ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005

2 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ Ορισµός Εξοπλισµός ατοµικής προστασίας νοείται κάθε εξοπλισµός τον οποίο ο εργαζόµενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία, γιά να προστατεύεται από έναν ή περισσότερος κινδύνος γιά τη ασφάλεια και την γεία το, καθώς και κάθε σµπλήρωµα ή εξάρτηµα το εξοπλισµού πο πηρετεί ατόν τον σκοπό. Γενικός κανόνας Οι εξολπισµοί ατοµικής προστασίας πρέπει να χρησιµοποιούνται εφόσον οι κίνδνοι δεν είναι δνατόν να αποφεχθούν ή να περιορισθούν επαρκώς µε τεχνητά µέσα σλλoγικής προστασίας ή µε µέτρα, µεθόδος ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας. Υποχρεώσεις εργοδοτών Σε κάθε περίπτωση οι εξοπλισµοί ατοµικής προστασίας πο χορηγούνται πρέπει: Να είναι κατάλληλοι γιά τος κινδύνος πο πρέπει να προλαµβάνονται και να µην σνεπάγεται η χρήση τος νέος κινδύνος. Να ανταποκρίνονται στις σνθήκες πο επικρατούν στον χώρο εργασίας. Να έχον επιλεγεί µε πρόνοια γιά τις εργονοµικές ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας της γείας των εργαζοµένων. Να έχον ποστεί τις απαραίτητες προσαρµογές ώστε να ταιριάζον στον χρήστη. Στην περίπτωση πολλαπλών κινδύνων, γιά τος οποίος απαιτείται να φορά ο εργαζόµενος τατόχρονα περισσότερος από έναν εξοπλισµούς, οι εξοπλισµοί ατοί πρέπει να είναι σµβατοί και να διατηρούν την αποτελεσµατικότητα τος έναντι των αντίστοιχων κινδύνων. Οι εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο γιά τις προβλεπόµενες χρήσεις και σύµφωνα µε τις οδηγίες το κατασκεαστή. Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι σαφείς ώστε να είναι κατανοητές από τος εργαζόµενος. Οι όροι κάτω από τος οποίος πρέπει να χρησιµοποιείται ο εξοπλισµός ατοµικής προστασίας, ιδίως όσον αφορά την διάρκεια το χρόνο πο θα πρέπει ο εργαζόµενος να τον φορά θα καθορίζονται από την σοβαρότητα το κινδύνο, την σχνότητα της έκθεσης στον κίνδνο, τα χαρακτηριστικά της θέσης εργασίας και από την απόδοση το εξοπλισµού ατοµικής προστασίας. Οι εξοπλισµοί ατοµικής προστασίας χορηγούνται από τον εργοδότη δωρεάν στος εργαζόµενος και πρέπει να προορίζονται γιά προσωπική χρήση. Εφόσον οι περιστάσεις απαιτούν χρησιµοποίηση το εξοπλισµού από περισσότερος εργαζόµενος, πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα γιά την αποφγή προβληµάων γείας και γιεινής στος διάφορος χρήστες. Ο εργοδότης µεριµνά και παρέχει τις κατάλληλες διεκολύνσεις και µέσα γιά την καλή λειτοργία των εξοπλισµών ατοµικής προστασίας την ικανοποιητική κατάστασή τος από την άποψη της αποτελεσµατικής προστασίας των εργαζοµένων µε τις αναγκαίες σντηρήσεις, επισκεές και καθαρισµούς και την άµεση αντικατάστασή τος στις περιπτώσεις πο παροσιάζον προχωρηµένη φθορά ή έχει λήξει ο επιτρεπόµενος

3 χρόνος χρήσης τος. Επίσης φροντίζει γιά την φύλαξη τος σε ειδικές θέσεις ή χώρος µε καλές σνθήκες καθαριότητας και γιεινής. Ο εργοδότης ενηµερώνει εκ των προτέρων τος εργαζόµενος σχετικά µε τος κινδύνος από τος οποίος τος προστατεύει ο εξοπλισµός ατοµικής προστασίας. Ο εργοδότης εξασφαλίζει την εκπαίδεση καθώς επίσης και την οργάνωση, ενδεχοµένως, ασκήσεων γιά την χρησιµοποίηση των εξοπλισµών ατοµικής προστασίας. Αξιολόγηση των εξοπλισµών ατοµικής προστασίας Πριν από την επιλογή ενός εξοπλισµού εργασίας ο εργοδότης ποχρεούται να λαµβάνει πόψη το την έγγραφη γνώµη το ΤΑ και το ΓΕ και να αξιολογεί τον εξοπλισµό. Η αξιολόγηση ατή πρέπει να περιλαµβάνει: α)την καταγραφή, ανάλση και εκτίµηση των κινδύνων πο δεν είναι δνατόν να αποφεχθούν µε άλλα µέσα ή µέτρα. β)τον καθορισµό των χαρακτηριστικών πο απαιτούνται γιά να ανταποκρίνεται ο εξοπλισµός στος κινδύνος ατούς, έχοντας π όψη τις ενδεχόµενες πηγές κινδύνων πο είναι δνατόν να δηµιοργήσει ο ίδιος ο εξοπλισµός ατοµικής προστασίας. γ)την εκτίµηση των ανωτέρω χαρακτηριστικών των πό εξέταση διαθέσιµων εξοπλισµών ατοµικής προστασίας. Υποχρεώσεις κατασκεαστών, εισαγωγέων και παντός είδος προµηθετών Οι κατασκεαστές, εισαγωγείς και παντός είδος προµηθετές εξοπλισµών ατοµικής προστασίας ποχρεούνται: να κατασκεάζον, να διαθέτον στην αγορά και να εκθέτον µόνο εξοπλισµούς ατοµικής προστασίας πο πληρούν τος κανονισµούς γείας και ασφάλειας της εργασίας πο ισχύον κάθε φορά καθώς και τος κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής. Να χορηγούν οδηγίες χρήσης στα ελλήνικά. Να χορηγούν στος εργοδότες κάθε είδος χρήσιµες πληροφορίες πο θα τος βοηθήσον στην αξιολόγηση το εξοπλισµού. Κανόνες χρησιµοποίησης Ο εργοδότης οφείλει να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα γιά την προστασία της ασφάλειας και της γείας των εργαζοµένων, σµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων πρόληψης κινδύνων, ενηµέρωσης και κατάρτισης, καθώς και της δηµιοργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων µέσων εφαρµόζοντας τα κατωτέρω: καταγραφή, ανάλση και εκτίµηση των κινδύνων, αποτροπή της εµφάνισης των κινδύνων, αντικατάσταση το επικίνδνο από το λιγότερο επικίνδνο, εγκλεισµό το κινδύνο ή περιορισµό της περιοχής το κατά τρόπο πο εξασφαλίζει ότι σε κανονική λειτοργία δεν εκτίθενται σε κίνδνο οι εργαζόµενοι, περιορισµό το αριθµού των εργαζοµένων πο εκτίθενται στον κίνδνο ή το χρόνο έκθεσής τος, χορήγηση κατάλληλο και κατάλληλα σντηρηµένο εξοπλισµού ατοµικής προστασίας, επανέλεγχο γιά εκ νέο καταγραφή κινδύνων και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων πο έχον ήδη λήφθεί. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζει:

4 Επαρκή σντήρηση των εγκαταστάσεων και των µηχανισµών προστασίας. Οτι οι εργαζόµενοι έχον σαφή και πλήρη γνώση των κινδύνων πο παραµένον καθώς και των τρόπων αντιµετώπισής τος. Η χρησιµοποίηση εξοπλισµού ατοµικής προστασίας γιά την προφύλαξη από τον επαγγελµατικό κίνδνο επιτρέπεται, αλλά και απαιτείται, εφόσον είναι αποτελεσµατική, στις πιό κάτω περιοριστικά αναφερόµενες περιπτώσεις: όταν έχει εξαντληθεί κάθε άλλης µορφής µέτρο γιά να εξαλειφθούν ή µετριασθούν οι κίνδνοι και δεν πάρχει άλλος λογικά εφικτός τρόπος γιά να αποφεχθούν οι κίνδνοι πο παραµένον, σαν προσωρινό µέτρο σε περίπτωση εκτάκτο κινδύνο, σαν προσωρινό µέτρο µέχρις ότο ολοκληρωθεί η λήψη µόνιµων µέτρων, και µόνον πό τις εξής προποθέσεις Ο εξοπλισµός ατοµικής προστασίας πο διατίθεται να είναι κατάλληλος για τος κινδύνος, την περίσταση και τον χρήστη. να είναι ακόµη κατάλληλα σντηρηµένος, καθαρός και εφόσον απαιτείται να απολµαίνεται. Οι εργαζόµενοι πο θα τον χρησιµοποιήσον, να έχον εκπαιδεθεί στη σωστή το χρήση και να έχον αποδείξει ότι την ξέρον και την εφαρµόζον σωστά. Ενηµέρωση και εκπαίδεση των εργαζοµένων Στα πλαίσια της ενηµέρωσης των εργαζοµένων, οι εργαζόµενοι ή /και οι εκπρόσωποί τος ενηµερώνονται γιά όλα τα µέτρα πο πρέπει να ληφθούν όσον αφορά την ασφάλεια και την γεία των εργαζοµένων κατά την χρησιµοποίηση εξοπλισµών ατοµικής προστασίας, λαµβανοµένων π όψη των απαιτήσεων ενηµέρωσης και εκπαίδεσης πο καθορίζονται από τις ποχρεώσεις των εργοδοτών και τος κανόνες χρησιµοποίησης. Για κάθε εξοπλισµό ατοµικής προστασίας παρέχονται και είναι διαθέσιµες, µέσα στην επιχείρηση, οι κατάλληλες πληροφορίες πο απαιτούνται για την σωστή χρησιµοποίησή το. Οι εργαζόµενοι εκπαιδεύονται και όποτε απαιτείται από το είδος το εξοπλισµού την φύση και τις σνθήκες εργασίας εξασκούνται ειδικά στην αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των εξοπλισµών ατοµικής προστασίας. ιαβούλεση και σµµετοχή των εργαζοµένων Οι εργοδότες ζητούν την γνώµη των εργαζοµένων και διεκολύνον την σµµετοχή τος, αναφορικά µε τα θέµατα πο σχετίζονται µε την χρησιµοποίηση των εξοπλισµών ατοµικής προστασίας. Οι εργαζόµενοι ενηµερώνονται γα όλα τα µέτρα πο πρόκειται να ληφθούν ή πο ήδη έχον ληφθεί, όσον αφορά στην ασφάλεια και την γεία των εργαζοµένων, στις περιπτώσεις πο χρησιµοποιούνται κατά την εργασία εξοπλισµοί ατοµικής προστασίας. Για τον καθορισµό των εργασιών κατά τις οποίες θα χρησιµοποιείται εξοπλισµός ατοµικής προστασίας και γιά την επιλογή το κατάλληλο εξοπλισµού οι εργοδότες διαβολεύονται µε

5 τος εκπροσώπος των εργαζοµένων γιά την γιεινή και την ασφάλεια της εργασίας ή και µε τος ίδιος τος εργαζόµενος. Κατηγορίες εξοπλισµών ατοµικής προστασίας και γενικές αρχές χρήσης τος Ενδύµατα και ποδήµατα εργασίας-αδιάβροχα ενδύµατα και ποδήµατα Όταν κατά την διάρκεια της εργασίας πάρχει κίνδνος να λερωθούν ή να καταστραφούν τα κανονικά ρούχα και τα παπούτσια των εργαζοµένων πρέπει ατοί να εφοδιάζονται µε τα κατάλληλα ενδύµατα και ποδήµατα εργασίας. Εργαζόµενοι κάτω από βροχή, ή άλλες ανάλογες σνθήκες εργασίας, πρέπει να εφοδιάζονται µε ενδύµατα, ποδήµατα και κάλµµα κεφαλιού αδιάβροχα. Τα ανωτέρω πρέπει να στεγνώνονται µετά την χρήση τος και να φλάσσονται σε καλά αεριζόµενο χώρο µακριά από πηγές θερµότητας. Προστασία κεφαλιού Στις περιπτώσεις πο οι εργαζόµενοι εκτίθενται σε κίνδνο τραµατισµού το κεφαλιού τος κατά την διάρκεια της εργασίας πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλο κράνος ασφαλείας. Ο κίνδνος ατός µπορεί να προέλθει από: πτώση των ίδιων των εργαζοµένων πτώση ή εκτίναξη αντικειµένων πρόσκροση σε αντικείµενο, µηχάνηµα ή στοιχείο κατασκεής. Στις περιπτώσεις κινδύνο ατχήµατος από ηλεκτροπληξία οι εργαζόµενοι πρέπει να εφοδιάζονται µε προστατετικά κράνη από µονωτικό λικό. Οι εργαζόµενοι πο κατά την διάρκεια της εργασίας τος εκτίθενται στον ήλιο για µεγάλα διαστήµατα κατά την θερινή περίοδο πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλο κάλµµα κεφαλιού, εφόσον δεν είναι δνατόν να προστατεθούν από τον ήλιο µε άλλο τρόπο. Προστασία µατιών και προσώπο Οι εργαζόµενοι πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλη προσωπίδα, κατάλληλα γαλιά (µε άχρωµα ή έγχρωµα κρύσταλλα), ή άλλο κατάλληλο, ανάλογο µε την φύση της εργασίας, ατοµικό µέσο προστασίας όταν πάρχει κίνδνος τραµατισµού το προσώπο και των µατιών τος, ή βλάβης της όρασής τος από: εκτινασσόµενα σωµατίδια επικίνδνες οσίες (καστικά, ερεθιστικά γρά, ατµούς κτλ) επικίνδνες ακτινοβολίες

6 Προστασία χεριών και βραχιόνων Οι εργαζόµενοι πρέπει να εφοδιάζονται µε κατάλληλα γάντια και όταν χρειάζεται, µε καλύµµατα των βραχιόνων τος, ή να τος χορηγούνται ειδικές προστατετικές κρέµες, ανάλογα µε την φύση της εργασίας, το είδος και τον βαθµό το επαγγελµατικού κινδύνο, για την προστασία των χεριών και των βραχιόνων τος από: οσίες θερµές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές εκτινάξεις διάπρων ή αιχµηρών σωµατιδίων, κίνδνο ηλεκτροπληξίας, αντικείµενα, εργαλεία ή µηχανήµατα ψηλής θερµοκρασίας ή µε επιφάνειες και ακµές αιχµηρές ή κοφτερές, µηχανήµατα ή εργαλεία πο είναι δνατόν µε άλλο τρόπο να τραµατίσον τα χέρια (πχ µε σνεχή τριβή, πρόσκροση ή δονήσεις, όπως κατά τον χειρισµό των διατρητικών αερόσφρων) Προστασία ποδιών Εργαζόµενοι πο λόγω της φύσης της εργασίας ή των χώρων εργασίας στος οποίος απασχολούνται, κινδνεύον να τραµατιστούν στα πόδια πρέπει να εφοδιάζονται µε τα κατάλληλα, ανάλογα µε το είδος το κινδύνο, ποδήµατα ασφαλείας. Ο κίνδνος ατός µπορεί να προέλθει κύρια από: πτώση αντικειµένων, πρόσκροση ή σύνθλιψη, οσίες θερµές, τοξικές, ερεθιστικές ή διαβρωτικές, καρφιά ή άλλα αιχµηρά λικά ή επιφάνειες, εργαλεία µε κοφτερές ακµές, ολισθηρές επιφάνειες Προστασία από πτώσεις Σχοινιά και ζώνες ασφαλείας Οι εργαζόµενοι σε θέσεις µε σηµαντική ψοµετρική διαφορά από τον περιβάλλοντα χώρο, πο δεν είναι δνατόν να προστατεθούν από τον κίνδνο πτώσης µε τεχνικά ή άλλα µέτρα σλλογικής προστασίας, πρέπει να εφοδιάζονται µε ατοµικές ζώνες και σχοινιά ασφαλείας ειδικά κατασκεασµένα γιά τον σκοπό ατό. Γιά την επιλογή και χρήση των ζωνών και των σχοινιών ασφαλείας ισχύον οι παρακάτω βασικές αρχές: Όλα τα µεταλλικά µέρη των ζωνών και των σχοινιών ασφαλείας πρέπει να είναι από σφρήλατο χάλβα ή από άλλο ισοδύναµης αντοχής λικό. Τα σχοινιά ασφαλείας πρέπει να είναι κατασκεασµένα από σνθετικά νήµατα ψηλής αντοχής, ή από ειδικό εύκαµπτο σρµατόσχοινο αν πάρχει κίνδνος να κοπούν από εξωτερική αιτία. Οι γάντζοι πο χρησιµοποιούνται γιά την αγκύρωση των ζωνών ασφαλείας πρέπει να είναι ειδικοί γιά τον σκοπό ατό γάντζοι ασφαλείας.

7 Οι ζώνες και τα σχοινιά ασφαλείας πρέπει να ελέγχονται πριν από κάθε χρήση. Κατά την χρήση των σχοινιών ασφαλείας πρέπει να αποφεύγεται η επαφή τος µε κοφτερές γωνίες, πηγές θερµότητας, οξέα, ή καστικές οσίες. Οι ζώνες ασφαλείας πρέπει να προσαρµόζονται µόνες τος ή µε σχοινιά ασφαλείας, σε ένα σταθερό και ασφαλές σηµείο αγκύρωσης. Απαγορεύεται να στερεώνεται παραπάνω από ένα σχοινί ασφαλείας στο ίδιο σηµείο αγκύρωσης. Επίσης απαγορεύεται να σνδέονται µε το ίδιο σχοινί ασφάλειας περισσότεροι από ένας εργαζόµενοι. Όταν η ζωή και η ασφάλεια ενός εργαζοµένο εξαρτάται µόνο από τη ζώνη ή το σχοινί ασφάλειας ατός δεν πρέπει να εργάζεται σε αποµονωµένη θέση εργασίας χωρίς παρακολούθηση. ίκτα σγκράτησης Οι ζώνες και τα σχοινιά ασφαλείας δεν είναι απαραίτητα εφόσον έχον εγκατασταθεί,στις θέσεις πο πάρχει κίνδνος πτώσης των εργαζοµένων, κατάλληλα και ασφαλή δίκτα σγκράτησης. Τα δίκτα σγκράτησης πρέπει : να είναι ειδικά κατασκεασµένα από ψηλής αντοχής σνθετικά νήµατα ή σύρµατα γιά τον σκοπό ατό, να είναι εφοδιασµένα µε τα κατάλληλα µέσα ασφαλούς πρόσδεσης και αγκύρωσης. Προστασία από κινούµενα οχήµατα Οι εργαζόµενοι πο εκτίθενται σχνά σε κίνδνο ατχήµατος από κινούµενα οχήµατα πρέπει να εφοδιάζονται µε: ειδικά εδιάκριτα, ακόµη και σε σνθήκες µειωµένης ορατότητας, ενδύµατα χρώµατος ζωηρού κίτρινο ή πορτοκαλί µέσα ή εξαρτήµατα πο αντανακλούν το φως. ] Προστασία των αναπνεστικών οδών Όταν η προστασία της γείας των εργαζοµένων από την εισπνοή επικίνδνης σκόνης, καπνών, τοξικών αερίων ή την έλλειψη επαρκούς ποσότητας οξγόνο δεν µπορεί να εξασφαλιστεί αποτελεσµατικά µε κλειστά σστήµατα, εγκαταστάσεις επαρκούς τοπικού εξαερισµού ή άλλα τεχνικής φύσης µέτρα, πρέπει ατοί να εφοδιάζονται µε τα κατάλληλα, ανάλογα µε την φύση της εργασίας και το είδος το επαγγελµατικού κινδύνο, ατοµικά µέσα προστασίας των αναπνεστικών οδών. Τα µέσα προστασίας αναπνοής διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Αναπνεστήρες µε φίλτρο γιά τον καθαρισµό το εισπνεόµενο αέρα το άµεσο περιβάλλοντος από τα αιωρούµενα τοξικά αέρια ή την σκόνη. Ατοδύναµες αναπνεστικές σσκεές. Αναπνεστικές σσκεές µε σνεχή παροχή καθαρού αέρα, µέσω σωλήνα, από το εξωτερικό περιβάλλον εκτός το µολσµένο χώρο εργασίας. Εκλογή µέσων ατοµικής προστασίας Εκτίµηση και εκλογή Για την εκτίµηση της ανάγκης χρήσης ΜΑΠ πρέπει να ακολοθηθούν τα ακόλοθα βήµατα:

8 1. Έρενα το εν λόγω χώρο εργασίας και προσπάθεια αναγνώρισης πιθανών πηγών κινδύνο. Κατηγορίες κινδύνο πο πρέπει να σµπεριληφθούν είναι προσκρούσεις, διατρήσεις, σµπιέσεις, χηµικοί παράγοντες, θερµοκρασία, επιβλαβείς σκόνες, φωτεινή ακτινοβολία, πτώσεις κτλ. 2. Πιθανές πηγές : - Πηγές κίνησης: κινούµενα στοιχεία εξοπλισµού ή κίνηση προσωπικού πο µπορεί να να έχει σαν αποτέλεσµα την σύγκροση µε στάσιµο εξοπλισµό. - Πηγές ψηλής θερµοκρασίας πο µπορούν να προκαλέσον εγκαύµατα, τραµατισµό οφθαλµών ή ανάφλεξη. - Έκθεση σε χηµικούς παράγοντες. - Πηγές έκλσης επιβλαβούς σκόνης. - Έκθεση σε χηµικούς παράγοντες. - Πηγές έκλσης επιβλαβούς σκόνης. - Πηγές φωτεινής ακτινοβολίας πχ ηλεκτροκόλληση, οξγονοκοπή, θερµικές κατεργασίες, φούρνοι κτλ. - Πηγές αντικειµένων πο µπορεί να πέσον από ψηλότερα σηµεία. - Πηγές αντικειµένων πο µπορεί να ριχθούν σε χαµηλότερα σηµεία. - Πηγές αιχµηρών αντικειµένων πο µπορεί να κόψον ή γενικότερα να τραµατίσον τα χέρια. - Πηγές αντικειµένων πο µπορεί να πέσον και να τραµατίσον τα πόδια. - ιάταξη θέσεων εργασίας και χωροθέτηση σνεργατών. - Ηλεκτρικοί κίνδνοι. - Στοιχεία τραµατισµών και ατχηµάτων πο θα βοηθήσον στην αναγνώριση τχόν προβληµάτων. 3.Οργάνωση δεδοµένων Στην σνέχεια το λικό και οι πληροφορίες πο έχον σλλεχθεί πρέπει να οργανωθούν. Το λικό ατό αποτελεί την βάση για την εκτίµηση κινδύνο πο θα δώσει την δνατότητα στον εργοδότη να επιλέξει τα κατάλληλα ΜΑΠ. 4. Ανάλση δεδοµένων Έχοντας σλλέξει και οργανώσει τα δεδοµένα ανά σγκεκριµένη απασχόληση, εκτιµάται η πιθανότητα τραµατισµού. Κάθε µία από τις αναγνωρισθείσες πηγές κινδύνο πρέπει να µελετηθεί και να κατηγοριοποιηθεί ανάλογα µε τον τύπο της, το επίπεδο το κινδύνο και την σοβαρότητα το πιθανού τραµατισµού. Όπο µπορεί να προβλεφθεί ότι ο εργαζόµενος εκτίθεται σε περισσότερος το ενός κινδύνο τατόχρονα, οι σνέπειες πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα. 5. Επιλογή κατεθντήριων γραµµών Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω η γενική διαδικασία επιλογής ΜΑΠ είναι: -Εξοικείωση µε τος πιθανούς κινδύνος και τος διαθέσιµος τύπος ΜΑΠ, και το τι µπορούν να προσφέρον. Π.Χ. προστασία από πρόσκροση, προστασία από πιτσίλισµα κτλ.

9 -Σύγκριση των κινδύνων πο σχετίζονται µε το περιβάλλον εργασίας, π.χ. ταχύτητες πρόσκροσης, µάζες, ένταση ακτινοβολίας, µε τις δνατότητες των διαθέσιµων ΜΑΠ. -Επιλογή των ΜΑΠ πο εξασφαλίζον ένα επίπεδο προστασίας µεγαλύτερο από το ελάχιστο απαιτούµενο για την προστασία το εργαζοµένο από τος κινδύνος. -Χορήγηση των ΜΑΠ στος εργαζόµενος και παροχή οδηγιών για την φροντίδα και τον τρόπο χρήσης τος. Είναι πολύ σηµαντικό ο χρήστης εργαζόµενος να ενηµερωθεί πλήρως για όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τα όρια χρήσης των ΜΑΠ το. - Προσαρµογή. Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στην άνεση και τη σωστή εφαρµογή των ΜΑΠ. Ο εργαζόµενος αναµένεται να φορά και να χρησιµοποιεί τα ΜΑΠ αν είναι άνετα και βολικά. ΜΑΠ πο δεν εφαρµόζον καλά είναι πιθανόν να µην παρέχον καµία προστασία και ακόµη να δηµιοργούν επιπρόσθετος κινδύνος στος χρήστες. - Μέσα µε προσαρµοζόµενα χαρακτηριστικά. Προσαρµογές πρέπει να πάρχει η δνατότητα να γίνονται σε ατοµική βάση ώστε ο χρήστης να µπορεί µε άνετη προσαρµογή να κρατά τα ΜΑΠ στην σωστή θέση. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε µέσα προστασίας αναπνοής, και προστασίας από πιτσιλίσµατα χηµικών οσιών ώστε να εξασφαλίζεται ότι η µόνωση είναι η κατάλληλη για το σγκεκριµένο πρόσωπο. 6. Επανεκτίµηση των κινδύνων Η επανεκτίµηση ατή πρέπει να γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα και πρέπει να λαµβάνει π όψη της τις αλλαγές των χώρων εργασίας ή των εφαρµοζόµενων εργασιακών πρακτικών, πο σνδέονται µε την εγκατάσταση νέο εξοπλισµού ή την ανάλση των ατχηµάτων πο σνέβησαν και αποσκοπεί στο να εκτιµηθεί η καταλληλότητα των ΜΑΠ πο επιλέχθηκαν. Κατεθντήριες γραµµές για την εκλογή ΜΑΠ οφθαλµών και προσώπο 1. Πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για τις πιθανότητες έκθεσης σε περισσότερος το ενός κινδύνο κάθε φορά. Είναι απαραίτητη η επαρκής προστασία στο ψηλότατο επίπεδο για κάθε έναν από τος κινδύνος. 2. Περιπτώσεις έκθεσης σε θερµοκρασία µπορεί να περιλαµβάνον και έκθεση σε ακτινοβολία. Πρέπει να εξασφαλισθεί προστασία και από τος δύο κινδύνος. 3. Όπως απαιτείται από τα διεθνή πρότπα πρέπει να χορηγούνται γαλιά φίλτρα. Σκορόχρωµα γαλιά δεν αποτελούν γαλιά φίλτρα εκτός και αν αναγράφεται πάνω τος κάτι σχετικό. 4. Άτοµα πο φορούν διορθωτικά γαλιά πρέπει να χρησιµοποιούν γαλιά προστασίας πο φέρον ανάλογος διορθωτικούς φακούς ή γαλιά προστασίας πο φοριούνται πάνω από τα διορθωτικά. 5. Ατοµα πο φορούν φακούς επαφής πρέπει επίσης να εξοπλίζονται όπο απαιτείται µε γαλιά προστασίας. Η σκόνη και τα χηµικά µπορεί να αποτελέσον έναν επιπρόσθετο κίνδνο στα άτοµα ατά. 6. Προσοχή πρέπει να δίνεται στα γαλιά προστασίας µε µεταλλικό σκελετό σε περιβάλλον ηλεκτρικών κινδύνων. 7. Ατµοσφαιρικέ σνθήκες και περιορισµένος αερισµός µπορεί να προκαλέσον θόλωση των γαλιών. Τακτικός καθαρισµός κατά την εργασία µπορεί να είναι αναγκαίος.

10 8. Κράνη σγκόλλησης και προσωπίδες πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο πάνω από γαλιά προστασίας. 9. Γαλιά χωρίς προστατετικά πλαινά δεν είναι αποδεκτά για προστασία από πρόσκροση. 10. ΜΑΠ οφθαλµών και προσώπο πρέπει να είναι σχεδιασµένα ώστε να παρέχον αερισµό χωρίς κίνδνο εισόδο σταγόνων από πιτσιλίσµατα. 11. Προστασία από ακτινοβολία είναι εθέως ανάλογη µε την πκνότητα το φακού το φίλτρο. Πρέπει να επιλέγεται η σκορότερη δνατή απόχρωση πο επιτρέπει την εκτέλεση της εργασίας. Κατεθντήριες οδηγίες για εκλογή ΜΑΠ κεφαλής 1. Τα κράνη προστασίας της κεφαλής σχεδιάζονται για προστασία από πρόσκροση και διάτρηση από πίπτοντα αντικείµενα. Προστασία της κεφαλής όµως µπορεί να είναι απαραίτητη και σε περιπτώσεις ύπαρξης ηλεκτρικών κινδύνων (ηλεκτροπληξίας ή εγκαµάτων). Κατά την εκλογή είναι απαραίτητο να γνωρίζοµε αν πάρχον ηλεκτρικοί κίνδνοι. Τα κράνη ασφάλειας κατηγορίας Α επιπρόσθετα της αντοχής τος σε διάτρηση παρέχον και µονωτική προστασία από αγωγούς χαµηλής τάσης (ελέγχονται στα 2200 Volt). Τα κράνη ασφάλειας κατηγορίας Β επιπρόσθετα της αντοχής τος σε διάτρηση παρέχον και µονωτική προστασία από αγωγούς ψηλής τάσης (ελέγχονται στα Volt). 2. Όπο πάρχον κίνδνοι πίπτοντων αντικειµένων πρέπει να χρησιµοποιούνται κράνη ασφάλειας. Για παράδειγµα εργασίες κάτω από άλλος εργαζόµενος πο χρησιµοποιούν εργαλεία ή λικά πο µπορεί να πέσον, εργασία κάτω ταινιοµεταφορές πο µεταφέρον στοιχεία ή λικά, εργασία κάτω από εξοπλισµό πο µπορεί να προκαλέσει πτώση λικού ή αντικειµένο, εργασία κάτω από εκτεθειµένος αγωγούς κτλ. Κατεθντήριες οδηγίες για εκλογή ΜΑΠ ποδιών 1. Υποδήµατα ασφαλείας ή µπότες ασφαλείας πρέπει να παρέχον προστασία στο άκρο το ποδιού από πρόσκροση, από σµπίεση, ή από διάτρηση. Σε µερικές περιπτώσεις είναι απαραίτητη και η µονωτική προστασία και τα ποδήµατα ασφάλειας πο θα εκλεγούν πρέπει να είναι ανάλογης µονωτικής ικανότητας. 2. Υποδήµατα ή µπότες ασφαλείας για προστασία από προσκρούσεις απαιτούνται σε εργασίες µεταφοράς και διαχείρισης λικών και προιόντων όπως κιβωτίων, αντικειµένων, στοιχείων βαρέως εξοπλισµού πο µπορεί να πέσον καθώς και σε άλλες δραστηριότητες όπο αντικείµενα µπορεί να πέσον πάνω στο πόδι. Υποδήµατα ασφαλείας για προστασία από σµπίεση απαιτούνται σε εργασίες όπο πάρχει κίνδνος το άκρο το ποδιού να πατηθεί όπως κατά την χρήση χειροκίνητων παλετοφόρων, σε εργασίες µε µεγάλες και βαριές σωλήνες κτλ. Υποδήµατα ασφαλείας για προστασία από διάτρηση απαιτούνται σε περιπτώσεις πο ο εργαζόµενος κινείται όπο πάρχον αιχµηρά αντικείµενα όπως καρφιά, σκραπ, βίδες, σύρµατα κτλ. Κατεθντήριες οδηγίες για την εκλογή ΜΑΠ χεριών 1. Τα γάντια προστασίας χρησιµοποιούνται για την προστασία των εργαζοµένων από κοψίµατα, γδαρσίµατα, εγκαύµατα, και την επαφή µε διάφορα χηµικά πο µπορεί να προκαλέσον τοπικό ή σστηµατικό αποτέλεσµα εξ αιτίας της δερµατικής έκθεσης.

11 2. Είναι πολύ βασικό να είναι γνωστά τα χαρακτηριστικά επίδοσης των γαντιών σχετικά µε τον σγκεκριµένο κίνδνο πο έχοµε να αντιµετωπίσοµε πχ χηµική έκθεση, κίνδνο κοπής, ή κίνδνο από έκθεση σε θερµότητα. Ατά τα στοιχεία πρέπει να δίνονται από τον κατασκεαστή ύστερα από έλεγχο των προιόντων το σε τεστ σύµφωνα µε προδιαγραφές. 3. Μερικές φορές είναι οικονοµικότερο να αλλάζοµε σχνά φθηνότερα γάντια από το να επαναχρησιµοποιούµε άλλα καλύτερης αντοχής αλλά ακριβότερα, εφ όσον φσικά τα χαρακτηριστικά επίδοσης µας καλύπτον. 4. Η φύση της εργασίας πρέπει να µελετάται για να καθορισθεί η αντοχή πο απαιτείται, η σχνότητα και ο βαθµός της έκθεσης στον κίνδνο καθώς και οι φσικές καταπονήσεις. Για την εκλογή γαντιών προστασίας για χηµικούς παράγοντες πρέπει: 1. Οι τοξικές ιδιότητες το χηµικού παράγοντα να είναι γνωστές. Ιδιαίτερα πρέπει να να είναι γνωστά η ικανότητα το χηµικού να προκαλέσει τοπικό ερεθισµό ή να περάσει διαµέσο το δέρµατος και να προκαλέσει σστηµατικά αποτελέσµατα ή και τα δύο. 2. Γενικά κάθε γάντι προστασίας πο αντέχει στα χηµικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί για σκόνες. 3. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να µπορούν να βγάζον τα γάντια µε τρόπο πο να µην µολύνεται το δέρµα τος.

ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Τάνια Ζορµπά, Μηχανικός Μεταλλείων-Μεταλλουργός Υπεύθυνη Παραρτήµατος Ιωαννίνων ΕΛΙΝΥΑΕ 1 ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) Ως Μέσα (ή εξοπλισµός) Ατοµικής Προστασίας νοείται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Συντάχθηκε από τη Συντονιστική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Βανταράκης Απ., Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Ιατρικής, Συντονιστής Κλεπετσάνης Π., Επικ. Καθηγητής,

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα ατομικής προστασίας

Μέσα ατομικής προστασίας Μέσα ατομικής προστασίας Εισαγωγή Ως Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) νοείται κάθε εξοπλισμός, τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να κρατά για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΜΕΤΑΞΑ ΣΟΦΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΕΣ: ΣΚΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Με μπλε χρώμα σημειώνονται τα άρθρα που αναφέρονται στις εργασίες σε ύψος. ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 396/1994 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 396 ΤΗΣ 17/19.12.1994 (ΦΕΚ 220 Α )

Π.Δ. 396 ΤΗΣ 17/19.12.1994 (ΦΕΚ 220 Α ) Σελίδα 1 από 17 Π.Δ. 396 ΤΗΣ 17/19.12.1994 (ΦΕΚ 220 Α ) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς

Διαβάστε περισσότερα

Μέσα ατομικής προστασίας

Μέσα ατομικής προστασίας Μέσα ατομικής προστασίας Εισαγωγή Ως Μέσο Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) νοείται κάθε εξοπλισμός, τον οποίο ο εργαζόμενος πρέπει να φορά ή να κρατά για να προστατεύεται από έναν ή περισσότερους κινδύνους για

Διαβάστε περισσότερα

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά 1.2 Χηµικές ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον 1. Χηµικές ουσίες 1.1 Γενικά Καθετί στο φυσικό κόσµο που µας περιβάλλει αποτελείται από χηµικές ουσίες. Η γη που κατοικούµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι τροφές που τρώµε, τα αυτοκίνητα που οδηγούµε, τα

Διαβάστε περισσότερα

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας.

Η σύνταξη της μελέτης εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου έγινε με σκοπό να μειωθούν οι πιθανότητες εργατικού ατυχήματος στο χώρο εργασίας. Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στόχος της μελέτης είναι ο εντοπισμός κ η αναγνώριση της πάσης φύσης μορφής και αιτιολογίας κινδύνων καθώς κ την υποβολή προτάσεων για την λήψη αναγκαίων μέτρων που θα περιορίσουν ή θα εξαλείψουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ

Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Εκτίμηση Επαγγελματικών Κινδύνων βιομηχανίας παραγωγής φενιζόλ Φοιτητής : Σχοινάς Κωνσταντίνος Εισηγητής καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

«ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ «ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ» ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις

Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ασφάλεια και Υγεία κατά την Εργασία στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις Η Ευρώπη για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚO ΙΝΣΤΙΤΟYΤΟ ΥΓΙΕΙΝHΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γιαννόπουλος Ιωάννης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ. Του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γιαννόπουλος Ιωάννης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Του Μεταπτυχιακού Φοιτητή Γιαννόπουλος Ιωάννης Πειραιάς Φεβρουάριος 2010 1 Copyright 2010 Το άτομο το οποίο εκπονεί την Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΝΤΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΩΜΑΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (FPC) ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους

ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους ΤΕΙ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 2003 ΜΑΚΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας στους Βιομηχανικούς Χώρους Υπεύθυνη καθηγήτρια ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I.

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης

1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης ΑΕΒΕ 1. Πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης Η επιχείρηση έχει την επωνυµία ΑΕΒΕ µε ΑΦΜ. Η επιχείρηση κατασκευάζει µεταλλικές κατασκευές, εξοπλισµό καταστηµάτων και γραφείων καθώς και επιπλώσεις και έχει

Διαβάστε περισσότερα

Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ (εκτέλεση εργασιών σε ύψος)

Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ (εκτέλεση εργασιών σε ύψος) Μη δεσμευτικός οδηγός ορθής πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ (εκτέλεση εργασιών σε ύψος) Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μη δεσμευτικός οδηγός ορθών πρακτικών για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/ΕE

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σ.Τ.ΕΦ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ «Μέσα ατοµικής προστασίας τυποποιηµένων Ηλεκτρολογικών Εργασιών» Πτυχιακή Εργασία Μιχαήλ Κων. Ροδόπουλος Επιβλέποντες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΕΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ MIG/MAG ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Φοιτήτρια: Νικολάου Ζωή Α.Μ. 6763 Επόπτης καθηγητής: Στράνης Δημήτριος Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος J.P. SOISSON

Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος J.P. SOISSON Οδηγία 89/656/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 30ής Νοεµβρίου 1989 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία (Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

εξάλλου, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι εργοδότες όταν ασκούν οι ίδιοι

εξάλλου, οι ελεύθεροι επαγγελµατίες και οι εργοδότες όταν ασκούν οι ίδιοι Οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια (όγδοη ειδική οδηγία κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΡΟΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Τ.Π.Α.) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σ.Α.Υ. Φ.Α.Υ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ασφάλεια στους χώρους εργασίας, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί και θα μας απασχολεί όσο υπάρχουν ατυχήματα, παραλίγο ατυχήματα, ανασφαλείς συνθήκες και ότι άλλο μπορεί να συμβάλλει στην

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α )

Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Σελίδα 1 από 25 Π.Δ. 305 ΤΗΣ 29/29.8.1996 (ΦΕΚ 212 Α ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/ΕΟΚ. Εχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ι ΥΜΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙ ΗΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ

Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας Μη δεσμευτικός οδηγός καλής (ορθής) πρακτικής για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/EΚ (εκτέλεση εργασιών

Διαβάστε περισσότερα