Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης"

Transcript

1 Επιμέλεια ύλης: Μπαλάγκας Γιάννης Αθήνα 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ σελ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Β. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ σελ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Α.Π.Δ) σελ Ε. ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ σελ ΣΤ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σελ Ζ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ σελ. 60 Η. ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΩΝ σελ Θ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ σελ

2 Α. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 1.Ιστορική αναδρομή Οι Σχολικές Επιτροπές (Σ.Ε) αντικατέστησαν τις λεγόμενες Σχολικές Εφορείες, οι οποίες λειτούργησαν από το 1931 με το Ν.5019/1931 μέχρι την ψήφιση του ν.1566/85. Με το άρθρο 52 του ν.1566/85 θεσπίστηκαν για πρώτη φορά ως Σχολικές Επιτροπές και στη συνέχεια το άρθρο αυτό καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του ν.1894/90, στο οποίο στηρίζεται σήμερα η λειτουργία τους.. 2. Σύσταση της Σχολικής Επιτροπής Οι Σ.Ε συνιστώνται με πράξη του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Οι Σ.Ε είναι Ν.Π.Δ.Δ. ως προς τη νομική τους μορφή. Συγκεκριμένα το άρθρο 243 του ν.3463/2006 ΦΕΚ 141/ (ο νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) αναφέρει: «Σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα για τη στήριξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων, που βρίσκονται στα διοικητικά τους όρια, συνιστώνται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Σχολικές Επιτροπές», οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος και τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110 Α, όπως κάθε φορά ισχύει». Κάθε Σ.Ε. καλύπτει ένα ή περισσότερα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπ/σης ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες, όπως αυτές εκτιμώνται από τον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. 3. Συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής Η Σ.Ε. αποτελείται από 5 έως 15 μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο. Με την ίδια απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου ορίζονται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της Σ.Ε. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Σ.Ε. είναι δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι του οικείου δήμου ή της κοινότητας. Στη διοίκηση των Σχολικών Επιτροπών συμμετέχουν υποχρεωτικά οι διευθυντές των αντίστοιχων σχολείων, από ένας εκπρόσωπος των αντίστοιχων συλλόγων γονέων, εφόσον υπάρχουν τέτοιοι σύλλογοι και εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο εκπρόσωπος των γονέων στη Σ.Ε.

3 εκλέγεται με τον αναπληρωτή του από τη γενική συνέλευση (Ν.1566/85 άρθρο 53 παρ.2), η οποία συγκαλείται για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ του συλλόγου. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του Δ.Σ να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, τη συγκαλεί ο διευθυντής του σχολείου σύμφωνα με το άρθρο 53 παρ.2 του ν.1566/85. Τα πρόσωπα που εκλέγονται από τη γενική συνέλευση ως εκπρόσωποι των γονέων στη Σ.Ε., γνωστοποιούνται στο δήμο ή στην κοινότητα με έγγραφο του Δ.Σ. του συλλόγου ή αν δεν υπάρχει διοίκηση με έγγραφο της εφορευτικής επιτροπής που διενήργησε την εκλογή (Εγκ. ΥΠΕΠΘ Δ4/778/ ). Το έγγραφο πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο του πρακτικού της γενικής συνέλευσης, επικυρωμένο από τον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής.(εγκ. ΥΠΕΠΘ Δ4/778/ ) Ο εκπρόσωπος των μαθητών στη Σ.Ε. ορίζεται από το 15μελές μαθητικό συμβούλιο του σχολείου και συμμετέχει ισότιμα με τα υπόλοιπα μέλη της Σ.Ε. στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων (Γνωμ. Ν.Σ.Κ. 315/93) Ένας (1) τουλάχιστον από τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής ορίζεται από την μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και εάν τα μέλη είναι περισσότερα από 5 ορίζονται δύο (2). Όταν κάποιο μέλος της Σ.Ε. αποχωρεί για οποιονδήποτε λόγο, πρέπει να προτείνεται η αντικατάστασή του είτε από τον Πρόεδρο της Σ.Ε. είτε από το δ/ντή του σχολείου. Η θητεία των μελών της Σ.Ε. ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου. Συνήθως ακολουθεί τη θητεία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση της νέας Σχολ. Επιτροπής. (άρθρο 203 παρ.3 του Π.Δ.410/95) Μετά τον ορισμό των μελών, ο Πρόεδρος καλεί τη Σ.Ε. σε πρώτη συνεδρίαση με θέμα τη συγκρότησή της σε σώμα. Με απόφασή της ορίζεται ο γραμματέας,ο οποίος τηρεί το αρχείο και συντάσσει τα πρακτικά. (υπ. 1). Την οικονομική διαχείριση ασκεί ο ίδιος ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής. (64447/ (ΦΕΚ 136Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,Οικονομικών και Παιδείας). Όταν αυτός κωλύεται, ορίζεται ένα μέλος της Επιτροπής, το οποίο θα ασκεί αυτά τα καθήκοντα ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του Προέδρου. Δεν υπάρχει ταμίας με την έννοια του αξιώματος. Ο ορισμός αυτού του μέλους μπορεί να γίνει με την ίδια απόφαση που ορίζεται ο γραμματέας και προτείνουμε για λειτουργικούς λόγους να είναι ο δ/ντής του σχολείου. Μετά την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τον ορισμό των μελών της Σ.Ε. και τη συγκρότησή της σε σώμα, πρέπει να γνωστοποιηθούν εντός 30 ημερών τα στοιχεία μεταβολής υπευθύνων

4 εργοδότη στο ΙΚΑ συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που υπάρχει στο ΙΚΑ. (Δήλωση μεταβολής στοιχείων εργοδότη) Εάν παρέλθει το 30ήμερο και δεν υποβληθεί η δήλωση μεταβολής στοιχείων επιβάλλεται πρόστιμο στη Σ.Ε. Τα πρόσωπα για τα οποία θα συμπληρωθεί η δήλωση είναι του προέδρου και του ασκούντος την οικονομική διαχείριση. Κάθε νέο οικονομικό έτος πρέπει να κατατίθεται στο Δημοτικό Ταμείο πράξη εξουσιοδότησης μέλους που θα ασκεί την οικονομική διαχείριση για το έτος αυτό. (υπ. 2) Όταν λήγει η θητεία ή αντικαθίσταται το υπεύθυνο για την οικονομική διαχείριση μέλος, πρέπει να συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής της διαχείρισης. (υπ. 3) 4. Συνεδριάσεις της Σχολικής Επιτροπής Η Σχολική Επιτροπή συνεδριάζει υποχρεωτικά, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, μια φορά το μήνα. Ο πρόεδρος καλεί επίσης σε συνεδρίαση τη Σ.Ε, όταν το ζητήσει το 1/3 των μελών της με γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.(άρθρο 108 παρ.1 και 2 του Π.Δ.410/95) Ο πρόεδρος καλεί τη Σ.Ε. εγγράφως στις συνεδριάσεις, κατά τις οποίες τηρούνται από το γραμματέα πρακτικά στο Βιβλίο Πράξεων της Σχολικής Επιτροπής. (υπ.4) Η Σ.Ε. έχει απαρτία, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα, αποτελούν την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών της. Απόλυτη πλειοψηφία υπάρχει, όταν οι παρόντες είναι περισσότεροι από τους απόντες. Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις η Σ.Ε. δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει ύστερα από τρίτη πρόσκληση και παίρνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είναι γραμμένα στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το 1/3 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της Σ.Ε. (άρθρα 95 και 119 Π.Δ..410/95) Η Σ.Ε. παίρνει τις αποφάσεις της με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. 5. Αποζημίωση μελών διοικητικού συμβουλίου Στον πρόεδρο και στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου, εκτός από το δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο, τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου και τον πρόεδρο της Κοινότητας, επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση, και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα, ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Το ύψος της αποζημίωσης για κάθε συνεδρίαση ανέρχεται στο 1% των μηνιαίων εξόδων παράστασης των δημάρχων ή των προέδρων της Κοινότητας αντίστοιχα. (άρθρο 242 ν.3463/ )

5 6. Έργο της Σχολικής Επιτροπής Έργο κάθε Σ.Ε. είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνων, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών κλπ.), η αμοιβή των καθαριστριών ( αυτών που δεν κατατάχτηκαν σε κενές οργανικές θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ εφαρμογή του Π.Δ. 164/2004), μικροεπισκευές και μικροσυντηρήσεις του διδ/ρίου, ο εξοπλισμός των σχολείων με εποπτικά μέσα, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων οι οποίες απαιτούν μεγάλα ποσά (μόνωση ταράτσας επεμβάσεις στο φέροντα οργανισμό κ.ά.) κατά κανόνα πραγματοποιούν οι υπηρεσίες του δήμου από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Βιβλία Σχολ. Επιτροπής 1) Πρωτόκολλο αλληλογραφίας 2) Βιβλίο Πράξεων Σ.Ε. 3) Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων (Ταμείου) 4) Μπλοκ διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης 5) Μπλοκ διπλοτύπων αποδείξεων πληρωμής 6) Βιβλιάριο καταθέσεων σε λογαριασμό Ταχ. Ταμιευτηρίου ή υποκαταστήματος Ελληνικής Τράπεζας 7) Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού 8) Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) Τα βιβλία της Σ.Ε. σελιδομετρούνται και θεωρούνται στην τελευταία σελίδα από το Δήμαρχο ή από εξουσιοδοτημένο απ αυτόν πρόσωπο. Πρακτικό.. /200. ( υπ.1) Θέμα: Συγκρότηση της Σχολικής Επιτροπής σε σώμα Εξουσιοδότηση μέλους να ασκεί την οικονομική διαχείριση

6 Στ.. και στο γραφείο του. Δημ. Σχολείου. σήμερα.. ημέρα και ώρα. συνήλθε σε πρώτη συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου της, η. Σχολική Επιτροπή.. με θέμα «Συγκρότηση της Σχ. Επιτροπής σε σώμα. Εξουσιοδότηση μέλους ν ασκεί την οικονομική. διαχείριση» Στην συνεδρίαση πήραν μέρος οι: Η Σχολική Επιτροπή ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της: α) Την υπ αριθμ.... απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ορίστηκαν όλοι ως μέλη της Σχ. Επιτροπής β) Τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών γ) Την εισήγηση του προέδρου της α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο μ ό φ ω ν α Συγκροτείται σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος Αντιπρόεδρος. Γραμματέας. Μέλη.

7 . 2. Ορίζει ως υπεύθυνο της οικονομικής διαχείρισης τον οποίος θα ασκεί την οικονομική διαχείριση της Σχολικής Επιτροπής ως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο του προέδρου. Στον παραπάνω ο πρόεδρος και τα λοιπά μέλη της Σχολικής Επιτροπής παρέχουν εξουσιοδότηση να πραγματοποιεί όλες τις εισπράξεις από το Δημοτικό Ταμείο Δήμου.. από άλλες υπηρεσίες ή φορείς, τις καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων από το Ταχ. Ταμιευτήριο και τις πληρωμές των δαπανών που γίνονται. Το παρόν Πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφεται Ο πρόεδρος Ο αντ/δρος Ο γραμμ. Τα μέλη Πρακτικό.. / (υπ. 2) Θέμα: Εξουσιοδότηση για είσπραξη χρημάτων από το Δημοτικό Ταμείο Δήμου για το οικον. έτος

8 Στην Αγία Παρασκευή και στο Γραφείο του.. Δημ. Σχολείου σήμερα. ημέρα. και ώρα. συνήλθε σε συνεδρίαση η.. Σχολική Επιτροπή για συζήτηση και λήψη απόφασης των ανωτέρω θέματος. Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι: Η Σχολική Επιτροπή ύστερα από συζήτηση ο μ ό φ ω ν α α π ο φ α σ ί ζ ε ι Εξουσιοδοτεί τον.. μέλος της Σχολ. Επιτροπής όπως προβαίνει στην είσπραξη χρημάτων από το Δημοτικό Ταμείο Δήμου για το οικον. έτος. Το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφεται Ο πρόεδρος Ο αντ/δρος Ο γραμμ. Τα μέλη ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (υπ.3) ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ. Σήμερα.. ημέρα. και ώρα στο γραφείο του. Δημ. Σχολείου.. Ο.. μέχρι σήμερα πρόεδρος (ή υπεύθυνος της οικονομικής διαχείρισης κατ εντολή του προέδρου) της. Σχολικής Επιτροπής Δήμου.. παρέδωσε

9 την οικονομική διαχείριση της Επιτροπής στον ως εξής: 1. Το με αριθμ. Βιβλιάριο Καταθέσεων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου με σύνολο κατατιθεμένων...ευρώ. 2. Το Βιβλίο Ταμείου όπου εμφανίζονται: Έσοδα μέχρι σήμερα.. ευρώ. Έξοδα μέχρι σήμερα.. ευρώ. Υπόλοιπο Ταμείου. ευρώ. Από το υπόλοιπο των.. ευρώ. βρίσκονται κατατιθεμένα στο με αριθμ... Βιβλιάριο Καταθέσεων του Ταχ.Ταμιευτηρίου ή..τράπεζας..ευρώ και στα χέρια του παραλαμβάνοντα παραδίδονται ευρώ. 3. Τα παραστατικά στοιχεία όλων των δαπανών που έγιναν 4. Το μπλοκ διπλοτύπων εισπράξεων μέχρι και τον αύξ. αριθμό. και σύνολο εισπράξεων ευρώ. 5. Το μπλοκ διπλοτύπων αποδείξεων πληρωμής με αύξ. αριθ. που χρησιμοποιήθηκε και το.. 6. Τα δικαιολογητικά κατάθεσης 7. Τα παλιά βιβλιάρια αγοράς ενσήμων στο οποίο φαίνεται ότι αγοράστηκαν ένσημα για την καθαρίστρια μέχρι και το μήνα.. 8. Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις από..μέχρι και 9. Το βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού 10. Φάκελο της Σχολ. Επιτροπής που αφορά οικον. διαχειρίσεις παλιότερων ετών. Το Πρωτόκολλο αυτό συντάσσεται σε 3 αντίγραφα. Ένα αυτός που παρέδωσε, ένα αυτός που παρέλαβε και ένα παραμένει στο αρχείο της Σχολ. Επιτροπής. Αυτός που παρέδωσε Αυτός που παρέλαβε (σφραγίδα Σ.Ε.) (υπ.4) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δήμου Προς: Τον.. Μέλος της Σχολικής Επιτροπής

10 Πρόσκληση σε συνεδρίαση Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής που θα γίνει στο γραφείο του σχολείου στις. ημέρα.και ώρα.. με θέματα: Ο Πρόεδρος Β. ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Ετήσια έσοδα των Σχολικών Επιτροπών είναι οι εισπράξεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε το προς είσπραξη δικαίωμα. Τα έσοδα των Σ.Ε. προέρχονται: Α) Από τις επιχορηγήσεις των δήμων ή κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 113 του ν.1892/90 (ΦΕΚ 101 Α ) όπως αυτή αντικαταστάθηκε από το άρθρο 25 του Ν. 1946/91 (ΦΕΚ 69 Α ) που ορίζει ότι ποσοστό 12% των 2/3 του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων που αποδίδεται κάθε χρόνο από το κράτος στους ΟΤΑ, διατίθεται υποχρεωτικά για την αντιμετώπιση των λειτουργικών

11 δαπανών των σχολείων. Το ποσό που προκύπτει από τον τρόπο αυτό του υπολογισμού, αποδίδεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης στους ΟΤΑ σε 4 δόσεις και κατανέμεται στις Σχολικές Επιτροπές με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Παιδείας. Επιπλέον, εάν ο δήμος ή η κοινότητα έχει την οικονομική δυνατότητα, μπορεί να επιχορηγεί τις Σ.Ε. με επιπλέον ποσά που προέρχονται από άλλα έσοδά του. Το άρθρο 113 του ν.1892/90 προβλέπει τα εξής: «Ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ν.1080/1980), όπως διαμορφώνεται εκάστοτε μπορεί να προσαυξάνεται, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, περαιτέρω μέχρι 25% προκειμένου το πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται αποκλειστικά για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών δαπανών και συντήρησης των σχολείων». Β) Έσοδα από το σχολικό κυλικείο Γ) Από εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων Δ) Από κάθε είδους εισφορές, δωρεές,κληρονομιές και κληροδοσίες (υπ.5) Είσπραξη εσόδων Για την απόδοση της επιχορήγησης σε κάθε Σ.Ε. ο δήμος ή η κοινότητα εκδίδει στο όνομά της Σ.Ε. χρηματικό ένταλμα πληρωμής, το οποίο εξοφλείται με τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Θεωρημένο αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης της Σ.Ε. (τα αντίγραφο αυτό ισχύει για όλο το οικ. έτος εκτός αν αλλάξει το πρόσωπο που ασκεί την οικονομική διαχείριση) 2) Διπλότυπο είσπραξης από το μπλοκ διπλοτύπων εισπράξεων της Σ.Ε. Το διπλότυπο είσπραξης περιέχει τα εξής στοιχεία: α) Το όνομα της Σ.Ε υπέρ της οποίας γίνεται η είσπραξη και αύξ. αριθμό του διπλοτύπου. β) Τα στοιχεία του καταβάλλοντος (δημοτικό ταμείο του δήμου) γ) Το ποσό που εισπράττεται (αριθμητικώς και ολογράφως) δ) Το λόγο που εισπράττεται (λειτουργικές δαπάνες). ε) Τη χρονολογία έκδοσης στ) Την υπογραφή αυτού που εισπράττει και τη σφραγίδα της Σ.Ε. Αν το χρηματικό ένταλμα είναι άνω των 2900 ευρώ απαιτείται επιπλέον και ασφαλιστική ενημερότητα. Η ασφαλιστική ενημερότητα αποδεικνύεται από βεβαίωση που χορηγείται από το ΙΚΑ και ισχύει για ένα χρόνο. Προς τούτο προσκομίζονται στο ΙΚΑ οι Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις και οι αποδείξεις πληρωμής των εισφορών Κάθε χρηματικό ποσό που εισπράττεται πρέπει να κατατίθεται μέσα σε 5 ημέρες στο λογαριασμό που διατηρεί η Σ.Ε. στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή σε υποκατάστημα ελληνική τράπεζας.

12 Διπλότυπη απόδειξη είσπραξης εκδίδεται όχι μόνο για την επιχορήγηση αλλά και για κάθε έσοδο που εισπράττεται π.χ τόκοι από καταθέσεις, οι δόσεις για την καταβολή του μισθώματος από το σχολικό κυλικείο κ.ά Ως πρώτο έσοδο (πρώτη επιχορήγηση) του έτους θεωρείται το υπόλοιπο του προηγούμενου οικονομικού έτους για το οποίο εκδίδεται διπλότυπη απόδειξη είσπραξης. Ανάληψη Χρημάτων Κάθε ανάληψη από τις καταθέσεις της Σ.Ε. γίνεται από τον πρόεδρο ή το εξουσιοδοτημένο απ αυτόν πρόσωπο, έχοντας καταθέσει στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ή την Τράπεζα από την αρχή της χρονιάς θεωρημένο αντίγραφο του πρακτικού συγκρότησης της Σ.Ε. Απαραίτητο επίσης να έχει μαζί του σε κάθε ανάληψη την απόδειξη ανάληψης. (υπ.6) Για την αντιμετώπιση αμέσων δαπανών ο πρόεδρος ή το εξουσιοδοτημένο απ αυτόν πρόσωπο μπορεί να διατηρεί μετρητά στα χέρια του τα εξής ποσά: 300 ευρώ αν η Σχ. Επιτροπή καλύπτει μέχρι 2 σχολικές μονάδες 593 ευρώ αν η Σ.Ε. καλύπτει μέχρι 4 σχολικές. μονάδες 886 ευρώ αν η Σ.Ε. καλύπτει μέχρι 6 σχολικές. μονάδες ευρώ αν η Σ.Ε. καλύπτει από 7 σχολικές μονάδες. Τα ίδια ποσά ισχύουν για την ανάληψη χρημάτων από τις καταθέσεις της Σχ. Επιτροπής. Πάνω απ αυτά τα ποσά απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σ.Ε. (1Β/3608/ κοινή απόφ. Υπ. Εσωτερικών Οικονομ. και Παιδείας). Ετήσια έξοδα των σχολικών επιτροπών είναι οι πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, ανεξάρτητα από το χρόνο κατά τον οποίο δημιουργήθηκε η προς πληρωμή υποχρέωση (άρθρο 3 ΚΥΑ 64447/91) Όλες οι πληρωμές γίνονται από τον Πρόεδρο της Σ.Ε. ή το εξουσιοδοτημένο απ αυτόν πρόσωπο. Για την πραγματοποίησή της απαιτείται αντίστοιχο δικαιολογητικό όπως τιμολόγια, δελτία παροχής υπηρεσιών ή αποδείξεις για μικροποσά. Το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών πρέπει πάντα να είναι θεωρημένο. Το τιμολόγιο πώλησης αγαθών εκδίδεται αθεώρητο, θα συνοδεύεται όμως πάντα από θεωρημένο δελτίο αποστολής. Αν όμως το τιμολόγιο πώλησης αγαθών είναι συνενωμένο με δελτίο αποστολής, είναι δηλ ενιαίο, πρέπει πάντα να είναι θεωρημένο.

13 Η απόδειξη λιανικής πώλησης ή η απόδειξη φορολογικής ταμειακής μηχανής μπορούν να χρησιμοποιούνται, όταν πρόκειται για αγορά αγαθών μέχρι 15 ευρώ Αν η αξία της συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό των 15 ευρώ, απαιτείται η έκδοση τιμολογίου. Η απόδειξη λιανικής πώλησης πρέπει να είναι θεωρημένη, αν δεν έχει εκδοθεί με τη χρήση ταμειακής μηχανής. Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης αποδείξεων από τους πωλητές, εκδίδεται απόδειξη από το Μπλοκ Διπλότυπων Αποδείξεων Πληρωμής που έχει η Σχολική Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή η απόδειξη θα πρέπει να περιέχει τα πλήρη στοιχεία του εισπράττοντος (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα), την αιτιολογία της πληρωμής και την υπογραφή του εισπράττοντος. 8. Κρατήσεις δαπανών των Σ.Ε. Για όλες τις δαπάνες (τιμολόγια ή θεωρημένες αποδείξεις) που υπερβαίνουν τα 150 καθαρό ποσό, (αφαιρείται ο Φ.Π.Α.) γίνονται οι παρακάτω κρατήσεις Για υγρά καύσιμα 1% Για λοιπά αγαθά 4% Για παροχή υπηρεσιών 8% Δεν γίνεται παρακράτηση φόρου στις δαπάνες για ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΙΚΑ, αμοιβή καθαρίστριας. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για κρατήσεις αλλά για απόδοση φόρου. Ο προμηθευτής δεν πρέπει να διαμαρτύρεται, γιατί ο φόρος αυτός που του παρακρατείται, εκπίπτει από το συγκεντρωτικό φόρο κατά την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης. Η βεβαίωση που του χορηγείται από τον υπεύθυνο της οικ. διαχείρισης της Σ.Ε. κατατίθεται στο λογιστή του. (το έντυπο της βεβαίωσης δίδεται από την εφορία ή από το ελεύθερο εμπόριο) Παραδείγματα Αγοράσαμε υλικά καθαριότητας και το τιμολόγιο γράφει Αξία υλικών (140,87 ευρώ) Φ.Π.Α. ( 26,77 ευρώ) Σύνολο (167,64 ευρώ) Στην περίπτωση αυτή δεν παρακρατούμε φόρο γιατί το καθαρό ποσό είναι κάτω των 150 ευρώ ανεξάρτητα αν το τιμολόγιο υπερβαίνει τα 150 ευρώ (167,64) Αγοράσαμε πετρέλαιο και το τιμολόγιο γράφει: Αξία πετρελαίου (528,25 ευρώ) Φ.Π.Α. (42,26 ευρώ) Σύνολο (570,51 ευρώ) Στην περίπτωση αυτή θα γίνει παρακράτηση φόρου 1% στο ποσό των (528,25 ευρώ)

14 528,25 χ 1% = 5.28 ευρώ επομένως ο προμηθευτής θα πληρωθεί = Τα ποσά που παρακρατούνται αποδίδονται στην Εφορία το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα. Αν υπάρχουν και άλλα τιμολόγια που έγινε παρακράτηση φόρου, αποδίδονται όλοι μαζί οι παρακρατούμενοι φόροι με συγκεντρωτικό πίνακα. (Τα έντυπα αυτά χορηγούνται από την εφορία). Οι κρατήσεις δεν εμφανίζονται στο Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων της Σ.Ε. ούτε ως έσοδα ούτε ως έξοδα. Καμία φορά είναι δυσδιάκριτο αν το τιμολόγιο είναι παροχή υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών (π.χ. ο ξυλουργός που φτιάχνει μια ντουλάπα ή ο τεχνίτης που πλακοστρώνει μια αυλή) το ίδιο το τιμολόγιο αναγράφει τι είδος είναι και παρακρατείται ο ανάλογος φόρος. Ο συγκεντρωτικός πίνακας των επιχειρήσεων και η δήλωση παρακρατούμενου φόρου υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. σε δύο αντίτυπα. Το ένα αντίτυπο κρατά η Δ.Ο.Υ. και το άλλο μαζί με την απόδειξη πληρωμής χρησιμοποιούνται ως δικαιολογητικά στο απολογισμό για τις υπέρ τρίτων κρατήσεις. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ. (υπ.5) ΘΕΜΑ: Αποδοχή δωρεάς Στ.... και στο γραφείο του δημ. Σχολείου συνήλθε σήμερα.200. ημέρα..και ώρα σε συνεδρίαση η Σχολική Επιτροπή με θέμα την αποδοχή δωρεάς προς αυτή του κ. Στη συνεδρίαση πήραν μέρος οι: Η Σχολική Επιτροπή ύστερα από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της

15 α) Τις κείμενες διατάξεις που αφορούν τα «πάσης φύσεως έξοδα» των Σχολικών επιτροπών. β)την από..επιστολή ή την προφορική διαβεβαίωση του κ. με την οποία ανακοινώνει τη δωρεά των προς τη Σχολική Επιτροπή α π ο φ α σ ί ζ ε ι 1. Αποδέχεται την παραπάνω δωρεά των η οποία θα καταχωρηθεί στο Βιβλίο Ταμείου της Σχολικής Επιτροπής. 2. Να αποστείλει ευχαριστήριο έγγραφο προς τον κ. για τη δωρεά του. Ο πρόεδρος Ο γραμματέας Τα μέλη ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ. ( υπ.6) Απόδειξη ανάληψης Ο υπογραφόμενος..πρόεδρος ή ταμίας της Σχολικής Επιτροπής ανέλαβα από τις καταθέσεις του Ταχ. Ταμιευτηρίου ή της τράπεζας (αρ. λογ ) το ποσό των.. (αριθμητικώς και ολογράφως) 200. (σφραγίδα-υπογραφή) Το παρόν πρακτικό διαβάστηκε και υπογράφεται

16 Ο πρόεδρος Ο αντ/δρος Ο γραμμ. Τα μέλη Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Σύμφωνα με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, την εκτέλεση έργων επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων έως και ευρώ) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (με το Φ.Π.Α ) μπορεί να αναθέτει χωρίς διαγωνισμό ο δ/ντής του σχολείου ως εκπρόσωπος της Σ.Ε. με απόφασή του, ενώ την εκτέλεση έργων άνω του ποσού αυτού και μέχρι 5869 ευρώ (με το Φ.Π.Α ) μπορεί να αναθέτει χωρίς διαγωνισμό η Σ.Ε. με απόφασή της. Έργα προϋπολογισμού δαπάνης άνω των 5869 ευρώ εκτελούνται από τους Ο.Τ.Α. με τις εκάστοτε ισχύουσες γι αυτούς διατάξεις περί έργων. Επειδή όμως σε κανέναν δ/ντή σχολείου δεν έχει δοθεί η δυνατότητα να εφαρμόσει αυτή την απόφαση, γι αυτό καλό είναι στη θέση του δ/ντή να μπαίνει ο πρόεδρος της Σ.Ε. Η ανάθεση και επίβλεψη των ανωτέρω έργων γίνεται ως ακολούθως:

17 Για εκτέλεση έργου δαπάνης μέχρι 2934 ευρώ η ανάθεση γίνεται από το δ/ντή του σχολείου (πρόεδρο της Σ.Ε.) και υπογράφεται συμφωνητικό εκτέλεσης εργασιών με τον ανάδοχο. Γίνεται χωρίς διαγωνισμό έπειτα από διαπραγμάτευση με έναν ή περισσότερους εργολήπτες. Μέσα στο συμφωνητικό πρέπει να περιγράφονται συνοπτικά οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν καθώς και το ύψος της δαπάνης (υπ. 7) Οι πληρωμές και η παραλαβή των ανωτέρω εργασιών γίνονται ως εξής: α) Ο δ/ντής του σχολείου (πρόεδρος της Σ.Ε.) μπορεί κατά την κρίση του να εγκρίνει, αν αυτό το απαιτεί ο εργολήπτης, προκαταβολή μέχρι 30% της αξίας των υλικών. Η προκαταβολή αυτή δίνεται μετά την προσκόμιση των υλικών στο χώρο εργασίας και την κατάθεση επικυρωμένων αντιγράφων των σχετικών τιμολογίων ή διάτρητων αποδείξεων αγοράς. β) Η παραλαβή των εργασιών μετά την αποπεράτωσή τους γίνεται από το δ/ντή του σχολείου (πρόεδρο Σ.Ε.) και εξουσιοδοτημένο μέλος της Σ.Ε., οι οποίοι συντάσσουν το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής εργασιών (υπ. 8). Μπορούν όμως, αντί της σύνταξης πρωτοκόλλου παραλαβής, να χρησιμοποιήσουν το συμφωνητικό εκτέλεσης εργασιών σημειώνοντας από κάτω την καλή εκτέλεση των εργασιών. Σε περίπτωση παραλείψεων ή κακοτεχνιών ο ανάδοχος καλείται εγγράφως να τις αποκαταστήσει και στη συνέχεια υπογράφεται το πρωτόκολλο παραλαβής και πληρώνεται το συμφωνημένο ποσό. Αν ο ανάδοχος αρνηθεί να αποκαταστήσει τις κακοτεχνίες ή να συμπληρώσει τις παραλείψεις, ο δ/ντής (πρόεδρος της Σ.Ε.) αποφασίζει για την παρακράτηση ανάλογου ποσού μετά από γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου είναι: α) Αντίγραφο της απόφασης ανάθεσης β) Συμφωνητικό της ανάθεσης εργασιών γ) Πρωτόκολλο παραλαβής δ) Τιμολόγια υλικών ή παροχής υπηρεσιών, στα οποία γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις εάν αυτά υπερβαίνουν καθαρά το ποσό των 150 Ευρώ Για έργα προϋπολογισμού δαπάνης από 2934 ευρώ μέχρι 5869 ευρώ την απόφαση για την ανάθεση του έργου λαμβάνει η Σ.Ε. η οποία ορίζει μέλος για όλες τις ενέργειες που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Τόσο στα έργα προϋπολογισμού δαπάνης έως 2934 ευρώ όσο και στα έργα μέχρι 5869 ευρώ θα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 προσφορές

18 για να επιλέξει η Σ.Ε αυτόν με τη χαμηλότερη προσφορά και να μη δημιουργούνται υπόνοιες για επιλεκτικές αναθέσεις. Γενικές ρυθμίσεις για όλα τα έργα προϋπολογισμού δαπάνης μέχρι 5869 ευρώ Εάν κατά την εκτέλεση των έργων παραστεί ανάγκη προσθήκης νέων εργασιών και κατά συνέπεια αύξηση της δαπάνης ή αντίθετα μείωση των ποσοτήτων εργασιών που έχουν προϋπολογιστεί και κατά συνέπεια μείωση της δαπάνης του έργου, η μεταβολή αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 20% της συμφωνηθείσας αξίας. Κάθε φορά που ο ανάδοχος του έργου δε συμμορφώνεται προς τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το συμφωνητικό που έχει υπογραφεί μεταξύ αυτού και της Σ.Ε., καλείται εγγράφως σε ορισμένη προθεσμία όχι μικρότερη των 10 ημερών να συμμορφωθεί.. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος του έργου δε συμμορφωθεί μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε,τότε η Σ.Ε. συνεδριάζει για να αποφασίσει επί της διαφοράς, αφού προηγουμένως καλέσει αυτόν εγγράφως να παραστεί και να εκθέσει τις απόψεις του κατά τη συνεδρίαση. Το έγγραφο της Σ.Ε. πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης που θα εξεταστεί το θέμα της διαφοράς. Εάν αποφασιστεί η απομάκρυνση (έκπτωση) του εργολάβου από το έργο και η παύση των εργασιών, ο εργολάβος εξοφλείται για τις εργασίες που έγιναν, αφού προηγουμένως οι εργασίες παραληφθούν, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Κατά της απόφασης αυτής της Σ.Ε. δε χωρεί άλλη περαιτέρω διοικητική ένσταση ή προσφυγή και η διαφορά επιλύεται πλέον περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του αστικού κώδικα. Όλες οι εργασίες επισκευής και συντήρησης που παρεμποδίζουν τη λειτουργία του σχολείου ή εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία ή σωματική ακεραιότητα των μαθητών και των εργαζομένων, εκτελούνται αποκλειστικά σε χρόνο που το σχολείο δε λειτουργεί. Ο όρος αυτός πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε συμφωνητικό που αφορά εργασίες επισκευής και συντήρησης διδακτηρίων (άρθρο 1παρ. 8 ΚΥΑ 13172/95) Πιστώσεις που προέρχονται από τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και προορίζονται για έργα επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων δεν επιτρέπονται να διατίθενται για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων.

19 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ (υπ. 7) Στην Αγία Παρασκευή σήμερα Οι παρακάτω υπογράφοντες α... Πρόεδρος της.. Σχολικής Επιτροπής.. β.. συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων με την ιδιότητά του ως προέδρου της.. Σχολικής Επιτροπής σύμφωνα με το από 17/3/95 αρ. πρωτ Έγγραφο Υπουργείου Εσωτερικών (Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων) περί «Εκτέλεσης Έργων Επισκευής και Συντήρησης Σχολικών Κτιρίων από τις Σχολικές Επιτροπές α ν α θ έ τ ε ι στο δεύτερο των συμβαλλομένων τις παρακάτω εργασίες:

20 Οι παραπάνω εργασίες θα εκτελεσθούν έως.. και έντεχνα αντί του ποσού των ευρώ συν Φ.Π.Α ευρώ Συνολικό ποσό ευρώ Όλες οι ανωτέρω εργασίες θα γίνουν σε χρόνο που δε θα λειτουργεί το σχολείο ή σε χρόνο που δε θα παρεμποδίζεται η λειτουργία του και δε θα εγκυμονούν κινδύνους για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών και των εργαζομένων. Οι συμβαλλόμενοι Πρωτόκολλο Παραλαβής Εργασιών Στ.. σήμερα Οι παρακάτω υπογράφοντες α.. Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής β.. Μέλος της Σχολικής Επιτροπής (υπ. 8) Παραλαμβάνουν από τον.. εργολήπτη έργων, τα παρακάτω έργα που είχαν συνάψει με ιδιωτικό συμφωνητικό στις (περιγράφονται οι εργασίες που έγιναν)

21 Όλες οι ανωτέρω εργασίες έγιναν εμπρόθεσμα και χωρίς κακοτεχνίες Αυτοί που παρέλαβαν Αυτός που παρέδωσε Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Οι καθαρίστριες-ιστές που εργάζονται σήμερα στα σχολεία είναι δύο κατηγοριών: Αυτές που είχαν τις προϋποθέσεις και με το Π.Δ. 164/2004 μετατράπηκαν οι συμβάσεις τους σε συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπαγόμενες στο ΥΠΕΠΘ αλλά μέχρι νομοθετικής ρύθμισης συνεχίζουν να μισθοδοτούνται από τη Σχολική Επιτροπή με κατάσταση πληρωμής που υπογράφεται από το Δ/ντή Εκπαίδευσης, που ορίζει και σε ποια σχολεία θα καλύψουν το ωράριό τους, και αυτές που υπογράφουν σύμβαση μίσθωσης έργου για 10 μήνες. Εδώ θα μας απασχολήσουν οι καθαρίστριες της δεύτερης περίπτωσης γιατί αυτές θα συνεχίζουν να μισθοδοτούνται από τη Σχολική Επιτροπή. Η σύμβαση έργου που υπογράφουν οι καθαρίστριες αρχίζει την 1 η Σεπτεμβρίου και λήγει στις 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Γι αυτό στην αρχή του σχ. έτους ο δ/ντής του σχολείου πρέπει να φροντίσει για την πρόσληψη καθαρίστριας. Εάν είμαστε ευχαριστημένοι από την προηγούμενη καθαρίστρια, την καλούμε να κάνει αίτηση και στη συνέχεια διαβιβάζουμε την αίτησή της στον οικείο Προϊστάμενο εκπ/σης. Εάν όμως δεν είμαστε ευχαριστημένοι ή η ίδια δεν επιθυμεί την επαναπρόσληψή της, ο δ/ντής καλεί με σχετική προκήρυξη τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις. Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαρίστριας Α ν α κ ο ί ν ω σ η

22 Ανακοινώνεται ότι για τον καθαρισμό των χώρων του Δημ. Σχολείου. και του. Νηπιαγωγείου (αν υπάρχει) θα γίνει πρόσληψη καθαρίστριας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο δ/ντή του σχολείου μέχρι. τις ώρες. Αγία Παρασκευή.. Ο δ/ντής Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα σχετικά δικαιολογητικά διαβιβάζονται με εισηγητικό σημείωμα από το διευθυντή του σχολείου στον οικείο προϊστάμενο εκπαίδευσης, ο οποίος προβαίνει στην επιλογή και υπογράφει τη σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου. (Σχετ. η υπ αριθμ. Δ4/562/ ΥΠΕΠΘ) Τα κριτήρια επιλογής δε είναι καθορισμένα, με την έννοια ότι δεν προβλέπονται από κάποια διάταξη νόμου. Η σύμβαση υπογράφεται σε 3 αντίτυπα και κατατίθεται στη Σ.Ε., ένα κρατά ο προϊστάμενος του Γραφείου Εκπαίδευσης και ένα η ίδια (υπ 9). Το παράδοξο είναι ότι η αμοιβή της καθαρίστριας γίνεται από τη Σ.Ε. ενώ η σύμβαση υπογράφεται από τον προϊστάμενο του Γραφείου Εκπ/σης Γι αυτό είναι σκόπιμο ο δ/ντής του σχολείου μόνος του ή με τον πρόεδρο της Σχ. Επιτροπής να εισηγηθούν στον οικείο προϊστάμενο Εκπ/σης την πρόσληψη της συγκεκριμένης καθαρίστριας. Δημ. Σχολείο Αγία Παρασκευή Προς τον προϊστάμενο... Εισηγητικό Σημείωμα Ο δ/ντής του Δημ. Σχολείου και ο πρόεδρος της Σχολ. Επιτροπής εισηγούνται την πρόσληψη ως καθαρίστριας της.. την οποία κρίνουν ικανή και κατάλληλη για το έργο του καθαρισμού του σχολείου. Ο δ/ντής του σχολείου Ο πρόεδρος της Σ.Ε. Από τη στιγμή που προσλαμβάνεται η καθαρίστρια στο σχολείο, πρέπει να γραφεί στο Βιβλίο Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού, το οποίο χορηγείται από τι ΙΚΑ. Σε περίπτωση ελέγχου από το ΙΚΑ, εάν λείπει το βιβλίο αυτό ή δεν έχει γραφεί το όνομα της καθαρίστριας το

23 πρόστιμο που επιβάλλεται είναι μεγάλο. Κάθε φορά που γίνεται πρόσληψη θα πρέπει να αναγράφεται (όχι κάθε μήνα). Αμοιβή Καθαρίστριας Η αμοιβή της καθαρίστριας γίνεται ανάλογα με τον αριθμό αιθουσών που καθαρίζει, σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών. Σε κάθε καθαρίστρια μπορεί ν ανατεθεί για καθαριότητα μέχρι και 18 αίθουσες διδ/λίας. Αν οι αίθουσες είναι περισσότερες, προσλαμβάνονται δύο καθαρίστριες. Σύμφωνα με την τελευταία κοινή υπουργική απόφαση το ύψος της αμοιβής της καθαρίστριας καθορίστηκε ως ακολούθως (2/35263/0022/ κοινή απόφ. Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.) 1. Καθορίζουμε το ύψος της αμοιβής των καθαριστριών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που συνδέονται με το δημόσιο με σύμβαση μίσθωσης έργου, από 1 ης Σεπτεμβρίου 2003 σε 1698 ευρώ κατά διδακτικό έτος (10 μήνες), εφόσον το σχολείο λειτουργεί με έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας μετά των κοινοχρήστων χώρων. 2. Το παραπάνω ποσό θα μειώνεται σε ετήσια βάση από 1 ης Σεπτεμβρίου 2003 κατά 200 ευρώ για κάθε αίθουσα διδασκαλίας εφόσον το σχολείο λειτουργεί με αίθουσες λιγότερες των έξι (6) και θα αυξάνεται αντίστοιχα κατά 282 ευρώ για κάθε αίθουσα διδασκαλίας εφόσον το σχολείο λειτουργεί με αίθουσες περισσότερες των έξι (6), με ανώτατο όριο τις 18 αίθουσες διδασκαλίας Επίσης σύμφωνα με την υπ αριθμ.2/43400/0022/ κοινή απόφαση Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και. Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αμοιβής των καθαριστριών των ολοήμερων σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπ/σης με σύμβαση μίσθωσης έργου: «Καθορίζουμε το ύψος της πρόσθετης αμοιβής του προσωπικού, που αναλαμβάνει τον καθαρισμό των σχολείων με σύμβαση μίσθωσης έργου με το Δημόσιο, στο ποσό των 282 ΕΥΡΩ ανά αίθουσα των ολοήμερων τμημάτων που λειτουργούν στα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης της χώρας και για ένα διδακτικό έτος. Ορίζουμε την 1 η Σεπτεμβρίου 2003 ως ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης απόφασης.». Στην αμοιβή των καθαριστριών περιλαμβάνονται οι εξής κρατήσεις: 15,67% το ΙΚΑ της καθαρίστριας π.χ. Μία καθαρίστρια που καθαρίζει 18 αίθουσες έχει μηνιαία αμοιβή 507,30 Ευρώ και θα γίνουν οι παρακάτω κρατήσεις:

24 ΙΚΑ εργαζομένης : 507,30 ευρώ χ 15,67% = 79,49 ευρώ Άρα καθαρό ποσό που θα πληρωθεί: 507,30 79,49=427,81 ευρώ Στο ΙΚΑ όμως έχει συμμετοχή και ο εργοδότης δηλ. η Σχολ. Επιτροπή. Η συμμετοχή αυτή είναι σήμερα 23,58% που αντιστοιχεί σε 119,62 ευρώ για το ποσό των 460,70 ευρώ. Δε γίνεται πλέον στρογγυλοποίηση, όπως πριν. Από άλλαξε το σύστημα αγοράς ενσήμων. Δε χορηγούνται πλέον ένσημα από το ΙΚΑ και ο εργοδότης καταθέτει τις εισφορές που αντιστοιχούν στην αγορά ενσήμων είτε σε Υποκατάστημα του ΙΚΑ, είτε σε Τράπεζα προσκομίζοντας την κάρτα εργοδότη που χορήγησε το ΙΚΑ, όπου αναγράφεται ο Α.Μ.Ε. (Αριθμός Μητρώου Εργαζομένου) και το Α.Φ.Μ. της Σχολικής Επιτροπής ή ένα απλό σημείωμα με τον Α.Μ.Ε. το ποσό των εισφορών και το χρονικό διάστημα για το οποίο πρέπει να καταβάλει εισφορές. Η κατάθεση αυτή μπορεί να γίνεται στο τέλος κάθε μήνα ή στο τέλοε του 2 ου μήνα για 2 μήνες. Η απόδειξη πληρωμής θα κρατείται ως δικαιολογητικό της αγοράς ενσήμων. Κάθε τρίμηνο η Σ.Ε. υποβάλλει το έντυπο της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ). ( υπόδ. 10) Η προθεσμία υποβολής της τριμηνιαίας Α.Π.Δ. αρχίζει την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου απασχόλησης στην οποία αναφέρεται αυτή με καταληκτική ημερομηνία από του μήνα ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Μητρώου Εργοδότη (Α.Μ.Ε). Εφόσον η καταληκτική ημερομηνία δεν είναι εργάσιμη, η προθεσμία υποβολής λήγει την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η Α.Π.Δ. υποβάλλεται σε έντυπη μορφή στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ της περιοχής ή σε μαγνητικά μέσα ή μέσω διαδικτύου (http://www.ika.gr) Εφόσον είναι χειρόγραφη η Α.Π.Δ. υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα και μπορεί ο εργοδότης να προσκομίσει ένα πρωτότυπο έντυπο και δύο φωτοαντίγραφα, αρκεί σε όλα να υπάρχει πρωτότυπη υπογραφή. Εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ. επιβαρύνεται με πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτή. Σημειώνουμε ότι οι κωδικοί 1, 18, 27, 28, 30, 31, 32,36,37 είναι ίδιοι για όλα τα σχολεία που απασχολούν καθαρίστριες. Διαφέρουν τα άλλα στοιχεία. Σε περίπτωση που είναι δύο οι καθαρίστριες συμπληρώνεται μία στήλη για την κάθε μία. Με τη λήξη της σύμβασης της καθαρίστριας ή ενδιάμεσα όταν παραιτείται, εντός οχτώ (8) εργάσιμων ημερών από την ημέρα διακοπής της απασχόλησης υποβάλλεται έκτακτη Α.Π.Δ. με τον ίδιο τρόπο όπως και η κανονική (01) και εμπεριέχει επιπλέον

25 υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, (πεδίο 47 της τέταρτης σελίδας του εντύπου) ότι έπαυσε να απασχολεί προσωπικό. Όταν ξαναπροσλαμβάνεται, ο εργοδότης θα υποβάλλει κανονικά Α.Π.Δ. Σε περίπτωση πρόσληψης ή αποχώρησης κατά τη διάρκεια του μήνα ή στην περίπτωση καταβολής αναδρομικών αποδοχών προηγούμενου χρονικού διαστήματος, συμπληρώνονται και τα πεδία 34 και 35 (από ημερομηνία πρόσληψης και ως ημερομηνία αποχώρησης) Παραθέτουμε για ευκολία των συναδέλφων πίνακες με την αμοιβή της καθαρίστριας τόσο του πρωινού όσο και του ολοήμερου σχολείου για κάθε αίθουσα διδ/λίας, καθώς και τις κρατήσεις που ισχύουν από ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΑΠΟ ΑΡ. ΑΙΘ. ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜ. ΙΚΑ ΑΣΦΑΛ. 15,67% ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ. 23,58% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ , , ,

26 ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΡ. ΑΙΘ. ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜ. ΙΚΑ ΑΣΦΑΛ. 15,67% ΙΚΑ ΕΡΓΟΔ. 23,58% ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ 1 28,20 4,42 6,65 11,07 23, ,40 8,84 13,30 22,14 47, ,60 13,26 19,95 33,21 71, ,80 17,68 26,60 44,28 95, ,00 22,09 33,25 55,34 118, ,20 26,51 39,90 66,41 142, ,40 30,93 46,55 77,48 166, ,60 35,35 53,20 88,55 190, ,80 39,77 59,85 99,62 214, ,00 44,19 66,50 110,69 237,81

27 11 310,20 48,61 73,15 121,76 261, ,40 53,03 79,79 132,82 285,37 Όταν καμιά φορά καταβάλλουμε στην καθαρίστρια κάποια έκτακτη αμοιβή (π.χ. έκτακτη καθαριότητα, πότισμα κήπου το καλοκαίρι κλπ.) δε γίνεται καμία κράτηση. Άλλες Κρατήσεις Όταν προσλαμβάνουμε έναν εργάτη ή έναν τεχνίτη που δεν έχει δελτίο παροχής υπηρεσιών, μπορούμε να τον πληρώσουμε εκδίδοντας απόδειξη από το μπλοκ αποδείξεων πληρωμής που έχει η Σχολ. Επιτροπή. (Όπως ακριβώς γίνεται με την καθαρίστρια). Στην περίπτωση αυτή γίνεται κράτηση μόνο φόρου 3%, αν το ημερομίσθιο είναι πάνω από 24 Ευρώ. Αν το ημερομίσθιο είναι κάτω από 24 Ευρώ δε γίνεται καμία παρακράτηση φόρου. Για να μην υπάρχει πρόβλημα με την Εφορία πρέπει ο εργάτης να έχει ΑΦΜ οπωσδήποτε ή Αριθ. δελτίου Αστυν. Ταυτότητας. Για επιβεβαίωση των ανωτέρω παραθέτουμε απόσπασμα από την υπ αριθμ. 1142/ απόφαση του Υπ. Οικονομικών. ΠΟΛ: 1142/ Υπ.Oικονομίας & Οικονομικών. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) για ημερομίσθιο πάνω από 24 Ευρώ. Συνεπώς, αν το ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου είναι μικρότερο από 24 Ευρώ δεν θα γίνεται παρακράτηση του φόρου. Τονίζεται ότι, αν στον ημερομίσθιο εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες αμοιβές (π.χ. υπερωρίες, επίδομα παραγωγής κλπ.), ο συντελεστής παρακράτησης του φόρου θα υπολογίζεται με βάση το ποσό του μέσου ημερομισθίου της περιόδου που καταβάλλονται οι αμοιβές. Υποβολή οριστικής δήλωσης Κατά το μήνα Μάρτιο (1-31) υποβάλλεται σε Οριστική Δήλωση Ε 7 (έντυπο Εφορίας)) 2 αντίτυπα η

28 Η δήλωση αυτή θα περιλαμβάνει τους μισθούς της καθαρίστριας, των εργατών αν χρησιμοποιήσαμε, τις κρατήσεις που έγιναν. Μαζί με την Οριστική δήλωση θα υποβληθούν και οι βεβαιώσεις αποδοχών (ετήσιες). Βεβαιώσεις αποδοχών θα δοθούν και στους ίδιους (καθαρ. εργάτες) προκειμένου να συμπληρώσουν τη φορολογική τους δήλωση. Η Οριστική δήλωση (Ε7) δεν παραλαμβάνεται από την Εφορία αν λείπει ο Α.Φ.Μ. κάποιου μισθωτού. (υπ. 9) ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Καταρτίζεται Σύμβαση Μίσθωσης Έργου συνολικού ποσού Ευρώ διεπόμενη από τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρου 113 του Ν. 1892/90, της παρ. 15 του Ν. 1894/90 και τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, για τη μίσθωση έργου. 1) ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ: ) ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ: Το Γραφείο του προϊσταμένου τ. Δ/νσης (Γραφείου), Π.Ε. Αθηνών 3) ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ: 1) Ο Προϊστάμενος τ.. Δ/νσης (Γραφείου) Π.Ε. Αθηνών αφ ενός και 2) αφ ετέρου, κάτοικος. Οδός.., αριθμός 4) Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ο πρώτος αναθέτει το έργο στο δεύτερο Εργολάβος καθαρισμού που το αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 5) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΡΟΠΟΣ και ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ο καθαρισμός.. αιθουσών και.αιθουσών του ολοήμερου σχολείου,των γραφείων, του προαυλίου και όλων των κοινοχρήστων χώρων του σχολείου. 6) ΤΡΟΠΟΣ και ΧΡΟΝΟΣ: α) Καθημερινός άψογος καθαρισμός μετά τη λήξη της σχολικής εργασίας.

29 β) Γενικός καθαρισμός όταν αρχίζει το σχολικό έτος και κατά τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα. γ) Συμμόρφωση του εργολάβου καθαρισμού με τις υποδείξεις του Δ/ντή του Σχολείου. 7) ΤΟΠΟΣ: ΣΧΟΛΕΙΟ:. 8) ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 10 μήνες Η σύμβαση συνάπτεται για το διδακτικό έτος ήτοι από μέχρι ) ΑΜΟΙΒΗ: α) Η αμοιβή του εργολάβου καθαρισμού για το έργο που θα προσφέρει για όλη τη χρονική διάρκεια της συμβάσεως ανέρχεται σε συνολικό ποσό που ορίζεται κατά το άρθρο 113 παρ. 5 του Ν. 1892/90 με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Παιδείας και Οικονομικών για.. αίθουσες του σχολείου και του ολοήμερου σχολείου, τον καθαρισμό των οποίων αναλαμβάνει με την παρούσα ο συμβαλλόμενος εργολάβος. Το ύψος του ποσού της παρούσης συμβάσεως έχει οριστεί με βάση τις υπ αριθμ. 2/35263/0022/ και 2/43400/0022/ Κοινές Αποφ.. Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομίας και Οικονομικών.) Η αμοιβή θα πληρώνεται από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 9 του Ν. 1894/90. β) Στην αμοιβή περιλαμβάνεται: Εισφορά του εργολάβου στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ 15,67% (Η εισφορά του εργοδότη στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ 23,58% καταβάλλεται από το ταμείο της Σχολικής Επιτροπής πέραν της αμοιβής). γ) ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: Η αμοιβή του εργολάβου κατανέμεται σε 10 ισόποσες δόσεις και καταβάλλεται στο τέλος κάθε μήνα με εξοφλητική απόδειξη. δ) Ο εργολάβος καθαρισμού δεν δικαιούται δώρο Χριστουγέννων ή Πάσχα και επίδομα αδείας ή και οποιοδήποτε άλλο επίδομα που τυχόν χορηγείται στους εργαζόμενους, δεδομένου ότι η παρούσα είναι σύμβαση έργου και όχι εργασίας. ε) Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιθουσών αυξηθεί ή ελαττωθεί, η αμοιβή αυξάνεται ή ελαττώνεται ανάλογα, με βάση πάντα την κατ αποκοπή αμοιβή ανά αίθουσα και σχολικό έτος που προβλέπει η παραπάνω υπουργική απόφαση.

30 10) Η ανάθεση του έργου καθαρισμού στον πιο πάνω αναφερόμενο ιδιώτη δε θεωρείται μίσθωση εργασίας ούτε είναι δυνατή η μετατροπή της σε μίσθωση εργασίας. 11) Αποχή του εργολάβου καθαρισμού από την εργασία του μία ή περισσότερες ημέρες στο διάστημα ενός μηνός συνεπάγεται την επιβολή προστίμου κατά την κρίση του εργοδότη ή την καταγγελία της σύμβασης. 12) Το έργο το εκτελεί αυτοπροσώπως ο εργολάβος και δεν μπορεί να αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο. Κατ εξαίρεση, σε περίπτωση ασθενείας του, αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο που υποδεικνύεται από τον ίδιο αλλά θα εγκρίνει και ο πρώτος συμβαλλόμενος. 13) Καταγγελία της σύμβασης μονομερώς από τον εργοδότη χωρίς άλλη ειδοποίηση γίνεται και σε περίπτωση που ο εργολάβος καθαρισμού δεν τηρεί έστω και έναν από τους όρους της σύμβασης αυτής. Η σύμβαση αυτή μετά την ανάγνωση και βεβαίωση συντάσσεται σε τρία αντίγραφα και υπογράφεται. Το ένα κατατέθηκε στο Αρχείο της Σχολικής Επιτροπής, το δεύτερο το παρέλαβε ο εργολάβος καθαρισμού και το τρίτο κρατείται στο Γραφείο Εκπ/σης. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Ο Προϊστάμενος Ο Εργολάβος Καθαρισμού

31 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ υπόδ. 10 ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩΔΙΚΟΣ 01 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (2) ΧΧΧ ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (4)... ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Α.Μ.Ε. 123 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α.Φ.Μ ΟΔΟΣ ΚΑΝΑΡΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 90 Τ.Κ ΠΟΛΗ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΜΗΝΑ /ΕΤΟΣ 01/2007 ΕΩΣ ΜΗΝΑ ΕΤ 03/2007 ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ 01/ / /2007 ΣΥΝΟΛΑ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 507,3 507,3 507,3 1521,9 ΚΑΤΑΒΛ. ΕΙΣΦΟΡΩΝ 199,11 199,11 199,11 597,33 18 ΑΡ. ΠΑΡΑΡΤ./Κ.Α.Δ. 00/ / / ΑΡΙΘΜ.ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦ Α.Μ.Κ.Α. 21 ΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 22 ΟΝΟΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 23 ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 24 ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΝΗ ΕΛΕΝΗ 25 ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 04/03/ /03/ /03/ Α.Φ.Μ ΠΛΗΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΌΧΙ ΌΧΙ ΌΧΙ 28 ΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 29 ΚΥΡΙΑΚΕΣ 30 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔ. ΠΕΡΙΠΤ.ΑΣΦΑΛ ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΙΣΘ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/ / / ΑΠΌ ΗΜ/ΝΑΙ ΑΠΑΣΧ. 35 ΕΩΣ ΗΜ/ΝΑΙ ΑΠΑΣΧ. 36 ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ

32 39 ΑΠΟΔΟΧΕΣ 507,30 507,30 507,30 40 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜ. 79,49 79,49 79,49 41 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 119,62 119,62 119,62 42 ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 199,11 199,11 199,11 43 ΕΠΙΔ. ΑΣΦΑΛ. (ΠΟΣΟ) 44 ΕΠΙΔ. ΕΡΓΟΔ.% 45 ΕΠΙΔ. ΕΡΓΟΔ.(ΠΟΣΟ) 46 ΚΑΤΑΒΛ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ 199,11 199,11 199,11 Οι κωδικοί 1, 18,27, 28, 30, 31, 32, 36, 37, είναι ίδιοι για όλες τις Σχολικές Επιτροπές

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (1) ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (4) Δ/ΝΣΗ ΕΔΡΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Τ.Κ. (7) ΠΟΛΗ (8) ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ (9) ΟΔΟΣ (5) ΑΡΙΘΜΟΣ (6) Α.Μ.Ε (10) Α.Μ.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΗΛΩΣΗΣ (1) ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΑ YΠΟΒΟΛΗΣ ΚΩ ΙΚΟΣ (2) ΟΝΟΜΑΣΙΑ (3) ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟ ΟΤΗ (4) Α.Μ.Ε. (5) Α.Φ.Μ. (6) Ο ΟΣ (7) Τ.Κ. (9) ΠΟΛΗ (10) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ (8) ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΜΗΝΑ (13) /

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπόχρεοι απογραφής: ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ειδικά για τις οικοδομοτεχνικές εργασίες, ανάλογα αν πρόκειται για ιδιωτικό, δημόσιο ή τεχνικό έργο, υπόχρεος για την απογραφή του οικοδομοτεχνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110

ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 ΝΟΜΟΣ 1894/1990 ΦΕΚ Α-110 Αρθρο 5 Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων. "1. Η κινητή και ακίνητη περιουσία των εφορειών όλων των δηµόσιων σχολείων της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011.

ΘΕΜΑ: Έγκριση απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ιθάκης για το χρονικό διάστημα από 18/08/2011 31/12/2011. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 97 η Ιθάκη, σήμερα 22 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πηγές Συντακτική ομάδα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Επίδομα ανεργίας... 2 1.1 Γενικά... 3 1.2 Δικαιούχοι επιδόματος ανεργίας... 3 1.3 Προϋποθέσεις για τη λήψη του επιδόματος ανεργίας... 4 1.4 Τα απαιτούμενα ημερομίσθια που πρέπει να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ Η πρακτική άσκηση ως διδακτικό έργο Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ» καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΒΟΡΕΊΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α ΙΔΡΥΣΗ ΣΚΟΠΟΙ Άρθρο 1: Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύλλογος με την επωνυμία Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ KAI ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Ως συν/νος πίνακας ΘΕΜΑ : «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2015 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους» Αθήνα 1/4/2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Αθήνα 10/9/2010. Αριθμ. Πρωτ. Ε40/530. ΠΡΟΣ: Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΕΛΛΗΝΙΙΚΗ ΔΔΗΜΟΚΡΡΑΤΤΙΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΕΝΙΙΑΙΙΟ ΤΤΑΜΕΕΙΙΟ ΑΣΣΦΑΛΙΙΣΣΗΣΣ ΜΙΙΣΣΘΩΤΤΩΝ ΔΔ ΙΙ Ο ΙΙ Κ Η ΣΣ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΓΧΟΥ ΚΟΙΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΧΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με δημοκρατικές και διαφανείς διαδικασίες Λειτουργία των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών με δημοκρατικές και διαφανείς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ.

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές Ερωτήσεις Σελ. ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΙΤΩΝ Δ..ΙΙ..Ε.Κ.--..ΙΙ..ΙΙ..Ε.Κ.. ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΙΖΕΤΑΙΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ: Α. Γενικές Πληροφορίες Σελ. 2 Β. Δικαιολογητικά Σελ. 3 Γ. Περιγραφή της διαδικασίας Σελ. 4 Δ. Συχνές

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 1) Για κάθε Σχολική Μονάδα έχει ανοιχθεί λογαριασµός στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και έχει πιστωθεί µε το ποσό της κατανοµής όπως φαίνεται στον πίνακα που επισυνάπτεται.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ.Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κων/νου 8 10241 ΑΘΗΝΑ Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Έλεγχοι Συμπλήρωσης Α.Π.Δ. & Μηνύματα Λαθών Ηλεκτρονικής Υποβολής

Γενικοί Έλεγχοι Συμπλήρωσης Α.Π.Δ. & Μηνύματα Λαθών Ηλεκτρονικής Υποβολής Γενικοί Έλεγχοι Συμπλήρωσης Α.Π.Δ. & Μηνύματα Λαθών Ηλεκτρονικής Υποβολής Περιεχόμενα Γενικοί έλεγχοι συμπλήρωσης ΑΠΔ Κοινών Επιχειρήσεων Γενικοί έλεγχοι συμπλήρωσης ΑΠΔ Οικοδ/κών Έργων Έλεγχοι ορθότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΟΡ0Ρ-Ξ65 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 123/2013 Ημέρ. Απόφασης : 23/8/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ Αριθ. Απόφασης : 12/201 Ημέρ. Απόφασης : 2/8/201 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες

Ημερίδα 2014. Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Ημερίδα 2014 Πρακτικές Οδηγίες προς Εργοδότες Πρόσληψη Εργαζομένου Η πρόσληψη κατατίθεται στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη την ίδια ημέρα και πριν ο εργαζόμενος αναλάβει καθήκοντα Ο πίνακας ωρών εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4917 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 318 25 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 15733/11148/16 12 2009 απόφασης του Προέδρου της

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 03/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Δ.Σ. 37/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Αλμωπίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις.

Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4075/11-4-12 (ΦΕΚ 89Α) Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου :

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Ημερομηνία:.. Αρ. Πρωτοκόλλου:. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Παρακαλώ όπως εγκρίνετε την εγγραφή του παιδιού μου σε έναν από τους πιο κάτω Παιδικούς Σταθμούς της επιλογής μου : Α) Β) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΑΙΔΙΟΥ (όπως αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ).

Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). Αριθ. Υ5α/οικ.1197/01 (ΦΕΚ Β 1206) Σύσταση Ειδικών Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) στα Περιφερειακά Συστήµατα Υγείας (Πε.Σ.Υ). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ. Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥΣ Στην Αθήνα σήμερα την οι συμβαλλόμενοι: παρακάτω Α. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «EΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.)» που χάριν συντομίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών.

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. ΘΕΜΑ: Υπαγωγή στην ασφάλιση του κλάδου ασθενείας σε είδος των ανέργων νέων ηλικίας μέχρι 29 ετών. Κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2639/98 (ΦΕΚ 205/2.9.98 τ.α) σχετικά με τη «Ρύθμιση εργασιοικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων»

Θέμα : «Υποβολή αιτήσεων συνταξιούχων για την ένταξή τους στο «Πρόγραμμα Κατ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων» ΑΔΑ :Β4344691ΩΓ-ΖΗΨ Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 4 Οκτωβρίου 2012 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 104 37 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΝΕΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ & Ε.Π.Π. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ιανουάριος 2014 Για ποιο λόγο τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ΑΡΙΘΜΟΣ 0628/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Σχολική Εφορεία του 2/θ Μ/κού Σχολείου Μικρ. Ορφανού Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Π.Ε. Ζακύνθου Δ/νση Ανάπτυξης Ζακύνθου Τμήμα Γραμματείας ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Σ2 Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 του Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης

ΜΕΛΕΤΗ. Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης 18ης Οκτωβρίου 18, 582 00 Έδεσσα τηλ. 2381025555, fax. 2381051255 e-mail: deyae@hol.gr Εργασία: Αποφράξεις δικτύου αποχέτευσης Προϋπολογισμός: 30.100,00 (με Φ.Π.Α.) Αριθμός Μελέτης: 35/2013 ΜΕΛΕΤΗ Αποφράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 26 η ΣΥΝΤ/ΜΟΥ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στο πλαίσιο της λειτουργίας Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών (ΚΕΑΔ) στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 0257/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ Στην Αθήνα, σήμερα, 20/11/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: ΑΡΙΘΜΟΣ 0474/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - N.Π.Δ.Δ " ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ-ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΒΕΖΑΣ" Στην Αθήνα, σήμερα, 3/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 25/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 23 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 703/2011 ΘΕΜΑ: 1 ο «Σύνταξη προϋπολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης»

ΠΡΟΣ: ΘΕΜΑ : «Έναρξη καταβολής σύνταξης σε οφειλέτη συνταξιούχο με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 16 / 12/ 2014 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ Σ22/4 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 68 Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241) Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα).

α) ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα και μητέρας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση (τέκνα). Αρθρο Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Υποβολή καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας (άρθρο 16 Ν. 2874/2000) Κάθε εργοδότης υποχρεώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής :

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθ. 13251/531/15-10-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1655/τ.Β /2010) και θέτουμε υπόψη σας τα εξής : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...)

ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. (Για τον Π.Σ...) ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΑΙΔ.ΣΤΑΘΜ.:.../... ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Για τον Π.Σ....) ΑΙΤΗΣΗ- ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΤΕΡΑ Επώνυμο :... Όνομα :... Επάγγελμα :... Α.Φ.Μ. :... Ασφ.Ταμείο :... Εργοδότης :...

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr

Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: (Μελέτη παροχής υπηρεσιών) Συντήρηση υποσταθµών

Διαβάστε περισσότερα

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής

D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7%CE%B4%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7.aspx υπογεγραμμένη, σφραγισμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΕΠΙΧΟΡΉΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΕΙΣΡΟΏΝ ΕΚΡΟΏΝ (Φ2-1510/21-6-2013 & ΤΡΟΠΟΠ. ΥΠΟΥΡΓ.ΑΠΌΦ Φ2-1860/27-8-2013). ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Χανδρή 3 και Κύπρου, Μοσχάτο 18346, Τηλ. 2131300700 ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας : 19200 ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού

1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. Αρχηγοί εκδρομών εσωτερικού Αρχηγοί εκδρομών μπορεί να είναι οποιοδήποτε μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)).

Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές κατηγορίες ΟΑΕΕ (άρθρο 52 του Ν 3996/2011 (ΦΕΚ 170Α/5-8-2011)). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (ΟΑΕΕ) Τμήμα Εσόδων Αρ. Πρωτ.: ΔΙΕΣ/Φ6/1/8858/31-1-2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 4 Θέμα: Κατάταξη ασφαλισμένων πρώην ΤΣΑ σε ασφαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου

Α. Υπουργικές Αποφάσεις/Νόμοι σχετικοί με τη λειτουργία του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Δ Α. Παπανδρέου 37 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ Πληροφορίες: Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ» Διόνυσος, 16-12-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 763 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΤΥΠΟ 3: ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε. ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΟΑΕΔ ΚΩΔ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Σ.ΕΠ.Ε. ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Α.Μ.Ε. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή 1 ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Η εξάμηνη πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών και εφ όσον ο σπουδαστής έχει

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών

ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών ΘΕΜΑ : Ποινική και Αστική Ευθύνη των εκδοτών ακάλυπτων επιταγών Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν.2408/96 (ΦΕΚ 104Α/4-6-96), της παρ. 2 του άρθρου 17 και της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0755/2014 2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - Ν.Π.Δ.Δ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ (Συμπληρωματική της Υπ. Αριθ.237/2014-2015 Σύμβασης) Στην Αθήνα, σήμερα, 15/4/2015,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Διετούς Σχεδίου Δράσης 2011 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΡΙΘ 20/2012 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ) ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης.

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια με τίτλο: Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.Π.Ε.Κ.Α. Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.gr. Ιστοσελίδα: www.foreasainou.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.οικ.: 31143 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. 20953, 7) ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση : Σταδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών

Τήρηση βιβλίου επίσκεψης ασθενών στο εσόδων-εξόδων ή χωριστά. Περιεχόμενο - δεδομένα του βιβλίου επίσκεψης ασθενών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α'-Β' Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Καρ. Σερβίας 10 101 84 ΑΘΗΝΑ Ευθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : Υπηρεσίες ενημέρωσης μέσω διαδικτύου K. Μ. : Π47/2012 ΠΡΟΫΠ.: 1.845,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0574/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0574/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ 0574/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα, 19/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32854 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Μαρούσι,.../.../200... ΠΡΟΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Των Παιδικών Σταθμών Δήμου Αμαρουσίου (α επιλογή Π.Σ...) (β επιλογή Π.Σ...) ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, Τ.Θ. 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ. & Fax: 26710 29258. Ε-mail: foreasainou@ath.forthnet. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΕΚΑ Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κούταβου, ΤΘ 222, 28100 Αργοστόλι, Κεφαλονιά Τηλ & Fax: 26710 29258 Ε-mail: foreasainou@athforthnetgr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αργοστόλι, 20072012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2012-2013»

ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2012-2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΗΝΑ: 25/10/2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: B140511 ΘΕΜΑ : «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα