Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)».

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)»."

Transcript

1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN), ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΥΛΟΥ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΛΟΥ) 1. Εισαγωγή Αθήνα, 30 Ιουλίου Σύμφωνα με τις διατάξεις: (α) του μόνου άρθρου Ν. 3985/2011 «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής » (ΦΕΚ Α 151/2011) με το οποίο εγκρίθηκε το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής και στο πλαίσιο αυτού, το «Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων » (Κεφάλαιο Β, Τμήμα ΙΙ «Αποκρατικοποιήσεις»), στο οποίο προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση του συνόλου των λιμένων της χώρας. 1. β) του Ν.4046/2012 «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Mνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις, για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» (ΦΕΚ Α 28) (παράγραφος 26, σημείο δεύτερο του Υποκεφαλαίου Δ του Κεφαλαίου ΙΙ ( σελ.710) Δυνάμει των υπ αρίθμ. 218 (ΦΕΚ Β2322/2012) και 237 (ΦΕΚ Β1668/2013) αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.Α.), πραγματοποιήθηκε η μεταβίβαση του περιουσιακού δικαιώματος παραχώρησης σε τρίτους, μέσω συμβάσεων παραχώρησης, των δικαιωμάτων που αφορούν στη διοίκηση, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και εκμετάλλευση 23 Λιμένων που κατείχε η Ελληνική Δημοκρατία στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), μεταξύ αυτών και της Μαρίνας Πύλου καθώς και τμήματος του Λιμένα Πύλου Για το σκοπό αυτό, το ΤΑΙΠΕΔ προτίθεται να προχωρήσει στην προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών, στην ανάθεση σχετικών συμβάσεων παραχώρησης και στην αξιοποίηση των δικαιωμάτων του στους Μικρούς Λιμένες/Μαρίνες (η «Συναλλαγή») Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ως άνω Συναλλαγής, το ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί μελετητικές εταιρείες να υποβάλουν προσφορές για το έργο «Εκπόνηση Μελέτης Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Μ.Γ.Π.Σ.- Master Plan), Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) Νέας Μαρίνας Πύλου (υφιστάμενη μαρίνα και τμήματος του Λιμένα Πύλου)». 1

2 2. Αντικείμενο της πρόσκλησης Έργο προς ανάθεση 2.1. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην εκπόνηση Μ.Γ.Π.Σ.(Master Plan) το οποίο θα υλοποιηθεί σε 2 φάσεις, Σ.Μ.Π.Ε., και Μ.Π.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/2011 και την ισχύουσα νομοθεσία κατά τον χρόνο υποβολής των μελετών, για την Νέα Μαρίνα Πύλου. Η Σ.Μ.Π.Ε. αφορά στο σύνολο του υφιστάμενου λιμένα Πύλου και στην υφιστάμενη Μαρίνα. H Μ.Γ.Π.Σ. (Master Plan) καθώς και η Μ.Π.Ε., αφορά στην έκταση χερσαία και λιμενική που έχει παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ (Μαρίνα Πύλου και τμήμα του Λιμένα Πύλου), αλλά θα λαμβάνει υπόψη στον σχεδιασμό και το σύνολο των λιμενικών δραστηριοτήτων του Λιμένα Πύλου Στα πλαίσια του αντικειμένου 2.1. θα πρέπει να γίνει και η τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση της χερσαίας και της θαλάσσιας ζώνης της Μαρίνας για τον ακριβή καθορισμό των ορίων της, καθώς και οι χαράξεις των γραμμών Αιγιαλού και Παραλίας σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία Η συνολική εποπτεία και διοίκηση του έργου θα γίνει από το ΤΑΙΠΕΔ το οποίο θα παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία, κατευθύνσεις και διευκρινήσεις σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς (Υπουργείο Τουρισμού κλπ.) Οι μελέτες θα εκπονηθούν και θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα στο ΤΑΙΠΕΔ και στους συναρμόδιους φορείς, σύμφωνα με το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί, κατά την υπογραφή της σύμβασης με τη μελετητική εταιρεία που θα επιλεγεί Διάρκεια εκπόνησης μελετών: Τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση της χερσαίας και θαλάσσιας έκτασης της Μαρίνας Πύλου με την σύνταξη των αντίστοιχων διαγραμμάτων επί των οποίων θα εμφαίνονται και οι προτεινόμενες γραμμές Αιγιαλού και Παραλίας, εντός 21 ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης Για την εκπόνηση της 1ης Φάσης της Μ.Γ.Π.Σ. -Master Plan και της Σ.Μ.Π.Ε. για το Σύνολο του λιμένα ενάμιση (1,5) μήνα, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Για την πλήρη Μ.Γ.Π.Σ. (Master Plan) και την Μ.Π.Ε. της Νέας Μαρίνας Πύλου (συμπεριλαμβανομένου του τμήματος του Λιμένα Πύλου) ένας (1) μήνας από την έγκριση της Σ.Μ.Π.Ε Διαδικασία αδειοδότησης: Επιπλέον των ανωτέρω, οι μελετητικές εταιρείες θα είναι υπεύθυνες για την παρακολούθηση των διαδικασιών έγκρισης των μελετών στις αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (κατά τον χρόνο εκπόνησης των μελετών) και θα έχουν την υποχρέωση για την σύνταξη και υποβολή τροποποιήσεων/συμπληρώσεων που τυχόν θα ζητηθούν, για χρονικό διάστημα έως ενάμιση έτους, από τις ημερομηνίες υποβολής τους για έγκριση. 2

3 2.7. Το ανώτατο προϋπολογιζόμενο κόστος για το σύνολο των μελετών (Τοπογραφικές/Βυθομετρικές αποτυπώσεις, Μ.Γ.Π.Σ.-Master Plan 1 η και 2 η Φάση, Μ.Π.Ε. και Σ.Μ.Π.Ε.) ανέρχεται σε (εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνονται και όλα τα έξοδα που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση και την υποβολή των μελετών, σε όσα αντίγραφα απαιτούνται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 3. Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα Κριτήρια επιλογής 3.1. Οι ενδιαφερόμενες μελετητικές εταιρείες (εφεξής «Ενδιαφερόμενοι»),ως ελάχιστες προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στον παρόντα διαγωνισμό και, για να αξιολογηθεί η προσφορά τους θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι: Μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 11 (Μελέτες Λιμενικών Έργων) σε ισχύ τάξης, Δ και άνω, ή αντίστοιχο δικαίωμα σύνταξης μελετών λιμενικών έργων στη χώρα εγκατάστασης τους (σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου), Μελετητικό πτυχίο κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες) σε ισχύ, τάξης Γ και άνω, ή αντίστοιχο δικαίωμα σύνταξης περιβαλλοντικών μελετών στη χώρα εγκατάστασης τους (σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου), χωροταξικό πτυχίο κατηγορίας 01 σε ισχύ τάξης Β ή Γ και Τοπογραφικό πτυχίο κατηγορίας 16 σε ισχύ τάξης Α ή Β Προηγούμενη εμπειρία σε εκπόνηση Μελετών Γενικών Προγραμματικών Σχεδίων Μαρίνων και Καταφυγίων Τουριστικών Σκαφών (Προγραμματικών Σχεδίων, Φακέλων Χωροθετήσεως, κλπ.) που θα προκύπτει από την εκπόνηση των μελετών αυτών στην ημεδαπή, ή αντίστοιχων στην αλλοδαπή Προηγούμενη εμπειρία σε εκπόνηση Μ.Π.Ε. Μαρίνων και Καταφυγίων Τουριστικών Σκαφών κτηθείσα στην ημεδαπή, ή αντίστοιχη στην αλλοδαπή που θα προκύπτει από την εκπόνηση των μελετών αυτών Η μελετητική ομάδα που θα συσταθεί για τις εν λόγω μελέτες, θ αποτελείται τουλάχιστον: από τρείς (3) Λιμενολόγους Μελετητές, εκ των οποίων οι δύο με δωδεκαετή τουλάχιστον εμπειρία σε εκπόνηση μελετών Λιμενικών έργων, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και ο άλλος με οκταετή τουλάχιστον εμπειρία σε εκπόνηση Μελετών Λιμενικών Έργων, στην ημεδαπή, ή στην αλλοδαπή. από δύο(2) Μελετητές Περιβαλλοντικών Μελετών, εκ των οποίων ο ένας με δωδεκαετή τουλάχιστον εμπειρία στην ημεδαπή, ή αντίστοιχη στην αλλοδαπή, και ο άλλος με οκταετή τουλάχιστον εμπειρία, σε εκπόνηση Μ.Π.Ε. Λιμενικών έργων στην ημεδαπή, ή αντίστοιχη στην αλλοδαπή από Ειδικό Πολεοδόμο/Χωροτάκτη Αρχιτέκτονα Μηχανικό με δωδεκαετή τουλάχιστον εμπειρία, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και 3

4 από Τοπογράφο Μηχανικό με οκταετή τουλάχιστον εμπειρία σε τοπογραφικές και βυθομετρικές αποτυπώσεις λιμένων στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή 3.2. Οι μελετητικές εταιρείες που θα επιλεγούν, θα οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ν. 3049/2002 και ιδίως τους κανόνες δεοντολογίας του επαγγέλματος του Μηχανικού και το Επαγγελματικό Απόρρητο Οι Ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά η οποία να περιλαμβάνει όλα τα κάτωθι: i. συνοπτική Τεχνική Έκθεση, έως δεκαπέντε (15) σελίδες, στην οποία θα περιγράφεται η μεθοδολογία της προτεινόμενης ομάδας μελέτης, για την εκτέλεση/υλοποίηση του ζητούμενου μελετητικού έργου, όπως προβλέπεται από την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ii. την οικονομική προσφορά τους για την εκπόνηση των μελετών, λαμβάνοντας υπόψη και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (2.7) ανωτέρω. Η οικονομική προσφορά θα συνίσταται σε κατ αποκοπή προσφερόμενη αμοιβή που θα συμπεριλαμβάνει τις αμοιβές και όλα τα έξοδα που είναι απαραίτητα για την εκπόνηση και την υποβολή των αιτούμενων μελετών. Οικονομικές προσφορές που υπερβαίνουν το ανώτατο προϋπολογιζόμενο κόστος δεν θα ληφθούν υπόψη και οι προσφορές δεν θα αξιολογηθούν στο σύνολό τους. iii. τα βιογραφικά σημειώματα των μελών της μελετητικής ομάδας, όπου θα καταγράφεται και παρατίθεται η εμπειρία τους και η ειδίκευσή τους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο (3.1) ανωτέρω. iv. κατάλογο με συνοπτική περιγραφή των μελετών αντιστοίχων έργων (Μ.Γ.Π.Σ., Σ.Μ.Π.Ε. και Μ.Π.Ε. Μαρίνων) που έχουν εκτελέσει, τόσο η ίδια η μελετητική εταιρεία, όσο και τα μέλη της προτεινόμενης ομάδας μελέτης την τελευταία δεκαπενταετία, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή. Ο κατάλογος θα περιλαμβάνει και τα στοιχεία του παραλήπτη της κάθε μελέτης, για πιθανή επικοινωνία από το ΤΑΙΠΕΔ. v. επιπλέον, οι Ενδιαφερόμενοι καθώς και όλα τα Μέλη της Ομάδας Μελέτης θα πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα: α) την αποδοχή της συμμετοχής τους στην Ομάδα Μελέτης και β) ότι δεν υφίσταται στο πρόσωπό τους σύγκρουση συμφερόντων. Ο εν λόγω περιορισμός θα ισχύει και καθ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης με το ΤΑΙΠΕΔ. 4. Διαδικασία Επιλογής & Ανάθεσης 4.1. Η ανάθεση θα γίνει κατά τις διατάξεις του άρθρου 3.3 του Κανονισμού Όρων και Διαδικασιών Αναθέσεων και Προμηθειών του ΤΑΙΠΕΔ, ο οποίος προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 3986/2011, καταρτίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ και εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. 2/66012/0025/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 2241/ ), όπως τροποποιήθηκε και 4

5 κωδικοποιήθηκε με την υπ αριθμ. πρωτ. 2/34294/0025 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β 1695/ ) Το ΤΑΙΠΕΔ θα αξιολογήσει τις προσφορές, σύμφωνα με τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται, όπως περιγράφονται ανωτέρω, στα σημεία της παρούσας, καθώς και σύμφωνα με την ουσιαστική αξιολόγηση των στοιχείων της κάθε προσφοράς που αναφέρονται ανωτέρω, στο σημείο 3.3 της παρούσας. Το ΤΑΙΠΕΔ διατηρεί την ευχέρεια να ζητήσει διευκρινίσεις, συμπληρώσεις, προσαρμογές ή και οικονομική βελτίωση των προσφορών των Ενδιαφερομένων, εφόσον κάτι τέτοιο δεν επιφέρει διακρίσεις ή στρέβλωση του ανταγωνισμού, εξασφαλίζοντας ίση μεταχείριση όλων των προσφερόντων. Σε συνέχεια της αξιολόγησης, το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να καλέσει μέχρι (3) τρείς Ενδιαφερόμενους, ώστε να παρουσιάσουν τις προτάσεις και την ομάδα εργασίας τους, προκειμένου να γίνει η τελική αξιολόγηση Το ΤΑΙΠΕΔ έχει το δικαίωμα να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει, ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους, μαζί με όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία, δηλώσεις και πληροφορίες, αποκλειστικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση: με την ένδειξη: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (MASTER PLAN), ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ KAI ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΝΕΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΠΥΛΟΥ (ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΛΟΥ)» 4.5. Οι υποψήφιοι, εάν επιθυμούν, μπορούν συμπληρωματικά και πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής, να υποβάλουν τις προσφορές τους και σε έντυπη μορφή στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, Αθήνα, ΤΚ 10562, 7ος Όροφος Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι και την ημέρα Παρασκευή, 9 Αυγούστου 2013, ώρα Ελλάδας 14:00. 5

13PROC001597392 2013-08-29

13PROC001597392 2013-08-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη. Τηλέφωνο : 2313 319673

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ. ΦΛΕΜΙΓΚ» Τμήμα Προμηθειών-Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4) ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΤΣΑΚΑΛΩΦ 1 Τ.Κ. 41 221- ΛΑΡΙΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574

Λήξη Έργου : 31.12.2006 Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών : 15/06/2006. Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 Θεσσαλονίκη, 8.5.2006 Αρ. Πρωτ. 301144/ΥΔ 3574 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό 13/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ- (CPV: 33141420-0)»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμό 13/2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την προμήθεια «ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ- (CPV: 33141420-0)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:..20762 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερ.: 25/08/2014 «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ. Για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 2 παρ. 2 στοιχείο δ. του Π.Δ. 60/2007 για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Κ.Υ. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.» ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 3-5 ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΤΟΡΝΤΟΠΟΛΗ, ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ, Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 1/ 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/2/2015 έως 09/03/2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 1/ 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 18/2/2015 έως 09/03/2015 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΘΕΡΜΑ ΚΟΛΠΟΥ ΓΕΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ. ΑΡΙΘΜΟΣ: 1/ 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: Αλ. Συμεωνίδη 2 Τ.Κ.: 54007 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο

Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Με τίτλο Σ.Ε.Ε.Η.Π. Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Με τίτλο «Υπηρεσίες Υποστήριξης του Συνδέσμου Εργοληπτών Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Ταχυδρομική Διεύθυνση : ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ 1- ΠΛ. ΟΔΗΣΣΟΥ ΤΚ 18531 - ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ)

Η ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 21/12/2010 Αριθμ. πρωτ.:0.22839/οικ. 6.4190 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Βόλος 31-8-2012 Αρ. Πρωτ. 17278 Ταχ. Δ/νση: Πολυμέρη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 3-4-2014

Διαβάστε περισσότερα

«DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ

«DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «DAILY CHOICE ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΣΤΗΝ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 1065/30.03.2015 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Για τους σκοπούς του παρόντος τεύχους, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 8983 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΚΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Υποέργο με α/α 2 και τίτλο: υλοποίησης ενεργειών κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Τόπος Έργου ΠΑΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΟΛΠΑ ΑΕ) ΔΙΕΥΘΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΑΤΡΑ 15/04/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2753 Αριθµ. Σχεδ. : 866 Αριθµ. Φακ. : ARGES ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΑΡΤΑΣ

ΘΕΜΑ: ΨΗΦΙΑΚΌ ΚΈΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΉ ΕΞΥΠΗΡΈΤΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΎΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΎ ΑΡΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση : Κ.Αιτωλού & Ν.Πριοβόλου, Τ. Κ. 47100 Άρτα Τηλέφωνο : 2681028728 Fax : 2681078654 Πληροφορίες : κ. Κολοβός Χρήστος Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε.

Ημερομηνία αποστολής στο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. Εταιρεία Ανάπτυξης και Προόδου Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πλατεία 23ης Μαρτίου ΤΚ 24100 Καλαμάτα Τηλέφωνο : 27210 62200/222 Fax : 27210 62229 Πληροφορίες : κ. Γιαννιός Καλλικράτης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΑΕΚ Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. Μικρού 1, 501 00 Κοζάνη Τηλ: +30 24610 51500 / 51523 Φαξ: +30 24610 51550 Email: lkypir@deyakoz.gr Πληροφορίες : κ. Πανούσης Ι. Βασίλειος ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δραγατσανίου 8, 105 59, Αθήνα Πληροφορίες: Ι.Κεντεποζίδης Τηλ: 210 3258500 Φαξ: 210 3258506 E-mail: edekt@edekt.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δραγατσανίου 8, 105 59, Αθήνα Πληροφορίες: Ι.Κεντεποζίδης Τηλ: 210 3258500 Φαξ: 210 3258506 E-mail: edekt@edekt.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Δραγατσανίου 8, 105 59, Αθήνα Πληροφορίες: Ι.Κεντεποζίδης Τηλ: 210 3258500 Φαξ: 210 3258506 E-mail: edekt@edekt.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ)

ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) ΕΤΕΑΝ ΑΕ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΕΠΙΧ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα