Ποιός είναι ο Ερευνητής;

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ποιός είναι ο Ερευνητής;"

Transcript

1 Ποιός είναι ο Ερευνητής; Αποστολή του Ερευνητή είναι η μείωση του κινδύνου στη διεξαγωγή συμφωνιών μεταξύ νομικών και φυσικών προσώπων μέσω διερεύνησης του οικονομικού ιστορικού των πιο πάνω νομικών και φυσικών προσώπων στην βάση δεδομένων του ΕΡΕΥΝΗΤΗ καθώς και στήριξη από τους ανεξάρτητους νομικούς μας συνεργάτες. Βασικό πακέτο: Χωρίς εγγραφή 5 Ευρώ / Έρευνα Προσθήκη Εναγόμενου SILVER πακέτο: Ετήσια εγγραφή Απεριόριστες Έρευνες Εισαγωγή εκκρεμούντων τιμολογίων Προσθήκη Εναγόμενου GOLD πακέτο: Μηνιαία / Ετήσια εγγραφή Απεριόριστες Έρευνες Εισαγωγή εκκρεμούντων τιμολογίων Προσθήκη Εναγόμενου Στήριξη από τους ανεξάρτητους νομικούς μας συνεργάτες Δ: Λαπήθου 16, Διαμ. 101, Έγκωμη, 2410 Λευκωσία, Κύπρος Τ: F:

2 Προσθήκη Εναγόμενου: Φυσικά η νομικά πρόσωπα τα οποία έχουν κινηθεί νομικά εναντίον άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων για οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να υποβάλουν τα στοιχεία των αγωγών τους στον Ερευνητή και νοουμένου ότι πληρούν τα κριτήρια ένταξης τότε θα γνωστοποιείται η συγκεκριμένη αγωγή στην βάση δεδομένων του Ερευνητή. Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να βοηθήσουν φυσικά η νομικά πρόσωπα που σκοπεύουν να συνάψουν συμφωνίες με τους εναγόμενους που είναι καταχωρημένοι, έτσι ώστε να παίρνουν μέτρα πριν από οποιανδήποτε οικονομική δοσοληψία που θα έχουν μεταξύ τους. Για να ενταχτεί κάποια αγωγή στην βάση δεδομένων πρέπει να συμπληρωθεί η αίτηση και να επισυναφτούν τα απαραίτητα έγγραφα της αγωγής. Καμία πληροφορία δεν θα γίνεται αποδεκτή χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Οποιαδήποτε στοιχεία εκτός του ονόματος του ενάγων και του εναγόμενου δεν θα αναφέρεται στην βάση δεδομένων του ΕΡΕΥΝΗΤΗ. Οι λεπτομέρειες της αγωγής δεν θα εντάσσονται στην βάση δεδομένων του Ερευνητή και δεν θα ανακοινώνονται σε τρίτους.

3 Εισαγωγή εκκρεμούντων τιμολογίων: Τα μέλη του ΕΡΕΥΝΗΤΗ έχουν την δυνατότητα να τοποθετήσουν στα τιμολόγια τους την ακόλουθη παράγραφο η οποία τους επιτρέπει να εισάγουν φυσικά η νομικά πρόσωπα τα οποία δεν έχουν εξοφλήσει τα τιμολόγια προς αυτούς στην βάση δεδομένων του Ερευνητή. Αναγνωρίζω την αναγραφόμενη στο παρόν τιμολόγιο οφειλή, όπως επίσης και την εγγραφή μου στα αρχεία της βάσης δεδομένων οικονομικών εκκρεμοτήτων φυσικών η νομικών προσώπων, Γ. Τ. Ι. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ, σε περίπτωση μη ανταπόκρισης μου σε αυτήν. Αντιλαμβάνομαι ότι αφού ενταχθεί το όνομα μου η της εταιρείας που αντιπροσωπεύω στην βάση δεδομένων οικονομικών εκκρεμοτήτων φυσικών η νομικών προσώπων του Γ.Τ.Ι. ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΛΤΔ όλα τα μέλη της εταιρείας του Γ.Τ.Ι. ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΛΤΔ όπως επίσης φυσικά η νομικά πρόσωπα που πληρώνουν με την κάθε έρευνα θα έχουν πρόσβαση για να ενημερώνονται για την δική μου οικονομική εκκρεμότητα η την οικονομική εκκρεμότητα της εταιρείας που αντιπροσωπεύω προς τον εκδότη του τιμολογίου. ΥΠΟΓΡΑΦΗ.. Για να εισαχθεί το όνομα ενός ατόμου ή εταιρείας στον Ερευνητή θα πρέπει να συμπληρωθεί η απαραίτητη αίτηση και μαζί να επισυναφτεί αντίγραφο του τιμολογίου με την πιο πάνω παράγραφο το οποίο να φέρει την υπογραφή, αριθμό ταυτότητας και ηλεκτρονική διεύθυνση του οφειλέτη.

4 Εισαγωγή εκκρεμούντων τιμολογίων: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τιμολόγιο θα πρέπει να συμπληρώνεται η ακόλουθη προσυμφωνία: ΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εγώ ο/η υποφαινόμενος/η... με αριθμό ταυτότητας / εταιρείας... με ηλεκτρονική διεύθυνση... δηλώνω και βεβαιώνω ότι έχω αναθέσει στον/στην... με αριθμό ταυτότητας / εταιρείας... με ειδικότητα... την παροχή υπηρεσιών. Αφού μου παρασχεθούν πλήρως οι υπηρεσίες που έχω ζητήσει βεβαιώνω ότι θα του καταβάλω το συμφωνηθέν ποσό αμοιβής ύψους.. εντός. ημερών (.) από το τέλος της παρασχεθείσας προς εμένα υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν καταβάλω το πιο πάνω ποσό εντός της πιο πάνω αναφερόμενης χρονικής περιόδου τότε δηλώνω ότι ουδεμία ένσταση έχω όπως το όνομα μου και/ή η εταιρεία που αντιπροσωπεύω καταχωρηθεί στο μητρώο της βάσης δεδομένων οικονομικών εκκρεμοτήτων φυσικών ή νομικών προσώπων, Γ. Τ. Ι. ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΛΤΔ εκ Λευκωσίας με αριθμό εγγραφής ΗΕ Αντιλαμβάνομαι ότι αφού ενταχθεί το όνομα μου ή της εταιρείας που αντιπροσωπεύω στην βάση δεδομένων οικονομικών εκκρεμοτήτων φυσικών ή νομικών προσώπων του Γ.Τ.Ι. ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΛΤΔ όλα τα μέλη της εταιρείας του Γ.Τ.Ι. ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΛΤΔ όπως επίσης φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρώνουν με την κάθε έρευνα θα έχουν πρόσβαση για να ενημερώνονται για την δική μου οικονομική εκκρεμότητα ή την οικονομική εκκρεμότητα της εταιρείας που αντιπροσωπεύω προς τον/της... Ο Δηλών:... Ημερομηνία. /. /

5 Στήριξη από τους ανεξάρτητους νομικούς συνεργάτες μας: Η εταιρεία μας συνεργάζεται με δικηγορικά γραφεία παγκύπρια. Σε περιπτώσεις όπου το μέλος θέλει να κινηθεί νομικά εναντίον κάποιου ατόμου / εταιρείας τότε θα έρχεται σε κατευθείαν σε επαφή με ένα από τους νομικούς μας συνεργάτες μέσω της ιστοσελίδας μας και αυτοί θα προσχωρούν ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε υπόθεσης σε 1. Αποστολή επιστολής για εξόφληση οφειλών. 2. Έναρξη διαδικασίας αγωγής σε περίπτωση μη εξόφλησης οφειλών.

6 Έρευνα ιστορικού ατόμων ή εταιρειών: Ο Ερευνητής επιτρέπει στα μέλη του να ερευνήσουν άτομα ή εταιρείες τα οποία μπορεί να έχουν οικονομικές εκκρεμότητες. - Έρευνα εκούσιων πτωχεύσεων φυσικών προσώπων και εταιρειών* - Έρευνα πτωχεύσεων φυσικών προσώπων και εταιρειών* - Έρευνα για οικονομικές εκκρεμότητες φυσικών προσώπων και εταιρειών που έχουν εισαχθεί στην βάση δεδομένων μας Εκκρεμή τιμολόγια Τρέχουσες Αγωγές * Τα στοιχεία πτωχεύσεων παρέχονται από τον Κλάδο Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών και ανανεώνονται κάθε δεκαπενθήμερο