Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Η Δ/ντρια Δασών Κυκλάδων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Η Δ/ντρια Δασών Κυκλάδων"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας : Πληροφορες :Χ. Κοντού Τηλέφωνο : , 881 : Κλώνου &Κ. Στεφάνου 8- Ερμούπολη Fax : e mail : Ερμούπολη, 16 Μαρ. Αριθμός Πρωτοκόλλου : 1819 Έχοντας υπόψη: Π Ρ Α Ξ Η Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Σ Μ Ο Υ Η Δ/ντρια Δασών Κυκλάδων 1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4, της παραγράφου 3 του άρθρου 10 και του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 «Περ προστασας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας» (ΦΕΚ 89 Α ) όπως ισχύουν.. Τις διατάξεις του Ν.385/010 «Νέα Αρχιτεκτονικ της Αυτ/σης και Αποκεντρωμένης Διοκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 τ. Α ). 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/010 «Ενσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτικ ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 11 τ.α ). 4. Την με αριθμ /7487/014 απόφαση του Αναπληρωτ Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικς Αλλαγς «περ καθορισμού ενιαων εντύπων: αιτσεως για την έκδοση Πράξεως Χαρακτηρισμού, Πράξεων Χαρακτηρισμού & Αποφάσεων Επιτροπών Επλυσης Δασικών Αμφισβητσεων(ΦΕΚ 363/Β/ ) 5. Την αρ. πρ. οικ. 1198/5538/014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 640 τβ ) περ «δρυσης και λειτουργας ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το αρ. 14 του Ν.998/79 όπως τροποποιθηκε με το Ν.480/014 και τις ταυτάριθμες οδηγες χρσης της εφαρμογς καταχώρησης πράξεων χαρακτηρισμού στον ως άνω δικτυακό τόπο (ΑΔΑ:Β8370-ΑΑΙ). 6. Την αρ. πρ /6505/ (ΑΔΑ:7ΠΣΨ0 -ΨΡΝ) εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ περ έκδοσης Πράξεων Χαρακτηρισμού, σε συνδυασμό με την αρ. πρ /193/ εγκύκλιο της Ειδικς Γραμματεας Δασών του ΥΠΕΚΑ σχετικά με το χαρακτηρισμό εκτάσεων (ΑΔΑ: ΩΖΔΧ0-Χ5). Την αρ. πρ. 1977/5803/ (ΑΔΑ:7ΦΝ70-ΟΟΧ) εγκύκλιο της Δ/νσης Προστασας Δασών & Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ περ λειτουργας των Α θμιων Επιτροπών Επλυσης Δασικών Αμφισβητσεων. 8. Το γεγονός ότι στην περιφέρεια της νσου Μλου, για το χαρακτηρισμό της έκτασης ως δασικς μη, εξακολουθε να έχει εφαρμογ η διαδικασα του άρθρου 14 του Ν. 998/79, επειδ δεν έχουν αναρτηθε μέχρι σμερα οι δασικο χάρτες σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 8 του Ν. 664/1998 (ΦΕΚ 5 τα ). 9. Την με ημερομηνα 11/07/014 υποβληθεσα ατηση του/της ΑΡΓΥΡΗ ΕΥΡΙΠΙΔΗ για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού ,53 τ.μ., με ΚΑΕΚ , η οποα κεται στη θέση «ΠΡΟΒΑΤΑΣ», Δ.Κ. Μλου, Δμου Μλου, ΠΕ Κυκλάδων και εμφανεται τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ 87 και τα δια αυτς υποβληθέντα στοιχεα. 10. Την υπ αριθ. 9411/ έκθεση αυτοψας του Δασονομεου Μλου και την ΔΥ/ εισγηση της Χριστνας Κοντού Δασολόγου της Υπηρεσας, τεκμηριωμένη και με φωτοερμηνεα Α/Φ ετών λψης (αρ. ζεύγους ),1960 (αρ. ζεύγους ) και Ο/Φ ετών 1945,1960,1996 και , η οποα συνοδεύει την πράξη αυτ. 1

2 Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Την έκταση εμβαδού ,53 τ.μ. η οποα κεται στη θέση «ΠΡΟΒΑΤΑΣ», Δ.Κ. Μλου Δμου Μλου, ΠΕ Κυκλάδων και απεικονζεται με στοιχεα κορυφών (Α1,33,,86,Α,Α3,,Α10,108,, 114,Α11,Α1,,Α6,79,Α,Α8,,Α39,79,Α,Α8,,Α39,56,48,Α40,,Α44,37,18,,36,Α45,Α1) στο από Ιούνιο 014 τοπογραφικό διάγραμμα του Μηχανικού Χ. Κολιαράκη, Α.Μ , κλμακας 1:500, καθώς και στο επισυναπτόμενο σε αυτό απόσπασμα Χάρτη της Γ.Υ.Σ. κλμακας 1:5.000 που θεωρθηκε από την Υπηρεσα μας και αποτελε αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, ως εξς: 1. Το τμμα 1 με στοιχεα κορυφών α,β,,η,α,θ,ι,,ν,37,α44,,56,ξ,,ρ,α31,α30,,α5,α εμβαδού Ε1=4013,77 τ.μ. που αποτυπώνονται με πράσινο περγραμμα στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, ως Δασικ έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως αυτ αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 308/03( ΦΕΚ-303 Α), υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικς νομοθεσας, εμππτουσα στην παρ.1 περπτωση ε του άρθρου 4 και στην παρ. περπτωση β του ιδου άρθρου του Ν. 998/79, που μαζ με την εκε συνυπάρχουσα χλωρδα και πανδα αποτελε μέσω της αμοιβαας αλληλεξάρτησης και αλληλεπδρασης ιδιατερη βιοκοινότητα (δασοβιοκοινότητα) και ιδιατερο φυσικό περιβάλλον (δασογενές).. α. Το τμμα με στοιχεα κορυφών α,β,,η,α,α3,α4,α εμβαδού Ε=3.66,46 τ.μ., β. Το τμμα 3 με στοιχεα κορυφών θ,ι,,ι,37,18,,36,α45,α1,,68,θ εμβαδού Ε3=4470 τ.μ., γ. το τμμα 4 με στοιχεα κορυφών ξ,ο,π,ρ,α31,α3,,α39,56,ξ εμβαδού Ε4=3.089,60 τ.μ., που αποτυπώνονται με καφέ περγραμμα στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα ως μη δασικού χαρακτρα έκταση κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 6 α, του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως αυτ αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 3 του Ν. 480/14 (ΦΕΚ-9 Α) μη υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικς νομοθεσας. Τα άτομα δασικς βλάστησης όπου και όπως αυτά εμφανζονται, προστατεύονται απόλυτα με την ΔΑΔ 01/010, κατά συνέπεια απαγορεύεται οποιαδποτε επέμβαση επ αυτών χωρς την άδειά μας. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ α: X = Y = λ: X = Y = β: X = Y = μ: X = Y = γ: X = Y = ν: X = Y = δ: X = Y = ξ: X = Y = ε: X = Y = ο: X = Y = ζ: X = Y = π: X = Y = η: X = Y = ρ: X = Y = θ: X = Y = ι: X = Y = κ: X = Y = Τα στοιχεα που συνηγορούν υπέρ του χαρακτηρισμού αυτού εναι η μορφ της έκτασης σμερα, η μορφ που εχε τα έτη 1945, 1960, 1997 και , η μορφολογα εδάφους, ο τρόπος διαχερισης και τα υποβληθέντα με την ατηση στοιχεα, τα οποα σύμφωνα με την σχετικ εισγηση έχουν ως εξς: Τμμα 1: Η εν λόγω έκταση καταλαμβάνεται διαχρονικά από δασικ βλάστηση αποτελούμενη από σχνο και άρκευθο, σε μέσο ποσοστό 50%, η οποα εγκαθσταται σε έδαφος βραχώδες και άγονο, ενώ ουδέποτε διακρνονται στοιχεα αγροτικς δραστηριότητας. Τμματα, 3 και 4: Εκτάσεις διαχρονικά αγροτικς μορφς με πια κλση και βαθύ και γόνιμο έδαφος. Η παρούσα Πράξη αφορά στο χαρακτρα της έκτασης και δεν αποτελε στοιχεο απόδειξης εμπράγματων δικαιωμάτων καθώς με αυτ δεν θγονται δικαιώματα του Δημοσου ετέρων ιδιωτών. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 8 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, οι έννομες συνέπειες αυτς, επέρχονται με την τρηση όλων των διατυπώσεων δημοσιότητας και κοινοποισεων, οι οποες πιστοποιούνται με την έκδοση από την Υπηρεσα μας σχετικού πιστοποιητικού περ του οριστικού και αμετάκλητου χαρακτηρισμού της έκτασης της παρ. 6 του άρθρου 14 του Ν. 998/79 όπως ισχύει.

3 Κατά της Πράξης επιτρέπονται αντιρρσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του Ν. 480/14(ΦΕΚ 9 τ. Α), ενώπιον της κατά το άρθρο 10 παρ. 3 του Ν. 998/79 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. του άρθρου 33 του ν. 480/14, Επιτροπς Επλυσης Δασικών Αμφισβητσεων (Ε.Ε.Δ.Α.) και προσωρινά ενώπιόν μας (7 σχετ), από κάθε φυσικό νομικό πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον, εντός προθεσμας εξντα (60) ημερών από της κατά τα ανωτέρω επιδόσεως και κοινοποισεως σε κάθε άλλη περπτωση από την ανάρτηση στον ειδικό δικτυακό τόπο, κατόπιν καταβολς παραβόλου, όπως ορζεται στην με αριθμ /718/ ΚΥΑ των Αναπληρωτών Υπουργών Περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικς Αλλαγς και Οικονομικών (ΦΕΚ 3473Β / ). Η παρούσα πράξη μετά του συνημμένου τοπογραφικού διαγράμματος να αναρτηθε εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοσ της σε ειδικά προς τούτο δικτυακό τόπο. Με την ανάρτηση της απόφασης στον ειδικό αυτό δικτυακό τόπο, τεκμαρεται η πλρης γνώση για κάθε ενδιαφερόμενο τρτο προκειμένου να ασκσει οποιοδποτε ένδικο μέσο. Ανττυπο της παρούσης, συνοδευόμενο με τοπογραφικό διάγραμμα αποστέλλεται για να αναρτηθε επ ένα (1) μνα στον Δμο Μλου. Περληψη του περιεχομένου της πράξης αυτς, που συντάσσεται από την υπηρεσα μας, να δημοσιευτε σε δύο τουλάχιστον τοπικές εφημερδες σε μα τοπικ και μα εφημερδα των Αθηνών της Θεσσαλονκης με πανελλνια κυκλοφορα μερμνη του ενδιαφερομένου ο οποος οφελει να γνωστοποισει στην υπηρεσα τις πράξεις δημοσιότητας. Η παρούσα αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ για την απόκτηση μοναδικού Αριθμού Διαδικτυακς Ανάρτησης (ΑΔΑ). Η Δ/ντρια Δασών ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 3

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1. Αργυρ Ευριπδη Τρυπητ Μλος (δια του Δασονομεο Μλου, για την επδοση της πράξης με αποδεικτικό επδοσης). Δμος Μλου (για την ανάρτηση επ ένα (1) μνα, με ευθύνη του Δημάρχου, στον πνακα ανακοινώσεων και αποστολ στην υπηρεσα σχετικού αποδεικτικού). 3.- Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοκησης Αιγαου Ακτ Μιαούλη 83 & Μπότσαρη ,Πειραιάς (Δια της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών) 4.- Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Δομοκού 5, Αυτοτελές Γραφεο Δημόσιας Περιουσας Ενταύθα 6.-Δασονομεο Μλου 4

5 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. '87) 3.94 ς Αχιβαδ όλιμνη μαντα - Αδά (A = ) 3m 3.1 Εγκαταλειμμένος αγρός (παλιό αμπέλι) Εγκαταλειμμένος αγρός (παλιό αμπέλι) ς έ ώ Προς Θέση Ιδιοκτησας 9 m) ό 9.35 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1: Γ.Υ.Σ., Φ.Χ. 1: ΚΙΜΩΛΟΣ (163) 18.1 ος αγρός Εγκαταλειμμέν Άσφαλτος Άξονας Οδού Όριο ασφάλτου (18-79= Θέση Ιδιοκτησας Θέση Ιδιοκτησας Περιοχ Εκτός Δικτύου Προστασας NATURA 000 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 1:5000 Γ.Υ.Σ. : 758/1 Φ.Χ. 1: ΚΙΜΩΛΟΣ (163) CAMPING Περιοχ Εντός Δικτύου Προστασας NATURA 000 Όριο περιοχς προστασας Natura 000, ΦΕΚ 1071/Δ/006 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ (1/5000) - Άγιο Ιωάννη Προς Τσιγκράδο ΑΔΑ: 6ΩΤΤΟΡ1Ι-ΘΦ8 (18-A1= 10.5 m) ύ ώ ύ ό ς A1 AA 33 X Μκη ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ AA Y Περμετρος: μ. X ΚΩΔΙΚΟΣ: Μκη ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Στοιχεα γεωτεμαχου KAEK: ,βάση Κτηματογραφικού Διαγράμματος. (Α.Π:440/014 Κτημάτ. Γραφεο Μλου) Στοιχεα γεωτεμαχου KAEK: , ιδιοκτησας Ευριπδη Αργυρς Y ΚΩΔΙΚΟΣ: Στοιχεα γεωτεμαχου KAEK: , βάση των Πραγματικών του Ορων, Υποδειγμένων απο τον ιδιοκττη A A 18 A Κορυφές: 9 A19 A0 A ν -Υ ) Σειρά από πέτρες i=1 Σ Χ (Υ A1 A18 A16 A14 79 A13 A1 A11 A10 A8 A7 A6 A4 108 A5 A3 A Περμετρος: μ. E=0.5 E (33, 44, 59, 63, 68, 86, 108, 109, 1, 114, 99, 88, 79, 74, 70, 64, 56, 48, 43, 41, 37,, 18, 1,, 9, 34, 36, 35, 33) = τ.μ. A4 A3 A5 A6 A8 A A9 A31 A30 A33 A3 A34 A36 A35 A38 A37 A39 A41 A40 A4 A44 A43 A45 Κορυφές: 66 ΥΠΟΜΝΗΜΑ E (A1, 33, 44, 59, 63, 68, 86, A, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 108, 109, 1, 114, A11, A1, A13, A14, A, A16, A17, A18, A19, A0, A1, A, A3, A4, A5, A6, 79, A, A8, A9, A30, A31, A3, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, 56, 48, A40, A41, A4, A43, A44, 37,, 18, 1,, 9, 34, 36, A45, A1) = τ.μ. Κολόνα ΔΕΗ Φοδα Χαρουπιά : 45 μ. : 5 μ. : 4000 τ.μ. (ΦΕΚ 308Α'/003) ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ : ΦΕΚ 0 Δ /1985 όπως ισχύει σμερα, Ν.31/ (ΦΕΚ 308Α),ΦΕΚ 35B'/013 (για Τουριστικές Εγκαταστάσεις) Ελάχ. Εμβαδόν : Γεωργοκτηνοτροφικές - αντλητικές - βιομηχανικές - τουριστικές εγκαταστάσεις, γραφεα, καταστματα, κατοικα, κτρια κοινς ωφέλειας, εμπορικές αποθκες, εκπαιδευτρια, νοσοκομεα, ιερο ναο, εγκαταστάσεις ΕΡΤ, ΟΤΕ κλπ., κοινοτικά ιατρεα. : 5 μ μ. για κατασκευ κεκλιμένης στέγης μέγιστος αριθμός ορόφων Χρση Ελάχ. Πρόσωπο σε Κοινόχρηστο Δρόμο : 10% Ελάχ. Πρόσωπο σε Διεθνες, Εθνικές Επαρχιακές, Δημοτικές και Κοινοτικές οδούς ως και σε εγκαταλελειμμένα τμματά τους και σε σιδηροδρομικές γραμμές Συντελεστς Δόμησης : 0. : μ. 0 μ. από μη οριοθετημένο ρέμα 10 μ. από όχθη ρέματος 10 μ. από όρια δασικς έκτασης μ. από το όριο απαλλοτρωσης σιδηροδρομικς γραμμς : Δασαρχεο και άλλο Εγκρσεις Πλάγια Όρια Δ' - Σε γπεδα που βρσκονται σε κορυφογραμμές (υδατοκρτες) το ανώτατο υψόμετρο των κτισμάτων απαγορεύεται να υπερβανει την κορυφογραμμ. (ΦΕΚ 308Α'/003) - Απαγορεύεται η ανέγερση κτισμάτων επ υποστυλωμάτων (Pilotis).(ΦΕΚ 308Α'/003) - Ο χώρος του Υπογεου δεν επιτρέπεται να εξέχει το περγραμμα του Ισογεου χώρου. - Επιτρέπεται η κατασκευ κτσματος ανεξάρτητα από την κλση του εδάφους. Αν η κλση υπερβανει μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ. : - Το ανεγερθησόμενο κτριο πρέπει να εναι ενιαο. Διάσπαση αυτού σε περισσότερα για Ε > 8000 τ.μ. = 80 τ.μ. + ((Ε- 8000) χ 0.01) < 400 τ.μ. για 4000 < Ε < 8000 τ.μ. = 00 τ.μ. + ((Ε- 4000) χ 0.0) : για Ε < 4000 τ.μ. = 00 τ.μ. το 35% στη θέση που τοποθετεται το κτσμα, το εμβαδόν των υπόγειων βοηθητικών χώρων που δεν προσμετράται στο Σ.Δ. δεν μπορε να υπερβε το 0% της επιτρεπόμενης δόμησης.(φεκ 308Α'/003) - Η στάθμη της οροφς του υπογεου δεν επιτρέπεται να εναι υψηλότερη των 0.80 μ. από το διαμορφωμένο γύρω έδαφος.(φεκ 308Α'/003) - Σε απόσταση 500 μ. από την ακτ απαγορεύονται οι περιφράξεις. (Ν. 1337/83) : Δεν δύναται να υπερβανει την κατά την συγκεκριμένη διάταξη μέγιστη επιτρεπόμενη επιφάνεια του κτιρου. Δόμηση : 4.0 μ. για μονώροφο, 5 μ. για διώροφο + 1. μ. για κατασκευ κεκλιμένης στέγης : Επιτρέπεται η ανέγερση παραπάνω της μας οικοδομς στο γπεδο μετά από έγκριση ΕΠΑΕ. μέγιστος αριθμός ορόφων : του από 4/ Π.Δ/τος (ΦΕΚ 0Δ )[ = Δόμηση] (Αρ. Πρωτ. οικ.46355/εγκ.9/19--01εφαρμογ των διατάξεων του άρθρου 6 : 4000 τ.μ. (δηλ. δεν απαιτεται πρόσωπο). : 0-50 στρ 0.0 : ΦΕΚ 35B'/013, Άρθο 5 κατηγορα, κατηγορα (Α) Αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχέςτ.μ. = τ.μ. προ Ελάχ. Εμβαδόν ΣΔ - για γπεδα μέχρι 50 στρ.: 10.5 μ. (με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της επιφάνειας κτιρων ύψους > 5 μ. δεν θα υπερβανει το 30 % της πραγματοποιούμενης κάλυψης του κτιρου). - Υπέρβαση του ορου εκμετάλλευσης με παραχώρηση καταβολ χρηματικού ποσού στον Δμο την Κοινότητα. : τ.μ. : 0% - για ξενοδοχεα 5 και 4 Αστέρων ΣΔ 0. για όλη την έκταση του γηπέδου. Σε εκτός σχεδου και εκτός ορων οικισμών περι οχές, αύξηση της ελάχιστης απαιτούμενης επιφάνειας γηπέδου σε δέκα (10) στρέμματα και θέσπιση μέγιστης πυκνότητας 8, 9 και 10 κλινών/στρέμμα για ξενοδοχεα 5, 4 και 3 αστέρων, αντιστοχως. 100 στρ και άνω στρ 0. Εμβαδόν Εκμετάλλευση - για γπεδα άνω των 50 στρ.: μ. (χωρς αύξηση ΣΔ και με την προϋπόθεση ότι το ποσοστό της επιφάνειας των κτιρων ύψους > 10.5 μ. δεν θα υπερβανει το 50 % της πραγματοποιούμενης κάλυψης και προϋπόθεση πλαγων αποστάσεων βλ. ΦΕΚ 0Δ /1985). - για κτρια εντός ζώνης 00 μ. Αιγιαλού: 5 μ. - εντός ζώνης αιγιαλού από 00μ και μέχρι τα 500μ. επιτρέπεται η αύξηση ύψους από 10.5 μ. μέχρι 13.5 με απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ ύστερα από γνώμη ΣΧΟΠ. - + μ. για κατασκευ στέγης. (για 10.5 μ. < ύψος κτιρου < μ : 0 μ.) για 5 μ. < ύψος κτιρου < μ : 5 μ. : ύψος κτιρου < 5 μ. : 10 μ. : επιτρέπεται η κατασκευ περισσοτέρων του ενός κτιρου εντός του γηπέδου. : διάσπαση όγκων για κτιριακό όγκο > 4000 κ.μ Πλάγια Όρια : Προδιαγραφές ΕΟΤ, Άδεια ΕΟΤ, ΕΠΑΕ - απόσταση από γραμμ Αιγιαλού: 50μ. Εγκρσεις Ελ. Εμβαδόν : 0.10 : 10%, μέγιστη εκμετάλλευση 000 τ.μ. : 8000 τ.μ. : 4.5 μ. όροφοι 1. ΣΔ : Απαγορεύεται η δημιουργα Υπογεων ακόμη και για βοηθητικές χρσεις. Όροι Δόμησης για Κατασκηνώσεις - Camping Λοιπο περιορισμο ΦΕΚ 538Δ'/1978, ΦΕΚ 58Δ'/1999 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς 1987 (Ε.Γ.Σ.Α. '87) Ελλειψοειδές αναφοράς GRS 80 (α = m, 1/f = ) Προβολ : Εγκάρσια Μερκατορικ Κεντρικός Μεσημβρινός λο = 4 00' 00'' με Κο = Τετμημένη Κεντρικού Μεσημβρινού : +500 Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς : 0 00' 00'' 1. Η αποτύπωση του αγροτεμαχου έγινε στο ΕΓΣΑ '87 με χρση γεωδαιτικού GPS τύπου TOPCON GR3 3 συχνοττων L1/L / LC/L5, κινηματικς ακρβειας 10mm οριζοντιογραφικά και mm υψομετρικά και την χρση γεωδαιτικού σταθμού, τύπου LEICA TS 06..Η οριζοντιογραφικ και υψομετρικ εξάρτηση έγινε από τo τριγωνομετρικό Βουνάλια (163004) της Γ. Υ. Σ., Φύλλο χάρτου 1:50000 Κμωλος (163) 3.Το αγροτεμάχιο υπαγεται στον έλεγχο Δασαρχεου 4.Τα εμβαδά υπολογστηκαν αναλυτικά με τον τύπο του Gauss 5. Κατά την επλυση των στοιχεων των Τοπογραφικών Μετρσεων έχει εισαχθε Συντελεστς Κλμακας ΕΓΣΑ k= k= λόγω Συστματος Αναφοράς ΕΓΣΑ '8 6.Υψομετρικ Αφετηρα στην μέση Στάθμη της Θάλασσας βάσει της υψομετρικς Επλυσης της Εξάρτησης των Πολυγωνικών Σημεων Το αγροτεμάχιο υπάγεται στις Διατάξεις του Ν.308/95 περ Εθνικού Κτηματολογου και έχει Κ.Α.Ε.Κ.: H ισοδιάσταση των Ισοϋψών Kαμπυλών εναι ανα 0.5 m 9.Απόσταση Γεωτεμαχου από την Θάλασσα 697 μ. ΔΗΛΩΣΗ 99/1986 ΔΗΛΩΣΗ Ν.651/77 ΔΗΛΩΣΕΙΣ Με ατομικ μου ευθύνη και γνωρζοντας τις συνέπειες που θα προκύψουν απο ανακριβ τοποθέτηση της έκτασης στα αποσπάσματα, του χάρτη ΓΥΣ/Ορθοφωτοχάρτη 1:5000 και τις κυρώσεις που προβλέπονται απο τις διατάξεις της παρ.6 του αρθ. τουν.99/1986 ΔΗΛΩΝΩ οτι η θέση, οι διαστάσεις και το σχμα της έκτασης του γεωτεμαχου με Κ.Α.Ε.Κ.: και στοιχειων: [(A1,33,44,59,63,68,86,A,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,108,109,1,114,A11, A1,A13,A14,A,A16,A17,A18,A19,A0,A1,A,A3,A4,A5,A6,79,A,A8,A9,A30,A31,A3,A33,A34,A35,A36, A37,A38,A39,56,48,A40,A41,A4,A43,A44,37,,18,1,,9,34,36,A45,A1 )] οπως αποτυπώνονται στα παρόντα αποσπάσματα χάρτη ΓΥΣ και ορθοφωτοχαρτη και μου υποδεχθηκαν από τον εργοδότη εναι ακριβες. Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Κολιαράκης Χαράλαμπος, δηλώνω υπεύθυνα ότι το αγροτεμάχιο που εμφανζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα με Κ.Α.Ε.Κ. : , ιδιοκτησας της Ευριπδη Αργυρς με ποσοστό ιδιοκτησας 100% και στοιχειων: [A1,33,44,59,63,68,86,A,A3,A4,A5,A6,A7,A8,A9,A10,108,109,1,114,A11,A1,A13,A14,A, A16,A17,A18,A19,A0,A1,A,A3,A4,A5,A6,79,A,A8,A9,A30,A31,A3,A33,A34,A35,A36,A37,A38,A39, 56,48,A40,A41,A4,A43,A44,37,,18,1,,9,34,36,A45,A1] Εμβαδού E= τμ, βρσκεται εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού Σχεδου και εκτός των ορων των οικισμών του Δμου Μλου, του Νομού Κυκλάδων στη θέση "Προβατάς", εναι άρτιο και οικοδομσιμο κατά κανόνα σύμφωνα με τους Όρους Δόμησης για τις Εκτός Σχεδου περιοχές.[(φεκ 0 Δ /1985 όπως ισχύει σμερα,ν.31/ (ΦΕΚ 308Α)]. Το παραπάνω περιγραφόμενο οικόπεδο περιλθε στην ιδιοκτησα της Ευριπδη Αργυρς βάση του υπ' αριθμ. Συμβολαου 584 στις , του Συμβολαιογράφου Μλου Ζερβουδάκη Πέτρου και μεταγράφηκε νόμιμα στα βιβλα μεταγραφών του υποθηκοφυλακεου Μλου στις στον τόμο 64 με αύξοντα αριθμο 436. Η αιτα κτσης εναι η δωρεά εν ζω. ΔΗΛΩΣΗ OΡΙΩΝ Παρατρηση :Tο αγροτεμάχιο δεν εμππτει στις διατάξεις του ΦΕΚ 1071/006 το οποο επανλθε σε ισχύ με το ΦΕΚ 49/Α/011 (natura 000, όρια προστασας δυτικς Μλου) ΔΗΛΩΣΗ ΡΕΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΩΝ Η θέση τα όρια και οι γειτονικές ιδιοκτησες του Γεωτεμαχου υποδεχθηκαν από τoν ιδιοκττη, ο οποος φέρει και τη νομικ ευθύνη για την ορθότητα τους. ΔΗΛΩΣΗ Ν.1337/83 Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Κολιαράκης Χαράλαμπος, δηλώνω υπεύθυνα ότι δεν διέρχεται μέσα από την ιδιοκτησα φυσικό ρέμμα και ούτε ρεύμα Υψηλς Τάσης. Δλωση του Ν.664/1998 Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Κολιαράκης Χαράλαμπος, δηλώνω υπεύθυνα ότι το οικόπεδο δεν υπάγεται στις Διατάξεις του Ν.1337/83 περ εισφοράς σε γη και σε χρμα. εναι Το παρόν διάγραμμα του γεωτεμαχου με Κ.Α.Ε.Κ: εναι συμβατό, ως προς το σχμα, τα όρια και το εμβαδόν, προς τις αντστοιχες καταχωρσεις στο κτηματογραφικό διάγραμμα των ακιντων του Οργανισμού Κτηματολογου & Χαρτογραφσεων Ελλάδος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13α του Ν.664/1998 και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να γνει διόρθωση χωρικών δεδομένων.(αριθμός Πρωτοκόλλου Kτηματογραφικού Διαγράμματος 440/014, Κτηματολογικό Γραφεο Μλου). EΥΡΙΠΙΔΗ ΑΡΓΥΡΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο Τοπ. Μηχ. ΜΗΛΟΣ, 5/06/014 Μέγιστη Ανοχ Αποκλσεις εμβαδού του γεωτεμαχου συμφώνα με τα στοιχεα καταχώρησης του στης βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογου όπως προκύπτει από τον τύπο Α= [( Εκ + U0) - Εκ] * Π/ΠΤ m ² (Εκτός Σχεδου - Αγροτικές Περιοχές) 10%= ΜΕΛΕΤΗ : ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΘEΣΗ : ΔΗΜΟΣ : ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ MΗΛΟΥ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 1:500 H ΥΠΗΡΕΣΙΑ T1 ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ: Τ ΟΠ ΟΓ Ρ ΑΦ Ι Κ Ο ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ KAEK: ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΝOΜΟΣ : ΚΛΙΜΑΚΑ: 5 IOYNIOY 014 ΜΕΛΕΤΗ: ΚOΛΙΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Τοπογράφος Μηχανικός T.E. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov.

Ταχ. Κώδικας : 35100 Πληροφορίες: Δ. Τσιλογιάννη Tηλέφωνο: 22310-22319 FAX: 22310-26306 E mail : dimitra.tsilogianni@apdthest.gov. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Λαμία 21-07-2015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & Αριθ. Πρωτ : 3415/128926 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο Ταχ. Κωδ : 51100 Πληροφορίες : Μητσιόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1M ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κλώνου & Κ. Στεφάνου 8, 841 00 - Ερμούπολη

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ-363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ-363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. ΠΔ/24-5-85 (ΔΟΜΗΣΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ) (ΦΕΚ-270/Δ/31-5-85) [ ΙΣΧΥΕΙ από 31-5-85 ] "Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ. Περιεχόμενα Περιεχόμενα 1. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΩΝ... 2 2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ... 3 2.1. Για ακίνητα εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου... 3 2.2. Εκτός σχεδίου περιοχές - οικισμοί χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) "περί ΓΟΚ", όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού.

2. Τις διατάξεις του ΝΔ-8/73) περί ΓΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με το νδ- 205/74 (ΦΕΚ- 363/Α') και ειδικότερα τα άρθ-87 και Αρθ-125 (παρ.2) αυτού. Π.Δ. 24/31.5.85 (ΦΕΚ 270Δ) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του από ΝΔ/17-7-23 Ν.δ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ.", όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθ-9, Αρθ-10 (παρ.2)

Διαβάστε περισσότερα

www.realestatenews.gr

www.realestatenews.gr Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013)

Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Ν.4178 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ - ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α -Εγκύκλιος 3 (1/ 10 /2013) -Εγκύκλιος 4 (3/ 12/ 2013) Οδηγίες, Διευκρινήσεις καθώς και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις. . ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης. Άρθρο 1 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α )

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013... μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013.. μία συμβολαιογραφική οπτική σε διατάξεις του Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 Τεύχος Α ) ΣΕΛ. 2 ΑΠΟ 25 Περιεχόμενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α... 5 2.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ

ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 TELEFAX : 210 6918088 11523 - ΑΘΗΝΑ ΑΔΑ: 45Ο70-ΕΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Άρθρο 1 Απαγόρευση εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης 1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012

Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Πειραιάς, 11 Ιουλίου 2012 Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, εκδόθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το αριθμ. 14720/2185/20-6-2012

Διαβάστε περισσότερα

3) Δασονομείο Γενναδίου

3) Δασονομείο Γενναδίου ANAΡΤΗΤEO ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 30-7 -2015 AΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ αρ.πρωτ.: 51971 Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ Tμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Δασών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 251 13 Φεβρουαρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 7533 Διαδικασία έντυπης υποβολής Έγκρισης Δόμησης και Άδειας Δόμησης Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 8 Αυγούστου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4178 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλο ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2713 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 174 8 Αυγούστου 2013 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4178 Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλο ντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1

Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης. Άρθρο 1 Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης και Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 372/14. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β. Δεν απαιτείται

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: 372/14. Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β. Δεν απαιτείται ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ HM./NIA : 23/12 /2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ AΡ. ΠΡΩΤ. 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ 15710/24.12.2014 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 152 36 ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 2132052518-508

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα» Άρθρο 1 Ορισμοί Για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης

και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Σχέδιο Νόµου «Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Αντιµετώπιση της Αυθαίρετης όµησης Άρθρο 1 Απαγόρευση εµπράγµατων δικαιοπραξιών σε ακίνητα µε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΟΨ4691ΩΓ-3ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45ΟΨ4691ΩΓ-3ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 45ΟΨ4691ΩΓ-3ΩΦ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την

Διαβάστε περισσότερα

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο.

άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Σχέδιο νόµου «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθµιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση µε δηµιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις

Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις Νέος Σρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις ΚΕΥΑΛΑΙΟ Α ΕΚΔΟΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΗ Άρθρο 1 Ορισμοί της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής 1 Σχέδιο Νόμου Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση Βιώσιμη ανάπτυξη, εγκαταλελειμμένοι οικισμοί και Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί Χρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ Ν.4178/2013 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ Ημερομηνία ισχύος: 08.08.2013 3 κεφάλαια Α : αντιμετώπιση αυθαίρετης δόμησης (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Α. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ & ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Πρακτικές οδηγίες & Πίνακες Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΖΩΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ & Γ. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ σε ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΝΕΑ (ΠΡΟΣΘΕΤΗ) ΕΙΣΗΓΗΣΗ από ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ Από την όλη

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα