ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε..ΓΡΑΦΕΙΟ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» των Αξόνων Προτεραιότητας 1,2 και 3 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από Εθνικούς Πόρους ΕΣΠΑ /32

2 Έδρα Σχολικής Επιτροπής του.. (πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση) Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού.. (ημέρα), και ώρα : Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών.. (ημέρα), και ώρα : Κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού Χαμηλότερη τιμή (μειοδοτικός) Διεύθυνση ιστοσελίδας ανάρτησης τεύχους προκήρυξης και εγγράφων σχετικών με τον διαγωνισμό laptops.sch.gr Aρμόδιοι για την παροχή πληροφοριών Α) (ονοματ/νο), (τηλ. ) Β) (ονοματ/νο), (τηλ.) 2/32

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΟ 1. AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 4 ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 4 ΑΡΘΡΟ 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ... 4 ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ... 5 ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ... 8 ΑΡΘΡΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ... 9 ΑΡΘΡΟ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΡΘΡΟ 8. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 10. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 14. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΡΘΡΟ 15. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΡΘΡΟ 16. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 17. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ /32

4 ΑΡΘΡΟ 1. AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, που εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1, της Πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» και του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ , αφορά στην προμήθεια: 10 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές 1 τροχήλατο ερμάριο συνοδευόμενο με το αντίστοιχο λογισμικό λειτουργίας τους, την απαραίτητη καλωδίωση καθώς και τις αντίστοιχες υπηρεσίες παράδοσης, εγκατάστασης, επιτόπου εκπαίδευσης και συντήρησης του εξοπλισμού σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη Η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού εγκρίθηκε με την αρ. πρωτ./ απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής του. ΑΡΘΡΟ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (7.200 ) συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ (23%) ή πέντε χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα τριών ευρώ και εξήντα έξι λεπτών (5.853,66 ) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τις Σ.Α.Ε. με Κωδικούς Πράξης. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προμηθευόμενων με την παρούσα προϊόντων. ΑΡΘΡΟ 3. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ i. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας». ii. Τις διατάξεις του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) περί της περί της σύστασης και λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών των δημόσιων σχολείων. 4/32

5 iii. iv. Το άρθρο 6 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α) περί της δυνατότητας αγοράς από τις Σχολικές Επιτροπές, εξοπλιστικών ή άλλων συναφών ειδών ή διδακτικών μέσων για τη λειτουργία των σχολείων από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα άρθρα του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχων των δαπάνων του κράτους και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 247 Α) συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) v. Την υπ αρ. πρωτ. Π1/864/ (ΦΕΚ 1001 Β)απόφαση της Υπουργού Οικονομίας περί της εξαίρεσης από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών των προμηθειών που θα ενταχθούν στο Ε.Π. Ε.Δ.Β.Μ. vi. Την υπ αρ. πρωτ / ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομικών Εθνικής Παιδείας (Φ.Ε.Κ. 136 Β) «Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιήσεως, δικαιολογήσεως και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων των Σχολικών Επιτροπών.» vii. Τους Κανονισμούς (EK) υπ αρ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 και 1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης Δεκεμβρίου viii. ix. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Την υπ αρ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ (Φ.Ε.Κ. 540 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. x. Ο Ν. 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65 Α) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθ.4 «Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης». xi. xii. xiii. xiv. xv. Η με αρ.πρωτ. Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ε.Δ.Β.Μ./ βεβαίωση περί της διαχειριστικής επάρκειας της Σχολικής Επιτροπής του. για την υλοποίηση της Πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» και το σχετικό εγχειρίδιο διαδικασιών διαχειριστικής επάρκειας. Τη με αρ. πρωτ..../ 2010, Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία», στον Άξονα Προτεραιότητας του Ε. Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»αντίστοιχα, καθώς και τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία Έργου αυτών. Την με αρ.πρωτ. απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.περί της σύστασης ως νομικού προσώπου της Σχολικής Επιτροπής του. Την με αρ.πρωτ..απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου περί του ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Ότι η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τις Σ.Α.Ε.,, και Κωδικό Πράξης..,..,.. από την οποία χρηματοδοτείται η σχετική Πράξη. ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 5/32

6 Α. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό, έχουν: 1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Συνεταιρισμοί, καθώς και ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ` αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της ανωτέρω επιτροπής. Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των προμηθευόμενων με την παρούσα προϊόντων. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, συγκεκριμένο τμήμα των ζητούμενων από την παρούσα προκήρυξη προϊόντων και υπηρεσιών, οφείλουν να καθορίσουν στην προσφορά τους αναλυτικά τα συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, υποβάλλοντας μαζί με την προσφορά τους (εντός του φακέλου των δικαιολογητικών) σχετικό συμφωνητικό στο οποίο να δηλώνεται ρητά η δέσμευση των υπεργολάβων για την εκτέλεση των ανατιθέμενων από τον προσφέροντα προϊόντων και υπηρεσιών. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν αίρεται η ευθύνη του προσφέροντα για την εκτέλεση της σύμβασης σε περίπτωση που αυτός αναδειχθεί ανάδοχος. Η ένωση ή κοινοπραξία προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 6/32

7 Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για 30 (τριάντα) ημέρες από την επόμενη ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορές που θα αναφέρουν ημερομηνία λήξης ισχύος μικρότερη της παραπάνω αναγραφόμενης θα απορρίπτονται. Οι προσφορές θα είναι Έγγραφες, στην Ελληνική και μόνο γλώσσα και θα κατατεθούν μέσα σε Σφραγισμένο κυρίως Φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς τα εξής: Α) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του προσφέροντος: Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου συνεταιρισμού, ένωσης ή κοινοπραξίας Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Β) Τα παρακάτω: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (Ημερομηνία Διενέργειας / /2010) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT) και από Εθνικούς Πόρους (ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία και το Πρωτόκολλο). Ο ανωτέρω κυρίως φάκελος θα περιέχει τρείς (3) ανεξάρτητους υποφακέλους: 1. Δικαιολογητικών Συμμετοχής 2. Τεχνικής Προσφοράς και 3. Οικονομικής Προσφοράς οι οποίοι θα παρουσιαστούν στα επόμενα άρθρα της παρούσας προκήρυξης. 7/32

8 ΑΡΘΡΟ 5. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Α. Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς θα περιέχεται Υποφάκελος δικαιολογητικών, έξω από τον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: Α) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του προσφέροντος: Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, συνεταιρισμού, ένωσης ή κοινοπραξίας Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Β) Τα παρακάτω: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (Ημερομηνία Διενέργειας / /2010 ) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT) και από Εθνικούς Πόρους ο οποίος θα περιέχει σε 1 (ένα) πρωτότυπο και 1 (ένα) αντίγραφο, τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού: (Α) Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. (Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1566/1985 με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία: α) θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και θα δηλώνεται πως είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. β) Σε περίπτωση που τους κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του παρόντος διαγωνισμού θα προσκομίσουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα (ή τα ανάλογα πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής ή προέλευσης τους) στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την σύναψη της σχετικής σύμβασης. Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση μπορεί να υποβληθεί από κάθε μέλος αυτής ή να υπογραφεί από τον ορισμένο εκπρόσωπο της εάν υποβληθεί κοινή δήλωση η οποία θα 8/32

9 δεσμεύει όλα τα συμμετέχοντα μέλη αυτής. Οι ως ανωτέρω φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα θα υποβληθούν από κάθε μέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Σε περίπτωση συμμετοχής κοινοπραξίας οικονομικών φορέων στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού, θα πρέπει να προσκομιστεί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός του φακέλου, όπως αυτά περιγράφονται στο παρόν άρθρο της προκήρυξης, συμφωνητικό Σύστασης της Κοινοπραξίας, θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). ΑΡΘΡΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας προκήρυξης, θα περιέχεται Σφραγισμένος Υποφάκελος Τεχνικής Προσφοράς, έξω από τον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: Α) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του προσφέροντος: Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου συνεταιρισμού, ένωσης ή κοινοπραξίας Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Β) Τα παρακάτω: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (Ημερομηνία Διενέργειας / /2010) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» ο οποίος θα περιέχει υποψηφίων. των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT) και από Εθνικούς Πόρους σε 1 (ένα) πρωτότυπο και σε 1 (ένα) αντίγραφο την τεχνική προσφορά των Στο Πρωτότυπο, θα αναγράφεται σε κάθε σελίδα του η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Επίσης, όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση. 9/32

10 Τονίζεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικές Προσφορές δεν πρέπει να έχουν καμία απολύτως άμεση ή έμμεση αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των Προσφορών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η προσφορά αποκλείεται από περαιτέρω αξιολόγηση κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ανωτέρω φάκελος θα πρέπει να περιέχει την τεχνική προσφορά του προσφέροντα και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD ΜΗ επανεγράψιμο), εκτός των τεχνικών φυλλαδίων. Οι Τεχνικές Προσφορές των προσφερόντων θα πρέπει να συνταχθούν με τρόπο που να παρουσιάζουν όλα τα προμηθευόμενα προϊόντα στα οποία αφορά η προσφορά τους και τις υπηρεσίες που θα παράσχουν για την παράδοση, εγκατάσταση, επίδειξη καλής λειτουργίας αυτών και την επιτόπου εκπαίδευση, σύμφωνα με τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η παρούσα προκήρυξη και ο κάτωθι πίνακας συμμόρφωσης. Αναπόσπαστο μέρος κάθε τεχνικής προσφοράς, είναι ο πίνακας συμμόρφωσης (δες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) που παρατίθεται στη συνέχεια, ο οποίος θα πρέπει να συμπληρωθεί από κάθε προσφέροντα σε όλο το εύρος του. Το πεδίο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ» συμπληρώνεται με την ένδειξη /ΟΧΙ ή την απαιτούμενη αριθμητική τιμή, εάν ζητείται τέτοια. Ο προσφέροντας στο πεδίο «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ», δύναται να παραπέμπει σε συγκεκριμένο σημείο της τεχνικής του προσφοράς, σε τεχνικό φυλλάδιο, σχέδιο κτλ για την τεκμηρίωση της απάντησης του. Σε περίπτωση που κάποιος προσφέροντας δεν έχει συμπεριλάβει στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς του, συμπληρωμένο τον ανωτέρω πίνακα συμμόρφωσης σύμφωνα με τους όρους που θέτει το παρόν άρθρο ή αυτός έχει συμπληρωθεί ελλιπώς ή η επικαλούμενη εκ μέρους του προσφέροντα παραπομπή σε σημείο της τεχνικής του προσφοράς δεν τεκμηριώνεται επαρκώς, η προσφορά του αποκλείεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας προκήρυξης, θα περιέχεται Σφραγισμένος Υποφάκελος Οικονομικής Προσφοράς, έξω από τον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: Α) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του προσφέροντος: Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου συνεταιρισμού, ένωσης ή κοινοπραξίας Ταχυδρομική διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Β) Τα παρακάτω: 10/32

11 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (Ημερομηνία Διενέργειας / /2010 ) στο πλαίσιο του Υποέργου 1 της Πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (EKT) και από Εθνικούς Πόρους όπου θα περιέχονται συμπληρωμένοι επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει η παρούσα προκήρυξη, σε ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο, παρατίθενται παρακάτω: Πίνακας 1 Τιμολόγηση συμβατικών προϊόντων Προϊόν Κατασκευαστής Ποσότητα Τιμή ανά Τιμή ανά μονάδα Μοντέλο προϊόντος μονάδα προϊόντος προϊόντος (αριθμητικώς) προϊόντος άνευ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε ΦΠΑ σε (αριθμητικώς) (αριθμητικώς) Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής Ειδικό τροχήλατο ερμάριο υπολογιστών Εγκατάσταση Δικτύου Δεδομένων Σύνολο Πίνακας 2 Συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς Συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς άνευ ΦΠΑ ( ) ΦΠΑ ( ) Συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς Αριθμητικώς Ολογράφως 11/32

12 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ) Σημειώνεται πως το άθροισμα των τιμών των προϊόντων που παρέχονται σύμφωνα με τον ανωτέρω Πίνακα 1 άνευ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, πρέπει να ισούται με την συνολική τιμή οικονομικής προσφοράς του ανωτέρω Πίνακα 2 άνευ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αντίστοιχα. Ο ανωτέρω φάκελος θα πρέπει να περιέχει τους ως άνω πίνακες οικονομικής προσφοράς και σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή DVD μη επανεγγράψιμο). Προσφορά που δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της προσφερόμενης τιμής κατά την διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, κατά την εκτέλεση της σύμβασης που θα συνάψει η Αναθέτουσα Αρχή με τον υποψήφιο Ανάδοχο και κατά την ενδεχόμενη τροποποίηση αυτής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στο Πρωτότυπο, θα αναγράφεται σε κάθε σελίδα του η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου σε περίπτωση ασυμφωνίας. Επίσης, όλες οι σελίδες του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ, θα πρέπει να είναι μονογραμμένες από τον νόμιμο εκπρόσωπο του προσφέροντα και να έχουν συνεχή αρίθμηση. Εφόσον από την οικονομική προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η συνολική τιμή αυτής λόγω παράλειψης ή σφάλματος του προσφέροντα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη με απόφαση του αρμοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από εισήγηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού. Η συνολική τιμή της οικονομικής προσφοράς, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό άνευ και συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (23%), δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό του διαγωνισμού όπως αυτός περιγράφεται στο Αρθ. 2 της παρούσας προκήρυξης. Επιπρόσθετα, οι προσφερόμενες τιμές άνευ και συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για κάθε τμήμα του διαγωνισμού και την καλωδίωση δικτύου δεδομένων, δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τους επιμέρους προϋπολογισμούς αυτών σύμφωνα με το προαναφερθέν άρθρο. ΑΡΘΡΟ 8. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών ορίζεται η../../2010 ημέρα και μέχρι τις χχχχ μ.μ. στο γραφείο.(πλήρη στοιχεία διεύθυνσης). Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν στην ανωτέρω διεύθυνση με οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται Σχολική Επιτροπή, μέχρι και την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. 12/32

13 Από το ανωτέρω γραφείο μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού και οποιοδήποτε άλλο σχετικό με τον διαγωνισμό έγγραφο. Το τεύχος της προκήρυξης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην διεύθυνση laptops.sch.gr, στις../../2010 ημέρα Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος τεύχος προκήρυξης ή άλλο σχετικό με τον διαγωνισμό έγγραφο, θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο στην προαναφερθείσα διεύθυνση. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται για την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των εγγράφων του παρόντος διαγωνισμού που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση εντοπισμού οποιουδήποτε παράλειψης ή σφάλματος, υπερτερούν τα ακριβή αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων τα οποία τηρούνται στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής. Αρμόδιοι για παροχή πληροφοριών και διευκρινίσεων, σχετικά με το τεύχος της προκήρυξης, είναι.,.., καθημερινώς από τις..:.. έως τις..:... Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ.: και Fax : και ΑΡΘΡΟ 9. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί την / /2010, ημέρα..... και ώρα : από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, στο χώρο του,, όροφος, γραφείο. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο παρόν τεύχος προκήρυξης. Κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης, θα συγκροτηθεί τριμελής Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές από την Σχολική Επιτροπή του., θα πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και την αξιολόγηση αυτών ανά στάδια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Κατά την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών από την επιτροπή διενέργειας, θα έχουν δικαίωμα να παρευρίσκονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των προσφερόντων ή οι αντιπρόσωποι τους. Έργο της ανωτέρω επιτροπής, είναι και κάθε θέμα που προκύπτει κατά την διενέργεια του διαγωνισμού, ως και κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων, οι προσφέροντες παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από την Επιτροπή Διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού είτε κατά την ενώπιον τους διαδικασία, είτε κατόπιν 13/32

14 εγγράφου της Σχολικής Επιτροπής, μετά την σχετική εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής Διενέργειας. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. ΑΡΘΡΟ 10. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η τεχνική προσφορά δεν λαμβάνεται υπόψη για την κατάταξη των προσφορών. Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που δεν πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα προκήρυξη. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης αφότου ελέγξει τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των προσφερόντων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, θα ελέγξει το περιεχόμενο των τεχνικών και οικονομικών προσφορών προκειμένου να διαπιστώσει τον βαθμό στον οποίο πληρούνται οι όροι που θέτει η παρούσα προκήρυξη. Κατόπιν, θα κατατάξει τις υποβληθείσες οικονομικές προσφορές, σε πίνακα με αύξουσα σειρά της συνολικής τιμής της οικονομικής προσφοράς άνευ ΦΠΑ για το σύνολο των προμηθευόμενων προϊόντων της παρούσας Με βάση τον ανωτέρω πίνακα, αναδεικνύεται ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, η κατακύρωση συντελείται με την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης από την Σχολική Επιτροπή κατόπιν εισήγησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων. ΑΡΘΡΟ 11. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Σχολική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, να αποφασίσει τη τελική ματαίωση της προμήθειας που διενεργεί με την παρούσα προκήρυξη. Επίσης η Σχολική Επιτροπή δύναται να ματαιώσει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο αυτού, χωρίς κανείς από τους συμμετέχοντες, να δικαιούνται οποιασδήποτε αποζημίωσης, λόγω της συμμετοχής του σε αυτόν. ΑΡΘΡΟ 12. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 15 μέρες από την ημερομηνία υπογραφής αυτής, από./../2010 έως και την, / / /32

15 Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει, εγκαταστήσει και επιδείξει την καλή λειτουργία των προμηθευόμενων και πραγματοποιήσει την επιτόπου εκπαίδευση με την παρούσα προϊόντων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής σε χώρους που θα του υποδείξει αυτή. ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο υποψήφιος Ανάδοχος που τελικά θα επιλεγεί είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία 10 (δέκα) ημερών από την έγγραφη κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, να προσέλθει στην Αναθέτουσα Αρχή για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δύναται να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης των προβλεπόμενων προϊόντων της σχετικής σύμβασης, αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος στον οποίο κοινοποιήθηκε η απόφαση κατακύρωσης, δεν προσήλθε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος και του επιβάλλεται οι προβλεπόμενες κυρώσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής μπορεί ν αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο συμμετέχοντα κατά σειρά κατάταξης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Με την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της ανακοίνωσης κατακύρωσης η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Η σύμβαση θα υπογραφεί από τον Ανάδοχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του/τους και την Αναθέτουσα Αρχή και θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, από την οποία διέπεται και κάθε διαφορά που θα μπορούσε να προκύψει στο μέλλον, η οποία θα υπάγεται στην αρμοδιότητα των Ελληνικών δικαστηρίων. ΑΡΘΡΟ 14. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Ο Ανάδοχος υποχρεούται ώστε τα προμηθευόμενα με την παρούσα σύμβαση προϊόντα να καλύπτονται από εγγύηση όπως θέτει η παρούσα προκήρυξη, ορίζεται στην προσφορά του Αναδόχου και για διάστημα το λιγότερο 36 μηνών από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής αυτών. 15/32

16 ΑΡΘΡΟ 15. ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Πέραν της περίπτωσης του άρθρου 13 της παρούσας προκήρυξης, Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση και κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν σε περίπτωση που δεν παραδώσει, εγκαταστήσει επιδείξει την καλή λειτουργία των προμηθευόμενων με την παρούσα σύμβαση προϊόντων και δε πραγματοποιήσει την επιτόπου εκπαίδευση εντός του χρονοδιαγράμματος που θέτει το άρθ. 2 αυτής, καθώς και σε κάθε περίπτωση που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που θα θέτει η σχετική σύμβαση. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που οι προαναφερθείσες ενέργειες δεν εκτελεστούν με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση κήρυξης του Ανάδοχου ως έκπτωτου, με απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα του επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 34 του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 16. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ Η οριστική παραλαβή των προμηθευομένων με την παρούσα προϊόντων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή παραλαβής κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, o ανάδοχος θα μεριμνά ώστε να ειδοποιούνται τα μέλη της εν λόγω επιτροπής τουλάχιστον 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που η εταιρεία προγραμματίζει να παραδώσει τα συμβατικά προϊόντα. Η ποσοτική παραλαβή των προϊόντων αφορά στην καταμέτρησή τους, ενώ η ποιοτική παραλαβή αφορά στην διαπίστωση εκ μέρους των μελών της επιτροπής παραλαβής, της καλής λειτουργίας των συμβατικών προϊόντων κατόπιν της εγκατάστασης, επίδειξης λειτουργίας αυτών και επιτόπου εκπαίδευσης σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και όπως αυτά περιγράφονται στη προσφορά του Αναδόχου, από προσωπικό αυτού κατά την διαδικασία της παραλαβής. Η οριστική παραλαβή διενεργείται με την κατάρτιση και υπογραφή πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που θα καταρτιστεί από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. ΑΡΘΡΟ 17. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% του συμβατικού τιμήματος της παρούσας, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων προϊόντων, ήτοι την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με τους όρους του τεύχους προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ ( ) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που 16/32

17 προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 17/32

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 18/32

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε..ΓΡΑΦΕΙΟ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Στο σήμερα, / /2010, ημέρα...., μεταξύ : α) αφενός, της Σχολικής Επιτροπής του. (αποκαλούμενη στη συνέχεια η Αναθέτουσα Αρχή) που και εδρεύει στο εκπροσωπούμενης νόμιμα από τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής β) αφετέρου της.. με την επωνυμία...., που εδρεύει στ...., οδός..., με Α.Φ.Μ...., Δ.Ο.Υ.... (αποκαλούμενη στη συνέχεια o Ανάδοχος) και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ..., Ιδιότητα..., με Αρ. Δελτίου Ταυτότητας... κατά τη σύναψη της παρούσης συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: Έχοντας υπόψη: i. Τις διατάξεις του Ν. 2690/99 (ΦΕΚ 45Α) «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας». ii. iii. iv. Τις διατάξεις του Ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) περί της περί της σύστασης και λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών των δημόσιων σχολείων. Το άρθρο 6 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78 Α) περί της δυνατότητας αγοράς από τις Σχολικές Επιτροπές, εξοπλιστικών ή άλλων συναφών ειδών ή διδακτικών μέσων για τη λειτουργία των σχολείων από πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τα άρθρα του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχων των δαπανών του κράτους και άλλων διατάξεων» (ΦΕΚ 247 Α) συμπληρωματικά με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α) v. Την υπ αρ. πρωτ. Π1/864/ (ΦΕΚ 1001 Β)απόφαση της Υπουργού Οικονομίας περί της εξαίρεσης από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών των προμηθειών που θα ενταχθούν στο Ε.Π. Ε.Δ.Β.Μ. 19/32

20 vi. Την υπ αρ. πρωτ / ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομικών Εθνικής Παιδείας (Φ.Ε.Κ. 136 Β) «Τρόπος και διαδικασία πραγματοποιήσεως, δικαιολογήσεως και ελέγχου των πάσης φύσεως εσόδων και εξόδων των Σχολικών Επιτροπών.» vii. Τους Κανονισμούς (EK) υπ αρ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 και 1828/2006 της Επιτροπής της 8 ης Δεκεμβρίου viii. ix. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267 Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Την υπ αρ. πρωτ /ΕΥΣ 1749/ (Φ.Ε.Κ. 540 Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. x. Τον Ν. 3845/2010 (Φ.Ε.Κ. 65 Α) «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθ.4 «Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης». xi. xii. xiii. xiv. Την με αρ.πρωτ. Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Ε.Δ.Β.Μ./ βεβαίωση περί της διαχειριστικής επάρκειας της Σχολικής Επιτροπής του.για την υλοποίηση της Πράξης «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» Τις με αρ. πρωτ.../ 2010 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφούς εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε. Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» αντίστοιχα, καθώς και τα εγκεκριμένα Τεχνικά Δελτία Έργου αυτών. Την με αρ.πρωτ. απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας.. περί της σύστασης ως νομικού προσώπου της Σχολικής Επιτροπής του.. Την με αρ.πρωτ..απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου περί του ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής xv. Ότι η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τις Σ.Α.Ε. με Κωδικούς Πράξης.., από τις οποίες χρηματοδοτούνται οι σχετικές Πράξεις. xvi. Την με αρ. πρωτ. απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής του περί της έγκρισης προκήρυξης και διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Προμήθεια και.». xvii. Την με αρ. πρωτ. απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής του για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανωτέρω διαγωνισμού. xviii. xix. Την με αρ.πρωτ.... απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνονται τα υπ αριθμ... πρακτικά της ανωτέρω Επιτροπής και κατακυρώνεται το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία «..» Το υπ αρ. πρωτ. έγγραφο της Σχολικής Επιτροπής προς τον Ανάδοχο σχετικά με την ανακοίνωση της κατακύρωσης του αποτελέσματος του σχετικού διαγωνισμού xx. Την προσφορά του Αναδόχου με αρ.πρωτ /32

21 ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η προμήθεια.. 10 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών, 1 ερμάριο, σετ καλωδίωσης καθώς και η παράδοση, εγκατάσταση, επίδειξη καλής λειτουργίας αυτών και επιτόπου εκπαίδευσης σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και όπως αυτά περιγράφονται στη προσφορά του Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 2 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής αυτής, ήτοι 15 ημέρες, από./../2010 έως και την, / /2010. Εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος ο Ανάδοχος οφείλει να έχει παραδώσει, εγκαταστήσει και επιδείξει την καλή λειτουργία των προμηθευόμενων με την παρούσα προϊόντων ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής σε χώρους που θα του υποδείξει αυτή. ΑΡΘΡΟ 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από τη παρούσα σύμβαση υποχρεώσεις του με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παραδοθούν και να παρασχεθούν στα πλαίσια της σύμβασης, καθώς και ο τρόπος παράδοσης και παροχής εκτέλεσής τους πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με τους όρους του τεύχους προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού και με την υποβληθείσα προσφορά του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η οριστική παραλαβή των προμηθευομένων με την παρούσα προϊόντων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή παραλαβής κατόπιν έκδοσης σχετικής απόφασης του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής. Σε κάθε περίπτωση, o Ανάδοχος θα μεριμνά ώστε να ειδοποιούνται τα μέλη της παρούσας επιτροπής τουλάχιστον 5 (πέντε) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που η εταιρεία προγραμματίζει να παραδώσει τα συμβατικά προϊόντα. Η ποσοτική παραλαβή των προϊόντων αφορά στην καταμέτρησή τους, ενώ η ποιοτική παραλαβή αφορά στην διαπίστωση εκ μέρους των μελών της επιτροπής παραλαβής, της καλής λειτουργίας των συμβατικών 21/32

22 προϊόντων κατόπιν της εγκατάστασης και επίδειξης λειτουργίας αυτών και της επιτόπου εκπαίδευσης σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η προκήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και όπως αυτά περιγράφονται στη προσφορά του Αναδόχου, από προσωπικό αυτού κατά την διαδικασία της παραλαβής. Η οριστική παραλαβή διενεργείται με την κατάρτιση και υπογραφή πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής που θα καταρτιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, από όλα τα μέλη της επιτροπής, εφόσον τηρούνται όλες οι συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου ΑΡΘΡΟ 5 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% του συμβατικού τιμήματος της παρούσας, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προμηθευόμενων προϊόντων, ήτοι την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής σύμφωνα με τους όρους του τεύχους προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε ευρώ ( ) με την προσκόμιση των φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νομίμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων οργανισμών, η οποία κατά νόμο τον βαρύνει. ΑΡΘΡΟ 6 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ Το συμβατικό τίμημα για το έργο της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των.. (... ) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος (23%) Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των.. (.. ) άνευ Φ.Π.Α. Το ανωτέρω συμβατικό τίμημα προκύπτει από την κοστολόγηση των προμηθευόμενων προϊόντων από την παρούσα σύμφωνα με την οικονομική προσφορά που υπέβαλλε ο Ανάδοχος στο πλαίσιο του σχετικού διαγωνισμού και με βάση την οποία του κατακυρώθηκε η προμήθεια των ζητούμενων ειδών. Η δαπάνη που προκαλείται θα βαρύνει τις Σ.Α.Ε...,..,..με Κωδικούς Πράξης..,..,... Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 22/32

23 Στο ανωτέρω συμβατικό τίμημα, περιλαμβάνονται η αμοιβή του Αναδόχου, οι αμοιβές των συνεργατών του Αναδόχου, όλες οι απαραίτητες δαπάνες για την εκτέλεση της παρούσας χωρίς καμία επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής, έστω και από επιγενόμενη αιτία, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και πάσης φύσεως φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Ως ανωτέρα βία θεωρούνται όλα εκείνα τα περιστατικά ή γεγονότα τα οποία ξεφεύγουν, κατά την αντικειμενική κρίση αγαθού ατόμου, από τον έλεγχο των συμβαλλομένων και τα οποία (περιστατικά ή γεγονότα) είναι αδύνατο ακόμη και με μέτρα άκρας σύνεσης και επιμέλειας να προβλεφθούν, προληφθούν ή αποτραπούν όπως θεομηνίες, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, εκρήξεις, δολιοφθορές (σαμποτάζ), πόλεμοι, επαναστάσεις, ανταρσίες, επιβολή στρατιωτικού νόμου, παρακώλυση εργασιών από τρίτους, νόμιμες απεργίες κηρυγμένες επίσημα και από αναγνωρισμένες ενώσεις εργαζομένων, ανταπεργίες (lockouts) ή μέτρα και απαγορεύσεις από μέρους των Αρχών και παρόμοιας φύσης περιστατικά εφόσον και στο βαθμό που τα γεγονότα ή περιστατικά αυτά επιφέρουν αδυναμία εκτέλεσης των υποχρεώσεων των μερών. ΑΡΘΡΟ 8 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ο Ανάδοχος υποχρεούται ώστε τα προμηθευόμενα με την παρούσα σύμβαση προϊόντα να καλύπτονται από εγγύηση όπως ορίζεται στην προσφορά του αναδόχου και 3 ετών τουλάχιστον από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής αυτών. ΑΡΘΡΟ 9 ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής. Κατ' εξαίρεση, δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις του έναντι της αναθέτουσας αρχής για την καταβολή συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε τράπεζα της επιλογής του που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. ΑΡΘΡΟ 10 ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση και κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν σε περίπτωση που δεν παραδώσει, εγκαταστήσει και επιδείξει την καλή λειτουργία των προμηθευόμενων με την παρούσα σύμβαση προϊόντων εντός του χρονοδιαγράμματος που θέτει το άρθ. 2 αυτής, καθώς και 23/32

24 σε κάθε περίπτωση που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που οι προαναφερθείσες ενέργειες δεν εκτελεστούν με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής ή για λόγους ανωτέρας βίας. Σε περίπτωση κήρυξης του Ανάδοχου ως έκπτωτου, με απόφαση του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής κατόπιν γνωμοδότησης της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα του επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 118/2007. ΑΡΘΡΟ 12 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δικονομικό και Ουσιαστικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση της Σύμβασης ή εξ αφορμής αυτή θα επιλύεται από τα καθ' ύληv αρμόδια δικαστήρια της Νομαρχίας... Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίτυπα. Από αυτά, τα τρία (3) κατατέθηκαν στην Σχολική Επιτροπή του.., και το άλλο έλαβε ο Ανάδοχος. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/32

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 25/32

26 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 1. Φορητός Υπολογιστής (laptop) 1.0 Ζητούμενη ποσότητα >= Ελάχιστες Τεχνικές Προδιαγραφές Μητρική Κάρτα (Motherboard) USB V2.0 Ports >= Επεξεργαστές (CPU) Να αναφερθεί το συγκεκριμένο μοντέλο και τα χαρακτηριστικά του (συχνότητα πυρήνα, μέγεθος μνήμης L2 cache, συχνότητα διαύλου) Το σύστημα θα σημειώνει επιδόσεις με το μετροπρόγραμμα Bapco Sysmark2007 >= 110 Preview (SYSmark 2007 Preview Rating) σε MS-Windows 7 λειτουργικό σύστημα με (επιδόσεις με τιμή ρεύμα) Το σύστημα θα σημειώνει επιδόσεις όταν τροφοδοτείται αποκλειστικά από την >= 100 μπαταρία του σύμφωνα με το μετροπρόγραμμα BAPCo MOBILEMARK 2007 σε (επιδόσεις με Windows 7 (Performance Rating σε Office Productivity 2007 Workload) με τιμή μπαταρία) Το σύστημα θα σημειώνει τις παραπάνω επιδόσεις όταν τροφοδοτείται αποκλειστικά από την μπαταρία του σύμφωνα με το μετροπρόγραμμα BAPCo MOBILEMARK 2007 >=240 (μπαταρ σε Windows 7 και θα επιτυγχάνει αυτονομία (Battery Life σε Office Productivity ία) 2007 Workload) με τιμή Μνήμη (RAM) Τύπου DDR-2 ή καλύτερη >=2GB Δυνατότητα επέκτασης της μνήμης κατά >=50% σε σχέση με τη ζητούμενη Οθόνη (Monitor) LCD τεχνολογίας Ονομαστική διαγώνιος >=15,0 ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ (Τεχν. Φύλλα., URLs, ή/και Σχόλια) 26/32

27 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Ανάλυση: Αποδεκτές αναλύσεις είναι οι 1280 x 800 και 1366 x 768 (True Color) ή καλύτερες Κάρτα Γραφικών Μνήμη σε MB Θύρα για σύνδεση με εξωτερική οθόνη. Να αναφερθεί ο τύπος (πχ DE15HD ή DVI ή HDMI) Υποσύστημα Ήχου >=256MB Θύρα εξόδου ακουστικών/line out Θύρα εισόδου μικροφώνου Ενσωματωμένα Ηχεία Σκληρός Δίσκος (Hard Disk Drive) Χωρητικότητα Unformatted >=250GB Υποστήριξη S.M.A.R.T Υποσύστημα δικτύου Κάρτα δικτύου με διεπαφή RJ-45 >= 100Mbps Υποστήριξη Wireless Lan b/g/n Πληκτρολόγιο (Keyboard) /86 πλήκτρων μαζί με Windows keys (US διάταξη πληκτρολογίου με Ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες) Υποστήριξη HotKeys Καταδεικτικό Touchpad με περιοχή κύλισης Μπαταρία ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ (Τεχν. Φύλλα., URLs, ή/και Σχόλια) 27/32

28 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Τεχνολογίας Lithium-Ion Επιπλέον Εξαρτήματα /Χαρακτηριστικά Ενσωματωμένη κάμερα Εξωτερικό Τροφοδοτικό AC Ενσωματωμένη μονάδα εγγραφής / αναπαραγωγής CD-DVD (double layer) Εξωτερικό notebook mouse (κατάλληλο για δεξιόχειρες & αριστερόχειρες) (με σύνδεση τύπου USB) Μέγιστο βάρος (χωρίς παρελκόμενα) [Να αναφερθεί η ακριβής σύνθεση που αφορά στο συγκεκριμένο βάρος καθώς και το βάρος των τυχόν επιπλέων συσκευών που προσφέρονται] Ο υποψήφιος προμηθευτής δηλώνει πως σε περίπτωση επιλογής του θα παραδίδει εξοπλισμό που θα περιλαμβάνει εγχειρίδια χρήσης Τα εγχειρίδια δε θα είναι φωτοτυπίες, μπορούν όμως να είναι εκτυπώσεις από τους επίσημους και μόνο δικτυακούς τόπους των εταιριών κατασκευής. Τα απαραίτητα αρχεία για την εγκατάσταση (π.χ., οδηγοί συσκευών) να είναι ενημερωμένα (οι τελευταίοι οδηγοί από τις τοποθεσίες των κατασκευαστών) και να διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή <=3,5 Kgr Οι προσφερόμενοι φορητοί υπολογιστές να είναι καινούργιοι και αμεταχείριστοι Πιστοποίηση Συμμόρφωση του Υλικού σε Πρότυπα Nα φέρει υποχρεωτικά το σήμα CE Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Ζητείται εγγύηση τριών (3) ετών προσφερόμενη είτε από τον κατασκευαστή του συστήματος είτε από τον προμηθευτή Για τις πρώτες 30 ημέρες, τυχόν προβλήματα που θα εμφανιστούν στους φορητούς υπολογιστές θα οδηγούν σε άμεση αντικατάστασή τους και όχι επιδιόρθωση 1.2 Λογισμικό Συστήματος ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ (Τεχν. Φύλλα., URLs, ή/και Σχόλια) 28/32

29 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ Λειτουργικό Σύστημα Περιγραφή Ο φορητός υπολογιστής θα διαθέτει προεγκατεστημένο διπλό λειτουργικό σύστημα (Dual Boot) Να υπάρχει δυνατότητα επανεγκατάστασης των προεγκατεστημένων λειτουργικών συστημάτων, καθώς και όλου του συνοδευτικού τους λογισμικού, με απλή διαδικασία. Λειτουργικό Σύστημα Ι. Λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows 7 Home Premium πλήρως εξελληνισμένο ή νεότερο διαθέσιμο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, προεγκατεστημένο, που να συνοδεύεται από την επίσημη άδεια χρήσης του λειτουργικού, εγχειρίδιο χρήσης, το γνήσιο CD εγκατάστασης και τη δυνατότητα επανεγκατάστασης από ειδικά διαμορφωμένη περιοχή του σκληρού δίσκου Λειτουργικό Σύστημα ΙΙ. Λειτουργικό σύστημα Linux Ubundu ή αντίστοιχο, πλήρως εξελληνισμένο ή νεότερο διαθέσιμο κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, προεγκατεστημένο, που να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης Να αναφερθεί το προσφερόμενο συνοδευτικό λογισμικό (μόνο εφόσον υπάρχει) Λογισμικό Εφαρμογών A Σε κάθε σταθμό εργασίας να εγκατασταθεί λογισμικό εφαρμογών το οποίο να περιλαμβάνει τις ακόλουθες εφαρμογές: Λογισμικό Προστασίας από Ιούς (για το λειτουργικό σύστημα MS Windows 7) Να προσφέρεται η άδεια χρήσης του (εάν απαιτείται), ισχύος τουλάχιστον τριών (3) ετών (να αναφερθεί το είδος και οι όροι της) Να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Δυνατότητα ελέγχου των αρχείων στο σκληρό δίσκο του σταθμού εργασίας Προστασία από ιούς, Trojan Horses, Worms, Macro Viruses, ActiveX Controls, Java Applets καλύπτοντας και την περίπτωση των συμπιεσμένων αρχείων Αυτόματη παροχή αναβαθμίσεων και ενημέρωσης τόσο του ίδιου του λογισμικού (live updates, patches) όσο και των «υπογραφών» των νέων ιών, μέσω του εξυπηρετητή του σχολικού εργαστηρίου (εάν υπάρχει ο εξυπηρετητής, αλλιώς μέσω Διαδικτύου), από τον δικτυακό τόπο της κατασκευάστριας εταιρίας κατά το χρονικό ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ (Τεχν. Φύλλα., URLs, ή/και Σχόλια) 29/32

30 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΕΡΜΑΡΙΟ διάστημα ισχύος της άδειας χρήσης του. Ανίχνευση και προστασία από τους ιούς σε πραγματικό χρόνο (κατά την πρόσβαση του αρχείου από το χρήστη ή από το λειτουργικό σύστημα) Λογισμικό Εφαρμογών Αυτοματισμού Γραφείου Για το Λειτουργικό σύστημα MS Windows 7: ελληνικό λογισμικό εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου (MS-Office τελευταίας έκδοσης ή αντίστοιχο) με υποστήριξη ελληνικών (συλλαβισμός, ορθογραφικός έλεγχος, θησαυρός) ,2 Για το Λειτουργικό σύστημα Ubuntu: ελληνικό λογισμικό εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου (Openoffice τελευταίας έκδοσης ή αντίστοιχο) με υποστήριξη ελληνικών (συλλαβισμός, ορθογραφικός έλεγχος, θησαυρός) Λογισμικό ανάγνωσης αρχείων pdf (και για τα δύο λειτουργικά συστήματα NAI Λογισμικό συμπίεσης / αποσυμπίεσης αρχείων (π.χ 7-zip) Να είναι εγκατεστημένα στους φορητούς υπολογιστές τα εκπαιδευτικά λογισμικά που θα υποδειχθούν από το Υπ. Παιδείας ΔΒΜκΘ και θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του έργου 2 Γενικές προδιαγραφές 2.1 Τροχήλατο ερμάριο για την αποθήκευση, προφύλαξη και φόρτιση των φορητών υπολογιστών που θα επιτρέπει και την ασύρματη δικτύωσή τους Αριθμός Αριθμός φορητών υπολογιστών που μπορεί να υποδεχθεί ταυτόχρονα >= Το υλικό κατασκευής να είναι κατάλληλο ώστε να μην δημιουργεί κινδύνους ανάφλεξης κατά την φόρτιση των φορητών υπολογιστών Δυνατότητα φόρτισης όλων των υπολογιστών που μπορεί να υποδεχτεί ταυτόχρονα (παροχή κατάλληλου αριθμού πριζών τύπου Σούκο για την φόρτιση των φορητών υπολογιστών) συν 2, με προστασία από υπερτάσεις Να έχει πόρτα που κλείνει και κλειδώνει (για λόγους ασφάλειας) Να διαθέτει χωριστό ράφι για κάθε έναν από τους φορητούς υπολογιστές, εξασφαλίζοντας την χωρική ανεξαρτησία του κάθε ενός φορητού υπολογιστή Να διαθέτει παροχή ασύρματου δικτύου (είτε ενσωματωμένο είτε να περιλαμβάνει Wi-Fi access point τύπου b/g/n ή καλύτερο) που θα μπορεί να καλύψει τους φορητούς υπολογιστές σε πλήρη ανάπτυξη σε μια αίθουσα. NAI NAI NAI ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ (Τεχν. Φύλλα., URLs, ή/και Σχόλια) 30/32

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Υποέργο: 5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1/2010 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13.730 URL:http://www.cieel.gr Ημερομηνία: 3 Φεβρουαρίου 2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τίτλος Έργου

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τίτλος Έργου ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου «Τομογραφική τεκμηρίωση στο χρόνο και στο χώρο των αρχαιολογικών ανασκαφών με τη χρήση "τομογραφίας" με ανάλυση από μικρόμετρο μέχρι μέτρο για εξειδικευμένη έρευνα και εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 210 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015) ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ SABA MEETING (CENTRA),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Υπηρεσίες υποστήριξης συνεδριάσεων εξωτερικής αξιολόγησης. Πρόχειρος Διαγωνισμός 3224/11-12-2013

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Υπηρεσίες υποστήριξης συνεδριάσεων εξωτερικής αξιολόγησης. Πρόχειρος Διαγωνισμός 3224/11-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη,22100,Τρίπολη Τηλ.: 2710230000, Fax: 2710230005, http://www. uop. gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6/2015 Αντικείμενο Διαγωνισμού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

ΥΠΟΕΡΓΟ 10 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δίκτυα Υπολογιστών και Επικοινωνιών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ι ΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12- 2013 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Αριθ. Πρωτ. 62059 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Διακήρυξης: 14 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14PROC001817524

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003005990 2015-09-01

15PROC003005990 2015-09-01 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια»

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τίτλος Πράξης ή Έργου

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τίτλος Πράξης ή Έργου Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κα Ό. Δεφίγγου Τηλέφωνο: 210 5294926 Fax: 210

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001920973 2014-03-13

14PROC001920973 2014-03-13 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002307977 2014-09-25

14PROC002307977 2014-09-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση : Νικολάου Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, 70013 Ηράκλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1 Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Infrafrontier GR: H Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για το Φαινοτυπικό Χαρακτηρισμό και την Αρχειοθέτηση Πρότυπων Γενοτύπων Θηλαστικών ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Άρθρο 1 - Αντικείμενο του διαγωνισμού ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 43 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174 Αιγάλεω : 09/01/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 7. Σύστημα. Βασιλικά. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. της πράξης. Νοημοσύνης» «ΙΤΕ/Ινστιτούτο. Αρχή. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΥΠΟΕΡΓΟ 7. Σύστημα. Βασιλικά. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. της πράξης. Νοημοσύνης» «ΙΤΕ/Ινστιτούτο. Αρχή. Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Σύστημα. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. είναι. επικοινωνίας. Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 5. Σύστημα. Βουτών Τ.Κ. 7000 13 Ηράκλειο. Βασιλικά. Νοημοσύνης» Αρχή. είναι. επικοινωνίας. Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ Κ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 41752 / 14-07 - 2014 ΤΙΤΛΟΣ : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ 6 ΤΟ ΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος Έργου Προώθηση της χρήσης χαμηλών γεωθερμικών πεδίων μέσω της ανάπτυξης οδηγών επιχειρησιακής εκμετάλλευσης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001660893 2013-10-11

13PROC001660893 2013-10-11 Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΙΕΘΝΟΥΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Ικάρων 1 (ΤΘ 14) Φοίνικας 55102 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Ε-mail: kdeod@cieel.gr Αρ. Πρωτ: 13600 URL:http://www.cieel.gr Ηµεροµηνία: 30/11/2009 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα