ΕΤΗΣΙA OIKONOMIKH EKΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙA OIKONOMIKH EKΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ"

Transcript

1 ΕΤΗΣΙA OIKONOMIKH EKΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 2008

2

3 ΕΤΗΣΙA OIKONOMIKH EKΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ &.ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.ΤΟΥ.ΟΜΙΛΟΥ.2008

4

5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΤΟΜΟ IΣTOPIKO 6 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙOΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.- ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥAΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡ. 7 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν.3401/ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ...115

6

7 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡOΦOΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1973 με τη μορφή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), σαν συνέχεια ατομικής επιχείρησης η οποία προϋπήρχε από το 1968 και μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Eταιρία (Α.Ε.Β.Ε.) το Από τον Απρίλιο του 2003, η Εταιρία έχει έδρα στον Δήμο Κηφισιάς Αττικής, Ξενίας 5 & Χαριλάου Τρικούπη και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 2716/06/Β/86/43/Η. Η διάρκειά της έχει ορισθεί σε εξήντα χρόνια και λήγει το έτος Είναι Ελληνική Ανώνυμη Εταιρία και υπόκειται στο Νόμο περί Ανωνύμων Εταιριών του Κ.Ν. 2190/1920. Η Εταιρία περαιτέρω δεσμεύεται λόγω του ότι οι μετοχές της είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από διατάξεις που διέπουν τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίες. Σκοπός της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού της είναι: α) H εν γένει άσκηση εμπορίου με εισαγωγές, εξαγωγές και αντιπροσωπεύσεις οίκων του εξωτερικού. β) H ίδρυση και εκμετάλλευση Bιομηχανικών Mονάδων περιλαμβανομένων ειδικότερα μονάδων παραγωγής ταινιών συσκευασίας πάσης φύσεως μεταλλικών ή πλαστικών. γ) H παραγωγή και η εμπορία πάσης φύσεως υλικών και μηχανημάτων συσκευασίας καθώς και των αντιστοίχων πρώτων υλών, όπως επίσης και η προώθηση πωλήσεων των εν λόγω ειδών με κάθε τρόπο ή μέσο και η σύνταξη σχετικών μελετών. δ) H κατάρτιση τεχνικών μελετών και η παροχή τεχνογνωσίας (know-how) για κατασκευή, καθώς και η κατασκευή πάσης φύσεως βιομηχανικού εξοπλισμού και συναφών γραμμών παραγωγής. ε) Για την επίτευξη του σκοπού της η Εταιρία δύναται ενδεικτικά: i. να ιδρύει άλλες εταιρίες οποιασδήποτε μορφής, να συμμετέχει ή να εξαγοράζει υφιστάμενες εταιρίες και επιχειρήσεις ii. να ιδρύει οπουδήποτε υποκαταστήματα, γραφεία και παραρτήματα, iii. να συνεργάζεται με φυσικά και νομικά πρόσωπα, που έχουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς ή συμπληρωματικούς ή απλώς χρήσιμους με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα στην εταιρία. iv. να λαμβάνει δάνεια, να παρέχει εγγυήσεις και αντεγγυήσεις υπέρ συνδεδεμένων εταιριών και υπέρ τρίτων, με ή χωρίς παροχή ασφάλειας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι συναφείς ή συνδέονται με την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, v. να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του Ελληνικού ή οιουδήποτε αλλοδαπού Δημοσίου ή οιουδήποτε δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα προς το σκοπό ανάληψης έργων, να λαμβάνει επιδοτήσεις και γενικά να συνάπτει συμβάσεις κάθε μορφής με σκοπό την προώθηση του έργου της εταιρίας. Η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. διαθέτει δυο παραγωγικές μονάδες (Oινόφυτα Βοιωτίας και Αλεξανδρούπολη) οι οποίες παράγουν η μεν πρώτη μεταλλική και πλαστική ταινία περίδεσης, η δε δεύτερη εκτατό και θερμοσυρρικνωτικό φιλμ συσκευασίας (stretch film και shrink film), αυτοκόλλητες ταινίες και χαρτογωνίες. Επίσης η Εταιρία μέσω του δικτύου θυγατρικών της, διαθέτει παραγωγική δραστηριότητα υλικών και μηχανών συσκευασίας στην Ευρώπη, την Β.Αμερική και την Ινδία προσφέροντας τη συνολική λύση στον τομέα της δευτερογενούς συσκευασίας. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στα υλικά συσκευασίας, πλαστικές ταινίες περίδεσης παράγονται στην Ισπανία, στη Γερμανία, στην Πολωνία και στις ΗΠΑ, εκτατό φιλμ συσκευασίας (stretch film) παράγεται στην Πολωνία, θερμοσυρρικνωτικό φιλμ συσκευασίας (shrink film) παράγεται στη Ρουμανία, ενώ στη Γερμανία παράγονται, επιπλέον, χαρτογωνίες και ειδικοί ιμάντες περίδεσης.

8 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Όσον αφορά στις μηχανές συσκευασίας, στην Ιταλία παράγονται κλειστικές μηχανές χαρτοκιβωτίων με αυτοκόλλητες ταινίες (tape carton sealers), μηχανές περιτύλιξης με εκτατό φιλμ συσκευασίας, φλεξοεκτυπωτικές μηχανές αυτοκόλλητων ταινιών και dispensers, εργαλεία συσκευασίας για εφαρμογές με μεταλλική και πλαστική ταινία περίδεσης, θερμοσυρρικνωτικές μηχανές συσκευασίας καθώς και εξαρτήματα και ανταλλακτικά μηχανών συσκευασίας, στη Γερμανία παράγονται μηχανές περίδεσης (strapping machines), στον Καναδά παράγονται μηχανές περιτύλιξης με εκτατό φιλμ συσκευασίας (stretch wrapping machines) και μηχανές περίδεσης (strapping machines), στη Ρουμανία παράγονται μηχανές περιτύλιξης και θερμοσυρρικνωτικές μηχανές και στις ΗΠΑ (Ohio) συναρμολογούνται ολοκληρωμένες γραμμές συσκευασίας. Η Εταιρία στην Ελλάδα έχει καθαρά εξαγωγικό προσανατολισμό και οι εξαγωγές της απορροφούν το 86% των ετήσιων πωλήσεών της (στοιχεία 2008). Η Μ.Ι.ΜAΪΛΛHΣ Α.Ε.Β.Ε. έχει καταφέρει να εδραιώσει τη θέση της στις διεθνείς αγορές, στηριζόμενη στην ποιότητα των προϊόντων της, στην ανάπτυξη και διατήρηση ισχυρών δικτύων διανομής και στην παροχή αποτελεσματικής εξυπηρέτησης προς τους πελάτες της ΣΥΝΤΟΜΟ IΣTOPIKO Oι κυριότεροι χρονικοί σταθμοί στην πορεία της Εταιρίας είναι οι ακόλουθοι: 1968 Ιδρύεται η Εταιρία από τον κ. Μιχαήλ Ι. Μαΐλλη με τη μορφή ατομικής επιχείρησης Η Εταιρία μετατρέπεται σε Ε.Π.Ε Η Εταιρία μετατρέπεται από Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.Β.Ε Η Εταιρία λαμβάνει από το Εμπορικό, Βιοτεχνικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, βραβείο για τα εξαγωγικά της επιτεύγματα την περίοδο Tο Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας πιστοποιείται κατά ISO 9002 που αφορά τη δραστηριότητα της επιχείρησης για Παραγωγή και Eμπορία Xαλυβδοταινίας Συσκευασίας. Tο πιστοποιητικό αυτό ισχύει έως Η Εταιρία είναι από τις 20 πρώτες επιχειρήσεις στην Ελλάδα στις οποίες χορηγήθηκε το ανωτέρω πιστοποιητικό και είναι η πρώτη Εταιρία στον κλάδο της μεταλλουργίας και επεξεργασίας μετάλλων που έλαβε ανάλογο πιστοποιητικό Η Eταιρία εισάγει τις μετοχές της στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. Την ίδια χρονιά ιδρύονται οι δύο πρώτες θυγατρικές εταιρίες της ΜΙΧΑΗΛ.Ι.ΜAΪΛΛHΣ Α.Ε.Β.Ε. Η πρώτη με έδρα τη Σόφια της Βουλγαρίας (Αύγουστος 94) και η δεύτερη με έδρα το Βουκουρέστι της Ρουμανίας (Δεκέμβριος 94). Σκοπός των δύο εταιριών είναι η ανάπτυξη δικτύου διανομής για τα προϊόντα της Εταιρίας στην Βαλκανική. Επιπλέον, μέσω της M.J. ΜΑILLIS Romania, η Εταιρία αναπτύσσει και παραγωγική δραστηριότητα Ιδρύεται το Μάρτιο η πρώτη θυγατρική Εταιρία στην Ελλάδα με την επωνυμία STRAPTECH Α.Ε. με αντικείμενο εργασιών τη μελέτη, κατασκευή και διάθεση αυτομάτων μηχανών και συγκροτημάτων συσκευασίας καθώς και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή ταινιών και άλλων υλικών συσκευασίας. Τον ίδιο χρόνο εγκρίνεται από τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Έρευνας και Τεχνολογίας το πενταετές επιχειρηματικό πρόγραμμα ( ) ύψους 4,64 δισ. δραχμών, που είχε υπαχθεί στον αναπτυξιακό νόμο 2234/23α (ΦΕΚ 195/1995) και που αποτελεί το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα Εταιρίας που εγκρίθηκε με βάση το νόμο αυτό. 6

9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙA OIKONOMIKH EKΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ Η Εταιρία πραγματοποιεί μετάταξη από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών. Την ίδια χρονιά εγκρίνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης το επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρίας στη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης συνολικού ύψους 1,64 δισ. δρχ. με επιχορήγηση 62% για τη δημιουργία εργοστασίου παραγωγής πλαστικής ταινίας περίδεσης και film συσκευασίας (Ν. 1892/90). Επίσης ανανεώνεται το πιστοποιητικό διασφάλισης ISO 9002 για την τριετία Η Εταιρία στα πλαίσια της επέκτασής της στα Βαλκάνια ιδρύει νέα θυγατρική Εταιρία στην Πολωνία με έδρα τη Βαρσοβία (Μάρτιος 1997) με σκοπό την προώθηση των προϊόντων της στη χώρα αυτή. Ακόμα δημιουργεί ένα υποκατάστημα με έδρα τις Βρυξέλλες με σκοπό την ισχυροποίηση του δικτύου διανομής των προϊόντων της. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνει το επενδυτικό της πρόγραμμα (Α Φάση ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης) δύο χρόνια νωρίτερα απ ότι είχε αρχικά προγραμματισθεί, επιτυγχάνοντας εντυπωσιακή αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας και ταυτόχρονα διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της με την έναρξη παραγωγής και διάθεσης stretch και shrink film. Τον ίδιο χρόνο εγκρίνονται δυο νέα επενδυτικά προγράμματα της Εταιρίας που αφορούν στην εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο ύψους 652 εκατ. δρχ. στα Οινόφυτα και στην Β φάση του επενδυτικού προγράμματος στην Αλεξανδρούπολη ύψους 2,5 δισ. δρχ. για τη διετία Επιπλέον, το 1997 η Εταιρία προχωράει στη σύναψη επταετούς Ομολογιακού Δανείου με ιδιωτική τοποθέτηση στην αγορά του Λονδίνου ύψους 62 εκατ. DEM ( δρχ. με ισοτιμία 31/12/1997) με σκοπό την αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων (Βραχυπρόθεσμων - Μακροπρόθεσμων) Ιδρύεται νέα θυγατρική εταιρία στην Τσεχία, η M.J. ΜΑILLIS Czech SRO με έδρα την Πράγα (Απρίλιος 1998). Την ίδια χρονιά η ΜΙΧΑΗΛ Ι.ΜAΪΛΛHΣ Α.Ε.Β.Ε. εξαγοράζει στην Ισπανία την πλειοψηφία των μετοχών των εταιριών Incoplastic S.A. και Rocalu S.A. Η Incoplastic S.A. μετονομάζεται σε M.J. ΜΑILLIS Espana S.A. Eπίσης ιδρύεται νέα θυγατρική στην Αλβανία, η M.J. ΜΑILLIS Albania Ltd. Tέλος, το 1998 γίνεται αναβάθμιση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Εργοστασίου των Οινοφύτων, κατά ISO 9001 : 1994, με ισχύ έως Από το Δεκέμβριο του 2003 γίνεται περαιτέρω αναβάθμιση σε ISO 9001: 2000 με ισχύ ως Η Εταιρία συνεχίζοντας τη στρατηγική της επέκταση, προχωρεί σε περαιτέρω εξαγορές στην Αγγλία. Αρχικά η ΜΙΧΑΗΛ Ι.ΜAΪΛΛHΣ Α.Ε.Β.Ε. εξαγοράζει την εταιρία Castlegate, η οποία στη συνέχεια εξαγοράζει το Payne Strapping Systems Division (κλάδο) της εταιρίας Bunzl. Plc. H νέα εταιρία που προκύπτει μετονομάζεται σε Payne Strapping Systems Ltd. Στη συνέχεια η Payne Strapping Systems Ltd. συγχωνεύεται δι απορροφήσεως με την εταιρία Elsten Ltd. Ιδρύεται η M.J. ΜΑILLIS France SAS. Η M.J. ΜΑILLIS France SAS εξαγοράζει το 100% των εταιριών Codami SARL και Cerbere Agrafvit S.A., καθώς και το Sovarec Division (κλάδο) της εταιρίας Cerbere S.A. Στη συνέχεια η εταιρία Codami SARL μετονομάζεται σε Cerbere Sovarec S.A. και απορροφά το Sovarec division (κλάδο) της εταιρίας Cerbere S.A. Ιδρύεται η OMS ΜΑILLIS America Inc, από την κοινοπραξία ΜΙΧΑΗΛ Ι.ΜAΪΛΛHΣ Α.Ε.Β.Ε. και OMS SpA., στην πόλη Charlotte της Βόρειας Καρολίνα. Ιδρύεται νέα θυγατρική εταιρία στην Oυγγαρία, η M.J. ΜΑILLIS Hungary KFT. Η παραπάνω εταιρία αγοράζει το εμπορικό σήμα (trademark) της εταιρίας Danubia Pack καθώς και μερικά από τα πάγια της στοιχεία και μετονομάζεται σε Danubia Pack ΜΑILLIS Group. 7

10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Ολοκληρώνεται η Β φάση του επενδυτικού προγράμματος στην Αλεξανδρούπολη, ύψους 2,5 δισ. δρχ. Η Εταιρία προχώρησε στα τέλη του 1999 στην εξαγορά των εταιριών: Siat S.p.A. στην Ιταλία κατά ποσοστό 100% και των θυγατρικών της (Ar.te Srl, Gramegna S.p.A., Ipe CO, Combi Packaging Systems, Siat USA) και Columbia S.r.l στην Ιταλία κατά ποσοστό 60%. Η Siat Spa δραστηριοποιείται στην παραγωγή κλειστικών μηχανών χαρτοκιβωτίων με αυτοκόλλητες ταινίες, μηχανές περίδεσης για stretch και φλεξοεκτυπωτικές μηχανές αυτοκόλλητων ταινιών. Η Columbia S.r.l δραστηριοποιείται στην παραγωγή τσερκομηχανών Κατά την διάρκεια του έτους η Εταιρία ολοκλήρωσε μια σειρά στρατηγικών και πολύ σημαντικών εξαγορών. Συγκεκριμένα η ΜΙΧΑΗΛ Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. προχώρησε ένα ακόμη βήμα στην συμπλήρωση του εμπορικού δικτύου της στην Ευρώπη εξαγοράζοντας το 100% της αυστριακής εταιρίας CYKLOP που μετονομάσθηκε CONTIPAK, η οποία κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της δευτερογενούς συσκευασίας στην Αυστρία. Oλοκληρώθηκε επίσης η εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της Φιλανδικής εταιρίας OY ASTRAP AB. Η εν λόγω εταιρία καθώς και η 100% θυγατρική της στην Σουηδία ASTRAP AB δραστηριοποιούνται στην εμπορία των προϊόντων δευτερογενούς συσκευασίας. Τον Mάιο 2000 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της DF PARTNER SRO στην Τσεχία η οποία δραστηριοποιείται στη διακίνηση και εμπορία των προϊόντων δευτερογενούς συσκευασίας και ήταν από τους μεγαλύτερους διανομείς στην Τσεχία με εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων. Τον ίδιο μήνα επίσης ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Γερμανικής εταιρίας Sander GmbH, η οποία δραστηριοποιείται στον σχεδιασμό, παραγωγή και διάθεση αυτόματων μηχανών περίδεσης, πλαστικών ταινιών, ειδικών ταινιών περίδεσης, προστατευτικών γωνιών και αερόσακων για μεταφορά προϊόντων με container. Αξίζει δε να σημειωθεί η σημαντική επενδυτική προσπάθεια που ξεκίνησε στο 2000 στην Ρουμανία για την ολοκλήρωση ενός σύγχρονου εργοστασίου παραγωγής μηχανημάτων βασιζόμενοι στην τεχνογνωσία των παραγωγικών μηχανών του Oμίλου SIAT και SANDER σε μία χώρα με φθηνότερο κόστος παραγωγής. Η λειτουργία του εργοστασίου ξεκίνησε στο τέλος του Α εξαμήνου του Τον Ιούλιο 2000 η εταιρία SIAT SPA στην Ιταλία προχώρησε στην εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου στην εταιρία SICME SRL. Η SICME SRL είναι εξειδικευμένος παραγωγός ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανών. Τον Σεπτέμβριο 2000 η M.J. ΜΑILLIS POLAND S.P.Zo.o. προέβει στην αγορά επιχείρησης «business» και παγίων «assets» της εταιρίας MARFLEX Sp. Z.o.o. η οποία της παραχώρησε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στην εμπορική της επωνυμία την ονομασία MARFLEX. Σημειώνεται ότι η MARFLEX Sp. Z.o.o. είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός stretch film στην Aνατολική Eυρώπη κα ο μεγαλύτερος παραγωγός σε πλαστικές σακούλες στην Πολωνία με δυνατότητες εκτύπωσης υψηλής ποιότητας. Τον Δεκέμβριο 2000 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Σουηδικής εταιρίας Nydens Forpackings AB από την θυγατρική εταιρία της ΜIXAHΛ Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Astrap AB στην Σουηδία η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορική διακίνηση προϊόντων δευτερογενούς συσκευασίας. Η Εταιρία προχώρησε σε αναχρηματοδότηση του ομολογιακού δανείου ύψους 62.εκατ. DEM όπως ανερχόταν στις 31/12/1999 με μεσομακροπρόθεσμο κοινοπρακτικό δάνειο σε ευρώ ύψους 47 εκατ. λήξης και αποπληρωμής το Η Εταιρία προχώρησε σε ανανέωση του δανείου αυτού μέχρι τον Δεκέμβριο του

11 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 2001 Κατά την διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος των εξαγορών αποτέλεσμα του οποίου ήταν η παροχή ολοκληρωμένων συστημάτων συσκευασίας (end of line solutions). Kατά την διάρκεια του 2001 πραγματοποιήθηκαν οι εξής στρατηγικές εξαγορές: Τον Μάιο 2001 η Εταιρία ΜΙΧΑΗΛ Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. μέσω της ιταλικής θυγατρικής εταιρίας SIAT S.p.A προχώρησε στην εξαγορά δύο Ιταλικών εταιριών την ΜEGA S.r.l. η οποία είναι παραγωγός αυτομάτων μηχανών συσκευασίας υψηλής τεχνολογίας για εξειδικευμένες χρήσεις και την ΤΑΜ S.r.l. η οποία παράγει μηχανουργικά προϊόντα και ανταλλακτικά και χαρακτηρίζεται από μέγιστο βαθμό αυτοματοποίησης. Τον Αύγουστο 2001 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της εταιρίας United Packaging PLC μέσω της HELERO BV στην Αγγλία.H United Packaging PLC έχει ηγετική θέση στην παραγωγή και διάθεση αυτομάτων μηχανών stretch wrapping και stretch film. Τον Noέμβριο 2001 η Εταιρία προχωρά μέσω της HELERO BV στην εξαγορά της εταιρίας Samuel Strapping Systems (UK) Ltd στην Αγγλία η οποία αντιπροσώπευε την Ευρωπαϊκή δραστηριότητα της Καναδικής Εταιρίας Samuel Manu-Tech Inc.H Samuel Strapping Systems (U.K.) Ltd. έχει ηγετική θέση στην παραγωγή και διανομή υλικών και μηχανών βαρειάς συσκευασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 16/02/2001 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η δημόσια εγγραφή της θυγατρικής εταιρίας M.J. ΜΑILLIS ROMANIA S.A., τα κεφάλαια που άντλησε η εταιρία ανήλθαν σε 1.46 εκ. Δολλάρια για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της διαμέσου της προσφοράς νέων μετοχών με τιμή ROL (USD 1,69 ανά μετοχή). Επίσης το 2001 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η εγκατάσταση του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (SAP) Τον Απρίλιο η Εταιρία μέσω της θυγατρικής της EUROPACK S.A. ανακοίνωσε την εξαγορά της Καναδικής WULFTEC INTERNATIONAL Inc., του μεγαλύτερου παραγωγού μηχανών περιτύλιξης φίλμ (strech wrapping machines) στην αγορά του Καναδά ενώ η θυγατρική της SIAT S.p.A εξαγόρασε το 51% της Ολλανδικής εταιρίας Packimpro VOF, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε SIAT BENELUX B.V. Επιπρόσθετα τον Μάϊο εγκαινιάστηκε στο Βουκουρέστι η νέα γραμμή παραγωγής μηχανών συσκευασίας της M.J.ΜΑILLIS ROMANIA θυγατρικής της Εταιρίας στη Ρουμανία. Η νέα αυτή γραμμή παραγωγής αυξάνει την ετήσια παραγωγή στη συγκεκριμένη μονάδα κατά μηχανήματα και εξαρτήματα μηχανημάτων, ενώ κατασκευάστηκε για να απορροφήσει την παραγωγική δύναμη σε απλές μηχανές συσκευασίας από τις μονάδες της Ιταλίας και της Γερμανίας. Τον Ιούνιο στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, συζητήθηκε και αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, η σύντμηση της επωνυμίας της Εταιρίας από «ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.- Συστήματα Συσκευασίας» σε «Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Συστήματα Συσκευασίας» με αντίστοιχη τροποποίηση του Άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. Κατά τη διάρκεια του έτους, η Εταιρία μέσω της θυγατρικής της SIAT S.p.A. προέβη επίσης στην στρατηγικής σημασίας εξαγορά των Παγίων Στοιχείων και του Εμπορικού Σήματος της Ιταλικής F.A.I. S.r.l., εταιρίας με σημαντική παρουσία στην αγορά μηχανών θερμο-συρρίκνωσης της Ιταλίας και μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα στις αγορές της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής. Στα τέλη του έτους, η Εταιρία μέσω της θυγατρικής της SIAT S.p.A. ανακοίνωσε την κατά 30% στρατηγική συμμετοχή της στο μετοχικό κεφάλαιο της ιταλικής 3L S.r.l. μιας ταχύτατα αναπτυσσόμενης εταιρίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού και σχεδιασμού software για βιομηχανικές εφαρμογές. 9

12 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Επίσης, η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. έχοντας ολοκληρώσει επιτυχώς σε συνεργασία με την IBM την υλοποίηση του έργου εγκατάστασης πληροφοριακού συστήματος SAP στην Ελλάδα, ανακοίνωσε την έναρξη εγκατάστασης του έργου και στις θυγατρικές της στην Ιταλία (SIAT S.p.A., SICME Srl., MEGA Srl., TAM Srl. και COLUMBIA Srl.). Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και αποτελεσματικότερης λειτουργίας του δικτύου των θυγατρικών της, κάτι που η Εταιρία σχεδιάζει να επεκτείνει αργότερα και σε άλλες θυγατρικές της. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Σεπτέμβριο του 2002, στα πλαίσια έρευνας που διεξήχθη από την Growthplus, τον πανευρωπαϊκό σύνδεσμο δυναμικών επιχειρηματιών σχετικά με την κατάταξη των 500 ταχύτερα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων της Ευρώπης για το 2002, σε επίπεδο ανάπτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, από τις 27 ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν, η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. κρίθηκε ως η ταχύτερα αναπτυσσόμενη εταιρία στην Ελλάδα, ενώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η Εταιρία κατέλαβε την 19η θέση. Μέσα σε πέντε χρόνια η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. αύξησε τον αριθμό των εργαζομένων από 164 το 1996 σε στο τέλος του Στην Ιταλία, ολοκληρώθηκε από την θυγατρική SIAT S.p.a. η συγχώνευση με απορρόφηση της θυγατρικής της εταιρίας ARTE S.r.l, σύμφωνα με την οποία, όλο το ενεργητικό και παθητικό της ARTE S.r.l και όλες οι έννομες σχέσεις αυτής μεταβιβάστηκαν στην μοναδική της μέτοχο SIAT S.p.a Τον Απρίλιο η Εταιρία στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των καναλιών διάθεσης των προϊόντων της στην Αμερική ανακοίνωσε την σύσταση κοινοπραξίας μέσω της θυγατρικής της WULFTEC INTERNATIONAL INC. με την επωνυμία «ΜΑILLIS Strapping Network Llp (MSN)». Τον Μάιο η Εταιρία ανακοινώνει την εξαγορά του υπόλοιπου 40% του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής της COLUMBIA Sr.l. από τους παλαιούς της μετόχους. Τον Ιούνιο στα πλαίσια της συνέχισης του προγράμματος αναδιοργάνωσης των θυγατρικών της Εταιρίας στην Ισπανία για τις ανάγκες της εν λόγω συγχώνευσης η Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε, μοναδική μέτοχος της εταιρίας M.J.ΜΑILLIS ESPANA SL, συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής με την συνεισφορά του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην ROCALU S.L. ως μοναδική μέτοχος αυτής και στη συνέχεια η M.J.ΜΑILLIS ESPANA SL προέβη σε συγχώνευση με απορρόφηση της ROCALU S.L.. Σε συνέπεια όλων των ανωτέρω η M.J.ΜΑILLIS ESPANA SL. αποτελεί τη μοναδική ενεργό θυγατρική της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε στην Ισπανία. Τον Ιούλιο η θυγατρική της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στη Σουηδία NYDENS FORPAKINGS AB συγχωνεύεται με την επίσης θυγατρική της εταιρία M.J.ΜΑILLIS SVERIGE AB. Στα πλαίσια της εν λόγω συγχώνευσης όλο το ενεργητικό και παθητικό της συγχωνευθείσας NYDENS FORPAKINGS AB μεταβιβάστηκε στην M.J.ΜΑILLIS SVERIGE AB και κατά συνέπεια η τελευταία αποτελεί πλέον τη μοναδική ενεργό θυγατρική της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε στη Σουηδία. Επίσης στη θυγατρική της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε στην Ιταλία, SIAT S.p.A., μεταφέρθηκε όλο το ενεργητικό και παθητικό της θυγατρικής της Gramegna S.p.A. καθώς και όλες οι έννομες σχέσεις της. Τον Σεπτέμβριο στα πλαίσια της υιοθέτησης κοινής ταυτότητας μεταξύ των εταιριών του Ομίλου, ολοκληρώθηκε η διαδικασία αλλαγής της επωνυμίας της θυγατρικής της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στην Πολωνία «Marflex M.J.ΜΑILLIS Group S.p.Zoo» σε «Marflex M.J.ΜΑILLIS Poland S.p.Zoo» καθώς και της θυγατρικής στην Ουγγαρία «Danubia Pack M.J.ΜΑILLIS Group Kft» σε «Μ.J.ΜΑILLIS Hungary Packing Systems Ltd». 10

13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙA OIKONOMIKH EKΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 2008 Τον Οκτώβριο ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την ΙΒΜ η εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος SAP στις θυγατρικές της Εταιρίας στην Ιταλία. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και αποτελεσματικότερης λειτουργίας του δικτύου των θυγατρικών της Εταιρίας μέσα από τη δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων, κεντρικού ελέγχου και reporting. Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού δημιουργείται η αναγκαία υποδομή για την υιοθέτηση λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-business). Η Εταιρία σχεδιάζει να επεκτείνει αργότερα την εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος και σε άλλες θυγατρικές της. Επίσης κατά τη διάρκεια του έτους ολοκληρώθηκαν οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στην Αυστρία με την επωνυμία «CONTIPAK GmbH» και στην Σουηδία με την επωνυμία «M.J.ΜΑILLIS SVERIGE AB» Ο Όμιλος το 2004 επιτυγχάνει το στρατηγικό του στόχο για 15% οργανική αύξηση πωλήσεων και παράλληλη αύξηση της ρευστότητας, γεγονός που επιβεβαιώνει τόσο την στρατηγική ανάπτυξη του Ομίλου τα προηγούμενα χρόνια όσο και την επιτυχημένη προσπάθεια απορρόφησης και ολοκλήρωσης των τελευταίων 2 ετών. H μητρική Εταιρία Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. πραγματοποίησε έτος ρεκόρ με αύξηση πωλήσεων 37% και ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση της κερδοφορίας. Η Εταιρία προχώρησε σε ιδιαίτερα σημαντικές κινήσεις αποσκοπώντας στην ισχυροποίηση της διοικητικής της δομής, την αναδιοργάνωση των ομάδων πωλήσεων με στόχο την προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων και την προώθηση του συνόλου των προϊόντων από κάθε θυγατρική, καθώς και την επέκταση στην Αμερική με την επένδυση σε παραγωγή υλικών συσκευασίας. Η επένδυση αυτή σε συνδυασμό με την ισχυρή βάση παραγωγής μηχανών που διαθέτει ήδη στην Αμερική δημιουργεί τις προϋποθέσεις ταχύτατης ανάπτυξης επαναλαμβάνοντας το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε στην Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα : Τον Σεπτέμβριο ανακοίνωσε την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων στο Fountain Inn. Greenville της Ν.Καρολίνας στα πλαίσια των επιχειρησιακών του σχεδίων για την περαιτέρω ανάπτυξη και διείσδυση του στην αγορά της Βορείου Αμερικής. Η αγορά των εγκαταστάσεων πραγματοποιήθηκε μέσω της νέας θυγατρικής VELTA LTD η οποία μετονομάστηκε σε ΜΑILLIS STRAPPING SYSTEMS USA INC.. Τον Οκτώβριο ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στην Ευρώπη ανακοίνωσε την συμφωνία της CONTIPAK GMBH για την αγορά των αποθεμάτων αναλωσίμων υλικών συσκευασίας και εργαλείων της Austrowaren, κίνηση που αναμένεται να συνεισφέρει στην διεύρυνση της πελατειακής της βάσης στην αγορά της Αυστρίας. Στην Ιταλία η SIAT S.p.A. προέβη σε αύξηση της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της SICME Srl με την εξαγορά του υπόλοιπου 40,0% του μετοχικού της κεφαλαίου, κατέχοντας πλέον το 100,0% αυτής. Επιπλέον η SIAT S.p.a. προέβη σε αύξηση της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της θυγατρικής της MEGA Srl από 70,0% σε 99,875%. Στα πλαίσια της συνεχούς ορθολογικοποίησης των θυγατρικών της Εταιρίας η MEGA Srl ανήκει πλέον κατά 99,875% στην Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε Τον Απρίλιο η Εταιρία ολοκλήρωσε την πρώτη φάση επένδυσης παραγωγής υλικών συσκευασίας στην Βόρεια Αμερική και συγκεκριμένα πολυεστερικής πλαστικής ταινίας περίδεσης (PET Strapping). Η έναρξη λειτουργίας του νέου εργοστασίου στο Greenville της Ν. Καρολίνας έρχεται να συμπληρώσει την ισχυρή βάση παραγωγής μηχανών που διαθέτει ήδη ο Όμιλος στον Καναδά και στις Η.Π.Α., δημιουργώντας προϋποθέσεις ταχύτατης ανάπτυξης. 11

14 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Τον Ιούλιο στα πλαίσια της στρατηγικής της για γεωγραφική επέκταση και διείσδυση σε νέες αγορές, η Εταιρία ίδρυσε θυγατρική εταιρία στη Σερβία με την επωνυμία Μ.J.ΜΑILLIS d.o.o. - Beograd και έδρα το Βελιγράδι. Ο σκοπός της εταιρίας είναι η προώθηση των προϊόντων του Ομίλου στην τοπική αγορά. Τον Δεκέμβριο ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες εξαγοράς του υπολοίπου ποσοστού 55% της εταιρίας MSN που εδρεύει στη Γεωργία των ΗΠΑ και δραστηριοποιείται στη διανομή υλικών και μηχανών συσκευασίας. Η εξαγορά του 55% πραγματοποιήθηκε από την ΜΑILLIS Strapping Systems USA Inc. αντί τιμήματος δολ. ΗΠΑ. Η Wulftec Investment Ltd, θυγατρική της Wulftec International Inc και ιδρυτικό μέλος της ανωτέρω εταιρίας ΜSΝ εξακολουθεί να κατέχει το 45% της εταιρίας αυτής. Με την εξαγορά αυτή ο Όμιλος επιτυγχάνει το συνδυασμό της παραγωγικής δραστηριότητας με αυτή της διανομής, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Βορ. Αμερικής. Τον Δεκέμβριο επίσης ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η έκδοση από την Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.B.E. ομολογιακού δανείου ύψους US$ 130 εκ. ( 112 εκ.) για την αναχρηματοδότηση μακροπρόθεσμου δανεισμού. Το ομολογιακό δάνειο διατέθηκε με ιδιωτική τοποθέτηση στην αγορά των ΗΠΑ (US Private Placement), σημειώνοντας σημαντική υπερκάλυψη της αρχικής έκδοσης, και με τη συμμετοχή μερικών εκ των μεγαλύτερων θεσμικών επενδυτών των ΗΠΑ και της Μεγ. Βρετανίας. Η διάρκεια του ομολογιακού δανείου είναι 7 και 10 έτη, με αποπληρωμή κεφαλαίου στη λήξη (bullet repayment). Η τιμολόγηση ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστική και ενδεικτική της θετικής αξιολόγησης των θεσμικών επενδυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα, τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τις προοπτικές του Ομίλου. Η Βank οf America ως Sole Agent (Αποκλειστική Διοργανώτρια Τράπεζα) ανέλαβε τον συντονισμό της έκδοσης. Για τη διάθεση του ομολογιακού δανείου πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις της Διοίκησης του Ομίλου σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές σε 9 πόλεις των ΗΠΑ και της Ευρώπης, καθώς και due diligence των επενδυτών με επισκέψεις στα κεντρικά γραφεία του Ομίλου και σε παραγωγικές εγκαταστάσεις. Με την αναχρηματοδότηση αυτή, ο Όμιλος Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗ βελτιώνει τη χρηματοοικονομική του δομή, επεκτείνει τη διάρκεια των δανειακών υποχρεώσεών του εξασφαλίζοντας χαμηλότερο σταθερό επιτόκιο και κατά συνέπεια χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης και διευρύνει τις δυνατότητες άντλησης δανειακών κεφαλαίων συμπεριλαμβάνοντας, για πρώτη φορά, θεσμικούς επενδυτές των ΗΠΑ και της Μεγ. Βρετανίας Τον Μάιο η Εταιρία, σε συνέχεια της εξαγοράς από την εταιρία ΜΑILLIS STRAPPING SYSTEMS USA INC του 55% της εταιρίας MSN και προκειμένου να καταστεί μοναδικός μέτοχος αυτής, προέβη σε εξαγορά από την εταιρία του Ομίλου Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ στον Καναδά, WULFTEC INTERNATIONAL INC, της εταιρίας WULFTEC INVESTMENT Ltd κατόχου του υπολοίπου 45% της εταιρίας ΜSN και στη συνέχεια σε συγχώνευση αυτής. Oι διαδικασίες συγχώνευσης των εταιριών ΜΑILLIS STRAPPING SYSTEMS USA INC, - WULFTEC INVESTMENT Ltd ολοκληρώθηκαν τον Απρίλιο του 2006 με ισχύ από 24 Φεβρουαρίου Μετά τη συγχώνευση, οι εταιρίες WULFTEC INVESTMENT Ltd και ΜSN έπαυσαν να υπάρχουν. Η θυγατρική εταιρία, EUROPACK S.A, με έδρα το Λουξεμβούργο, υπέγραψε στις 18 Μαΐου, σύμβαση κοινοπρακτικού δανείου ύψους 70 εκατομμυρίων Ευρώ, πενταετούς διάρκειας με τη συμμετοχή Ελληνικών και ξένων τραπεζών, υλοποιώντας την απόφαση του Ομίλου για κεντρική διαχείριση των χρηματοοικονομικών αναγκών των θυγατρικών του. Τον Ιούνιο η Εταιρία έλαβε το βραβείο εξαγωγικής δραστηριότητας από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών για τη σημαντική ανάπτυξη των εξαγωγών κατά την τελευταία τριετία. 12

15 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Τον Νοέμβριο ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες σύστασης κοινοπραξίας (joint venture) στην Ινδία με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στον ευρύτερο ασιατικό χώρο, με συμμετοχή εταιριών του Ομίλου κατά ποσοστό 50% στην εταιρία STRONG STRAP PRIVATE Ltd. Η εταιρία εδρεύει στην περιοχή της Mumbai και δραστηριοποιείται στην παραγωγή πλαστικής ταινίας περίδεσης στην Ινδία ενώ αποτελεί ταυτόχρονα το όχημα για την προώθηση των προϊόντων του Ομίλου ΜΑΪΛΛΗΣ στην ευρύτερη περιοχή Κατά την διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του 2007, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του Ομίλου με στόχο τη μείωση κόστους και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, ο Όμιλος προχώρησε σε: - περιορισμό των εμπορικών θυγατρικών και δημιουργία μεγαλύτερων περιφερειακών μονάδων που θα καλύπτουν την Ευρωπαϊκή αγορά με πιο ευέλικτο και αποδοτικό τρόπο - συγκέντρωση παραγωγικών μονάδων στην Ευρώπη, στον τομέα των αυτόματων μηχανών, προκειμένου να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας και βελτίωση της παραγωγικότητας. Συγκεκριμένα, η εμπορική δραστηριότητα στην Ολλανδία απορροφήθηκε από την θυγατρική του Ομίλου με έδρα το Βέλγιο (M.J. ΜΑILLIS Belgium NV), η οποία μετονομάσθηκε σε M.J. ΜΑILLIS Benelux NV. Οι εμπορικές δραστηριότητες στη Σουηδία, την Αλβανία και τη Σερβία που γίνονταν μέσω εμπορικών θυγατρικών διεκόπησαν, για να συνεχισθούν μέσω τοπικών διανομέων. Οι δραστηριότητες παραγωγής αυτόματων μηχανών της M.J. ΜΑILLIS Systems Srl και της Mega Srl, απορροφήθηκαν από τη θυγατρική του Ομίλου Columbia Srl. Στο πλαίσιο της μείωσης των ενδιάμεσων εταιριών συμμετοχών του Ομίλου, όλες οι συμμετοχές και λοιπές δραστηριότητες της Helero B.V. μεταβιβάστηκαν στην άλλη εταιρία συμμετοχών του Ομίλου Europack S.A. Στην συνέχεια πωλήθηκαν οι εταιρίες οι οποίες παρέμειναν χωρίς δραστηριότητα, M.J. ΜΑILLIS Netherlands BV, M.J. ΜΑILLIS Sverige AB, M.J. ΜΑILLIS Albania LTD, M.J. ΜΑILLIS d.o.o. Beograd, Mega Srl και Helero B.V Το 2008 υπήρξε μια ιδιαίτερη καθώς και δύσκολη χρονιά στην οποία ο Όμιλός παρουσίασε μικτή εικόνα. Στην αρχή του έτους καταστρώθηκε και άρχισε να εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και ανάκαμψης, το οποίο είχε τρεις άξονες: i. την αποκατάσταση της κερδοφορίας σε επίπεδα ανώτερα του μέσου όρου του κλάδου, ii. την ενίσχυση της διοικητικής ομάδας διεθνώς, και iii. τη διατήρηση της κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης σε υψηλά επίπεδα. Σε αυτά τα πλαίσια, και εντός του 2008: 1. Αναθεωρήθηκε η τιμολογιακή πολιτική του Ομίλου σε όλα σχεδόν τα προϊόντα. 2. Δόθηκε έμφαση στον τομέα των μηχανών και προσαρμόστηκε η στρατηγική του Ομίλου γύρω από αυτόν. 3. Αναδιαρθρώθηκε η διοικητική οργάνωση του Ομίλου και δημιουργήθηκαν γεωγραφικοί τομείς διαχείρισης (clusters). 4. Δημιουργήθηκε και στελεχώθηκε από όλον τον Όμιλο τμήμα υπεύθυνο για την Ανάπτυξη Εργασιών (Business Development). 5. Δόθηκε έμφαση στη μείωση των λειτουργικών δαπανών του Ομίλου. 6. Δόθηκε έμφαση στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων πληροφόρησης του 13

16 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Ομίλου, μια διαδικασία η οποία θα συνεχιστεί το 2009 και Ενισχύθηκε σημαντικά η διοικητική ομάδα του Ομίλου. 8. Σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται μια σειρά επενδύσεων στο εργοστάσιο των Οινοφύτων προϋπολογισμού 3,6 εκ, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η αποδοτικότητα της παραγωγικής διαδικασίας και να ελαχιστοποιηθεί η παραγωγή αποβλήτων σε επίπεδα πολύ μικρότερα από αυτά που ορίζουν οι σχετικοί κανονισμοί. 9. Ξεκίνησε εντός του 2008 διαπραγματεύσεις με τους κυρίους δανειστές του Ομίλου για την αναδιάρθρωση του δανεισμού. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2009, προς το συμφέρον του Ομίλου και των δανειοδοτών συνολικά. 10. Σχεδιάστηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή μια σειρά από ενέργειες μείωσης κόστους και ενίσχυσης της παραγωγικότητας. (Όλα τα ανωτέρω αναλύονται με περισσότερη λεπτομέρεια στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου). 14

17 2. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2.1. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Η οργανωτική διάρθρωση της Εταιρίας Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. καθώς και του Ομίλου παρουσιάζεται στο ακόλουθο Οργανόγραμμα: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Δ/ΝΣΗ OPERATIONS AΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΟΜΙΛΟΥ & ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΜΙΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟ- ΡΙΚΗΣ OIKONO- MIKH Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟ- ΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ LOGISTICS ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ- ΥΠΟΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 15

18 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2.2. ΔΙOΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, η Εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τρία (3) κατ ελάχιστο και επτά (7) κατ ανώτατο όριο μέλη. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές. Εξελέγη με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 24/05/2006 με θητεία μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του έτους Σε ακολουθία (Ι) των από 3/11/2006 και 4/12/2006 συνεδριάσεων του Δ.Σ. περί ορισμού νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και επανασυγκρότησης του σε σώμα, της από 21/05/2007 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία, μεταξύ άλλων, ενέκρινε την από 4/12/2006 εκλογή νέου μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο, (ΙΙ) της από 30/08/2007 συνεδρίασης του Δ.Σ. περί ορισμού νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και επανασυγκρότησης του σε σώμα, (ΙΙΙ) της από 28/11/2007 συνεδρίασης του Δ.Σ. περί ορισμού αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, (ΙV) της από 29/02/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. περί ορισμού νέου διευθύνοντος συμβούλου και επανασυγκρότησης του σε σώμα, (V) της από 26/06/2008 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία, μεταξύ άλλων, ενέκρινε την από 30/08/2007 εκλογή νέου μέλους από το Διοικητικό Συμβούλιο (VI), της από 27/11/2008 συνεδρίασης του Δ.Σ. περί ορισμού μέλους του Δ.Σ. ως μη εκτελεστικού και τέλος της από 12/03/2009 συνεδρίασης του ΔΣ περί ορισμού νέου μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος και επανασυγκρότησης του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποτελείται σήμερα από τους: Μιχαήλ Ι. Μαΐλλης, Ιωάννης Κούρουγλος, Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου Σωτήριος Oρεστίδης, Ηλίας Γούναρης, Λητώ Ιωαννίδου, Θεοχάρης Φιλιππόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος Mη εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος Mη εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος Mη εκτελεστικό - Ανεξάρτητο Μέλος Μη εκτελεστικό - Μη Ανεξάρτητο Μέλος Τα βιογραφικά των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας έχουν ως ακολούθως : ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Μιχαήλ Ι. Μαΐλλης Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου. Είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Μεταλλουργίας Σιδήρου, με εμπειρία σε Γερμανικά Χαλυβουργεία και ειδίκευση στην ανάπτυξη νέων ειδών χάλυβος. Ιωάννης Κούρουγλος Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει πτυχίο Χημικού Μηχανικού από το New Jersey Institute of Technology και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου M.S. in Management από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Έχει διατελέσει στέλεχος σε μεγάλες εταιρίες στις Η.Π.Α όπως η E.I. Dupont, η Cookson Plc Group και η Tredegar Film Products. Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου Οικονομικός Διευθυντής Ομίλου. Είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος ΜΒΑ του Warwick Business School και Chartered Certified Accountant. Για περίοδο εννέα ετών διετέλεσε στέλεχος του Corporate Finance της PricewaterhouseCoopers. Το 2004 ανέλαβε Οικονομικός Διευθυντής της Air Liquide Hellas. 16

19 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΗΣΙA OIKONOMIKH EKΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ 2008 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σωτήριος Ορεστίδης Πτυχιούχος της Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής με πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις Οικονομικών Τμημάτων μεγάλων εταιριών όπως η Johnson & Son Ltd και η Hellenic Steel. Είναι μέλος Δ.Σ. και συνεργάτης της Solid SA. Ηλίας Γούναρης Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει διατελέσει Πρεσβευτής Σύμβουλος στην Ελληνική Πρεσβεία στη Βόννη και Πρέσβυς της Ελλάδας στη Μόσχα και στο Λονδίνο. Τον Απρίλιο του 1999 ορίστηκε μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη και το Μάιο του 2002 ορίστηκε Πρόεδρος της Επιτροπής του Υπουργείου Εξωτερικών για το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Λητώ Ιωαννίδου Κάτοχος των πτυχιακών τίτλων Bachelor of Commerce (1975) και Master of Business Administration (1978) από το McGill University του Καναδά. Έχει 28ετή θητεία και εμπειρία στο χώρο της κεφαλαιαγοράς, 22 χρόνια στη Citibank Ελλάδος ( ) σε ανώτατες θέσεις ευθύνης με το βαθμό της Αντιπροέδρου (Deputy Market Manager, Country Risk Manager, Local Corporate / Corporate Finance Head) και ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Σιτι-Χρηματοδοτικές Μισθώσεις ( ). Διετέλεσε επίσης Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Γενική Διευθύντρια του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( ) όπως και Πρόεδρος της Audit Committee (Ελεγκτικής Επιτροπής) και Μέλος της Working Committee (Ανώτατης Επιτροπής αρμοδίας για την χάραξη και τήρηση ενιαίας στρατηγικής) της Ομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων (FESE). Το 2006, ίδρυσε την ΛΗΤΩ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων. ΜΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θεοχάρης Φιλιππόπουλος Εκδότης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Αττικών Εκδόσεων. Η διεύθυνση των εργασιών της Εταιρίας ασκείται από έμπειρα Διευθυντικά Στελέχη τα κυριότερα των οποίων είναι τα ακόλουθα: Αβαρλή Κυριακή Γεωργία Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Ομίλου. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Κατέχει τους τίτλους του Certified Internal Auditor (CIA) και Certified Fraud Examiner (CFE). Έχει διατελέσει Προϊσταμένη Λογιστηρίου της Nestle Hellas A.E. καθώς και Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου του Ομίλου Lavipharm. Hendrikx John Διευθυντής Πωλήσεων Ομίλου. Είναι κάτοχος MBA από το Rotterdam School of Management. Ξεκίνησε ως σύμβουλος πωλήσεων στην ΑΤ Kearney και απέκτησε εξειδίκευση στις βιομηχανικές πωλήσεις κατά την πολυετή θητεία του στην Nitto Denko. Γεράρδου Αγγελική Διευθύντρια Operations Consumables & Γενική Διευθύντρια Ελλάδος. Είναι πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών. Επιπλέον έχει MSc στα Logistics από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Διετέλεσε στέλεχος με πολυετή εμπειρία στα logistics στην εταιρία Bosch/Siemens Hellas A.E.Β.Ε. 17

20 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Λέντζος Ιωάννης Τεχνικός Διευθυντής Ομίλου. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει προϋπηρεσία στην ΝΕΟΣΕΤ Α.Ε. όπου υπήρξε Υπεύθυνος Μηχανολογικού Σχεδιασμού και Ολικής Παραγωγής Συντήρησης. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή πολλών τεχνικών εκθέσεων οι οποίες έχουν δημοσιευθεί. Καραγιάννη Χριστίνα Διευθύντρια Προμηθειών Ομίλου. Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός από το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο με μεταπτυχιακό τίτλο στην Τεχνολογία Τροφίμων από το Πανεπιστήμιο του Reading. Έχει πολυετή εργασιακή εμπειρία στην Tasty Foods S.A / Pepsico Intl. όπου τελευταία της θέση ήταν Διευθύντρια Προμηθειών. Μπότση Παρασκευή Διευθύντρια Πληροφορικής Oμίλου. Είναι πτυχιούχος φυσικός του Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδίκευση στο χώρο της πληροφορικής. Έχει 10ετή προϋπηρεσία ως ΙΤ Manager στη Seagram. Νικολακόπουλος Ιωάννης Νομικός Σύμβουλος της Εταιρίας με μεγάλη εμπειρία σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου, Χαλυβουργίας και γενικότερα σε εμπορικές και εταιρικές υποθέσεις. Πάργας Σπυρίδων Οικονομικός Διευθυντής Ελλάδος. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ). Έχει πολυετή προϋπηρεσία σε οικονομικές διευθύνσεις εταιριών πριν τη πρόσληψή του στην εταιρία το Γκρεκοπούλου Σοφία Financial Controller Ομίλου. Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών με μεταπτυχιακές σπουδές σε Banking and Finance από το Stirling Univerisity. Απέκτησε την πολυετή εργασιακή της εμπειρία σε θέσεις οικονομικών διευθύνσεων στις εταιρίες Coca Cola HBC, Johnson & Johnson και Novartis όπου η τελευταία της θέση ήταν Head of Business Planning & Analysis. Μαγιάκου Ελισάβετ Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου. Είναι απόφοιτος του Tufts University των ΗΠΑ σε οικονομικά και ψυχολογία και έχει μεταπτυχιακές σπουδές σε Industrial Relations & Personnel Management από το London School of Economics. Προσελήφθη στην θυγατρική του Ομίλου στην Αγγλία το 1999 ως Human Resources Manager. Το 2001 επέστρεψε στην Ελλάδα στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου. Δημολίτσα-Θεοδωροπούλου Ιωάννα Νομικός της Εταιρίας με πολυετή εμπειρία σε εμπορικές και εταιρικές υποθέσεις και σε θέματα Διεθνούς Εμπορίου, διετέλεσε Δικηγόρος και Νομικός Σύμβουλος στον Όμιλο Εταιριών ΜΠOΔOΣΑΚΗ και ΠΑΠΑΣΤΡΑΤOΣ Α.Β.Ε.Σ. Σαργολόγος Στέφανος Διευθυντής Βusiness Development Ομίλου. Είναι απόφοιτος του University College London με πτυχίο Οικονομικών και προϋπηρεσία σε εταιρίες στις ΗΠΑ και στην Μεγάλη Βρετανία. Γεωργίου Απόστολος Διευθυντής Group Optmisation & Value Creation Ομίλου. Είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου καθώς και κάτοχος MSc σε Petroleum Engineering από το Imperial College, Λονδίνου, και κάτοχος MBA από το Business Manchester School.Έχει εργαστεί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη σαν ανώτερο και ανώτατο στέλεχος σε διεθνείς εταιρίες όπως BP. 18

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ global partner for end of line systems

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ global partner for end of line systems ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ global partner for end of line systems 2007 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2007 Σύμφωνα με τις υπ αριθμ. 5/204/14.11.2000 και 7/372/15.02.2006 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθώς και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2004 (Σύµφωνα µε τις υπ αριθµ. 5/204/14.11.2000 και 1/319/9.12.2004 αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) 3 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 29 Μαΐου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Τριμήνου 2015 Επάνοδος στην κερδοφορία στο επίπεδο των ενοποιημένων λειτουργικών αποτελεσμάτων EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Τρίμηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 31 Αυγούστου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Α Εξαμήνου 2015 Σημαντική ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 για το Α Εξάμηνο του έτους: κέρδη 61,7εκ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μ.Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ EKTΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 21.07.2014 (υποκείμενο σε περαιτέρω διορθώσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ισόρροπη και σταθερή ανάπτυξη των οικονοµικών µεγεθών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Περαιτέρω βελτίωση των περιθωρίων κέρδους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών

Κύριοι Μέτοχοι, Ι. ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Κύκλος εργασιών ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 36ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (01.01.05 31.12.05) Κύριοι Μέτοχοι, Έχουµε την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 - ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΚΑΙ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΒΙΚΤΩΡ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

(Κατά αλφαβητική σειρά)

(Κατά αλφαβητική σειρά) Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα Υποψηφίων για εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 1 η Ιουλίου 2015 (Κατά αλφαβητική σειρά) (1) Ονοματεπώνυμο Υποψηφίου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 14 Νοεμβρίου Αποτελέσματα Γ Τριμήνου / Εννεαμήνου Θετικά αποτελέσματα Γ Τριμήνου λόγω αριστοποίησης λειτουργίας Διυλιστηρίου Ελευσίνας, αυξημένων εξαγωγών και βελτιωμένης λειτουργικής επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS

Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Ζ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010-2011 ΔΙΑΛΕΞΗ 8 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ UNILEVER UNITED NATURAL FOODS UNILEVER UNITED NATURAL FOODS Η Unilever είναι μία από τις κορυφαίες προμηθέυτριες εταιρείες στον κόσμο, που μεταφέρουν με

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010

Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Δελτίο τύπου 28 Φεβρουαρίου 2011 Προκαταρκτικά ετήσια αποτελέσματα της Marfin Popular Bank για το έτος 2010 Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση 488.2 εκατ., και η πώληση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.2716/06/Β/86/43 ΤΑΚΗ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 30 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2015 Διπλασιασμός των λειτουργικών κερδών EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 133,5εκ έναντι 64,3εκ το Εννεάμηνο 2014 Κερδοφορία για πρώτη

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40

Διεθνής Παρουσία. Διαφήμιση αποταμιευτικού προϊόντος της Polbank EFG (Πολωνία). 40 Διεθνής Παρουσία Η Eurobank EFG αναγνωρίζοντας έγκαιρα την ευκαιρία και τη δυναμική που παρουσιάζει η Νέα Ευρώπη στον τομέα των τραπεζικών δραστηριοτήτων, υλοποιεί τα τελευταία χρόνια μία μακροπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑΣ 123, 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΤΗΛ.:25310 23332, -26547, FAX:25310 31050 AΦΜ: 094085710, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 11287/67/Β86/56, www.alexandros-atebe.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Κλάδος Τροφίμων Ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων των Εταιρειών Τροφίμων Εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) την τελευταία πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics)

AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Κατερίνης Τμήμα Τυποποίησης και Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) AΤΕΙ Θεσσαλονίκης - Διακίνησης Προϊόντων (Logistics) www.logistics.teithe.gr Επίκουρος Καθηγητής dfolinas@gmail.com Στόχοι Θέματα παρουσίασης παρουσίασης Επιστήμη των Logistics Επιχειρηματικό ενδιαφέρον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο καταστημάτων Hyper καταστήματα με χώρους Parking-Destination Locations 41 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο

Δίκτυο καταστημάτων Hyper καταστήματα με χώρους Parking-Destination Locations 41 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο Προφίλ Η Jumbo κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο, κατάσταση η οποία δεν φαίνεται να μπορεί να αμφισβητηθεί στο ορατό μέλλον, καθώς οφείλεται σε ένα μίγμα παραγόντων, οι κυριότεροι από τους οποίους είναι:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 21 Νοεμβρίου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οικονομικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2014 Αύξηση 86% στα συγκρίσιμα ενοποιημένα λειτουργικά κέρδη EBITDA στο σύνολο των θυγατρικών 1 : 73,9εκ έναντι 39,7εκ το Εννεάμηνο 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάµεση Οικονοµική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Η ΟΠΑΠ ανακοινώνει ενισχυμένα έσοδα σε συνδυασμό με σημαντική αύξηση της λειτουργική κερδοφορίας Αθήνα 27 Μαΐου 2014 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2013 (1/1-31/12/13) Η ετήσια αυτή Έκθεση συνοδεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) για την χρήση που έληξε την 31

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ

Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ EFG EUROBANK ERGASIAS ΚΑΙ Η ΙΕΘΝΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ Ο Τραπεζικός Όµιλος EFG Eurobank Ergasias Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias ιδρύθηκε το 1990 µε αρχική επωνυµία "Ευρωεπενδυτική Τράπεζα".

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.2716/06/Β/86/43 ΤΑΚΗ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια

Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια Παρουσίαση: Στέλλα Κωστοπούλου Επίκουρη Καθηγήτρια ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Το Τμήμα Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών (Ο.Π.Ε.) ιδρύθηκε το 1927, ένα από τα 5 ιδρυτικά τμήματα του Α.Π.Θ. Το 1973 εξειδικεύτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 06.05.2015 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος

ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Βιοµηχανία Γάλακτος ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρουσίαση αυτή αποτυπώνει την παρούσα άποψη της ΚΡΙ ΚΡΙ Α.Ε. Η παρουσίαση αυτή σας παρέχεται για ενηµέρωση και δεν µπορεί να εκληφθεί ως προσφορά για

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα

Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2014 σελίδα 1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος επεξεργασίας αλουμινίου που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης και διέλασης αλουμινίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 27 Αυγούστου 2015 Αποτελέσµατα Β Τριµήνου / Α Εξαµήνου 2015 Θετικά αποτελέσµατα, λόγω ισχυρών διεθνών περιθωρίων διύλισης - απρόσκοπτη λειτουργία κατά τη διάρκεια της τραπεζικής κρίσης Ο Όµιλος

Διαβάστε περισσότερα

Προφίλ της εταιρείας

Προφίλ της εταιρείας Οκτώβριος 2013 1 Προφίλ της εταιρείας Ηγετική θέση στο λιανικό εμπόριο παιχνιδιών, ειδών bebe και βιβλιοχαρτοπωλείου στην Ελλάδα Jumbo ισχυρό όνομα/ αξιοπιστία Διαφήμιση 2% των πωλήσεων Παρουσία σε τρείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή

Επιτόκια Προθεσμιακών Καταθέσεων 31/12/12 31/03/13 30/06/13 30/09/13 31/12/13 Ετήσια. μεταβολή σε μονάδες βάσης Τριμηνιαία μεταβολή Ετήσια Αποτελέσματα Ομίλου GENIKI Bank Παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία το και ένα χρόνο μετά την επιτυχή ένταξή της στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς, η GENIKI Bank βελτίωσε σταδιακά το λειτουργικό

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011

Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 Οικονομικά Αποτελέσματα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 2011 with English supplement Υπηρεσία Μελετών και Στατιστικής www.eaee.gr / Εκδόσεις και Έντυπα Σεπτέμβριος 2012 Οικονομικές Μελέτες 34 Σύνοψη βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο (ΦΕΚ 507/τΓ/26-07-2011) Γνωστικό Αντικείμενο: Λογιστική Λογιστικά Σχέδια Αποφοίτησε από το Οικονομικό τμήμα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1971 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ( 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2013)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ( 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ( 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2013) Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.2716/06/Β/86/43 ΤΑΚΗ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 Έδρα: Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13564/06/Β/86/123 Tηλ: +30 210 81.84.800 Fax: +30 210 81.84.801 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015

Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015 Ενημέρωση για τις αποφάσεις της Α Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Μαΐου 2015 Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε ανακοινώνει ότι στη Α Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας

Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Αποτελέσματα Ομίλου Εθνικής Τράπεζας Οικονομικά στοιχεία 2007 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2008 +70% Αύξηση Καθαρών Κερδών στα 1 678 εκατ. * σε εκατ. 2007 2006 Δ Καθαρά κέρδη μετόχων ΕΤΕ 1 678 990 +70% Καθαρά κέρδη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31.12.2014 Κύριοι Μέτοχοι, Έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Απαιτούμενη απαρτία: 1/5 (20%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 26 ης ΙΟΥΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η

Ε Τ Α Ι Ρ Ι Κ Η Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Σ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 7/04/2006 Agenda I. Επισκόπηση II. Προφίλ Ομίλου III. Οικονομικά Στοιχεία IV. Στόχοι Ομίλου Επισκόπηση Ποσοστά Συμμετοχής & Αριθ. Μετοχών ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε....64,13% Λοιποί Μέτοχοι...35,87%

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΠΕΙΑ

ΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΝΟΤΗΤΑ ΥΝΕΠΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Η Global Trust είναι μια καταξιωμένη εταιρία στο χώρο των χρηματιστηριακών, χρηματοοικονομικών και επενδυτικών υπηρεσιών. Κεντρική δραστηριότητα της είναι η διαχείριση πλούτου (wealth management)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Παρασκευή 30 Μαίου 2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κου. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Απολογισμός 2007 Κερδοφόρες ηγετικές θέσεις στις ελληνικές αγορές, στο δρόμο και στη

Διαβάστε περισσότερα

Μάιος 2015. Εταιρική Παρουσίαση

Μάιος 2015. Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2015 Εταιρική Παρουσίαση Μάιος 2015 σελίδα 1 Ο Όμιλος ΕΛΒΑΛ σήμερα Ο μεγαλύτερος ελληνικός όμιλος επεξεργασίας αλουμινίου που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης και διέλασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό

Βασίλειος Φ. Φίλιος. Συνοπτικό Βιογραφικό Βασίλειος Φ. Φίλιος Συνοπτικό Βιογραφικό Πτυχιούχος της Α.Σ.Ο. & Ε.Ε. / Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics (ειδίκευση στη Λογιστική και Επιχειρηματική Χρηματοδότηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ( 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2012)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ( 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2012) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ( 1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2012) Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε.2716/06/Β/86/43 ΤΑΚΗ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ 7 145 64 ΚΗΦΙΣΙΑ, ΑΘΗΝΑ ΟΜΙΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή

Εισαγωγή. Σύντομη ιστορική αναδρομή ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Δ.Α.Κ. Τα Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) είναι μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων τα οποία εκδίδονται από Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή]

[ 1 καμία αλλαγή] [ 3 καμία αλλαγή] ΙΣΧΥΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία Έδρα Διάρκεια Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση Επωνυμία 1. Η επωνυμία της εταιρείας είναι «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» και ο διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131)

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) Γ.Ε.ΜΗ: 50675444000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 10344/06/Β/86/131) Σχέδια προτεινόμενων αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

Δελτίο Τύπου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Οι επιδόσεις του Α τριμήνου επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση της κερδοφορίας Αθήνα 26 Μαΐου 2015 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT, OPAP:GA), η μεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, ανακοινώνει τα

Διαβάστε περισσότερα

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23

OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46809/01ΑΤ/Β/00/365 Ζήνωνος Ελεάτου & Αγησιλάου 6-8 Μαρούσι 151 23 OTE ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ TOY ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΟΤΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΛΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ THΣ

Διαβάστε περισσότερα