ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ"

Transcript

1 ΕΝΙΑΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια Ιατρικών Αερίων για τις ανάγκες των Νοσοκομείων της 4 ης ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης για ένα έτος. Τα Ιατρικά Αέρια που περιλαμβάνονται στον παρόντα διαγωνισμό είναι: 1. ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 2. ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ 3. ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ 4. ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ 5. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ 6. ΥΓΡΟ ΗΛΙΟ 7. ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΟ 8. ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 9. με περιεκτικότητα σε συμπυκνωμένο αέριο: α. Οξυγόνο 50% + Άζωτο 50% β. Οξυγόνο 50% + Ήλιο 50 % γ. Οξυγόνο 30% + Ήλιο 70% δ. ΝΟ 900 ΡΡΜ σε φέρον Άζωτο ε. Οξυγόνο 26% + το υπόλοιπο Άζωτο στ. Οξυγόνο 21% + Ήλιο 24,8 % + το υπόλοιπο Άζωτο ζ. Οξυγόνο 16% + Διοξείδιο του Άνθρακα 4% + το υπόλοιπο Άζωτο η. Οξυγόνο 21,4% + το υπόλοιπο Ήλιο θ. Διοξείδιο του Άνθρακα 10% + Ήλιο 10% + Άζωτο 80% ι. Διοξείδιο του Άνθρακα 5% + Οξυγόνο 5% το υπόλοιπο Άζωτο ια. Οξυγόνο 95% + Διοξείδιο του Άνθρακα 5% ιβ. ΝΟ 25 ΡΡΜ σε Άζωτο 10. ΑΕΡΙΟ ARGON ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99,99% Στον παρόντα διαγωνισμό περιλαμβάνονται επίσης οι τεχνικές προδιαγραφές για την ενοικίαση φιαλών, για την προμήθεια φιαλών, καθώς και τεχνικοί όροι για τις απαιτούμενες σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις υδραυλικές δοκιμές των φιαλών ιδιοκτησίας των νοσοκομείων που τυχόν θα απαιτηθούν πριν την επαναπλήρωσή τους, καθώς και για την αντικατάσταση των καλύπτρων ασφαλείας σε περίπτωση απώλειας και των κλείστρων σε περίπτωση βλάβης αυτών, το χρωματισμό και την καταστροφή ακατάλληλων φιαλών. Α. Τεχνικές προδιαγραφές Ιατρικών αερίων Οι προμηθευτές ιατρικών αερίων πρέπει να πληρούν τους παρακάτω όρους και να καταθέσουν με ποινή απόρριψης με την προσφορά τους τα σχετικά δικαιολογητικά: Άδεια παραγωγής και εμφιάλωσης από τον Ε.Ο.Φ για κάθε ένα από τα προσφερόμενα ιατρικά αέρια. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 για εμφιάλωση, διανομή και εμπορία ιατρικών αερίων: οξυγόνου, πρωτοξείδιο του Αζώτου, Διοξειδίου του άνθρακα, πεπιεσμένου αέρα ιατρικής χρήσης, υγρού και αερίου αζώτου, υγρού και Σελίδα 1 από 8

2 αερίου ηλίου καθώς και των μειγμάτων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Πιστοποιητικό έγκρισης συστήματος ποιότητας από την ΕΒΕΤΑΜ για υδραυλικές δοκιμές των φιαλών. Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2008 για διανομή υγροποιημένων αερίων. Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης. Υπεύθυνη δήλωση τήρησης όλων των διαδικασιών, μεταφορά /φορτοεκφόρτωσης του εν ισχύ ΑDR επικινδύνων υλικών. Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άμεσης παράδοσης των ιατρικών αερίων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Υπεύθυνη δήλωση απόσυρσης προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως και άλλων προσώπων καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων και εξοπλισμού. Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας διάθεσης επαρκούς ποσότητας των ειδών καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Νοσοκομείων. Η καθαρότητα των ιατρικών αερίων θα είναι όπως αυτή καθορίζεται από τον Ε.Ο.Φ και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες: Ιατρικό Οξυγόνο: Ο2 99,5%, CO2 300ppm, CO 5ppm, H2O 67ppm Ιατρικό Άζωτο: Ν2 99,5%, CO2 300ppm, CO 5ppm, H2O 67ppm, Ο2 50ppm Ιατρικό πρωτοξείδιο του αζώτου: Ν2Ο 98,0%, CO2 300ppm, CO 5ppm, ΝΟΧ 2ppm, H2O 67ppm Ιατρικός Συνθετικός Αέρας: Ο2 19,95-23,63% (υπόλοιπο Ν2), H2O 67ppm χωρίς προσμίξεις ελαίων κ.λ.π. Ιατρικό διοξείδιο του άνθρακα: CO2 99,995%, CO 5ppm, ΝΟΧ 2ppm, H2O 67ppm,Total Sulphur 1ppm. Ιατρικό ήλιον : Ν2 99,5%,CH 4 50 ppm, O2 50 ppm, H2O 67ppm Η τιμή που θα δοθεί για τα ιατρικά αέρια θα είναι σε ανά m 3 ή ανά φιάλη ή ανά κιλό ή ανά λίτρα σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα : Σελίδα 2 από 8 ΕΙΔΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΙΜΗ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ έως 1 m 3 /τεμ. ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 1,1-2,1 m 3 /τεμ. ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 2,2-3,2 m 3 /τεμ. ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 3,2-4,3m 3 /τεμ. ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ 4,3-10,7 m 3 /m 3 ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ - /λίτρα ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ - /m 3 ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ - /κιλά ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ - /m 3 ΥΓΡΟ ΗΛΙΟ - /λίτρα ΑΕΡΙΟ ΗΛΙΟ - /m 3 ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ - /κιλά με περιεκτικότητα σε συμπυκνωμένο αέριο:

3 α. Οξυγόνο 50% + Άζωτο 50% - / m 3 β. Οξυγόνο 50% + Ήλιο 50 % - / m 3 γ. Οξυγόνο 30% + Ήλιο 70% - / m 3 δ. ΝΟ 900 ΡΡΜ σε φέρον Άζωτο - / m 3 ε. Οξυγόνο 26% + το υπόλοιπο Άζωτο - / m 3 στ. Οξυγόνο 21% + Ήλιο 24,8 % + το υπόλοιπο Άζωτο - / m 3 ζ. Οξυγόνο 16% + Διοξείδιο του Άνθρακα 4% + τo υπόλοιπο / m - Άζωτο η. Οξυγόνο 21,4% + το υπόλοιπο Ήλιο - / m 3 θ. Διοξείδιο του Άνθρακα 10% + Ήλιο 10% + Άζωτο 80% - / m 3 ι. Διοξείδιο του Άνθρακα 5% + Οξυγόνο 5% το υπόλοιπο Άζωτο - / m 3 ια. Οξυγόνο 95% + Διοξείδιο του Άνθρακα 5% - /λίτρα ιβ. ΝΟ 25 ΡΡΜ σε Άζωτο - / m 3 ΑΕΡΙΟ ARGON ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99,99% - / m 3 Προβλέπεται επιπλέον κόστος μεταφοράς των φιαλών. H μεταφορά θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό επικινδύνων φορτίων (ADR) Η τιμή θα δοθεί σε / δρομολόγιο ανάλογα με τον τόπο προορισμού των φιαλών και με το είδος του ιατρικού αερίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗ 1. ΦΙΑΛΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /δρομολόγιο ΑΧΕΠΑ 2 ΦΙΑΛΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /δρομολόγιο «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 3. ΦΙΑΛΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ /δρομολόγιο ΠΑΥΛΟΣ» 4. ΦΙΑΛΕΣ Κέντρο Υγείας Νέας Μηχανιώνας /δρομολόγιο 5. ΦΙΑΛΕΣ Κέντρο Υγείας Νέας Καλλικράτειας /δρομολόγιο 6. ΦΙΑΛΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ /δρομολόγιο 7. ΦΙΑΛΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ /δρομολόγιο 8. ΦΙΑΛΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ /δρομολόγιο 9. ΦΙΑΛΕΣ Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών /δρομολόγιο 10. ΦΙΑΛΕΣ Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας /δρομολόγιο 11. ΦΙΑΛΕΣ Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου /δρομολόγιο 12. ΦΙΑΛΕΣ Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου /δρομολόγιο 13. ΦΙΑΛΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ /δρομολόγιο 14. ΦΙΑΛΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ /δρομολόγιο 15. ΦΙΑΛΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /δρομολόγιο 16. ΦΙΑΛΕΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ /δρομολόγιο 17. ΦΙΑΛΕΣ Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας /δρομολόγιο 18. ΦΙΑΛΕΣ Κέντρο Υγείας Δικαίων /δρομολόγιο 19. ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝ. ΝΟΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /δρομολόγιο ΑΧΕΠΑ 20. ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ /δρομολόγιο 21. ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ /δρομολόγιο 22. ΥΓΡΟ ΑΖΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» 23. ΥΓΡΟ ΗΛΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» /δρομολόγιο Σελίδα 3 από 8

4 Β. Φιάλες Ιατρικών Αερίων Στα Νοσοκομεία που δεν έχουν επαρκή αριθμό φιαλών, ο προμηθευτής θα παραχωρεί φιάλες έναντι μηνιαίου μισθώματος), το οποίο θα περιλαμβάνεται στην οικονομική προσφορά του. Στην οικονομική προσφορά του επίσης θα περιλαμβάνεται και η τιμή προμήθειας καινούργιων και αμεταχείριστων φιαλών (διαφόρων μεγεθών). Οι φιάλες θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Θα είναι κατασκευασμένες από ειδικό χάλυβα, κυλινδρικές για την αποθήκευση του αερίου σε αμιγώς αέρια μορφή ή υγροποιημένο υπό πίεση. Θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας καθώς και την ΑΠ Β 10451/929/88 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 370/Τεύχος Β /9-6-88). Η πίεση λειτουργίας των φιαλών, ανάλογα με το είδος των ιατρικών αερίων που περιέχουν, τα οποία βρίσκονται σε αέρια μορφή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την τεχνική οδηγία ΤΕΕ 2491/86. Οι φιάλες Θα φέρουν ειδικά κλείστρα ασφαλή και σημάνσεις (χρωματισμένες και αναγραφόμενες ενδείξεις) σχετικές με την τυποποίηση των φιαλών και τα αέρια που περιέχουν σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ και της Τ.Ο.ΤΕ.Ε. 2491/86 και την Υ.Α 10451/929/88 ΦΕΚ 370/Β/ όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Υ.Α /206/89 (ΦΕΚ 466/Β/ ) Χρωματισμός φιαλών: Οξυγόνο: Λευκό χρώμα (λαιμός και σώμα) Πρωτοξείδιο του αζώτου: Μπλε λαιμός-λευκό σώμα. Άζωτο: Μαύρος λαιμός - Λευκό σώμα. Διοξείδιο του άνθρακα: Γκρι λαιμός-λευκό σώμα. Ηλιον: καφέ λαιμός-σώμα γκρι. Ιατρικός Συνθετικός Αέρας: Λευκό-μαύρη οριζόντια ρίγα στο λαιμόλευκό σώμα. Χαρακτηριστικά κλείστρων: Οξυγόνο: Θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 22,91 mm και βήματος 1,814 mm. Πρωτοξείδιο του αζώτου: θηλυκό δεξιόστροφο διαμέτρου 26 mm και βήματος 1,50 mm. Άζωτο: αρσενικό δεξιόστροφο διαμέτρου 21,7 mm και βήματος 1,814 mm. Διοξείδιο του άνθρακα: αρσενικό δεξιόστροφο διαμέτρου 21,7 mm και βήματος 1,814 mm. Ήλιον: αρσενικό δεξιόστροφο διαμέτρου 21,7 mm και βήματος 1,814 mm. Ιατρικός Συνθετικός Αέρας: αρσενικό δεξιόστροφο διαμέτρου 24 mm και βήματος 2 mm. Όλες οι φιάλες που ενδέχεται να προμηθευτούν τα Νοσοκομεία εκτός των παραπάνω χαρακτηριστικών θα πρέπει είναι αχρησιμοποίητες του τελευταίου δωδεκαμήνου και θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό του κατασκευαστή. Σελίδα 4 από 8

5 Η τιμή του μισθώματος των φιαλών καθώς και η τιμή αγοράς φιαλών θα δοθεί σε αναλόγως του μεγέθους και του είδους του ιατρικού αερίου σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: ΕΙΔΟΣ ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 0,6 m 3 ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 1 m 3 ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 1,4 m 3 ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 2 m 3 ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 4 m 3 ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 8 m 3 ΑΕΡΙΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΙΑΤΡΙΚΟ 10 m 3 ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ 1 m 3 ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ 2 m 3 ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ 4 m 3 ΑΕΡΙΟ ΑΖΩΤΟ 10 m 3 ΑΕΡΙΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡ. 1 kgr ΑΕΡΙΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡ. 2 kgr ΑΕΡΙΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡ. 5 kgr ΑΕΡΙΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡ. 7,5 kgr ΑΕΡΙΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡ. 15 kgr ΑΕΡΙΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡ. 20 kgr ΑΕΡΙΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΑΝΘΡ. 35 kgr ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ 1 m 3 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ 2 m 3 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ 4 m 3 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ 8 m 3 ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ 10 m 3 ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 2 kgr ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 3 kgr ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 5 kgr ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 6 kgr ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 7,5 kgr ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 10 kgr ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 15 kgr ΠΡΩΤΟΞΕΙΔΙΟ ΑΖΩΤΟΥ 35 kgr Οξυγόνο 50% + Άζωτο 50% 10 m 3 Οξυγόνο 50% + Ήλιο 50 % 10 m 3 Οξυγόνο 30% + Ήλιο 70% 10 m 3 Σελίδα 5 από 8

6 ΝΟ 900 ΡΡΜ σε φέρον Άζωτο Οξυγόνο 26% + το υπόλοιπο Άζωτο Οξυγόνο 21% + Ήλιο 24,8 % + το υπόλοιπο Άζωτο Οξυγόνο 16% + Διοξείδιο του Άνθρακα 4 % + τo υπόλοιπο Άζωτο Οξυγόνο 21,4% + το υπόλοιπο Ήλιο Διοξείδιο του Άνθρακα 10% + Ήλιο 10% + Άζωτο 80% Διοξείδιο του Άνθρακα 5% +Οξυγόνο 5% + το υπόλοιπο Άζωτο Οξυγόνο 95% + Διοξείδιο του Άνθρακα 5% ΝΟ 25 ΡΡΜ σε Άζωτο ΑΕΡΙΟ ARGON ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑΣ 99,99% Γ. Εμφιάλωση φιαλών ιατρικών αερίων Οι φιάλες είτε είναι ιδιοκτησίας των Νοσοκομείων είτε του αναδόχου, θα πρέπει να υπόκεινται σε έλεγχο πριν την εμφιάλωσή τους προκειμένου να διαπιστώνεται η καταλληλότητά τους σύμφωνα με την ΥΑ ΑΠ Β 10451/929/88 (ΦΕΚ370/τεύχος Β/ και την ΥΑ 14165/Φ17.4/373/ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 15), όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν. Στις περιπτώσεις αυτές θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες: Έλεγχος υδραυλικής δοκιμής Αντικατάσταση κλείστρου με καινούρια, αμεταχείριστα που να πληρούν τους κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας και τις προδιαγραφές του TPED. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση καλύπτρου ασφαλείας κλείστρου φιάλης Χρωματισμός φιάλης με το κατάλληλο κωδικό χρώμα όπως προβλέπεται από τον ΕΛΟΤ Υποχρεωτική καταστροφή ακατάλληλων φιαλών ιατρικών αερίων βάσει της Υ.Α. Αριθ. α.π. Β 10451/929/88 κατόπιν έγγραφης ενημέρωσης και ανάθεσης από το Νοσοκομείο Θα δοθεί τιμή για υδραυλική δόκιμη φιαλών σε / φιάλη για τις φιάλες ιδιοκτησίας των Νοσοκομείων. Οι υδραυλικές δοκιμές φιαλών του αναδόχου βαρύνουν τον ίδιο. Σελίδα 6 από 8

7 Δ. Κλείστρα φιαλών Τα κλείστρα των φιαλών θα είναι καινούργια και θα πληρούν τους κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ. Θα δοθούν τιμές για όλα τα είδη των κλείστρων που ενδέχεται να αγορασθούν από τα Νοσοκομεία. Στην τιμή του κλείστρου θα περιλαμβάνεται και η δαπάνη αντικατάστασής τους. Στην οικονομική προσφορά επίσης θα δοθεί τιμή και για τα καλύμματα κλείστρων που λόγω πιθανής απώλειας θα προμηθεύονται τα Νοσοκομεία. Ε. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των αερίων εντός σιδηροφιαλών στην προσβάσιμη από τα οχήματα του προμηθευτή κεντρική αποθήκη του κάθε Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ύστερα από έγγραφη παραγγελία. Η εκτέλεση των παραγγελιών θα γίνεται το πολύ σε 5 εργάσιμες ημέρες για τις φιάλες ιδιοκτησίας του Νοσοκομείου (συνολικός χρόνος για την παραλαβή, γέμιση και επιστροφή) και 2 εργάσιμες ημέρες για τις ενοικιαζόμενες με το σύστημα της γεμάτης έναντι κενής. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης παράδοσης. Επίσης στην περίπτωση που οι φιάλες ιδιοκτησίας των Νοσοκομείων χρήζουν εργασιών όπως περιγράφονται στην παράγραφο Γ, ο χρόνος παράδοσης αυξάνεται ανάλογα με την απαιτούμενη υπηρεσία. Για λόγους ασφαλούς διακίνησης οι διακινούμενες φιάλες προς αναγόμωση θα πρέπει να φέρουν πάντα το ειδικό κάλυπρο ασφαλείας του κλείστρου αυτών. Σε περίπτωση απώλειας του καλύπτρου από το Νοσοκομείο, θα γίνεται από τον ανάδοχο νέα τοποθέτηση καλύπτρου με χρέωση του Νοσοκομείου αφού προηγηθεί έγγραφη ενημέρωση. Για τη διασφάλιση της ιχνηλασιμότητας προϊόντων (ιατρικά αέρια) και μέσων (φιαλών, ο προμηθευτής εμφιαλωμένων ιατρικών αερίων θα πρέπει σε κάθε παράδοση να μπορεί να γνωστοποιήσει στο Νοσοκομείο τον αριθμό των φιαλών που βρίσκονται σε αυτό (είτε ιδιόκτητων είτε χορηγημένων), αναφέροντας: α) τον σειριακό αριθμό αυτών, β) την ημερομηνία διενέργειας της τελευταίας υδραυλικής δοκιμής αυτών και γ) την ημερομηνία λήξης του περιεχόμενου ιατρικού αερίου αυτών. Ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει κατάλληλα οργανωμένο και στελεχωμένο τεχνικό τμήμα στην περιοχή της έδρας του Νοσοκομείου, το οποίο παρέχει ταχεία και αποτελεσματική τεχνική εξυπηρέτηση. Ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει κάθε πρόσφορο στοιχείο, από το οποίο θα αποδεικνύεται ότι πληροί τις πιο πάνω απαιτήσεις (διεύθυνση της εγκατάστασης, απασχολούμενο προσωπικό, τεχνικά μέσα κ.λ.π). Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα στην περιοχή της έδρας του Νοσοκομείου (ή τουλάχιστον στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας), οφείλουν να εκθέτουν στην προσφορά τους τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ανταποκριθούν έγκαιρα στις εκάστοτε ανακύπτουσες ανάγκες των Νοσοκομείων. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους βεβαίωση ή άλλο αντίστοιχο έγγραφο του οίκου κατασκευής του προσφερόμενου είδους, από το οποίο θα προκύπτει ότι η προσφέρουσα εταιρία είναι εξουσιοδοτημένη Σελίδα 7 από 8

8 για την παροχή πλήρους τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης αυτού ή ότι έχει τέτοια δυνατότητα. Τα Νοσοκομεία έχουν δικαίωμα να επιθεωρήσουν τις εγκαταστάσεις των συμμετεχόντων, ώστε να βεβαιωθούν για την δυνατότητα αυτών να ανταποκριθούν σε όσα ζητούνται με την διακήρυξη. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ ΧΛΙΟΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΛΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Σελίδα 8 από 8

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ : ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 22-6-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Αντικείμενο της προμήθειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ (LED) ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΎ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1045/2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙOY E06) Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012) Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων)

ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών µηχανηµάτων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Υποέργο 4 Προµήθεια ακτινολογικών

Διαβάστε περισσότερα

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

-ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ- -ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ- ΠΡΟΣ: ΓΕΝ/Ε1 ΑΣ ΔΔΜΝ/Ε3 ΔΝΕ- ΚΕΦΝ/ΑΕΠ (3 αντίγραφα) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΝ Τηλ: 210-3484259

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 43/2014 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ2/1211/12-02-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Ταχ. Δ/νση: Νοσοκομείου 1 Τ.Κ. 61100 - ΚΙΛΚΙΣ Email : promithies@ghkilkis.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Απόφασης 459/2014 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ (Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ακαδημίας 50, 106 79 Αθήνα ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Λ. ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11 Αθήνα 8/5/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.Γ99Φ/58 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Χ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ & ΑΝ.ΥΓ.ΥΛΙΚΟΥ Ταχ, Δ/νση: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 16 Πληροφορίες: Αικ.Γωγόλου Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5249743 Fax: 210 5224461 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ)

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ Αναθέτουσα Αρχή :

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ 15PROC002603797 ΕΛΛΗΝΙΚΗ 2015-02-27 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΥΡΟΥ «ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ & ΠΡΩΙΟ» Γ.Ν. Κ.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Τραχανάς Κωνσταντίνος Τηλ.:2531352405 E-mail: k.traxanas@komotini.gr «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002622215 2015-03-06

15PROC002622215 2015-03-06 Αναρτητέα στο Μητρώο Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π/5/15 ΤΕΥΧΟΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. CPV 90524400-0 προϋπολογισμός: 30.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ : 03/03/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ : 2619 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, TK 15236, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ ΤΗΛ: 213-2052518/508 ΦΑΞ: 213-2052441

Διαβάστε περισσότερα

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Ο Συντάξας. όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:10/9/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός μελέτης:17/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Προμήθεια καυσίμων & ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ελαιολιπαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ.ΓΕΜΗ 58231.004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η AΡΙΘ. 780/30.1.2015

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα