ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Στ.σήμερα την. οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στην Αθήνα (οδός ) με Α.Φ.Μ.. (Δ.Ο.Υ...) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., νόμιμα εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή της παρούσας με την υπ αριθμ. απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου. ΙΙ.., ως νόμιμος εκπρόσωπος τ.... που εδρεύει στ..νομίμως εκπροσωπούμεν που θα αποκαλείται στο εξής χάρη συντομίας «ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ». ΠΡΟΟΙΜΙΟ Το Ταμείο, ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης, ασφαλίζει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Παροχών Ασθένειας αυτού, όπως εκάστοτε ισχύουν και ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο Τμήμα της παρούσας Σύμβασης και υπό τις προϋποθέσεις που αυτός ορίζει, τα αμέσως και εμμέσως ασφαλισμένα δικαιούμενα πρόσωπα, μεταξύ των άλλων και για νοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία παρέχεται και σε συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, θεραπευτήρια και σε νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η ιδιωτική κλινική κέκτηται νομίμου αδείας λειτουργίας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας της Γενικής Δ/νσης Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφέρειας με αριθμό. και της βεβαιώσεως καλής λειτουργίας υπ αριθμ.., δυναμικότητας.κλινών και διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και το σύνολο της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής, που απαιτείται για επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς με ή χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία στους δικαιούχους ασφαλισμένους του Ταμείου, οι οποίοι στη συνέχεια χάρη συντομίας αποκαλούνται «ασθενείς», το δε Ταμείο καταβάλει τις σχετικές δαπάνες, σύμφωνα με τους ακολούθους ειδικότερους όρους: Όρος 1 1. Η ιδιωτική κλινική δηλώνει ότι διαθέτει σε πλήρη και καλή λειτουργία, μονάδες, Καρδιοχειρουργική, Καρδιολογική, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δυναμικότητας και.. κρεβατιών, αντίστοιχα, τα τμήματα όπως προβλέπονται από την αριθμ. 3/78/ απόφαση Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου

2 Υγείας (ΚΕΣΥ) και τις λοιπές εγκαταστάσεις και σύμφωνα με τους όρους της Ιατρικής Επιστήμης και τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των ιδιωτικών κλινικών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να διενεργεί επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς με ή χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία στις μονάδες και στα τμήματα που αναφέρονται στον παρόντα όρο και στα πλαίσια της άδειας λειτουργίας της, με το αναγκαίο, κατάλληλο και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό με γνώσεις και εμπειρία επί του αντικειμένου, όπως καρδιοχειρουργό, καρδιολόγο, ειδικό αναισθησιολόγο, καθώς επίσης και το αναγκαίο κατάλληλο και εξειδικευμένο νοσηλευτικό, διοικητικό και γενικά βοηθητικό προσωπικό, σύμφωνα με τους όρους της Ιατρικής Επιστήμης. Επίσης, η κλινική υποχρεούται να διαθέτει τις κλίνες της στους ασφαλισμένους του Ταμείου. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί είτε κατόπιν καταγγελίας ασφαλισμένων είτε κατόπιν ελέγχου των αρμοδίων οργάνων του Ταμείου ή άλλων οργάνων ότι το θεραπευτήριο δεν έχει ελεύθερες κλίνες εξαιτίας δέσμευσης αυτών η παρούσα θα καταγγέλλεται. 2. Η Κλινική αναλαμβάνει την υποχρέωση να διατηρεί σε όλη τη χρονική διάρκεια, που θα ισχύσει η σύμβαση αυτή: α) Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο Μονάδες, Τμήματα, Εγκαταστάσεις σε καλή και άρτια κατάσταση, όπως τουλάχιστον βρίσκονται σήμερα και το προσωπικό όπως τουλάχιστον έχει σήμερα (αριθμός, σύνθεση, καταλληλότητα, εξειδίκευση). β) Τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για την αποφυγή διασποράς λοιμώξεων, την προστασία από επικίνδυνες ακτινοβολίες, την ασφαλή αποθήκευση επικίνδυνων ουσιών και τη διατήρηση των μηχανημάτων και των αναλωσίμων στο καλύτερο δυνατό επίπεδο ασφαλείας. γ) Να προσαρμόζει και να συμπληρώνει τις εγκαταστάσεις, τα μέσα και το προσωπικό, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά και τις σχετικές οδηγίες και υποδείξεις των αρμοδίων αρχών. Το προσωπικό του, όσο αφορά τον αριθμό και την σύνθεσή του, κατάλληλα εκπαιδευμένο και με την κατάλληλη εξειδίκευση. δ) Να γνωστοποιεί αμέσως στο Ταμείο κάθε μεταβολή, που επέρχεται στη νομική προσωπικότητά της και στα πρόσωπα της σύνθεσης του επιστημονικού και λοιπού προσωπικού. ε) Αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης η Κλινική αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει στο Ταμείο τις μονάδες και τα ιατρικά τμήματα που διαθέτει και σχετίζονται με την παρούσα σύμβαση καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων ως επίσης και τους επιστημονικά υπεύθυνους και το λοιπό ιατρικό προσωπικό ανά τμήμα. στ) Σε περίπτωση απόκτησης νέων υπηρεσιών, νέων μηχανημάτων ή διενέργειας νέων τεχνικών που σχετίζονται με καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ή κατάργησης ή τροποποίησης των αρχικά δηλωθέντων, οφείλει να υποβάλλει στο ΤΑΜΕΙΟ συμπληρωματική δήλωση αυτών. 2

3 Όρος 2 1. Η Κλινική αναλαμβάνει την υποχρέωση να δέχεται για επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς με ή χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία ασφαλισμένους του Ταμείου ανεξάρτητα από την βαρύτητα της ασθενείας αυτών, στις μονάδες και τα τμήματα που αναφέρονται στον όρο 1 της παρούσας, ως επίσης και να παρέχει στους ασφαλισμένους του Ταμείου την απαιτούμενη και αναγκαία σε κάθε περίπτωση περίθαλψη. Η κάθε καρδιοχειρουργική επέμβαση, θα γίνεται από ομάδα ειδικευμένων γιατρών, η οποία θα αποτελείται από καρδιοχειρουργό, α και β χειρούργο βοηθό και δύο αναισθησιολόγους. 2. Η περίθαλψη των «ΑΣΘΕΝΩΝ» θα παρέχεται σε θάλαμο νοσηλείας όπως αυτό προβλέπεται στον ισχύοντα κανονισμό του Ταμείου. 3. Η εισαγωγή των «ΑΣΘΕΝΩΝ» στην Κλινική, θα γίνεται με προσκόμιση εισιτηρίου του Ταμείου και σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου. 4. Σε περίπτωση που ο «ΑΣΘΕΝΗΣ» δεν ακολουθήσει τη διαδικασία που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του παρόντος όρου, η Κλινική υποχρεούται να παραπέμψει τον «ΑΣΘΕΝΗ» στο Ταμείο, προκειμένου να εφοδιαστεί το σχετικό εισιτήριο. Σε αντίθετη περίπτωση, το Ταμείο, δεν υποχρεούται στην καταβολή της απαιτούμενης δαπάνης. Σε επείγουσες όμως περιπτώσεις, γίνεται εισαγωγή του ασφαλισμένου μόνο με το ισχύον βιβλιάριο ασθενείας του. Στις περιπτώσεις αυτές η Κλινική υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως ή το πολύ μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την είσοδο του ασθενούς, το Ταμείο για να εκδοθεί το σχετικό εισιτήριο. 5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο «ΑΣΘΕΝΗΣ» ή συγγενής του κατά την εισαγωγή δηλώσει εγγράφως στην Κλινική ότι επιθυμεί να νοσηλευθεί και να τύχει περαιτέρω παροχών από αυτές, που ορίζονται στον Κανονισμό Παροχών Ασθένειας, το Ταμείο σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνει τις επί πλέον δαπάνες. Όρος 3 1. Το Ταμείο υποχρεούται να καταβάλλει στην ιδιωτική κλινική για 10ήμερη νοσηλεία για τους «ΑΣΘΕΝΕΙΣ», που υποβλήθηκαν σε επεμβάσεις ανοικτής καρδιάς με ή χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία νοσήλιο οριζόμενο στο ποσόν των ΕΥΡΩ, σύμφωνα προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. Υ4ε/6424/ Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ. 1184/ , Τ.Β.), και όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. Στο νοσήλιο αυτό περιλαμβάνονται τα εξής: 3

4 α) Διαμονή μέχρι και δέκα (10) ημέρες στην Κλινική για νοσηλεία χωρίς επιπλοκές (στη ΜΕΘ και σε κλίνες του Νοσηλευτικού Τμήματος), όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υπ αριθμ. Υ4ε/οικ.28403/ Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 377/ , Τ.Β.). Σε περίπτωση κατά την οποία παρουσιασθούν επιπλοκές οι επιπλέον ημέρες νοσηλείας θα χρεώνονται ημερησίως με το ποσόν, που αντιστοιχεί στο ημερήσιο νοσήλιο των Μ.Ε.Θ., εφόσον νοσηλεύεται ο ασθενής στη Μ.Ε.Θ. Σε περίπτωση παράτασης της νοσηλείας εκτός της Μ.Ε.Θ. ισχύει το νοσήλιο της δικαιούμενης θέσης, καθώς και το εκάστοτε ισχύον κρατικό τιμολόγιο ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων. β) Η αμοιβή της Καρδιοχειρουργικής Ομάδας γιατρών, όπως αυτή καθορίζεται ως προς τη σύνθεσή της από τη διοίκηση της Ιδιωτικής Κλινικής, μετά από γνώμη των Επιστημονικών Επιτροπών της και αφορά στους γιατρούς των εμπλεκομένων ειδικοτήτων, εφόσον αυτοί λαμβάνουν μέρος, διαγνωστικά και θεραπευτικά στη συνολική διάγνωση και θεραπεία του ασθενούς, καταβάλλεται μέσω της Κλινικής. γ) Τα υλικά εξωσωματικής κυκλοφορίας Η τιμή των ειδικών υλικών, όπως η βαλβίδα, το μπαλόνι και ο βηματοδότης δεν συμπεριλαμβάνονται στο ποσόν του καθορισμένου για καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις νοσηλίου, αλλά χρεώνεται χωριστά, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες τιμές του παρατηρητηρίου τιμών κατά την ημερομηνία έκδοσής του με σημειωμένο τον αντίστοιχο κωδικό και επισυνάπτεται στα τιμολόγια η αντίστοιχη σελίδα από τη βάση δεδομένων του παρατηρητηρίου ή η κάθε φορά χαμηλότερη τιμή που καθορίζεται από το Σ.Υ.Σ.Π.Υ. ή η τιμή που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου. δ) Τα φάρμακα, τα έξοδα χειρουργείου, τα έξοδα ναρκώσεως, οι μικροβιολογικές εξετάσεις, οι ακτινολογικές εξετάσεις, το υγειονομικό υλικό (συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα για την αγορά ραμμάτων κ.λ.π. αναλώσιμου υλικού χειρουργείου). 2. Η απόδοση της δαπάνης των υλικών που δεν συμπεριλαμβάνονται στο καθορισμένο νοσήλιο θα γίνεται από ο Ταμείο ύστερα από έλεγχο και έγκριση των συγκεκριμένων δαπανών σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου και τις γενικές διατάξεις. Για την έγκριση των συγκεκριμένων υλικών υποβάλλονται με τα νοσήλια αναλυτικές ιατρικές γνωματεύσεις του θεράποντα καρδιοχειρουργού από τις οποίες θα προκύπτει η αναγκαιότητα χρήσης των συγκεκριμένων υλικών. 3. Η ημέρα εισόδου του «ΑΣΘΕΝΗ» στην Κλινική, ανεξαρτήτως ώρας, υπολογίζεται ως ολόκληρη ημέρα νοσηλείας. Δεν υπολογίζεται όμως, ως ημέρα νοσηλείας, ανεξάρτητα της ώρας, η ημέρα εξόδου. Στην περίπτωση κατά την οποία η είσοδος και η έξοδος του «ΑΣΘΕΝΗ» από την Κλινική συμπίπτουν στην ίδια ημέρα, το Ταμείο υποχρεούται στην καταβολή των εκτελεσθεισών ιατρικών πράξεων και παρακλινικών εξετάσεων. 4

5 Όρος 4 1. Σε περίπτωση που ο ασθενής αποβιώσει, πριν πραγματοποιηθεί εγχείρηση, το κόστος νοσηλείας υπολογίζεται με βάση το κοινό ημερήσιο νοσήλιο της δικαιούμενης θέσης. Σε περίπτωση που ο θάνατος επέλθει εντός του χειρουργείου ή μετά την εγχείρηση καταβάλλονται όλα τα έξοδα χειρουργείου, ναρκώσεως, εξωσωματικής κυκλοφορίας και η αμοιβή των γιατρών ήτοι: 763 ευρώ τα έξοδα χειρουργείου, 220 ευρώ έξοδα ναρκώσεως, ευρώ έξοδα εξωσωματικής κυκλοφορίας, ευρώ αμοιβή της καρδιοχειρουργικής ομάδας. Από δε τις ημέρες νοσηλείας θα κοστολογούνται μόνο αυτές που πραγματοποιήθηκαν. 2. Το καθοριζόμενο τιμολόγιο νοσηλίων Καρδιοχειρουργικών Επεμβάσεων, αποτελεί τιμή πακέτου, που είναι και η μέγιστη τιμή που δικαιολογείται για καρδιοχειρουργική επέμβαση. Δεν απαιτείται περαιτέρω ανάλυση για κάθε κατηγορία εξόδου, για να γίνει εκκαθάριση των λογαριασμών και απόδοση της δαπάνης. Συμφωνείται ότι παρέχεται η δυνατότητα διαπραγμάτευσης του τιμολογίου νοσηλίων Καρδιοχειρουργικών Επεμβάσεων ανάλογα με τον αριθμό των ασθενών ασφαλισμένων, που νοσηλεύονται στην κλινική. Το κατόπιν διαπραγμάτευσης καθοριζόμενο ποσό νοσηλίου δεν μπορεί να είναι ανώτερο του ποσού (πακέτο) που καθορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις 3. Οι αμοιβές που ορίζονται στις πιο πάνω παραγράφους του παρόντος όρου θα αναπροσαρμόζονται αυτοδίκαια κάθε φορά που τροποποιούνται με Νόμο ή Υπουργική Απόφαση. 4. Συμφωνείται ότι ο δεύτερος συμβαλλόμενος υποχρεούται να εκδίδει τα τιμολόγια των υλικών σύμφωνα με τις αναγραφόμενες τιμές στο παρατηρητήριο τιμών κατά την ημερομηνία έκδοσής τους με σημειωμένο τον αντίστοιχο κωδικό και να επισυνάπτει στα τιμολόγια την αντίστοιχη σελίδα από τη βάση δεδομένων του παρατηρητηρίου τιμών. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει ληφθεί απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου με την οποία έχουν ορισθεί ανώτατες τιμές για υλικά, οι οποίες είναι κατώτερες των αναγραφομένων στο παρατηρητήριο τιμών, καταβλητέες είναι οι δαπάνες που έχουν ορισθεί με την απόφαση του Δ.Σ. Φόροι, τέλη και επιβαρύνσεις που τυχόν προκύψουν κατ εφαρμογή της συμβάσεως βαρύνουν την ΚΛΙΝΙΚΗ. Όρος 5 Η Κλινική υποχρεούται να πραγματοποιεί τον μετεγχειρητικό ιατρικό έλεγχο των χειρουργηθέντων σ αυτό «ΑΣΘΕΝΩΝ» για χρονικό διάστημα 10 ημερών, μετά την έξοδο του «ΑΣΘΕΝΗ», ή και αργότερα, εάν πρόκειται για τον πρώτο έλεγχο. 5

6 Όρος 6 Οι ασφαλισμένοι που νοσηλεύονται στην Κλινική, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους υπόκεινται στις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Κλινικής, ο οποίος υποβάλλεται στο Ταμείο υποχρεωτικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης. Όρος 7 Απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί βαρύτατο παράπτωμα η κατακράτηση ή αποδοχή για φύλαξη, έστω και προσωρινά, από τη δεύτερη συμβαλλόμενη, βιβλιαρίων ασθενείας και συνταγολογίων των ασφαλισμένων του Ταμείου, καθώς και η μεσολάβησή της, με οποιονδήποτε τρόπο, για θεώρηση εντολών ιατρικών πράξεων από το Ταμείο. Σε περίπτωση που το βιβλιάριο ασθενείας ή και το συνταγολόγιο φαρμάκων παραμείνουν για οποιοδήποτε λόγο, στο χώρο της δεύτερης συμβαλλόμενης, οφείλει αυτή να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Ταμείου και να τα παραδώσει σ' αυτήν εντός δύο (2) ημερών. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση των συνταγολογίων των ασφαλισμένων για προμήθεια φαρμάκων, για όσο χρονικό διάστημα αυτοί νοσηλεύονται στη Κλινική. Τα βιβλιάρια νοσηλείας και τα συνταγολόγια είναι αυστηρώς προσωπικά και απαγορεύεται η χρήση αυτών για λογαριασμό τρίτων προσώπων. Όρος 8 Τα αρμόδια όργανα του Ταμείου, δικαιούνται να παρακολουθούν την ιατρική, φαρμακευτική και εν γένει περίθαλψη, την πιστή εφαρμογή του διαιτολογίου, την κατάλληλη για κάθε «ΑΣΘΕΝΗ» δίαιτα και γενικά την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης αυτής. Η Κλινική υποχρεούται να διαθέτει ανάλογο γραφείο, για την εξυπηρέτηση των πιο πάνω προσώπων. Όρος 9 Η Κλινική υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις του Κανονισμού Παροχών Ασθένειας του Ταμείου, όπως αυτός αναφέρεται στο Προοίμιο της παρούσας. Το Ταμείο διατηρεί το δικαίωμα σύναψης συμβάσεων, ομοίου ή άλλου περιεχομένου και με άλλες ιδιωτικές κλινικές χωρίς καμία δέσμευση προς τούτο. Όρος 10 Η Κλινική υποχρεούται όπως: - Τηρεί ειδικό μητρώο γιο τους ασφαλισμένους του ΤΑΜΕΙΟΥ στο οποίο θα καταχωρεί τα ατομικά τους στοιχεία και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών λεπτομερώς, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται από το Ταμείο. - Τηρεί φύλλα νοσηλείας, στα οποία θα αναγράφεται αμέσως κάθε ημέρα η εφαρμοζόμενη θεραπεία. 6

7 - Δέχεται ανά πάσα ώρα τους ελεγκτές ιατρούς του ΤΑΜΕΙΟΥ, προκειμένου αυτοί να παρακολουθούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους ασφαλισμένους του Ταμείου. - Η Κλινική όταν κληθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΤΑΜΕΙΟΥ για την παροχή εγγράφως ή προφορικώς οποιωνδήποτε στοιχείων ή διευκρινήσεων που έχουν σχέση με τις υπηρεσίες της προς τους ασφαλισμένους, υποχρεούται στην παροχή αυτών μέσα στις τασσόμενες από τις υπηρεσίες προθεσμίες. Όρος 11 Η Κλινική πρέπει να τηρεί και ηλεκτρονικό αρχείο των παρεχόμενων υπηρεσιών που πραγματοποιεί για τους ασφαλισμένους του Ταμείου. Το ως άνω αρχείο θα βρίσκεται πάντοτε στη διάθεση του Ταμείου. Σε περίπτωση μη ύπαρξης τέτοιου αρχείου θα πρέπει εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος να γίνουν από τη Κλινική οι απαραίτητες ενέργειες για την δημιουργία του. Συμφωνείται ότι με την ολοκλήρωση της εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3892/2010 η Κλινική υποχρεούται να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. ιβ του άρθρου 1 του Ν.3892/2010, διότι σε αντίθετη περίπτωση η σύμβαση θα καταγγέλλεται. Όρος 12 Οι συμβαλλόμενοι διατηρούν το δικαίωμα διακοπής της σύμβασης αζημίως για τον καθένα, ανάλογα με τις διαμορφούμενες κάθε φορά ανάγκες, αφού προηγουμένως ενημερώσουν δύο μήνες πριν η μία πλευρά την άλλη. Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων της σύμβασης από την Κλινική, η Κλινική ορίζεται να καταβάλλει στο ΤΑΜΕΙΟ ως ποινική ρήτρα ποσό ίσο με το 25% του αιτούμενου ποσού νοσηλίων του προηγουμένου μηνός. Συμφωνείται ρητά ότι αυτή η ποινική ρήτρα είναι εύλογη και δίκαιη και το Ταμείο δικαιούται να παρακρατεί το ποσόν της ποινικής ρήτρας από το ποσόν το οποίο οφείλει στην Κλινική. Όρος 13 Οποιαδήποτε μεταβολή των όρων της παρούσας σύμβασης θα γίνεται και θα αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία, αποκλειομένου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου ακόμη δε και του όρκου. Όρος 14 Για κάθε διαφορά, που τυχόν θα ανακύψει κατά την ερμηνεία ή την εφαρμογή της παρούσας συμβάσεως αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια. 7

8 Όρος Η ισχύς της σύμβασης αυτής ορίζεται σε τρία χρόνια. 2. Στην περίπτωση κατά την οποία η σύμβαση αυτή καταγγελθεί σε χρόνο που εξακολουθεί η νοσηλεία «ΑΣΘΕΝΩΝ» στην Κλινική, αυτή υποχρεούται να συνεχίσει την παροχή των υπηρεσιών του κατά τα οριζόμενα στη σύμβαση αυτή μέχρι την πλήρη αποθεραπεία των «ΑΣΘΕΝΩΝ». Όρος Με την παρούσα σύμβαση ρητά παρέχεται σε αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη το δικαίωμα να προβούν οποτεδήποτε, αζημίως, στην καταγγελία και λύση αυτής. Την πρόθεσή τους αυτή οφείλουν να τη γνωστοποιήσουν στον αντισυμβαλλόμενό τους. Η λύση της παρούσας σύμβασης με την κατά το παρόν άρθρο καταγγελία, επέρχεται μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησής της στον αντισυμβαλλόμενο, αζημίως για τον καταγγέλλοντα. Η Κλινική δέχτηκε ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σύμβασης αυτής και υπόσχεται την πιστή και ακριβή τήρηση αυτών. Σε πίστωση των ανωτέρω που συμφωνήθηκαν, συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία έλαβε ένα κάθε συμβαλλόμενο μέρος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ 8

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ"

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ TOY. ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ " ΓΙΑ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ" Στ σήμερα την... του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφ' ενός του στ.. εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία... που στη συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Στ σήμερα την οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1.

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. 1 Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) Άρθρο 1. Το "ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ" (Τ.Υ.Π.Ε.Τ.) συστήθηκε μετά από τη συγχώνευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013. ΘΕΜΑ: Νέο προϊόν Ασφάλισης Υγείας με την ονομασία ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤAΣΙΑ ΚΩΔ. Υ4Θ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΩΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 86791 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ, ΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο

Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ. Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Τ.Υ..Κ.Υ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΩΝ Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείµενο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Β ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 22/22-1-1993 ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ

ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑ Στο Γραφείο του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Περιφέρειας Αττικής περιήλθε καταγγελία ανώνυμης εταιρείας( ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ Σ.Ε.Π.Π.Π. & ΜΕΛΟΥΣ για την είσπραξη λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών τελών WIND Στην Αθήνα σήμερα../../2013 μεταξύ αφενός του Συνεταιρισμού Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιγνιδιών Πρόγνωσης (στο

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ

Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Καλώς ήλθατε στην ΑΧΑ Η ΑΧΑ είναι ένας παγκόσμια αναγνωρισμένος πάροχος προστασίας της υγείας με περισσότερο από 20 εκατομμύρια ασφαλισμένους στον κλάδο ζωής και υγείας, σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Υ4Θ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Σύμφωνα με τους γενικούς όρους του παρόντος ασφαλιστηρίου υγείας, η Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών " Η ΕΘΝΙΚΗ ", στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002944512 2015-07-30

15PROC002944512 2015-07-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 23 /07/2015 Αριθμ. Πρωτ. 19378 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΒΑΝΟ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗΣ 1 Διακήρυξη ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4737

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4737 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4737 Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ - του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ» ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α )

Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) Κ ΑΛ Υ ΨΗ ΕΞΟ ΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ M E D I h o s p i t a l S m a r t & F l e x i ( Α 3 6 Α ) FH Smart & Flexi Α Ρ Θ Ρ Ο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος Ασφαλιστηρίου και όσα αναγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 05 /06/2015

Πειραιάς, 05 /06/2015 Πειραιάς, 05 /06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μελέτη υπηρεσιών ταξιθεσίας και έκδοσης εισιτηρίων για τις ανάγκες των πολιτιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες:

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #430.000,00# ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23% ΘΕΜΑ: Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιστημονικού Εξοπλισμού για την Μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής στα πλαίσια της πράξης «Infrafrontier-GR: H Ελληνική Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 15/05/2015 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 162759 Α.Δ.Α.: ΩΚ36ΟΡΕ1-904 ENIAIO TAMEIO ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης»

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Επεξεργασία απορριμμάτων με κινητό σύστημα κομποστοποίησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών Ταχ. Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο Λακωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002361821 2014-10-24

14PROC002361821 2014-10-24 Μαρούσι 24/10/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/4 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ν. Γουβέλη Τηλ.: 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ. Δ/νση: Απ.

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε ανοικτό δημόσιο και μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της μεταφόρτωσης, μεταφοράς και απόρριψης σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας. Η εκτέλεση της υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα