασμοί πρέπει να είναι συντεταγμένοι αναλυτικά ανά είδος χρέωσης. Για τη χρέωση των φαρμάκων και εξετάσεων της παράτασης νοσηλείας (πέραν της Μ.Δ.Ν.), επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση όλων των χορηγηθέντων φαρμάκων καθώς και τα παραστατικά χρέωσης των εξετάσεων με τιμολόγηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ. 10. Κατά την εκκαθάριση των υποβληθέντων δικαιολογητικών χρεώσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (υγειονομικές, διοικητικές, οικονομικές) δύνανται να μην εγκρίνουν δαπάνες που αφορούν πράξεις οι οποίες είτε δεν έχουν πραγματοποιηθεί, είτε εκ του ιατρικού φακέλου του δικαιούχου αποδεικνύεται ότι δεν ήταν αναγκαίες, και τούτο ανεξαρτήτως της αρχικής έγκρισης των εκάστοτε ελεγκτικών μηχανισμών. Τα κριτήρια απόρριψης καθορίζονται από τον Ε.Κ.Π.Υ., τις σήμερα ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Η κλινική έχει δικαίωμα ένστασης κατά της ανωτέρω απορριπτικής απόφασης εντός 5 εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της, ενώπιον του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 11. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο νοσοκομειακή περίθαλψη και όχι εκτέλεση διαγνωστικών ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων στα πλαίσια πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς. 12. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια του συστήματος κλειστών προϋπολογισμών που θα ισχύσει από το οικονομικό έτος 2014 και εντεύθεν, δεν θα αποζημιώνει δαπάνες νοσηλείας μετά την εξάντληση των εκάστοτε μηνιαίων πιστωτικών γραμμών, σύμφωνα με τη διαδικασία προηγούμενης ενημέρωσης της Κλινικής. 9

10 1. ΓΕΝΙΚΑ Ε. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Η παρούσα Σύμβαση ισχύει για δύο (2) έτη, αρχίζει δε σήμερα και λήγει στις Η παρούσα σύμβαση ισχύει ως έχει με τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της, και θα τη συνοδεύουν με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις τους κάθε φορά. 2. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 2.1. Όλοι οι όροι της παρούσης συμφωνούνται ως ουσιώδεις Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε αζημίως την παρούσα, εν όλω ή εν μέρει, εφόσον διαπιστώσει παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης. Η ισχύς της καταγγελίας επέρχεται από τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς την Κλινική Η Κλινική δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα σύμβαση συνολικά για αποδεδειγμένη παράβαση των όρων αυτής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μετά από υποβολή αιτιολογημένων εξηγήσεων για τους λόγους καταγγελίας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η ισχύς της καταγγελίας επέρχεται από τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας από την Κλινική προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ Η παρούσα λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση πτώχευσης ή το Νομικό Πρόσωπο της Κλινικής κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση σε πτώχευση ή αυτό τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης Αμφότερα τα μέλη μπορούν να καταγγείλουν την παρούσα οποτεδήποτε, για σπουδαίο λόγο Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της παρούσας εν όλω, χωρίς υπαιτιότητα του άλλου μέρους, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης ένα (1) μήνα νωρίτερα από την ημερομηνία που θα επέλθει η ισχύς της καταγγελίας Σε περίπτωση κατά την οποία η παρούσα σύμβαση λήξει ή λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, η Κλινική υποχρεούται σε ολοκλήρωση της νοσηλείας των ασθενών εκείνων για τους οποίους έχει ήδη εκδώσει εισιτήρια και μέχρι το πέρας της ενδεδειγμένης θεραπείας μετά τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο δε Οργανισμός υποχρεούται να καταβάλει τις ανάλογες δαπάνες Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων της σύμβασης από την Κλινική, η οποία έχει πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Οργανισμός δύναται να επιβάλει ποινική ρήτρα στην Κλινική για ποσό ίσο με το 15% των οφειλομένων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσηλείες του 10

11 τελευταίου ημερολογιακού μήνα προ της ημερομηνίας έναρξης της διαπιστωθείσας παράβασης Αμφότερα τα μέλη αποδέχονται ρητά ότι αυτή η ποινική ρήτρα είναι εύλογη και δίκαιη και ο Οργανισμός δικαιούται να παρακρατεί το ποσόν της ποινικής ρήτρας από το ποσό που οφείλει στην Κλινική Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τυχόν άλλες κυρώσεις που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ο Ε.Κ.Π.Υ., για τις ίδιες παραβάσεις (ποινικές, πειθαρχικές, αστικές), όπως περιγράφονται, καθορίζονται και κατακυρώνονται μετά από τις προβλεπόμενες από το Νόμο σχετικές διαδικασίες Σε περίπτωση που οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διαπιστώσουν ότι η Κλινική παρουσιάζει απόκλιση από τα κατώτερα όρια ενός ή περισσοτέρων ποιοτικών ή και ποσοτικών κριτηρίων της κατηγορίας στην οποία έχει ενταχθεί κατά τον Κανονισμό Αξιολόγησης και Κατάταξης Κλινικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Οργανισμός δικαιούται να μεταφέρει την Κλινική σε κατώτερη κατηγορία, παρέχοντας χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, προκειμένου η Κλινική να θεραπεύσει την απόκλιση και να παραμείνει στην ίδια κατηγορία. Τυχόν άρνηση της Κλινικής να αποδεχθεί την κατά τα ανωτέρω μετάταξή της ισοδυναμεί με καταγγελία της παρούσης αζημίως από την Κλινική Για την επίλυση κάθε διένεξης ή διαφοράς σχετικής με την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών. ΣΤ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία. 2. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει στο τέλος κάθε συμβατικού εξαμήνου την Κλινική για επαναδιαπραγμάτευση των προσφερόμενων τιμών, εν όλω ή εν μέρει των παρεχόμενων υπηρεσιών, με βάση, μεταξύ άλλων, και του αριθμού των νοσηλειών στην Κλινική κατά τη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου. Η Κλινική έχει δικαίωμα να μην αποδεχτεί την πρόσκληση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για επαναδιαπραγμάτευση. Στην περίπτωση αυτή, η άρνησή της να προσέλθει στη διαπραγμάτευση, δύναται να θεωρηθεί ότι ισοδυναμεί με αζήμια καταγγελία της παρούσας. 3. Η Κλινική διατηρεί το δικαίωμα να καταθέσει εγγράφως φάκελο στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την επαναξιολόγηση της, προκειμένου να καταταγεί σε διαφορετική κατηγορία της αρχικής, ο δε Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξετάζει το σχετικό αίτημα κατά τον Κανονισμό Αξιολόγησης-Κατάταξης Κλινικών (Κ.Α.Κ.Κ.) και προβαίνει στη νέα κατάταξη ή στην απόρριψη του αιτήματος. 11

12 Ζ. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η παρούσα κατισχύει κάθε προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, προφορικής ή γραπτής. 2. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ε.Κ.Π.Υ. και η εν γένει Νομοθεσία που διέπει την περίθαλψη των δικαιούχων σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Για την κύρωση των παραπάνω οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα με ημερομηνία και τόπο τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσας και πήραν από ένα όμοιο πρωτότυπο δεόντως υπογεγραμμένο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τμήματα Εργαστήρια 1 Αγγειοχειρουργικό 1 Αξονικής Τομογραφίας (CT) 2 Αιμοδοσία 2 Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI) 3 Γαστρεντερολογικό 3 Αιματολογικό 4 Γναθοχειρουργικό 4 Αιμοδυναμικό - Αγγειογραφικό 5 Γυναικολογικό 5 Ακτινοθεραπευτικό 6 Δερματολογικό 6 Ανοσολογικό 7 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) 7 Βιοχημικό 8 Θωρακοχειρουργικό 8 Θάλαμος Υπερβαρικού οξυγόνου 9 Καρδιολογικό 9 Θεραπεία με Ιώδιο 10 Καρδιοχειρουργικό 10 Κλασσικής Ακτινολογίας 11 Μαιευτικό 11 Κυτταρολογικό 12 ΜΑΦ 12 Μαστογραφία 13 ΜΕΘ 13 Μικροβιολογικό 14 ΜΕΝΝ 14 Οστικής Μάζας 15 Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής 15 Παθολογοανατομικό 16 Μονάδα Εμφραγμάτων 16 Πυρηνικής Ιατρικής 17 ΜΤΝ 17 Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία 18 Νευρολογικό 18 Υπερήχων - triplex 19 Νευροχειρουργικό 19 Φυσικοθεραπευτήριο 20 Νεφρολογικό 21 Ογκολογικό 22 Ορθοπεδικό 23 Ουρολογικό 24 Οφθαλμολογικό 25 Παθολογικό 26 Παιδιατρικό 27 Παιδοχειρουργικό 28 Πλαστικής Χειρουργικής 29 Πνευμονολογικό 30 Ρευματολογικό 13

14 31 Φαρμακείο 32 Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης 33 Χειρουργικές Αίθουσες άσηπτες 34 Χειρουργικές Αίθουσες σηπτικές 35 Χειρουργικές Αίθουσες τοκετού 36 Χειρουργικό 37 Ψυχιατρικό 38 ΩΡΛ 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 16

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Στ σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 30 Δεκεμβρίου 2011, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων Ε.Τ.Α.Α.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στ σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ, με Α.Φ.Μ... (Δ.Ο.Υ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την.. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Στ.σήμερα την. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την.. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Θ Ε Μ Α : «Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Αθήνα 06-04 - 2012 Αρ. Πρωτ. : Γ32/ 48 / οικ.16032 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ:... Ασφαλιστικός Φορέας... ΑΜΚΑ... Διεύθυνση κατοικίας:...αριθμός...τ.κ...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Διακομιδή ασθενών από το ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 06 / 08 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 34642 ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 1/6/2012 Αρ. Πρωτ. : 26528 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ. ΣΥΝΒΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,..., μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. Το ιδιωτικό θεραπευτήριο IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε., αποτελεί ένα πρότυπο Διαγνωστικό Θεραπευτικό - Χειρουργικό & Ερευνητικό Κέντρο πού βρίσκεται στην πόλη των Χανίων και καλύπτει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ. 7089/7.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του Υ.Υ.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ. 7089/7.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7" ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Υ.Πε) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας Ταχυδρομική Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΠΕΙΓΟΝ Πεύκη : 31.07.2015 Αριθμ. πρωτ. : ΔΑ3Β/19/οικ.29908 Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης Ταχ. Δ/νση : Απ. Παύλου 12 Μαρούσι 151

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Στο Μαρούσι σήµερα την.. οι κατωτέρω συµβαλλόµενοι: Α. Το Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου µε την επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ ).»

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡ. 1 /2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡ. 1 /2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ ΑΡ. 1 /2014 Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ: - Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ» - (Ο.Α.Ε.Ε.) που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ... ΑΜΚΑ... Ασφαλιστικός Φορέας... Ημερομηνία έναρξης της αναπηρίας... Ειδικότητα Προέχουσας Πάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 Στην Αθήνα σήμερα 11/12/2014, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.06 12:01:41 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 06 / 08 / 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΔΥΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ Αθήνα, 11.2.2015 Αριθ. πρωτ. ΔΙΟΙΚ/Β/1749 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο :5230844 FAX : 5239238 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

AΠΟΦΑΣΗ Τηλέφωνο :5230844 FAX : 5239238 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 4 / 4 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡ. ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ : Υ4ε/ 28902 ΤΜΗΜΑ Ε Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Στ. σήμερα την... οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Στ. σήμερα την... οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Στ. σήμερα την... οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «..» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται TAMEIO, που εδρεύει στ....

Διαβάστε περισσότερα

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka.

μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) Πληροφορίες : Ε. Σίμα Τηλέφωνο : 210-5281104 : 210-5281127 : 210-5281125 Fax : 210-5281113 Email : amea@yeka. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29-9 - 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ24α /Φ. /ΓΠ.οικ42890/804 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Σχολική Εφορεία του 2/θ Μ/κού Σχολείου Μικρ. Ορφανού Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την παροχή ειδησεογραφικών υπηρεσιών για ένα (1) έτος» Στην Καλλιθέα σήμερα, την 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (23-27-1o ΕΞΑΜΗΝΟ 28) 29 ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Υπόμνημα Νοσηλευθέντες ασθενείς: Είναι ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ.

- Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο το βιβλ. υγείας μου και ζητώ να γίνει χρήση του ΕΟΠΤΤ. υχνές Ερωτήσεις 1) Σι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση νοσηλείας; - Καλώ στο 18189 (επιλ.2) προκειμένου να ενημερωθώ για τα συμβεβλημένα νοσοκομεία. - Προσκομίζω στο γραφείο κίνησης του Νοσοκομείου θεωρημένο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ)

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»- Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» ΟΡΓΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό.

Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium. Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Προνόµια υγείας νοσοκοµειακών προγραµµάτων Premium Η πιο ολοκληρω ένη φροντίδα για το πιο πολύτι ο αγαθό. Στην Eurolife ERB Ασφαλιστική πιστεύουµε ότι η υγεία, το πιο πολύτιµο αγαθό, αξίζει την πιο ολοκληρωµένη

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011

O.A.E.E ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :62 ΑΔΑ: 45ΒΝ4691Ω3-ΧΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑ, 07 / 11 /2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ O.A.E.E ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: α. Παναγιώτης Θ. Πέτρουλας, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου και νομίμου εκπροσώπου της Διαχειριστικής Επιτροπής του «Λογαριασμού Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 3 / 10 / 2011 O.A.E.E Οργανισμός Αρ. πρωτ. ΔΙ.Π.ΣΥΝ. /Φ1 / 6/ 77267 Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών ΠΡΟΣ : Αποδέκτες Πίνακα Α ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α Τηλέφωνο : 210-5285598 fax : 210-5285599 e-mail : esoda@oaee.gr Κοιν: Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Οργανισμός OAEE Ασφάλισης Αθήνα, 24/02/2014 Ελευθέρων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ19/11/299023 Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Benefit Club

Advanced Benefit Club Advanced Benefit Club 2015 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 800 800 99 99 (χωρίς χρέωση από σταθερό) 210 61 27 722 (από κινητό) 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τι είναι το Advanced Benefit Club (ABC);

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΔΑ: ΒΙΚΖΘ-6ΤΕ ΕΓΚΥΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 17/03/2014 Αριθ. Πρωτ.: Υ3/Γ.Π./οικ.23726 Ταχ. Διεύθυνση :Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΦΕΚ Β 2446/ 03-11-2011.

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΦΕΚ Β 2446/ 03-11-2011. Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) ΦΕΚ Β 2446/ 03-11-2011 Σκοπός Με τον παρόντα Κανονισμό και στο πλαίσιο της σύμπραξης αφενός των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παροχή πρόσθετων οδηγιών για τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Θέμα : «Παροχή πρόσθετων οδηγιών για τη διαδικασία απόδοσης δαπάνης αγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Αθήνα, 12-07-12 Παροχής Υπηρεσιών Αρ. Πρωτ.: 31596 Υγείας www.eopyy.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,..., μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Στην Αθήνα, σήμερα, 20/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ Ε ΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY A ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Λ. Α.Ε. /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ

Γ ΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ Ε ΦΑΡΜΟΓΗΣ TOY A ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ Λ. Α.Ε. /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-5-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ. 26225 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Τηλέφωνα : 213.1519.233, 303 Γ ΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδ.: Πληροφορίες: Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

γνωρίστε το Νοσοκομείο μας

γνωρίστε το Νοσοκομείο μας ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ γνωρίστε το Νοσοκομείο μας ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 70, 115-21, ΑΘΗΝΑ www.hellenicnavy.gr Τηλεφωνικό Κέντρο 210-7261000 Fax Κεντρικής Γραμματείας 210-7261175 Αθήνα, Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας

Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Υπ. Εργασίας: Οι 20 αλλαγές στις παροχές Υγείας Καθιέρωση ποσοστού συμμετοχής ασφαλισμένων ύψους 10% επί της δαπάνης προϊόντων ειδικής διατροφής, ορισμό ανώτατου ορίου ωρών ημερησίως για υπηρεσίες φροντίδας

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού

Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Κεφάλαιο Γ' Λειτουργία του Γραφείου Συμψηφισμού Άρθρο 20 Γραφείο Συμψηφισμού Δημιουργείται ειδική υπηρεσία το "Γραφείο Συμψηφισμού" αρμόδιο ιδίως για την μηχανογραφική και εν γένει τεχνική υποστήριξη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Κ1 (ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ) ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Αριθμός θαλάμων / κλινών ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Αριθμός θαλάμων Αριθμός κλινών 20 *(Αριθμός κλινών)/400 max=100 (μέγιστη βαθμ) για αρ κλινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΕΣΟΔΩΝ KOIN: ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18 Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΤΜΗΜΑ ΟΑΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 27 / 7 /2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: ΔΙΕΣ/Φ2/67/93170 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO

ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ INTERASCO Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π το όποιο λειτουργεί 24ώρες/365 μέρες): 1. Δωρεάν επίσκεψη σε: Παθολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπεδικό, Χειρουργό, ΩΡΛ, Νευροχειρουργό.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λ.Α.Ε /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Λ.Α.Ε /ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2014 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2-5-2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 26224 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Τηλ. : 2131519233, 304, 303, 231 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε

ΚΑΛΕΣΤΕ 23813+50+το τριψήφιο νούμερο που θελετε ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Π 1 127 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 177 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ν 2 276 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΓΡΑΜ. ΕΞ. ΙΑΤΡΕΙΩΝ - ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ν 0

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 46 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 30 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 46 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 30 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 46 /2014 Στο Μαρούσι σήμερα 30 Οκτωβρίου ημέρα Πέμπτη μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 15:34:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΚΖ465ΦΘΕ-ΞΒΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα