ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Στο Μαρούσι σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, που χάριν συντομίας θα αποκαλείται «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» και που εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Κηφισίας 39, με Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Οργανισμού, διορισθέντα ως Πρόεδρου του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την υπ. αρ...υ.α. ΙΙ. Η Ιδιωτική Κλινική με την επωνυμία «..», που εδρεύει στην., Οδός.με ΑΦΜ.. και ΔΟΥ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον / τους.. που θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «Κλινική», συμφωνούν, συναποδέχονται και συνομολογούν ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., παρέχει υπηρεσίες και πράξεις στα οριζόμενα από το άρθρο 3 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) αυτού, όπως εκάστοτε ισχύει μεταξύ των άλλων και για νοσοκομειακή περίθαλψη. Η Κλινική διαθέτει νόμιμη άδεια λειτουργίας με αριθμό..., βεβαίωση καλής λειτουργίας με αριθμό.. και διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και το σύνολο της απαιτούμενης ιατροτεχνολογικής και υλικοτεχνικής υποδομής για την περίθαλψη και νοσηλεία ασθενών, όπως περιγράφεται και αναλύεται στο Π.Δ. 235/2000 ΦΕΚ/Α/199 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 198/2007 ΦΕΚ/Α/225. 1

2 Η Κλινική δύναται να συμβάλλεται εν μέρει ή εν όλω για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην άδειά της και οι οποίες αποτυπώνονται στο Παράρτημα 1, στο οποίο αναγράφονται τα τμήματα και τα εργαστήρια για τα οποία έχει άδεια λειτουργίας. Προϋπόθεση για την παροχή μέρους των διατιθέμενων από τη Κλινική υπηρεσιών είναι η σύμφωνη γνώμη αμφότερων των συμβαλλόμενων. Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η Κλινική οφείλει να παρέχει νοσοκομειακή περίθαλψη με βάση τα συμφωνούμενα στην παρούσα, τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Υ., όπως εκάστοτε ισχύει, όλες τις ισχύουσες σήμερα αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού, καθώς και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 2. Η Κλινική υποχρεούται να διαθέτει για τη νοσοκομειακή περίθαλψη των δικαιούχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το 70% των κλινών της ανά τμήμα, σε κλίνες Γ θέσης. Σε περιπτώσεις που αυτές αντιστοιχούν σε κατηγορία ανώτερη της Γ θέσης, η Κλινική δε δικαιούται να χρεώνει διαφορά θέσης στο δικαιούχο. 3. Η χρέωση για τη διαφορά θέσης, για όσους ασθενείς είτε το επιθυμούν, είτε λόγω κάλυψης των διατιθέμενων κλινών Γ θέσης, θα γίνεται με την απόλυτη συναίνεσή τους και με έγγραφη δήλωση, κατά το πρότυπο του Παραρτήματος 2 και το οποίο διατηρείται με ευθύνη της Κλινικής στο φάκελο νοσηλείας του ασφαλισμένου. Η δε διαφορά βαρύνει αποκλειστικά το δικαιούχο και προκύπτει απαρέγκλιτα από τον τιμοκατάλογο, τον οποίο υποχρεούται η Κλινική να καταθέσει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και ο οποίος δεσμεύει αυτήν. Το ποσόν της επιπλέον χρέωσης αφορά στη διαφορά θέσης και μόνο και σε καμία περίπτωση στις λοιπές ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες σίτισης, χρεώσεις για εξετάσεις / ιατρικές πράξεις, και παρέχονται κατά ενιαίο τρόπο σε όλους τους ασθενείς, ανεξαρτήτως θέσης νοσηλείας. Σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. χρέωση κατά παράβαση των προβλεπομένων στην παραπάνω παράγραφο, ο Οργανισμός αφού διαπιστώσει την ορθότητα των στοιχείων, ενημερώνει παραχρήμα το δικαιούχο. Αποδεδειγμένες περιπτώσεις επιπλέον χρεώσεων εις βάρος του δικαιούχου, θεωρούνται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως παραβίαση της συμβατικής υποχρέωσης της Κλινικής. 4. Σε επείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες πιστοποιούνται από την αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού ή, ελλείψει αυτής, με γνωμάτευση του θεράποντος Ιατρού, και εφόσον ο αριθμός των παρεχόμενων κλινών Γ θέσης είναι κατειλημμένος, ο ασθενής νοσηλεύεται υποχρεωτικά σε βελτιωμένη θέση, χωρίς να επιβαρύνεται ο ίδιος με επιπλέον χρέωση. Η Κλινική διατηρεί το δικαίωμα, αφού έχει ενημερώσει τον ασθενή κατά την εισαγωγή του, να τον μετακινήσει σε θάλαμο Γ θέσης, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. 2

3 5. Αν η Κλινική επιβαρύνει τον δικαιούχο με χρέωση λόγω διαφοράς θέσης χωρίς σε αυτό να έχει προηγουμένως εγγράφως συναινέσει ο δικαιούχος και αυτό αναφερθεί ή καταγγελθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είτε από τον ίδιο τον δικαιούχο, ο οποίος φέρει και το βάρος απόδειξης, είτε από συγγενικό ή οικείο σε αυτόν πρόσωπο (με απλή εξουσιοδότηση), τότε η επιπλέον χρέωση βαρύνει αποκλειστικά την Κλινική στο σύνολό της, η διαφορά παρακρατείται από τα νοσήλια που οφείλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην Κλινική και στη συνέχεια αποδίδεται στον δικαιούχο με διαδικασία που ορίζει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 6. Στην περίπτωση κατά την οποία και άνευ χρονικού περιορισμού, κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση του λογαριασμού της Κλινικής προκύπτουν μη αποδεκτές χρεώσεις σε βάρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Οργανισμός ενημερώνει τον δικαιούχο περίθαλψης, ως προς τη διαφορά της καταβληθείσας από αυτόν συμμετοχής. Ο δικαιούχος κατόπιν έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα δικαιώματά του κατά της Κλινικής, εφόσον έχει καταβάλει την προβλεπόμενη συμμετοχή. 7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, ότι δικαιούχος περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. νοσηλεύεται χωρίς να χρήζει ιατρικής φροντίδας ή/και περίθαλψης, ο Οργανισμός δεν αποζημιώνει τη νοσηλεία και έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση. 8. Σε περίπτωση μεταφοράς δικαιούχου από κάποιο τμήμα της Κλινικής σε άλλο μετά από διαπιστωμένη ιατρική ανάγκη, δεν απαιτείται η έκδοση νέου εισιτηρίου. Η μεταφορά πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό διακομιστήριο το οποίο τοποθετείται στον ιατρικό φάκελο του δικαιούχου. 9. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταβάλλει νοσήλια από την ημέρα εισόδου του ασθενούς στην Κλινική έως την τελευταία ημέρα νοσηλείας του, όχι όμως και για την ημέρα εξόδου, ανεξάρτητα από την ώρα έκδοσης του εξιτηρίου. 10. Η Κλινική διαθέτει επίσης ειδικές άδειες λειτουργίας, οι οποίες επισυνάπτονται στο Παράρτημα 3. Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 1. Η Κλινική έχει την υποχρέωση να παρέχει στους νοσηλευόμενους την επιβαλλόμενη από την επιστήμη ιατρική συνδρομή για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και όλες εν γένει, τις ιατρικές και νοσηλευτικές φροντίδες, άσχετα με τη βαρύτητα της πάθησης. 3

4 2. Η Κλινική έχει την υποχρέωση αναντίρρητα να δέχεται και επείγοντα περιστατικά που προσέρχονται με ίδια μέσα για διερεύνηση και νοσηλεία και τα οποία διέπονται από τους όρους της παρούσας σύμβασης. 3. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η Κλινική αδυνατεί λόγω έλλειψης ειδικότητας ή μέσων να αντιμετωπίσει επαρκώς και για συγκεκριμένη συμπτωματολογία ή ασθένεια ή στάδιο θεραπείας τον ασθενή, είναι υποχρεωμένη για την άμεση διακομιδή του σε δημόσιο νοσοκομείο ή άλλη ιδιωτική Κλινική, για τη συνέχιση της νοσηλείας του, με δικά της έξοδα ή μέσω Ε.Κ.Α.Β. Η Κλινική φέρει την ευθύνη για κάθε είδους καθυστέρηση. Το εξιτήριο θα εκδίδεται άμεσα και θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με ένδειξη για την αιτία αδυναμίας ολοκλήρωσης της νοσηλείας του δικαιούχου. Παράλληλα θα ενημερώνεται το e-dapy. 4. Στην περίπτωση που ο νοσηλευόμενος στην Κλινική δικαιούχος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είναι απαραίτητο να υποβληθεί σε ιατρική πράξη/εξέταση την οποία η Κλινική αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να παράσχει, ο ασθενής θα διακομίζεται σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε άλλη ιδιωτική Κλινική, χωρίς να επιβαρύνεται ούτε ο ίδιος ούτε ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εξιτήριο δεν θα εκδίδεται και με την επιστροφή του ασθενούς στην Κλινική θα συνεχίζεται κανονικά η νοσηλεία του. Η Κλινική θα εκδίδει εξιτήριο μόνο στην περίπτωση που ο ασθενής θα συνεχίσει τη νοσηλεία του στο δημόσιο νοσοκομείο ή στην ιδιωτική Κλινική που διακομίστηκε, λόγω επιπλοκής ή άλλης ανάγκης. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση η Κλινική είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Για την εξέταση/πράξη χρεώνεται η Κλινική και εάν η νοσηλεία του δικαιούχου βρίσκεται εντός Κ.Ε.Ν. ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει το Κ.Ε.Ν, ενώ εάν η εξέταση/πράξη πραγματοποιείται σε παράταση νοσηλείας ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. την αποζημιώνει ως εξαιρούμενη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ., την Υ.Α. Υ4α/οικ.18051/2012 (ΦΕΚ/Β/946/2012) και τις σήμερα ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού, εφόσον οι πράξεις αυτές είναι κοστολογημένες. 5. Εάν για τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου διαπιστωθεί από τα αρμόδια όργανα του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ότι η Κλινική εκδίδει εξιτήριο και με την επιστροφή του ασθενούς νέο εισιτήριο και επομένως νέο Κ.Ε.Ν., αυτό αποτελεί αυτομάτως αιτία για την καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του Οργανισμού. 6. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η απουσία από την Κλινική του νοσηλευόμενου δικαιούχου χωρίς έγγραφο σημείωμα του ιατρού που τον παρακολουθεί. Στην περίπτωση αυτή η Κλινική υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Αν ο δικαιούχος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποχωρήσει αυθαίρετα και αυτοβούλως από την Κλινική, αυτή έχει την υποχρέωση να 4

5 ενημερώσει το φύλλο νοσηλείας του, να εκδώσει εξιτήριο και να ενημερώσει παραχρήμα τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο Οργανισμός. 7. Σε περίπτωση χορήγησης άδειας εξόδου του νοσηλευόμενου δικαιούχου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αυτή υπογράφεται υποχρεωτικά από τον θεράποντα ιατρό και τον Δ/ντή της κλινικής/τμήματος, φέρει δε σφραγίδα της Κλινικής και καταχωρείται στον ιατρικό φάκελο νοσηλείας του δικαιούχου και στο ηλεκτρονικό μητρώο νοσηλείας της Κλινικής. Η Κλινική είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη μη αιτιολογημένη απουσία νοσηλευόμενου δικαιούχου. 8. Η Κλινική έχει την υποχρέωση να τηρεί χειρόγραφα ειδικό φύλλο νοσηλείας του δικαιούχου στο οποίο θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι ιατρικές πράξεις - θεραπείες-εξετάσεις φαρμακευτική αγωγή, που του παρασχέθηκαν ανά ημέρα νοσηλείας του. Τα ημερήσια φύλλα νοσηλείας τοποθετούνται στο φάκελο του ασθενούς μαζί με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, και βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όποτε ζητηθούν. 9. Η Κλινική είναι υποχρεωμένη να τηρεί ηλεκτρονικά ειδικό μητρώο λογιστηρίου για τους δικαιούχους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στο οποίο θα καταχωρεί τα ατομικά τους στοιχεία και το είδος και το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και το οποίο θα είναι στη διάθεση των αρμόδιων Υπηρεσιών του Οργανισμού, όποτε ζητηθεί. 10. Η Κλινική υποχρεούται να έχει και να διατηρεί όλες τις εγκαταστάσεις της σε ιατρικό, τεχνολογικό, κτηριακό εξοπλισμό σε άριστη κατάσταση, καθώς και να προσαρμόζει, αντικαθιστά ανανεώνει, συντηρεί, επισκευάζει αυτές, σύμφωνα με τους κανόνες και την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και την αντίστοιχη νομοθεσία των προδιαγραφών λειτουργίας, που ισχύει κάθε φορά, καθώς και τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις των αρμόδιων Υπηρεσιών. Για οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω, η Κλινική είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. 11. Η Κλινική έχει την υποχρέωση να τηρεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του Υγειονομικού Κανονισμού Υ.Α. Αιβ/8577/83 (ΦΕΚ 526/Β/ ) για την αποφυγή διασποράς ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, την προστασία από τις επικίνδυνες ακτινοβολίες και τη ραδιενέργεια, την ασφαλή αποθήκευση επικίνδυνων ραδιενεργών αποβλήτων και τοξικών ουσιών, και να διατηρεί τον μηχανολογικό και τεχνολογικό εξοπλισμό στο καλύτερο δυνατό επίπεδο ασφάλειας. 5

6 12. Η Κλινική είναι υποχρεωμένη να διαχειρίζεται τα ιατρικά απόβλητα (μολυσματικά, τοξικά και ραδιενεργά) σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται στην απόφαση υπ.αρ /12 ΦΕΚ 1537/Β/ απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Υγείας. 13. Η Κλινική έχει την υποχρέωση να δέχεται επί 24ώρου βάσεως τον έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να θέτει υπόψη τους κάθε στοιχείο αναφερόμενο στην εν γένει περίθαλψη των νοσηλευόμενων δικαιούχων. 14. Εφόσον κληθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η Κλινική είναι υποχρεωμένη να παρέχει εγγράφως, εντός των καθοριζόμενων από τις ανωτέρω Υπηρεσίες προθεσμιών, οποιαδήποτε στοιχεία ή διευκρινίσεις έχουν σχέση με τη νοσηλεία των δικαιούχων του. 15. Η Κλινική είναι υποχρεωμένη, με την έκδοση του εισιτηρίου και μέχρι την έκδοση του εξιτηρίου, να διατηρεί το ατομικό βιβλιάριο ασθενείας του δικαιούχου στο Λογιστήριο Ασθενών, χωρίς αυτό να αποτελεί αμάχητο τεκμήριο ιδίως για μη ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων, παρακλινικών εξετάσεων και πρόσθετων ειδών περίθαλψης. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να εφαρμόσει οποιαδήποτε άλλη σχετική ελεγκτική διαδικασία. 16. Η Κλινική υποχρεούται με την έναρξη ισχύος της σύμβασης να γνωστοποιήσει στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. τα στοιχεία του νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου/προσώπων με τα οποία θα συνεργάζονται τα αρμόδια όργανα υπηρεσίες του Οργανισμού για την εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 17. Η Κλινική έχει την υποχρέωση να γνωστοποιεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αμελλητί κάθε μεταβολή της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της, τυχόν δε παράλειψή της αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης. Σε περίπτωση επελεύσεως ζημίας στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Οργανισμός δικαιούται να επιδιώξει με κάθε μέσο την αποκατάσταση αυτής. Γ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ - ΕΞΙΤΗΡΙΟ 1. Η εισαγωγή του ασθενούς στην Κλινική γίνεται εντός 24ώρου με υποχρεωτική ηλεκτρονική αναγγελία εισιτήριο μέσω του συστήματος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έπειτα από υποχρεωτικό έλεγχο της ασφαλιστικής ικανότητας του δικαιούχου. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αναγγελίας, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταβάλλει νοσήλια από την ημέρα της αναγγελίας, εκτός αν η εκπρόθεσμη αναγγελία νοσηλείας, εγκριθεί από τον Οργανισμό, κατόπιν αιτήματος της Κλινικής. Νοσηλείες που αφορούν 6

7 άτομα που δεν διέθεταν ασφαλιστική ικανότητα κατά την ημερομηνία του εισιτηρίου, δεν αποζημιώνονται. 2. Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί παράταση της νοσηλείας του δικαιούχου πέραν της Μ.Δ.Ν. του Κ.Ε.Ν., εφαρμόζονται οι διατάξεις της Υ.Α. Υ4α/οικ.18051/2012 ( ΦΕΚ/Β/946/2012 ), των σχετικών άρθρων του Ε.Κ.Π.Υ. όσον αφορά στα εξαιρούμενα του ημερήσιου νοσηλίου, και στις σήμερα ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 3. Με την έξοδο του δικαιούχου από την Κλινική, εκδίδεται ηλεκτρονικό εξιτήριο, μέσω του συστήματος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η Κλινική είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει αυθημερόν (ημερομηνία εξόδου), στον ασθενή το ασφαλιστικό του βιβλιάριο, το οποίο θα έχει ενημερωθεί για τη νοσηλεία του, συνοδευόμενο με αντίγραφο του εξιτηρίου. Απαγορεύεται η παρακράτηση βιβλιαρίων δικαιούχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την Κλινική μετά το πέρας της νοσηλείας. Η Κλινική οφείλει να ενημερώνει το ασφαλιστικό βιβλιάριο του δικαιούχου με τις ημερομηνίες εισόδου-εξόδου και την παρασχεθείσα θεραπεία. 4. Σε περίπτωση θανάτου νοσηλευόμενου, η Κλινική υποχρεούται να εκδώσει το ανάλογο πιστοποιητικό θανάτου, να επιστρέψει το ασφαλιστικό βιβλιάριο του θανόντος στους οικείους του και να τους εφοδιάσει με οποιοδήποτε παραστατικό τους είναι απαραίτητο, είτε για την ταφή, είτε για την τακτοποίηση των ασφαλιστικών ή συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων του θανόντος προς τον ασφαλιστικό του φορέα, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση είτε των κληρονόμων του δικαιούχου, είτε του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Για την αποζημίωση της νοσηλείας ισχύουν τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του Ε.Κ.Π.Υ. στις σήμερα ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην Υ.Α. Υ4α/οικ.18051, ΦΕΚ/Β/946/ και όπως ισχύει κάθε φορά. 2. Στην περίπτωση που για κάποια νοσηλεία δεν έχει καθοριστεί Κ.Ε.Ν. η Κλινική αποζημιώνεται σύμφωνα με το ειδικό (κλειστό) ενοποιημένο νοσήλιο, όπως προβλέπεται από την Κ.Υ.Α. Υ4ε/130675/2008 (ΦΕΚ/Β/2115), καθώς και τα εξαιρούμενα όπως αναφέρονται στον Ε.Κ.Π.Υ. 3. Οι παρατάσεις νοσηλείας και όλα τα εξαιρούμενα του ημερήσιου νοσηλίου (σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του Ε.Κ.Π.Υ.), συνοδεύονται υποχρεωτικά από την έγγραφη ιατρική γνωμάτευση του αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με την οποία θα πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς η έγκριση, η 7

8 απόρριψη ή η μερική απόρριψή τους. Πέραν τούτων, η Κλινική υποχρεούται να ενημερώνει ΑΜΕΣΩΣ και το ηλεκτρονικό σύστημα που θα διαθέσει προς τούτο ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. 4. Για την αποζημίωση νοσοκομειακής περίθαλψης σε Μ.Ε.Θ. και Μ.Ε.Ν.Ν. και για ασθενείς που διακομίζονται στην Κλινική μέσω Ε.Κ.Α.Β. λόγω μη ύπαρξης κενής κλίνης Μ.Ε.Θ. Μ.Ε.Ν.Ν. σε Δημόσιο νοσοκομείο, η οποία πιστοποιείται από το Ε.Κ.Α.Β., ισχύουν τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ. Για τα περιστατικά που απαιτούν νοσηλεία σε Μ.Ε.Θ.-Μ.Ε.Ν.Ν. και αφορούν τις υπηρεσίες υγείας για τις οποίες συμβάλλεται με την παρούσα η Κλινική, ισχύουν τα οριζόμενα στις έως σήμερα αποφάσεις του Δ.Σ. και στον Ε.Κ.Π.Υ. 5. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν προηγούμενου καθορισμού και αξιολόγησης των παρεχομένων υπηρεσιών από την Κλινική, να κατατάξει αυτήν σε κατηγορία με βάση κριτήρια, όπως αυτά περιγράφονται στο (σχέδιο) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ. Με απόφαση του Δ.Σ. ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει την κάθε κατηγορία συμβεβλημένης ιδιωτικής Κλινικής με διαφορετικό ποσοστό του Κ.Ε.Ν. Με βάση την κατηγοριοποίηση της Κλινικής ο Οργανισμός δύναται να αποφασίζει και για τη συνέχιση ή διακοπή της ήδη ισχύουσας σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του Ε.Κ.Π.Υ. 6. Επί του συνόλου της δαπάνης νοσηλείας που αποζημιώνει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στην Κλινική, όταν γίνεται χρήση Κ.Ε.Ν., οι δικαιούχοι επιβαρύνονται με συμμετοχή, εκτός από αυτές που εξαιρούνται βάσει του Ε.Κ.Π.Υ. Τα ποσοστά συμμετοχής είναι αυτά που ισχύουν κάθε φορά από τον Ε.Κ.Π.Υ. Οι δικαιούχοι δύνανται να νοσηλεύονται χωρίς συμμετοχή στα νοσήλια για τη Μ.Ε.Θ. και τη Μ.Ε.Ν.Ν., εφόσον δεν δύνανται να νοσηλευτούν στο Ε.Σ.Υ. Η αδυναμία πιστοποιείται μέσω του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο και εκδίδει τη σχετική βεβαίωση, η οποία διατηρείται στον ιατρικό φάκελο νοσηλείας, με ευθύνη της Κλινικής. 7. Στην περίπτωση κατά την οποία η Κλινική δεν εμπίπτει στις διατάξεις του Π.Δ. 198/2007 (ΦΕΚ 225/Β/ , όπως τροποποιήθηκε και αντικαταστάθηκε με τον Ν. 3846/2010, άρθρο 27, παρ. 4), περί ίδρυσης και λειτουργίας φαρμακείου, συμφωνείται ότι η Κλινική υποχρεούται να προμηθεύεται τα φάρμακα με οποιονδήποτε τρόπο επιλέξει η Διοίκησή της. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν αποζημιώνει φαρμακευτική δαπάνη για νοσηλεία εντός Κ.Ε.Ν. και η φαρμακευτική δαπάνη της παράτασης χρεώνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύμφωνα με τα εξαιρούμενα, όπως αυτά εκάστοτε ορίζονται στον Ε.Κ.Π.Υ. Απαγορεύεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και η χρήση συνταγολογίου κλινικών. Ειδικά για φάρμακα υψηλού κόστους, όταν χορηγούνται στον ασθενή στην παράταση της 8

9 νοσηλείας, δεν θα καταβάλλεται από τον δικαιούχο συμμετοχή, όπως ισχύει και για τους εξωτερικούς ασθενείς, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3816/2010. Δεν θα καταβάλλεται συμμετοχή και για τις συνεδρίες αιμοκάθαρσης των αιμοκαθαιρόμενων ασθενών που βρίσκονται σε παράταση νοσηλείας. 8. Συμφωνείται ότι προκειμένου να εξοφληθεί η Κλινική πρέπει να υποβάλει με αριθμό πρωτοκόλλου, στην αρμόδια για τον έλεγχο και την εκκαθάριση του λογαριασμού Περιφερειακή Διεύθυνση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όλα τα παραστατικά χρεώσεων ανά στάδιο νοσηλείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 100, παρ.2 του Ν.4172/2013, όπως ισχύει κάθε φορά. 9. Οι λογαριασμοί πρέπει να είναι συντεταγμένοι αναλυτικά ανά είδος χρέωσης. Για τη χρέωση των φαρμάκων και εξετάσεων της παράτασης νοσηλείας (πέραν της Μ.Δ.Ν.), επισυνάπτεται αναλυτική κατάσταση όλων των χορηγηθέντων φαρμάκων καθώς και τα παραστατικά χρέωσης των εξετάσεων με τιμολόγηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ. 10. Κατά την εκκαθάριση των υποβληθέντων δικαιολογητικών χρεώσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (υγειονομικές, διοικητικές, οικονομικές) δύνανται να μην εγκρίνουν δαπάνες που αφορούν πράξεις οι οποίες είτε δεν έχουν πραγματοποιηθεί, είτε εκ του ιατρικού φακέλου του δικαιούχου αποδεικνύεται ότι δεν ήταν αναγκαίες, και τούτο ανεξαρτήτως της αρχικής έγκρισης των εκάστοτε ελεγκτικών μηχανισμών. Τα κριτήρια απόρριψης καθορίζονται από τον Ε.Κ.Π.Υ., τις σήμερα ισχύουσες αποφάσεις του Δ.Σ. και τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Η κλινική έχει δικαίωμα ένστασης κατά της ανωτέρω απορριπτικής απόφασης εντός 5 εργασίμων ημερών από την κοινοποίησή της, ενώπιον του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 11. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο νοσοκομειακή περίθαλψη και όχι εκτέλεση διαγνωστικών ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων στα πλαίσια πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε εξωτερικούς ασθενείς. 12. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια του συστήματος κλειστών προϋπολογισμών που θα ισχύσει από το οικονομικό έτος 2014 και εντεύθεν, δεν θα αποζημιώνει δαπάνες νοσηλείας μετά την εξάντληση των εκάστοτε μηνιαίων πιστωτικών γραμμών, σύμφωνα με τη διαδικασία προηγούμενης ενημέρωσης της Κλινικής. 9

10 1. ΓΕΝΙΚΑ Ε. ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Η παρούσα Σύμβαση ισχύει για δύο (2) έτη, αρχίζει δε σήμερα και λήγει στις Η παρούσα σύμβαση ισχύει ως έχει με τα παραρτήματά της, τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος της, και θα τη συνοδεύουν με τις τροποποιήσεις και τις συμπληρώσεις τους κάθε φορά. 2. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 2.1. Όλοι οι όροι της παρούσης συμφωνούνται ως ουσιώδεις Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαιούται να καταγγείλει οποτεδήποτε αζημίως την παρούσα, εν όλω ή εν μέρει, εφόσον διαπιστώσει παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης. Η ισχύς της καταγγελίας επέρχεται από τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς την Κλινική Η Κλινική δικαιούται να καταγγείλει αζημίως την παρούσα σύμβαση συνολικά για αποδεδειγμένη παράβαση των όρων αυτής από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μετά από υποβολή αιτιολογημένων εξηγήσεων για τους λόγους καταγγελίας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η ισχύς της καταγγελίας επέρχεται από τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της εγγράφου γνωστοποίησης της καταγγελίας από την Κλινική προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ Η παρούσα λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που υποβληθεί αίτηση πτώχευσης ή το Νομικό Πρόσωπο της Κλινικής κηρυχθεί με τελεσίδικη απόφαση σε πτώχευση ή αυτό τεθεί σε καθεστώς εκκαθάρισης Αμφότερα τα μέλη μπορούν να καταγγείλουν την παρούσα οποτεδήποτε, για σπουδαίο λόγο Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της παρούσας εν όλω, χωρίς υπαιτιότητα του άλλου μέρους, κατόπιν προηγούμενης έγγραφης ενημέρωσης ένα (1) μήνα νωρίτερα από την ημερομηνία που θα επέλθει η ισχύς της καταγγελίας Σε περίπτωση κατά την οποία η παρούσα σύμβαση λήξει ή λυθεί για οποιονδήποτε λόγο, η Κλινική υποχρεούται σε ολοκλήρωση της νοσηλείας των ασθενών εκείνων για τους οποίους έχει ήδη εκδώσει εισιτήρια και μέχρι το πέρας της ενδεδειγμένης θεραπείας μετά τη σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο δε Οργανισμός υποχρεούται να καταβάλει τις ανάλογες δαπάνες Σε περίπτωση υπαίτιας παράβασης των όρων της σύμβασης από την Κλινική, η οποία έχει πιστοποιηθεί από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Οργανισμός δύναται να επιβάλει ποινική ρήτρα στην Κλινική για ποσό ίσο με το 15% των οφειλομένων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσηλείες του 10

11 τελευταίου ημερολογιακού μήνα προ της ημερομηνίας έναρξης της διαπιστωθείσας παράβασης Αμφότερα τα μέλη αποδέχονται ρητά ότι αυτή η ποινική ρήτρα είναι εύλογη και δίκαιη και ο Οργανισμός δικαιούται να παρακρατεί το ποσόν της ποινικής ρήτρας από το ποσό που οφείλει στην Κλινική Οι παραπάνω κυρώσεις είναι ανεξάρτητες από τυχόν άλλες κυρώσεις που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και ο Ε.Κ.Π.Υ., για τις ίδιες παραβάσεις (ποινικές, πειθαρχικές, αστικές), όπως περιγράφονται, καθορίζονται και κατακυρώνονται μετά από τις προβλεπόμενες από το Νόμο σχετικές διαδικασίες Σε περίπτωση που οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διαπιστώσουν ότι η Κλινική παρουσιάζει απόκλιση από τα κατώτερα όρια ενός ή περισσοτέρων ποιοτικών ή και ποσοτικών κριτηρίων της κατηγορίας στην οποία έχει ενταχθεί κατά τον Κανονισμό Αξιολόγησης και Κατάταξης Κλινικών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο Οργανισμός δικαιούται να μεταφέρει την Κλινική σε κατώτερη κατηγορία, παρέχοντας χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, προκειμένου η Κλινική να θεραπεύσει την απόκλιση και να παραμείνει στην ίδια κατηγορία. Τυχόν άρνηση της Κλινικής να αποδεχθεί την κατά τα ανωτέρω μετάταξή της ισοδυναμεί με καταγγελία της παρούσης αζημίως από την Κλινική Για την επίλυση κάθε διένεξης ή διαφοράς σχετικής με την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών. ΣΤ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 1. Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία. 2. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. διατηρεί το δικαίωμα να καλέσει στο τέλος κάθε συμβατικού εξαμήνου την Κλινική για επαναδιαπραγμάτευση των προσφερόμενων τιμών, εν όλω ή εν μέρει των παρεχόμενων υπηρεσιών, με βάση, μεταξύ άλλων, και του αριθμού των νοσηλειών στην Κλινική κατά τη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου. Η Κλινική έχει δικαίωμα να μην αποδεχτεί την πρόσκληση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για επαναδιαπραγμάτευση. Στην περίπτωση αυτή, η άρνησή της να προσέλθει στη διαπραγμάτευση, δύναται να θεωρηθεί ότι ισοδυναμεί με αζήμια καταγγελία της παρούσας. 3. Η Κλινική διατηρεί το δικαίωμα να καταθέσει εγγράφως φάκελο στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την επαναξιολόγηση της, προκειμένου να καταταγεί σε διαφορετική κατηγορία της αρχικής, ο δε Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξετάζει το σχετικό αίτημα κατά τον Κανονισμό Αξιολόγησης-Κατάταξης Κλινικών (Κ.Α.Κ.Κ.) και προβαίνει στη νέα κατάταξη ή στην απόρριψη του αιτήματος. 11

12 Ζ. ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Η παρούσα κατισχύει κάθε προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, προφορικής ή γραπτής. 2. Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται με το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ε.Κ.Π.Υ. και η εν γένει Νομοθεσία που διέπει την περίθαλψη των δικαιούχων σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Για την κύρωση των παραπάνω οι συμβαλλόμενοι υπέγραψαν την παρούσα σύμβαση σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα με ημερομηνία και τόπο τα αναφερόμενα στην αρχή της παρούσας και πήραν από ένα όμοιο πρωτότυπο δεόντως υπογεγραμμένο. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Τμήματα Εργαστήρια 1 Αγγειοχειρουργικό 1 Αξονικής Τομογραφίας (CT) 2 Αιμοδοσία 2 Μαγνητικής Τομογραφίας (MRI) 3 Γαστρεντερολογικό 3 Αιματολογικό 4 Γναθοχειρουργικό 4 Αιμοδυναμικό - Αγγειογραφικό 5 Γυναικολογικό 5 Ακτινοθεραπευτικό 6 Δερματολογικό 6 Ανοσολογικό 7 Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) 7 Βιοχημικό 8 Θωρακοχειρουργικό 8 Θάλαμος Υπερβαρικού οξυγόνου 9 Καρδιολογικό 9 Θεραπεία με Ιώδιο 10 Καρδιοχειρουργικό 10 Κλασσικής Ακτινολογίας 11 Μαιευτικό 11 Κυτταρολογικό 12 ΜΑΦ 12 Μαστογραφία 13 ΜΕΘ 13 Μικροβιολογικό 14 ΜΕΝΝ 14 Οστικής Μάζας 15 Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής 15 Παθολογοανατομικό 16 Μονάδα Εμφραγμάτων 16 Πυρηνικής Ιατρικής 17 ΜΤΝ 17 Στερεοτακτική ακτινοθεραπεία 18 Νευρολογικό 18 Υπερήχων - triplex 19 Νευροχειρουργικό 19 Φυσικοθεραπευτήριο 20 Νεφρολογικό 21 Ογκολογικό 22 Ορθοπεδικό 23 Ουρολογικό 24 Οφθαλμολογικό 25 Παθολογικό 26 Παιδιατρικό 27 Παιδοχειρουργικό 28 Πλαστικής Χειρουργικής 29 Πνευμονολογικό 30 Ρευματολογικό 13

14 31 Φαρμακείο 32 Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης 33 Χειρουργικές Αίθουσες άσηπτες 34 Χειρουργικές Αίθουσες σηπτικές 35 Χειρουργικές Αίθουσες τοκετού 36 Χειρουργικό 37 Ψυχιατρικό 38 ΩΡΛ 14

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΕ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 15

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 : ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 16

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΘΟΤΡΙΨΙΑ Στ σήμερα στις...2011 οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ με Α.Φ.Μ....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Στ σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 30 Δεκεμβρίου 2011, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ- ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Στ.σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει.,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME "CYBER KNIFE"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME CYBER KNIFE ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ME "CYBER KNIFE" Στ.σήμερα την.. του έτους 20 μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ. ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Στ σήμερα την... του έτους... μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στην. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων Ε.Τ.Α.Α.»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ.. Στ. σήμερα την. του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στην. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία.. που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στ σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ, με Α.Φ.Μ... (Δ.Ο.Υ...

Διαβάστε περισσότερα

Οι λογαριασμοί που θα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ αφορούν δαπάνες υγείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1-1-12.

Οι λογαριασμοί που θα υποβληθούν στον ΕΟΠΥΥ αφορούν δαπάνες υγείας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από 1-1-12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και ανάπτυξης Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την.. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Στ.. σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την., οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Στ.σήμερα την. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ( ΙΔΕ) Στο Μαρούσι σήμερα την. 2014, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την.. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στ.. σήμερα την.. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «.» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την.. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ/ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοκομειακή περίθαλψη Α. Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα, την ενδιαίτησή του, την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική,

Νοσοκομειακή περίθαλψη Α. Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα, την ενδιαίτησή του, την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική, Νοσοκομειακή περίθαλψη Α. Η νοσοκομειακή περίθαλψη περιλαμβάνει τη νοσηλεία του πάσχοντα, την ενδιαίτησή του, την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική, νοσηλευτική και φαρμακευτική προς αυτόν συνδρομή και ειδικότερα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ( ΕΤΑΑ ΝΠΔΔ ) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Στ.σήμερα την μεταξύ αφενός του Διοικητή του Νοσοκομείου..., δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25279 28 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2353 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ3β/ΓΠ/οικ.57299 Έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥ > ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ > ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥ ΙΑΤΡΕΙΑ (ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Θ Ε Μ Α : «Συμβάσεις μίσθωσης έργου με πέντε χιλιάδες (5.000) θεραπευτές ιατρούς για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας Αθήνα 06-04 - 2012 Αρ. Πρωτ. : Γ32/ 48 / οικ.16032 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΓΟΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ:... Ασφαλιστικός Φορέας... ΑΜΚΑ... Διεύθυνση κατοικίας:...αριθμός...τ.κ...

Διαβάστε περισσότερα

Σταύρος Ι. Τυριτζής MD, PhD, FEBU, FACS (assoc.)

Σταύρος Ι. Τυριτζής MD, PhD, FEBU, FACS (assoc.) Σταύρος Ι. Τυριτζής MD, PhD, FEBU, FACS (assoc.) Επ. Καθηγητής Ουρογεννητικής Ογκολογίας και Ρομποτικής Πανεπιστημίου Karolinska Σουηδίας Κέντρο Ελάχιστα Επεμβατικής Ουρολογικής Χειρουργικής Ιατρικό Κέντρο

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται:

Ι. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.για ιατρική εξέταση, συνταγογράφηση και αναγραφή εξετάσεων μπορούν να εξυπηρετούνται: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΗΛ. 210 6871719

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-09-2014 YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Aριθ. Πρωτ.: Υ9α/76908 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Σχετ.: 58892, 58020 ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Tαχ. Δ/νση : Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25279 28 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2353 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Γ3β/ΓΠ/οικ.57299 Έγκριση σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 295 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 35 14 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ.113385 Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18 8 14 «Βραχυπρό θεσμα και Μακροπρόθεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ (25-01-2012) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΑΘΗΝΑ, 25/01/2012 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 04/04/2016

Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 04/04/2016 1 α/α ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Α) Το τιμολόγιο που εκδίδεται πρέπει να εσωκλείεται στο φάκελο ή στην κούτα; Β) Οι συμβεβλημένοι ιατροί, με συμβάσεις επισκέψεων, δεν καταχωρούσαν ηλεκτρονικά το φορολογικό στοιχείο.

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα

Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα Νοσηλεία στο Εξωτερικό 1. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης.

Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Συµπλήρωση οδηγιών και διευκρινήσεις για την εγκύκλιο 67/07 περί κατάργησης επιτροπών Μαγνητικής Τοµογραφίας και καθιέρωση νέας διαδικασίας έγκρισης. Γ.Ε.: Γ32/ 978/31-5-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή»

ΘΕΜΑ : «Διαδικασία για την απόδοση δαπάνης- Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή» Αθήνα, 7/2/13 Αρ. Πρωτ.: 6046 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Σχεδιασμού Πληροφορίες: Ευαγγελία Λαρεντζάκη Τηλ.: 2106871714 Fax: 2106871795 Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 39, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή

Άρθρο 17 Ειδική Αγωγή ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 1/6/2012 Αρ. Πρωτ. : 26528 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΕΙΣ: 1. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2. ΠΑΡΟΧΩΝ & ΚΑΤ. ΣΥΝΒΑΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151 23 ΜΑΡΟΥΣΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α), εκτός νοσοκομείων και κλινικών.

ΘΕΜΑ : Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Μονάδων Χρόνιας Αιμοκάθαρσης (Μ.Χ.Α), εκτός νοσοκομείων και κλινικών. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥO Αθήνα, 26/07/2016 Αρ. πρωτ. : Γ3β/ΓΠ/οικ.57299 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών)

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1. (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 1 (Για πελάτες που διαθέτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια οχημάτων ή/και κατοικιών) ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ 2 Η

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ Κύκλος Κοινωνικής Προστασίας ΠΟΡΙΣΜΑ (Ν. 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, Άρθρο 3 5) Διακομιδή ασθενών από το ΓΝΑ «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ- ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» ΕΕΣ στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ. ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙA ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθ.. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΕΛΣΤΑΤ) (Έδρα: Πειραιώς 46 & Επονιτών, 185 10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΑΦΜ: 090401013,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 06 / 08 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 34642 ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016»

ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Διεύθυνση Ατομικών Ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας Προς: Όλο το Παραγωγικό Δίκτυο Περιφερειακές Υπηρεσιακές Ενότητες Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016 ΘΕΜΑ: «Παροχές Ομίλου ΥΓΕΙΑ 2016» Αγαπητοί Συνεργάτες, Σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709

ΑΔΑ: ΒΙΨΟ4691Ω3-14Ι. Εγκύκλιος: 1. Αθήνα, 13/1/2014. Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 Αθήνα, 13/1/2014 Αρ. πρωτ.: ΔΙΑΣΦ/Φ7/1/52709 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε. Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες,

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου Αγαπητοί Συνεργάτες, Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Το τελευταία χρόνια βιώνουμε σημαντικές αλλαγές στον Ασφαλιστικό κλάδο με κύριο χαρακτηριστικό την ένταση του ανταγωνισμού αναφορικά με το κόστος ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING A.E.

ACCURATE HEALTH AUDITING & CONSULTING A.E. Προς Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Καρδιολόγων Αξιότιμοι κύριοι, Σε συνέχεια της επιστολής που μας στείλατε με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2014, σας αποστέλλουμε την οικονομική μας προσφορά προς τον Σύλλογο σας,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» [Αριθμός Σύμβασης] [Κωδικό Μητρώου Παρόχου:..

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» [Αριθμός Σύμβασης] [Κωδικό Μητρώου Παρόχου:.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» [Αριθμός Σύμβασης] [Κωδικό Μητρώου Παρόχου:..] Στη(ν) [πόλη]. σήμερα την [ημερομηνία] μεταξύ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΠΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑ Ή ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΤΟΚΕΤΟ Ποιοι καλύπτονται Α. Όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας από την πρώτη ημέρα που αναλαμβάνουν εργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83)

Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Yγειονοµική περίθαλψη των φοιτητών (Π.. 327/83) Άρθρο 1 - Ποιοι δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη α. Υγειονοµική περίθαλψη, ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή, δικαιούνται οι προπτυχιακοί και µεταπτυχιακοί

Διαβάστε περισσότερα

296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 296 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 18/4/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 18/4/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα: 8/4/6 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ. Γγ/οικ.8 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σε ποιούς απευθυνόμαστε

Σε ποιούς απευθυνόμαστε Ποιοί είμαστε Εδώ και 4 χρόνια, το σύστημα υγείας ΠαρονClub, έχτισε ένα πανελλαδικό σύστημα υγείας, βασισμένο να καλύπτει τις πιο απαιτητικές και ραγδαίες αλλαγές αυτής της εύθραυστης εποχής. Σε μια εποχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΑΡΟΧΩΝ Τ.Υ.Π.Ε.Τ. (Σημειώνεται ότι αλλαγές ή/και προσθήκες στα ήδη ισχύοντα άρθρα ή εδάφια εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα) Άρθρο 3 Β. 5. Όλο το μόνιμο προσωπικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ Δ/νση: Φαρμάκου. 2. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής

1. Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ Δ/νση: Φαρμάκου. 2. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής Αθήνα, 26 Μαρτίου 2013 Αρ. Πρωτ.: οικ.11524 Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης ΠΡΟΣ Υπηρεσιών Υγείας 1. Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ Δ/νση: Φαρμάκου 2. Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ Τμήμα: Φαρμακευτικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Υποβολή Δικαιολογητικών από Δημόσια Νοσοκομεία ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 2. Αναλυτική κατάσταση (εις τριπλούν) 3. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ή Απόδειξη Είσπραξης Νοσηλίων ή Χρηματικό Λογαριασμό με στρογγυλή

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σύσταση Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων και παροχή οδηγιών»

ΘΕΜΑ: «Σύσταση Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Σύσταση Λογαριασμού Παροχών σε Χρήμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Κοινοποίηση σχετικών διατάξεων και παροχή οδηγιών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 27 /01/ 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ταχ.Διεύθυνση :Αγ. Κων/νου 8 (102 41) Γ99/22 ΑΡ. 8 Αρ.Τηλεφώνου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση. Θέμα: Ενημέρωση για τη διαδικασία αποζημίωσης υλικών από παρόχους του ΕΟΠΥΥ προς τους Δικαιούχους των παροχών

Ανακοίνωση. Θέμα: Ενημέρωση για τη διαδικασία αποζημίωσης υλικών από παρόχους του ΕΟΠΥΥ προς τους Δικαιούχους των παροχών Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση Πληροφορικής Ταχ. Δ/νση: Απ.Παύλου 12, ΤΚ 15123, Μαρούσι Ανακοίνωση Θέμα: Ενημέρωση για τη διαδικασία αποζημίωσης υλικών από παρόχους

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Τροποποίηση και συμπλήρωση του Κανονισμού Παροχών του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (Ο.Π.Α.Δ.) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ : Α Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9/13.07.2011 Στην συνεδρίαση του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: Β49ΚΘ-55Π ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 02/05/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Υ4α/οικ. 45610 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ.κ.διοικητεσ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008. Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 121/2008 Άρθρο 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟΣ Καθορίζονται ενιαία για τον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ) και όλους τους φορείς και κλάδους ασθένειας αρμοδιότητας Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΕΠΑ... ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ονοματεπώνυμο... Όνομα πατέρα... Ημερομηνία Γέννησης... ΑΜ... ΑΜΚΑ... Ασφαλιστικός Φορέας... Ημερομηνία έναρξης της αναπηρίας... Ειδικότητα Προέχουσας Πάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Χορήγηση λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του Ε.ΟΠ.Π.Υ.Υ. για το έτος 2012. ΣΧΕΤ. : Η αρ. 347/40/28-5-2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΘΕΜΑ : Χορήγηση λουτροθεραπείας στους ασφαλισμένους του Ε.ΟΠ.Π.Υ.Υ. για το έτος 2012. ΣΧΕΤ. : Η αρ. 347/40/28-5-2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr Γενική Δ/νση: Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις

Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΠΕΙΓΟΝ Πεύκη : 31.07.2015 Αριθμ. πρωτ. : ΔΑ3Β/19/οικ.29908 Προς : Όλες τις Περιφερειακές Δ/νσεις Γενική Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση Ελέγχου και Εκκαθάρισης Ταχ. Δ/νση : Απ. Παύλου 12 Μαρούσι 151

Διαβάστε περισσότερα

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε.

IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε. Το ιδιωτικό θεραπευτήριο IASIS - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ Α.Ε., αποτελεί ένα πρότυπο Διαγνωστικό Θεραπευτικό - Χειρουργικό & Ερευνητικό Κέντρο πού βρίσκεται στην πόλη των Χανίων και καλύπτει τις βασικές

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ».

ΘΕΜΑ : «Ένταξη των κλάδων ασθενείας ΕΤΑΑ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΟΠΥΥ». Αθήνα 14.11.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ. : 151

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιατρού: Συµβαλλόµενοι Στην Αθήνα σήµερα, την.../.../20..., µεταξύ : 1) Της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «CITY INSURANCE BROKERS Α.Ε.», που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Αρ. Σύμβασης: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Αρ. Σύμβασης: ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Αρ. Σύμβασης: Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την..., οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΔΙΩΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΨΥΧΙΑΤΡΩΝ, ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ, ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΩΜΑ ΙΑΤΡΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΕ.Π.Α. ΑΘΗΝΑ: 04/04/2013 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: Φ37/40 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Ταχ. Δ/νση : Αγίου Κων/νου 8 Τ.Κ. : 10241 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας

Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης. Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Βασικοί Όροι Προγραμμάτων Ασφαλίσεων Υγείας και Περίθαλψης Προστατεύουν Άριστα το Πολυτιμότερο Αγαθό της Ζωής μας Τα προγράμματα ασφαλίσεων υγείας της INTERAMERICAN καλύπτουν κάθε βαθμίδα υγειονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ. 7089/7.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του Υ.Υ.

ΣΧΕΤΙΚΑ: Το υπ' αριθ. 7089/7.01.2014 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού του Υ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7" ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (Υ.Πε) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας Ταχυδρομική Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Υ4α/147881/10 (ΦΕΚ 1851 Β/25-11-2010) : Ολοήμερη λειτουργία Νοσοκομείων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 1 του Ν. 3868/2010 «Αναβάθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κηφισιά 12/02/2016 Αριθ. πρωτ. 2265/16-02-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633 φαξ 213 2086757 Prom12@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση :

Προς : Όλους τους Συνεργάτες. Κοινοποίηση : Εσωτερικό Σηµείωµα Από : ιεύθυνση Offer Σελίδες : 1 ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. Προς : Όλους τους Συνεργάτες Tel : + 30 210 728 8000 Fax : +33 210 726 8810 Email:. Αριθµός επιστολής : Κοινοποίηση : Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την 02/01/2017, ημέρα Δευτέρα, οι συμβαλλόμενοι:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ. Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την 02/01/2017, ημέρα Δευτέρα, οι συμβαλλόμενοι: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Στο Μαρούσι Αττικής σήμερα την 02/01/2017,

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα Παροχών Περίθαλψης

Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα Παροχών Περίθαλψης 10 Ιουνίου 2008 Αρ. Πρωτ.:7013/7.5.2008 Ειδική Επιστήμονας: Ειρήνη Κυριακάκη 210-7289802 Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Αγ. Παύλου 12 ΤΚ 151 23 Ν. Φιλοθέη Αμαρουσίου Διεύθυνση Οικονομικού-Παροχών Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Στην........., σήµερα......... οι συµβαλλόµενοι: Α. Η εταιρία µε την επωνυµία «.........., A.Ε.» που εδρεύει στο.............., οδός......... αρ.........., νοµίµως εκπροσωπούµενη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Για την εκτέλεση των συνταγών θα προσκομίζεται υποχρεωτικά το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης του ασφαλισμένου.

Για την εκτέλεση των συνταγών θα προσκομίζεται υποχρεωτικά το βιβλιάριο υγειονομικής περίθαλψης του ασφαλισμένου. Στο Μαρούσι σήμερα την 31/10/2014 οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι: Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ ).» που χάριν συντομίας θα αποκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα