ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 23 Δεκεμβρίου 2008 Α.Π.:61072 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3543 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 3 Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Δ. Ιακωβίδης, Κ.Μητσούλα τηλ. : , fax : ΠΡΟΣ : ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Γ Ι Α Τ Η Ν Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η Κ Α Ι Δ Ι Ε Ξ Α Γ Ω Γ Η Τ Ω Ν Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Ε Ω Ν Κ Α Τ Α Τ Η Ν Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Υ Λ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Σ Τ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ι Α Κ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ο Υ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν απευθύνονται στις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, οι οποίες σύμφωνα με το Ν. 3614/2007 έχουν την ευθύνη να οργανώσουν, να παρακολουθήσουν και να διασφαλίσουν ότι οι αξιολογήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 48 (3) του Καν. (ΕΚ) 1083/2006 (Παράρτημα Ι) και αφορούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (Ε.Π.) που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 47 του ιδίου Κανονισμού (Παράρτημα Ι), καθώς και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων τους. Στόχος των οδηγιών αυτών είναι να παράσχουν το γενικό πλαίσιο και τις βασικές κατευθύνσεις για την οργάνωση και 1

2 διεξαγωγή των αξιολογήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων κατά την περίοδο Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Καν. 1083/2006 ο γενικός στόχος της αξιολόγησης είναι "να βελτιωθεί η ποιότητα, η αποτελεσματικότητα και η συνέπεια της ενίσχυσης από τα Ταμεία, καθώς επίσης και η στρατηγική και η εφαρμογή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων όσον αφορά στα συγκεκριμένα διαρθρωτικά προβλήματα των Κρατών Μελών και των ενδιαφερόμενων περιφερειών, λαμβάνοντας υπόψη το στόχο της βιώσιμης ανάπτυξης και της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη στρατηγική περιβαλλοντική εκτίμηση". Στον ανωτέρω Κανονισμό η έννοια της ενδιάμεσης αξιολόγησης (Mid-term Evaluation), ευθέως συνδεδεμένης με τις κανονιστικές υποχρεώσεις υποχωρεί προς μία αντίληψη για την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου που είναι πιο ελαστική, και προσανατολισμένη στις ανάγκες: την αξιολόγηση κατά τη διάρκεια (on going). Η νέα προσέγγιση στηρίζεται στην εμπειρία του παρελθόντος και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν. Η αξιολόγηση κατά τη διάρκεια (on going) της προγραμματικής περιόδου είναι μια συνεχής διαδικασία που αποτυπώνεται με τη μορφή μιας σειράς αξιολογήσεων. Ο κύριος σκοπός της είναι να παρακολουθεί την εφαρμογή, την εκτέλεση ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος, καθώς και τις αλλαγές στο εξωτερικό περιβάλλον του που μπορεί να επηρεάσουν την υλοποίηση του Ε.Π., με στόχο την καλύτερη κατανόηση και ανάλυση των εκροών και των αποτελεσμάτων που έχουν πραγματοποιηθεί και να οδηγήσει στη βελτίωση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων, καθώς επίσης και να συστήσει, εάν είναι απαραίτητο, διορθωτικά μέτρα. Με τον τρόπο αυτό υπογραμμίζεται η ανάγκη για ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ παρακολούθησης και αξιολόγησης, καθώς και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό οι αξιολογήσεις κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου , θα αποτελέσουν μια διαδικασία μέσω της οποίας θα αναλύονται τα δεδομένα της υλοποίησης, θα γίνονται προβλέψεις για τη μελλοντική εξέλιξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και θα διατυπώνονται συμπεράσματα και συστάσεις για την λήψη κατάλληλων μέτρων. Οι αξιολογήσεις αυτές θα εκπονηθούν από ανεξάρτητους εξωτερικούς αξιολογητές (external evaluators). 2. ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Τα Κράτη Μέλη φέρουν την ευθύνη για την παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, την πραγματοποίηση των αξιολογήσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των 2

3 Προγραμμάτων αυτών και τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (Καν. 1083/2006, άρθρο 13). Αν και ο Κανονισμός 1083/2006 προβλέπει ελαστικές ρυθμίσεις όσον αφορά το θεματικό πεδίο, το σχεδιασμό, και το χρόνο εκπόνησης των αξιολογήσεων κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, υπάρχουν δύο συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες τα κράτη μέλη υποχρεωτικά θα πρέπει να τις εκπονήσουν (Καν.1083/2006, άρθρο 47, παρ.3). Ειδικότερα : α) όταν τα συστήματα παρακολούθησης εντοπίζουν μια σημαντική απόκλιση από τους στόχους που έχουν τεθεί Οι Διαχειριστικές Αρχές και οι Επιτροπές Παρακολούθησης πρέπει να παρακολουθούν τακτικά κατά τη διάρκεια της υλοποίησης τους φυσικούς-οικονομικούς δείκτες που περιλαμβάνονται στο Ε.Π. τους και οι οποίοι έχουν επιλεγεί με βάση τις απαιτήσεις του Καν. 1083/2006 άρθρο 37.1.γ (δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων που προσδιορίζονται ανά άξονα προτεραιότητας, περιλαμβανομένων και των δεικτών κορμού) καθώς επίσης, εάν είναι απαραίτητο, κάθε άλλο δείκτη που περιλαμβάνεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα και το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Αυτή η διαδικασία πρέπει να στηριχθεί σε μία ποσοτική ανάλυση, και αν αυτή δεν είναι δυνατή σε μια ανάλυση ποιοτικού χαρακτήρα, σχετική με την πραγματοποιηθείσα πρόοδο, τα κύρια αποτελέσματα και άλλους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Με βάση αυτήν την ανάλυση, θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση για το κατά πόσο μια διαπιστωμένη απόκλιση στην πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος αποτελεί ή όχι μια σημαντική απόκλιση σε σχέση με τους προσδιορισμένους αρχικά στόχους. Μια τέτοια απόκλιση (πραγματική ή δυναμική) απαιτείται να αναλυθεί ως προς τις αιτίες που την προκάλεσαν, ώστε να προταθούν διορθωτικές ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο, η πορεία υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος όπως αυτή αποτυπώνεται στο σύστημα παρακολούθησής του, να είναι αντικείμενο τακτικών διαβουλεύσεων, ώστε να επιτρέπει να γίνονται οι απαραίτητες διαπιστώσεις, να αξιολογούνται τα ευρήματα ως προς τις αιτίες που τα προκάλεσαν και να προτείνονται τροποποιήσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, όταν απαιτούνται. Η ανάλυση και η αξιολόγηση των στοιχείων του συστήματος παρακολούθησης θα πρέπει χρονικά να γίνονται κοντά στην προετοιμασία των ετήσιων εκθέσεων υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, έτσι όπως προβλέπεται στον Καν. 1083/2006 άρθρο 67 και στο παράρτημα XVIII του Κανονισμού 1828/2006. H ανωτέρω περιγραφόμενη δραστηριότητα αξιολόγησης διενεργείται από τις αρμόδιες για την αξιολόγηση Μονάδες των Διαχειριστικών Αρχών των Ε.Π. ή Ανεξάρτητους 3

4 Συμβούλους Αξιολόγησης. Εφόσον, στο πλαίσιο της ανωτέρω αξιολόγησης, εντοπισθούν σημαντικές αποκλίσεις που ενδέχεται να οδηγήσουν σε πρόταση αναθεώρησης των Ε.Π., τότε διενεργείται αξιολόγηση κατά τα περιγραφόμενα στη παρ. β στη συνέχεια. β) όταν προτείνονται Αναθεωρήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ο Καν. 1083/2006 στο άρθρο 48 παρ. 3 προβλέπει τη ρητή συσχέτιση μεταξύ της αξιολόγησης και της αναθεώρησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Μπορούν να υπάρξουν διάφοροι λόγοι για την επανεξέταση και, εάν είναι απαραίτητο, την αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Καν.1083/2006, άρθρο 33, παρ. 1). Ως τέτοιοι μπορούν να θεωρηθούν η ύπαρξη σημαντικών κοινωνικοοικονομικών αλλαγών στο περιβάλλον του προγράμματος, η ύπαρξη σημαντικών αλλαγών στις κοινοτικές, εθνικές ή περιφερειακές προτεραιότητες, η διαπίστωση δυσκολιών εφαρμογής, ή όπου η παρακολούθηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αποκαλύπτει μια σημαντική απόκλιση από τους στόχους που έχουν τεθεί. Σε αυτές τις τέσσερις περιπτώσεις, πριν την αναθεώρηση ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος πρέπει να προηγηθεί η αξιολόγησή του. Η πρόταση για την αναθεώρηση ενός Επιχειρησιακού Προγράμματος, στο πλαίσιο αυτό, προκύπτει, ανάλογα με την περίπτωση, από μία τακτική διαδικασία παρακολούθησης βοηθούμενη από μία σχετική ανάλυση, αξιολογήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Ε.Π., κριτικές συζητήσεις (πιθανά κατά τη διάρκεια μίας Επιτροπής Παρακολούθησης) - και μια αξιολόγηση. Η αξιολόγηση με την ανάλυση και τα συμπεράσματά της θα υποστηρίξει την Αναθεώρηση του Ε.Π. στις περιπτώσεις όπου επιδιώκονται αλλαγές: οικονομικές (όπως ανακατανομή των πόρων μεταξύ των Αξόνων Προτεραιότητας) σχετικές με το περιεχόμενο (όπως αναθεώρηση της στρατηγικής, των δράσεων, των στόχων σε επίπεδο Επιχειρησιακού Προγράμματος ή Άξονα Προτεραιότητας), σχετικές με την εφαρμογή (όπως, καθιέρωση νέων διαδικασιών εφαρμογής ή σημαντική αναδιάρθρωση των υπαρχόντων). Για μικρής εμβέλειας ή τεχνικής φύσεως τροποποιήσεις δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν στοιχεία αξιολόγησης, να προηγηθεί δηλαδή αξιολόγηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου η αξιολόγηση απαιτείται από τον Κανονισμό 1083/2006, η Επιτροπή με έγγραφο οδηγιών της ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να πραγματοποιήσουν τις αξιολογήσεις που, σύμφωνα με το πεδίο εφαρμογής τους, το σχέδιο και το χρονικό τους πλαίσιο, ικανοποιούν άλλες στρατηγικές και λειτουργικές ανάγκες των υπεύθυνων για τη λήψη αποφάσεων. Τις αξιολογήσεις αυτές τα κράτη έχουν προσδιορίσει στα Σχέδια Αξιολόγησης που έχουν εκπονήσει για την περίοδο

5 Η χώρα μας, στις Διατάξεις Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί από την Ε.Ε., έχει υποβάλει το ενδεικτικό Σχέδιο των Αξιολογήσεων με τον προγραμματισμό της περιόδου , όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα που ακολουθεί. Στο βαθμό που θα κριθεί σκόπιμη η διεξαγωγή επιπλέον αξιολογήσεων, οριζόντιας φύσης ή θεματικών αξιολογήσεων, τότε αυτές θα αποτελέσουν αντικείμενο διαβουλεύσεων μεταξύ των αρμοδίων φορέων στο πλαίσιο της Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής για την Αξιολόγηση του ΕΣΠΑ και των Ε.Π. της περιόδου (ΕΤΕΑ). 5

6 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤ Ο- ΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ : 1. ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2. ΕΠ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 3. ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 4. ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ 5. ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 6. ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 7. ΕΠ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 8. ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ Αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του ΕΠ στο μέσο της προγραμματικής περιόδου Επιβεβαίωση της επικαιρότητας της στρατηγικής και της επιτευξιμότητας των στόχων του ΕΠ Ποια είναι τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του ΕΠ έως τώρα; Που εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις των πραγματοποιήσεων σε σχέση με τους προγραμματικούς στόχους και ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιμάται χαμηλός βαθμός επίτευξης για το τέλος της προγραμματικής περιόδου και ποιες είναι οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις προκειμένου να ανατραπεί η τάση αυτή; Πως αποτιμάται η ποιότητα της στοχοθεσίας στο ΕΠ; Με ποιους τρόπους μπορεί να υπάρξει βελτίωση του προγραμματισμού και της στοχοθεσίας ; Λήψη απόφασης για πιθανή αναθεώρηση του ΕΠ 1ο εξάμηνο 2011 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τεχνική Βοήθεια Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ε.Ε., Διαχεριστική Αρχή του κάθε ΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ για τα Ε.Π. που συγχρηματοδοτού νται από το ΕΚΤ 9. ΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 10. ΕΠ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 11. ΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 12. ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του ΕΠ πριν την λήξη της προγραμματικής περιόδου Επιβεβαίωση της επικαιρότητας της στρατηγικής και της επιτευξιμότητας των στόχων του ΕΠ Ποια είναι τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του ΕΠ έως τώρα; Που εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις των πραγματοποιήσεων σε σχέση με τους προγραμματικούς στόχους και ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Για ποιους στόχους εκτιμάται χαμηλός βαθμός επίτευξης και ποιες είναι οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις προκειμένου να ανατραπεί η τάση αυτή; Πως αποτιμάται η ποιότητα της στοχοθεσίας στο ΕΠ; Λήψη απόφασης για πιθανή αναθεώρηση του ΕΠ 1ο εξάμηνο 2013 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Τεχνική Βοήθεια Εθνική Αρχή Συντονισμού, Ε.Ε., Διαχεριστική Αρχή του κάθε ΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ για τα Ε.Π. που συγχρηματοδοτού νται από το ΕΚΤ 6

7 Με νεότερη εγκύκλιο της η Εθνική Αρχή Συντονισμού θα παράσχει περαιτέρω εξειδίκευση που θα αφορά στην οργάνωση, διεξαγωγή και το περιεχόμενο των αξιολογήσεων που προβλέπεται να γίνουν το 2011 και το 2013 και περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης. 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΉΣΕΩΝ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΤΑΝ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΕΘΕΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η ανάλυση θα πρέπει να εξετάσει το βαθμό επίτευξης των εκροών και αποτελεσμάτων μέχρι το χρονικό σημείο αναφοράς σε σύγκριση με τους ποσοτικοποιημένους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η ανάλυση θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις δαπάνες μέχρι το χρόνο αναφοράς και να τις συνδέσει με τις εκροές και τα αποτελέσματα (σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Επιχειρησιακού Προγράμματος) που επετεύχθησαν, επιτρέποντας έτσι την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των Προγραμμάτων. Θα δώσει επίσης χρήσιμη πληροφόρηση για την ποιότητα των στόχων που είχαν τεθεί προγραμματικά και τους τρόπους βελτίωσης μελλοντικά. Παράλληλα θα πρέπει να εκτιμηθεί και ο βαθμός επίτευξης των εκροών και αποτελεσμάτων μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου (σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Επιχειρησιακού Προγράμματος) και στην περίπτωση εκτίμησης μη επίτευξης των στόχων, θα πρέπει να διατυπωθούν προτάσεις για τις απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις. Τα γενικά αξιολογητικά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν είναι τα ακόλουθα: Ποια είναι τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Προγράμματος έως τώρα; Που εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις των πραγματοποιήσεων σε σχέση με τους ποσοτικοποιημένους στόχους και ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Που εντοπίζονται προβλήματα υπερβάσεων του προϋπολογισμού και μοναδιαίου κόστους με αποτέλεσμα πιθανή διαφοροποίησή του; Ποιοι είναι οι στόχοι στους οποίους εκτιμάται χαμηλός βαθμός επίτευξης για το τέλος της προγραμματικής περιόδου και ποιες είναι οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις προκειμένου να ανατραπεί η τάση αυτή; 7

8 3.2 ΟΤΑΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Όταν οι προτεινόμενες αλλαγές είναι οικονομικές (ανακατανομές των πόρων μεταξύ των Αξόνων) Όταν οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν το περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος (αναθεώρηση της στρατηγικής, των δράσεων, των στόχων σε επίπεδο Ε.Π. ή Άξονα Προτεραιότητας) Σε αυτή την περίπτωση η Έκθεση Αξιολόγησης θα πρέπει να εξετάσει τις παρακάτω συνιστώσες : ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Το βασικό στοιχείο στη διαδικασία του Προγραμματισμού ήταν η ανάλυση των δυνατών και αδύνατων σημείων καθώς και η ανάλυση των ευκαιριών και των απειλών που αντιμετωπίζει ο τομέας ή η Περιφέρεια (SWOT ανάλυση). Στην Ex- Ante αξιολόγηση επαληθεύτηκε η ανάλυση, συμπεριλαμβανομένων των προτεραιοτήτων, των ευκαιριών και των προκλήσεων που έχουν διαπιστωθεί. Η On going αξιολόγηση πρέπει με συνοπτικό τρόπο να επιβεβαιώσει την συνεχιζόμενη αξία της ανάλυσης. Στην ανάλυση πρέπει να ενσωματωθούν οι πρόσφατες εξελίξεις στην οικονομία ή άλλες αλλαγές που ουσιαστικά διαφοροποιούν τη SWOT ανάλυση, με βάση την οποία καταρτίστηκε το Ε.Π. Στόχο αποτελεί η ενσωμάτωση νέων προτεραιοτήτων στο Ε.Π. οι οποίες θα προκύψουν από την διαφοροποίηση των δεδομένων της SWOT ανάλυσης. Στην αξιολόγηση πρέπει να εκτιμηθεί και πάλι η ισορροπία ανάμεσα στο συνδυασμό πολιτικών και δράσεων που συγχρηματοδοτούνται. Επίσης θα πρέπει να εκτιμηθεί πως ο κάθε Άξονας Προτεραιότητας μπορεί να συνεισφέρει στην επίτευξη των γενικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η διατήρηση της ορθότητας και η συνέπεια των Αξόνων Προτεραιότητας πρέπει επίσης να αποτιμηθούν. Επιπλέον πρέπει να εκτιμηθεί η συνέπεια της συνδρομής των Ταμείων στις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Συνοχή. (άρθρο 9 παρ. 2 του Καν.1083/2006) Συνεπώς, τα γενικά αξιολογητικά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν είναι τα ακόλουθα: 8

9 Σύντομη εκτίμηση της συνεχιζόμενης αξίας της SWOT ανάλυσης και συστάσεις για αλλαγές που θα έπρεπε να ενσωματωθούν σε αυτή. Αξιολόγηση της συνεχιζόμενης συνέπειας των στρατηγικών και των επιχειρησιακών στόχων σε σχέση με τις ανάγκες που έχουν τεθεί. Αξιολόγηση της συνέπειας του Προγραμματισμού από το επίπεδο των επιλεγμένων έργων μέχρι το επίπεδο των ειδικών στόχων του Επιχειρησιακού Προγράμματος. ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΕΚΡΟΕΣ), ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Στο στάδιο του σχεδιασμού, η εκ των προτέρων αξιολόγηση ασχολήθηκε με τον ποσοτικό προσδιορισμό των στόχων και έκρινε την καταλληλότητά του από την άποψη του περιεχομένου του Προγράμματος. Ο ποσοτικός προσδιορισμός των στόχων χρειάζεται να επανεξετασθεί στην παρούσα Αξιολόγηση. Η Αξιολόγηση εδώ εκτιμά την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας ποσοτικού προσδιορισμού των στόχων. Αυτό περιλαμβάνει ανάλυση του τρόπου με τον οποίο ο ποσοτικός προσδιορισμός των στόχων σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας συνδέεται λογικά με το ΕΠ. Η αξιολόγηση εκτιμά επίσης τα συστήματα συγκέντρωσης δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι παρέχονται οι κατάλληλες πληροφορίες για τους σκοπούς της παρακολούθησης και της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση προσφέρει μια ευκαιρία για την ανασκόπηση της προόδου που σημειώθηκε και για την υπόδειξη των σημείων όπου μπορούν να γίνουν περαιτέρω βελτιώσεις ιδίως σε σχέση με την επάρκεια του ποσοτικού προσδιορισμού των στόχων. Η αξιολόγηση αποτελεί την κατάλληλη ευκαιρία για να εξεταστεί η πρόοδος που έχει γίνει και να γίνουν συστάσεις για περαιτέρω βελτιώσεις. Όλοι οι δείκτες και οι στόχοι που έχουν διατυπωθεί μπορούν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να αναθεωρηθούν. Οι δείκτες θα πρέπει να αντανακλούν όσο το δυνατό περισσότερο μια καθαρή σχέση αίτιου και αιτιατού. Όπου δεν συμβαίνει αυτό τότε θα πρέπει να καθοριστούν και να διατυπωθούν εναλλακτικές προτάσεις. Τα γενικά αξιολογητικά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν είναι τα ακόλουθα: Η επανεξέταση της ορθότητας και της αξιοπιστίας των δεικτών που έχουν επιλεγεί και εντοπισμός των υφισταμένων ελλείψεων τεκμηρίωσης με στόχο την αιτιολόγησή τους. Η επαλήθευση της καταλληλότητας των δεικτών σε σχέση με την επίτευξη των γενικών, ειδικών και επιχειρησιακών στόχων. 9

10 Η αξιοπιστία και ο επίκαιρος χαρακτήρας του τρόπου συγκέντρωσης των δεδοµένων. Σε ό,τι αφορά τα Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, να εξεταστεί ο τρόπος συγκέντρωσης και η αξιοπιστία των δεδομένων των ωφελουμένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος XXIII του Εφαρμοστικού Κανονισμού 1828/2006 (χαρακτηριστικά συμμετεχόντων στα Δελτία Παρακολούθησης Υποέργου ΕΚΤ) καθώς και ο τρόπος επεξεργασίας τους για τον εμπλουτισμό των δεικτών των Ε.Π στα διάφορα επίπεδα προγραμματισμού. Η χρησιμότητα των δεικτών στο να δίνουν ακριβή και επίκαιρη εικόνα της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος και να τροφοδοτούν, με τον τρόπο αυτό, την αποτελεσματική παρακολούθηση και αξιολόγηση. Η εξέταση του τρόπου σύνδεσης (μεθοδολογία υπολογισμού τιμών) των δεικτών που περιλαμβάνονται στα Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση (ΕΣΑ) και των συναφών στόχων της Κοινότητας στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, και της εκπαίδευσης και κατάρτισης (Άρθρο 4(4) του Καν. 1081/2006). Σε κάποιες περιπτώσεις αυτοί οι δείκτες ταυτίζονται και έχουν τεθεί σε επίπεδο Ε.Π./ΕΣΠΑ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η ανάλυση θα πρέπει να εξετάσει το βαθμό επίτευξης των εκροών και αποτελεσμάτων μέχρι το χρονικό σημείο αναφοράς σε σύγκριση με τους ποσοτικοποιημένους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η ανάλυση θα πρέπει να λάβει υπόψη της τις δαπάνες μέχρι το χρόνο αναφοράς και να τις συνδέσει με τις εκροές και τα αποτελέσματα (σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Επιχειρησιακού Προγράμματος) που επετεύχθησαν, επιτρέποντας έτσι την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των Προγραμμάτων. Θα δώσει επίσης χρήσιμη πληροφόρηση για την ποιότητα των στόχων που είχαν τεθεί προγραμματικά και τους τρόπους βελτίωσης μελλοντικά. Παράλληλα θα πρέπει να εκτιμηθεί και ο βαθμός επίτευξης των εκροών και αποτελεσμάτων μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου (σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Επιχειρησιακού Προγράμματος) και στην περίπτωση εκτίμησης μη επίτευξης των στόχων, θα πρέπει να διατυπωθούν προτάσεις για τις απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις. Σημειώνεται ότι οι προβλέψεις για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν θα πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά στις εκτιμήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του κάθε ΕΠ αλλά θα πρέπει να επιδιώκεται από το Σύμβουλο Αξιολόγησης η συμπληρωματική ανάλυση βάσει αποδεκτών στατιστικών μεθόδων και να 10

11 συμπληρώνονται με πιθανές συνεντεύξεις με επιλεγμένους Δυνητικούς Δικαιούχους. Έμφαση θα πρέπει να δίδεται στα θεματικά πεδία που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα. Ο χρονικός ορίζοντας των προβλέψεων θα πρέπει να αφορά στις 31/12/2015. Αναφορικά με το σύστημα ποσοτικοποιημένων στόχων και δεικτών του κάθε Προγράμματος, η Έκθεση Αξιολόγησης θα πρέπει να προσεγγίζει τουλάχιστον τα ακόλουθα ζητήματα: Ανάλυση της συμβολής των δεικτών του κάθε ΕΠ στους δείκτες του ΕΣΠΑ. Ποσοτική- Ποιοτική Ανάλυση Αναλυτική αποτύπωση της μεθόδου υπολογισμού και των παραδοχών που διαμορφώνουν την τιμή κάθε δείκτη (σε παράρτημα της έκθεσης). Ανάλυση του τρόπου υπολογισμού των δεικτών αποτελέσματος στις περιπτώσεις που δεν «τροφοδοτούνται» (μόνο) από τα συστήματα παρακολούθησης, αλλά απαιτούν έρευνες ή αξιολογητικές μελέτες. Αποτύπωση του τρόπου που οι δείκτες σε επίπεδο Θέματος Προτεραιότητας/κατηγορίας πράξης συνδέονται με τους δείκτες σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ποσοτική- Ποιοτική Ανάλυση. Εκτίμηση της τρέχουσας τιμής των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας και Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ανάλυση των προϋποθέσεων υλοποίησης για την επίτευξη των ποσοτικοποιημένων στόχων του κάθε Άξονα Προτεραιότητας και του Επιχειρησιακού Προγράμματος, και αποτύπωση εναλλακτικών λύσεων στις περιπτώσεις που οι απαιτούμενες προϋποθέσεις εκτιμάται ότι δεν θα πληρούνται. Αναλυτική τεκμηρίωση (με βάση το κόστος, την φυσική πρόοδο κλπ) στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν ποσοτικοποιημένοι στόχοι Αξόνων Προτεραιότητας και Επιχειρησιακού Προγράμματος στους οποίους εκτιμάται χαμηλός βαθμός επίτευξης για το τέλος της προγραμματικής περιόδου (δείκτες με υψηλό βαθμό «επικινδυνότητας») - Εναλλακτικές Προτάσεις. Τα γενικά αξιολογητικά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν είναι τα ακόλουθα: Ποια είναι τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του Προγράμματος έως τώρα; (εδώ η Έκθεση Αξιολόγησης θα πρέπει να δίνει μια συνολική εικόνα - απολογισμό των αποτελεσμάτων του ΕΠ) ; Που εντοπίζονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις των πραγματοποιήσεων σε σχέση με τους ποσοτικοποιημένους στόχους και ποιες είναι οι βασικές αιτίες; Που εντοπίζονται προβλήματα υπερβάσεων του προϋπολογισμού και μοναδιαίου κόστους με αποτέλεσμα πιθανή διαφοροποίησή του; 11

12 Ποιοι είναι οι στόχοι στους οποίους εκτιμάται χαμηλός βαθμός επίτευξης για το τέλος της προγραμματικής περιόδου και ποιες είναι οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις προκειμένου να ανατραπεί η τάση αυτή; Κατά την ποιοτική ανάλυση της προόδου που έχει επιτευχθεί σε σχέση με τους αρχικά τεθέντες στόχους, να δοθεί έμφαση και στην αξιολόγηση της συμβολής των Ε.Π. στους στόχους του Άρθρου 9(3) του Καν.1083/2006. Επίσης να αποτιμηθεί η συμβολή της υλοποίησης των Ε.Π. στην προώθηση των ίσων ευκαιριών και της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. (βλ. άρθρο 16 του Καν.1083/2006 και άρθρο 6 του Καν.1081/2006). Επίσης στο πλαίσιο των αξιολογήσεων που πραγματοποιούνται για τις δράσεις του ΕΚΤ, να αξιολογηθεί η συμβολή των δράσεων που στηρίζει το ΕΚΤ για την υλοποίηση της ΕΣΑ και των στόχων της Κοινότητας στους τομείς της κοινωνικής ένταξης, της αποφυγής διακρίσεων και της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, καθώς και της εκπαίδευσης και κατάρτισης στο οικείο κράτος μέλος. (Άρθρο 4(5) του Καν. 1081/2006). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η Έκθεση Αξιολόγησης καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά µε τα βασικά ζητήματα που αναλύονται σ αυτήν και προχωρεί σε τεκμηριωμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος Όταν οι προτεινόμενες αλλαγές είναι σχετικές με την εφαρμογή (όπως καθιέρωση νέων διαδικασιών εφαρμογής ή σημαντική αναδιάρθρωση των υπαρχόντων) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ Η Αξιολόγηση εδώ εξετάζει την επάρκεια και την ποιότητα των μηχανισμών διαχείρισης και εκτέλεσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, προκειμένου να εντοπίσει τυχόν αδυναμίες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαστικά την αποτελεσματική υλοποίηση του. Η Αξιολόγηση εξετάζει την ποιότητα των ρυθμίσεων υλοποίησης, παρακολούθησης αξιολόγησης και ελέγχου, όπως αυτές λειτουργούν σχετικά με: - τη σαφήνεια του συστήματος διαχείρισης (διαχειριστικές και εκτελεστικές αρμοδιότητες, διαδικασίες διαβούλευσης κ.λ.π) - τα κριτήρια επιλογής έργων, για να εξασφαλίζεται η ποιότητα και η εφαρμογή τους, να αντανακλώνται οι στόχοι του Επιχειρησιακού Προγράμματος αλλά και για να ενσωματώνονται τα ζητήματα των ίσων ευκαιριών και του περιβάλλοντος 12

13 - τη συμβολή της εταιρικής σχέσης στην ποιότητα της παρακολούθησης και της υλοποίησης, στο πλαίσιο των νέων κανονισμών - την επάρκεια του συστήματος διαχείρισης για την εξασφάλιση της συμβατότητας της υλοποίησης με τις κοινοτικές πολιτικές (την ισότητα των ευκαιριών και το περιβάλλον) - την αξιολόγηση του βαθμού τήρησης των κριτηρίων διαχωρισμού - Τις θεσμικές ρυθμίσεις που ισχύουν όχι μόνο για τα συστήματα παρακολούθησης αλλά και τα συστήματα αξιολόγησης (ποιός κάνει τί, πώς και πότε) Τα γενικά αξιολογητικά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν είναι τα ακόλουθα: Ο προσδιορισμός της αποτελεσματικής διαχείρισης και παρακολούθησης στο επίπεδο του Προγράμματος και του έργου Η αξιολόγηση της συμβολής της Εταιρικής σχέσης στην ποιότητα της υλοποίησης και παρακολούθησης. Η επάρκεια των μηχανισμών και διαδικασιών αξιολόγησης των Ε.Π. προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμπλήρωση των κενών που υπάρχουν από τα συστήματα παρακολούθησης ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Η Έκθεση Αξιολόγησης καταλήγει σε συμπεράσματα σχετικά µε τα βασικά ζητήματα που αναλύονται σ αυτήν και προχωρεί σε τεκμηριωμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Τα αναφερόμενα στην παράγραφο θα αποτελέσουν τμήμα του έργου των αξιολογητών στις περιπτώσεις των αξιολογήσεων που προβλέπονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης κάθε Ε.Π. Σε κάθε άλλη περίπτωση και δεδομένου του οριζόντιου χαρακτήρα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, τέτοιες αξιολογητικές εργασίες θα διενεργούνται με πρωτοβουλία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (Ε.Α.Σ.). 3.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ Ε.Π. Το περιεχόμενο των αξιολογήσεων που περιλαμβάνονται στο σχέδιο αξιολογήσεων των ΕΠ. θα καλύπτει τα περιγραφόμενα στις παρ.3.1 και 3.2 των ανωτέρω και θα εξειδικευθεί με νεώτερη εγκύκλιο της Ε.Α.Σ. 13

14 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η οργανωτική δομή για το συντονισμό και την παρακολούθηση των αξιολογήσεων κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου , είναι συνοπτικά η ακόλουθη: Οι Διαχειριστικές Αρχές/ Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές οργανώνουν και παρακολουθούν τις αξιολογήσεις κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου , σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού - και για τα Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), καθώς και λαμβάνουν μέτρα για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Συντονισμού. Ένα στέλεχος από τις παραπάνω αρχές θα ορισθεί υπεύθυνο για την οργάνωση, την παρακολούθηση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων αυτών, καθώς και για την ανάληψη συντονιστικού ρόλου στο πλαίσιο των Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής των Αξιολογήσεων (βλέπε παρακάτω). Το στέλεχος αυτό θα ορισθεί επίσης, υπεύθυνο για την συνεργασία με τους ανεξάρτητους Αξιολογητές που θα εκπονήσουν τις ανωτέρω Αξιολογήσεις. Το άτομο αυτό θα είναι ο προϊστάμενος της Μονάδας Α της Διαχειριστικής Αρχής /Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής. Για τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα πρέπει να οριστεί, επίσης, ένα στέλεχος από την Μονάδα Διαχείρισης Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Τα στελέχη αυτά θα συμμετάσχουν, επίσης, στο Δίκτυο Αξιολόγησης που έχει συστήσει η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π.) με στόχο την συνεργασία με τις Υπηρεσίες Διαχείρισης για την οργάνωση και παρακολούθηση των βημάτων που αφορούν στην υλοποίηση των αξιολογήσεων κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Ε. Π. της περιόδου Η Εθνική Αρχή Συντονισμού εκπροσωπούμενη από την Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της στο Ν. 3614/2007 και την ΚΥΑ 4168/ΕΥΣΣΑΑΠ/166/ παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για την διενέργεια των αξιολογήσεων κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και σε συνεργασία με την Ε.Υ.Σ. επεξεργάζεται τα πορίσματα των αξιολογήσεων και παρέχει κατευθύνσεις στις Διαχειριστικές Αρχές σχετικά με την αναθεώρηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Για τα Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ, 14

15 η Εθνική Αρχή Συντονισμού συνεργάζεται με την ΕΥΣΕΚΤ, η οποία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της στο Ν. 3614/2007 και στην ΚΥΑ 36952/1275/ παρέχει κατευθύνσεις και εκδίδει οδηγίες για τις αξιολογήσεις των αντίστοιχων Ε.Π. Με την ευθύνη και την καθοδήγηση της Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π. οργανώνεται το Δίκτυο Αξιολόγησης στο πλαίσιο του οποίου θα γίνεται η παρακολούθηση των βημάτων που αφορούν στην υλοποίηση των αξιολογήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου Η Ειδική Τεχνική Επιτροπή για την Αξιολόγηση (ΕΤΕΑ), η οποία αποτελούμενη από υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπροσώπους της Ε.Ε. και για ειδικά θέματα κοινωνικοοικονομικούς εταίρους, Παρατηρητήρια, Επιμελητήρια, μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ειδικούς εμπειρογνώμονες, υποστηρίζει την Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π. στο συντονιστικό της ρόλο με σχετικές εισηγήσεις. Η Επιτροπή αυτή θα λειτουργήσει κατά την διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ως Επιτροπή Στήριξης (Steering Committee). Στο πλαίσιο της ΕΤΕΑ μπορούν να δημιουργούνται υποεπιτροπές για ειδικά θέματα (π.χ. θέματα ΕΚΤ). Η Ε.Ε., στην οποία αποστέλλονται (σύμφωνα με τον Καν.1083/2006, Άρθρο 48 παρ.3) οι αξιολογήσεις που εκπονούνται κατά την διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου Οι Επιτροπές Παρακολούθησης, οι οποίες εξετάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα την ποιότητα και τα αποτελέσματα της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ειδικά σε ότι αφορά τα αποτελέσματα σε όρους φυσικούς και οικονομικούς και μπορούν να προτείνουν τη διενέργεια αξιολογήσεων. Η ανάλυση και η συζήτηση στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης είναι καθοριστικές για την καθοδήγηση των αξιολογήσεων. Οι Επιτροπές Παρακολούθησης θα πρέπει να συμμετέχουν ενεργά στην ανάλυση των αποτελεσμάτων και των συστάσεων των αξιολογήσεων, καθώς επίσης και να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά ως συμβολή στη λήψη αποφάσεων. Οι Eπιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η εκπόνηση των αξιολογήσεων κατά την διάρκεια της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, το έργο και τα παραδοτέα των Συμβούλων Αξιολόγησης θα παρακολουθούνται από Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής που συγκροτούνται κυρίως από άτομα της Διαχειριστικής Αρχής/Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής/Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. Για τον καλύτερο συντονισμό και την ομογενοποίηση του έργου 15

16 (μεθοδολογίες, δείκτες κ.λ.π.) κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή σ αυτές τις Επιτροπές και ενός εκπροσώπου της Ε.Α.Σ./Ε.Υ.Σ.Σ.Α.Α.Π. ενώ για τις αντίστοιχες Επιτροπές των Ε.Π. που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή και τουλάχιστον ενός εκπροσώπου της ΕΥΣΕΚΤ. 5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Οι αξιολογήσεις της περίπτωσης α εφόσον το επιλέξουν οι Δ.Α., οι αξιολογήσεις περίπτωσης β, καθώς επίσης και οι αξιολογήσεις που προβλέπονται στο Σχέδιο Αξιολόγησης θα εκπονηθούν από ανεξάρτητους εξωτερικούς αξιολογητές (external evaluators). Προτείνεται για την κάλυψη των απαιτήσεων των ανωτέρω αξιολογήσεων ενός Ε.Π., η πρόσληψη αξιολογητή με προκήρυξη η οποία θα δημοσιοποιηθεί εντός του 2009 με ορίζοντα ολοκλήρωσης την έκθεση που προβλέπεται από το πλάνο αξιολόγησης κάθε Ε.Π. (1ο εξάμηνο 2011), έτσι ώστε οι αξιολογητές να παρέχουν υπηρεσίες στις Δ.Α. καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης με υποβολή εκθέσεων, ειδικών θεματικών αναφορών κλπ σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ειδικότερες οδηγίες επί της διαδικασίας των προκηρύξεων και του περιεχομένου θα δοθούν με νεώτερες οδηγίες της ΕΑΣ. Το κόστος των Αξιολογήσεων που ανατίθεται σε εξωτερικούς αξιολογητές (Συμβούλους Αξιολόγησης) θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Τεχνικής Υποστήριξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Οι αξιολογήσεις που εκπονούνται κατά την διάρκεια υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου διαβιβάζονται στην Ε.Ε. μετά από ενημέρωση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. O Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Δρόσος 16

17 Εσωτερική Διανομή: -Γραφείο Υπουργού κ. Γ. Αλογοσκούφη -Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ. Παπαθανασίου -Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Π. Δρόσου -Γραφείο Γεν. Διευθυντή κ. Εμμ. Κατσιαδάκη -Ειδική Υπηρεσία Αρχής Πληρωμής 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Κανονισμός 1083/2006: ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Άρθρο 47 Γενικές διατάξεις 1. Οι αξιολογήσεις αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της λογικής συνέπειας της συνδρομής των Ταμείων, καθώς και της στρατηγικής και της υλοποίησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων όσον αφορά τα ειδικά διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενες περιφέρειες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το στόχο της αειφόρου ανάπτυξης και τη σχετική κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση. 2. Η αξιολόγηση μπορεί να είναι στρατηγικής φύσης προκειμένου να εξετάζεται η εξέλιξη ενός προγράμματος ή μιας ομάδας προγραμμάτων σε σχέση με τις κοινοτικές και εθνικές προτεραιότητες. Η αξιολόγηση μπορεί να είναι επιχειρησιακής φύσης προκειμένου να υποστηρίζεται η παρακολούθηση ενός επιχειρησιακού προγράμματος. Αξιολογήσεις πραγματοποιούνται πριν, κατά και μετά την περίοδο προγραμματισμού. 3. Οι αξιολογήσεις διεξάγονται με ευθύνη των κρατών μελών ή της Επιτροπής, ανάλογα με την περίπτωση, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας που ορίζεται στο άρθρο 13. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από εσωτερικούς ή εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ή φορείς, λειτουργικά ανεξάρτητους από τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 59 στοιχεία β) και γ). Τα αποτελέσματα δημοσιεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες για την πρόσβαση στα έγγραφα. 4. Οι αξιολογήσεις χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό για τεχνική βοήθεια. 5. Η Επιτροπή παρέχει ενδεικτικές κατευθύνσεις όσον αφορά τις μεθόδους αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων ποιότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 103 παράγραφος

19 Άρθρο 48 Ευθύνη των Κρατών Μελών 3. Κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, τα κράτη μέλη πραγματοποιούν αξιολογήσεις που συνδέονται με την παρακολούθηση επιχειρησιακών προγραμμάτων, ιδίως όταν, κατά την εν λόγω παρακολούθηση, διαπιστωθεί σημαντική απόκλιση από τους στόχους που τέθηκαν αρχικά, ή όταν υποβάλλονται προτάσεις για την αναθεώρηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33. Τα αποτελέσματα υποβάλλονται στη νεπιτροπή παρακολούθησης για το επιχειρησιακό πρόγραμμα και στηνεπιτροπή ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ : 19

20 1. Γενικοί Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείων και Περιφερειών Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών - Ειδικό Γραμματέα Ψηφιακής Σύγκλισης, κ. Βασ. Ασημακόπουλο Νίκης 5-7, , Αθήνα Υπουργείο Εσωτερικών - Ειδικό Γραμματέα Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Μιχ.. Αγγελόπουλο Μενεχμίου και Θεοφιλοπούλου 18, , Αθήνα ΥΠΕΧΩΔΕ - Γεν. Γραμματέα, Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κ. Ευαγ. Μπαλτά Αμαλιάδος 17, , Αμπελόκηποι, Αθήνα - Γεν. Γραμματέα Δημ. Έργων, κ. Δημ. Κατσιγιάννη Χ. Τρικούπη 182, , Αθήνα Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών - Γεν. Γραμ. Μεταφορών, κ. Σίμ. Σιμόπουλο Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε ,Παπάγου Υπουργείο Ανάπτυξης - Ειδ. Γραμματέα, κ. Ελευθ. Σταυρόπουλο Μεσογείων 56, , Αθήνα Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων - Ειδ. Γραμματέα κ. Γιωργ. Πανδρεμένο Πιττακού και Περιάνδρου,105 58, Πλάκα Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας - Γεν. Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων, κ. Κων. Τσουτσοπλίδη Πειραιώς 40, , Αθήνα Υπουργείο Πολιτισμού - Γεν. Γραμματέα κ. Θεοδ. Δραβίλλα Μπουμπουλίνας 20, , Αθήνα Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Αριστ. Καλογερόπουλο Στρατή Αριστοτέλους 17, , Αθήνα Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης - Γεν. Γραμματέα κ. Σπυρ. Ευσταθόπουλο Μεσογείων , 11526, Αθήνα Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας Θράκης Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Δημ. Σταμάτη Γ. Κακουλίδου 1, Κομοτηνή Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Γεωργ. Τσιότρα Τ. Οικονομίδη & Κ. Ρωσσίδη 11, Θεσ/κη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Ανδρ. Λεούδη 20

21 ΥΔΕΠ Δ. Μακεδονίας, Διοικητήριο- ΖΕΠ, Κοζάνη Περιφέρεια Ηπείρου Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Δημ. Πανοζάχο Βορ. Ηπείρου 20, Ιωάννινα Περιφέρεια Θεσσαλίας Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Φωτ. Γκούπα Σωκράτους 111, Λάρισα Περιφέρεια Ιονίων Νήσων Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Σωτ. Βόσδου Εθν. Παλ/τσας, Αλυκές Ποταμού, Κέρκυρα Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Σπ. Σπυρίδωνα ΝΕΟ Πατρών- Αθηνών 28, Πάτρα Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Αθ. Σκορδά Υψηλάντου 1, Λαμία Περιφέρεια Αττικής Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Χαρ. Μανιάτη Κατεχάκη 56, Αθήνα Περιφέρεια Πελοποννήσου Γενική Γραμματέα Περιφέρειας κ. Νικ. Αγγελόπουλο Τέρμα Ερ. Σταυρού, Τρίπολη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Ιωαν. Λέκκα, Κουντουριώτη 77, Μυτιλήνη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Χαρ. Κόκκινο Επτανήσου 35, Ερμούπολη Σύρου Περιφέρεια Κρήτης Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας κ. Σεραφ. Τσόκα Πλ. Κουντουριώτη, Ηράκλειο 2. Μέλη Ειδικής Τεχνικής Επιτροπής για την Αξιολόγηση 21

22 1. Πρόεδρο κο Εμ. Κατσιαδάκη, Γεν. Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφ/κης Πολιτικής και Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.ΟΙ.Ο (Εθνική Αρχή Συντονισμού) 2. Αντιπρόεδρο κο Ιωαν. Φίρμπα, Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, του ΥΠ.ΟΙ.Ο (Εθνική Αρχή Συντονισμού) 3. Κο Κων. Κουκολιά, Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, του ΥΠ.ΟΙ.Ο (Εθνική Αρχή Συντονισμού) 4. Κα Ματθούλα Τριανταφύλλου, Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης, ΥΠ.ΟΙ.Ο (Εθνική Αρχή Συντονισμού) 5. Κο Αθαν. Γκούμα, Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ, του ΥΠ.ΟΙ.Ο. 6. Κο Δημ. Ιακωβίδη, Προϊστάμενο της Μονάδας Σχεδιασμού και Αξιολόγησης της Ε.Υ. Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, του ΥΠ.ΟΙ.Ο (Εθνική Αρχή Συντονισμού) 7. Κα Μ. Δημοπούλου, Προϊσταμένη της Μονάδας Παρακολούθησης Επιχειρησιακών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων της Ε.Υ. Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,, του ΥΠ.ΟΙ.Ο (Εθνική Αρχή Συντονισμού) 8. Κο Χρ. Χρήστου, Προϊστάμενο της Μονάδας Διαχείρισης Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Ε.Υ. Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, του ΥΠ.ΟΙ.Ο (Εθνική Αρχή Συντονισμού) 9. Κα Εν. Κούκουλα, Προϊσταμένη της Μονάδας Αξιολόγησης Παρεμβάσεων Ανθρωπίνων Πόρων της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 10. Εκπρόσωποι Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής E.E., (DG REGIO) 11. Εκπρόσωποι Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης E.E., (DG EMPLOI). 22

23 3. Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκληση Προϊστάμενο Δ.Α., κ. Δημήτρη Δεσύπρη Λέκκα 23-25, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Εδαφική Συνεργασία Προϊσταμένη Δ.Α, κ. Βασιλική Μπερδεμπέ Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Πυλαία, , Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση Προϊστάμενο Δ.Α. κ. Παν. Νταή Μενεχμίου και Θεοφιλοπούλου 18, , Αθήνα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Προσπελασιμότητα Προϊσταμένη Δ.Α., κ. Παρασκευή Καρατσάμη Κόνιαρη 15, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη Αναπληρωτή Προϊστάμενο Δ.Α. κ. Απόστολο Κατσαούνη Ευρυτανίας και Ιτέας 2, ,Αμπελόκηποι Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Μεταφορών Προϊστάμενη Δ.Α., κ. Ελένη Γιώτη Αγίας Σοφίας 10, Νέο Ψυχικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα κα Επιχειρηματικότητα Προϊσταμένη Δ.Α, κ. Αγγελική Αραμπατζή Λεωφ. Μεσογείων 56, Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση Προϊστάμενο Δ.Α., κ. Βασίλειο Τσαγιάννη Πιττακού 2 & Περιάνδρου, Αθήνα 23

24 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ Προϊσταμένη Ε.Υ., κ. Χρυσούλα Μπράβου Αγησιλάου 23-25, Αθήνα Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού Προϊστάμενο Δ.Α., κ. Γεώργιο Ζερβό Δεληγιώργη 9, Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Πολιτισμός του ΚΠΣ Προϊστάμενο κ. Σταυρ. Κωστόπουλο Θεμιστοκλέους 87 & Μεθώνης, Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Υγείας Πρόνοιας του ΚΠΣ Προϊσταμένη Δ.Α., κ. Φωτεινή Δαλαβέρη Γλάδστωνος 1 Α, Αθήνα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Προϊστάμενο Ε.Δ.Α., κ. Τρύφωνα Εξάρχου Λοχ. Ορφανουδάκη & Ηλέκτρας, Κομοτηνή ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Προϊσταμένη Ε.Δ.Α., κ. Αγγελική Ωραιοπούλου Λεωφ. Γεωργικής Σχολής Πυλαία Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Προϊστάμενο Ε.Δ.Α., κ. Βασίλειο Κωτούλα ΥΔΕΠ Δ. Μακεδονίας Διοικητήριο -ΖΕΠ, Κοζάνη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Προϊσταμένη Ε.Δ.Α., κ. Ελένη Ρόκκου 8 ης Μεραρχίας 5-7, Ιωάννινα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Ε.Δ.Α., κ. Κων/να Ζαμπούνη 24

25 Σωκράτους 111, Λάρισα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Προϊστάμενος Ε.Δ.Α., κ. Πέτρο Οικονόμου Αλυκές Ποταμού, Εθν. Παλαιοκαστρίτσας, Κέρκυρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Προϊστάμενο Ε.Δ.Α., κ. Μιχάλη Αθανάσιο Τζωρτζή ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Προϊστάμενο Ε.Δ.Α., κ Ευάγγελο Κόρκο Υψηλάντου 12, Λαμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Προϊστάμενο Ε.Δ.Α., κ. Κωνσταντίνο Λέμα Λεωφ. Συγγρού , Αθήνα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Προϊστάμενο Ε.Δ.Α., κ. Αναστάσιο Σκούρα Τέρμα Ερ. Σταυρού, Τρίπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Προϊστάμενο Ε.Δ.Α., κ. Δημήτριο Φυτά 1o χλμ. Μυτιλήνης Λουτρών, Μυτιλήνη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Προϊστάμενο Ε.Δ.Α., κ. Αντώνιο Βουτσίνο Σ. Καράγιωργα, Ερμούπολη ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Προϊσταμένη Ε.Δ.Α., κ. Ελένη Μπρεδάκη Δουκός Μποφώρ 7, Ηράκλειο 25

Καταχώρηση Αναθεωρημένων Χρηματοδοτικών Πινάκων στο ΟΠΣ

Καταχώρηση Αναθεωρημένων Χρηματοδοτικών Πινάκων στο ΟΠΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα, 23/11/2006 Αριθμ. Πρωτ. 47725 /ΟΠΣ 1924 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο. Π. Σ. Πληροφορίες : Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις θεμάτων, που σχετίζονται με τις Προγραμματικές Συμβάσεις, που αφορούν εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις θεμάτων, που σχετίζονται με τις Προγραμματικές Συμβάσεις, που αφορούν εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ NΙΚΗΣ 10 (7 ος όροφος), ΣΥΝΤΑΓΜΑ, 101 80 ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ. Κοινοποίηση: Θέμα: Πρόσθετες οδηγίες για την εφαρμογή των πρόσφατων διατάξεων για έργα αρμοδιότητας ΔΕΥΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ. Κοινοποίηση: Θέμα: Πρόσθετες οδηγίες για την εφαρμογή των πρόσφατων διατάξεων για έργα αρμοδιότητας ΔΕΥΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες: Κ. Αρβανίτης, Κ. Σιδηρόπουλος Τηλ. : 210-3742020/22

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα : Εγχειρίδια ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007-2013

Θέµα : Εγχειρίδια ιαδικασιών ιαχείρισης και Ελέγχου Επιχειρησιακών Προγραµµάτων 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 23 Μαΐου 2008 Αρ. Πρωτ.:23105/Γ ΑΑΠ 4632 /ΕΥΘΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 10.6.2008 Α.Π.: 26673/ΕΥΣΣΑΑΠ 1485 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ. 4672/ΕΥΣ 552 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών

Προς: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2008 Αριθ. Πρωτ.: 44236/ EYΘΥ 479 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ NΙΚΗΣ 10 (7 ος όροφος),

Διαβάστε περισσότερα

Σγούρος,Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα

Σγούρος,Κατεχάκη 56, 11525 Αθήνα ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Προϊστάμενο ΕΥΣΣΑΑΠ Κ. Ι. Φίρμπα Μητροπόλεως 3 105 57 Αθήνα

ΠΡΟΣ Πίνακα Αποδεκτών. ΚΟΙΝ.: Προϊστάμενο ΕΥΣΣΑΑΠ Κ. Ι. Φίρμπα Μητροπόλεως 3 105 57 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Μεσογείων 14-18, Αθήνα 115 10 Αθήνα, 24/7/2013 Πληροφορίες: Β. Γογγολίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 18

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠ.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ OΜΑ Α ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα Πληροφορίες : Σ. Αλεξοπούλου, Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΙΨΦ-Β2Χ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ETΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ETΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 23-05-2008 Α.Π.:23288/ΕΥΣΣΑΑΠ 1332 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ)

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Μονάδα Γ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 10563 Πληροφορίες : Γ. Παναγιωτοπούλου Τηλ. :

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες: K. Αρβανίτης Τηλ. : 210-3742020 Fax : 210-3742060 Ε-mail : karvanitis@mnec.gr

ΠΡΟΣ: ως Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες: K. Αρβανίτης Τηλ. : 210-3742020 Fax : 210-3742060 Ε-mail : karvanitis@mnec.gr ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 23/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 57474/ΕΥΘΥ 2482 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 105 63 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Μονάδα Α2 Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Ταχ. Κώδικας : 10562, Αθήνα Πληροφορίες: Ε. Μυριανθοπούλου Τηλέφωνο : 210 3722425 Fax : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Επίσπευση ιαδικασιών Χρηµατοδότησης των ηµιτελών έργων Ε.Π. Γ ΚΠΣ.

ΘΕΜΑ: Επίσπευση ιαδικασιών Χρηµατοδότησης των ηµιτελών έργων Ε.Π. Γ ΚΠΣ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ Γενική ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2013 Περιφερειακής Πολιτικής και ηµοσίων Επενδύσεων Αρ. πρωτ. 5548 / Ε-453 ιεύθυνση ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4)

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εθνικού Περιβαλλοντικού Δικτύου Ε.ΠΕ.ΔΙ. (Κ.Υ.Α με αρ / , άρθρο 3, παρ.4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ. : 115 23 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ. /νση : Νίκης 5, Αθήνα Ταχ. Κώδικας : 10563 Αθήνα 9-4 - 2012 Αριθµ. Πρωτ. 16646/ΓΓΕΑ20306 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ (PHASING) Οι διαδικασίες που εφαρμόζονται για την παρακολούθηση των πράξεων της περιόδου 2007-2013 και για την επιλογή και ένταξη των πράξεων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΞΟ7ΛΗ-ΔΙΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΛΟΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350929 Fax : 2231052864

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7ΛΗ-9ΧΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ4Ν7ΛΗ-9ΧΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΕΝΔΡΗ Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: Τροποποίηση της συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο, 13-09 - 2016 71202 - Ηράκλειο Γραφείο Προϊσταμένης Τηλ.: 2813-404500 Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Θεματικές Ομάδες Εργασίας

ΘΕΜΑ: Προετοιμασία Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 - Θεματικές Ομάδες Εργασίας ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευρυτανίας και Ιτέας 2 Ταχ. Κωδ.: 115 23 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥ5Ν-ΖΦΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06, TOY ΕΣΠΑ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 105 64 Πληροφορίες :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: 4Α8ΦΧ-8ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού

ΑΠΟΦΑΣΗ. Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αττικής, όπως ισχύει κάθε φορά. 5. Την µε Α.Π. Ε(2007) 5332/26.10.07 απόφαση έγκρισης του Περιφερειακού ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΠ) ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΠ) ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Μητροπόλεως 3 (5 ος όροφος) Ταχ. Κώδικας: 105 57 Σύνταγμα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Θ17ΛΗ-3ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4Θ17ΛΗ-3ΙΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΕΝΔΡΗ Τηλέφωνο : 22313-50900 2231350930 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23.12.2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α.Π: ΕΥΠΟΤ/Α2/Ε02/4093 ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΚ7ΛΗ-7ΘΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΟΖΚ7ΛΗ-7ΘΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Λαμία Ταχ.Κώδικας : 35100 Πληροφορίες : ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΔΕΝΔΡΗ Τηλέφωνο :

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των ν.3299/04 και 3908/11» ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: «Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των ν.3299/04 και 3908/11» ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας: 101 80 Αθήνα, 25-09-2014 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Ημερομηνία: 13-4-2009 Α.Π.: 4181/ A2 / 172 Κωδικός Πρόσκλησης:11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Σχετικά με την Υποστήριξη στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) της περιόδου 2007-2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-9ΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-9ΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007) 1389/28-3-2007 που αφορά την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς

2. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2007) 1389/28-3-2007 που αφορά την έγκριση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες :Β. Κοτσανοπούλου Τηλέφωνο :210-3307636 :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.ΑΝ.) Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 Πατησίων 147, 11251 Αθήνα Αρ. Πρωτ. οικ.: 1705 Πληροφορίες: Π.Σεφερλή Τηλ.: 210 8647420 Fax: 210 8665988 e-mail: info@eoan.gr Προς: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Οδηγίες προς τους φορείς διαχείρισης σχετικές με τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α.

Θέμα: Οδηγίες προς τους φορείς διαχείρισης σχετικές με τη χρηματοδότηση του μη επιλέξιμου ΦΠΑ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα των Ε.Π. του Ε.Σ.Π.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 10, Σύνταγμα Ταχ. Κώδικας : 105 63 Πληροφορίες:Κ.Σιδηρόπουλος, Κ.Αρβανίτης Αθήνα, 04/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 38140/ΕΥΘΥ 760 Προς: ως Πίνακας Αποδεκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνη Ταχ.Κώδικας : 50100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013»

Προς: 1. Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΒΑΛΑΣ. ΕΓΓΡΑΦΟ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Μακεδονίας - Θράκης 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ηροδότου 28, Κομοτηνή Ταχ. Κώδικας: 69100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Φιλύρα 7/3/2012 ΑΠ:6988 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΡΙΑΝΩΝ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΦ-Ι9Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη Πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013». ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ταχ. Δ/νση : 1 ο χλμ Μυτιλήνης Λουτρών Ταχ. Κώδικας :81100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Π. Αυγουστίδης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα 21 Νοεμβρίου 2014 Σύνδεσμος Υδρεύσεως Αρ. Πρωτ.: 770 Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων Ταχ. Δ/νση : Πυρσινέλλα 4 ΠΡΟΣ: Όπως ο πίνακας αποδεκτών (με παράκληση να κοινοποιηθεί άμεσα στους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013 Άρθρο 1: Αποστολή της Καθοδηγητικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών

Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ. ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2008 Αρ. Πρωτ. 4670/ΕΥΣ 551 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ τίτλος 2014-2020 Μήνας Έτος Περιεχόμενα Ενότητα Α : Μεθοδολογία 3 Ενότητα Β : Διαδικασία 5 Ενότητα Γ : Περιεχόμενο Εγγράφου ΕΕΕΠ 7 Κεφάλαιο Α: Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Α: Μεθοδολογία της Αξιολόγησης

Παραδοτέο Α: Μεθοδολογία της Αξιολόγησης Παραδοτέο Α: Μεθοδολογία της Αξιολόγησης Σύμβουλος Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) Εκπαίδευση και Δια Βίου ΑΝΑΔΟΧΟΣ 6 Απριλίου 2011 Πίνακας περιεχομένων ΜΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Έκδοση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20/01/2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 198 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «Ο.Α.Σ.Π.» Δ/νση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-Τ6Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-Τ6Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα

Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα Διαδικασία ΔV_1: Ορισμός Ενδιάμεσου Φορέα 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι η επιλογή και ο ορισμός ικανού Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για να ασκήσει αρμοδιότητες διαχείρισης μέρους Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΜΕ7ΛΨ-1ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΔΑ: Β4ΜΕ7ΛΨ-1ΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνη Ταχ.Κώδικας : 50100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΥΛΙΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ» στο Επιχειρησιακό

ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΟΥ Δ. ΑΥΛΙΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΔΑΠ» στο Επιχειρησιακό ΑΔΑ: 4ΙΙΛΕΑ-2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12, Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Π. Καραγεώργος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α9ΘΦ-Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α9ΘΦ-Ρ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΦ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΦ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα

ΠΡΟΣ: Κοινοποίηση: Βασ. Σοφίας 15. 10674 Αθήνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΙΓΙΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ.Δημοκρατίας 31 Αίγινα, 6 Φεβρουαρίου 2013 Τ. Κ. : 180 10 Αριθ. πρωτ.: 77 Fax: 22970 26320 Τηλέφωνο : E mail: 22970

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΖΛ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα, 12/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 39227/ΕΥΘΥ 1859 Ταχ. /νση : Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας : 105 63 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΟΧ-ΜΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΟΧ-ΜΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ειδική Υπηρεσία Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12, Λαμία Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ.Κολιός Τηλέφωνο :2231350926 Fax :2231052864

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ιωάννινα, 14 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 1. Σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης Ημερήσια Διάταξη

2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ. Ιωάννινα, 14 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 1. Σύγκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης Ημερήσια Διάταξη Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Η Π Ε Ι Ρ Ο Υ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΉΠΕΙΡΟΣ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέµα: Συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Θεσσαλίας Ο Περιφερειάρχης. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ E.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ Λάρισα, 18-03-2015 α.π.: 1277

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Ε.Σ.Π.Α.) ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ Αθήνα, 11/01/2008 Αρ. Πρωτ.1258/ΕΥΣ 281 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330

ΑΔΑ: ΒΙ6ΜΟΟ-Υ4Τ. Αθήνα, 19.12.2013 Α.Π.: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε01.02.02/1330 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα Β Πληροφορίες: Διαμαντάκου Δ. Ταχ. Δ/νση: Θεμιστοκλέους 87, 10681,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα