ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ"

Transcript

1 ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Β ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ. Το μετοχικό κεφάλαιο θα αυξηθεί έως ,00 με την έκδοση και διάθεση νέων, κοινών, άυλων μετοχών της Εταιρίας, ονομαστικής αξίας 0,50 η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,60 ανά μετοχή, υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1 νέα κοινή για κάθε 1 παλαιά, κοινή ή προνομιούχο, μετοχή Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, μόνο όσο αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του ν. 3401/2005 και του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 9 η Μαϊου 2007

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Σύντομο Ιστορικό και Επιχειρηματική Δραστηριότητα Διοίκηση Μετοχική Σύνθεση Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Συνοπτικά Στοιχεία για τους Παράγοντες Κινδύνου Τάσεις και Προοπτικές Έγγραφα στη διάθεση του κοινού ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Υπεύθυνα Πρόσωπα Παράγοντες Κινδύνου Τακτικοί Ορκωτοί Ελεγκτές - Λογιστές Φορολογικοί Έλεγχοι Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ομίλου ΑΕΓΕΚ Επιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων Ε πιλεγμένες Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων Πληροφορίες για την Εταιρία Σύντομο Ιστορικό Επενδύσεις περιόδου Επισκόπηση της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Αντικείμενο Δραστηριότητας Ανάλυση Εσόδων ανά Τομέα Δραστηριότητας - ανά Γεωγραφική Αγορά Εκτελεσθέντα Έργα Περιόδου Εξάρτηση της Εταιρίας από Εμπορικές ή Χρηματοοικονομικές Συμβάσεις, Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Άδειες Εκμετάλλευσης Οργανωτική Διάρθρωση του Ομίλου ΑΕΓΕΚ Εταιρίες που συμμετέχουν στην AΕΓΕΚ Εταιρίες στις οποίες συμμετέχει η ΑΕΓΕΚ Ακίνητα Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός Ενσώματα Πάγια Εγγυήσεις Εμπράγματες Ασφάλειες Κεφάλαια Πηγές Κεφαλαίων Ταμειακές Ροές Πληροφορίες για τις τάσεις και τις προοπτικές του Ομίλου για για τη χρήση Διοικητικά, Διαχειριστικά και Εποπτικά Όργανα και Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη Διοικητικό Συμβούλιο και Ανώτατα Διευθυντικά Στελέχη Τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου Εταιρική διακυβέρνηση Δηλώσεις μελών Διοικητικών, Διαχειριστικών και Εποπτικών οργάνων καθώς και Ανώτερων Διοικητικών Στελεχών Αμοιβές και οφέλη Υπάλληλοι Μέτοχοι Συναλλαγές με Συνδεόμενα Μέρη Εταιρίες με Κοινή Διοίκηση Αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου χρήσεων Ενδοομιλικές συμβάσεις Διεταιρικές Συναλλαγές της ΑΕΓΕΚ κατά τις χρήσεις Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες για τα Περιουσιακά Στοιχεία, τις Υποχρεώσεις, τη Χρηματοοικονομική Θέση και τα Αποτελέσματα του Ομίλου

3 Εταιρίες που περιλαμβάνονονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσεων 2003, 2004, 2005 και Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Αποτελεσμάτων και Ισολογισμών των Χρήσεων Χρηματοοικονομικές πληροφορίες ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσεων Μερισματική Πολιτική Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες Σημαντικές Αλλαγές στη Χρηματοοικονομική ή Εμπορική Θέση του Ομίλου Πρόσθετες Πληροφορίες Μετοχικό Κεφάλαιο Ιδρυτική Πράξη και Καταστατικό Σημαντικές Συμβάσεις Συμβάσεις Πωλήσεως Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Leasing) Συμβάσεις Μίσθωσης Υπεκμίσθωσης Ακινήτων Συμβάσεις Μακροπρόθεσμων Δανείων Συμβάσεις Αλληλόχρεου Λογαριασμού Πληροφορίες από τρίτους, γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων και δηλώσεις συμφερόντων Πληροφορίες για τις Συμμετοχές της Εταιρίας ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε AEGEF GROUP SRL Ενεργές κοινοπραξίες την 31/12/ FOXFORD TRADING LIMITED Έγγραφα μέσω παραπομπής Έγγραφα στη διάθεση του κοινού ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ Υπεύθυνα Πρόσωπα Βασικές Πληροφορίες Ιδια Κεφάλαια και Χρέος Δήλωση για την επάρκεια κεφαλαίου κίνησης Οψιγενή γεγονότα που επήλθαν μετά την Συμφέροντα των Φυσικών και Νομικών Προσώπων που συμμετέχουν στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Λόγοι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και χρήση κεφαλαίων Όροι της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας Δικαιώματα Μετόχων Υποχρεώσεις Μετόχων Φορολογία Μερισμάτων Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης Αποκοπή Δικαιώματος Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης Δηλώσεις Κυρίων Μετόχων Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα Μείωση Διασποράς (Dilution) Δαπάνες Έκδοσης

4 1. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ To παρόν Ενημερωτικό Δελτίο αφορά στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (εφεξής η «ΑΕΓΕΚ» ή η «Εταιρία»), με καταβολή μετρητών, υπέρ των παλαιών μετόχων σε αναλογία 1 νέα για κάθε 1 παλαιά μετοχή και την εισαγωγή αυτών στην κατηγορία της «Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης» του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής Χ.Α.). Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα αποτελεί εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Κάθε επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του. Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ασκείται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα μετάφρασης μέρους ή του συνόλου του Ενημερωτικού Δελτίου, πριν από την έναρξη της παραπάνω διαδικασίας. Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα που υπέβαλλαν το περιληπτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, και ζήτησαν την κοινοποίησή του σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3401/2005, μόνον εφόσον το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή δεν παρουσιάζει συνάφεια όταν διαβάζεται σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία και έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Το παρόν περιληπτικό σημείωμα περιλαμβάνει συνοπτικές πληροφορίες για την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία, τη μετοχική σύνθεση και τη διοίκηση και διεύθυνση εργασιών του Ομίλου εταιριών ΑΕΓΕΚ (εφεξής ο «Όμιλος») καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία των όρων της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Στον Όμιλο εταιριών ΑΕΓΕΚ περιλαμβάνονται η εταιρία με την επωνυμία «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και οι εταιρίες που ενοποιούνται στις οικονομικές της καταστάσεις (βλ. ενότητα Εταιρίες που περιλαμβάνονονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσεων 2003, 2004, 2005 και 2006). 1.1 Σύντομο Ιστορικό και Επιχειρηματική Δραστηριότητα Ο Όμιλος, μέσω της μητρικής εταιρίας ΑΕΓΕΚ, κατά κύριο λόγο, από το 1949 μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται ενεργά, σύμφωνα με το σκοπό της, στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων δημοσίων, δημοτικών, ιδιωτικών και γενικά νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και οργανισμών ή συνεταιρισμών ή φυσικών προσώπων, στην ανάληψη και εκτέλεση πάσης φύσεως τεχνικών έργων στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και στην ανέγερση, αγορά ή εκμετάλλευση εγκαταστάσεων, εκτάσεων προς αξιοποίηση και συναφών επιχειρήσεων, στη συμμετοχή, στη σύσταση, ή στην εξαγορά μετοχών και στη συμμετοχή σε εταιρίες, που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και έχουν παρόμοιο ή παρεμφερές αντικείμενο, στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Όλες οι παραπάνω δραστηριότητες ασκούνται για λογαριασμό της Εταιρίας ή τρίτων, είτε συνεταιρικά είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (κοινοπραξίες κλπ). Ο Όμιλος έχει τη δυνατότητα ανάληψης μεγάλων έργων για λογαριασμό πελατών όπως η ΔΕΗ, το ΥΠΕΧΩΔΕ, η ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε., η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., η Κτηματική Εταιρία Δημοσίου, η Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, αλλά και ξένων φορέων όπως το Υπουργείο Υδάτων και Άρδευσης της Ιορδανίας, το Υπουργείο Μεταφορών της Ρουμανίας και το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου. Στην έντονη παρουσία και δραστηριότητα του Ομίλου όλα αυτά τα χρόνια συνέβαλε ουσιαστικά το γεγονός ότι 4

5 ότι η μητρική εταιρία ΑΕΓΕΚ από το χρόνο της συστάσεως του ΜΕΕΠ μέχρι σήμερα είναι κάτοχος εργοληπτικού πτυχίου ανωτάτης τάξης. Ομοίως εργοληπτικά πτυχία κατείχαν και οι εταιρίες ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ Α.Ε. αντίστοιχα, οι οποίες συγχωνεύθηκαν με την ΑΕΓΕΚ. Κατ αυτό τον τρόπο, ο Όμιλος συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την ανάληψη των μεγαλύτερων έργων που προκηρύσσει το Δημόσιο και οι Οργανισμοί Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Τον Μάρτιο του 2006, εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση από την εταιρία ΑΕΓΕΚ των εταιριών με τις επωνυμίες «ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρία» και «Ανώνυμος Τεχνική Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία ΜΕΤΩΝ Α.Ε.». Η συγχώνευση κρίθηκε αναγκαία και καθοριστικής σημασίας καθώς η νέα εταιρία, θα έχει την δυνατότητα να παρουσιάζει ολοκληρωμένες λύσεις ακόμη και στα πιο σύνθετα κατασκευαστικά έργα, εκμεταλλευόμενη τις συνέργιες και τις οικονομίες κλίμακας των τριών συνδεδεμένων εταιριών. Ειδικότερα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις ακόλουθες κατηγορίες έργων : Υδραυλικά Έργα (Αρδευτικά Ενεργειακά) Αφορούν κυρίως στην κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων, έργων άρδευσης & ύδρευσης, φραγμάτων και σηράγγων, από εγχώριους και διεθνείς φορείς όπως η ΔΕΗ, το ΥΠΕΧΩΔΕ, το Υπουργείο Υδάτων και Άρδευσης της Ιορδανίας, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος της Κύπρου, κ.α., για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό. Μεταξύ των σημαντικότερων έργων αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Φράγμα ΥΗΕ Ιλαρίωνα Κοζάνης Φράγμα Γαδουρά Ρόδου Ύδρευση Ρόδου από Φράγμα Γαδουρά Φράγμα Κανναβιού Κύπρου Φράγμα Mujib Ιορδανίας Φράγμα Wala Ιορδανίας Φράγμα Γρατινής για την ύδρευση του ΑΗΣ Κομοτηνής Φράγμα και Σήραγγα του Υδραγωγείου του Ευήνου Φράγμα Πλατανόβρυσης από RCC Φράγμα και σήραγγες ΥΗΕ Μεσοχώρας Σήραγγες ΥΗΕ Συκιάς Φράγματα και σήραγγες ΥΗΕ Πηγών Αώου Φράγμα ΥΗΕ Ασωμάτων Έργα Οδοποιίας Σιδηροδρομικά - Μεταφορών Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, ανισόπεδων κόμβων, καθώς και τμημάτων σιδηροδρομικών δικτύων και πλήθος χιλιομέτρων του Εθνικού και Επαρχιακού δικτύου, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται βαρέως τύπου εξειδικευμένος μηχανολογικός εξοπλισμός. Μεταξύ των σημαντικότερων έργων αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: Σημαντικά τμήματα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Tμήματα του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στην παράκαμψη των Πατρών, στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας και στην περιοχή των Καμένων Βούρλων. Εθνική οδοποιία στο τμήμα της οδού Τρικάλων Άρτας Οι σιδηροδρομικές σήραγγες της Κακιάς Σκάλας και των Τεμπών Κατασκευή Τμημάτων ΜΕΤΡΟ όπως οι βασικές γραμμές 2 και 3, «Δάφνη Ηλιούπολη» και «Εθνική Άμυνα Σταυρός» καθώς και τις επεκτάσεις αυτών το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης κ.λ.π.. Βιομηχανικά Ενεργειακά Έργα Στον τομέα αυτόν ο Όμιλος διαθέτει μεγάλη εξειδίκευση, έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία: 5

6 Υδροηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής ενέργειας του ΥΗΕ Ασωμάτων, του ΥΗΕ Θησαυρού και του ΥΗΕ Πλατανόβρυσης Νέστου. 5 η Μονάδα του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Μονάδα συνδυασμένου κύκλου (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) 476,3 MW στη ΒΙΠΕ Κομοτηνής. Οικοδομικά Έργα Στον τομέα των κτιριακών οικοδομικών έργων ο Όμιλος, έχει επιτυχώς ολοκληρώσει ή εκτελεί έργα όπως η κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, του υπόστεγου συντήρησης και επισκευής των αεροσκαφών του νέου διεθνή αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», των Ξενώνων της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου και του Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στο σταθμό ΦΙΞ του Μετρό Αθηνών, η ανέγερση του νέου Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (424 ΓΣΝΘ), η μελέτη-ανακατασκευή τετραώροφης αποθήκης στην Ακτή Βασιλειάδη σε κτίριο στέγασης Υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και ο υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων στην πλατεία Καρύλλου της Νέας Σμύρνης. Νέες συμβάσεις Tην υπογράφηκε μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και της κοινοπραξίας «ΑΕΓΕΚ IMPREGILO - ANSALDO T.S.F. - SELI ANSALDOBREDA», η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Στην εν λόγω κοινοπραξία η ΑΕΓΕΚ είναι επικεφαλής εταιρία με ποσοστό 28,76%. Το Μετρό Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα που έχει δημοπρατηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Αποτελείται από γραμμή συνολικού μήκους 9,67 χιλιομέτρων, με 13 υπερσύγχρονους σταθμούς με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα και τις πλέον απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργίας, συνολικής δαπάνης εκατ. (περιλαμβανομένων απροβλέπτων, αναθεώρησης, απολογιστικών και ΦΠΑ). Επιπρόσθετα η ΑΕΓΕΚ υπέγραψε: τον Σεπτέμβριο 2006 τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση Ρόδου από φράγμα Γαδουρά. Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών φράγματος και έργων αγωγών μεταφοράς και διϋλιστηρίων» (ΚτΕ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), το οποίο αφορά στην ολοκλήρωση του χωμάτινου φράγματος Γαδουρά και των συναφών έργων καθώς και την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς νερού από το φράγμα έως τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού μήκους 9 χλμ., συνολικής δαπάνης 60,68 εκατ. (περιλαμβανομένων απροβλέπτων, αναθεώρησης, απολογιστικών και ΦΠΑ), και τον Ιανουάριο 2007, την 1η συμπληρωματική σύμβαση για το έργο «Kατασκευή παράκαμψης Καμένων Βούρλων Ν.Φθιώτιδας, τμήμα ΠΑΘΕ από έξοδο Σήραγγας Κνημίδος (χ.θ ) έως Σκάρφεια» (ΚτΕ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.), συνολικής δαπάνης 34,8 εκατ. (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). τον Μάρτιο 2007, τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Εγνατία Οδός : Τμήμα Δροσοχώρι Άραχθος : Κατασκευή Άνω Διάβασης Κάθετης Οδού προς Ζουμπουλέικα (2.3)», συνολικής δαπάνης 1,1 εκατ. τον Μάρτιο 2007, τη σύμβαση κατασκευής του έργου «ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» από την Κοινοπραξία «ΑΕΓΕΚ IMPREGILO ALSTOM Transport». Κύριος του έργου είναι η εταιρία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Η συνολική δαπάνη της ως άνω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των (περιλαμβανομένων απροβλέπτων, απολογιστικών, αναθεώρησης και ΦΠΑ). Η εταιρία ΑΕΓΕΚ είναι η Leader εταιρία στην Κοινοπραξία και έχει ποσοστό συμμετοχής 48%. Οι ανωτέρω συμβάσεις εκτελούνται από μόνη την ΑΕΓΕΚ με εξαίρεση το έργο «ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ». Επισημαίνεται ότι, ο Όμιλος την περίοδο ανακηρύχθηκε, μέσω κοινοπραξιών στις οποίες συμμετείχε, προσωρινός μειοδότης στο αυτοχρηματοδοτούμενο (Β-Ο-Τ) έργο Μαλιακός Κλειδί του ΠΑΘΕ που περιλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του οδικού άξονα από Ράχες έως Κλειδί συνολικού μήκους 232 χλμ. Στα νέα τμήματα, συνολικού μήκους 25 χλμ., κατασκευάζονται οι διπλές σήραγγες Τεμπών και Πλαταμώνος μήκους 11 χλμ., 3 μεγάλες γέφυρες και οδοποιία με τις αναγκαίες παρακάμψεις. Στο υπόλοιπο υφιστάμενο τμήμα προβλέπονται παρεμβάσεις ανακατασκευής και βελτίωσης του οδικού άξονα. Επίσης, σε όλο το μήκος του κλειστού αυτοκινητοδρόμου προβλέπονται 4 ανισόπεδοι 6

7 ανισόπεδοι κόμβοι και η κατασκευή και εκμετάλλευση 5 νέων θέσεων εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Το κατασκευαστικό κόστος αγγίζει τα 712 εκατ., και η συνολική επένδυση τα εκατ. Η παραχώρηση της λειτουργίας και της συντήρησής του είναι για 26 χρόνια. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος διεκδικεί και μια σειρά νέων έργων. Ειδικότερα, συμμετέχει σε κοινοπραξίες που έχουν προεπιλεγεί για την β φάση των διαγωνισμών δημοπράτησης σημαντικών έργων, όπως οι επεκτάσεις του Μετρό Αθηνών, άλλα αυτοχρηματοδοτούμενα (Β-Ο-Τ) έργα αλλά και Οδικά Αστικά έργα Αττικής. 1.2 Διοίκηση Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας (εφεξής Δ.Σ.) είχε εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της και είχε συγκροτηθεί σε σώμα με το υπ' αρ. 2857/ πρακτικό του Δ.Σ. Την , συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και αποφάσισε την εκ νέου συγκρότησή του σε σώμα καθώς και ποια εκ των μελών του θα εκπροσωπούν και θα δεσμεύουν την Εταιρία με το υπ αρ. 2948/2007 πρακτικό. Η σύνθεσή του είναι η ακόλουθη: Ονοματεπώνυμο Θέση στο Δ.Σ. Επάγγελμα Διεύθυνση κατοικίας Σπυρίδων Παπαγεωργίου Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος Επιχειρηματίας Αρνέλου 3, Φιλοθέη, Ιωάννης Τριανταφύλλου Διευθύνων Σύμβουλος, Μακρυγιάννη 6, Εκτελεστικό Μέλος Πολιτικός Μηχανικός Κηφισιά, Μιχαήλ Σίμας Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος Πολιτικός Μηχανικός Μέτωνος 45 Χολαργός, Αθανάσιος Ευμορφόπουλος Αντιπρόεδρος & Τεχνικός Διευθυντής, Εκτελεστικό Μέλος Πολιτικός Μηχανικός Αμοργού & Υμηττού 6, Σαρωνίδα, Γεώργιος Σκουλάς Εκτελεστικό Μέλος Πολιτικός Μηχανικός Παγγαίου 3, Μαρούσι Θάλεια Πουσκουλού - Λατσένερε Σοφία Αγγελοπούλου - Παπαγεωργίου Βασίλειος Σαρσέντης Θεοφάνης Μπένος Εκτελεστικό Μέλος Μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος Αγρονόμος - Τοπογράφος Μηχανικός Λεωφ. Καλλιρρόης 12, Αθήνα Δικηγόρος Αρνέλου 3, Φιλοθέη, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πλάτωνος 25, Κηφισιά Καθηγητής Πανεπιστημίου Αγελάου 3, Αγ. Παρασκευή, Την Εταιρία εκπροσωπούν και δεσμεύουν με την υπογραφή τους και την εταιρική σφραγίδα, ενεργώντας από κοινού, οι κ.κ. Ιωάννης Τριανταφύλλου και Μιχαήλ Σίμας, του πρώτου αναπληρούμενου σε περίπτωση κωλύματος από τον κ. Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου, πλην ρητώς καθοριζομένων στο ως άνω πρακτικό περιπτώσεων, στις οποίες την εταιρία εκπροσωπούν ενεργώντας από κοινού οι τρεις ως άνω εκπρόσωποι. Η θητεία του ως άνω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την

8 1.3 Μετοχική Σύνθεση Κατά την το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας διαιρείται σε ονομαστικές μετοχές (εκ των οποίων κοινές μετά ψήφου μετοχές και προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου μετοχές). Με βάση το μετοχολόγιο της οι δικαιούχοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου άνω του 5% σύμφωνα με το Π.Δ. 51/1992, ήταν οι ακόλουθοι: Μέτοχοι κάτοχοι κοινών μετοχών Κατά την Αριθμός Μετοχών ποσοστό συμμετοχής Δικαιώματα Ψήφου Π.Δ. 51/1992 ποσοστό συμμετοχής PRINEMO TRADING LIMITED * ,80% - - GUERINA TRADING LIMITED ** ,54% - - FOXFORD TRADING LIMITED *** ,30% - - Τριανταφύλλου Ιωάννης του Χαρίδημου** ,92% ,583% Παπαγεωργίου Σπυρίδων του Ευαγγέλου* ,64% ,238% Τριανταφύλλου Χάρης του Ιωάννη** ,22% - - Τριανταφύλλου Αθηνά του Παύλου** ,87% - - ALPHA BANK**** ,19% ,338% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ***** ,10% ,137% Επενδυτικό Κοινό****** ,42% ΣΥΝΟΛΟ (Α) ,00% Μέτοχοι κάτοχοι προνομιούχων μετοχών GUERINA TRADING LIMITED ,19% PRINEMO TRADING LIMITED ,75% ΑΕΓΕΚ ,04% Χιωτόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη ,84% ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΕ ,18% Παπαγεωργίου Σπυρίδων του Ευαγγέλου ,97% Τριανταφύλλου Ιωάννης του Χαρίδημου ,88% Επενδυτικό Κοινό****** ,14% ΣΥΝΟΛΟ (β) ,00% ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (α) + (β) *Για τον κ. Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου, Πρόεδρο του Δ.Σ. επισημαίνονται τα εξής: Συνολικά η άμεση και έμμεση συμμετοχή του στο κοινό μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΓΕΚ ανέρχεται σε ποσοστό 12,445%, που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές, ενώ το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρία ανέρχεται σε 1,238 % που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές. Ειδικώτερα : Η άμεση συμμετοχή του ανέρχεται σε ποσοστό 1,645% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές, για τις οποίες δεν ασκεί τα δικαιώματα ψήφου. Η έμμεση συμμετοχή του ανέρχεται σε ποσοστό 10,800% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της εταιρίας PRINEMO TRADING LTD, η οποία είναι 100% συμφερόντων της οικογενείας του και κατέχει κοινές μετοχές, ήτοι ποσοστό 10,800% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων ασκεί το δικαίωμα ψήφου για τις μετοχές, ήτοι ποσοστό 1,238%, του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Το σύνολο των προνομιούχων, άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρίας που κατέχει προσωπικά ανέρχεται σε μετοχές, ήτοι 1,968% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου Η εταιρία PRINEMO TRADING LTD ιδρύθηκε στις 9/2/1999 και ανήκει κατά 100% στην οικογένεια του μετόχου και προέδρου της ΑΕΓΕΚ, κ. Σπύρου Παπαγεωργίου. Η έδρα της εταιρίας είναι στην Λευκωσία Κύπρου. Η PRINEMO TRADING LTD εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας σταδιακά από τις 14/9/99 έως τις 4/12/2000. Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας είναι οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Κυπριακές λίρες, διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Κυπριακής λίρας εκάστη. 8

9 **Για τον κ.ι.τριανταφύλλου, Δ/ντα Σύμβουλο, επισημαίνονται τα εξής: Συνολικά η άμεση και έμμεση συμμετοχή του στο κοινό μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΓΕΚ ανέρχεται σε ποσοστό 11,565%, που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές, ενώ το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρία ανέρχεται σε 1,583 % που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές. Ειδικώτερα : Η άμεση συμμετοχή του ανέρχεται σε ποσοστό 3,917% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές, εκ των οποίων ασκεί τα δικαιώματα ψήφου για τις μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,691% Η έμμεση συμμετοχή του ανέρχεται σε ποσοστό 7,648% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου, επιμεριζόμενο ως ακολούθως : α) μέσω της εταιρίας GUERINA TRADING LTD, η οποία είναι 100% συμφερόντων της οικογενείας του και κατέχει κοινές μετοχές, ήτοι ποσοστό 5,544% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων ασκεί το δικαίωμα ψήφου για τις μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,296%, β) μέσω μελών της οικογενείας του, ήτοι των κ.κ. Τριανταφύλλου Αθηνάς, Τριανταφύλλου Χάρη και Τριανταφύλλου Σοφίας, οι οποίοι κατέχουν κοινές μετοχές, ήτοι ποσοστό 2,104% του συνολικού κοινού μετοχικού κεφαλαίου, εκ των οποίων ασκεί το δικαίωμα ψήφου για τις κοινές μετοχές τους, ήτοι ποσοστό 0,596% Το σύνολο των προνομιούχων, άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχών της Εταιρίας που κατέχει προσωπικά ανέρχεται σε μετοχές, ήτοι 0,882% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου Η εταιρία GUERINA TRADING LTD ιδρύθηκε στις 17/2/1999 και ανήκει κατά 100% στην οικογένεια του μετόχου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΕΓΕΚ, κ. Ιωάννη Τριανταφύλλου. Η έδρα της εταιρίας είναι στη Λευκωσία Κύπρου. Η εταιρία εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας στις 4/12/2000. Αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας είναι οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε Κυπριακές λίρες, διαιρούμενο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 1 Κυπριακής λίρας εκάστη. ***Oι κοινές μετοχές της εταιρίας FOXFORD TRADING LIMITED αποτελούν προϊόν ανταλλαγής μετοχών της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ με μετοχές της ΑΕΓΕΚ στο πλαίσιο συγχώνευσης δι απορροφήσεως από την ΑΕΓΕΚ της εταιρίας ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ, η οποία εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Κ2-4697/ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ 2198/ ). Οι εν λόγω μετοχές, ως «οιονεί ίδιες κοινές μετοχές», σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 4 του ν. 2190/1920 δεν συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου. **** Για τη μέτοχο ALPHA BANK επισημαίνονται τα εξής: Η συμμετοχή της στο κοινό μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΓΕΚ ανέρχεται σε ποσοστό 0,19%, που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές, ενώ το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρία ανέρχεται σε 11,34% που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές. Ειδικώτερα η μέτοχος ALPHA BANK ασκεί τα δικαιώματα ψήφου για τις κοινές μετοχές που έχει στην κατοχή της, ήτοι ποσοστό 0,19%, καθώς επίσης και δικαιώματα ψήφου για (α) κοινές ονομαστικές μετοχές του κ. Σ.Παπαγεωργίου, (β) κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας PRINEMO TRADING LIMITED (γ) κοινές ονομαστικές μετοχές του κ. Ι.Τριανταφύλλου (δ) κοινές ονομαστικές μετοχές του κ. Χ.Τριανταφύλλου (ε) κοινές ονομαστικές μετοχές της κ. Α.Τριανταφύλλου και (στ) κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας GUERINA TRADING LIMITED, ήτοι ποσοστό 11,15% ***** Για τη μέτοχο ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ επισημαίνονται τα εξής: Η συμμετοχή της στο κοινό μετοχικό κεφάλαιο της ΑΕΓΕΚ ανέρχεται σε ποσοστό 0,095%, που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές, ενώ το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρία ανέρχεται σε 10,14% που αντιστοιχεί σε κοινές μετοχές. Ειδικώτερα η μέτοχος ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ασκεί τα δικαιώματα ψήφου για τις κοινές μετοχές που έχει στην κατοχή της, ήτοι ποσοστό 0,095%, καθώς επίσης και δικαιώματα ψήφου για (α) κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας PRINEMO TRADING LIMITED και (β) κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας GUERINA TRADING LIMITED, ήτοι ποσοστό 10,04%. ******με ποσοστό συμμετοχής μικρότερο του 2,00% 9

10 1.4 Πληροφορίες σχετικά με τις Μετοχές της Εταιρίας Οι μετοχές της Εταιρίας είναι άϋλες κοινές και προνομιούχες, ονομαστικές, διαπραγματεύονται στην Αγορά της Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού της ΑΕΓΕΚ. Ο κωδικός ISIN (International Security Identification Νumber) των κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΑΕΓΕΚ είναι GRS και GRS αντίστοιχα. Αρμόδιος φορέας για την τήρηση του σχετικού αρχείου των άϋλων μετοχών είναι η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών «Κ.Α.Α.») Πλ. Μαυροκορδάτου & Αχαρνών 17, Αθήνα. Οι μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες, διαπραγματεύονται σε ευρώ. Η μονάδα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α. είναι ο τίτλος 1 άϋλης κοινής ή προνομιούχου μετοχής. Οι μετοχές της Εταιρίας δεν περιέχουν ρήτρες εξαγοράς ούτε και ρήτρες μετατροπής. Η Εταιρία δεν έχει συνάψει σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης της μετοχής της. Δεν υπάρχουν δεσμευτικές προσφορές εξαγοράς ή/και κανόνες υποχρεωτικής εκχώρησης και υποχρεωτικής εξαγοράς των μετοχών της Εταιρίας. Δεν υφίστανται δημόσιες προτάσεις τρίτων για την εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά την τελευταία και την τρέχουσα χρήση. 1.5 Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Τη διετία , ο κατασκευαστικός κλάδος περιήλθε σε ύφεση ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των Ολυμπιακών έργων, με συνέπεια τη μείωση του βασικού αντικειμένου των κατασκευαστικών εταιριών, ειδικότερα όσων δεν διεύρυναν το κατά βάσην κατασκευαστικό αντικείμενο εργασιών τους αναπτύσσοντας νέες εργασίες, π.χ. real estate, ενέργεια, στην Ελλάδα και δεν επεκτάθηκαν στο εξωτερικό. Οι αρνητικές συγκυρίες του κατασκευαστικού κλάδου επιδείνωσαν την οικονομική θέση του Ομίλου με συνέπειες στην χρηματοοικονομική του θέση και την κερδοφορία του. Συγκεκριμένα, την περίοδο , ο Ομιλος παρουσίασε σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών του, ο οποίος διαμορφώθηκε σε 195,2 εκ. τη χρήση 2006 από 286,9 εκ. που ήταν τη χρήση 2005, με άμεση συνέπεια στα αποτελέσματα προ φόρων τα οποία διαμορφώθηκαν σε ζημιές ύψους 38 εκ. από κέρδη 1 εκ. αντίστοιχα. Επιπρόσθετα, οι ανάγκες του Ομίλου για τη χρηματοδότηση των λειτουργικών του αναγκών οδήγησε σε υψηλό τραπεζικό δανεισμό ύψους 311,9 εκ. τη χρήση 2006 και 273,9 εκ. τη χρήση 2005, επιδεινώνοντας περαιτέρω την οικονομική του θέση. Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση του Ομίλου όπως περιγράφεται ανωτέρω καθώς και τις ανάγκες χρηματοδότησης των στόχων και της στρατηγικής του, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο κεφάλαιο 1.8 «Τάσεις & Προοπτικές», το Διοικητικό Συμβούλιο πρότεινε προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Παράλληλα, η Διοίκηση της Εταιρίας για τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της επιδιώκει την εξισορρόπηση των λειτουργικών ταμιακών ροών μέσω επαναδιαπραγμάτευσης των δανείων της και συστηματικού ελέγχου και περιορισμού των δαπανών στη διοίκηση και τη λειτουργία της και εντείνει τις ενέργειες πώλησης μη λειτουργικών περιουσιακών της στοιχείων προς το σκοπό περαιτέρω απομείωσης των τραπεζικών της υποχρεώσεων με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης (τόκων) του δανεισμού. Σημειώνεται ότι, μέχρι την , ο Ομιλος είχε προβεί σε πωλήσεις ακινήτων συνολικού ύψους 52,25 εκ. προς απομείωση του τραπεζικού δανεισμού και βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης λόγω μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης των δανείων. Η Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, κατά τη συνεδρίαση της , αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά ,00 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της σε αναλογία 1 νέα κοινή μετοχή 10

11 προς 1 παλαιά κοινή ή προνομιούχο μετοχή. Συνολικά θα εκδοθούν νέες ονομαστικές μετοχές (στο εξής οι Νέες Μετοχές) ονομαστικής αξίας 0,50 η κάθε μία και τιμή διάθεσης 0,60 (στο εξής η Τιμή Διάθεσης) για κάθε μία Νέα Μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Κατά συνέπεια, το σύνολο των κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση θα ανέλθει στο ποσό των ,80. Από το ποσό αυτό, ποσό θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο». Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση θα έχουν όσοι μέτοχοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Εταιρίας, που τηρείται από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. την εργάσιμη μέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης αυτών στο Χρηματιστήριο. Από την ημέρα αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο χωρίς το εν λόγω δικαίωμα στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Τα δικαιώματα προτίμησης θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, πλην των τελευταίων τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών της προθεσμίας αυτής. Δικαιώματα προτίμησης που δεν ασκηθούν εντός της ανωτέρω προθεσμίας παραγράφονται. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, οι μέτοχοι, συγχρόνως με την πλήρη άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που τους αναλογούν, έχουν το δικαίωμα να προεγγραφούν για την απόκτηση, στην ορισθείσα τιμή διάθεσης (0,60 ), πρόσθετων νέων μετοχών της εταιρίας, οι οποίες ενδεχομένως θα παραμείνουν αδιάθετες, καταβάλλοντας παράλληλα τα αντίστοιχα κεφάλαια (εφεξής «δικαίωμα προεγγραφής»). Έτσι σε περίπτωση που μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές μπορούν να διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στις παρακάτω κατηγορίες επενδυτών, κατά σειρά προτεραιότητας : 1. εξ ολοκλήρου στους προεγγραφέντες επενδυτές(εφόσον η ζήτηση για επιπλέον μετοχές είναι είτε ίση προς τον αριθμό των αδιάθετων μετοχών, είτε υπολείπεται αυτού, εφαρμοζομένης κατά τα λοιπά, ήτοι μετά την εξάντληση της ζητήσεως, της διαδικασίας της παρ. 3 κατωτέρω) 2. επί αναλογικής βάσεως στους προεγγραφέντες επενδυτές (εφόσον η ζήτηση για επιπλέον μετοχές είναι μεγαλύτερη του αριθμού των αδιάθετων μετοχών) με βάση τον αριθμό των μετοχών για τις οποίες αυτοί θα έχουν προεγγραφεί σε συνδυασμό με το συνολικό αριθμό αδιάθετων μετοχών, και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης. Στην παρούσα περίπτωση, τα τυχόν επιπλέον της κάλυψης δεσμευθέντα ποσά των προεγγραφών θα αποδεσμευθούν και θα επιστραφούν στους δικαιούχους άτοκα 3. εφόσον, τέλος, παρά τα ανωτέρω, υπολείπονται αδιάθετες μετοχές, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει τις τυχόν αδιάθετες μετοχές κατά την κρίσή του, άλλως, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται, σύμφωνα με το νόμο (άρθρο 13 παρ. 5 του ν. 2190/1920) και το καταστατικό της Εταιρίας, προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης θα ορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας εντός του προβλεπόμενου από το νόμο χρονικού διαστήματος και θα ανακοινωθεί εγκαίρως στο επενδυτικό κοινό κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η έναρξη άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα πραγματοποιηθεί μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποκοπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα προσδιορισθεί από τον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου, στις ιστοσελίδες του Χρηματιστηρίου και της εταιρίας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και θα ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό δια του τύπου. 11

12 Η τιμή διάθεσης ανά μετοχή αυτή προσδιορίζεται σε 0,60 ευρώ. Πάντως η τιμή διάθεσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν. Συνοπτικά, οι όροι της ανωτέρω Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων σε αναλογία 1 νέα κοινή μετοχή για κάθε 1 παλαιά κοινή ή προνομιούχο μετοχή ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ 0,50 ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ 0,60 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ,80 Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν συνεπεία της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι το ακόλουθο: ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ T Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς T+2 Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου Τ+2 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο επενδυτικό κοινό Τ+8 Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης από το Δ.Σ. του Δ.Σ. του Χ.Α. Τ+8 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων Τ+10 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης Τ+18 Πίστωση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.) των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ Τ+20 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης Τ+29 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης Τ+34 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης Τ+36 Διάθεση αδιάθετων μετοχών από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας Τ+36 Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών Τ+45 Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Επίσης επισημαίνεται ότι η εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας έχει εγκριθεί με την υπ αριθμ. Κ απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. στις Το ποσό των ,80 το οποίο αναμένεται να αντληθεί από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα διατεθεί για την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεων της Εταιρίας και συγκεκριμένα: α) Ποσό ύψους ,00 ευρώ θα διατεθεί για τη μείωση του τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας και β) ποσό ,80 ευρώ θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κινήσεως. 12

13 Αναμένεται άμεσο όφελος της τάξεως των 4 εκατ. ετησίως, λόγω μείωσης του κόστους εξυπηρέτησης του δανεισμού, που θα βελτιώσει την κερδοφορία της Εταιρίας. Σημειώνεται ότι, η απόφαση καταμερισμού επιμέρους ποσών για τη μείωση τραπεζικού δανεισμού θα ληφθεί από την Εταιρία κατά το χρόνο έναρξης χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων ανάλογα προς το σύνολο των αντληθησομένων κεφαλαίων, τις εν τω μεταξύ πραγματοποιηθείσες εξυπηρετήσεις των υφισταμένων υπολοίπων, τις τυχόν ρυθμίσεις οι οποίες θα συμφωνηθούν καθώς και τον βαθμό ωρίμανσης των υποχρεώσεων προς τράπεζες, λαμβάνοντας υπόψη και τη συμμετοχή των τραπεζών ALPHA BANK και ΠΕΙΡΑΙΩΣ στην αύξηση κεφαλαίου υπό τους όρους αυτής. Η Εταιρία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την αύξηση το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της αύξησης του κεφαλαίου. Οι βασικοί μέτοχοι της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 289 παρ. 4 (ε) του Κανονισμού του Χ.Α., κ.κ. Σπ.Παπαγεωργίου και Ι. Τριανταφύλλου, ήτοι οι μέτοχοι που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον 5% του μετοχικού της κεφαλαίου, οι οποίοι ταυτόχρονα συμμετέχουν και στη διοίκηση της Εταιρίας, δήλωσαν ότι προτίθενται να διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την ημερομηνία της παρούσας Γενικής Συνέλευσης μέχρι την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών, που θα προκύψουν εξ αυτής και για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών. Περαιτέρω οι ως άνω μέτοχοι δήλωσαν ότι, εφόσον καταστεί δυνατόν, προτίθενται να συμμετάσχουν στην παρούσα αύξηση, είτε αντλώντας κεφάλαια μέσω διάθεσης μέρους των προτιμησιακών δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στον σημερινό αριθμό των μετοχών, τις οποίες άμεσα ή έμμεσα κατέχουν, είτε με αναζήτηση ανεξάρτητων κεφαλαίων ή τρίτου επενδυτή. Kατά τη Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΕΓΕΚ την όπου αποφασίσθηκαν επακριβώς οι όροι της αύξησης καθώς και η διαδικασία εγγραφών και προεγγραφών, εξειδικεύτηκε ότι τυχόν αδιάθετες μετοχές θα αποκτηθούν από την Τράπεζα ALPHA και την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ μέσω συμμετοχής τους στη διαδικασία προεγγραφής και υπό τους όρους αυτής. Ειδικώτερα: Η Τράπεζα ALPHA εδήλωσε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, ότι προτίθεται να ασκήσει τα αναλογούντα σ αυτήν δικαιώματα προτίμησης εκ της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΓΕΚ και παράλληλα να συμμετάσχει στην προεγγραφή τυχόν αδιάθετων μετοχών που θα προκύψουν από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Επίσης η Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ εδήλωσε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, ότι προτίθεται να ασκήσει τα αναλογούντα σ αυτήν δικαιώματα προτίμησης εκ της επικείμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΕΓΕΚ και παράλληλα να συμμετάσχει στην προεγγραφή τυχόν αδιάθετων μετοχών που θα προκύψουν από την εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Οι συνολικές δαπάνες Έκδοσης (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, εισφορά υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, δικαιώματα Χ.Α. και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. πρώην Κ.Α.Α.-, τέλος υπέρ Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διαφημιστικές καταχωρήσεις, παροχή δικτύου πιστωτικού ιδρύματος για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, εκτύπωση και διανομή Ενημερωτικού Δελτίου, ανακοινώσεις στον Τύπο, κ.α.) εκτιμώνται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 782,10 χιλ. περίπου. 13

14 1.6 Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων Οι ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των χρήσεων οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Στέφανο Ι. Κλιάφα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας B.D.O. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. (πρώην BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.). Οι εν λόγω καταστάσεις συντάχθηκαν από την Εταιρία όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι της ενότητας του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βάσει του ΕΓΛΣ και εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) Συνολικός Κύκλος Εργασιών , ,70 Μείον: Κόστος εκτέλεσης έργων (1) ( ,83) ( ,70) Μικτό Κέρδος (1) , ,80 Λειτουργικό Αποτέλεσμα (1) , ,01 Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) , ,13 Κέρδη προ Φόρων (5.912,06) (15.934,99) Κέρδη μετά από Φόρους (19.898,26) (30.141,21) Πηγή: Ανασυνταγμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει του ΕΓΛΣ και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Σημειώσεις: Οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα, έχουν συνταχθεί με βάση στοιχεία της Εταιρίας και διαφοροποιούνται από τις οικονομικές της καταστάσεις στα παρακάτω σημεία: 1. Για τον υπολογισμό του μικτού κέρδους και του λειτουργικού αποτελέσματος των χρήσεων , έχουν αφαιρεθεί προηγουμένως οι αποσβέσεις ως ακολούθως: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (σε χιλ. ) Ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος Κόστος Εκτέλεσης Έργων , ,81 Έξοδα Διοίκησης 5.245, ,49 Έσοδα εκμετάλλευσης 425,30 119,64 Προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών 2.215, ,40 ΣΥΝΟΛΟ , ,34 Μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 3.849, ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ , ,55 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ. ) Ταμειακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (296,40) 4.438,02 Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (25.218,77) (38.450,26) Ταμειακές Ροές από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες , ,67 Χρηματικά Διαθέσιμα Τέλους Χρήσης , ,09 Πηγή: Ανασυνταγμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει του ΕΓΛΣ και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. 14

15 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ) ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ , ,86 Ίδια Κεφάλαια , ,49 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,12 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις , ,48 Σύνολο Υποχρεώσεων , ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ , ,86 Πηγή: Ανασυνταγμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει του ΕΓΛΣ και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Συνοπτικές Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες χρήσεων Οι ακόλουθες συνοπτικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 για τα στοιχεία του 2004 και της χρήσης2006 για τα στοιχεία του 2005 και του 2006, οι οποίες συντάχθηκαν από την Εταιρία βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και έχουν ελεγχθεί από τον Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή κ. Στέφανο Ι. Κλιάφα (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ) της ελεγκτικής εταιρίας B.D.O. ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε.. Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2005 εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας και οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2006, οι οποίες αναμορφώθηκαν ως προς τη δομή τουςκαι αναδημοσιεύτηκαν συνεπεία διόρθωσης λογιστικού χειρισμού, όπως τελικώς εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας (σε συνέχεια των από και αποφάσεων του Δ.Σ. της Εταιρίας, με τις οποίες είχαν εγκριθεί ενδιάμεσες αναμορφώσεις). ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε χιλ. ) (ποσά σε χιλ ) 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 Κύκλος Εργασιών , , ,55 Κόστος Πωληθέντων ( ,78) ( ,25) ( ,36) Μικτά Κέρδη , , ,19 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων , , ,47 Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων , , ,76 Κέρδη προ φόρων 4.625, ,94 (38.128,53) Κέρδη μετά από φόρους (1.330,01) (4.993,86) (35.079,27) Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ποσά σε χιλ. ) 1/1-31/12/2004 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 Σύνολο εισροών (εκροών) από Λειτουργικές Δραστηριότητες , ,61 (73.780,03) Σύνολο εισροών (εκροών)από Επενδυτικές Δραστηριότητες (33.855,06) (51.890,72) ,97 Σύνολο εισροών (εκροών) από Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες , , ,84 Ταμειακά Διαθέσιμα και Ταμειακά Ισοδύναμα στην Λήξη της Περιόδου , , ,61 Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Από τη λειτουργική δραστηριότητα του Ομίλου κατά τη χρήση 2006 προέκυψαν αρνητικές ροές ύψους ,03 χιλ. σε σύγκριση με τις ροές της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρήσης που ήταν θετικές ύψους ,61 χιλ.. Η εν λόγω σημαντική επιβάρυνση οφείλεται σε ένα συνδυασμό γεγονότων, όπως: η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων από τον υψηλό δανεισμό, που ανήλθαν σε 27,03 εκ., η καθυστέρηση εισπράξεων έργων του Δημοσίου ύψους 19,92 εκ. και η ταχύτερη αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Ομίλου. 15

16 Αναφορικά με τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ομίλου κατά τη χρήση 2006, προέκυψαν θετικές ροές ύψους ,97 χιλ., γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πώληση της ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ( 30 εκατ.) και στην εκχώρηση leasing του κτιρίου-γραφείων της ΑΕΓΕΚ, ύψους 30,4 εκ. Οι ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες για τη χρήση 2006 ήταν θετικές ύψους ,84 χιλ. από θετικές ύψους 5.485,00 χιλ. που ήταν την προηγούμενη χρήση, κυρίως λόγω της μεγαλύτερης ανάληψης δανείων σε σχέση με την αποπληρωμή τους. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά σε χιλ. ) (ποσά σε χιλ. ) 31/12/ /12/ /12/2006 Σύνολο Ενεργητικού , , ,29 Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις , , ,99 Βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις , , ,15 Σύνολο υποχρεώσεων , , ,96 Σύνολο Καθαρής Θέσης , , ,39 Πηγή: Δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις που συντάχθηκαν από την ΑΕΓΕΚ βάσει Δ.Π.Χ.Π. και έχουν ελεγχθεί απο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή. Oι βασικοί χρηματοοικονομικοί δείκτες του Ομίλου για τις εξεταζόμενες περιόδους 2003 (Ε.Γ.Λ.Σ.) και (Δ.Π.Χ.Π.), όπως παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, έχουν υπολογιστεί από την Εταιρία και δεν έχουν ελεγχθεί από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή: ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα 1,35 0,73 0,60 0,74 ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια 0,92 4,00 4,84 8,78 Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια 0,55 2,09 4,18 4,83 Ο δείκτης ξένα / ίδια κεφάλαια διαμορφώθηκε σε 8,78 τη χρήση 2006, παρουσιάζοντας σημαντική επιδείνωση σε σχέση με τη χρήση 2005 που διαμορφώθηκε σε 4,84, γεγονός που αιτιολογείται τόσο από την αύξηση του βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού όσο και από τη μείωση της καθαρής θέσης του Ομίλου την σε σύγκριση με την Συγκεκριμένα, η ενοποιημένη καθαρή θέση μειώθηκε σε 64,6 εκ. την από 109,86 εκ. την , κυρίως λόγω του ότι αφαιρέθηκε, ποσό 35 εκ. το οποίο αφορά αποτελέσματα περιόδου μετά από φόρους και ποσό 13,6 εκ. το οποίο αφορά κυρίως σε διαφορές από τη συγχώνευση των απορροφηθεισών εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ ΑΕ και των κοινοπραξιών τους. Οι ανωτέρω δείκτες έχουν υπολογιστεί ως εξής: ΔΕΙΚΤΕΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Γενική Ρευστότητα ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ Ξένα/ Ίδια Κεφάλαια Τραπεζικές Υποχρεώσεις /Ίδια Κεφάλαια Κυκλοφορούν Ενεργητικό/ Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων/Ίδια Κεφάλαια Τραπεζικές Υποχρεώσεις/Ίδια Κεφάλαια 16

17 1.7 Συνοπτικά Στοιχεία για τους Παράγοντες Κινδύνου Στην Ενότητα αυτή παρατίθενται συνοπτικά οι σημαντικότεροι κίνδυνοι που συνδέονται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Ομίλου, τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται, καθώς και κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές της Εταιρίας. Μερική κάλυψη της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου Εξάρτηση από συμβάσεις έργων Εξάρτηση των εργασιών της από συγκεκριμένους πελάτες E ξάρτηση από εργοληπτικό πτυχίο Συμμετοχή σε Κοινοπραξίες Εξάρτηση υπεργολάβων ή/και άλλων κοινοπρακτούντων μελών στην εκτέλεση των έργων Εξάρτηση των εργασιών της από συγκεκριμένους πελάτες E ξάρτηση από εργοληπτικό πτυχίο Κίνδυνος αγοράς Δραστηριοποίηση σε χώρες του εξωτερικού Συναλλαγματικός Κίνδυνος Πιστωτικός και κίνδυνος ρευστότητας Κίνδυνος ταμειακών ροών και μεταβολών εύλογης αξίας λόγω διακυμάνσεων στα επιτόκια Επάρκεια κεφαλαίου κίνησης Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις Εξάρτηση από διευθυντικά στελέχη Πολιτικές και Οικονομικές Εξελίξεις Kατασκευαστικός Κλάδος Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις μετοχές Διανομή μερίσματος 17

18 1.8 Τάσεις και Προοπτικές Την τελευταία δεκαετία ο κατασκευαστικός κλάδος στην Ελλάδα παρουσίασε έντονη ανάπτυξη, γεγονός που οφείλεται στη μεγέθυνση των δημόσιων έργων, λόγω των εκταμιεύσεων του Γ Κ.Π.Σ. και της ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων, όσο και στην άνοδο της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας. Σήμερα, ο εγχώριος κατασκευαστικός κλάδος έχει περιέλθει σε ύφεση με αποτέλεσμα τη μείωση του βασικού αντικειμένου των κατασκευαστικών εταιριών. Οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου, σε μία προσπάθεια αναστροφής του αρνητικού κλίματος, χαρακτηρίζονται από, στρατηγικές συμμαχίες, συγχωνεύσεις και εξαγορές μικρότερων επιχειρήσεων, ενδιαφέρον των τραπεζικών ομίλων για συνεργασία με εταιρίες του κλάδου, όπου σε συνάρτηση με την συνέχιση των κοινοτικών παροχών από το 4ο Κ.Π.Σ., την εφαρμογή νέων μεθόδων χρηματοδότησης, την αυξανόμενη δραστηριοποίηση στις αγορές των Βαλκανίων, της Μέσης Ανατολής και της Ανατολικής Ευρώπης, την απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) και τα έργα διανομής φυσικού αερίου, υποδηλώνουν περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης. Με βάση το Ν. 3263/2004 µεταβλήθηκε ο τρόπος δηµοπράτησης των ηµοσίων Έργων µε κατάργηση του συστήματος επιλογής του αναδόχου μέσω µαθηµατικού τύπου, που προσδιόριζε την επιλεγόμενη προσφορά κάθε έργου, και αντικατάστασή του µε το µειοδοτικό σύστηµα. Επίσης, µε τον ίδιο νόµο µεταβλήθηκε το ποσοστό των παρεχόµενων εγγυήσεων καλής εκτέλεσης για κάθε έργο, οι οποίες ανέρχονται πλέον σε περίπτωση μεγάλων εκπτώσεων µέχρι και 45% του αρχικού προϋπολογισµού του έργου. Η ψήφιση του συγκεκριµένου νόµου είχε ως αποτέλεσµα τη µη δηµοπράτηση έργων για µεγάλο χρονικό διάστηµα καθώς και δυσχέρεια των εταιριών στην παροχή των απαραίτητων εγγυήσεων (καλής εκτέλεσης) στους κυρίους των έργων. Οι παραπάνω παράγοντες επηρέασαν τη δυνατότητα της Εταιρίας στην ανάληψη και εκτέλεση νέων έργων κατά τις χρήσεις 2004 και Περαιτέρω ο Ν. 3389/2005 όρισε το κανονιστικό πλαίσιο του οποίου οφείλουν να κινηθούν οι συνεργασίες/συμπράξεις μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), δημιουργώντας νέες προοπτικές συνεργασίας και προσφέροντας μια πρόσφορη συμπληρωματική λύση για την αποτελεσματική εκτέλεση έργων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών έναντι της παραχώρησης εκμετάλλευσης των έρων, συμβάλλοντας δε ταυτόχρονα στην επίτευξη των στόχων της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Τη διετία , λόγω των παραπάνω αρνητικών συγκυριών του κατασκευαστικού κλάδου, η Εταιρία διένυσε μία μεταβατική περίοδο, με επίδραση στην επιχειρηματική της δραστηριότητα και τα οικονομικά της μεγέθη. Επιπρόσθετα, ο υψηλός τραπεζικός δανεισμός σε συνδυασμό με την πρώτη εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης την 1/1/2005, επιβάρυνε περαιτέρω τη χρηματοοικονομική διάρθρωση του Ομίλου. Η Εταιρία προκειμένου να αντιμετωπίσει την αρνητική συγκυρία αλλά και να βελτιώσει τα χρηματοοικονομικά της μεγέθη, έχει ορίσει ένα νέο αναπτυξιακό σχέδιο για το επόμενο χρονικό διάστημα με επικέντρωση αφενός στον κατασκευαστικό κλάδο με την ανάληψη νέων έργων στην εγχώρια κατασκευαστική αγορά αλλά και τη διείσδυσή της στη διεθνή αγορά και αφετέρου την αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου με την αξιοποίηση ή πώληση συμμετοχών/ακινήτων. Στην βελτίωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης του Ομίλου συνέβαλαν οι διαδοχικές αυξήσεις/μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με αντίστοιχες αυξήσεις/μειώσεις ονομαστικής αξίας της τιμής της μετοχής, οι οποίες εγκρίθηκαν με τις από Κ / και Κ2-2305/ υπουργικές αποφάσεις, με σκοπό την εξυγίανση της καθαρής θέσης του Ομίλου, η οποία είχε επιβαρυνθεί με τις συσσωρευμένες ζημιές που προέκυψαν από τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ, η οποία ολοκληρώθηκε την Επιπρόσθετα, τα κεφάλαια που θα αντληθούν με την παρούσα αύξηση ύψους έως το ποσό των 64,8 εκ. θα διατεθούν για την εξυπηρέτηση των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρίας (τραπεζικές υποχρεώσεις κεφάλαιο κίνησης) με άμεσο όφελος στην κερδοφορία και τα αποτελέσματα του Ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος έχει ήδη υπογράψει ή αναμένεται να υπογράψει νέα κατασκευαστικά συμβόλαια. Ειδικώτερα : 18

19 Tην υπογράφηκε μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και της κοινοπραξίας «ΑΕΓΕΚ IMPREGILO - ANSALDO T.S.F. - SELI ANSALDOBREDA», η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Στην εν λόγω κοινοπραξία η ΑΕΓΕΚ είναι επικεφαλής εταιρία με ποσοστό 28,76%. Το Μετρό Θεσσαλονίκης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα δημόσια έργα που έχει δημοπρατηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Αποτελείται από γραμμή συνολικού μήκους 9,67 χιλιομέτρων, με 13 υπερσύγχρονους σταθμούς με τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα και τις πλέον απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας και λειτουργίας, συνολικής δαπάνης εκατ. (περιλαμβανομένων απροβλέπτων, αναθεώρησης, απολογιστικών και ΦΠΑ). Επιπρόσθετα η ΑΕΓΕΚ υπέγραψε: τον Σεπτέμβριο 2006 τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Ύδρευση Ρόδου από φράγμα Γαδουρά. Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών φράγματος και έργων αγωγών μεταφοράς και διυλιστηρίων» (ΚτΕ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), το οποίο αφορά στην ολοκλήρωση του χωμάτινου φράγματος Γαδουρά και των συναφών έργων καθώς και την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς νερού από το φράγμα έως τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού μήκους 9 χλμ., συνολικής δαπάνης 60,68 εκατ. (περιλαμβανομένων απροβλέπτων, αναθεώρησης, απολογιστικών και ΦΠΑ), και τον Ιανουάριο 2007, την 1η συμπληρωματική σύμβαση για το έργο «Kατασκευή παράκαμψης Καμένων Βούρλων Ν.Φθιώτιδας, τμήμα ΠΑΘΕ από έξοδο Σήραγγας Κνημίδος (χ.θ ) έως Σκάρφεια» (ΚτΕ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.), συνολικής δαπάνης 34,8 εκατ. (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). τον Μάρτιο 2007, τη σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Εγνατία Οδός : Τμήμα Δροσοχώρι Άραχθος : Κατασκευή Άνω Διάβασης Κάθετης Οδού προς Ζουμπουλέικα (2.3)», συνολικής δαπάνης 1,1 εκατ. τον Μάρτιο 2007, τη σύμβαση κατασκευής του έργου «ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ» από την Κοινοπραξία «ΑΕΓΕΚ IMPREGILO ALSTOM Transport». Κύριος του έργου είναι η εταιρία ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. Η συνολική δαπάνη της ως άνω σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των (περιλαμβανομένων απροβλέπτων, απολογιστικών, αναθεώρησης και ΦΠΑ). Η εταιρία ΑΕΓΕΚ είναι η Leader εταιρία στην Κοινοπραξία και έχει ποσοστό συμμετοχής 48%. Οι ανωτέρω συμβάσεις εκτελούνται από μόνητην ΑΕΓΕΚ με εξαίρεση το έργο «ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 3 ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ». Bάσει των ανωτέρω υπογεγραμμένων συμβάσεων, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων του Ομίλου ανέρχεται σε πσσό άνω των (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α). Περαιτέρω ανάλυση του ποσού αυτού παρατίθεται στο κεφ στην παράγραφο «Κατασκευαστικά Συμβόλαια (αναλυτικές γνωστοποιήσεις σύμφωνα με ΔΛΠ 11)» Επισημαίνεται ότι, ο Όμιλος την περίοδο ανακηρύχθηκε, μέσω κοινοπραξιών στις οποίες συμμετείχε, προσωρινός μειοδότης στο αυτοχρηματοδοτούμενο (Β-Ο-Τ) έργο Μαλιακός Κλειδί του ΠΑΘΕ που περιλαμβάνει την μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του οδικού άξονα από Ράχες έως Κλειδί συνολικού μήκους 232 χλμ. Στα νέα τμήματα, συνολικού μήκους 25 χλμ., κατασκευάζονται οι διπλές σήραγγες Τεμπών και Πλαταμώνος μήκους 11 χλμ., 3 μεγάλες γέφυρες και οδοποιία με τις αναγκαίες παρακάμψεις. Στο υπόλοιπο υφιστάμενο τμήμα προβλέπονται παρεμβάσεις ανακατασκευής και βελτίωσης του οδικού άξονα. Επίσης, σε όλο το μήκος του κλειστού αυτοκινητοδρόμου προβλέπονται 4 ανισόπεδοι κόμβοι και η κατασκευή και εκμετάλλευση 5 νέων θέσεων εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Το κατασκευαστικό κόστος αγγίζει τα 712 εκατ., και η συνολική επένδυση τα εκατ. Η παραχώρηση της λειτουργίας και της συντήρησής του είναι για 26 χρόνια. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο Όμιλος διεκδικεί και μια σειρά νέων έργων. Ειδικότερα, συμμετέχει σε κοινοπραξίες που έχουν προεπιλεγεί για την β φάση των διαγωνισμών δημοπράτησης σημαντικών έργων, όπως, άλλα αυτοχρηματοδοτούμενα (Β-Ο-Τ) έργα αλλά και Οδικά Αστικά έργα Αττικής. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι - προοπτικές της Εταιρίας και γενικότερα του Ομίλου είναι: Βελτιστοποίηση της δομής και αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου συμμετοχών του Ομίλου, (η οποία ξεκίνησε με τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ. το Μάρτιο του 2006) και συνεχίζεται με την πώληση συμμετοχών (ΕΛΠΕΤ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ κλπ). Συμμετοχή στην ανάληψη νέων έργων στην εγχώρια κατασκευαστική αγορά αλλά και διείσδυσή στη διεθνή αγορά. 19

20 Βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ομίλου: Η Εταιρία και οι θυγατρικές της διαθέτουν επίσης ακίνητη περιουσία προς αξιοποίηση ή εκμετάλλευση. Ορισμένα από τα ακίνητα αυτά είναι τα κάτωθι: 1. Οικόπεδο έκτασης 713 στρεμμάτων που βρίσκεται στην Ελαφόνησο της Νότιας Κρήτης. 2. Ναυτιλιακή & Βιομηχανική περιοχή στο Πλατυγιάλι Αστακού, έκτασης στρεμμάτων. Ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης. Σημαντικός στόχος της Εταιρίας αποτελεί η βελτίωση των ρυθμών εξέλιξης ουσιωδών οικονομικών μεταβλητών της όπως, πωλήσεις, κέρδη, επενδύσεις, κεφάλαια. Σημαντικοί παράγοντες, οι οποίοι αναμένεται να επιδράσουν θετικά στην εκπλήρωση του διαρκούς αυτού στόχου, είναι οι ακόλουθοι: 1. Η συμμετοχή της Εταιρίας στα έργα Γ και Δ Κ.Π.Σ., δημόσια και αυτοχρηματοδοτούμενα 2. Η επέκταση με έργα σε χώρες του εξωτερικού. Εκτός από τα σημαντικά έργα που αναφέρθηκαν εξετάζονται ήδη προσφορές προς την Εταιρία για νέα έργα εξωτερικού. Προτεραιότητα δίδεται σε χώρες που ήδη εκτελούνται έργα από εταιρίες του Ομίλου (Ρουμανία, Ιορδανία, Κύπρος), αλλά και στις υπόλοιπες Βαλκανικές χώρες. 3. Η συμμετοχή στην ανάληψη ιδιωτικών αναπτυξιακών έργων. 1.9 Έγγραφα στη διάθεση του κοινού Κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου τα ακόλουθα έγγραφα θα βρίσκονται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού: Το καταστατικό της Εταιρίας είναι διαθέσιμο στα γραφεία της ΑΕΓΕΚ, Λεωφ. Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι Αττικής. Οι εγκεκριμένες από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων, δημοσιευμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ΑΕΓΕΚ για τις χρήσεις , που συντάχθηκαν βάσει του ΕΓΛΣ και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ελέγχου είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρίας: Οι οικονομικές καταστάσεις των θυγατρικών της Εταιρίας για τις χρήσεις είναι διαθέσιμες στα γραφεία της ΑΕΓΕΚ, Λεωφ. Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι. Οι οικονομικές καταστάσεις των κοινοπραξιών της Εταιρίας που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσεων είναι διαθέσιμες στα γραφεία της ΑΕΓΕΚ, Λεωφ. Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι. Τα πρακτικά της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της ΑΕΓΕΚ της που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου είναι διαθέσιμα στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι. Η επιστολή της Νομικής Συμβούλου της ΑΕΓΕΚ σχετικά με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις και η σχετική εκτιμησή της είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι. Η αναλογιστική αποτίμηση των υποχρεώσεων του Ομίλου για τις αποζημιώσεις των εργαζομένων που προκύπτουν από τις διατάξεις του νόμου 2112/20 σε εφαρμογή του ΔΛΠ 19 την οποία διενήργησε η εταιρία PRUDENTIAL ΕΠΕ (οδός Μομφεράτου 148, Αθήνα) για τη χρήση 2005 και ο κ. Ν. Λαθουράς, Διευθυντής Διοικητικού της ΑΕΓΕΚ για τη χρήση 2006 είναι διαθέσιμη στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι. Το Έγγραφο του αρ. 4 του Ν. 3401/2005 για τη συγχώνευση με απορρόφηση των εταιριών ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ και ΜΕΤΩΝ ΑΕ από την ΑΕΓΕΚ (ημ/νία γνωστοποίησης στο ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 30 Μαρτίου 2006) είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφ. Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι 20

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117

31.12.2004... 92 31.12.2005... 117 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (FORTHnet A.E.) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 17.3.2006

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Προς Χρηµατιστήριο Αθηνών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δηµιουργήθηκε για αναπτυσσόµενες ή µικρές επιχειρήσεις. Οι µετοχές των εταιρειών της Εναλλακτικής Αγοράς δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ενηµερωτικό ελτίο για την εισαγωγή των µετοχών της εταιρίας IMAKO MEDIA A.E. ΜΜΕ στο Χ.Α. IMAKO MHNTIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 16601/06/Β/88/13 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121561160000 ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ)

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012

J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση. 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση για τη χρήση 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 913601000 (πρώην αρ.μ.α.ε. 14303/06/Β/86/26) Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 16, 151 25, Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2004 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 5/204/14.11.2000 & 14/207/19.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε.

Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. Γρ. Σαράντης Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσεως 2010 (περιλαμβάνει την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010) (Βάση του ν.3556/07) 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ. Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Ανώνυµος Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρία ιοικήσεως Επιχειρήσεων και Συµµετοχών ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή των 9.351.310 νέων κοινών µετοχών και 1.300.000 νέων προνοµιούχων µετοχών της

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 του Ν. 3401 / 2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ΛΟΓΩ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ A.E. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΜΕΣΩ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΔΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ Περιεχόµενα 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα Δηλώσεις Εκπροσώπων Διοικητικού Συµβουλίου 3 Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου 4 26 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 26 4. Στοιχεία αγορών X.A. 32 5. Απολογισμός εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006

Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Ο Μ Ι Λ Ο Σ Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 1 ης Ιανουαρίου 31 ης Δεκεμβρίου 2006 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΥΛΟΥ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της

Διαβάστε περισσότερα

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ FHL ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

CANDY HOOVER HELLAS A.E.

CANDY HOOVER HELLAS A.E. CANDY HOOVER HELLAS A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεµβρίου 2011 σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς Διεύθυνση έδρας: Παραδείσου 29, 151

Διαβάστε περισσότερα