ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων Ημ/νια: 03/09/ :17 Καρ. Σερβίας 8,10562, Αθήνα Aριθ. Πρωτ:Γ.Γ.Δ.Π ΕΞ 2014 Τηλ: Fax: Ε-mail: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.». 1. Εισαγωγή 1.1 Με την υπ. αριθ. 233/ απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (εφεξής ΔΕΑΑ) αποφασίστηκε η διερεύνηση της αξιοποίησης της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής Ε.Δ.) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε (εφεξής η Εταιρεία) και η πρόσληψη νομικού συμβούλου για την παροχή νομικής υποστήριξης και την υποβολή εναλλακτικών προτάσεων αξιοποίησης έως και του συνόλου των μετοχών κυριότητας του Ε.Δ. στην Εταιρεία. 1.2 Η παρούσα πρόσκληση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3049/2002 και ειδικότερα των άρθρων 5, 5 Α και 7 και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπεβλήθησαν προσφορές νομικών συμβούλων στην αρ. πρωτ. ΓΔΟΠ ΕΞ 2014/ (ΑΔΑ ΒΙΥ1Η-15Κ) πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του νομικού συμβούλου θα βαρύνει τον Ειδικό Λογαριασμό Νο /0 «Ελληνικό Δημόσιο Λογαριασμός Εσόδων από Αποκρατικοποιήσεις». 1.3 Η Εταιρεία ιδρύθηκε με τον Ν. 1822/1988 (ΦΕΚ 272 Α ), με σκοπό την ανάπτυξη και εκμετάλλευση των αλυκών και του ορυκτού αλατιού της χώρας. Η μετοχική σύνθεση της Εταιρείας είναι η ακόλουθη: α) το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό συμμετοχής 55,19%. β) διάφοροι δήμοι της χώρας που συμμετέχουν κατά το 20% του μετοχικού κεφαλαίου και γ) η εταιρεία ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΚΑΛΑΣ Α.Ε., που συμμετέχει κατά 24,81%. 2. Αντικείμενο της πρόσκλησης Έργο προς ανάθεση και διάρκεια αυτού 2.1 Αντικείμενο της πρόσκλησης-έργο προς ανάθεση: Το προς ανάθεση συμβουλευτικό έργο αφορά στη νομική συνδρομή του Ε.Δ. και του χρηματοοικονομικού-τεχνικού συμβούλου για όλα τα θέματα ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου σε σχέση με την διερεύνηση της αξιοποίησης έως και του συνόλου των μετοχών κυριότητάς του στην Εταιρεία και περιλαμβάνει ενδεικτικά, και μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Επισκόπηση της υφιστάμενης ιδιοκτησιακής δομής της εταιρείας και εξέταση των νομικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων Ελληνικού και ενωσιακού δικαίου, που τυχόν προκύπτουν λόγω της υφιστάμενης συμμετοχής ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (Επιτροπή Ανταγωνισμού ή άλλες αρχές), του αντικειμένου της, της κείμενης Εργατικής κι άλλης Νομοθεσίας, κλπ. Εξέταση της συμβατότητας των προτάσεων αξιοποίησης σε σχέση με το δίκαιο του ανταγωνισμού (ιδίως καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης) ελληνικό και ενωσιακό δίκαιο. Μελέτη της υφιστάμενης νομικής κατάστασης των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας και υποβολή παρατηρήσεων ως προς τους περιορισμούς που αναφύονται (σε σχέση με το περιβάλλον, τον ανταγωνισμό, την απασχόληση κ.ά.) με το ισχύον καθεστώς αλλά και σε περίπτωση επέκτασης των δραστηριοτήτων της σε νέους κλάδους με οικονομική αποδοτικότητα (σε συνεργασία με τον Χρηματοοικονομικό Τεχνικό Σύμβουλο του Δημοσίου) Επισήμανση νομικών εκκρεμοτήτων και υπόδειξη νομοθετικών παρεμβάσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση όλων των εναλλακτικών προτάσεων αξιοποίησης που θα προτείνει ο Χρηματοοικονομικός Τεχνικός Σύμβουλος του Ε.Δ. Υποβολή Εισήγησης σε συνεργασία με τον Χρηματοοικονομικό Τεχνικό Σύμβουλο του Ε.Δ., σχετικά με τις εναλλακτικές προτάσεις αξιοποίησης έως και του συνόλου των μετοχών κυριότητάς του στην 1

2 Εταιρεία, διατύπωση τεκμηριωμένης γνώμης για την επωφελέστερη πρόταση και εισήγηση για τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις για την επιτυχή υλοποίησή της. Διερεύνηση της νομικής δυνατότητας του Ε.Δ. να εκχωρήσει σε ιδιώτη ή σε μη δημόσιο ΝΠΙΔ το 55% των μετοχών που κατέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», δηλαδή αν δύναται το Ε.Δ να αποκρατικοποιήσει τη διαχείριση των αγαθών αυτών. Ειδικότερα, δέον είναι να διερευνηθεί νομικά αν η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.», διαχειρίζεται κοινόχρηστα πράγματα και ευαίσθητα οικοσυστήματα, τα οποία δεν μπορούν να καταστούν αντικείμενο αποκρατικοποίησης 2.2 Διάρκεια σύμβασης: Τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 3. Προϋποθέσεις Συμμετοχής και Κριτήρια Επιλογής 3.1 Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενες δικηγορικές εταιρίες και δικηγορικά γραφεία θα πρέπει να έχουν γνώση και εμπειρία στα αντίστοιχα θέματα και ειδικότερα σε αποκρατικοποιήσεις, καθώς και να απασχολούν τουλάχιστον 5 συνεργάτες. Κάθε συμμετέχων δεν μπορεί να μετέχει σε περισσότερες από μια προσφορές. Οι προσφορές των συμβούλων θα συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα ή αν έχουν συνταχθεί στην Αγγλική γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται με επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα Οι ενδιαφερόμενοι και οι συνεργάτες τους θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους σύγκρουση συμφερόντων, καθώς και ότι δεν τελούν με οποιοδήποτε τρόπο, σε σχέση εξάρτησης, οικονομικής ή άλλης μορφής, ή σε σχέση εντολής με την Εταιρεία ή τους δήμους και την Καλαμαράκης ΑΕΒΕ-Κάλλας ΑΕ που συμμετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο. Ο εν λόγω περιορισμός θα ισχύει και καθ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με το Ε.Δ Ο επιλεγής σύμβουλος θα οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Ν.3049/2002 και ιδίως τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός του και το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμη και μετά το πέρας της συνεργασίας του με το Ε.Δ. 3.2 Κριτήρια επιλογής: Εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στους τομείς α)των εταιρικών μετασχηματισμών, συγχωνεύσεων και εξαγορών, β)του εμπορικού και εταιρικού δικαίου, γ)του φορολογικού δικαίου, δ)του Ελληνικού και ενωσιακού δικαίου ανταγωνισμού και ε)του Ελληνικού και ενωσιακού νομοθετικού κανονιστικού πλαισίου του τομέα των ορυκτών πρώτων υλών (Βαρύτητα: 25%) Προηγούμενη αποδεδειγμένη εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών όσον αφορά στους υπό τομείς σε θέματα αποκρατικοποιήσεων, κατά προτεραιότητα σε αποκρατικοποιήσεις που έλαβαν χώρα εντός της ελληνικής επικράτειας. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει υποχρεωτικά να περιέχει ειδικό κατάλογο, όπου θα αναφέρονται τα έργα στα οποία η δικηγορική εταιρία ή γραφείο έχουν συμμετάσχει κατά την προηγούμενη πενταετία, τη χρονική τους διάρκεια καθώς και τους αποδέκτες των έργων (Κατάλογος Α ). Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφορά από κοινοπραξία, κάθε μέλος αυτής θα πρέπει να αναφέρει χωριστά στον εν λόγω Κατάλογο Α τα έργα αποκρατικοποιήσεων, στα οποία έχει συμμετάσχει. (Βαρύτητα: 25%) Κατάλογος Α «Πίνακας Έργων Αποκρατικοποιήσεων» Εταιρεία: Τίτλος Έργου Διάρκεια Περιληπτική Περιγραφή Έργου Αποδέκτης Σύνθεση και Λειτουργία Ομάδας Έργου-Μεθοδολογία.(Βαρύτητα: 20%) Η Ομάδα Έργου θα πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από πέντε (5) μέλη. Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να αναφέρει τα μέλη της ομάδας έργου (ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ Β), τα οποία θα απασχοληθούν σε αυτό και να περιέχει κατάλογο με τα έργα (για τους τομείς υπό ανωτέρω), στα οποία κάθε μέλος της ομάδας έργου έχει απασχοληθεί. Ειδικότερα, η σύνθεση της ομάδας έργου θα πρέπει να είναι ως εξής: Ένας Επιστημονικός Υπεύθυνος, με γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο του Έργου. Θα πρέπει να διαθέτει μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών και τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε θέματα αποκρατικοποιήσεων, κατά προτεραιότητα σε αποκρατικοποιήσεις που έλαβαν χώρα εντός της 2

3 Ελληνικής Επικράτειας, καθώς και σε θέματα πώλησης επιχειρήσεων εισηγμένων ή μη σε οργανωμένη αγορά. Τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας πρέπει και αυτά να διαθέτουν τεκμηριωμένη γνώση και εμπειρία σχετικά με το έργο και τα ανωτέρω περιγραφόμενα αντικείμενα Εταιρεία: Ονοματεπώνυμο στελέχους Κατάλογος Β «Πίνακας Μελών Ομάδας Έργου» Σχέση Εργασίας (με την εταιρεία ή το γραφείο Θέση στην Ομάδα Έργου Αρμοδιότητες- Καθήκοντα στο έργο Προηγούμενα Έργα στα οποία έχει απασχοληθεί Αν ο συντονιστής και υπεύθυνος του Έργου ή οι συμμετέχοντες στην Ομάδα Έργου δεν είναι μόνιμα στελέχη της δικηγορικής εταιρείας/γραφείου που υποβάλλει την προσφορά, αυτοί υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του έργου και ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού. Επίσης, θα πρέπει να αναφέρεται αναλυτική περιγραφή της οργάνωσης, διοίκησης και στελέχωσης της ομάδας έργου και ειδικότερα το οργανωτικό σχήμα υλοποίησης και η μεθοδολογία εκπόνησης του έργου που πρέπει να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Κατάλληλη περιγραφή του συνόλου του έργου Αναλυτική περιγραφή της μεθοδολογίας με την οποία ο προσφέρων σκοπεύει να προσεγγίσει το έργο Κάθε άλλο στοιχείο, που ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να παρουσιάσει ή να προτείνει κατά την κρίση του για την υλοποίηση του έργου, που θα συμβάλλει στην αρτιότερη παρουσίαση της πρότασής του, για την επιτυχή διεκπεραίωση του έργου Οικονομική Προσφορά η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τους προτεινόμενους οικονομικούς όρους συνεργασίας για το προς ανάθεση έργο και ιδίως την προτεινόμενη αμοιβή απασχόλησης για το έργο η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ ( ) πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για όλη τη διάρκεια του. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται κάθε είδους φόροι και κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων, καθώς και κράτηση ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) και κάθε έξοδο ή δαπάνη που τυχόν απαιτηθεί για την εκτέλεση του Έργου από τον Ανάδοχο. (Βαρύτητα: 30%) 4. Προθεσμία Υποβολής και Δικαιολογητικά Συμμετοχής 4.1 Κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει την προσφορά του με τα απαραίτητα στοιχεία σε κλειστό φάκελο σφραγισμένο με τη σφραγίδα του το αργότερο εντός 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της πρόσκλησης στη Διαύγεια και ώρα 16.00, στα γραφεία της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων, Καραγεώργη Σερβίας 8, 5 ος όροφος, Τ.Κ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινήσεις μέχρι μία μέρα πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 4.2 Προσφορές που κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. 4.3 Πέραν όσων απαιτούνται να προσκομιστούν από τους υποψηφίους σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3, εντός του φακέλου της προσφοράς υποβάλλονται επίσης: α) αίτηση συμμετοχής (η οποία επισυνάπτεται στο Παράρτημα, Υπόδειγμα 1) β) υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει το προβλεπόμενο στο άρθρο 6 παρ. 1 του Π.Δ 118/07 περιεχόμενο πλέον της δήλωσης περί εγγραφής στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο. Επίσης στην εν λόγω υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 6 παρ. 2 του Π.Δ 118/07 και να δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος συνέταξε την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή γ) Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της υποψήφιας δικηγορικής εταιρείας (εφόσον πρόκειται για εταιρεία), μαζί με τις μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις του ή του κωδικοποιημένου καταστατικού νόμιμα δημοσιευμένου ή εφόσον δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί την εγκριτική απόφαση του οικείου δικηγορικού συλλόγου. Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση της δικηγορικής εταιρείας, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, ποιος δεσμεύει νόµιµα την εταιρεία (διαχειριστής). Στην περίπτωση υποβολής κοινής 3

4 προσφοράς από ένωση εταιρειών, απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησης με θεώρηση γνησίου υπογραφής για την υπογραφή της προσφοράς από εκπρόσωπο ενός εκ των συμμετεχουσών εταιρειών ε) η τεχνική προσφορά και στ) η οικονομική προσφορά. 4.4 Οι ενδιαφερόμενοι και οι συνεργάτες τους θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι τα συμφέροντα του Δημοσίου δεν συγκρούονται προς τα συμφέροντα των ιδίων ή τρίτου προς τον οποίο προσφέρουν ή προσέφεραν πρόσφατα τις υπηρεσίες τους. Σε περίπτωση που δεν είναι εργαζόμενοι της εταιρείας ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του έργου και ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του διαγωνισμού 4.5 Ο επιλεγείς σύμβουλος θα οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Ν.3049/2002 και ιδίως τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματός του και το επαγγελματικό απόρρητο, ακόμα και μετά το πέρας της συμβατικής σχέσης με το Ε.Δ. 5. Διαδικασία Επιλογής 5.1 Η ανάθεση θα γίνει κατά τις διατάξεις του Ν.3049/2002 κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανάθεσης στη ΔΕΑΑ. Η Επιτροπή Ανάθεσης, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό θα παραλάβει, θα αποσφραγίσει και θα αξιολογήσει τις εγκύρως υποβληθείσες προσφορές με βάση τα αναφερόμενα στο υπό στοιχείο 3.2 κριτήρια και θα επιλέξει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Η Επιτροπή Ανάθεσης μπορεί να ζητεί διευκρίνιση, συμπλήρωση ή προσαρμογή των προσφορών. Η ανάθεση θα γίνει ύστερα από διαπραγμάτευση με, κατ ανώτατο όριο, τρεις (3) υποψηφίους. Εάν οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια της παρούσας Πρόσκλησης είναι λιγότεροι από τρεις (3), η Επιτροπή Ανάθεσης μπορεί να διεξάγει τη διαπραγμάτευση με μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων υποψηφίων. 5.2 Απαγορεύεται να συμμετέχουν στην διαδικασία αυτή όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής ή υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαιτούμενα από την παρούσα πρόσκληση και το ν. 3049/2002 ελάχιστα κριτήρια. 5.3 Το Ε.Δ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. 6. Λοιπά θέματα 6.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου και η παραλαβή των παραδοτέων θα γίνει από την Επιτροπή Παρακολούθησης της Εκτέλεσης και Παραλαβής της Σύμβασης (εφεξής «ΕΠΕΠΣ») της παρ. 3 του άρθρου 5 Α του Ν. 3049/2002. Τα παραδοτέα του Συμβούλου θα πρέπει να υποβληθούν στην ελληνική γλώσσα, σε δύο (2) αντίτυπα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, κατάλληλη προς επεξεργασία Όλες οι πληροφορίες, τις οποίες ο Ανάδοχος θα αποκτήσει κατά την εκτέλεση του Έργου ή οι οποίες σχετίζονται με αυτό, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναλυτικών στοιχείων της εγκεκριμένης Πράξης (εφεξής καλούμενες «Πληροφορίες») θα τηρούνται εμπιστευτικές και δεν θα κοινολογούνται σε οποιονδήποτε τρίτο ούτε θα χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που αφορά στον σκοπό του Έργου. Ο Ανάδοχος οφείλει να επιστρέψει στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων όλο το υλικό των πληροφοριών που κατείχε κατά την εκτέλεση και την ολοκλήρωση του Έργου. Όλα τα σχέδια, οι εκθέσεις, τα έγγραφα ή/και τα δεδομένα και εν γένει κάθε έργο, που εμπίπτει στις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας που παράγονται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση του Έργου ανήκουν στην κυριότητα του Υπουργείου Οικονομικών, εκχωρουμένων και μεταβιβαζόμενων με την σύμβαση που θα υπογραφθεί όλων των σχετικών δικαιωμάτων και εξουσιών, χωρίς πρόσθετο αντάλλαγμα, πλην του οριζόμενου στην παρούσα, το οποίο ρητά συμφωνείται ότι περιλαμβάνει και το για την εκχώρηση νόμιμο αντάλλαγμα Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την σύμβαση ή μέρος της ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών σχετικά με την ερμηνεία και εκτέλεση της σύμβασης που θα υπογραφεί επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου :....(Συμπληρώνεται από τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων) Ημερομηνίας Υποβολής:....(Συμπληρώνεται από τη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων) ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΡΓΟΥ «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών νομικού συμβούλου προς το Ελληνικό Δημόσιο σχετικά με την διερεύνηση της αξιοποίησης της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ ΑΕ». Πλήρης τίτλος:... Ταχυδρομική Διεύθυνση:... Τηλέφωνο:... Fax: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΟΥ(*) Ονοματεπώνυμο:.. Τηλέφωνο:...Fax: ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Ονοματεπώνυμο:... Τηλέφωνο:...φαξ: Ημερομηνία:... Υπογραφή:... Σφραγίδα Σε περίπτωση ένωσης φορέων ή σύμπραξης θα συμπληρωθούν τα στοιχεία του συντονιστή της Ενωσης 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης Πληροφορίες: Σωτηρίου Αλέξανδρος Τηλ.: 2524021030 Φαξ: 2524022165 Email: info@fdor.gr ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια»

«Εξοπλισμός 5 Πολυδύναμων Ψυχοδιαγνωστικών Κέντρων στην Περιφέρεια» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) Τομέας Οικονομικού - Διοικητικού Τμήμα Προμηθειών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Εξοπλισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 /06/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 /06/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 04 /06/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.ΠΣΑΠ /Φ145/10 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ.ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213

Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.) ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ, 501 00 ΤΗΛ 2461068282 Κοζάνη, 24/11 / 2014 Αρ. Πρωτ.Φ.Ε.Λ/1.1/1213 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Κοίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΡΝΤΟΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Προµήθεια εξοπλισµού Πληροφορικής για την εκτέλεση της πράξης ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΑΠΕ Κωδικός ΟΠΣ 37653 CPV: 72.22.23.00-0

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ηµιουργικός σχεδιασµός για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού ενηµερωτικού υλικού για το Έργο Χτίζοντας το Μέλλον-Παρεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: ΔΡΑΣΗ 1.5 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ»

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: ΔΡΑΣΗ 1.5 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: ΔΡΑΣΗ 1.5 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ» ΔΡΑΣΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΑΔΑΜ: 15PROC002831054 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΔΑ: ΩΕ5Ι46ΨΖΣΠ-Τ4Ξ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σύμβουλος Λογιστικής Υποστήριξης (ΣΛΥ) του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για το έργο των Δημοσίων ΙΕΚ & ΣΕΚ» ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού»

«Προβολή & διαφήμιση του έργου: Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΕΡΓΟ Γ ΚΠΣ: «Ψηφιοποίηση και Ψηφιακή Τεκμηρίωση Συλλογών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού» ΥΠΟΕΡΓΟ 7: «ΠΡΟΒΟΛΗ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προβολή & διαφήμιση του

Διαβάστε περισσότερα

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Σ. Ανωγιάτη 2610 227872 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp.

Τσερτίδου 1, Τ.Κ. 26335, Πάτρα Οικονομικό (Γραφείο Προμηθειών) Σ. Ανωγιάτη 2610 227872 2610-227896 promithion@agandreashosp.gr www.agandreashosp. Π Α Τ Ρ Α 17-12-2012 Αρ. Πρωτ.: 43006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ» Ταχ. Διεύθυνση Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας»

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Ολοκλήρωση Έκθεσης Κέντρου Ενημέρωσης Καστάνιτσας» Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Άστρος Αρκαδίας, 22001 Πληροφορίες: Μπόγλης Αργύριος Τηλ.: 27550 22021, Φαξ: 27550 22806 Email: info@fdparnonas.gr ΑΔΑ: 7ΡΛΦ46Ψ8ΒΞ-Τ0Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου

Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου Φορέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου και Κοινωνικού Κεφαλαίου ΚΛΙΜΑΚΑ Μ.Κ.Ο. Αθήνα : 8-10-2012 Ταχ. Διεύθυνση: Ευμολπιδών 30-32, Αριθ. Πρωτ. : 2147 Κεραμεικός, Αθήνα 118 54 Τηλ:210-3417160-2, Κιν: 6977.034.630

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 3-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή(Συμβούλου( (ασφαλιστικού( διαμεσολαβητή)(για(το( Ομαδικό(Ασφαλιστήριο( για(τους(δικηγόρους( μέλη(του(δσα(

Επιλογή(Συμβούλου( (ασφαλιστικού( διαμεσολαβητή)(για(το( Ομαδικό(Ασφαλιστήριο( για(τους(δικηγόρους( μέλη(του(δσα( ' 9/22/2015' Επιλογή(Συμβούλου( (ασφαλιστικού( διαμεσολαβητή)(για(το( Ομαδικό(Ασφαλιστήριο( για(τους(δικηγόρους( μέλη(του(δσα( Διακήρυξη ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ'ΣΥΛΛΟΓΟΣ'ΑΘΗΝΩΝ' 2015' ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737

ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΑΔΑ: ΒΛΛΩΟΞΘΩ-ΛΗΓ ΑΔΑΜ: 13PROC001651737 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία»

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Υπερβαρότητας και Παχυσαρκίας κατά την Παιδική και Εφηβική Ηλικία» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Συστήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 «Ανασχεδιασμός και Απλούστευση υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων διαδικασιών στις επιλεγμένες διευθύνσεις της ΓΓΜΕ» του

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013

Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 25/2013 Υλοποίησης του έργου «Επιλογή Εξωτερικού Συμβούλου ανάπτυξης-επιστημονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.78/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠ.ΑΡΙΘΜ.78/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002813807 2015-05-29

15PROC002813807 2015-05-29 15PROC002813807 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ.: 54008, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα