Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. Αρ. διακήρυξης 45/2014

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ. Αρ. διακήρυξης 45/2014"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΑΘΗΝΩΝ `ΛΑΙΚΟ` Αθήνα, 28/07/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17 Αρ. Πρωτ.: ΤΑΧ.ΚΩΔΙΚΑΣ : ΓΟΥΔΗ ΤΜΗΜΑ : Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ ΓΡΑΦΕΙΟ : Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Ω Ν ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΕΥΓ. ΣΚΟΥΜΠΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : , FAX : Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Αρ. διακήρυξης 45/2014 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 1

2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: 15 Σεπτεμβρίου 2014 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 11:00π.μ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ημερομηνία: 16 Σεπτεμβρίου 2014 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 11:00π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΑΪΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ Ε.Κ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ,41 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα A ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο Παράρτημα A ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ CPV ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΞΙΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ,72 ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Ή ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΤΟ 5% ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΥΤΟΥ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑ ΕΥΡΩ ΗΜΕΡΕΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 Ημερολογιακές ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού ΔΕΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΝΑΙ Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΑΡΥΝΕΙ Τον συμβασιούχο ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 29/ (θέμα 15 ο ) 2

3 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 1.1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α 19/ ) Του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» ( ΦΕΚ Α 150/ ) Του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/ 18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» (Φ.Ε.Κ. Α 64/ ) Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 81/ ), όπως τροποποιημένος ισχύει Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 134/ ) Του Ν. 2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 256/ ) Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α 202/ ), άρθρο 35 (Καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.) Toυ Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 247/ ) Του Ν.Δ. 496/1974 «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. Α 204/ ) Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α 43/ ), άρθρο 24 (Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις) Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 68/ ) Της υπ αριθ / απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερήσιων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. Β 1226/ ) Του Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (ΦΕΚ 173/Α/ ).» Του Ν.3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα και άλλες διατάξεις» Του Ν.3968/2010 «Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.» Του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.» Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α / ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.» 3

4 1.18. Του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α/ ) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/ ) Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ηςΦεβρουαρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (l335) Την ΚΥΑ 3567/2012 για την έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έτους 2012, με χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές. 2. Τις αποφάσεις: 2.1. Την με αριθ / απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών), ημερησίων και εβδομαδιαίων τοπικών εφημερίδων (πρώην επαρχιακών εντός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης) που έχουν την δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» (ΦΕΚ Β 1226/ ) Την με αριθ. ΔΥ7/2351/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 90/385/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα Ενεργά Εμφυτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 639/Β/ & ΦΕΚ 703/Β/ ) Την με αριθ. ΔΥ7/2480/94 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Περί Εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/ΕΟΚ/ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά τα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα» (ΦΕΚ 679/Β/ , ΦΕΚ 755/Β/ & ΦΕΚ 757/Β/ ) Την υπ αριθμ. 13/ (θέμα 4 ο ΕΗΔ) απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου Τις ανάγκες της υπηρεσίας. 4

5 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Διεθνή Δημόσιο ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ, για ένα έτος, με μονομερές δικαίωμα του Νοσοκομείου τη δίμηνη παράταση της σύμβασης. 1. Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των ,79 χωρίς ΦΠΑ ,62 ΦΠΑ σύνολο ,41, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματα αυτής (γενικοί όροι, ειδικοί όροι, τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 3. Η δαπάνη για την παροχή των ειδών θα καλυφθεί από πιστώσεις του Νοσοκομείου. 4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί ύστερα από προθεσμία πενήντα (52) τουλάχιστον ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΑ: ΤΡΙΤΗ 16 ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ ΩΡΑ: 11:00 π.μ. ΩΡΑ: 11:00 π.μ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 5. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ οιονδήποτε άλλο τρόπο στην Υπηρεσία μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 6. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, από το αρμόδιο συλλογικό όργανο (Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής: «Επιτροπή του Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 17 ο του παραρτήματος Β (γενικοί όροι διακήρυξης διαγωνισμού). 7. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης. 8. Πληρωμή: H πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 23 ο του παραρτήματος Β, μετά από προηγούμενη θεώρηση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 9. Δικαίωμα Συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι αναφερόμενοι κατωτέρω, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας: α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. γ) Συνεταιρισμοί. δ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. 5

6 Οι ενώσεις προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ αυτήν η σύμβαση, εφόσον, κατά την κρίση της Διοίκησης του Νοσοκομείου, η περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. 10. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. β του Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Κ.Π.Δ.), εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σ αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες. 11. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. γ του Π.Δ. 118/2007, σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης ένστασης κατά της διακήρυξης κατά το άρθρο 15 παρ. 2 περ. α του ως άνω Π.Δ/τος, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης. Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των έξι (6) ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος χρόνου. 12. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση: 1. Στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) 2. Στις εφημερίδες: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ 3. Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων. 4. Για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Τα έξοδα δημοσίευσης της παρούσας βαρύνουν το Νοσοκομείο (Αναθέτουσα Αρχή). 13. Η παρούσα διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Νοσοκομείου www. laiko. gr, στο πρόγραμμα «διαύγεια» (Α.Π. 6881/ οδηγίες ΕΠΥ). 14. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 118/2007 και με τα τμήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 6

7 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Πρόκειται για τις Τεχνικές προδιαγραφές των Ιατρικών Αερίων που ζητούνται για τη διάρκεια ενός έτους για το Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ» της 1ης Υ.Πε. ΑΤΤΙΚΗΣ. Συγκεκριμένα ζητούνται: 1. ΟΞΥΓΟΝΟ ΥΓΡΟ (m 3 ) 2. ΑΖΩΤΟ ΥΓΡΟ (lt) 3. ΟΞΥΓΟΝΟ ΑΕΡΙΟ (m 3 ) 4. ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ (kg) 5. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ (RESPAL) (m 3 ) 6. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (kg) 7. ΑΡΓΟΝ (m 3 ) 8. ΜΕΙΓΜΑ ΑΕΡΙΩΝ (lt) -CH4 -CO -O2 -N2 Επιπλέον προδιαγράφονται οι τεχνικοί όροι ενοικίασης και χρήσης δεξαμενής υγρού οξυγόνου και υγρού αζώτου, χαρακτηριστικά των ζητούμενων ιατρικών αερίων, τεχνικά στοιχεία φιαλών ιατρικών αερίων και υδραυλικής δοκιμής αυτών. Οι προμηθευτές ιατρικών αερίων πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους και να καταθέσουν με ποινή απόρριψης με την προσφορά τους τα σχετικά δικαιολογητικά : 1. Άδεια κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη. 2. Άδεια εμφιάλωσης για όλα τα ιατρικά αέρια από τον Ε.Ο.Φ. 3. Πιστοποιητικό ISO 9001:2000 του αντιπροσώπου του κατασκευαστή στην Ελλάδα για εμπειρία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 4. Βεβαίωση από κοινοποιημένο οργανισμό ότι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα εφαρμόζει σύστημα αρχών και κατευθυντήριων γραμμών ορθής διανομής σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./ Πιστοποιητικό ISO 13485:2003 του κατασκευαστή των υλικών για παραγωγή και διάθεση ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 6. Πιστοποιητικό CE σύμφωνα με την 93/42/ΕΟΚ για κάθε προσφερόμενο είδος από κοινοποιημένο οργανισμό. ή 7. Πιστοποιητικό του κοινοποιημένου οργανισμού όπου θα δηλώνεται η χορήγηση του δικαιώματος στον κατασκευαστή να επιθέτει τη σήμανση CE μαζί με τον τετραψήφιο αριθμό του, επί του προϊόντος, συνοδευόμενη από πίνακα προϊόντων όπου θα αναφέρεται η ομάδα των προσφερόμενων ειδών, μαζί με σχετική δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή (declaration of conformity). Διευκρίνιση: Για την ισχύ των προαναφερόμενων έχει ληφθεί υπόψη ότι ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή στην Ελλάδα είναι αυτός ο οποίος κάνει τη διακίνηση απευθείας στον τελικό αποδέκτη (νοσοκομείο). Εάν από τον κατασκευαστή μέχρι τον τελικό αποδέκτη μεσολαβούν περισσότεροι εμπλεκόμενοι (μεταπωλητές κ.λ.π.) πρέπει κάθε εμπλεκόμενος να διαθέτει την αντίστοιχη βεβαίωση σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348 καθώς και αντίστοιχο πιστοποιητικό ISO 9001:2000 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων 7

8 (ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή των αρχών ορθής πρακτικής σε όλο το φάσμα διακίνησης του προϊόντος). 8. Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης. 9. Υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης με την ΚΥΑ ΔΥ7/2480/1994, ΦΕΚ 679/Β/ Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άμεσης παράδοσης υγρού οξυγόνου, υγρού αζώτου και λοιπών αερίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 11. Υπεύθυνη δήλωση ότι η δεξαμενή αποθήκευσης υγρού οξυγόνου και η δεξαμενή αποθήκευσης υγρού αζώτου πληρούν τις προδιαγραφές της 2491/86 ΤΟΤΕΕ και των λοιπών κείμενων διατάξεων. 12. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης έναντι τρίτων ύψους κατ ελάχιστο ποσού ίσου με το 50% του ετήσιου προϋπολογισμού του διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να προσκομίσουν αντίγραφο του Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης σε ισχύ από αναγνωρισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ -Υγρό οξυγόνο καθαρότητας: τουλάχιστον 99,50% κατ όγκο. Κωδικός Νοσοκομείου: Ενδεικτική συνολική ζητούμενη ποσότητα: ,00 m 3 περίπου. Πιθανή δαπάνη: Ενοίκιο Υγρού Οξυγόνου Κωδικός Νοσοκομείου: Ποσότητα: 12 μήνες Πιθανή δαπάνη: 4.501,80 Ο προμηθευτής του υγρού οξυγόνου που θα αναδειχθεί, θα πρέπει να εγκαταστήσει δεξαμενή υγρού οξυγόνου τύπου EVAPORATEUR χωρητικότητας 5,3m 3 (5.300lt) σε αντικατάσταση της υπάρχουσας δεξαμενής εκτός εάν το Νοσοκομείο εξασφαλίσει άλλο κατάλληλο χώρο εγκατάστασης η οπότε η νέα δεξαμενή θα είναι χωρητικότητας lt. Η δεξαμενή θα παραχωρηθεί έναντι μηνιαίου μισθώματος στο Νοσοκομείο για όλη την διάρκεια της σύμβασης ενώ η κυριότητα της θα παραμείνει στον προμηθευτή. Στην προσφορά τους οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να ορίζουν τις προϋποθέσεις και τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας της δεξαμενής (συντήρηση δεξαμενής, μικροεξαρτημάτων και ασφαλιστικών διατάξεων αυτής). Ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει τη δεξαμενή με δικά του έξοδα και φροντίδα και θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες συνδέσεις με τα κεντρικά δίκτυα διανομής οξυγόνου του Νοσοκομείου διασφαλίζοντας καθ όλη τη διάρκεια αυτών την απρόσκοπτη τροφοδότηση του Νοσοκομείου με ιατρικό οξυγόνο. Με την ολοκλήρωση των εργασιών η δεξαμενή θα παραδοθεί σε πλήρη και καλή λειτουργία. Σημειώνουμε πως πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης της δεξαμενής οξυγόνου ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει ότι έλαβε επί τόπου γνώση, του χώρου που διατίθεται για την εγκατάσταση της δεξαμενής, και ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα στην εγκατάστασή της. Το υγρό οξυγόνο θα μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή και θα παραδίδεται, παρουσία επιτροπής του Νοσοκομείου, στη δεξαμενή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 15:00). Η μέτρηση των παραδιδόμενων ποσοτήτων θα γίνεται με τους ηλεκτρονικούς ογκομετρητές των βυτιοφόρων σε m 3. 8

9 Οι συντελεστές μετατροπής που ισχύουν είναι οι παρακάτω: Κg Lt (υγρή κατάσταση) m3 (αέρια κατάσταση) 1,000 0,880 0,740 1,1415 1,000 0,850 1,354 1,176 1,000 Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 από επίσημο οργανισμό για τη μεταφορά ιατρικών αερίων. Η τιμή του υγρού οξυγόνου θα δίδεται σε /m 3. Η τιμή ενοικίασης της δεξαμενής θα δίδεται σε /μήνα. Το κόστος μεταφοράς του οξυγόνου θα περιλαμβάνεται στην τιμή αγοράς του. Η καθαρότητα του υγρού οξυγόνου να είναι όπως ορίζεται από τον Ε.Ο.Φ 99,50% κατ όγκο. Με την προσφορά του ο προμηθευτής θα καταθέσει, με ποινή απόρριψης, την άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ για την παραγωγή του υγρού οξυγόνου. Η δεξαμενή θα πρέπει να μπορεί να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρονικού καταγραφικού με πίνακα (LCD) ενδείξεων ώστε να καταγράφονται όλες οι παράμετροι του εσωτερικού της δεξαμενής όπως πίεση λειτουργίας, περιεχόμενο, ημερήσια κατανάλωση, ωριαία κατανάλωση, θερμοκρασία, ποσότητα αναπλήρωσης, συναγερμοί ασφαλείας και ειδοποίηση βλαβών και να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους μέσω τηλεπαρακολούθησης από την εταιρεία. Η τιμή ενοικίασης του συστήματος τηλεπαρακολούθησης θα δίνεται σε /μήνα. Το Νοσοκομείο, σε περίπτωση που εγκρίνει το ανωτέρω σύστημα, οφείλει να παρέχει ηλεκτρική παροχή και για το σύστημα τηλεπαρακολούθησης, αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να αναφέρουν δεσμευτικά τη δυνατότητα εγκατάστασης της νέας δεξαμενής ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη της υπάρχουσας δεξαμενής. Σε περίπτωση βλάβης της δεξαμενής, η ανταπόκριση για την επισκευή αντικατάσταση δεξαμενής από την εταιρεία θα είναι άμεση όπως και η κάλυψη με εφεδρικές μεθόδους του Νοσοκομείου μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Η πλήρωση της δεξαμενής θα γίνεται τρεις (3) φορές την εβδομάδα (Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή) ενώ σε έκτακτες περιπτώσεις μετά από έγγραφη παραγγελία (FAX) ώστε το απόθεμα να διατηρείται στο 30% της χωρητικότητας (σε περίπτωση εγκατάστασης μεγαλύτερης δεξαμενής η τροφοδοσία μπορεί να γίνεται δύο φορές την εβδομάδα κατόπιν συνεννόησης με το Νοσοκομείο). Σε έκτακτες περιπτώσεις (βλάβη ή απότομη πτώση του περιεχομένου της δεξαμενής), η παράδοση του υγρού οξυγόνου πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός 4 ωρών. Η δεξαμενή υγρού οξυγόνου θα παρέχει όλες τις εγγυήσεις σύμφωνα με την 2491/86 Τεχνική οδηγία του ΤΕΕ «Eγκατάσταση σε κτίρια, Αποθήκευση και διανομή Αερίων για Ιατρική χρήση» και των λοιπών κείμενων διατάξεων. Επειδή η δεξαμενή μαζί με τα εξαρτήματά της και τις σωληνώσεις της θα είναι ιδιοκτησίας του προμηθευτή, τίθεται δε στη διάθεση του Νοσοκομείου έναντι ενοικίασης, με την λήξη της σύμβασης ή την καταγγελία της, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την αποξηλώσει και να την 9

10 απομακρύνει με δικά του έξοδα από τον χώρο του ιδρύματος μετά από ακριβή συνεννόηση με το Νοσοκομείο σχετικά με το χρόνο της απομάκρυνσης. Τον προμηθευτή βαραίνει αποκλειστικά η υποχρέωση του τακτικού ελέγχου και συντήρησης της δεξαμενής, η οποία θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση ανά τρίμηνο στην Τεχνική Υπηρεσία του ιδρύματος, έγγραφης έκθεσης ελέγχου, συντήρησης της δεξαμενής και των παρελκομένων της. Τονίζουμε πως η οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία της δεξαμενής και των παρελκομένων της ή τυχόν απώλεια αερίου ή έλλειψη από ευθύνη του προμηθευτή, θα έχει ως αποτέλεσμα το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια επιπλέον αποθέματος υγρού ή αέριου οξυγόνου για την κάλυψη των αναγκών του ιδρύματος, υπαιτιότητα του προμηθευτή. Στην περίπτωση δε αυτή ο προμηθευτής βαρύνεται και με κάθε άλλη δαπάνη εκτός της προμήθειας (μεταφορικών φιαλών, μετατροπή εγκαταστάσεων, ενοικίασης φιαλών κ.λ.π.) Ο προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί σε τμήμα του Νοσοκομείου, προσωπικό ή ασθενείς από οποιαδήποτε βλάβη των εγκαταστάσεων ευθύνης και ιδιοκτησίας του. 2. ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ -Υγρό άζωτο για ιατρική χρήση καθαρότητας: τουλάχιστον 99,50% κατ όγκο. Κωδικός Νοσοκομείου: Ενδεικτική συνολική ζητούμενη ποσότητα: ,00lt περίπου. Πιθανή δαπάνη: ,00 -Ενοίκιο Υγρού Αζώτου Κωδικός Νοσοκομείου: Ποσότητα: 12 μήνες Πιθανή δαπάνη:4.723,20 Ο προμηθευτής του υγρού αζώτου που θα αναδειχθεί, θα πρέπει να εγκαταστήσει δεξαμενή υγρού αζώτου χωρητικότητας τουλάχιστον 3.000,00lt Η δεξαμενή θα παραχωρηθεί έναντι μηνιαίου μισθώματος στο Νοσοκομείο για όλη την διάρκεια της σύμβασης ενώ η κυριότητα της θα παραμείνει στον προμηθευτή. Στην προσφορά τους οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να ορίζουν τις προϋποθέσεις και τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας της δεξαμενής (συντήρηση δεξαμενής, μικροεξαρτημάτων και ασφαλιστικών διατάξεων αυτής). Ο προμηθευτής θα εγκαταστήσει τη δεξαμενή με δικά του έξοδα και φροντίδα και θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες συνδέσεις με το κεντρικό δίκτυο διανομής αζώτου του Νοσοκομείου. Η νέα δεξαμενή θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα. Η αντικατάσταση θα γίνει με την υπογραφή της σύμβασης και μετά από συνεννόηση με το νέο ιδιοκτήτη ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στον εφοδιασμό. Με την ολοκλήρωση των εργασιών η δεξαμενή θα παραδοθεί σε πλήρη και καλή λειτουργία. Σημειώνουμε πως πριν την έναρξη των εργασιών εγκατάστασης της δεξαμενής αζώτου ο προμηθευτής θα πρέπει να δηλώσει ότι έλαβε επί τόπου γνώση, του χώρου που διατίθεται για την εγκατάσταση της δεξαμενής, και ότι δεν αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα στην εγκατάστασή της. Το υγρό άζωτο θα μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή και θα παραδίδεται, παρουσία επιτροπής του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 15:00). Η μέτρηση των παραδιδόμενων ποσοτήτων θα γίνεται με τους ηλεκτρονικούς ογκομετρητές των βυτιοφόρων σε lt. 10

11 Οι συντελεστές μετατροπής που ισχύουν είναι οι παρακάτω: Κg Lt (υγρή κατάσταση) m3 (αέρια κατάσταση) 1,000 1,237 0,872 0,808 1,000 0,705 1,147 1,419 1,000 Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 από επίσημο οργανισμό για τη μεταφορά ιατρικών αερίων. Η τιμή του υγρού αζώτου θα δίδεται σε /lt. Η τιμή ενοικίασης της δεξαμενής θα δίδεται σε /μήνα. Το κόστος μεταφοράς του αζώτου θα περιλαμβάνεται στην τιμή αγοράς του. Η καθαρότητα του υγρού αζώτου να είναι όπως ορίζεται από τον Ε.Ο.Φ 99,50% κατ όγκο. Με την προσφορά του ο προμηθευτής θα καταθέσει, με ποινή απόρριψης, την άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ για την παραγωγή του υγρού αζώτου. Η δεξαμενή θα πρέπει να μπορεί να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης ηλεκτρονικού καταγραφικού με πίνακα (LCD) ενδείξεων ώστε να καταγράφονται όλες οι παράμετροι του εσωτερικού της δεξαμενής όπως πίεση λειτουργίας, περιεχόμενο, ημερήσια κατανάλωση, ωριαία κατανάλωση, θερμοκρασία, ποσότητα αναπλήρωσης, συναγερμοί ασφαλείας και ειδοποίηση βλαβών και να είναι δυνατή η παρακολούθησή τους μέσω τηλεπαρακολούθησης από την εταιρεία, θα συνεκτιμηθεί. Η τιμή ενοικίασης του συστήματος τηλεπαρακολούθησης θα δίνεται σε /μήνα. Το Νοσοκομείο, σε περίπτωση που εγκρίνει το ανωτέρω σύστημα, οφείλει να παρέχει ηλεκτρική παροχή και για το σύστημα τηλεπαρακολούθησης, αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό οφείλουν να αναφέρουν δεσμευτικά τη δυνατότητα εγκατάστασης της νέας δεξαμενής ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης και σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη της υπάρχουσας δεξαμενής. Σε περίπτωση βλάβης της δεξαμενής, η ανταπόκριση για την επισκευή αντικατάσταση δεξαμενής από την εταιρεία θα είναι άμεση όπως και η κάλυψη με εφεδρικές μεθόδους του Νοσοκομείου μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Η πλήρωση της δεξαμενής θα γίνεται κάθε δέκα (10) ημέρες περίπου ενώ σε έκτακτες περιπτώσεις μετά από έγγραφη παραγγελία (FAX) ώστε το απόθεμα να διατηρείται στο 30% της χωρητικότητας. Σε έκτακτες περιπτώσεις (βλάβη ή απότομη πτώση του περιεχομένου της δεξαμενής), η παράδοση του υγρού αζώτου πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός 4 ωρών. Η δεξαμενή υγρού αζώτου θα παρέχει όλες τις εγγυήσεις σύμφωνα με την 2491/86 Τεχνική οδηγία του ΤΕΕ «Εγκατάσταση σε κτίρια, Αποθήκευση και διανομή Αερίων για Ιατρική χρήση» και των λοιπών κείμενων διατάξεων. Επειδή η δεξαμενή μαζί με τα εξαρτήματά της και τις σωληνώσεις της θα είναι ιδιοκτησίας του προμηθευτή, τίθεται δε στη διάθεση του Νοσοκομείου έναντι ενοικίασης, με την λήξη της σύμβασης ή την καταγγελία της, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να την αποξηλώσει και να την απομακρύνει με δικά του έξοδα από τον χώρο του ιδρύματος μετά από ακριβή συνεννόηση με το Νοσοκομείο σχετικά με το χρόνο της απομάκρυνσης. 11

12 Τον προμηθευτή βαραίνει αποκλειστικά η υποχρέωση του τακτικού ελέγχου και συντήρησης της δεξαμενής, η οποία θα βεβαιώνεται με την προσκόμιση ανά τρίμηνο στην Τεχνική Υπηρεσία του ιδρύματος, έγγραφης έκθεσης ελέγχου, συντήρησης της δεξαμενής και των παρελκομένων της. Τονίζουμε πως η οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία της δεξαμενής και των παρελκομένων της ή τυχόν απώλεια αερίου ή έλλειψη από ευθύνη του προμηθευτή, θα έχει ως αποτέλεσμα το Νοσοκομείο να προβεί στην προμήθεια επιπλέον αποθέματος υγρού αζώτου για την κάλυψη των αναγκών του ιδρύματος, υπαιτιότητα του προμηθευτή. Στην περίπτωση δε αυτή ο προμηθευτής βαρύνεται και με κάθε άλλη δαπάνη εκτός της προμήθειας (μεταφορικών, μετατροπή εγκαταστάσεων κ.λ.π.) Ο προμηθευτής φέρει ακέραια την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή τυχόν ατύχημα που θα προκληθεί σε τμήμα του Νοσοκομείου, προσωπικό ή ασθενείς από οποιαδήποτε βλάβη των εγκαταστάσεων ευθύνης και ιδιοκτησίας του. 3. ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΓΙΑ ΚΡΥΟΓΟΝΙΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 160lt Κωδικός Νοσοκομείου: Υγρό άζωτο για ιατρική χρήση καθαρότητας: τουλάχιστον 99,50% κατ όγκο. Ενδεικτική συνολική ζητούμενη ποσότητα: 160,00lt περίπου. Πιθανή δαπάνη:177,12 Το υγρό άζωτο θα μεταφέρεται με βυτιοφόρο όχημα του προμηθευτή και θα παραδίδεται, παρουσία επιτροπής του Νοσοκομείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (07:00 15:00). Η μέτρηση των παραδιδόμενων ποσοτήτων θα γίνεται με τους ηλεκτρονικούς ογκομετρητές των βυτιοφόρων σε lt. Οι συντελεστές μετατροπής που ισχύουν είναι οι παρακάτω: Κg Lt (υγρή κατάσταση) m3 (αέρια κατάσταση) 1,000 1,237 0,872 0,808 1,000 0,705 1,147 1,419 1,000 Ο προμηθευτής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2000 και ISO 13485:2003 από επίσημο οργανισμό για τη μεταφορά ιατρικών αερίων. Η τιμή του υγρού αζώτου θα δίδεται σε /lt. Το κόστος μεταφοράς του αζώτου θα περιλαμβάνεται στην τιμή αγοράς του. Η καθαρότητα του υγρού αζώτου να είναι όπως ορίζεται από τον Ε.Ο.Φ 99,50% κατ όγκο. Με την προσφορά του ο προμηθευτής θα καταθέσει, με ποινή απόρριψης, την άδεια κυκλοφορίας του Ε.Ο.Φ για την παραγωγή του υγρού αζώτου. 12

13 4. ΦΙΑΛΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ Οι προδιαγραφές αυτές αφορούν αγορά ή διακίνηση φιαλών ιατρικών αερίων. Οι φιάλες που θα περιέχουν ιατρικά αέρια θα είναι από ειδικό χάλυβα, κυλινδρικές, κατάλληλες για την αποθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή. Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των αερίων εντός σιδηροφιαλών στο Νοσοκομείο στις αποθήκες του κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αν το Νοσοκομείο δεν διαθέτει επαρκή αριθμό φιαλών, τότε ο προμηθευτής θα παραχωρεί φιάλες έναντι μηνιαίου μισθώματος το οποίο θα αναφέρει στην προσφορά του. Η τιμή του μισθώματος των φιαλών θα δοθεί σε /μήνα/ φιάλη. Επίσης το Νοσοκομείο μπορεί να αγοράσει φιάλες έναντι της προσφερόμενης τιμής από την εταιρεία με τους όρους που ακολουθούν. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δώσουν τιμή αγοράς φιάλης (ακολουθεί τύπος φιαλών). Η πίεση στις φιάλες ιατρικών αερίων που βρίσκονται σε αέρια μορφή καθορίζονται για κάθε είδος ιατρικού αερίου στην τεχνική οδηγία ΤΕΕ 2491/86 και στις λοιπές κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αγοράς πάντως φιαλών, η πίεση λειτουργίας των φιαλών πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να είναι για το οξυγόνο 200 bar και η χωρητικότητα έως 10 m 3, για το πρωτοξείδιο του αζώτου έως 35Κg - 45bar, για το διοξείδιο του άνθρακα 35kg - 80bar, για τον Ιατρικό πεπιεσμένο αέρα έως 10 m 3 200bar, για το Αργόν έως 1,60 ή έως 3,20m 3 200bar.. Η τιμή που θα δοθεί για το οξυγόνο, το αργόν και τον πεπιεσμένο αέρα θα είναι σε /m 3 για το δε πρωτοξείδιο του αζώτου και το διοξείδιο του άνθρακα σε /Kg. Όλες οι φιάλες που ενδέχεται να αγορασθούν από το Νοσοκομείο θα είναι καινούργιες και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό Ε.Λ.Ο.Τ του τελευταίου δωδεκαμήνου. Για την σήμανση των φιαλών ισχύει το άρθρο 3 της Υ.Α 1045/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88). Τα είδη των φιαλών που ενδέχεται να αγοραστούν και θα πρέπει να δοθεί τιμή για αυτό το σκοπό είναι: 1. Φιάλες αέριου Ο 2, καθαρότητας όπως καθορίζεται από τον Ε.Ο.Φ σε 99,5% κατ όγκο, τύπου Β50, υδραυλικού όγκου 50 lt, χωρητικότητας έως 10m 3, πίεσης 200 bar. Κωδικός Νοσοκομείου: Ενδεικτική ζητούμενη ποσότητα: m3 σε φιάλες των 50lt. Πιθανή δαπάνη: 2.745,36 2. Φιάλες αέριου Ο 2, καθαρότητας όπως καθορίζεται από τον Ε.Ο.Φ. σε 99,5% κατ όγκο, τύπου Β10, υδραυλικού όγκου 10lt, πίεσης 200 bar. Κωδικός Νοσοκομείου: Ενδεικτική ζητούμενη ποσότητα: 120τεμ. σε φιάλες των 10 lt. Πιθανή δαπάνη:1.047,96 3. Φιάλες Ο 2, καθαρότητας όπως καθορίζεται από τον Ε.Ο.Φ. σε 99,5% κατ όγκο, τύπου Β5, υδραυλικού όγκου 5lt, πίεσης 200 bar. Κωδικός Νοσοκομείου: Ενδεικτική ζητούμενη ποσότητα: 900τεμ. σε φιάλες των 5 lt. Πιθανή δαπάνη:5.867,10 4. Φιάλες Ν 2 Ο, καθαρότητας όπως καθορίζεται από τον ΕΟΦ 99,5% κατ όγκο, τύπου Β50, υδραυλικού όγκου 50lt, χωρητικότητας 35Kg, πίεσης 45bar. Κωδικός Νοσοκομείου:

14 Ενδεικτική ζητούμενη ποσότητα Kg σε φιάλες των 50lt. Πιθανή δαπάνη:13.579,20 5. Φιάλες CO 2, καθαρότητας 99,995% κατ όγκο, τύπου Β50, υδραυλικού όγκου 50lt, χωρητικότητας 35kg, πίεσης 80bar. Κωδικός Νοσοκομείου: Ενδεικτική ζητούμενη ποσότητα: 2.580,00kg σε φιάλες των 50lt. Πιθανή δαπάνη:2.570,45 6. Φιάλες CO 2, καθαρότητας 99,995% κατ όγκο, τύπου Β10, υδραυλικού όγκου 10lt, χωρητικότητας έως 8kg, πίεσης 80bar. Κωδικός Νοσοκομείου: Ενδεικτική ζητούμενη ποσότητα: 180 τεμ. σε φιάλες των 10lt. Πιθανή δαπάνη:1.771,20 7. Φιάλες RESPAL, Β50, υδραυλικού όγκου 50lt, χωρητικότητας έως 10m 3, πίεσης 200bar. Ο ιατρικός πεπιεσμένος αέρας θα είναι καθαρός και κατάλληλος για ιατρική χρήση χωρίς προσμίξεις ελαίων κ.λ.π. Κωδικός Νοσοκομείου: Ενδεικτική ζητούμενη ποσότητα: 120m 3 σε φιάλες των 50lt. Πιθανή δαπάνη:516,60 8. Φιάλες μείγματος αερίων, τύπου Β10, υδραυλικού όγκου 10lt, με περιεκτικότητα σε συμπυκνωμένα αέρια σε ποσοστά: CH4 30,00% ± 0,005% CO 30,00% ± 0,005% O2 20,00% ± 0,1% N2 balance Κωδικός Νοσοκομείου: Ενδεικτική ζητούμενη ποσότητα: 40lt σε φιάλες των 10lt. Πιθανή δαπάνη: 1.722,00 9. Φιάλες Αργόν, καθαρότητας 99,995%, τύπου Β10, υδραυλικού όγκου 10lt, χωρητικότητας έως 1,60m 3 ή έως 3,20m 3, πίεσης 200bar. Κωδικός Νοσοκομείου: Ενδεικτική συνολική ποσότητα 130 m 3. Πιθανή δαπάνη:2.398,50 Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει με ποινή απόρριψης με την προσφορά του την άδεια παραγωγής και εμφιάλωσης ιατρικών αερίων που χορηγούνται από τον Ε.Ο.Φ και τις αρμόδιες αρχές για την λειτουργία των εργοστάσιων παραγωγής τους. Οι προσφερόμενες φιάλες ιατρικών αερίων θα φέρουν ειδικά κλείστρα, ασφαλή και σημάνσεις (χρωματισμένες και αναγραφόμενες ενδείξεις) σχετικές με την ταυτοποίηση των φιαλών και τα αέρια που περιέχουν, όπως ορίζονται από τον νόμο και τους αρμόδιους φορείς (Υπουργείο Βιομηχανίας, Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας, Ε.Λ.Ο.Τ ). Οι φιάλες θα πρέπει να είναι χρωματισμένες σύμφωνα με τους κανονισμούς του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), της Τ.Ο.ΤΕ.Ε. 2491/86 και του άρθρου 3 της Υ.Α 1045/929/88 ΦΕΚ 370/Β/ Οι χρωματισμοί και τα κλείστρα των φιαλών θα είναι σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 17 της Υπουργικής απόφασης 10451/929/88 (Φ.Ε.Κ 370/Β/9-6-88). 14

15 Ειδικότερα για το: 1. Οξυγόνο: α)θα φέρουν πάντοτε κάλυμμα στο κλείστρο. β)το κάλυμμα του κλείστρου και ένας δακτύλιος στο λαιμό της φιάλης φάρδους τουλάχιστον 10,00cm, που θα αρχίζει από τη βάση κλείστρου, θα είναι βαμμένο με χρώμα λευκό. γ)κάθε φιάλη οξυγόνου θα έχει γραμμένα με μαύρα γράμματα τη λέξη «ΟΞΥΓΟΝΟ %» μέσα στον άσπρο δακτύλιο. Τα γράμματα θα είναι μήκους 2,00cm και αναλόγου φάρδους. δ)θα φέρουν κλείστρο θηλυκό, δεξιόστροφο, διαμέτρου 22,91mm και βήματος 1,814mm. ε)θα προσαρμόζονται σε υποδοχή (του Νοσοκομείου) αρσενική, δεξιόστροφη, διαμέτρου 22,91mm και βήματος 1,814mm. στ)θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες χρήσης καθώς και τις προφυλάξεις. 2. Πρωτοξείδιο του αζώτου: α)θα φέρουν πάντοτε κάλυμμα στο κλείστρο. β)θα είναι βαμμένες με τον ίδιο τρόπο, όπως οι φιάλες οξυγόνου, αλλά με χρώμα μπλε. γ)θα έχουν γραμμένες στο μπλε δακτύλιο με γράμματα λευκά μήκους 2,00cm και αναλόγου φάρδους τις λέξεις «ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ %». δ)θα φέρουν κλείστρο θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 26,00mm και βήματος 1,50mm. ε)θα προσαρμόζονται σε υποδοχή (του Νοσοκομείου) αρσενική, δεξιόστροφη, διαμέτρου 26,00mm και βήματος 1,50mm. στ)θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες χρήσης καθώς και τις προφυλάξεις. 3. Διοξείδιο του άνθρακα: α) θα φέρουν πάντοτε κάλυμμα στο κλείστρο. β) Θα είναι βαμμένες όπως οι φιάλες οξυγόνου και πρωτοξειδίου αζώτου (δακτύλιος κ.λ.π.) αλλά με χρώμα γκρι. γ) Θα φέρουν κλείστρο αρσενικό, δεξιόστροφο, διαμέτρου 21,70mm και βήματος 1,814mm. ε) Θα έχουν γραμμένες τις λέξεις «ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ %» μέσα στο δακτύλιο με γράμματα διαστάσεων μήκους 2,00cm και αναλόγου φάρδους, αλλά με χρώμα λευκό. στ) Θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες χρήσης καθώς και τις προφυλάξεις. 4. Πεπιεσμένος ιατρικός αέρας: α) Θα φέρουν πάντα κάλυμμα στο κλείστρο. β) Θα είναι βαμμένες με τον ίδιο τρόπο όπως οι φιάλες οξυγόνου, αλλά με χρώμα λευκό και μαύρο περίγραμμα. γ) Θα έχουν γραμμένες με μαύρα γράμματα τις λέξεις «ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ» μήκους 2,00cm και αναλόγου φάρδους. δ) Θα φέρουν κλείστρο αρσενικό, δεξιόστροφο, διαμέτρου 24,00mm και βήματος 2,00mm. 15

16 ε) Θα προσαρμόζονται σε υποδοχή θηλυκή, δεξιόστροφη, διαμέτρου 24,00mm και βήματος 2,00mm. στ) Θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα με τις προδιαγραφές και τις οδηγίες χρήσης καθώς και τις προφυλάξεις. Τονίζουμε πως η εκτέλεση των παραγγελιών για τις φιάλες ιατρικών αερίων θα πραγματοποιείται σε μία (1) εργάσιμη ημέρα για τις φιάλες ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου και για τις ενοικιαζόμενες με το σύστημα της γεμάτης έναντι κενής. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν την εταιρεία και επίσης αποτελεί υποχρέωση της εταιρείας να παραλαμβάνει και να παραδίδει τις φιάλες στους χώρους που θα υποδεικνύει το Νοσοκομείο. ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ Κωδικός Νοσοκομείου: Ποσότητα: 110 τεμ. Πιθανή δαπάνη: 6.494,40 ΤΕΣΤ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΦΙΑΛΩΝ Κωδικός Νοσοκομείου: Ποσότητα: 30 τεμ. Πιθανή δαπάνη: 1.107,00 Θα δοθεί τιμή για τεστ υδραυλικής δοκιμής ανά φιάλη. Οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν εξοπλισμό για υδραυλικές δοκιμές φιαλών αντοχής 300 bar. ( Θα πρέπει να προσκομισθεί ανάλογο πιστοποιητικό του Ε.Λ.Ο.Τ ). Η τιμή για υδραυλική δοκιμή φιαλών θα δοθεί σε / φιάλη. ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ Κωδικός Νοσοκομείου: Ποσότητα: 24 τεμ. Πιθανή δαπάνη: 974,16 Τα κλείστρα των φιαλών θα πρέπει να είναι καινούργια και να πληρούν τους κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας καθώς και τις προδιαγραφές του Ε.Λ.Ο.Τ. Θα πρέπει να έχουν αντοχή για υδραυλική δοκιμή φιαλών έως 300bar. Οι προσφέροντες θα πρέπει να δώσουν τιμές για όλα τα είδη των κλείστρων που ενδέχεται να αγορασθούν από το Νοσοκομείο. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Άρθρο 1 ο Γλώσσα Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η σύμβαση είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων εταιρειών που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. 16

17 Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στα τεύχη του διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων προμηθειών/έργων/υπηρεσιών, καθώς και των κοινοτικών Κανονισμών περί των Ταμείων και της δημοσιονομικής διαχείρισης του κοινοτικού προϋπολογισμού. Άρθρο 2 ο Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό (α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο της παρούσας προμήθειας. (β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο Άρθρο 7 του Π.Δ. 118/2007. (γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών. Τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα φυσικά ή νομικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα οικεία επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα και να προσκομίζουν ανάλογο πιστοποιητικό. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να προσκομίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του Π.Δ. 60/2007. Τα ως άνω φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.Δ. 60/2007). Οι ενώσεις προμηθευτών και οι κοινοπραξίες προμηθευτών δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά τους. Άρθρο 3 ο Δικαιολογητικά Συμμετοχής Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και στο Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα: α.α Α. Έλληνες Πολίτες ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ και σύμφωνα με το Παράρτημα Γ. (άρθρο 6 παρ.1 περ. α και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). 2. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007). 3. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του 17

18 γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη (άρθρο 3, Ν.4250/2014). Στην υπεύθυνη δήλωση: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). 2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ήτοι: άρθρο 30 παρ. 7,9,11,14 άρθρο 31 παρ. 4,5,6, άρθρο 32 παρ. 4, 5 άρθρο 35 παρ. 5 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 18

19 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο της παρούσας διακήρυξης (πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. Β. Αλλοδαποί α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με ΦΠΑ και σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. (άρθρο 6 παρ.1 περ. α και άρθρο 25 παρ. 4 του Π.Δ. 118/2007). 2. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007). 3. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη (άρθρο 3, Ν.4250/2014). Στην υπεύθυνη δήλωση: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της , σελ. 1). δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της , σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της , σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της , σελ. 48). νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της , σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της , σελ. 76), η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α 305). 2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας 19

20 3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ήτοι: άρθρο 30 παρ. 7,9,11,14 άρθρο 31 παρ. 4,5,6, άρθρο 32 παρ. 4, 5 άρθρο 35 παρ. 5 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι δεν τελούν: Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, ή ανάλογη κατάσταση; που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι: α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο της παρούσας διακήρυξης (πίνακας δικαιολογητικών κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. Γ. Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, στις περιπτώσεις Α.Ε. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, Συγκεκριμένα: 2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια αρχή. Βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. 20

21 Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά 2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 1. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του υποψηφίου. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη (άρθρο 3, Ν.4250/2014). Από την υπεύθυνη δήλωση να προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. Δ. Συνεταιρισμοί α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. Α, Β και Γ. Διευκρινίζεται ότι : 1. το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και 2. οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ αυτόν. Ε. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή, που συμμετέχει στην ένωση. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 2. Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών, η οποία πρέπει να φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη (άρθρο 3, Ν.4250/2014). Στη δήλωση θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο 21

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5303 / 2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5303 / 2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 5303 / 2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η Υ.ΠΕ ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ-ΙΟΝ.ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αρ. 9263/14-10-2014 για την προμήθεια ΟΞΥΓΟΝΟΥ & ΟΞΕΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 11.4.2014 26.4.2014 2.5.2014 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 2.5.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 11.4.2014 26.4.2014 2.5.2014 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 2.5.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα 15.5.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 5/12) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 20-12-2013 Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Αναστάσιος Μέξιας

Διαβάστε περισσότερα

10. Γ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 5. Γ. Ν. ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ

10. Γ. Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ «ΚΑΤ» ΑΘΗΝΩΝ «ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ» 5. Γ. Ν. ΝΟΣΗΜ. ΘΩΡΑΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 e-mail: promith@hosp-alexandra.gr

Διαβάστε περισσότερα

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»

27.06.2014 04.07.2014. 11.09.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.30 π.μ. ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: A. Mέξιας ΤΗΛ.- FAX: 213 2162138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αθήνα 27.1.2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.-

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 3/11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Μαυροφρύδης Κων. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα:3.8.12 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-

ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014. Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ CPV 15800000-6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. 8258/04-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2014 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

[ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ]

[ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ] ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Γ.Ν. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Βασ. Σοφίας 80 115 28 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Μέξιας ΤΗΛ.- FAX: 2132162138

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ιωάννινα 02 07-2012 Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Aριθμ. Πρωτ. 21456 Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΒΟΛΟΣ: 14/12/2010 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 35228 «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση: ΠΟΛΥΜΕΡΗ 134,ΒΟΛΟΣ URL:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 24-07-2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υ.Π.Ε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500- ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@uhi.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2012

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 37/2012 - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ'

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα 09-09 - 2013 6 η Υ.Π.Ε Αριθμ. πρωτ. 24664 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Στ. Νιάρχου Τ.Κ. 45500-

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ.

Ημερομηνία: 29-01-2014 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 10.00 π.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Φορέας διενέργειας :Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες:Αθανασιάδης Θ. ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Κωνσταντινουπόλεως 49, 54642 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310892268, Fax 2310830359 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ - 1 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 19/2014 Eπαναληπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2010 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. ΑΝΑΛ.ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ όπως ζητούνται στο ΜΕΡΟΣ Β. ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η Υγειονομική Περιφέρεια ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ Ταχ. Δ/νση: Λ.ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Ε-MAIL : promithies@gni-hatzikosta.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 87/2011 Διεθνής πρώτος ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ 45/2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ 45/2012 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΓΝΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»

Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 Η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Ν.Π.Δ.Δ ΑΘΗΝΑ 7/10/2010 ΑΡ. ΠΡΩΤ: 11/07/1152/15474 ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα