ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 148 (EKATON ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 148 (EKATON ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας ΑΘΗΝΑ Αθήνα, Τηλ: , Fax: Αρ. Πρωτ. 6294/Φ 909 Δ/νση : Διοικητικού Oικονομικού Υποδ/ση : Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Κάτσιου Ζ. Τηλ. : Fax : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 148 (EKATON ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ) ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΆΒΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 του Τμήματος Διατροφής του Νοσοκομείου, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή. CPV Έχοντας υπόψη τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν: 1. Του Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α/ ). 2. Του Ν. 2362/1995, «Περί Δημόσιου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247/Α/ ). 3. Του Ν. 2503/1997, «Διοίκηση, οργάνωση, κ.λ.π.» (άρθρο 13 προμήθειες για πετρελαιοειδή και τρόφιμα) (ΦΕΚ 107/Α/ ). 4. Του Ν. 2522/1997, «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ» (ΦΕΚ 178/Α/ ). 5. Του Ν. 2741/1999, «Ενιαίος φορέας ελέγχου τροφίμων κ.λ.π.» (άρθρο 8 Κρατικές Προμήθειες) (ΦΕΚ 199/Α/ ). 6. Του Ν. 2810/2000 «Περί Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων» (άρθρο 35 παρ. 8, μη υπαγωγή των συμβάσεων τους σε τέλος χαρτοσήμου ή σε άλλη επιβάρυνση) (ΦΕΚ 61/A/ ). 1

2 7. Του Ν. 3886/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 173/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε ή συμπληρώθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 8. Του Ν. 3204/2003 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της νομοθεσίας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας» (άρθρο 14 παρ. 1 για φύλαξη και καθαρότητα Νοσοκομείων & άρθρο 14 παρ. 3 για την προμήθεια τροφίμων) (ΦΕΚ 296/Α/ ). 9. Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/ ). 10. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α/4-4-05). 11. Τις διατάξεις του Ν 3580/2007 (ΦΕΚ 134 Α/ ) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 12. Τις διατάξεις του Ν 715/1979 «Περί τρόπου ενέργειας υπό των Νομικών Πλαισίων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει αγορών και εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων και εκτελέσεως εργασίμων». 13. Της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 14. Του Π.Δ. 370/1995, «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το κοινοτικό δίκαιο» (ΦΕΚ 199/Α/ ) ως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 105/2002 (ΦΕΚ 100/Α/ ) κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 15. Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/ ). 16. Του Π.Δ. 60 / 2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (ΦΕΚ 64/Α/ ), περί συντονισμού σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου Του ΠΔ 6/2013 Πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα σε συμμόρφωση με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου της (ΕΕ L 134/66 της Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα»(ΦΕΚ 74/Α/ ) 2

3 19. Την υπ αριθμ πρωτ. 6294/ Απόφαση του Προέδρου Δ.Σ.- Διοικητή για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την εφαρμογή και την πιστοποίηση του συστήματος ποιότητας ΕΝ ISO 22000:2005 του Τμήματος Διατροφής του Νοσοκομείου. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε Πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την υπηρεσία : ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΛΆΒΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 του Τμήματος Διατροφής του Νοσοκομείου, με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή. CPV Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν δακτυλογραφημένη προσφορά στην Ελληνική γλώσσα, μέχρι τις 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.00πμ. και στη συνέχεια θα ακολουθήσει αποσφράγιση των φακέλων από επιτροπή του Νοσοκομείου. Αντίγραφο της διακήρυξης (δωρεάν πρόσβαση) στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου www. agsavvas-hosp.gr, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ, και τεύχη της διακήρυξης ΔΕΝ θα διατίθενται από το Νοσοκομείο Για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η υποβολή απόδειξης πληρωμής της διακήρυξης. Για διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες στα τηλ και Ο διαγωνισμός δημοσιεύτηκε στον.τύπο : ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, ΓΕΝ.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ Οικονομικά Τεχνικές Προδιαγραφές και Prospectus προσφερομένων Δείγμα στοιχεία ειδών. Απαραίτητα - - 3

4 Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει η παρούσα διακήρυξη της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελούν το εξής παράρτημα : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνικές προδιαγραφές έργου Προϋπολογισμός. Αρθρο 1 ο -Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών. 1. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από τους ενδιαφερόμενους μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη σε ένα (1) αντίγραφο υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 2. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 2 3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 4. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης. Αρθρο 1 ο -Τρόπος κατάρτισης και υποβολής προσφορών. 4

5 5. Οι προσφορές υποβάλλονται δακτυλογραφημένες από τους ενδιαφερόμενους μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει η διακήρυξη σε ένα (1) αντίγραφο υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα και συνοδευόμενες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 6. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. 7. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο σφραγισμένο, και ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη Τεχνική Προσφορά. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο υποφάκελο επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά. 9. Οι υποφάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως υποφακέλου. 10.Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογεγραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 11.Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης ή πρόσκλησης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν. 12.Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να αναγράφουν τον αύξοντα αριθμό είδους, τόσο στην τεχνική όσο και στην οικονομική προσφορά, αναγράφοντας οπωσδήποτε επί ποινή 5

6 απορρίψεως τον αύξοντα αριθμό είδους, όπως ακριβώς αυτός καθορίζεται στη διακήρυξη 13.Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται κατάθεση δειγμάτων, αυτά πρέπει να φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που να αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή, καθώς και τον αύξοντα αριθμό είδους ως ορίζεται στη διακήρυξη. Τα δείγματα πρέπει να κατατίθενται στο Τμήμα Προμηθειών. 14.Η προσφορά διαφορετικών προϊόντων στον ίδιο αύξοντα αριθμό είδους, μπορεί κατά την κρίση της επιτροπής να αποτελέσει λόγο απόρριψης της. 15.Η υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό αυτόματα δεσμεύει τους συμμετέχοντες ότι τα είδη που προσφέρουν είναι ασφαλισμένα μέχρι της αποθήκες του Νοσοκομείου και επιπλέον εφόσον πρόκειται για συσκευές-μηχανήματα, ότι εγγυώνται την απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία τους για χρονικό διάστημα ενός (1) τουλάχιστον έτους. Απόκλιση από τον όρο αυτό συνεπάγεται αυτομάτως απόρριψη της προσφοράς. 16.Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό συσκευών-μηχανημάτων πρέπει: α) Να συνοδεύουν την τεχνική τους προσφορά με οδηγίες χρήσης και συντήρησης των προσφερομένων προϊόντων τους στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο (το οποίο επίσης θα κατατίθεται) και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή και β) Να δηλώνουν ότι θα παρέχουν κατά την παράδοση των προϊόντων τους εκπαίδευση στο ιατρικό, παραϊατρικό και τεχνικό προσωπικό για τη χρήση, συντήρηση και επισκευή των. (Άρθρο 2 παρ. 5 του Ν.2955/ ). 13. Oι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα καταθέτουν επί ποινή απορρίψεως υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώσουν ότι : α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας, β) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό γ) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, δ) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα. ε) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία Αρθρο 2 ο Προσφερόμενες τιμές 6

7 Οι τιμές πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για παράδοση ελεύθερη στις αποθήκες του Νοσοκομείου. Οι τιμές θα δίδονται ανά μονάδα ως εξής: α) τιμή στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις, εκτός από το ΦΠΑ. β) ποσοστό ΦΠΑ επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. Οι προσφορές πρέπει να ισχύουν για χρονικό διάστημα ΕΞΙ (6) ΜΗΝΩΝ και να αναγράφουν την αποδοχή των όρων της διακήρυξης. Χρόνος παράδοσης των ειδών: : ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΟΣ Σημείωση : Oι τιμές που θα δοθούν εκ μέρους των προμηθευτών θα πρέπει να είναι μικρότερες ή ίσες με αυτές του Παρατηρητηρίου τιμών της επιτροπής Προμηθειών Υγείας κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού Άρθρο 3 ο -Κρίσεις αποτελεσμάτων διαγωνισμού. Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, με γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει: Την κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα ή για μεγαλύτερη κατά ποσοστό 30% ή για μικρότερη κατά ποσοστό 50% (ή την κατακύρωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσιών). Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφ όσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή. Εφ όσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προμηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη Υπηρεσία για να προβεί στην πραγματοποίηση της προμήθειας. Ματαίωση της προμήθειας (ή ματαίωση του διαγωνισμού εφόσον πρόκειται για παροχή υπηρεσιών). 7

8 Αρθρο 4 ο -Σύμβαση (Πρόσκληση - Υπογραφή - Διάρκεια ισχύος). Στον προμηθευτή (ή εργολήπτη) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού, αποστέλλεται εγγράφως ανακοίνωση και προσκαλείται να προσέλθει σε (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Με την έγγραφη ανακοίνωση στον προμηθευτή (ή εργολήπτη), η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Η διάρκεια της σύμβασης για είδη με τμηματικές παραδόσεις θα ισχύει για ένα χρόνο από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και θα μπορεί να παραταθεί για ένα δίμηνο μονομερώς από το Νοσοκομείο χωρίς καμιά ειδοποίηση. Για περαιτέρω παράταση της σύμβασης απαιτείται η συγκατάθεση του προμηθευτή και με τους εξής όρους: Α) Η παράταση ισχύος της σύμβασης δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και πάντως τους δώδεκα (12) μήνες Β) Για κάθε μήνα παράτασης θα ορίζεται ρητά η παραδιδόμενη ποσότητα, η οποία δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μηνιαία που προβλέπεται η σύμβαση ή που προκύπτει από τη σύμβαση κατ αναλογία. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δεσμεύονται ότι σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής σε δικαστική αρχή, καθορίζεται για όλα τα θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν από τις συμβάσεις που τελικώς θα υπογραφούν, ως τόπος εκτέλεσης η Αθήνα, υποβαλλομένων των προμηθευτών (ή εργοληπτών) ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους. Αρθρο 5 ο -Tρόπος πληρωμής-kρατήσεις: Η πληρωμή θα γίνεται μετά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών με έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής εντός τριών (3) μηνών. Ο προμηθευτής υποχρεούται να αναγράψει ευδιάκριτα στο τιμολόγιο την ακριβή ονομασία του είδους σύμφωνα με την προσφορά του και τη σύμβαση. Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή υπόκειται στις πιο κάτω κρατήσεις: Ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου μετά την αφαίρεση των προηγουμένων κρατήσεων (άρθρο 3 του Ν.3580/2007 και άρθρο 24 παρ. 6 του Ν. 3846/2010). Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των ανωτέρω κρατήσεων. 8

9 O Πρόεδρος ΔΣ - Διοικητής Νικόλαος Φαλδαμής ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚ ΝΟ 148 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Σκοπός του έργου που χωρίζεται σε δύο μέρη είναι 1) ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 για το σύνολο των δραστηριοτήτων επισιτισμού του Νοσοκομείου (παραλαβή και αποθήκευση α υλών και υλικών συσκευασίας, προετοιμασία, μαγείρεμα, δίαιτες, μεριδοποίηση, διανομή, καθαριότητα - απολύμανση χώρων - σκευών και συντήρηση εξοπλισμού μαγειρείων) καθώς και 2) η πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 του τμήματος Διαιτολογίας Διατροφής του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο Άγιος Σάββας». Στα πλαίσια ανάπτυξης του Συστήματος θα περιλαμβάνονται: 1. Κατάθεση Μελέτης Ανάλυσης Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου σύμφωνα με τις αρχές του HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) [Κανονισμός ΕΚ 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων, Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π οικ /2012] ώστε να: 1.1 εντοπίζονται καθορίζονται τυχόν πηγές κινδύνου, οι οποίες πρέπει να προληφθούν, να εξαλειφθούν ή να μειωθούν σε αποδεκτά επίπεδα. 1.2 εντοπίζονται τα κρίσιμα σημεία ελέγχου στο ή στα στάδια, στα οποία ο έλεγχος είναι ουσιαστικής σημασίας για την πρόληψη ή την εξάλειψη μιας πηγής κινδύνου ή την μείωση της, σε αποδεκτά επίπεδα. 1.3 καθορίζονται τα κρίσιμα όρια στα κρίσιμα σημεία ελέγχου, με τα οποία χωρίζεται το αποδεκτό από το μη αποδεκτό, όσον αφορά την πρόληψη, την εξάλειψη ή την μείωση των εντοπιζόμενων πηγών κινδύνου. 9

10 1.4 καθορίζονται κι εφαρμόζονται αποτελεσματικές διαδικασίες παρακολούθησης στα κρίσιμα σημεία ελέγχου. 1.5 καθορίζονται τα διορθωτικά μέτρα όταν διαπιστώνεται κατά την παρακολούθηση ότι ένα κρίσιμο σημείο ελέγχου δεν βρίσκεται υπό έλεγχο. 1.6 καθορίζονται διαδικασίες, οι οποίες διεξάγονται τακτικά, ώστε να επαληθεύεται ότι τα μέτρα που αναφέρονται στα στοιχεία 1.1 έως 1.5 λειτουργούν αποτελεσματικά. 1.7 καταρτίζονται έγγραφα και φάκελοι ανάλογα με την παραγωγή, ώστε να αποδεικνύεται η ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στα στοιχεία 1.1 έως Οργάνωση της μονάδας εστίασης του Νοσοκομείου σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και τις αρχές του HACCP. Θα αναπτυχθούν διαδικασίες με στόχο την τυποποίηση και τον έλεγχο των διεργασιών στην παραγωγή των τροφίμων 3. Μελέτη κι εγκατάσταση Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς κι Εθνικού Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 που βασίζεται στους εξής τέσσερις πυλώνες: συστημική προσέγγιση στις διεργασίες στην εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία στις ορθές πρακτικές υγιεινής στο σύστημα HACCP 4. Οργάνωση φακέλων και Αρχείων που θα τεκμηριώνουν την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. 5. Δημιουργία εντύπων για την τεκμηρίωση του ελέγχου των συνθηκών που επηρεάζουν την ασφάλεια των τροφίμων στα πλαίσια παρακολούθησης των προληπτικών μέτρων που θα έχουν τεθεί. 6. Πιστοποίηση της μονάδας εστίασης του Νοσοκομείου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 (μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους του έργου) από διαπιστευμένο φορέα Πιστοποίησης. Το έργο πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός (6) μηνών το αργότερο από την ημερομηνία ανάθεσής του. Μετά την ολοκλήρωση του συστήματος, ο Σύμβουλος θα υποστηρίζει τεχνικά το Σύστημα Διασφάλισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005, με το μέγιστο τρεις (3) επιτόπιες επισκέψεις το χρόνο για τα επόμενα δύο (2) χρόνια λειτουργίας του συστήματος. Ο Σύμβουλος του πρώτου μέρους του έργου υποχρεούται να έχει παρουσία στην διαδικασία της Πιστοποίησης από τον Φορέα Πιστοποίησης και να παρέχει υποστήριξη στην άρση ενδεχόμενων Μη Συμμορφώσεων. 10

11 Στο πρώτο μέρος του έργου που αφορά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 θα περιλαμβάνονται τα εξής: ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Για τη σύνταξη της προκαταρκτικής ανάλυσης θα πρέπει να επιθεωρηθούν όλες οι εγκαταστάσεις του μαγειρείου, των χώρων παραγωγής και αποθήκευσης τροφίμων καθώς και όλων των βοηθητικών χώρων. Συνεπώς θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μια τουλάχιστον μία (1) επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της μονάδας εστίασης του Νοσοκομείου. Η επίσκεψη θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από μέλη της ομάδας έργου, σε συνεργασία με το αρμόδιο προσωπικό της μονάδας εστίασης. Τα μέλη της ομάδας έργου θα είναι υπεύθυνα για την καταγραφή των αποτελεσμάτων της προκαταρκτικής ανάλυσης και την αξιολόγηση αυτών. Κατά συνέπεια, η προκαταρκτική ανάλυση θα πρέπει να περιλαμβάνει: αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης για τις πρακτικές παραγωγής, τις διεργασίες σε όλα τα στάδια παραγωγής, τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τις προμήθειες, α ύλες και τα τελικά προϊόντα, το προσωπικό και την εφαρμογή των κανόνων υγιεινής (καθαρισμούς, απολυμάνσεις, μυοκτονίες κλπ), σύνταξη σχετικής αναφοράς (έκθεσης) προς τη διοίκηση με την σύνοψη των ευρημάτων καθώς και προτάσεις για την αντιμετώπιση αυτών, με ιδιαίτερη έμφαση στην: αποτύπωση ρεαλιστικών προτάσεων βελτίωσης πρακτικών και υποδομής καθώς και στην οργάνωση των εργασιών στις αποθήκες, στο μαγειρείο και τους ορόφους για την αποφυγή διασταυρούμενων επιμολύνσεων. Ο Σύμβουλος θα πρέπει να υποβάλλει αναλυτική έκθεση με τις παρατηρήσεις επί των υποδομών και προτάσεις βελτίωσης των ανωτέρω πέραν των απαιτήσεων του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, για την διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων που παράγονται και διατίθενται με ευθύνη του Νοσοκομείου. Ο Σύμβουλος θα πρέπει να είναι στην διάθεση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου για την παροχή διευκρινήσεων επί των προτάσεών του που αφορούν τεχνικά έργα. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΔΑΤ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 Για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, η ομάδα έργου σε συνεργασία με το προσωπικό της μονάδας εστίασης του Νοσοκομείου, θα πρέπει: να προσδιορίσει το πεδίο εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005, να προτείνει την Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων και τον Συντονιστή της. Η Ανώτατη Διοίκηση είναι αρμόδια για τον ορισμό τόσο του Συντονιστή Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων του ΣΔΑΤ καθώς και των μελών της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων (ΟΑΤ). 11

12 Η Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων πρέπει να συνδυάζει τη διεπιστημονική γνώση και εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή του ΣΔΑΤ. Η γνώση και εμπειρία αφορά μεταξύ των άλλων, στα προϊόντα, στις διεργασίες, στον εξοπλισμό, και στους κινδύνους, εντός του πεδίου εφαρμογής του ΣΔΑΤ. Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή στην Ομάδα Ασφάλειας των Τροφίμων αρμόδιου προσωπικού από διαφορετικές θέσεις εργασίας. Ο Συντονιστής της Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων είναι αρμόδιος για την οργάνωση εφαρμογής και αποτελεσματικής λειτουργίας συνολικά του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. ν' αποτυπώνει και να επικοινωνεί την εξελικτική πορεία των εργασιών με τους εμπλεκόμενους στο έργο. Ο σχεδιασμός υλοποίησης του ΣΔΑΤ πραγματοποιείται με την: εγκατάσταση διαδικασιών τήρησης αρχείων και εγγράφων εγκατάσταση διαδικασιών εντοπισμού και χειρισμού μη συμμορφούμενων προϊόντων εγκατάσταση διαδικασιών διορθώσεων και διορθωτικών ενεργειών εγκατάσταση διαδικασιών απόσυρσης ή και ανάκλησης προϊόντων εγκατάσταση διαδικασιών εσωτερικής επιθεώρησης ανάλυση κινδύνων και έλεγχος αυτών με κρίσιμα σημεία έλεγχου ή λειτουργικά προαπαιτούμενα προγράμματα συμπληρωματικές διαδικασίες όπως διαδικασία εσωτερικής εξωτερικής επικοινωνίας, ανασκόπηση διοίκησης, διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού κλπ. Η έντυπη κι επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή των παραπάνω διαδικασιών μαζί με τα συνοδευόμενα έντυπα καταγραφής και τις οδηγίες εργασίας θ αποτελούν το σύνολο της ολοκλήρωσης της Μελέτης του ΣΔΑΤ. Για την εγκατάσταση των ως άνω διαδικασιών, η ομάδα έργου σε συνεργασία με τον σύνδεσμο επικοινωνίας (Συντονιστή Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων) και το αρμόδιο προσωπικό θα πραγματοποιήσει τουλάχιστον μια (1) επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της μονάδας εστίασης. Τέλος στην φάση αυτή θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του προσωπικού στην διάρθρωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων καθώς και ορθή εφαρμογή του. Μετά το πέρας της εκπαίδευσης αυτής το προσωπικό του νοσοκομείου θα μπορεί να υποστηρίξει την ομαλή λειτουργία του Συστήματος. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΣΔΑΤ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 Στην φάση αυτή θα πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των τροφίμων με σκοπό την ομαλή μετάβαση σε καθεστώς πλήρους λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου. Πριν την καθιέρωση του συστήματος, τα μέλη της ομάδας έργου, θα πραγματοποιήσουν κατάλληλη εκπαίδευση στην Ομάδα Ασφάλειας Τροφίμων της επιχείρησης για την ορθή λειτουργία του συστήματος. Στα πλαίσια της φάσης αυτής: 12

13 θα πραγματοποιηθούν οι αναγκαίες προσαρμογές στο ΣΔΑΤ βάσει στοιχείων που θα προκύψουν από την πιλοτική εφαρμογή, θα παρασχεθεί πρόσθετη ενημέρωση στο προσωπικό στο βαθμό που αυτό κριθεί αναγκαίο, θα πραγματοποιηθούν οι εσωτερικές επιθεωρήσεις και θα αναπτυχθούν οι σχετικές διορθωτικές ενέργειες στην περίπτωση που διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις. Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής, θα λάβει χώρα ανασκόπηση του συστήματος από την Ανώτατη Διοίκηση. Κατά την ανασκόπηση θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση της Διοίκησης για την απόδοση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ Ο Σύμβουλος στα πλαίσια του πρώτου μέρους του έργου αυτού [Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005] θα πρέπει να παραδώσει στο Νοσοκομείο τα εξής: 1. Έκθεση προκαταρκτικής ανάλυσης και διαγνωστικής επιθεώρησης υποδομών της μονάδας εστίασης του Νοσοκομείου που θα περιλαμβάνει: αδυναμίες υποδομής, αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και των ευρημάτων από την προκαταρκτική ανάλυση κι εξαγωγή συμπερασμάτων, συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης υποδομής. Ο δε σχεδιασμός για την άρση των προβλημάτων θα είναι σύμφωνος με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική Νομοθεσία. 2. Προτεινόμενη λειτουργία της μονάδας εστίασης του Νοσοκομείου με βάση τους υφιστάμενους χώρους που θα περιγραφεί μέσω των διαδικασιών λειτουργίας. 3. Μελέτη ανάλυσης επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου σύμφωνα με τις αρχές του HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων. 4. Έγγραφα τεκμηρίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (ΣΔΑΤ) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000:2005 σε έντυπη κι επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή σε 2 αντίτυπα, που θα περιλαμβάνουν: σχέδιο ΗΑCCP διαδικασίες ασφάλειας τροφίμων οδηγίες εργασίας έντυπα ΣΔΑΤ καθώς και τον συνοπτικό τους κατάλογο πρόγραμμα εκπαιδεύσεων σχέδιο δειγματοληψίας ελέγχου τροφίμων, νερού κι επιφανειών κι ο,τιδήποτε άλλο απαιτείται από το πρότυπο. 5. Εκπαίδευση όλου του προσωπικού της μονάδας εστίασης του Νοσοκομείου στα εξής θέματα: Τομείς εκπαίδευσης 13

14 ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διαχείριση Έργου & Σχετικές Τεχνικές Αρχές & Μεθοδολογία HACCP Κίνδυνοι & Τρόποι Ελέγχου Ορθή Εργασιακή Πρακτική (GMP) Απαιτήσεις Υγιεινής Στατιστικές Τεχνικές Εσωτερικές Επιθεωρήσεις ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Αρχές HACCP Κατανόηση Κινδύνων Ορθή Εργασιακή Πρακτική (GMP) Απαιτήσεις Υγιεινής, Καθαρισμού & Απολύμανσης Παρακολούθηση των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (CCPs) Προληπτικές και Διορθωτικές Ενέργειες ώστε μετά το πέρας της εκπαίδευσης αυτής, το προσωπικό του νοσοκομείου να μπορεί να υποστηρίξει την ομαλή λειτουργία του Συστήματος. Ο Σύμβουλος στα πλαίσια του δεύτερου μέρους του έργου αυτού (Πιστοποίηση), θα πρέπει να υλοποιήσει στο Νοσοκομείο τα εξής: 1. Εξέταση Εγγράφων Προσδιορίζεται ο βαθμός στον οποίο η τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ) του Νοσοκομείου συνάδει με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000: Έλεγχος Εξετάζεται η πρακτική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ) του Νοσοκομείου για να ελεγχθεί η αποτελεσματικότητά του. 3. Έκδοση του Πιστοποιητικού Μόλις εκπληρωθούν όλα τα κριτήρια, το Νοσοκομείο θα λάβει την πιστοποίηση, σύμφωνα με την οποία πιστοποιείται η ακεραιότητα του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων και η συμμόρφωσή του με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000: Έλεγχοι Εποπτείας Ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης προκειμένου να διατηρείται η διαδικασία. 5. Δυνατότητα Ανανέωσης Πιστοποίησης 14

15 Μετά από τρία χρόνια η μονάδα εστίασης του Νοσοκομείου θα δύναται να περάσει από μια διαδικασία ανανέωσης της πιστοποίησης, εξασφαλίζοντας έτσι τη συνεχή διαδικασία βελτίωσής της και δείχνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της για μεγαλύτερη ασφάλεια των τροφίμων προς όλους όσους σιτίζονται. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Η Ομάδα Έργου / ο Σύμβουλος που θα αναλάβει να εκπληρώσει το πρώτο μέρος του έργου θα πρέπει να έχει τεκμηριωμένη επάρκεια ως προς το γνωστικό αντικείμενο που θα αποδεικνύεται με τα παρακάτω: πιστοποιημένο σεμινάριο ISO 22000:2005 θα εκτιμηθεί να υπάρχει άτομο της ομάδας έργου που να είναι πιστοποιημένος επιθεωρητής από IATCA / IRCA θα εκτιμηθεί η εταιρεία συμβούλων να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 εμπειρία του Συμβούλου ή της Ομάδας Έργου στον σχεδιασμό ανάπτυξη, μελέτη και εγκατάσταση Διαχειριστικών Συστημάτων Ποιότητας ή Συστημάτων Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000:2005) σε τουλάχιστον 5 επιχειρήσεις / οργανισμούς μαζικής εστίασης, δημόσιους ή ιδιωτικούς (ανάλογου μεγέθους με το νοσοκομείο), όπως αποδεικνύεται από σχετικό βιογραφικό σημείωμα και από βεβαίωση καλής εκτέλεσης. Η Ομάδα Έργου / ο Σύμβουλος θα έχει: ευθύνη για την οργάνωση και τον συντονισμό του απαιτούμενων εργασιών μέσω της εξασφάλισης των απαραίτητων μέσων, πόρων και της αναγκαίας τεχνικής υποστήριξης καθώς και των απαιτούμενων επικοινωνιών μεταξύ των μελών της Ομάδας Εργασίας. ευθύνη για τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των απαιτούμενων εργασιών υλοποίησης του έργου (φάσεις εργασίας, απαιτούμενος ανθρωποχρόνος, χρονικός προγραμματισμός). ευθύνη για την επαλήθευση και τον έλεγχο τήρησης των προδιαγραφών υλοποίησης του έργου και της αποτελεσματικότητας των πραγματοποιούμενων εργασιών. ευθύνη για τον έλεγχο τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης του έργου ευθύνη για την εγκυρότητα και την καταλληλότητα της τεκμηρίωσης που προκύπτει από τις διαδικασίες εκτέλεσης του έργου ευθύνη για την υποβολή, όταν απαιτείται από την Αναθέτουσα Αρχή, περιοδικών αναφορών οικονομικής εξέλιξης, υλοποίησης και αξιολόγησης του έργου. ευθύνη για τη διενέργεια της προκαταρκτικής ανάλυσης και τη σύνταξη της αντίστοιχης έκθεσης. ευθύνη για τη διενέργεια του σχεδιασμού, την υλοποίηση, την εφαρμογή του ΣΔΑΤ με την υποστήριξη του προσωπικού του νοσοκομείου, καθώς και ευθύνη για τη σύνταξη των αντίστοιχων παραδοτέων. ευθύνη για τη συμμετοχή στην εγκατάσταση και εφαρμογή του ΣΔΑΤ και στην παροχή συστηματικής υποστήριξης στο προσωπικό του νοσοκομείου για την ομαλή μετάβαση σε καθεστώς λειτουργίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συστήματος. 15

16 ευθύνη για την εκπαίδευση του προσωπικού στην εφαρμογή του ΣΔΑΤ στους τομείς που αναφέρθηκαν παραπάνω και στο πρόγραμμα εκπαίδευσης επιπέδου 2 του οδηγού του ΕΦΕΤ. ευθύνη για τη διενέργεια των εσωτερικών επιθεωρήσεων και σύνταξη των σχετικών αναφορών. Ευθύνη για τη σύνταξη αντίστοιχων διορθωτικών ενεργειών στην περίπτωση που διαπιστωθούν μη συμμορφώσεις. Τα στελέχη της ομάδας έργου θ απασχοληθούν στο έργο καθ όλη την διάρκεια της υλοποίησής του, και θα παρίστανται με φυσική παρουσία στον χώρο του Νοσοκομείου όποτε απαιτηθεί εγγράφως από την αναθέτουσα αρχή (Διοίκηση). ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΗΤΡΕΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ο Σύμβουλος δεσμεύεται ότι δεν θα μεταφέρει σε οποιονδήποτε τρίτο καμία εμπιστευτική ή άλλης μορφής πληροφορία, που αφορά το σύστημα ποιότητας ή το Νοσοκομείο γενικότερα και η οποία θα περιέλθει στην κατοχή του μέσω της ανωτέρω μελέτης. Η εχεμύθεια αυτή έχει ιδιαίτερη έννοια για ορισμένες Διαδικασίες, τις Οδηγίες Εργασίας και Ελέγχων, συνταγές παραγωγής, τεχνικές προδιαγραφές κλπ. Ο Σύμβουλος οφείλει να διαφυλάξει ζητήματα κυριότητας και πνευματικής ιδιοκτησίας. 1. Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, πλάνα, στατιστικά στοιχεία, υπολογισμοί και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό που θα ανταλλάσσεται κατά την εκτέλεση του Συμφωνητικού Συνεργασίας, είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην απόλυτη ιδιοκτησία του Νοσοκομείου. 2. Για την προστασία του υλικού που έχει δημιουργηθεί από υπαλλήλους του Τμήματος Διαιτολογίας - Διατροφής, δεν επιτρέπεται να ανατυπωθεί, και γενικά να χρησιμοποιηθεί οιοδήποτε έντυπο διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου. 3. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του Νοσοκομείου, ο Σύμβουλος δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με το Συμφωνητικό, και αυτό αποτελεί υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Σύμβουλο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή, εν προκειμένω το Νοσοκομείο, δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών. 4. Ο Σύμβουλος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Νοσοκομείου, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Νοσοκομείο και δεν δεσμεύει το Νοσοκομείο, με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή του συναίνεση. 5. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον Σύμβουλο και μετά την ολοκλήρωση του έργου του εις το διηνεκές. Το σύνολο του έργου και η χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων θα αποτελούν περιουσία του Νοσοκομείου που θα μπορεί να τα χρησιμοποιεί σε κάθε επιθυμητή περίπτωση. 16

17 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή δεν είναι σύμφωνη με τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών και κατ επέκταση της προκήρυξης ή στην οποία διατυπώνονται επιφυλάξεις απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο τρόπος προγραμματισμού των εργασιών του Συμβούλου, οι διαδικασίες παραλαβής εκ μέρους της Επιτροπής και οι διαδικασίες πληρωμής του Αναδόχου θα προσδιοριστούν αναλυτικά και με κάθε ακρίβεια στην σύμβαση που θα υπογραφεί. Στα πλαίσια της σύμβασης θα περιγραφεί και η διαδικασία σύμφωνα με την οποία η Υπηρεσία θα δύναται να περικόπτει αμοιβή του Αναδόχου εφόσον μια πράξη δεν οδηγείται σε ολοκλήρωση με υπαιτιότητα του Αναδόχου. 17

18 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ Για το πρώτο μέρος του έργου αυτού (Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005), η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι #5.000,00# χωρίς ΦΠΑ. Για το δεύτερο μέρος του έργου αυτού (Πιστοποίηση τριετίας του Συστήματος Διασφάλισης της Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005) η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι #3.000,00# χωρίς ΦΠΑ. Η δαπάνη αυτή αναλύεται ως εξής: Για το πρώτο έτος όπου πραγματοποιείται η αρχική αξιολόγηση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων της μονάδας εστίασης του Νοσοκομείου, η προετοιμασία του φακέλου αιτήματος για την Πιστοποίηση και ολοκληρώνεται με την έκδοση των κατάλληλων εγγράφων (Εκθέσεις Επιθεώρησης και Πιστοποιητικά), το κόστος κυμαίνεται στα #1.000,00# χωρίς ΦΠΑ. Για τα δύο επόμενα έτη, όπου πραγματοποιούνται δυο ετήσιες επιτηρήσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση του πιστοποιητικού συμμόρφωσης της μονάδας εστίασης του Νοσοκομείου με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005, το κόστος κυμαίνεται στα #1.000,00# χωρίς ΦΠΑ για κάθε επιτήρηση, δηλαδή συνολικά #2.000,00# χωρίς ΦΠΑ. Συνεπώς το συνολικό κόστος και για τα δύο μέρη του έργου ανέρχεται στα #5.000,00# + #3.000,00# = #8.000,00# χωρίς ΦΠΑ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ Κόστος χωρίς ΦΠΑ Κόστος με ΦΠΑ (23%) Σχεδιασμός, Υλοποίηση, Εφαρμογή ISO 22000: , ,00 Πιστοποίηση ISO 22000: , ,00 Συνολικό Κόστος 8.000, ,00 H Επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών Μεϊντάνη Μαρία ( ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων) Πρόεδρος Παπαδόπουλος Θεόδωρος (ΠΕ Μηχανολόγων Μηχ/κών) Μέντζιου Ειρήνη (ΤΕ Εποπτών Υγείας) 18

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 143 (EKATON ΣΑΡΑΝΤΑ TΡΙΑ)

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 143 (EKATON ΣΑΡΑΝΤΑ TΡΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 21-8-15 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) CPV 33151400-7

ΥΛΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ) CPV 33151400-7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 2-3-15 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Διοικητικού Oικονομικού Υποδ/ση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Κάτσιου Ζωή Τηλ. : 210 64 09 644-145 Fax : 210 64 20 146

Δ/νση : Διοικητικού Oικονομικού Υποδ/ση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Κάτσιου Ζωή Τηλ. : 210 64 09 644-145 Fax : 210 64 20 146 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 15-12-2014 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ για τις ανάγκες του Παραρτήματος του Νοσοκομείου επί της οδού Ασωπίου ) με κωδικό CPV 33123100-9

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ για τις ανάγκες του Παραρτήματος του Νοσοκομείου επί της οδού Ασωπίου ) με κωδικό CPV 33123100-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 9-1-15 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ (1) ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ του Παθολογοανατομικού Τμήματος CPV 33100000-1

ΜΙΑ (1) ΙΣΤΟΚΙΝΕΤΑ του Παθολογοανατομικού Τμήματος CPV 33100000-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ OΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 10-2-2015 Τηλ:. 210 64

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΣ (1) ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ δις) για τις ανάγκες του Παραρτήματος του Νοσοκομείου επί της οδού Ασωπίου με κωδικό CPV 42924710-9

ΕΝΑΣ (1) ΘΑΛΑΜΟΣ ΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ δις) για τις ανάγκες του Παραρτήματος του Νοσοκομείου επί της οδού Ασωπίου με κωδικό CPV 42924710-9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 21-8-15 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 94 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ) YΛΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ) CPV 44115210-4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 94 (ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ) YΛΙΚΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ) CPV 44115210-4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 6-2-15 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 171 115 22 ΑΘΗΝΑ Αθήνα, 4-2-2015 Τηλ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002901853 2015-07-09

15PROC002901853 2015-07-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Γραφείο Προμηθειών Αριθ. Διακήρυξης: 19/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 90910000-9 ΚΑΕ 0845 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ. Ημέρα 22-23/7/14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 90910000-9 ΚΑΕ 0845 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ. Ημέρα 22-23/7/14 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ : 8579/1300,909 15-7-14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 42(Σαράντα Δύο)/2014 Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κριτήριο αξιολόγησης : ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΔΑ:ΒΙΦ87ΛΛ-ΙΘ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη : 14 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 174206(5783) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 14PROC002058572 2014-05-20 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 27-5-2014 Αριθμ. Πρωτ: 17316 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 6007 / 07.07. 2014 για την ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ν 2 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΑΛΕ.& ΑΥΑΛΕ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ& ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ.Δ/νση Μόλος Αγ. Διονυσίου Τ.Κ 29100 Πληροφορίες : Π. Ρουμαντζάς Τηλέφωνο : 2695043828 FAX : 2695026344 Male limtamza@otenet.gr.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις: 1. Του Π.. 118/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερέτρια, 10/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 11.545 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & AΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 2273-0-83150 FAX. 2273-0-28968 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΤΕΙΑ 02-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΤΕΙΑ 02-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΗΤΕΙΑ 02-10-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡ.ΠΡΩΤ:1171 7η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν.Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ A.Φ.Μ 099679838 Δ.Ο.Υ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΞΕΡΟΚΑΜΑΡΕΣ Τ.Κ. 72300 ΣΗΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κ. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 251 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 251ΓΝΑ υπ αριθμ. 35/2015 «ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ TOY 251 ΓΝΑ» 1 «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 10: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤ ΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα