ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις θεμάτων, που σχετίζονται με τις Προγραμματικές Συμβάσεις, που αφορούν εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις θεμάτων, που σχετίζονται με τις Προγραμματικές Συμβάσεις, που αφορούν εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ NΙΚΗΣ 10 (7 ος όροφος), ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. Αρβανίτης ΤΗΛ.: Αθήνα, 17/09/2009 Αριθ. Πρωτ.: 45985/ EYΘΥ 2123 Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών Κοινοποίηση :Ως Πίνακας Αποδεκτών ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις θεμάτων, που σχετίζονται με τις Προγραμματικές Συμβάσεις, που αφορούν εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων Σχετικό: 1. Επιστολή με αρ. πρωτ / EYΘΥ 978/28 Μαΐου 2009, με τίτλο : «Θέματα προς διευκρίνιση» Σε συνέχεια σημαντικού αριθμού ερωτημάτων, που αφορούν στις Προγραμματικές Συμβάσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 καθώς και σε άλλες Προγραμματικές Συμβάσεις ή Συμφωνίες, που συνάπτονται με βάση διατάξεις άλλες νόμων αλλά σχετίζονται με την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων των ΕΠ του ΕΣΠΑ, διευκρινίζουμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού τα ακόλουθα: Α. Φορείς, στους οποίους μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα υλοποίησης έργων από μη διαχειριστικά επαρκείς δυνητικούς δικαιούχους : Στην παράγραφο 3 του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 αναφέρεται ρητά και επομένως περιοριστικά η μορφή των φορέων, στους οποίους προβλέπεται να μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα υλοποίησης έργων από μη διαχειριστικά επαρκή φορέα (κύριο του έργου) και συγκεκριμένα : στην αρχή στην οποία υπάγεται ή από την οποία εποπτεύεται (ο κύριος του έργου) ή σε συναφή δημόσια υπηρεσία ή ΟΤΑ α και β βαθμού ή ΑΕ του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή Αναπτυξιακή Ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι η σειρά των ως άνω φορέων, που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο του νόμου δεν αποτελεί σειρά προτεραιότητας, που o κύριος του έργου οφείλει να τηρήσει για

2 να επιλέξει το δεύτερο συμβαλλόμενο (φορέα υλοποίησης) στην Προγραμματική Σύμβαση, που προτίθεται να συνάψει. Ωστόσο οι κατηγορίες των φορέων αυτών είναι περιοριστικές σε σχέση με το δεύτερο συμβαλλόμενο στις συμβάσεις αυτές. Σε σχέση με τον όρο συναφής δημόσια υπηρεσία, διευκρινίζουμε τα εξής : Από τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης προκύπτει ότι ο όρος συναφής δημόσια υπηρεσία αποτελεί νοηματική ενότητα και συνέχεια των όρων «αρχή στην οποία υπάγονται ή από την οποία εποπτεύονται». Συνάγεται επομένως ότι ως δημόσια υπηρεσία εν προκειμένω, μπορεί να νοηθεί μόνον κρατική υπηρεσία, δηλαδή υπηρεσία που ανήκει στο νομικό πρόσωπο του Ελληνικού Δημοσίου. Κατά συνέπεια Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (π.χ. Ιδρύματα, Οργανισμοί κ.α.) δεν περιλαμβάνονται στην αναφερόμενη κατηγορία και επομένως δεν μπορούν να αναλάβουν την αρμοδιότητα υλοποίησης έργου μη διαχειριστικά επαρκούς φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Ν. 3614/2007. Επιπλέον, ως συναφής νοείται η δημόσια υπηρεσία, η οποία έχει σκοπούς συναφείς είτε με το φυσικό αντικείμενο του συγχρηματοδοτούμενου έργου είτε με την αρμοδιότητα του κυρίου του έργου. Β. Ισχύς λοιπών διατάξεων περί προγραμματικών συμβάσεων και προϋποθέσεις στις περιπτώσεις, που αυτές σχετίζονται με την μεταβίβαση αρμοδιότητας υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων: Σκοπός της διάταξης του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 3614/2007 είναι να μπορεί, δικαιούχος μη διαχειριστικά επαρκής να μεταβιβάσει την αρμοδιότητα υλοποίησης σε διαχειριστικά επαρκή φορέα, ο οποίος να λειτουργεί έναντι της Διαχειριστικής Αρχής ή της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ή του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης κατά περίπτωση ως δικαιούχος. Στην περίπτωση που το αντικείμενο μιας Προγραμματικής Σύμβασης είναι μόνο η ανάθεση της αρμοδιότητας υλοποίησης ενός έργου από έναν μη διαχειριστικά επαρκή φορέα σε έναν επαρκή και με δεδομένο ότι για την περίπτωση αυτή (και μόνο) έχει θεσπιστεί η παράγραφος 3 του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007, τότε ως πλέον ειδική, η διάταξη αυτή υπερισχύει όποιας άλλης διάταξης άλλου νόμου αναφέρεται σε προγραμματικές συμβάσεις και επομένως οι φορείς στους οποίους μπορεί να μεταβιβαστεί η αρμοδιότητα υλοποίησης του έργου είναι όσοι περιλαμβάνονται ρητά στη διάταξη αυτή. Σε περιπτώσεις, που συνάπτονται Προγραμματικές Συμβάσεις, με βάση άλλες διατάξεις περί Προγραμματικών ή άλλων συμβάσεων ή συμφωνιών με αντικείμενο είτε ευρύτερο είτε διαφορετικό από αυτό της διάταξης του άρθρου 22 του Ν. 3614, τότε δύναται να γίνουν αποδεκτές κατά την εξέταση αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη πράξεων. Τέτοιες περιπτώσεις δύναται να είναι οι συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας, οι συμβάσεις συνεργασίας φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίες προβλέπονται στο Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων) και οι Προγραμματικές Συμβάσεις του άρθρου 225 του ίδιου νόμου, εφ όσον με αυτές αναλαμβάνεται ευρύτερη συνεργασία συμβαλλομένων φορέων και επιδιώκεται ευρύτερος σκοπός από αυτόν της μεταβίβασης αρμοδιότητας υλοποίησης ενός έργου ενός μη επαρκούς διαχειριστικά φορέα. Στις περιπτώσεις αυτές από την αρμόδια αρχή που ασκεί καθήκοντα διαχείρισης, θα επιβεβαιωθεί εάν πράγματι το αντικείμενο της σύμβασης είναι ευρύτερο της απλής μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου από έναν μη διαχειριστικά επαρκή φορέα. Επιπλέον, σημειώνεται ότι επιτρέπεται η μεταβίβαση αρμοδιότητας υλοποίησης ενός έργου σε άλλον φορέα, ως δικαιούχο, υπό την προϋπόθεση ότι ειδική διάταξη νόμου ορίζει ρητά ότι ο φορέας που αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου μπορεί να αναλαμβάνει ως δικαιούχος την εκτέλεση έργων ή δράσεων άλλων φορέων στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων. Παράδειγμα τέτοιας ειδικής διάταξης αποτελεί η διάταξη του άρθρου 32 παρ. 2 του ν. 2

3 3614/2007 για την Κοινωνία της Πληροφορίας, όπου ρητά αναφέρεται ότι συμπεριλαμβάνεται στο σκοπό της εταιρείας «η ανάληψη ως δικαιούχου της εκτέλεσης έργων ή δράσεων στο πλαίσιο των ανωτέρω επιχειρησιακών προγραμμάτων». Προκειμένου ένας διαχειριστικά επαρκής φορέας να υπογράψει προγραμματική σύμβαση για να υλοποιήσει το έργο ενός άλλου φορέα, πρέπει αυτό να εμπίπτει και εν γένει να στοιχείται με τους (εκ του νόμου) καταστατικούς σκοπούς του φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρξει καταστρατήγηση των σκοπών του φορέα και επομένως καθίσταται μη αποδεκτή από το δίκαιο η απόφαση υπογραφής της προγραμματικής σύμβασης (βλ. ενδεικτικά τη με αρ. 434/2004 γνωμοδότηση του ΝΣΚ). Η προϋπόθεση αυτή αφορά τόσο τις Π.Σ. του άρθρου 22 του Ν. 3614/2007 όσο και τις Π.Σ. του άρθρου 225 του Ν. 3463/2006. Γ. Διασφάλιση τήρησης διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων Σε όλες τις περιπτώσεις των προγραμματικών ή άλλων συμβάσεων και προκειμένου αυτές να αποτελέσουν πλαίσιο για υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων πράξεων, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι δεν υποκρύπτουν ανάθεση υλοποίησης του έργου με καταστρατήγηση των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 3614/2007 ο (διαχειριστικά επαρκής) Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει βάσει προγραμματικής σύμβασης την αρμοδιότητα υλοποίησης του έργου ως δικαιούχος. Καθίσταται ο ίδιος φορέας υλοποίησης-δικαιούχος έναντι της Διαχειριστικής Αρχής και επ ουδενί ανάδοχος (βλ. και το υπόδειγμα προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22 παρ. 3 ν. 3614/2007). Από τη στιγμή που ο Φορέας Υλοποίησης έχει καταστεί δικαιούχος, από διαχειριστικής πλευράς, μπορεί να εκτελέσει το έργο αναθέτοντας το σύνολο ή μέρος του σε τρίτο με τις προβλεπόμενες διαδικασίες ανάθεσης. Η Υπηρεσία μας είναι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική διευκρίνιση ή πληροφορία. Ο Γενικός Γραμματέας Σπύρος Ευσταθόπουλος 3

4 Εσωτερική Διανομή: i. Γραφείο Υφυπουργού κου Αθ. Μπούρα ii. iii. iv. Γραφείο Γ. Γραμματέα κου Σπ. Ευσταθόπουλου Γραφείο Γεν. Δ/ντή κου Εμ. Κατσιαδάκη ΕΥ Θεσμικής Υποστήριξης v. ΕΥ Συντονισμού της Εφαρμογής ΕΠ vi. vii. ΕΥΣΣΑΑΠ ΕΥ Αρχή Πληρωμής 4

5 Πίνακας Αποδεκτών: ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών - Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασµού, κ. Β. Ασηµακόπουλο Νίκης , Αθήνα ΥΠΕΧΩΔΕ - Γεν. Γραμματέα, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, κ. Ευ. Μπαλτά Αμαλιάδος 17, Αθήνα - Γεν. Γραμματέα Δηµ. Έργων, κ. Δ. Κατσιγιάννη Χαρ. Τρικούπη 182, Αθήνα Υπουργείο Εσωτερικών - Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Β. Ανδρονόπουλο Βας. Σοφίας 15, Αθήνα - Ειδ. Γραμματέα για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, κ. Μ. Αγγελόπουλο Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, Αθήνα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων - Γεν. Γραμματέα κ. Νίκη Γκοτσοπούλου Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι - Ειδ. Γραμματέα κ. Ε. Κοντογιάννη Πιττακού 2 και Περιάνδρου, Αθήνα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων - Ειδ. Γραμματέα κ. Απ. Γκλέτσο Λεωφ. Αθηνών 58, Αθήνα Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - Γεν. Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων, - κ. Κων. Τσουτσοπλίδη Πειραιώς 40, Αθήνα Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Γεν. Γραμματέα κ. Αρ. Καλογερόπουλο- Στρατή Αριστοτέλους 17, Αθήνα Υπουργείο Πολιτισμού - Γεν. Γραμματέα κ. Θ. Δραβίλλα Μπουμπουλίνας 20, Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών - Γεν. Γραμματέα, κ. Δ. Πλατή Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου Υπουργείο Ανάπτυξης - Γεν. Γραμματέα, κ. Κ. Μουσουρούλη - Γεν. Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Γ. Αναστασόπουλο - Ειδ. Γραμματέα, κ. Ελ. Σταυρόπουλο Μεσογείων 56, Αθήνα Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης - Γεν Γραμματέα κ. Μ. Τζαφέρη - Ειδ. Γραμματέα κ. Εμμ. Αλεξανδράκη 5

6 Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Δ. Σταµάτη Γ. Κακουλίδου 1, Κομοτηνή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Γ. Τσιότρα Τ. Οικονοµίδη & Κ. Ρωσσίδη 11, Θεσ/κη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Α. Λεούδη ΥΔΕΠ Δ. Μακεδονίας, Διοικητήριο- ΖΕΠ, Κοζάνη Περιφέρεια Ηπείρου Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Δ. Πανοζάχο Βορ. Ηπείρου 20, Ιωάννινα Περιφέρεια Θεσσαλίας Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Φ. Γκούπα Σωκράτους 111, Λάρισα Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Σ. Βόσδου Εθν. Παλ/τσας, Αλυκές Ποταµού, Κέρκυρα Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Σπ. Σπυρίδωνα ΝΕΟ Πατρών- Αθηνών 28, Πάτρα Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Π. Σκλιά Υψηλάντου 1, Λαµία Περιφέρεια Αττικής Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Χ. Μανιάτη Κατεχάκη 56, Αθήνα Περιφέρεια Πελοποννήσου Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Ν. Αγγελόπουλο Τέρµα Ερ. Σταυρού, Τρίπολη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Ι. Λέκκα, Κουντουριώτη 77, Μυτιλήνη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Χ. Κόκκινο Επτανήσου 35, Ερμούπολη Σύρου Περιφέρεια Κρήτης Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Σ. Τσόκα Πλ. Κουντουριώτη, Ηράκλειο 6

7 Κοινοποίηση: ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Προϊστάμενο Ε.Υ, κ. Δεσύπρη Δηµήτριο Λέκκα 23-25, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Προϊσταμένη Ε.Υ, κα Μπερδεμπέ Βάσω Λεωφ. Γεωργικής Σχολής Πυλαία Θεσσαλονίκης Υπουργείο Εσωτερικών Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση », Προϊστάμενο Ε.Υ, κ. Π. Νταή Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικού Σχεδιασμού, Συντονισμού & Εφαρμογής Προγραμμάτων ΥΠΕΣ (ΕΥΣΣΕΕΠ) Προϊσταμένη Ε.Υ, κα Παπαδάκη Ιωάννα Βας. Σοφίας 15, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Ε.Π. του ΚΠΣ , του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων ΕΠ στη Γ.Γ. ΙΣΟΤΗΤΑΣ του Υπ. Εσωτερικών (ΕΥΕ-ΓΓΙ) Προϊσταμένη Ε.Υ, κα Σκλήρη Αλίκη Δραγατσανίου 8, Αθήνα Υπουργείο Εξωτερικών Ειδική Γραμματεία αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του Υπ. Εξωτερικών Προϊστάμενο κ. Τσιατσιάμη Αλέξανδρο Βασ. Σοφίας 1, Αθήνα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Προϊστάμενο Ε.Υ κ. Θεσσαλό Κων/νο Λεωφ. Αθηνών 58, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Leader του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας Προϊστάμενο Ε.Υ κ. Καραδήμα Παναγιώτη Λεωφ. Αθηνών 58, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Οριζόντιων Πολιτικών Αγροτικής Ανάπτυξης Προϊστάμενο Ε.Υ α.α. κ. Κατσούπη Γ. Λεωφ. Αθηνών 54-56, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Συγχρηματοδοτούμενων μέτρων και πράξεων Αγροτικής Ανάπτυξης Προϊστάμενο Ε.Υα.α. κ. Μανέτα Νικόλαο Λεωφ. Αθηνών 54-56, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ειδικών Παρεμβάσεων Αγροτικής Ανάπτυξης Προϊστάμενο Ε.Υ κ. Δημητρουλάκη Μιχαήλ Λεωφ. Αθηνών 58, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων & Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης 7

8 Προϊστάμενο Ε.Υ κ. Αναστασόπουλο Αλέξανδρο Λεωφ. Αθηνών 58, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιεία Προϊστάμενο Ε.Υ, κ. Λολίδη Κωνσταντίνο Ιεροσολύμων 6, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. «Αλιεία» Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Προϊστάμενο Ε.Υ, κ. Ζερβό Γεώργιο Δεληγιώργη 9, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ) Προϊσταμένη Ε.Υ, κα Μπράβου Χρυσούλα Αγησιλάου 23-25, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ Προϊστάμενο Ε.Υ, κ. Κυρούση Δημήτρη Αγησιλάου 23-25, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία «Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Παρακολούθησης της Εφαρμογής και Αξιολόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Προϊστάμενο Ε.Υ Ειδική Υπηρεσία για την Ενσωμάτωση των Αρχών της ΚΠ Equal & για τη Διαχείριση Δράσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Προϊσταμένη Ε.Υ, κα Καρολίδου Ευγενία Αγησιλάου 23-25, Αθήνα ΥΠΕΧΩΔΕ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας Προϊσταμένη Ε.Υ, κ. Παρασκευή Καρατσάµη Κόνιαρη 15, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων Προϊστάμενο Ε.Υ Aεροπόρου Παπαναστασίου 34Β & Μιχαλακοπούλου, Αμπελόκηποι, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Προϊστάμενο Ε.Υ, κ. Αλεξόπουλο Ηρακλή Αμαλιάδος 17, Τ.Κ Αµπελόκηποι Αθήνα Υπουργείο Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα Προϊσταμένη Ε.Υ, κ. Αραµπατζή Αγγελική Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς του Εμπορίου και της Προστασίας του Καταναλωτή Προϊστάμενο Ε.Υ Πλατεία Κάνιγγος, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ & ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & Συνοδευτικών υπηρεσιών (ΕΥΣΕΔ/Β) Προϊστάμενο Ε.Υ., κ. Κλενιάτη Νίκο Λεωφ. Μεσογείων 119, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού & Εφαρμογής των Δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στους τομείς 8

9 της ΕΡΕΥΝΑΣ, της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΤΑΚ) Προϊστάμενο Ε.Υ. Λεωφ. Μεσογείων 14-18, Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών Προϊστάμενη Ε.Υ, κ. Γιώτη Ελένη Αγίας Σοφίας 10, Νέο Ψυχικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Προϊστάμενο Ε.Υ, κ. Τσαγιάννη Βασίλειο Πιττακού 2 & Περιάνδρου, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ ΥΠΕΠΘ Προϊστάμενο Ε.Υ, κ. Κομνηνό Θεόδωρο Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ειδική Υπηρεσία τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προϊσταμένη Ε.Υ, κ. Δαλαβέρη Φωτεινή Γλάδστωνος 1Α, Αθήνα Υπουργείο Πολιτισμού Ειδική Υπηρεσία Τομέα Πολιτισμού Υπόψη κ. Κωστόπουλου Σταύρου Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης, Αθήνα Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης Προϊστάμενο Ε.Υ. κ. Αλεξανδράκη Μανώλη Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης Προϊστάμενο Ε.Υ, κ. Εξάρχου Τρύφωνα Ηροδότου 20, Κομοτηνή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Προϊσταμένη Ε.Υ, κ. Ωραιοπούλου Αγγελική Λεωφ. Γεωργικής Σχολής Πυλαία Θεσσαλονίκης Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Προϊστάμενο Ε.Υ, κ. Κωτούλα Βασίλειο ΥΔΕΠ Δ. Μακεδονίας Διοικητήριο -ΖΕΠ, Κοζάνη Περιφέρεια Ηπείρου Προϊσταμένη Ε.Υ, Κ. Ρόκκου Ελένη 8 ης Μεραρχίας 5-7, Ιωάννινα Περιφέρεια Θεσσαλίας Προϊσταμένη Ε.Υ κα Ζαµπούνη Κωνσταντίνα Σωκράτους 111, Λάρισα Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Προϊστάμενο Ε.Υ, κ. Οικονόµου Πέτρο Εθν. Παλαιοκαστρίτσας Αλυκές Ποταµού, Κέρκυρα Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Προϊστάμενο Ε.Υ, κ. Τζωρτζή Μιχάλη ΝΕΟ Πατρών - Αθηνών 28, Πάτρα Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Προϊστάμενο Ε.Υ, κ. Κόρκο Ευάγγελο 9

10 Υψηλάντου 12, Λαµία Περιφέρεια Αττικής Προϊστάμενο Ε.Υ, κ. Λέµα Κωνσταντίνο Λεωφ. Συγγρού , Αθήνα Περιφέρεια Πελοποννήσου Προϊστάμενο Ε.Υ, κ. Σκούρα Αναστάσιο Τέρμα Ερ. Σταυρού, Τρίπολη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Προϊστάμενο Ε.Υ, κ. Φυτά Δηµήτριο 10 χλµ. Μυτιλήνης - Λουτρών, Μυτιλήνη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Προϊστάμενο Ε.Υ, κ. Βουτσίνο Αντώνιο Σ. Καράγιωργα, Ερμούπολη Περιφέρεια Κρήτης Προϊστάμενο Ε.Υ, κ. Κολυβάκη Γεώργιο Δουκός Μποφώρ 7, Ηράκλειο 10

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες: K. Αρβανίτης Τηλ. : 210-3742020 Fax : 210-3742060 Ε-mail : karvanitis@mnec.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες: K. Αρβανίτης Τηλ. : 210-3742020 Fax : 210-3742060 Ε-mail : karvanitis@mnec.gr ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 23/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 57474/ΕΥΘΥ 2482 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 105 63 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μονάδα Γ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 10563 Πληροφορίες : Γ. Παναγιωτοπούλου Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ OΜΑ Α ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

(ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... - 12-1.1

Διαβάστε περισσότερα

(ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

(ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (ΣΤΟΧΩΝ «ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΚΑΙ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... - 12-1.1

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25/9/2014. διαθέσιμα προκειμένου να πληρώσουν στους αναδόχους τους τον αναλογούντα ΦΠΑ,

Αθήνα, 25/9/2014. διαθέσιμα προκειμένου να πληρώσουν στους αναδόχους τους τον αναλογούντα ΦΠΑ, - -------------------- -------------------------------------------- ιf Iι:'----~~~~~-.:;:;;;;:;----..-~--~-;..;;;,;;:-~--;;;;;:. ~. _ ΑΔΑ: ΩΛΟΓΦ-ΟΒΞ ~NClIAM~~H ΔΙι7;χεΙΡΙ%1ΊΚΗ ΑΙ:ΙΧΗ INFORMATlCS ~~~WM~~78~by

Διαβάστε περισσότερα

Σγούρος,Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα

Σγούρος,Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α95Φ-83 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. E-MAIL: mtriantafilou@mnec.gr,karvanitis@mnec.gr, a.boutsioukou@mnec.gr, dgrouzis@mnec.

ΑΔΑ: 4Α95Φ-83 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. E-MAIL: mtriantafilou@mnec.gr,karvanitis@mnec.gr, a.boutsioukou@mnec.gr, dgrouzis@mnec. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες προς τους φορείς διαχείρισης σχετικές με τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α.

Θέμα: Οδηγίες προς τους φορείς διαχείρισης σχετικές με τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες:Κ.Σιδηρόπουλος, Κ.Αρβανίτης Αθήνα, 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 38140/ΕΥΘΥ 760 Προς: ως Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Σ. Αλεξοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μονάδα Γ Ταχ. /νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 10563 Πληροφορίες : Γ. Παναγιωτοπούλου Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ. ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Κ. Δοκουμετζίδου Τηλέφωνο: 210 6417705

Διαβάστε περισσότερα

: Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού. : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων. : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι

: Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού. : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων. : Υπόδειγμα Τεχνικού Δελτίου Έργου Εθνικοί Πόροι ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΦ-Π6Γ - 23 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1α : Ετήσιος Αναλυτικός Πίνακας Προγραμματισμού Πίνακας 1β : Ετήσιος Συγκεντρωτικός Πίνακας Προγραμματισμού Πίνακας 2 : Υπόδειγμα Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Αποδεκτών ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων Υπουργό κ. Κ. Χατζηδάκη Νίκης 5-7, Αθήνα, TK 10180. Υπουργείο Εσωτερικών Υπουργό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Υπουργείο Εξωτερικών - Γεν. Γραµµατέα, κ. Γ. Γεννηµατά. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας - Γεν. Γραµµατέα, κ. Γ. Ζορµπά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ. Υπουργείο Εξωτερικών - Γεν. Γραµµατέα, κ. Γ. Γεννηµατά. Υπουργείο Εθνικής Άµυνας - Γεν. Γραµµατέα, κ. Γ. Ζορµπά ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης - Γεν. Γραµµατέα ηµ. ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης κ. Β. Ανδρονόπουλο - Γεν. Γραµµατέα Ισότητας κα. Ε. Τσουµάνη - Σπέντζα Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρόσκληση στη 3 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Θέμα: Πρόσκληση στη 3 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.«ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. Δ/νση: Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ.: 114 73 Πληροφορίες: Αλεξ. Κουλίδης

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 11 / 12 / 2012. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/661 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α

Αθήνα 11 / 12 / 2012. Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/661 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Αθήνα 11 / 12 / 2012 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/661 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την. προγραμματική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ANAΡTHTEΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τα άρθρα 71, 73, 74 του Ν. 3528/2007 και 6 του Ν. 3613/2007» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Ασφαλείας Πάτρα 15-04 -2015 Αριθμ. Πρωτ. 15259 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-5ΓΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 09/01/2014 Α.Π.: 171/1 Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΨΕΦ-5ΓΒ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 09/01/2014 Α.Π.: 171/1 Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Πίνακας Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πληρ.: Μ.Φυτά, Παν.Αλεξόπουλος Τηλ.: 2106470370 (141, 151) FAX: 2106470375 E-mail: Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα