ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί έως ,00 με την έκδοση και διάθεση νέων, κοινών, άυλων μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,50 η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,60 ανά μετοχή, υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1 νέα κοινή για κάθε 1 παλαιά, κοινή ή προνομιούχο, μετοχή Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, μόνο όσο αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 3401/2005 και του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 9 η Μαϊου 2007

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σύντομο Ιστορικό και Επιχειρηματική Δραστηριότητα Διοίκηση Μετοχική Σύνθεση Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Συνοπτικά Στοιχεία για τους Παράγοντες Κινδύνου Τάσεις και Προοπτικές Έγγραφα στη διάθεση του κοινού ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπεύθυνα Πρόσωπα Παράγοντες Κινδύνου Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές Φορολογικοί Έλεγχοι Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ομίλου ΑΕΓΕΚ Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων Ε πιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων Πληροφορίες για την Εταιρία Σύντομο Ιστορικό Επενδύσεις περιόδου Επισκόπηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Αντικείμενο Δραστηριότητας Ανάλυση Εσόδων ανά Τομέα Δραστηριότητας - ανά Γεωγραφική Αγορά Εκτελεσθέντα Έργα Περιόδου Εξάρτηση της Εταιρίας από Εμπορικές ή Χρηματοοικονομικές Συμβάσεις, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Άδειες Εκμετάλλευσης Οργανωτική Διάρθρωση του Ομίλου ΑΕΓΕΚ Εταιρίες που συμμετέχουν στην AΕΓΕΚ Εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η ΑΕΓΕΚ Ακίνητα Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός Ενσώματα Πάγια Εγγυήσεις Εμπράγματες Ασφάλειες Κεφάλαια Πηγές Κεφαλαίων Ταμειακές Ροές Πληροφορίες για τις τάσεις και τις προοπτικές του Ομίλου για για τη χρήση Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη Διοικητικό Συμβούλιο και Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη Τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρική διακυβέρνηση Δηλώσεις μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων καθώς και Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών Αμοιβές και οφέλη Υπάλληλοι Μέτοχοι Συναλλαγές με Συνδεόμενα Μέρη Εταιρίες με Κοινή Διοίκηση Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου χρήσεων Ενδοομιλικές συμβάσεις Διεταιρικές Συναλλαγές της ΑΕΓΕΚ κατά τις χρήσεις Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τα Περιουσιακά Στοιχεία, τις Υποχρεώσεις, τη Χρηματοοικονομική Θέση και τα Αποτελέσματα του Ομίλου

3 Εταιρίες που περιλαμβάνονονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσεων 2003, 2004, 2005 και Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων και Ισολογισμών των Χρήσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεων Μερισματική Πολιτική Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες Σημαντικές Αλλαγές στη Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση του Ομίλου Πρόσθετες Πληροφορίες Μετοχικό Κεφάλαιο Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό Σημαντικές Συμβάσεις Συμβάσεις Πωλήσεως Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) Συμβάσεις Μίσθωσης Υπεκμίσθωσης Ακινήτων Συμβάσεις Μακροπρόθεσμων Δανείων Συμβάσεις Αλληλόχρεου Λογαριασμού Πληροφορίες από τρίτους, γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων και δηλώσεις συμφερόντων Πληροφορίες για τις Συμμετοχές της Εταιρίας ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε AEGEF GROUP SRL Ενεργές κοινοπραξίες την 31/12/ FOXFORD TRADING LIMITED Έγγραφα μέσω παραπομπής Έγγραφα στη διάθεση του κοινού ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Υπεύθυνα Πρόσωπα Βασικές Πληροφορίες Ιδια Κεφάλαια και Χρέος Δήλωση για την επάρκεια κεφαλαίου κίνησης Οψιγενή γεγονότα που επήλθαν μετά την Συμφέροντα των Φυσικών και Νομικών Προσώπων που συμμετέχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και χρήση κεφαλαίων Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας Δικαιώματα Μετόχων Υποχρεώσεις Μετόχων Φορολογία Μερισμάτων Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης Αποκοπή Δικαιώματος Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης Δηλώσεις Κυρίων Μετόχων Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Μείωση Διασποράς (Dilution) Δαπάνες Έκδοσης

4 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ To παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής η «ΑΕΓΕΚ» ή η «Εταιρία»), με καταβολή μετρητών, υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1 νέα για κάθε 1 παλαιά μετοχή και την εισαγωγή αυτών στην κατηγορία της «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής Χ.Α.). Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του Ενημερωτικού Δελτίου, πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα που υπέβαλλαν το περιληπτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, μόνον εφόσον το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν περιληπτικό σημείωμα περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, τη μετοχική σύνθεση και τη διοίκηση και διεύθυνση εργασιών του Ομίλου εταιριών ΑΕΓΕΚ (εφεξής ο «Όμιλος») καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία των όρων της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Στον Όμιλο εταιριών ΑΕΓΕΚ περιλαμβάνονται η εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και οι εταιρίες που ενοποιούνται στις οικονομικές της καταστάσεις (βλ. ενότητα Εταιρίες που περιλαμβάνονονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσεων 2003, 2004, 2005 και 2006). 1.1 Σύντομο Ιστορικό και Επιχειρηματική Δραστηριότητα Ο Όμιλος, μέσω της μητρικής εταιρίας ΑΕΓΕΚ, κατά κύριο λόγο, από το 1949 μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται ενεργά, σύμφωνα με το σκοπό της, στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οργανισμών ή συνεταιρισμών ή φυσικών προσώπων, στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και στην ανέγερση, αγορά ή εκμετάλλευση εγκαταστάσεων, εκτάσεων προς αξιοποίηση και συναφών επιχειρήσεων, στη συμμετοχή, στη σύσταση, ή στην εξαγορά μετοχών και στη συμμετοχή σε εταιρίες, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και έχουν παρόμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες ασκούνται για λογαριασμό της Εταιρίας ή τρίτων, είτε συνεταιρικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες κλπ). Ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα ανάληψης μεγάλων έργων για λογαριασμό πελατών όπως η ΔΕΗ, το ΥΠΕΧΩΔΕ, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., η Κτηματική Εταιρία Δημοσίου, η Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, αλλά και ξένων φορέων όπως το Υπουργείο Υδάτων και Άρδευσης της Ιορδανίας, το Υπουργείο Μεταφορών της Ρουμανίας και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου. Στην έντονη παρουσία και δραστηριότητα του Ομίλου όλα αυτά τα χρόνια συνέβαλε ουσιαστικά το γεγονός ότι 4

5 ότι η μητρική εταιρία ΑΕΓΕΚ από το χρόνο της συστάσεως του ΜΕΕΠ μέχρι σήμερα είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου ανωτάτης τάξης. Ομοίως εργοληπτικά πτυχία κατείχαν και οι εταιρίες ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. αντίστοιχα, οι οποίες συγχωνεύθηκαν με την ΑΕΓΕΚ. Κατ αυτό τον τρόπο, ο Όμιλος συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την ανάληψη των μεγαλύτερων έργων που προκηρύσσει το Δημόσιο και οι Οργανισμοί Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Τον Μάρτιο του 2006, εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρία ΑΕΓΕΚ των εταιριών με τις επωνυμίες «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία ΜΕΤΩΝ Α.Ε.». Η συγχώνευση κρίθηκε αναγκαία και καθοριστικής σημασίας καθώς η νέα εταιρία, θα έχει την δυνατότητα να παρουσιάζει ολοκληρωμένες λύσεις ακόμη και στα πιο σύνθετα κατασκευαστικά έργα, εκμεταλλευόμενη τις συνέργιες και τις οικονομίες κλίμακας των τριών συνδεδεμένων εταιριών. Ειδικότερα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις ακόλουθες κατηγορίες έργων : Υδραυλικά Έργα (Αρδευτικά Ενεργειακά) Αφορούν κυρίως στην κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων, έργων άρδευσης & ύδρευσης, φραγμάτων και σηράγγων, από εγχώριους και διεθνείς φορείς όπως η ΔΕΗ, το ΥΠΕΧΩΔΕ, το Υπουργείο Υδάτων και Άρδευσης της Ιορδανίας, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος της Κύπρου, κ.α., για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Μεταξύ των σημαντικότερων έργων αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Φράγμα ΥΗΕ Ιλαρίωνα Κοζάνης Φράγμα Γαδουρά Ρόδου Ύδρευση Ρόδου από Φράγμα Γαδουρά Φράγμα Κανναβιού Κύπρου Φράγμα Mujib Ιορδανίας Φράγμα Wala Ιορδανίας Φράγμα Γρατινής για την ύδρευση του ΑΗΣ Κομοτηνής Φράγμα και Σήραγγα του Υδραγωγείου του Ευήνου Φράγμα Πλατανόβρυσης από RCC Φράγμα και σήραγγες ΥΗΕ Μεσοχώρας Σήραγγες ΥΗΕ Συκιάς Φράγματα και σήραγγες ΥΗΕ Πηγών Αώου Φράγμα ΥΗΕ Ασωμάτων Έργα Οδοποιίας Σιδηροδρομικά - Μεταφορών Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, ανισόπεδων κόμβων, καθώς και τμημάτων σιδηροδρομικών δικτύων και πλήθος χιλιομέτρων του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται βαρέως τύπου εξειδικευμένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Μεταξύ των σημαντικότερων έργων αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Σημαντικά τμήματα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Tμήματα του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στην παράκαμψη των Πατρών, στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας και στην περιοχή των Καμένων Βούρλων. Εθνική οδοποιία στο τμήμα της οδού Τρικάλων Άρτας Οι σιδηροδρομικές σήραγγες της Κακιάς Σκάλας και των Τεμπών Κατασκευή Τμημάτων ΜΕΤΡΟ όπως οι βασικές γραμμές 2 και 3, «Δάφνη Ηλιούπολη» και «Εθνική Άμυνα Σταυρός» καθώς και τις επεκτάσεις αυτών το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης κ.λ.π.. Βιομηχανικά Ενεργειακά Έργα Στον τομέα αυτόν ο Όμιλος διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία: 5

6 Υδροηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας του ΥΗΕ Ασωμάτων, του ΥΗΕ Θησαυρού και του ΥΗΕ Πλατανόβρυσης Νέστου. 5 η Μονάδα του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Μονάδα συνδυασμένου κύκλου (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) 476,3 MW στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής. Οικοδομικά Έργα Στον τομέα των κτιριακών οικοδομικών έργων ο Όμιλος, έχει επιτυχώς ολοκληρώσει ή εκτελεί έργα όπως η κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, του υπόστεγου συντήρησης και επισκευής των αεροσκαφών του νέου διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», των Ξενώνων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και του Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στο σταθμό ΦΙΞ του Μετρό Αθηνών, η ανέγερση του νέου Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (424 ΓΣΝΘ), η μελέτη-ανακατασκευή τετραώροφης αποθήκης στην Ακτή Βασιλειάδη σε κτίριο στέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και ο υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων στην πλατεία Καρύλλου της Νέας Σμύρνης. Νέες συμβάσεις Tην υπογράφηκε μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και της κοινοπραξίας «ΑΕΓΕΚ IMPREGILO - ANSALDO T.S.F. - SELI ANSALDOBREDA», η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Στην εν λόγω κοινοπραξία η ΑΕΓΕΚ είναι επικεφαλής εταιρία με ποσοστό 28,76%. Το Μετρό Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα που έχει δημοπρατηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Αποτελείται από γραμμή συνολικού μήκους 9,67 χιλιομέτρων, με 13 υπερσύγχρονους σταθμούς με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα και τις πλέον απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργίας, συνολικής δαπάνης εκατ. (περιλαμβανομένων απροβλέπτων, αναθεώρησης, απολογιστικών και ΦΠΑ). Επιπρόσθετα η ΑΕΓΕΚ υπέγραψε: τον Σεπτέμβριο 2006 τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση Ρόδου από φράγμα Γαδουρά. Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών φράγματος και έργων αγωγών μεταφοράς και διϋλιστηρίων» (ΚτΕ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), το οποίο αφορά στην ολοκλήρωση του χωμάτινου φράγματος Γαδουρά και των συναφών έργων καθώς και την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς νερού από το φράγμα έως τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού μήκους 9 χλμ., συνολικής δαπάνης 60,68 εκατ. (περιλαμβανομένων απροβλέπτων, αναθεώρησης, απολογιστικών και ΦΠΑ), και τον Ιανουάριο 2007, την 1η συμπληρωματική σύμβαση για το έργο «Kατασκευή παράκαμψης Καμένων Βούρλων Ν.Φθιώτιδας, τμήμα ΠΑΘΕ από έξοδο Σήραγγας Κνημίδος (χ.θ ) έως Σκάρφεια» (ΚτΕ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.), συνολικής δαπάνης 34,8 εκατ. (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). τον Μάρτιο 2007, τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Εγνατία Οδός : Τμήμα Δροσοχώρι Άραχθος : Κατασκευή Άνω Διάβασης Κάθετης Οδού προς Ζουμπουλέικα (2.3)», συνολικής δαπάνης 1,1 εκατ. τον Μάρτιο 2007, τη σύμβαση κατασκευής του έργου «ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» από την Κοινοπραξία «ΑΕΓΕΚ IMPREGILO ALSTOM Transport». Κύριος του έργου είναι η εταιρία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Η συνολική δαπάνη της ως άνω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των (περιλαμβανομένων απροβλέπτων, απολογιστικών, αναθεώρησης και ΦΠΑ). Η εταιρία ΑΕΓΕΚ είναι η Leader εταιρία στην Κοινοπραξία και έχει ποσοστό συμμετοχής 48%. Οι ανωτέρω συμβάσεις εκτελούνται από μόνη την ΑΕΓΕΚ με εξαίρεση το έργο «ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ». Επισημαίνεται ότι, ο Όμιλος την περίοδο ανακηρύχθηκε, μέσω κοινοπραξιών στις οποίες συμμετείχε, προσωρινός μειοδότης στο αυτοχρηματοδοτούμενο (Β-Ο-Τ) έργο Μαλιακός Κλειδί του ΠΑΘΕ που περιλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του οδικού άξονα από Ράχες έως Κλειδί συνολικού μήκους 232 χλμ. Στα νέα τμήματα, συνολικού μήκους 25 χλμ., κατασκευάζονται οι διπλές σήραγγες Τεμπών και Πλαταμώνος μήκους 11 χλμ., 3 μεγάλες γέφυρες και οδοποιία με τις αναγκαίες παρακάμψεις. Στο υπόλοιπο υφιστάμενο τμήμα προβλέπονται παρεμβάσεις ανακατασκευής και βελτίωσης του οδικού άξονα. Επίσης, σε όλο το μήκος του κλειστού αυτοκινητοδρόμου προβλέπονται 4 ανισόπεδοι 6

7 ανισόπεδοι κόμβοι και η κατασκευή και εκμετάλλευση 5 νέων θέσεων εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Το κατασκευαστικό κόστος αγγίζει τα 712 εκατ., και η συνολική επένδυση τα εκατ. Η παραχώρηση της λειτουργίας και της συντήρησής του είναι για 26 χρόνια. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος διεκδικεί και μια σειρά νέων έργων. Ειδικότερα, συμμετέχει σε κοινοπραξίες που έχουν προεπιλεγεί για την β φάση των διαγωνισμών δημοπράτησης σημαντικών έργων, όπως οι επεκτάσεις του Μετρό Αθηνών, άλλα αυτοχρηματοδοτούμενα (Β-Ο-Τ) έργα αλλά και Οδικά Αστικά έργα Αττικής. 1.2 Διοίκηση Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας (εφεξής Δ.Σ.) είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της και είχε συγκροτηθεί σε σώμα με το υπ' αρ. 2857/ πρακτικό του Δ.Σ. Την , συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και αποφάσισε την εκ νέου συγκρότησή του σε σώμα καθώς και ποια εκ των μελών του θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρία με το υπ αρ. 2948/2007 πρακτικό. Η σύνθεσή του είναι η ακόλουθη: Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. Επάγγελμα Διεύθυνση κατοικίας Σπυρίδων Παπαγεωργίου Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Επιχειρηματίας Αρνέλου 3, Φιλοθέη, Ιωάννης Τριανταφύλλου Διευθύνων Σύμβουλος, Μακρυγιάννη 6, Εκτελεστικό Μέλος Πολιτικός Μηχανικός Κηφισιά, Μιχαήλ Σίμας Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Πολιτικός Μηχανικός Μέτωνος 45 Χολαργός, Αθανάσιος Ευμορφόπουλος Αντιπρόεδρος & Τεχνικός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος Πολιτικός Μηχανικός Αμοργού & Υμηττού 6, Σαρωνίδα, Γεώργιος Σκουλάς Εκτελεστικό Μέλος Πολιτικός Μηχανικός Παγγαίου 3, Μαρούσι Θάλεια Πουσκουλού - Λατσένερε Σοφία Αγγελοπούλου - Παπαγεωργίου Βασίλειος Σαρσέντης Θεοφάνης Μπένος Εκτελεστικό Μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός Λεωφ. Καλλιρρόης 12, Αθήνα Δικηγόρος Αρνέλου 3, Φιλοθέη, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πλάτωνος 25, Κηφισιά Καθηγητής Πανεπιστημίου Αγελάου 3, Αγ. Παρασκευή, Την Εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους και την εταιρική σφραγίδα, ενεργώντας από κοινού, οι κ.κ. Ιωάννης Τριανταφύλλου και Μιχαήλ Σίμας, του πρώτου αναπληρούμενου σε περίπτωση κωλύματος από τον κ. Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου, πλην ρητώς καθοριζομένων στο ως άνω πρακτικό περιπτώσεων, στις οποίες την εταιρία εκπροσωπούν ενεργώντας από κοινού οι τρεις ως άνω εκπρόσωποι. Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την

8 1.3 Μετοχική Σύνθεση Κατά την το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές (εκ των οποίων κοινές μετά ψήφου μετοχές και προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές). Με βάση το μετοχολόγιο της οι δικαιούχοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου άνω του 5% σύμφωνα με το Π.Δ. 51/1992, ήταν οι ακόλουθοι: Μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών Κατά την Αριθμός Μετοχών ποσοστό συμμετοχής Δικαιώματα Ψήφου Π.Δ. 51/1992 ποσοστό συμμετοχής PRINEMO TRADING LIMITED * ,80% - - GUERINA TRADING LIMITED ** ,54% - - FOXFORD TRADING LIMITED *** ,30% - - Τριανταφύλλου Ιωάννης του Χαρίδημου** ,92% ,583% Παπαγεωργίου Σπυρίδων του Ευαγγέλου* ,64% ,238% Τριανταφύλλου Χάρης του Ιωάννη** ,22% - - Τριανταφύλλου Αθηνά του Παύλου** ,87% - - ALPHA BANK**** ,19% ,338% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ***** ,10% ,137% Επενδυτικό Κοινό****** ,42% ΣΥΝΟΛΟ (Α) ,00% Μέτοχοι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών GUERINA TRADING LIMITED ,19% PRINEMO TRADING LIMITED ,75% ΑΕΓΕΚ ,04% Χιωτόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη ,84% ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ ,18% Παπαγεωργίου Σπυρίδων του Ευαγγέλου ,97% Τριανταφύλλου Ιωάννης του Χαρίδημου ,88% Επενδυτικό Κοινό****** ,14% ΣΥΝΟΛΟ (β) ,00% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (α) + (β) *Για τον κ. Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. επισημαίνονται τα εξής: Συνολικά η άμεση και έμμεση συμμετοχή του στο κοινό μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΓΕΚ ανέρχεται σε ποσοστό 12,445%, που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές, ενώ το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρία ανέρχεται σε 1,238 % που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές. Ειδικώτερα : Η άμεση συμμετοχή του ανέρχεται σε ποσοστό 1,645% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές, για τις οποίες δεν ασκεί τα δικαιώματα ψήφου. Η έμμεση συμμετοχή του ανέρχεται σε ποσοστό 10,800% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της εταιρίας PRINEMO TRADING LTD, η οποία είναι 100% συμφερόντων της οικογενείας του και κατέχει κοινές μετοχές, ήτοι ποσοστό 10,800% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων ασκεί το δικαίωμα ψήφου για τις μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,238%, του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Το σύνολο των προνομιούχων, άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρίας που κατέχει προσωπικά ανέρχεται σε μετοχές, ήτοι 1,968% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου Η εταιρία PRINEMO TRADING LTD ιδρύθηκε στις 9/2/1999 και ανήκει κατά 100% στην οικογένεια του μετόχου και προέδρου της ΑΕΓΕΚ, κ. Σπύρου Παπαγεωργίου. Η έδρα της εταιρίας είναι στην Λευκωσία Κύπρου. Η PRINEMO TRADING LTD εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας σταδιακά από τις 14/9/99 έως τις 4/12/2000. Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας είναι οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Κυπριακές λίρες, διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Κυπριακής λίρας εκάστη. 8

9 **Για τον κ.ι.τριανταφύλλου, Δ/ντα Σύμβουλο, επισημαίνονται τα εξής: Συνολικά η άμεση και έμμεση συμμετοχή του στο κοινό μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΓΕΚ ανέρχεται σε ποσοστό 11,565%, που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές, ενώ το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρία ανέρχεται σε 1,583 % που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές. Ειδικώτερα : Η άμεση συμμετοχή του ανέρχεται σε ποσοστό 3,917% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές, εκ των οποίων ασκεί τα δικαιώματα ψήφου για τις μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,691% Η έμμεση συμμετοχή του ανέρχεται σε ποσοστό 7,648% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου, επιμεριζόμενο ως ακολούθως : α) μέσω της εταιρίας GUERINA TRADING LTD, η οποία είναι 100% συμφερόντων της οικογενείας του και κατέχει κοινές μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,544% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων ασκεί το δικαίωμα ψήφου για τις μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,296%, β) μέσω μελών της οικογενείας του, ήτοι των κ.κ. Τριανταφύλλου Αθηνάς, Τριανταφύλλου Χάρη και Τριανταφύλλου Σοφίας, οι οποίοι κατέχουν κοινές μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,104% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων ασκεί το δικαίωμα ψήφου για τις κοινές μετοχές τους, ήτοι ποσοστό 0,596% Το σύνολο των προνομιούχων, άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρίας που κατέχει προσωπικά ανέρχεται σε μετοχές, ήτοι 0,882% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου Η εταιρία GUERINA TRADING LTD ιδρύθηκε στις 17/2/1999 και ανήκει κατά 100% στην οικογένεια του μετόχου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΕΓΕΚ, κ. Ιωάννη Τριανταφύλλου. Η έδρα της εταιρίας είναι στη Λευκωσία Κύπρου. Η εταιρία εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας στις 4/12/2000. Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας είναι οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Κυπριακές λίρες, διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Κυπριακής λίρας εκάστη. ***Oι κοινές μετοχές της εταιρίας FOXFORD TRADING LIMITED αποτελούν προϊόν ανταλλαγής μετοχών της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ με μετοχές της ΑΕΓΕΚ στο πλαίσιο συγχώνευσης δι απορροφήσεως από την ΑΕΓΕΚ της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Κ2-4697/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2198/ ). Οι εν λόγω μετοχές, ως «οιονεί ίδιες κοινές μετοχές», σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 2190/1920 δεν συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου. **** Για τη μέτοχο ALPHA BANK επισημαίνονται τα εξής: Η συμμετοχή της στο κοινό μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΓΕΚ ανέρχεται σε ποσοστό 0,19%, που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές, ενώ το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρία ανέρχεται σε 11,34% που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές. Ειδικώτερα η μέτοχος ALPHA BANK ασκεί τα δικαιώματα ψήφου για τις κοινές μετοχές που έχει στην κατοχή της, ήτοι ποσοστό 0,19%, καθώς επίσης και δικαιώματα ψήφου για (α) κοινές ονομαστικές μετοχές του κ. Σ.Παπαγεωργίου, (β) κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας PRINEMO TRADING LIMITED (γ) κοινές ονομαστικές μετοχές του κ. Ι.Τριανταφύλλου (δ) κοινές ονομαστικές μετοχές του κ. Χ.Τριανταφύλλου (ε) κοινές ονομαστικές μετοχές της κ. Α.Τριανταφύλλου και (στ) κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας GUERINA TRADING LIMITED, ήτοι ποσοστό 11,15% ***** Για τη μέτοχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ επισημαίνονται τα εξής: Η συμμετοχή της στο κοινό μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΓΕΚ ανέρχεται σε ποσοστό 0,095%, που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές, ενώ το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρία ανέρχεται σε 10,14% που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές. Ειδικώτερα η μέτοχος ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ασκεί τα δικαιώματα ψήφου για τις κοινές μετοχές που έχει στην κατοχή της, ήτοι ποσοστό 0,095%, καθώς επίσης και δικαιώματα ψήφου για (α) κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας PRINEMO TRADING LIMITED και (β) κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας GUERINA TRADING LIMITED, ήτοι ποσοστό 10,04%. ******με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 2,00% 9

10 1.4 Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άϋλες κοινές και προνομιούχες, ονομαστικές, διαπραγματεύονται στην Αγορά της Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού της ΑΕΓΕΚ. Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Νumber) των κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΑΕΓΕΚ είναι GRS και GRS αντίστοιχα. Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άϋλων μετοχών είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών «Κ.Α.Α.») Πλ. Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17, Αθήνα. Οι μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες, διαπραγματεύονται σε ευρώ. Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος 1 άϋλης κοινής ή προνομιούχου μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρίας δεν περιέχουν ρήτρες εξαγοράς ούτε και ρήτρες μετατροπής. Η Εταιρία δεν έχει συνάψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης της μετοχής της. Δεν υπάρχουν δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των μετοχών της Εταιρίας. Δεν υφίστανται δημόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά την τελευταία και την τρέχουσα χρήση. 1.5 Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Τη διετία , ο κατασκευαστικός κλάδος περιήλθε σε ύφεση ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των Ολυμπιακών έργων, με συνέπεια τη μείωση του βασικού αντικειμένου των κατασκευαστικών εταιριών, ειδικότερα όσων δεν διεύρυναν το κατά βάσην κατασκευαστικό αντικείμενο εργασιών τους αναπτύσσοντας νέες εργασίες, π.χ. real estate, ενέργεια, στην Ελλάδα και δεν επεκτάθηκαν στο εξωτερικό. Οι αρνητικές συγκυρίες του κατασκευαστικού κλάδου επιδείνωσαν την οικονομική θέση του Ομίλου με συνέπειες στην χρηματοοικονομική του θέση και την κερδοφορία του. Συγκεκριμένα, την περίοδο , ο Ομιλος παρουσίασε σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών του, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 195,2 εκ. τη χρήση 2006 από 286,9 εκ. που ήταν τη χρήση 2005, με άμεση συνέπεια στα αποτελέσματα προ φόρων τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 38 εκ. από κέρδη 1 εκ. αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, οι ανάγκες του Ομίλου για τη χρηματοδότηση των λειτουργικών του αναγκών οδήγησε σε υψηλό τραπεζικό δανεισμό ύψους 311,9 εκ. τη χρήση 2006 και 273,9 εκ. τη χρήση 2005, επιδεινώνοντας περαιτέρω την οικονομική του θέση. Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση του Ομίλου όπως περιγράφεται ανωτέρω καθώς και τις ανάγκες χρηματοδότησης των στόχων και της στρατηγικής του, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 1.8 «Τάσεις & Προοπτικές», το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Παράλληλα, η Διοίκηση της Εταιρίας για τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της επιδιώκει την εξισορρόπηση των λειτουργικών ταμιακών ροών μέσω επαναδιαπραγμάτευσης των δανείων της και συστηματικού ελέγχου και περιορισμού των δαπανών στη διοίκηση και τη λειτουργία της και εντείνει τις ενέργειες πώλησης μη λειτουργικών περιουσιακών της στοιχείων προς το σκοπό περαιτέρω απομείωσης των τραπεζικών της υποχρεώσεων με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης (τόκων) του δανεισμού. Σημειώνεται ότι, μέχρι την , ο Ομιλος είχε προβεί σε πωλήσεις ακινήτων συνολικού ύψους 52,25 εκ. προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού και βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης λόγω μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων. Η Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση της , αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ,00 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της σε αναλογία 1 νέα κοινή μετοχή 10

11 προς 1 παλαιά κοινή ή προνομιούχο μετοχή. Συνολικά θα εκδοθούν νέες ονομαστικές μετοχές (στο εξής οι Νέες Μετοχές) ονομαστικής αξίας 0,50 η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,60 (στο εξής η Τιμή Διάθεσης) για κάθε μία Νέα Μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Κατά συνέπεια, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση θα ανέλθει στο ποσό των ,80. Από το ποσό αυτό, ποσό θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση θα έχουν όσοι μέτοχοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρίας, που τηρείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την εργάσιμη μέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης αυτών στο Χρηματιστήριο. Από την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο χωρίς το εν λόγω δικαίωμα στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Τα δικαιώματα προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, πλην των τελευταίων τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών της προθεσμίας αυτής. Δικαιώματα προτίμησης που δεν ασκηθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας παραγράφονται. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, οι μέτοχοι, συγχρόνως με την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που τους αναλογούν, έχουν το δικαίωμα να προεγγραφούν για την απόκτηση, στην ορισθείσα τιμή διάθεσης (0,60 ), πρόσθετων νέων μετοχών της εταιρίας, οι οποίες ενδεχομένως θα παραμείνουν αδιάθετες, καταβάλλοντας παράλληλα τα αντίστοιχα κεφάλαια (εφεξής «δικαίωμα προεγγραφής»). Έτσι σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις παρακάτω κατηγορίες επενδυτών, κατά σειρά προτεραιότητας : 1. εξ ολοκλήρου στους προεγγραφέντες επενδυτές(εφόσον η ζήτηση για επιπλέον μετοχές είναι είτε ίση προς τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών, είτε υπολείπεται αυτού, εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά, ήτοι μετά την εξάντληση της ζητήσεως, της διαδικασίας της παρ. 3 κατωτέρω) 2. επί αναλογικής βάσεως στους προεγγραφέντες επενδυτές (εφόσον η ζήτηση για επιπλέον μετοχές είναι μεγαλύτερη του αριθμού των αδιάθετων μετοχών) με βάση τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες αυτοί θα έχουν προεγγραφεί σε συνδυασμό με το συνολικό αριθμό αδιάθετων μετοχών, και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. Στην παρούσα περίπτωση, τα τυχόν επιπλέον της κάλυψης δεσμευθέντα ποσά των προεγγραφών θα αποδεσμευθούν και θα επιστραφούν στους δικαιούχους άτοκα 3. εφόσον, τέλος, παρά τα ανωτέρω, υπολείπονται αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει τις τυχόν αδιάθετες μετοχές κατά την κρίσή του, άλλως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2190/1920) και το καταστατικό της Εταιρίας, προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποκοπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα προσδιορισθεί από τον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου, στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου και της εταιρίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό δια του τύπου. 11

12 Η τιμή διάθεσης ανά μετοχή αυτή προσδιορίζεται σε 0,60 ευρώ. Πάντως η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν. Συνοπτικά, οι όροι της ανωτέρω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων σε αναλογία 1 νέα κοινή μετοχή για κάθε 1 παλαιά κοινή ή προνομιούχο μετοχή ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 0,50 ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 0,60 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,80 Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν συνεπεία της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ T Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς T+2 Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου Τ+2 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό Τ+8 Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης από το Δ.Σ. του Δ.Σ. του Χ.Α. Τ+8 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων Τ+10 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης Τ+18 Πίστωση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.) των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ Τ+20 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης Τ+29 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης Τ+34 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης Τ+36 Διάθεση αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Τ+36 Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών Τ+45 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Επίσης επισημαίνεται ότι η εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας έχει εγκριθεί με την υπ αριθμ. Κ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. στις Το ποσό των ,80 το οποίο αναμένεται να αντληθεί από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα διατεθεί για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της Εταιρίας και συγκεκριμένα: α) Ποσό ύψους ,00 ευρώ θα διατεθεί για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας και β) ποσό ,80 ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κινήσεως. 12

13 Αναμένεται άμεσο όφελος της τάξεως των 4 εκατ. ετησίως, λόγω μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού, που θα βελτιώσει την κερδοφορία της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι, η απόφαση καταμερισμού επιμέρους ποσών για τη μείωση τραπεζικού δανεισμού θα ληφθεί από την Εταιρία κατά το χρόνο έναρξης χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ανάλογα προς το σύνολο των αντληθησομένων κεφαλαίων, τις εν τω μεταξύ πραγματοποιηθείσες εξυπηρετήσεις των υφισταμένων υπολοίπων, τις τυχόν ρυθμίσεις οι οποίες θα συμφωνηθούν καθώς και τον βαθμό ωρίμανσης των υποχρεώσεων προς τράπεζες, λαμβάνοντας υπόψη και τη συμμετοχή των τραπεζών ALPHA BANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην αύξηση κεφαλαίου υπό τους όρους αυτής. Η Εταιρία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αύξησης του κεφαλαίου. Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 289 παρ. 4 (ε) του Κανονισμού του Χ.Α., κ.κ. Σπ.Παπαγεωργίου και Ι. Τριανταφύλλου, ήτοι οι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 5% του μετοχικού της κεφαλαίου, οι οποίοι ταυτόχρονα συμμετέχουν και στη διοίκηση της Εταιρίας, δήλωσαν ότι προτίθενται να διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών, που θα προκύψουν εξ αυτής και για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Περαιτέρω οι ως άνω μέτοχοι δήλωσαν ότι, εφόσον καταστεί δυνατόν, προτίθενται να συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση, είτε αντλώντας κεφάλαια μέσω διάθεσης μέρους των προτιμησιακών δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στον σημερινό αριθμό των μετοχών, τις οποίες άμεσα ή έμμεσα κατέχουν, είτε με αναζήτηση ανεξάρτητων κεφαλαίων ή τρίτου επενδυτή. Kατά τη Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ την όπου αποφασίσθηκαν επακριβώς οι όροι της αύξησης καθώς και η διαδικασία εγγραφών και προεγγραφών, εξειδικεύτηκε ότι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα αποκτηθούν από την Τράπεζα ALPHA και την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέσω συμμετοχής τους στη διαδικασία προεγγραφής και υπό τους όρους αυτής. Ειδικώτερα: Η Τράπεζα ALPHA εδήλωσε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, ότι προτίθεται να ασκήσει τα αναλογούντα σ αυτήν δικαιώματα προτίμησης εκ της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΓΕΚ και παράλληλα να συμμετάσχει στην προεγγραφή τυχόν αδιάθετων μετοχών που θα προκύψουν από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης η Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ εδήλωσε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, ότι προτίθεται να ασκήσει τα αναλογούντα σ αυτήν δικαιώματα προτίμησης εκ της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΓΕΚ και παράλληλα να συμμετάσχει στην προεγγραφή τυχόν αδιάθετων μετοχών που θα προκύψουν από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι συνολικές δαπάνες Έκδοσης (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, εισφορά υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δικαιώματα Χ.Α. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. πρώην Κ.Α.Α.-, τέλος υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διαφημιστικές καταχωρήσεις, παροχή δικτύου πιστωτικού ιδρύματος για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, εκτύπωση και διανομή Ενημερωτικού Δελτίου, ανακοινώσεις στον Τύπο, κ.α.) εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 782,10 χιλ. περίπου. 13

14 1.6 Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Στέφανο Ι. Κλιάφα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας B.D.O. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.). Οι εν λόγω καταστάσεις συντάχθηκαν από την Εταιρία όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι της ενότητας του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει του ΕΓΛΣ και εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) Συνολικός Κύκλος Εργασιών , ,70 Μείον: Κόστος εκτέλεσης έργων (1) ( ,83) ( ,70) Μικτό Κέρδος (1) , ,80 Λειτουργικό Αποτέλεσμα (1) , ,01 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) , ,13 Κέρδη προ Φόρων (5.912,06) (15.934,99) Κέρδη μετά από Φόρους (19.898,26) (30.141,21) Πηγή: Ανασυνταγμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει του ΕΓΛΣ και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Σημειώσεις: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, έχουν συνταχθεί με βάση στοιχεία της Εταιρίας και διαφοροποιούνται από τις οικονομικές της καταστάσεις στα παρακάτω σημεία: 1. Για τον υπολογισμό του μικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσματος των χρήσεων , έχουν αφαιρεθεί προηγουμένως οι αποσβέσεις ως ακολούθως: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (σε χιλ. ) Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος Κόστος Εκτέλεσης Έργων , ,81 Έξοδα Διοίκησης 5.245, ,49 Έσοδα εκμετάλλευσης 425,30 119,64 Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών 2.215, ,40 ΣΥΝΟΛΟ , ,34 Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 3.849, ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ , ,55 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ. ) Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (296,40) 4.438,02 Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (25.218,77) (38.450,26) Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες , ,67 Χρηματικά Διαθέσιμα Τέλους Χρήσης , ,09 Πηγή: Ανασυνταγμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει του ΕΓΛΣ και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. 14

15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,86 Ίδια Κεφάλαια , ,49 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,12 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,48 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,86 Πηγή: Ανασυνταγμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει του ΕΓΛΣ και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 για τα στοιχεία του 2004 και της χρήσης2006 για τα στοιχεία του 2005 και του 2006, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Στέφανο Ι. Κλιάφα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας B.D.O. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006, οι οποίες αναμορφώθηκαν ως προς τη δομή τουςκαι αναδημοσιεύτηκαν συνεπεία διόρθωσης λογιστικού χειρισμού, όπως τελικώς εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας (σε συνέχεια των από και αποφάσεων του Δ.Σ. της Εταιρίας, με τις οποίες είχαν εγκριθεί ενδιάμεσες αναμορφώσεις). ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) (ποσά σε χιλ ) 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 Κύκλος Εργασιών , , ,55 Κόστος Πωληθέντων ( ,78) ( ,25) ( ,36) Μικτά Κέρδη , , ,19 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων , , ,47 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων , , ,76 Κέρδη προ φόρων 4.625, ,94 (38.128,53) Κέρδη μετά από φόρους (1.330,01) (4.993,86) (35.079,27) Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ. ) 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 Σύνολο εισροών (εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες , ,61 (73.780,03) Σύνολο εισροών (εκροών)από Επενδυτικές Δραστηριότητες (33.855,06) (51.890,72) ,97 Σύνολο εισροών (εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες , , ,84 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα στην Λήξη της Περιόδου , , ,61 Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Από τη λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου κατά τη χρήση 2006 προέκυψαν αρνητικές ροές ύψους ,03 χιλ. σε σύγκριση με τις ροές της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης που ήταν θετικές ύψους ,61 χιλ.. Η εν λόγω σημαντική επιβάρυνση οφείλεται σε ένα συνδυασμό γεγονότων, όπως: η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων από τον υψηλό δανεισμό, που ανήλθαν σε 27,03 εκ., η καθυστέρηση εισπράξεων έργων του Δημοσίου ύψους 19,92 εκ. και η ταχύτερη αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Ομίλου. 15

16 Αναφορικά με τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου κατά τη χρήση 2006, προέκυψαν θετικές ροές ύψους ,97 χιλ., γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πώληση της ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ( 30 εκατ.) και στην εκχώρηση leasing του κτιρίου-γραφείων της ΑΕΓΕΚ, ύψους 30,4 εκ. Οι ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες για τη χρήση 2006 ήταν θετικές ύψους ,84 χιλ. από θετικές ύψους 5.485,00 χιλ. που ήταν την προηγούμενη χρήση, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης ανάληψης δανείων σε σχέση με την αποπληρωμή τους. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ) (ποσά σε χιλ. ) 31/12/ /12/ /12/2006 Σύνολο Ενεργητικού , , ,29 Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις , , ,99 Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις , , ,15 Σύνολο υποχρεώσεων , , ,96 Σύνολο Καθαρής Θέσης , , ,39 Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Oι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου για τις εξεταζόμενες περιόδους 2003 (Ε.Γ.Λ.Σ.) και (Δ.Π.Χ.Π.), όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, έχουν υπολογιστεί από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή: ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα 1,35 0,73 0,60 0,74 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια 0,92 4,00 4,84 8,78 Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια 0,55 2,09 4,18 4,83 Ο δείκτης ξένα / ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 8,78 τη χρήση 2006, παρουσιάζοντας σημαντική επιδείνωση σε σχέση με τη χρήση 2005 που διαμορφώθηκε σε 4,84, γεγονός που αιτιολογείται τόσο από την αύξηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού όσο και από τη μείωση της καθαρής θέσης του Ομίλου την σε σύγκριση με την Συγκεκριμένα, η ενοποιημένη καθαρή θέση μειώθηκε σε 64,6 εκ. την από 109,86 εκ. την , κυρίως λόγω του ότι αφαιρέθηκε, ποσό 35 εκ. το οποίο αφορά αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους και ποσό 13,6 εκ. το οποίο αφορά κυρίως σε διαφορές από τη συγχώνευση των απορροφηθεισών εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ ΑΕ και των κοινοπραξιών τους. Οι ανωτέρω δείκτες έχουν υπολογιστεί ως εξής: ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων/Ίδια Κεφάλαια Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια 16

17 1.7 Συνοπτικά Στοιχεία για τους Παράγοντες Κινδύνου Στην Ενότητα αυτή παρατίθενται συνοπτικά οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές της Εταιρίας. Μερική κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου Εξάρτηση από συμβάσεις έργων Εξάρτηση των εργασιών της από συγκεκριμένους πελάτες E ξάρτηση από εργοληπτικό πτυχίο Συμμετοχή σε Κοινοπραξίες Εξάρτηση υπεργολάβων ή/και άλλων κοινοπρακτούντων μελών στην εκτέλεση των έργων Εξάρτηση των εργασιών της από συγκεκριμένους πελάτες E ξάρτηση από εργοληπτικό πτυχίο Κίνδυνος αγοράς Δραστηριοποίηση σε χώρες του εξωτερικού Συναλλαγματικός Κίνδυνος Πιστωτικός και κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος ταμειακών ροών και μεταβολών εύλογης αξίας λόγω διακυμάνσεων στα επιτόκια Επάρκεια κεφαλαίου κίνησης Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις Εξάρτηση από διευθυντικά στελέχη Πολιτικές και Οικονομικές Εξελίξεις Kατασκευαστικός Κλάδος Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές Διανομή μερίσματος 17

18 1.8 Τάσεις και Προοπτικές Την τελευταία δεκαετία ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα παρουσίασε έντονη ανάπτυξη, γεγονός που οφείλεται στη μεγέθυνση των δημόσιων έργων, λόγω των εκταμιεύσεων του Γ Κ.Π.Σ. και της ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων, όσο και στην άνοδο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας. Σήμερα, ο εγχώριος κατασκευαστικός κλάδος έχει περιέλθει σε ύφεση με αποτέλεσμα τη μείωση του βασικού αντικειμένου των κατασκευαστικών εταιριών. Οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου, σε μία προσπάθεια αναστροφής του αρνητικού κλίματος, χαρακτηρίζονται από, στρατηγικές συμμαχίες, συγχωνεύσεις και εξαγορές μικρότερων επιχειρήσεων, ενδιαφέρον των τραπεζικών ομίλων για συνεργασία με εταιρίες του κλάδου, όπου σε συνάρτηση με την συνέχιση των κοινοτικών παροχών από το 4ο Κ.Π.Σ., την εφαρμογή νέων μεθόδων χρηματοδότησης, την αυξανόμενη δραστηριοποίηση στις αγορές των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Ευρώπης, την απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και τα έργα διανομής φυσικού αερίου, υποδηλώνουν περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης. Με βάση το Ν. 3263/2004 µεταβλήθηκε ο τρόπος δηµοπράτησης των ηµοσίων Έργων µε κατάργηση του συστήματος επιλογής του αναδόχου μέσω µαθηµατικού τύπου, που προσδιόριζε την επιλεγόμενη προσφορά κάθε έργου, και αντικατάστασή του µε το µειοδοτικό σύστηµα. Επίσης, µε τον ίδιο νόµο µεταβλήθηκε το ποσοστό των παρεχόµενων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης για κάθε έργο, οι οποίες ανέρχονται πλέον σε περίπτωση μεγάλων εκπτώσεων µέχρι και 45% του αρχικού προϋπολογισµού του έργου. Η ψήφιση του συγκεκριµένου νόµου είχε ως αποτέλεσµα τη µη δηµοπράτηση έργων για µεγάλο χρονικό διάστηµα καθώς και δυσχέρεια των εταιριών στην παροχή των απαραίτητων εγγυήσεων (καλής εκτέλεσης) στους κυρίους των έργων. Οι παραπάνω παράγοντες επηρέασαν τη δυνατότητα της Εταιρίας στην ανάληψη και εκτέλεση νέων έργων κατά τις χρήσεις 2004 και Περαιτέρω ο Ν. 3389/2005 όρισε το κανονιστικό πλαίσιο του οποίου οφείλουν να κινηθούν οι συνεργασίες/συμπράξεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), δημιουργώντας νέες προοπτικές συνεργασίας και προσφέροντας μια πρόσφορη συμπληρωματική λύση για την αποτελεσματική εκτέλεση έργων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών έναντι της παραχώρησης εκμετάλλευσης των έρων, συμβάλλοντας δε ταυτόχρονα στην επίτευξη των στόχων της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Τη διετία , λόγω των παραπάνω αρνητικών συγκυριών του κατασκευαστικού κλάδου, η Εταιρία διένυσε μία μεταβατική περίοδο, με επίδραση στην επιχειρηματική της δραστηριότητα και τα οικονομικά της μεγέθη. Επιπρόσθετα, ο υψηλός τραπεζικός δανεισμός σε συνδυασμό με την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης την 1/1/2005, επιβάρυνε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική διάρθρωση του Ομίλου. Η Εταιρία προκειμένου να αντιμετωπίσει την αρνητική συγκυρία αλλά και να βελτιώσει τα χρηματοοικονομικά της μεγέθη, έχει ορίσει ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο για το επόμενο χρονικό διάστημα με επικέντρωση αφενός στον κατασκευαστικό κλάδο με την ανάληψη νέων έργων στην εγχώρια κατασκευαστική αγορά αλλά και τη διείσδυσή της στη διεθνή αγορά και αφετέρου την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου με την αξιοποίηση ή πώληση συμμετοχών/ακινήτων. Στην βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ομίλου συνέβαλαν οι διαδοχικές αυξήσεις/μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχες αυξήσεις/μειώσεις ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής, οι οποίες εγκρίθηκαν με τις από Κ / και Κ2-2305/ υπουργικές αποφάσεις, με σκοπό την εξυγίανση της καθαρής θέσης του Ομίλου, η οποία είχε επιβαρυνθεί με τις συσσωρευμένες ζημιές που προέκυψαν από τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ, η οποία ολοκληρώθηκε την Επιπρόσθετα, τα κεφάλαια που θα αντληθούν με την παρούσα αύξηση ύψους έως το ποσό των 64,8 εκ. θα διατεθούν για την εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας (τραπεζικές υποχρεώσεις κεφάλαιο κίνησης) με άμεσο όφελος στην κερδοφορία και τα αποτελέσματα του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος έχει ήδη υπογράψει ή αναμένεται να υπογράψει νέα κατασκευαστικά συμβόλαια. Ειδικώτερα : 18

19 Tην υπογράφηκε μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και της κοινοπραξίας «ΑΕΓΕΚ IMPREGILO - ANSALDO T.S.F. - SELI ANSALDOBREDA», η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Στην εν λόγω κοινοπραξία η ΑΕΓΕΚ είναι επικεφαλής εταιρία με ποσοστό 28,76%. Το Μετρό Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα που έχει δημοπρατηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Αποτελείται από γραμμή συνολικού μήκους 9,67 χιλιομέτρων, με 13 υπερσύγχρονους σταθμούς με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα και τις πλέον απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργίας, συνολικής δαπάνης εκατ. (περιλαμβανομένων απροβλέπτων, αναθεώρησης, απολογιστικών και ΦΠΑ). Επιπρόσθετα η ΑΕΓΕΚ υπέγραψε: τον Σεπτέμβριο 2006 τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση Ρόδου από φράγμα Γαδουρά. Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών φράγματος και έργων αγωγών μεταφοράς και διυλιστηρίων» (ΚτΕ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), το οποίο αφορά στην ολοκλήρωση του χωμάτινου φράγματος Γαδουρά και των συναφών έργων καθώς και την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς νερού από το φράγμα έως τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού μήκους 9 χλμ., συνολικής δαπάνης 60,68 εκατ. (περιλαμβανομένων απροβλέπτων, αναθεώρησης, απολογιστικών και ΦΠΑ), και τον Ιανουάριο 2007, την 1η συμπληρωματική σύμβαση για το έργο «Kατασκευή παράκαμψης Καμένων Βούρλων Ν.Φθιώτιδας, τμήμα ΠΑΘΕ από έξοδο Σήραγγας Κνημίδος (χ.θ ) έως Σκάρφεια» (ΚτΕ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.), συνολικής δαπάνης 34,8 εκατ. (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). τον Μάρτιο 2007, τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Εγνατία Οδός : Τμήμα Δροσοχώρι Άραχθος : Κατασκευή Άνω Διάβασης Κάθετης Οδού προς Ζουμπουλέικα (2.3)», συνολικής δαπάνης 1,1 εκατ. τον Μάρτιο 2007, τη σύμβαση κατασκευής του έργου «ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» από την Κοινοπραξία «ΑΕΓΕΚ IMPREGILO ALSTOM Transport». Κύριος του έργου είναι η εταιρία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Η συνολική δαπάνη της ως άνω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των (περιλαμβανομένων απροβλέπτων, απολογιστικών, αναθεώρησης και ΦΠΑ). Η εταιρία ΑΕΓΕΚ είναι η Leader εταιρία στην Κοινοπραξία και έχει ποσοστό συμμετοχής 48%. Οι ανωτέρω συμβάσεις εκτελούνται από μόνητην ΑΕΓΕΚ με εξαίρεση το έργο «ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ». Bάσει των ανωτέρω υπογεγραμμένων συμβάσεων, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου ανέρχεται σε πσσό άνω των (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Περαιτέρω ανάλυση του ποσού αυτού παρατίθεται στο κεφ στην παράγραφο «Κατασκευαστικά Συμβόλαια (αναλυτικές γνωστοποιήσεις σύμφωνα με ΔΛΠ 11)» Επισημαίνεται ότι, ο Όμιλος την περίοδο ανακηρύχθηκε, μέσω κοινοπραξιών στις οποίες συμμετείχε, προσωρινός μειοδότης στο αυτοχρηματοδοτούμενο (Β-Ο-Τ) έργο Μαλιακός Κλειδί του ΠΑΘΕ που περιλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του οδικού άξονα από Ράχες έως Κλειδί συνολικού μήκους 232 χλμ. Στα νέα τμήματα, συνολικού μήκους 25 χλμ., κατασκευάζονται οι διπλές σήραγγες Τεμπών και Πλαταμώνος μήκους 11 χλμ., 3 μεγάλες γέφυρες και οδοποιία με τις αναγκαίες παρακάμψεις. Στο υπόλοιπο υφιστάμενο τμήμα προβλέπονται παρεμβάσεις ανακατασκευής και βελτίωσης του οδικού άξονα. Επίσης, σε όλο το μήκος του κλειστού αυτοκινητοδρόμου προβλέπονται 4 ανισόπεδοι κόμβοι και η κατασκευή και εκμετάλλευση 5 νέων θέσεων εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Το κατασκευαστικό κόστος αγγίζει τα 712 εκατ., και η συνολική επένδυση τα εκατ. Η παραχώρηση της λειτουργίας και της συντήρησής του είναι για 26 χρόνια. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος διεκδικεί και μια σειρά νέων έργων. Ειδικότερα, συμμετέχει σε κοινοπραξίες που έχουν προεπιλεγεί για την β φάση των διαγωνισμών δημοπράτησης σημαντικών έργων, όπως, άλλα αυτοχρηματοδοτούμενα (Β-Ο-Τ) έργα αλλά και Οδικά Αστικά έργα Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι - προοπτικές της Εταιρίας και γενικότερα του Ομίλου είναι: Βελτιστοποίηση της δομής και αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου συμμετοχών του Ομίλου, (η οποία ξεκίνησε με τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ. το Μάρτιο του 2006) και συνεχίζεται με την πώληση συμμετοχών (ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ κλπ). Συμμετοχή στην ανάληψη νέων έργων στην εγχώρια κατασκευαστική αγορά αλλά και διείσδυσή στη διεθνή αγορά. 19

20 Βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου: Η Εταιρία και οι θυγατρικές της διαθέτουν επίσης ακίνητη περιουσία προς αξιοποίηση ή εκμετάλλευση. Ορισμένα από τα ακίνητα αυτά είναι τα κάτωθι: 1. Οικόπεδο έκτασης 713 στρεμμάτων που βρίσκεται στην Ελαφόνησο της Νότιας Κρήτης. 2. Ναυτιλιακή & Βιομηχανική περιοχή στο Πλατυγιάλι Αστακού, έκτασης στρεμμάτων. Ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης. Σημαντικός στόχος της Εταιρίας αποτελεί η βελτίωση των ρυθμών εξέλιξης ουσιωδών οικονομικών μεταβλητών της όπως, πωλήσεις, κέρδη, επενδύσεις, κεφάλαια. Σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι αναμένεται να επιδράσουν θετικά στην εκπλήρωση του διαρκούς αυτού στόχου, είναι οι ακόλουθοι: 1. Η συμμετοχή της Εταιρίας στα έργα Γ και Δ Κ.Π.Σ., δημόσια και αυτοχρηματοδοτούμενα 2. Η επέκταση με έργα σε χώρες του εξωτερικού. Εκτός από τα σημαντικά έργα που αναφέρθηκαν εξετάζονται ήδη προσφορές προς την Εταιρία για νέα έργα εξωτερικού. Προτεραιότητα δίδεται σε χώρες που ήδη εκτελούνται έργα από εταιρίες του Ομίλου (Ρουμανία, Ιορδανία, Κύπρος), αλλά και στις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες. 3. Η συμμετοχή στην ανάληψη ιδιωτικών αναπτυξιακών έργων. 1.9 Έγγραφα στη διάθεση του κοινού Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού: Το καταστατικό της Εταιρίας είναι διαθέσιμο στα γραφεία της ΑΕΓΕΚ, Λεωφ. Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι Αττικής. Οι εγκεκριμένες από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΑΕΓΕΚ για τις χρήσεις , που συντάχθηκαν βάσει του ΕΓΛΣ και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας: Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών της Εταιρίας για τις χρήσεις είναι διαθέσιμες στα γραφεία της ΑΕΓΕΚ, Λεωφ. Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι. Οι οικονομικές καταστάσεις των κοινοπραξιών της Εταιρίας που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσεων είναι διαθέσιμες στα γραφεία της ΑΕΓΕΚ, Λεωφ. Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι. Τα πρακτικά της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΑΕΓΕΚ της που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι. Η επιστολή της Νομικής Συμβούλου της ΑΕΓΕΚ σχετικά με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και η σχετική εκτιμησή της είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι. Η αναλογιστική αποτίμηση των υποχρεώσεων του Ομίλου για τις αποζημιώσεις των εργαζομένων που προκύπτουν από τις διατάξεις του νόμου 2112/20 σε εφαρμογή του ΔΛΠ 19 την οποία διενήργησε η εταιρία PRUDENTIAL ΕΠΕ (οδός Μομφεράτου 148, Αθήνα) για τη χρήση 2005 και ο κ. Ν. Λαθουράς, Διευθυντής Διοικητικού της ΑΕΓΕΚ για τη χρήση 2006 είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι. Το Έγγραφο του αρ. 4 του Ν. 3401/2005 για τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ ΑΕ από την ΑΕΓΕΚ (ημ/νία γνωστοποίησης στο ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 30 Μαρτίου 2006) είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι 20

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr

Ερυθρού Σταυρού 4 & Κηφισίας, 151 23 Μαρούσι 210 686 7000 210 684 5089 ir@hygeia.gr www.hygeia.gr ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ : 5.10.2009 ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13.10.2009-27.10.2009 ΠΕΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ & ΛΑΤΟΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο ΚΕΚΡΟΨ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. Για την απόσχιση του κλάδου κατασκευών, και 2. Για τη μεταβολή δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση

Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Κατάσταση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012

Ισολογισμός 2011. Νομαρχία Αττικής- Ανατολικός τομέας- Δ/νση Εμπορίου και Α.Ε. Λ.Μεσογείων 427- Αγία Παρασκευή. 7 Ιουνίου 2012 Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/11 έως

Διαβάστε περισσότερα

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ H KAΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ EΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Η Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (εφεξής για λόγους συντοµίας καλουµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ, ΚΑΛΤΣΩΝ, ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΙΩΝ, ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64

ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 Έδρα: Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 13564/06/Β/86/123 Tηλ: +30 210 81.84.800 Fax: +30 210 81.84.801 ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 13564/06/B/86/123 ΕΔΡΑ : ΕΡΜΟΥ 25 Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145 64 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων Σχέδιο Εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ATTICA BANK Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που

Απαιτούμενη απαρτία: 2/3 (66,67%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Απαιτούμενη πλειοψηφία: 2/3 (66,67%) των ψήφων που Σχέδιο Αποφάσεων ή Προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της FORTHNET ΑΕ η οποία θα λάβει χώρα στις 3.8.2012 ή οποιασδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PRO FORMA ΧΡΗΣΗΣ 2005 Οι συνενωμένες (Pro Forma) οικονομικές πληροφορίες που ακολουθούν έχουν προετοιμαστεί για επεξηγηματικούς και μόνο λόγους, για να παρέχουν τις πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 9 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ιοικητικού Συµβουλίου επί θεµάτων ηµερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΘΕΜΑ 1 ο : Aύξηση της ονοµαστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ.

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ. Ε Κ Θ Ε Σ Η Το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας έχει υιοθετήσει ένα σχέδιο δράσης µε σκοπό την ανατροπή των αρνητικών αποτελεσµάτων της εταιρίας, τον τερµατισµό του καθεστώτος επιτήρησης, την αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6.

ΣΧΕΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 16.6. ΚΡΙ-ΚΡΙ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 3 Ο ΧΛΜ. ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ 62125 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ: +30 23210 68300 FAX: +30 23210 68311 Α.Φ.Μ.: 094289571 KRI-KRI S.A. MILK INDUSTRY 3RD KM. SERRES DRAMA 62125 SERRES TEL: +30 23210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 13.06.2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 07.06. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Αθήνα, 22.05. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓ- ΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την οµαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρµογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέµα: ιευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 5(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε.8196/06/Β/86/03 Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 η Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985.

«Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. «Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ Ι. ΛΑΠΠΑΣ TEXNIKH ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Κατ άρθρο 6 παρ. 1β π.δ. 350/1985. Η εταιρία ανακοινώνει τις αποφάσεις που ελήφθησαν από την

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 22.02.2007

Η Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 22.02.2007 CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων βάσει της από 07.11.2006 απόφασης της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ.

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 289 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Η παρούσα Έκθεση συντάχθηκε για το σκοπό της ενημέρωσης των Μετόχων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας που

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

«ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 29-06-2012 - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29-06-2012 των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΗΧΟΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ Για τη ηµόσια Προσφορά 102.941.176 κοινών ονοµαστικών µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι:

Κατά την παρούσα συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη το σύνολο των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι οι: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡΜΑΕ 53970/01ΑΤ/Β/03/429(2013) ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ : 5171301000 της 29 ης Μαΐου 2015 Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν.

Κ.Ν. 68 2190/1920 ΚΑΙ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 1-5 ΤΟΥ Ν. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ELPEDISON

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΕΛΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ΑΡ.ΓΕ.Μ.Η 121719103000 (στο εξής η «Απορροφούμενη Εταιρεία»), ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΗΛΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν. 947α Της έκτακτης συνεδριάσεως του ΔΣ της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ Βιομηχανία Πλεκτικής Ν. Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη σήμερα 23 Απριλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πρωινή συνήλθε σε έκτακτη

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 4 ης εταιρικής χρήσεως 2014 (01 Ιανουαρίου 2014 31 Δεκεμβρίου 2014) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 69 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20 Κύριοι Μέτοχοι, Η απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου να συγχωνευθούν οι ανώνυµες εταιρείες «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Α.Ε» («Απορροφώσα»)

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLAS ONLINE» Προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007)

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1.1.2007 31.12.2007) www.eakaa.gr 1 Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με το Άρθρο 43α, παραγρ.3 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως αυτό τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε. Γ.Ε.Μ.Η 116498001000 Α.Φ.Μ. 800330574 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου Της από 15-03-2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ THΣ ΑΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΗΝΕΙΑΣ 2 Α.Ε " Στην Πεύκη Αττικής, σήμερα την 15 η Μαρτίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 9:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00

ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟ 0,00 0,00 ΙΝΤΕΡΛΑΙΦ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002-11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2002-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2002) Α.Μ.Α.Ε. 25088/05/Β/91/23 ( ΠΟΣΑ ΣΕ ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Τίτλος: Οικονομική Οργάνωση Επιχειρήσεων Κωδικός: 507Ο11 Θεωρία: 3 ώρες/εβδομάδα Εξάμηνο: Ε Ασκήσεις-Πράξεις: 2 ώρες /εβδομάδα Τύπος: EY Προαπαιτούμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ENHMΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.500.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφού υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό και το νόμο, το Διοικητικό Συμβούλιο αρχίζει τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «SSE Overseas Εταιρεία Παροχής Επιστημονικών και Τεχνικών Συμβουλών Ανώνυμη Εταιρεία» στις 09/06/2015 Συνεδρίαση 15η Στον Πειραιά σήμερα, 9η Ιουνίου 2015, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.»

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α. ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΗΣ «ΠΑΝ. ΑΝΤΖΟΥΑΤΟΣ Α.Ε.» ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΨΥΧΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΨΥΞΕΩΣ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΜΠΟΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΗΛΙ Η ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange

Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Ξέρετε ότι ; Φεβρουάριος 2014. Athens Exchange Αγορά Ομολόγων στο Χρηματιστήριο Αθηνών Ξέρετε ότι ; Athens Exchange Φεβρουάριος 2014 τα πρώτα ομόλογα διαπραγματεύθηκαν στο ΧΑ πριν από 134 χρόνια Στο πρώτο Δελτίο Τιμών που δημοσιεύθηκε στις 12 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006

MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Έδρα: Λήµνου 7 Ν. Ιωνία Αττικής Αριθµός Μητρώου Α.Ε 27671/06/Β/92/21 MICROLAND COMPUTERS A.E.B.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2006 έως την 31 Μαρτίου 2006 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015

Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Αποτελέσµατα 1 ου Εξαµήνου 2015 31/8/2015 Σύνοψη εξελίξεων και οικονοµικών µεγεθών για το 1 ο Εξάµηνο 2015 Παρατηρείται αυξηµένη αβεβαιότητα σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο που επηρέασαν αρνητικά τα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα