Χωρίς χρονικά περιθώρια ο αγροτικός αναπτυξιακός

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χωρίς χρονικά περιθώρια ο αγροτικός αναπτυξιακός"

Transcript

1 AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ αναπτυξιακοσ νομοσ AgroNews.gr ΕΒ ΟΜΑ ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ B7 29 Χωρίς χρονικά περιθώρια ο αγροτικός αναπτυξιακός Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2014 να υποβάλουν προτάσεις για ό,τι σχετίζεται με την αγροτική παραγωγή Τoy πετρου αλεξανδρη Νέες φυτεύσεις δενδροκαλλιεργειών, θερμοκήπια, α- γορά τρακτέρ και γεωργικών μηχανημάτων, μονάδες μεταποίησης όπως ελαιοτριβεία, οινοποιεία, σφαγεία, τυροκομεία, ζωοτροφάδικα, συσκευαστήρια και αποστακτήρια μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον Α- ναπτυξιακό Νόμο (Νέος Επενδυτικός 3908/2011). Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που παρουσιάζει αποκλειστικά η και αναμένεται να δημοσιευτεί άμεσα από τα συναρμόδια υπουργεία, θα ξεκαθαρίσει το θεσμικό πλαίσιο ένταξης επενδύσεων στη γεωργία και τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων στον Αναπτυξιακό. Το πρόβλημα είναι ότι σε αυτή τη φάση, καθυστέρησε πολύ η έκδοση της απόφασης κι έτσι το περιθώριο που έχουν οι ενδιαφερόμενοι είναι μόνο μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Όμως, οι ίδιοι όροι θα ισχύσουν και στην επόμενη περίοδο υποβολής αιτήσεων. Βασικός όρος του Αναπτυξιακού είναι ότι το υποψήφιο προς χρηματοδότηση επενδυτικό σχέδιο πρέπει να είναι κόστους τουλάχιστον ευρώ, ο- πότε ο προϋπολογισμός του ξεφεύγει από τα συνηθισμένα επενδυτικά σχέδια των αγροτών (Σχέδια Βελτίωσης, Leader κ.λπ.) και είτε θα πρέπει να περιλαμβάνει συνδυασμό επενδύσεων από έναν αγρότη ή μία α- τομική επιχείρηση, είτε θα προέρχεται από ομάδα α- γροτών, που θα συνεισφέρουν και αντίστοιχα υψηλότερο αρχικό κεφάλαιο. Τα ποσοστά ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου κυμαίνονται μεταξύ 40% και 75% για τις επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργία-κτηνοτροφία) και μεταξύ 35% και 50% για τις ενισχύσεις στη μεταποίηση. Το κατώτατο όριο μεγέθους μίας επένδυσης για ένταξη στον Αναπτυξιακό, εξαρτάται από τον προϋπολογισμό: Για Μεσαίες επιχειρήσεις, στο ποσό των ευρώ. Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των ευρώ. Για Πολύ Μικρές επιχειρήσεις, στα ευρώ. Τα επενδυτικά σχέδια που περιλαμβάνονται στην παρούσα απόφαση αφορούν την ίδρυση νέων ή επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισμό με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις. Τα επιλέξιμα ε- πενδυτικά σχέδια αφορούν όλες τις καλλιέργειες και όλες τις εκτροφές, καθώς και όλων των ειδών τις μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, εκτός α- πό όσα αφορούν: 1. Τη μεταποίηση ή την εμπορία γεωργικών προϊόντων (όπως καφές, κακάο κ.λ.π.) που προέρχονται α- πό χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Την παρασκευή προϊόντων απομίμησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων. 3. Την παραγωγή ή μεταποίηση γενετικά τροποποιημένων προϊόντων σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ. 4. Ενισχύσεις που χορηγούνται κατά παράβαση απαγορεύσεων ή περιορισμών που επιβάλλονται από κανονισμούς του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών οργανώσεων αγοράς, ακόμη και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισμοί αφορούν μόνο την κοινοτική στήριξη.

2 B8 30 Ευρύτατο το πεδίο των επενδυτικών προτάσεων στον τομέα της αγροτικής παραγωγής που μπορούν να χρηματοδοτηθούν μετά από υπαγωγή στις ευεργετικές διατάξεις του αναπτυξιακού Ν. 3908/2011 Ολόκληρη η απόφαση με τις επιλέξιμες επενδύσεις ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Με τον όρο «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της Συνθήκης εξαιρουµένων εκείνων που καλύπτονται από τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου της 17ης εκεµβρίου 1999 για την Κοινή Οργάνωση των Αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, τα προϊόντα που υπάγονται στους κωδικούς ΣΟ 4502, 4503 και 4504 (προϊόντα φελλού) και τα προϊόντα που χρησιµεύουν για αποµίµηση ή υ- ποκατάσταση του γάλακτος και των γαλακτοκο- µικών προϊόντων όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφο 2 του κανονισµού (ΕΟΚ) αριθµ. 1898/87 του Συµβουλίου. 2. Με τον όρο «µεταποίηση γεωργικού προϊόντος» νοείται κάθε πράξη επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει ένα επίσης «γεωργικό προϊόν», όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 38 της Ενοποιηµένης Συνθήκης για την Ε.Ε. και περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι αυτής, εκτός των προϊόντων της αλιείας, µε εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκµετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιµασία ενός προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση. Η µεταποίηση γεωργικών προϊόντων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Παραρτ. Ι της Συνθήκης σε προϊόντα που δεν Περιορισµός περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρ- Οι επενδύσεις εκσυγχρονισµού µογής της παρούσας. δεν µπορεί να 3. Με τον όρο «εµπορία γεωργικού προϊό- επιφέρουν αύξηση της δυναµικότητας πάνω ντος» νοείται η κατοχή ή η έκθεση µε σκο- από το 20% πό την πώληση, η προσφορά προς πώληση, η παράδοση ή οιονδήποτε άλλον τρόπο θέση στην αγορά, µε εξαίρεση την πρώτη πώληση από µέρους πρωτογενούς παραγωγού προς µεταπωλητές ή µεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιµάζει το προϊόν για µια τέτοια πρώτη πώληση. Η πώληση από µέρους πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εµπορία, ε- άν πραγµατοποιείται σε χωριστό και ειδικό για το σκοπό αυτό χώρο. ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 όπως τροποποιήθηκε µε τον N. 4146/2013 και αφορούν στον τοµέα της γεωργίας, όπως αυτός ορίζεται στις Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στον Τοµέα της Γεωργίας και της ασοκοµίας (2006/ C319/01). Χορηγούνται ενισχύσεις σε δραστηριότητες που αφορούν την παραγωγή, µεταποίηση και εµπορία γεωργικών προϊόντων, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Παραρτήµατος 1 της Συνθήκης της Ε.Ε. καθώς και ενισχύσεις που αφορούν ορισµένες δραστηριότητες του τοµέα της δασοκο- µίας. Οι διατάξεις της παρούσας δεν εφαρ- µόζονται στις κρατικές ενισχύσεις του το- µέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι προδιαγραφές, οι πρόσθετοι όροι, η νοµική µορφή των ενισχυόµενων επιχειρήσεων, οι περιορισµοί και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την παροχή ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια στον τοµέα της γεωργίας. Η απόφαση αυτή περιλαµβάνει µόνο τις βιώσιµες επιχειρήσεις και εκµεταλλεύσεις οι οποίες δεν είναι προβληµατικές επιχειρήσεις. Η ενίσχυση χορηγείται προκειµέ- Επιδοτείται κανονικά η δηµιουργία βοοτροφικών µονάδων γαλακτοπαραγωγής και κρεοπαραγωγής. νου να εφαρµόσουν, κατά περίπτωση επένδυσης, τα ελάχιστα κοινοτικά πρότυπα, που έχουν θεσπιστεί προσφάτως σχετικά µε το περιβάλλον, την υγιεινή και την ορθή µεταχείριση των ζώων, καθώς επίσης και τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια στον τόπο της εργασίας. Στην περίπτωση των προτύπων που δεν προβλέπουν µεταβατική περίοδο ως πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις για τη συµµόρφωση µε προσφάτως θεσπισθέντα ελάχιστα πρότυπα, νοούνται οι επενδύσεις των οποίων η πραγµατική έναρξη δεν υπερβαίνει τα δυο έτη µετά την ηµεροµηνία κατά την ο- ποία τα πρότυπα πρόκειται να καταστούν υποχρεωτικά για τους επιχειρηµατίες. Εάν προβλέπεται µεταβατική περίοδο, οι επενδύσεις που ό- ντως άρχισαν πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία τα πρότυπα πρόκειται να καταστούν υποχρεωτικά για τους επιχειρηµατίες. Τα επενδυτικά σχέδια που περιλαµβάνονται στην παρούσα απόφαση αφορούν την ίδρυση νέων ή επέκταση ή/και τον εκσυγχρονισµό µε ή χωρίς µετεγκατάσταση υφιστάµενων µονάδων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις. Τα επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισµού υφιστάµενων µονάδων δεν µπορεί να επιφέρουν αύξηση της παραγωγικής δυναµικότητας αυτών σε ποσοστό µεγαλύτερο του 20% και µπορεί να υλοποιούνται µε ή χωρίς µετεγκατάσταση. Στις περιπτώσεις που η επερχόµενη αύξηση της δυναµικότητας υπερβαίνει το ως άνω όριο τα επενδυτικά σχέδια χαρακτηρίζονται ως επέκταση. Οι ενισχύσεις παρέχονται σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στις κοινοτικές κατευθυντήριες γραµ- µές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της γεωργίας και δασοκοµίας (2006/C 319/ΕΚ), στον Καν. (ΕΚ) 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008, καθώς και τον Καν. 1857/2006 της Επιτροπής της 15ης εκεµβρίου 2006, όπως ισχύουν κάθε φορά και µε ποσοστά και είδη ενισχύσεων όπως ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 του Ν. 3908/2011 όπως αυτός έ- χει τροποποιηθεί. Για το ελάχιστο ύψος επενδύσεων ανά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων και µέγεθος φορέα πρότασης, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 παράγραφος 4 του Ν. 3908/2011 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί. Για την νοµική µορφή των υπαγόµενων επιχειρήσεων ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 παράγραφος 5 του Ν. 3908/2011 όπως τροποποιηµένος ισχύει, καθώς και οι οµάδες παραγωγών ή οι ενώσεις τους που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία. Οι ενισχύσεις µε επιλέξιµες δαπάνες που υ- περβαίνουν τα ευρώ ή των οποίων το πραγµατικό ποσό ενίσχυσης θα υπερβεί τα ευρώ πρέπει να κοινοποιούνται ειδικά στην Επιτροπή σύµφωνα µε το άρθρο 88 παρ. 3 της Συνθήκης. Οι προβλεπόµενες ενισχύσεις δεν επιτρέπεται να σωρεύονται, µε οποιαδήποτε άλλη κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107 παρ. 1 της Συνθήκης της ΕΕ ή µε ενίσχυση de minimis που πληροί τις προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται στον Καν. (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 (ΕΕ L 379 της ), ούτε µε άλλη κοινοτική ή εθνική χρηµατοδότηση, σε σχέση µε τις ίδιες επιλέξιµες δαπάνες που αλληλεπικαλύπτονται πλήρως ή εν µέρει. Κάθε ενίσχυση που παρέχεται βάσει της παρούσας απόφασης πληροί όλες τις προϋποθέσεις των Κοινοτικών κατευθυντήριων γραµµών για τις κρατικές ενισχύσεις του Τοµέα της Γεωργίας και ασοκοµίας. Άρθρο 2 ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ 2.1. Πρωτογενής τοµέας γεωργικών προϊόντων. Ενισχύονται επενδύσεις που αφορούν: Α) Τον τοµέα Φυτικής Παραγωγής: 1. Εκµεταλλεύσεις όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων και τύπων παραγωγής (συµβατική, πιστοποιηµένη ολοκληρωµένη, βιολογική κλπ υπαίθρια, υπό κάλυψη κ.λπ.), σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 1415/28732/ ΚΥΑ (ΦΕΚ 574/Β/ ). 2. Νέες εναλλακτικές καινοτόµες καλλιέργειες αρωµατικών φαρµακευτικών φυτών (όπως ιπποφαές, αρώνια, γκότζι µπέρι, κρανιά, α- λόη κ.λπ.), οσπρίων και κτηνοτροφικών φυτών. Β) Τον τοµέα Ζωικής Παραγωγής: Ενισχύονται κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για ίδρυση, εκσυγχρονισµό ή και επέκταση, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση των υφιστάµενων εγκαταστάσεων όπως αυτές περιγράφονται στο Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52Α /2012). Ενισχύονται οι εκµεταλλεύσεις όλων των παραγωγικών κατευθύνσεων καθώς και όλων των τύπων εκτροφής εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις. Συγκεκριµένα ενισχύονται σχέδια ε- πιχειρήσεων εκµεταλλεύσεων που αφορούν σε: Βοοτροφικές µονάδες κρεατοπαραγωγής και γαλακτοπαραγωγής, Αιγοπροβατοτροφικές µονάδες, Χοιροτροφικές µονάδες, Μονάδες µονόπλων, Μονάδες εκτροφής γουνοφόρων ζώων, Μονάδες εκτροφής θηραµάτων και θηραµατικών ειδών (µε την επιφύλαξη των ισχυουσών δασικών διατάξεων για τα εν λόγω είδη), Μονάδες εκτροφής σαλιγκαριών, Σηροτροφικές µονάδες, Μονάδες µελισσοκοµίας, παραγωγής µελιού, κεριού µελισσών και λοιπών προϊόντων κυψέλης, Μονάδες εκτροφής κονίκλων µέχρι το όριο δυναµικότητας των θηλυκών αναπαραγωγής, Πτηνοτροφικές µονάδες για τους ακόλουθους τύπους εκτροφών: 1. εναλλακτικούς τύπους εκτροφών, πλην στρουθοκαµήλων, για την παραγωγή κρέατος πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, παραδοσιακά ελευθέρας βοσκής, απεριόριστης ελευθέρας βοσκής. 2. Eναλλακτικούς τύπους εκτροφών, πλην στρουθοκαµήλων, για την παραγωγή αυγών πουλερικών βιολογικής εκτροφής, ελευθέρας βοσκής, αχυρώνα. 3. Συµβατικών εκτροφών πουλερικών πλην στρουθοκαµήλων για παραγωγή αυγών ή κρέατος για εκσυγχρονισµό µε ή χωρίς µετεγκατάσταση. Ειδικά για τις συµβατικές µονάδες εκτρο-

3 B10 32 Σιλό, συσκευαστήρια, σφαγεία και τυροκομεία ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΩΝ Όλες οι μονάδες μεταποίησης μπορούν να ενταχθούν στον Αναπτυξιακό φής ινδιάνων ενισχύεται, επίσης, η ίδρυση και η επέκταση, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση. 4. Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής ή και εκκολαπτηρίων αυγών στα πλαίσια της καθετοποίησης πτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, ως προς την ίδρυσή τους. Για τους συνεταιρισµούς, για εταιρίες νεοσσών και για εταιρίες µε συνεργαζόµενους πτηνοτρόφους (εταιρίες που παρέχουν νεοσσούς προς πάχυνση σε πτηνοτροφικές µονάδες και µετά την ολοκλήρωση της πάχυνσης, παραλαµβάνουν τα έτοιµα για σφαγή κοτόπουλα και τα διανέµουν µέσω του δικτύου τους προς πώληση), η συνολική δυναµικότητα δεν θα υπερβαίνει τη µέση παραγωγή ή/και διακίνηση της τελευταίας πενταετίας αυξηµένη κατά 20%. 5. Πτηνοτροφεία αναπαραγωγής, εκκολαπτήρια αυγών ως προς τον εκσυγχρονισµό ή την επέκτασή µε ή χωρίς µετεγκατάσταση Επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τοµέα που αφορούν µεταποίηση γεωργικών προϊόντων. Τα ενισχυόµενα επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τοµέα που αφορούν µεταποίηση γεωργικών προϊόντων είναι τα εξής: Στη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων φυτικής προέλευσης ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν: Τοµέας δηµητριακών κτηνοτροφικών φυτών και οσπρίων: Οινοποιεία Ενισχύεται η ίδρυση οινοποιείων για την απορρόφηση της τοπικής παραγωγής, µε προτεραιότητα στην παραγωγή βιολογικών και ΠΟΠ/ΠΓΕ οίνων Α. Μονάδες ξηραντηρίων κτηνοτροφικών και δηµητριακών φυτών. Β. Μονάδες επεξεργασίας δηµητριακών και παραγωγής αλεύρων, σιµιγδαλιών. Γ. Μονάδες κάθετων και οριζόντιων αποθηκευτικών χώρων, µε εγκατάσταση αερισµού ή µε ψυχρού αέρα.. Ίδρυση silos σε κόµβους διαµετακοµιστικών κέντρων. Ε. Μονάδες αποφλοίωσης ρυζιού για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την παραγωγή προϊόντων τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία λείανσης ή και χρωµατοδιαλογής ή και υγροθερµικής επεξεργασίας. ΣΤ. Μονάδες επεξεργασίας δηµητριακών για παραγωγή βύνης, αµύλου, γλουτένης. Ζ. Μονάδες τυποποίησης συσκευασίας και συντήρησης απεντόµωσης οσπρίων Τοµέας ελαιούχων προϊόντων: Α. Μονάδες ελαιοτριβείων για επενδυτικά σχέδια που αφορούν: α1. Ιδρύσεις-επεκτάσεις µονάδων, εφόσον διαπιστώνεται έλλειψη µεταποιητικής υποδοµής στην περιοχή και επάρκεια πρώτης ύλης, η οποία θα αποδεικνύεται µε στοιχεία της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, µε προτεραιότητα σε µονάδες που θα παράγουν σεσηµασµένα προϊόντα (προϊόντα βιολογικής ελαιοκαλλιέργειας, Προϊόντα Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), προϊόντα Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), καθώς και προϊόντα ελαιοκαλλιεργειών στις οποίες εφαρµόζονται Συστήµατα Ολοκληρωµένης ιαχείρισης). α2. Εκσυγχρονισµός υφιστάµενων µονάδων, µε προτεραιότητα σε εκείνα των δύο φάσεων. α3. Συγχωνεύσεις επιχειρήσεων του τοµέα αυτού, σε ελαιοτριβείο συνολικής δυναµικότητας ανάλογης, µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα διακόψουν τη λειτουργία υφιστάµενων. Αφορά και σε όµορους νοµούς. Β. Μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου σε συσκευασίες καταναλωτή. Γ. Εκσυγχρονισµός ραφιναριών ελαιολάδου.. Μονάδες σπορελαιουργείων. Ε. Μονάδες επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιών Τοµέας οίνου: Α. Μονάδες οινοποιείων: α1. Ίδρυση οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας σε περιπτώσεις εξυπηρέτησης της τοπικής παραγωγής, µε προτεραιότητα στην παραγωγή οίνων Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), Βιολογικούς οίνους (Καν(ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου και Καν(ΕΚ) 203/2012 της Επιτροπής) καθώς και οίνων από προϊόντα συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης. α2. Εκσυγχρονισµός επέκταση µετεγκατάσταση οινοποιείων, µε προτεραιότητα στην παραγωγή οίνων Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), Βιολογικούς οίνους [Καν. (ΕΚ) 834/2007 του Συµβουλίου και Καν. (ΕΚ) 203/2012 της Επιτροπής] καθώς και οίνων από προϊόντα συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης. Β. Μονάδες παραγωγής ξυδιού από οίνο και από άλλα αµπελοοινικά προϊόντα του Καν. (ΕΚ)1234/2007 καθώς και από προϊόντα της αµπέλου Τοµέας οπωροκηπευτικών: Α. Μονάδες µεταποίησης - τυποποίησης επεξεργασίας - διαλογής συντήρησης ψύξης αποθήκευσης οπωροκηπευτικών. Β. Μονάδες χυµοποίησης και κονσερβοποίησης νωπών οπωροκηπευτικών. Γ. Μονάδες αξιοποίησης υπολειµµάτων των χρησιµοποιουµένων πρώτων υλών του τοµέα µεταποίησης οπωροκηπευτικών, για την παραγωγή λιπασµάτων ή και ζωοτροφών.. Μονάδες επεξεργασίας ξηρών καρπών Τοµέας Άνθη: Μονάδες µεταποίησης τυποποίησης ανθέων Τοµέας Πολλαπλασιαστικό Υλικό: Μονάδες επεξεργασίας πιστοποιηµένου πολλαπλασιαστικού υλικού Λοιπά: Α. Μονάδες αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών για την επεξεργασία ξηράς δρόγης. Β. Μονάδες επεξεργασίας νέων εναλλακτικών καινοτόµων καλλιεργειών (όπως ιπποφαές, αρώνια, γκότζι µπέρι, κρανιά, αλόη κ.λ.π.). Γ. Μονάδες µεταποίησης ενεργειακών καλλιεργειών και υπολειµµάτων της γεωργικής παραγωγής και επεξεργασίας δασοκοµικών προϊόντων για αξιοποίηση της βιοµάζας για παραγωγή pellets ή βιοαερίου.. Μονάδες επεξεργασίας ακατέργαστου ή µη βιοµηχανοποιηµένου καπνού. Ε. Μονάδες επεξεργασίας τεύτλων και σακχαροκάλαµου. Ζ. Μονάδες επεξεργασίας λιναριού, κάνναβης µη νηµατοποιηµένων. ΣΤ. Μονάδες επεξεργασίας φυσικού ακατέργαστου φελλού και απορριµµάτων αυτού Στη µεταποίηση γεωργικών προϊόντων ζωικής προέλευσης ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν: Τοµέας κρέατος ζώων και πτηνών: Α. ΣΦΑΓΕΙΑ: α1. Εκσυγχρονισµός σφαγείων ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις για την προστασία της δηµόσιας υγείας. α2. Ιδρύσεις επεκτάσεις σφαγείων σε περιοχές όπου δεν υπάρχει επαρκής σφαγειοτεχνική υποδοµή, η οποία θα αποδεικνύεται µε βεβαίωση της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφέρειας. α3. Μονάδες σφαγής κονίκλων ή/και ινδιάνων. Β. Μονάδες µεταποίησης ζωικών υποπροϊόντων µε προτεραιότητα αυτών της Κατηγορίας Ι, όπως ορίζεται στον Καν. 1069/09. Γ. Μονάδες τεµαχισµού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων Τοµέας Γάλακτος: Α. ΓΑΛΑ: α1. Εκσυγχρονισµός, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, µονάδων επεξεργασίας γάλακτος. α2. Ίδρυση µονάδων επεξεργασίας γάλακτος στα πλαίσια καθετοποίησης, εφόσον η µονάδα παραγωγής πρώτης ύλης, βρίσκεται στον ίδιο ή σε όµορο νοµό. α3. Ίδρυση ή επέκταση µονάδων επεξεργασίας γάλακτος σε περιοχές µε έλλειµµα δυναµικού αξιοποίησης γάλακτος το οποίο θα τεκµηριώνεται από επίσηµα στοιχεία δηµόσιων αρχών. α4. Ίδρυση, εκσυγχρονισµός και επέκταση µονάδων αξιοποίησης υποπροϊόντων επεξεργασίας γάλακτος (τυρογάλακτος) Λοιποί τοµείς µεταποίησης προϊό- ΣΤΑΥΛΟΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΙΛΟ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΑΝΤΗΡΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΟΡΥΖΟΜΥΛΟΙ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ντων ζωικής προέλευσης: Α. ΑΥΓΑ: α1. Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας. α2.μονάδες επεξεργασίας αυγών και παραγωγής αυγοπροϊόντων. Β. ΜΕΛΙ: β1. Μονάδες τυποποίησης και µεταποίησης µελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης. β2. Μονάδες επεξεργασίας µελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης για παραγωγή προϊόντων µε βάση το µέλι. Γ. Μονάδες µεταποίησης τυποποίησης σαλιγκαριών Τοµέας παραγωγής ζωοτροφών: Α. Ίδρυση ή εκσυγχρονισµός µικρών µονάδων απλών παρασκευαστηρίων µε τους απαιτούµενους αποθηκευτικούς χώρους για ορεινές και νησιωτικές περιοχές για την κάλυψη τοπικών αναγκών. Β. Μονάδες παραγωγής πλήρων τυποποιηµένων µιγµάτων ζωοτροφών, απλών ζωοτροφών, σύµπηκτων µηδικής, ενσακισµένων ενσιρωµάτων και προµιγµάτων πρόσθετων υλών ή συµπληρωµατικών σύνθετων ζωοτροφών. Ειδικότερα: 1. Ίδρυση µικρών παρασκευαστηρίων, µε τους απαιτούµενους αποθηκευτικούς χώρους σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, για την κάλυψη τοπικών αναγκών. 2. Εκσυγχρονισµός, χωρίς αύξηση δυναµικότητας, µικρών παρασκευαστηρίων µε τους απαιτούµενους αποθηκευτικούς χώρους σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές για την κάλυψη τοπικών αναγκών. 3. Εκσυγχρονισµός, χωρίς αύξηση δυναµικότητας µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, µονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιηµένων µιγµάτων. 4. Εκσυγχρονισµός, χωρίς αύξηση δυναµικότητας,

4 Ι ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ & ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ ΜΟΝΑ ΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΕΛΑΙΟΥ ΣΦΑΓΕΙΑ ΜΟΝΑ ΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΛΙΟΥ µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, µονάδων παραγωγής ανόργανων συµπληρωµατικών ζωοτροφών. 5. Ίδρυση µονάδων παραγωγής πλήρων τυποποιηµένων µιγµάτων µόνο σε περίπτωση συνεργαζόµενων κτηνοτροφικών µονάδων για ιδιοκατανάλωση. 6. Εκσυγχρονισµός, χωρίς αύξηση δυναµικότητας, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής συµπήκτων µηδικής. 7. Εκσυγχρονισµός, χωρίς αύξηση δυναµικότητας, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής ιχθυοτροφών. 8. Ίδρυση µονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων. 9. Εκσυγχρονισµός - επέκταση, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων. 10. Ίδρυση µονάδων παραγωγής ζωοτροφών γουνοφόρων ζώων. 11. Εκσυγχρονισµός - επέκταση, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση µονάδων παραγωγής ζωοτροφών γουνοφόρων ζώων. 12. Ίδρυση µονάδων παραγωγής ενσακισµένου ενσιρώµατος. 13. Εκσυγχρονισµός - επέκταση, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, µονάδων παραγωγής ενσακισµένου ενσιρώµατος. 14. Ίδρυση-επέκταση- Εκσυγχρονισµός αποθηκευτικών χώρων Επενδυτικά σχέδια που αφορούν δραστηριότητες εκτός τοµέα γεωργικών προϊόντων. ύνανται να ενισχυθούν στα πλαίσια του Ν. 3908/2011, όπως τροποποιηµένος ισχύει,.επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε µονάδες: παραγωγής αιθέριων ελαίων πυρηνελαιουργείων παραγωγής αποσταγµάτων από οπωροκηπευτικά ή αµπελοοινικής προέλευσης (απόσταγµα οίνου και απόσταγµα στεµφύλων σταφυλής) επεξεργασίας καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσµετολογίας και διατροφής ζυθοποιϊας επεξεργασίας υπολειµµάτων και απορριµµάτων των βιοµηχανικών ειδών διατροφής, των λοιπών γεωργικών καλλιεργειών (Κηπευτικά, δενδρώδεις καλλιέργειες κλπ), καθώς και των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων για την παραγωγή ζωοτροφών, λιπασµάτων κ.λπ. παραγωγής, εµπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών (Λιπάσµατα, εδαφοβελτιωτικά, Υποστρώµατα, Ειδικά προϊόντα βοηθητικά της ανάπτυξης των φυτών) παραγωγής πυτιάς και συµπυκνωµάτων αυτής επεξεργασίας στέβιας επεξεργασίας λοιπών προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη,κερί, βασιλικός πολτός) εκτός των αναφεροµένων στο άρθρ Β2 της παρούσας παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης, ψύξης, συντήρησης πέραν των αναφερόµενων στην παράγραφο 2.2. του άρθρου 2 της παρούσας εν υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, επενδυτικά σχέδια που αφορούν: Tη µεταποίηση ή την εµπορία γεωργικών προϊόντων (όπως καφές, κακάο κ.λ.π.) B11 33 που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης Την παρασκευή προϊόντων αποµίµησης ή υποκατάστασης του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων Την παραγωγή ή µεταποίηση γενετικά τροποποιηµένων προϊόντων σύµφωνα µε την οδηγία 2001/18/ΕΚ Σε ενισχύσεις που χορηγούνται κατά παράβαση απαγορεύσεων ή περιορισµών που επιβάλλονται από κανονισµούς του Συµβουλίου για τη θέσπιση κοινών οργανώσεων αγοράς, ακόµη και όταν οι εν λόγω απαγορεύσεις και περιορισµοί αφορούν µόνο την κοινοτική στήριξη. Αρθρο 3 ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 3.1. Στα επενδυτικά σχέδια της παραγράφου 2.1, 2.2 και 2.3 του άρθρου 2 της απόφασης αυτής δύναται να ενισχύονται οι παρακάτω κατηγορίες δαπανών: Υλικά περιουσιακά στοιχεία: 1) Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισµός κτηριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαµόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, στα πλαίσια αυτόνοµων και λειτουργικών επενδυτικών σχεδίων µε ολοκληρωµένο χαρακτήρα. Η κατασκευή κτιρίων ή εγκαταστάσεων προοριζοµένων για τη στέγαση, την αναψυχή ή τη συνεστίαση των εργαζοµένων της επιχείρησης, καθώς και αιθουσών κατάρτισης προσωπικού, εφόσον αυτά γίνονται στην περιοχή που είναι εγκατεστηµένη η επιχείρηση.

5 B12 34 Επιχορηγείται η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός της εντασσόµενης µονάδας. 2) Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόµενης µονάδας (µέσα εσωτερικής µεταφοράς). 3) Η αγορά καινούργιων µεταφορικών µέσων µεταφοράς προσωπικού, άνω των έξι θέσεων. 4) Αυτοκινούµενα γεωργικά µηχανήµατα (γεωργικοί ελκυστήρες, συλλεκτικές µηχανές, ενσιροδιανοµείς κ.λπ.) και µη αυτοκινούµενα γεωργικά µηχανήµατα (παρελκόµενα ελκυστήρα, λοιπά µηχανήµατα που προσαρµόζονται στα αυτοκινούµενα γεωργικά µηχανήµατα, κ.λπ.). 5)Α) Αγορά καινούργιων οχηµάτων ισοθερµικών βυτίων, αναγκαίων για τη µεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης µεταποίησης, Β) Αγορά καινούργιων οχηµάτων ψυγείων µόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους (τοµείς κρέατος και οπωροκηπευτικών) Γ) Αγορά οχηµάτων για τη µεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων και πτωµάτων µε προδιαγραφές σύµφωνες µε την κείµενη νοµοθεσία (Καν.1069/09 & Καν.142/11), στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισµό µονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής. ) Στο πλαίσιο των δράσεων που αφορούν σε ι- δρύσεις σφαγείων ή/και εκσυγχρονισµού συ- µπλήρωσης υφιστάµενης σφαγειοτεχνικής υ- ποδοµής και δεδοµένης της υποχρεωτικής ταξινόµησης των σφαγίων χοίρου µε βάση κοινοτική κλίµακα ταξινόµησης (Καν. (ΕΚ)1234/07, (ΕΚ)1249/08 και η εκτελεστική απόφαση της Ε- πιτροπής αριθµ. 2013/437/ΕΕ) θεωρείται επιλέξιµη δαπάνη η προµήθεια µηχανολογικού ε- ξοπλισµού για την εφαρµογή της σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις αποφάσεις της Επιτροπής της 17/07/89 αριθ.89/449/εοκ και της 25ης /10/10 αριθ.2010/642/εε. 6) Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού. 7) Τα µισθώµατα χρηµατοδοτικής µίσθωσης καινούριων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού του οποίου αποκτάται η χρήση, ε- φόσον η χρηµατοδοτική µίσθωση περιλαµβάνει την υποχρέωση αγοράς αυτών κατά τη λήξη της µίσθωσης. 8) Η αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού που συνδέονται άµεσα µε µία παραγωγική µονάδα σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α υποπερίπτωση αβ του ν. 3908/ ) Εξοπλισµός εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπηρετεί την λειτουργία παραγωγικής µονάδας, γεωργικών προϊόντων σύµφωνα µε τα οριζόµε- να ανωτέρω και τις εξαιρέσεις αυτών. 10) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων ό- χι ως µεµονωµένη δράση αλλά ως τµήµα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης. 11) Οι δαπάνες που συνδέονται µε την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές για την κάλυψη των αναγκών της µονάδας (ιδιοκατανάλωση) Άυλα περιουσιακά στοιχεία: 1) Οι δαπάνες συστηµάτων διασφάλισης και ε- λέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεις, συστηµάτων πλήρους ιχνηλασιµότητας, πιστοποιήσεις προ- µήθειας και εγκατάστασης λογισµικού και συστήµατος οργάνωσης της επιχείρησης, σχεδιασµού και εφαρµογής συστηµάτων ολοκληρω- µένης διαχείρισης για τα επενδυτικά σχεδία της παρ. 2.1.α του άρθρου 2 της παρούσας καθώς και σχεδιασµό και εφαρµογή συστηµάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων της παρ. 2.2 του άρθρου 2 της παρούσας. 2) Οι δαπάνες για τη µεταφορά τεχνολογίας µέσω της αγοράς δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, αδειών εκµετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και µη κατοχυρωµένων τεχνικών γνώσεων, εκπόνηση µελετών προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών, µελέτες για την οργάνωση της διοίκησης, δαπάνες ερευνών αγοράς κ.α. Οι ανωτέρω µελέτες θα πρέπει να συναρτώνται άµεσα, να προσδιορίζονται και να εξυπηρετούν την υλοποίηση του υποβαλλόµενου στις διατάξεις του Ν. 3908/201 επενδυτικού σχεδίου. 3) Για έργα και προγράµµατα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτοµίας που σχετίζονται µε τη δραστηριότητα και τα προϊόντα της επιχείρησης και τα οποία εκτελούνται από την επιχείρηση είτε µόνη της είτε σε συνεργασία µε ερευνητικά ιδρύ- µατα και φορείς και µε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της Ελλάδας και της Ε.Ε. 4) Οι µελέτες και αµοιβές συµβούλων ενισχύονται κατ εξαίρεση για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων µέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των ευρώ. 5) απάνες για µελέτες σκοπιµότητας, δαπάνες για δηµιουργία αναγνωρίσιµου σήµατος (ετικέτας) του προϊόντος. απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας έρευνα αγοράς για την διαµόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, ε- πισήµανση). 6) Απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρ- µόδιους οργανισµούς. Τα άυλα στοιχεία πρέπει να αποτελούν απο- σβεστέα στοιχεία του ενεργητικού που θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και µόνο στην ε- νισχυόµενη επένδυση και θα αποκτώνται από τρίτους µε τους όρους που ισχύουν στην αγορά. Επίσης, θα πρέπει να εντάσσονται στα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης και να παραµένουν στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης που λαµβάνει την ενίσχυση για περίοδο τουλάχιστον 5 ετών. Το κόστος των ενισχυόµενων άϋλων περιουσιακών στοιχείων δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνόλου των επιλέξιµων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου απάνες που δεν ενισχύονται: Με την επιφύλαξη του άρθρου 13 παρ. 2 του Ν. 3908/2011 δεν ενισχύονται οι δαπάνες που α- φορούν: 1) Τα λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης. 2) Την αγορά επιβατικών αυτοκινήτων µέχρι έ- ξι (6) θέσεων. 3) Τα µεταφορικά µέσα και ο εξοπλισµός για ε- πενδυτικά σχέδια στον τοµέα των µεταφορών. 4) Την αγορά επίπλων και σκευών γραφείου. 5) Τις εξαγόµενες ποσότητες και τη συγκρότηση ή τη λειτουργία δικτύου διανοµής σύµφωνα µε την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Γενικού Κανονισµού Απαλλαγής κατά κατηγορία. 6) Την αγορά οικοπέδων, γηπέδων και αγροτεµαχίων, µε την επιφύλαξη του άρθρου 13 παράγραφος 2 του Ν. 3908/ ) Την εισφορά στο εταιρικό κεφάλαιο της αξίας µηχανηµάτων και λοιπών πάγιων στοιχείων. 8) Την ανέγερση ή επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων επί γηπέδου που δεν ανήκει κατά κυριότητα στο φορέα επένδυσης, εκτός εάν αυτό έχει παραχωρηθεί από το δηµόσιο ή φορέα του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα ή έχει µισθωθεί για το σκοπό αυτό, για χρονικό διάστηµα τουλάχιστο 15 ετών. Η δεκαπενταετής διάρκεια της µίσθωσης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής της επένδυσης. Οι µισθώσεις, που προβλέπονται στη διάταξη αυτή, καταρτίζονται και µε ιδιωτικό έγγραφο. Το γνήσιο της υπογραφής του εγγράφου βεβαιώνεται από τη δηµόσια οικονοµική υπηρεσία στην οποία και κατατίθεται. Μετά την κατάθεσή του, το έγγραφο µε το οποίο καταρτίζεται η µίσθωση µεταγράφεται στο γραφείο µεταγραφών της περιφέρειας του ακινήτου. Από τη µεταγραφή η µίσθωση έχει την ισχύ που ορίζεται στο άρθρο 618 του Αστικού Κώδικα. 9) Οι µελέτες και αµοιβές συµβούλων, µε εξαίρεση την περίπτωση σηµείο (4) του άρθρου 3 της παρούσας. 10) Η αγορά µεταχειρισµένων µηχανηµάτων και εξοπλισµού. 11) Τα συµβολαιογραφικά έξοδα και πάσης φύσεως φόροι και δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις Μέχρι 5% Οι µελέτες και αµοιβές συµβούλων ενισχύονται κατ εξαίρεση για επενδυτικά σχέδια νέων Μικρών και Μεσαίων επιχειρήσεων µέχρι ποσοστού 5% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου και έως του ποσού των ευρώ του δικαιούχου της επένδυσης. 12) Οι ενισχύσεις δεν πρέπει να περιορίζονται σε συγκεκριµένα γεωργικά προϊόντα και πρέπει να αφορούν όλους τους κλάδους της γεωργίας, εκτός εάν εξαιρεθούν ορισµένα προϊόντα λόγω υπερβολικής παραγωγικής ικανότητας ή έλλειψης διεξόδων στην αγορά. 13) εν χορηγούνται ενισχύσεις για: Α) αγορά δικαιωµάτων παραγωγής ζώων και µονοετών φυτών, Β) φύτευση µονοετών φυτών, Γ) αποστραγγιστικά έργα ή αγορά αρδευτικού ε- ξοπλισµού και αρδευτικά έργα, εκτός εάν οι ε- πενδύσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσµα τη µείωση κατά τουλάχιστον 25% της προηγούµενης κατανάλωσης νερού, ) επενδύσεις µε σκοπό την απλή αντικατάσταση. Άρθρο 4 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 4.1. Γενικά δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν µε την αίτηση υπαγωγής. Ισχύουν τα γενικά δικαιολογητικά και τεχνοοικονοµικά στοιχεία που καθορίζονται µε την α- πόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 3 του Ν. 3908/2011, όπως ισχύει Ειδικά ικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν πριν την πρώτη εκταµίευση Για τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενή τοµέα: Α. Θερµοκήπια: Άδεια Πολεοδοµίας και Υγειονοµικής Υπηρεσίας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για επενδύσεις θερµοκηπίων όταν εγκαθίστανται ε- ντός ορίων οικιστικών περιοχών. Έγκριση τύπου θερµοκηπίου (στατική επάρκεια) από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ή την τεχνική ιεύθυνση της Αγροτικής Τράπεζας (για εγκρίσεις θερµοκηπιακών κατασκευών πριν το 2003). Β. Μονάδες πολλαπλασιαστικού υλικού: Άδεια από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Γ. Μονάδες βιολογικής γεωργίας: Για την ίδρυση: Σύµβαση µε Οργανισµό Ε- λέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Για τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση: Πιστοποιητικό Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων για την τήρηση των προδιαγραφών του Καν. της ΕΕ 2092/91, ό- πως αντικαταστάθηκε από τον ΕΕ 834/07, σχετικά µε το βιολογικό τρόπο παραγωγής γεωργικών προϊόντων.. Κτηνοτροφικές (βουστάσια χοιροστάσια ποιµνιοστάσια ιπποφορβεία κ.λ.π.), πτηνοτροφικές επιχειρήσεις και µονάδες ε- κτροφής θηραµάτων: Η απαιτούµενη αδειοδότηση σύµφωνα µε τους Ν. 3982/2011, 4014/2011 και 4046/2012. Στις περιπτώσεις των µονάδων εκτροφής θηραµάτων, απαιτείται άδεια της αρµόδιας δασικής Υπηρεσίας. Στην περίπτωση των µονάδων αναπαραγωγής ή και εκκολαπτηρίων αυγών απαιτούνται συ- µπληρωµατικά: 1. Στην περίπτωση των συνεταιρισµών i) καταστατικό όπου θα αναφέρονται τα µέλη του συνεταιρισµού ii) οι άδειες εγκατάστασης των πτηνοτροφικών µονάδων των µελών έτσι ώστε να πιστοποιείται η δυναµικότητά τους. 2. Για εταιρίες νεοσσών η άδεια εγκατάστασης.

6 B14 36 Πρόσθετες βεβαιώσεις για μονάδες εκτροφής Η νομοθεσία απαιτεί άδειες λειτουργίας και εξοπλισμού Έλλειψη δικαιολογητικών Εάν υπάρχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά, που εκδίδονται από άλλες υπηρεσίες, ο επενδυτής οφείλει να τα προσκοµίσει εντός δύο µηνών 3. Στην περίπτωση εταιριών µε συνεργαζόµενους πτηνοτρόφους i) Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των συνεργαζοµένων εταιριών, µε ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση της ε- πένδυσης. ιi) αποδεικτικά στοιχεία του αριθµού των νεοσσών που παρείχαν στους συνεργαζό- µενους πτηνοτρόφους την τελευταία πενταετία. 4. Βεβαιώσεις που να αποδεικνύουν τη συνολική δυναµικότητα των συνεταιρισµών, των εταιριών παραγωγής νεοσσών και των εταιριών µε συνεργαζόµενους κτηνοτρόφους από τη ΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. 5. Ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ των συνεργαζόµενων εταιριών, µε ισχύ τουλάχιστον 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης. Στην περίπτωση της ίδρυσης πτηνοτροφικών µονάδων συµβατικών εκτροφών απαιτείται συ- µπληρωµατικά βεβαίωση της /νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που να αποδεικνύει την έλλειψη δυναµικότητας της περιοχής. Για το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων της παρούσας παραγράφου που αφορούν τον πρωτογενή τοµέα απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι το ίδιο αντικείµενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση - επιχορήγηση σε άλλο συγχρηµατοδοτούµενο επιχειρησιακό πρόγραµµα Για τα επενδυτικά σχέδια του δευτερογενή τοµέα, απαιτούνται τα εξής: 1) Άδεια λειτουργίας υφιστάµενης µονάδας, ό- που αυτό απαιτείται από την ισχύουσα νοµοθεσία, καθώς και την άδεια σκοπιµότητας ίδρυσης (Ν.111/75 «Περί ιδρύσεως Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων» και Π.. 490/76 «Περί όρων χορηγήσεως αδείας σκοπιµότητας ιδρύσεως και λειτουργία Πτηνοσφαγείου»), στις περιπτώσεις Σφαγείων και Πτηνοσφαγείων. Γίνονται δεκτές αιτήσεις ενίσχυσης υφισταµένων µονάδων των οποίων προσωρινά έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας, εφόσον µε την προτεινόµενη αίτηση ε- νίσχυσης ικανοποιούνται οι όροι της ανάκλησης. 2) Άδεια εγκατάστασης µηχανολογικού εξοπλισµού προβλεπόµενης κατάστασης. Είναι δυνατή η προσκόµισή του δύο µήνες µετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, µόνο στην περίπτωση που κατά την υποβολή της αίτησης προσκοµίζεται αντίγραφο του αιτήµατος του φορέα για έκδοσή του από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 3) Τις απαραίτητες, κατά κατηγορία επένδυσης, περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις ή ισοδύναµα απαλλακτικά έγγραφα, υφιστάµενης και προβλεπόµενης κατάστασης, σύµφωνα µε την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία, που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι δυνατή η προσκόµιση των εν λόγω δικαιολογητικών δύο µήνες µετά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, µόνο στην περίπτωση που κατά την υ- ποβολή της αίτησης προσκοµίζεται αντίγραφο του αιτήµατος του φορέα για έκδοσή των από τις αρµόδιες υπηρεσίες. 4) Για τον τοµέα των ζωοτροφών οι υποψήφιοι επενδυτές θα πρέπει κατά την υποβολή του φακέλου να διαθέτουν κωδικό έγκρισης/ εγγραφής όπως προβλέπεται στην Κ.Υ.Α /2008, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2422 Χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση όπου ο επενδυτής θα δηλώνει ότι το συγκεκριµένο σχέδιο δεν έχει µπει σε άλλο πρόγραµµα. Β /2008). Στην περίπτωση ίδρυσης παρασκευαστηρίου ζωοτροφών, θα πρέπει να πιστοποιείται η ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών για την µελλοντική δραστηριότητα µε την υποβολή α- κριβούς αντιγράφου της σχετικής αίτησης που προβλέπεται στην Κ.Υ.Α /2008, όπως έ- χει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 2422 Β /2008). 5) Υπεύθυνη δήλωση του φορέα ότι το ίδιο α- ντικείµενο της επένδυσης δεν έχει προταθεί ή οριστικά υπαχθεί για ενίσχυση - επιχορήγηση σε άλλο συγχρηµατοδοτούµενο επιχειρησιακό πρόγραµµα. 6) Στην περίπτωση που υπάρχουν ελλείψεις στα παραπάνω δικαιολογητικά, τα οποία εκδίδονται από άλλες υπηρεσίες, ο εν δυνάµει δικαιούχος οφείλει να τα προσκοµίσει εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης των ελλείψεων αυτών εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις. Η διαδικασία αξιολόγησης (Άρθρο 5) Αντίγραφο του φακέλου κάθε επενδυτικού σχεδίου διαβιβάζεται στη /νση Προγραµµατισµού και Γεωργικών ιαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Η /νση Προγραµµατισµού και Γεωργικών ιαρθρώσεων σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων εντός 30 ηµερών γνωµοδοτούν ως προς τον ορθολογικό σχεδιασµό του επενδυτικού σχεδίου (όπως τη σκοπιµότητα της επένδυσης από άποψη γεωγραφικής κατανοµής οµοειδών επενδύσεων, ύπαρξης ή όχι πρώτης ύλης στην περιοχή, κάλυψης δυναµικότητας και ύπαρξης σύγχρονης υποδοµής στην περιοχή, συµβατότητας µε την ισχύουσα ΚΑΠ και τις αντίστοιχες ΚΟΑ των προϊόντων). Σε κάθε περίπτωση (συµπεριλαµβανοµένων και των επενδυτικών σχεδίων που ενισχύονται µε τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής) θα πρέπει οι αρµόδιες υπηρεσίες έγκρισης των υποβληθεισών αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια του Ν. 3908/2011 και αντίστροφα, να ενηµερώνουν τη / νση Προγραµµατισµού και Γεωργικών ιαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3908/2011, µε συνοπτική περιγραφή του εγκεκριµένου επενδυτικού σχεδίου για την αποφυγή επικαλύψεων του φυσικού αντικειµένου µεταξύ των δύο συγχρηµατοδοτούµενων επιχειρησιακών προγραµµάτων. Διευκολύνσεις με νέες τροπολογίες στο ν. 3908/11 Τη δυνατότητα να προσκοµίζεται η έγκριση δανείου µέσα σε ένα εξάµηνο από την ηµεροµηνία υπαγωγής στον Αναπτυξιακό δίνει στις ε- πιχειρήσεις που επιδιώκουν να ενταχθούν στο νόµο το υπουργείο Ανάπτυξης µε τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή. Επιπλέον, µε άλλη ρύθµιση περιορίζεται σε τρία από πέντε χρόνια η περίοδος κατά την οποία µικροµεσαίες επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στον επενδυτικό νόµο, υ- ποχρεούνται να τηρούν συγκεκρι- µένες δεσµεύσεις. Οι δεσµεύσεις αυτές αφορούν µεταξύ άλλων α- παγόρευση µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση συγχώνευσης ή απορρόφησης άλλης εταιρίας. Αναλυτικά, µε τροπολογίες του υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που κατατέθηκαν στις 14 Φεβρουαρίου στο νοµοσχέδιο για τη Σύσταση του Ενιαίου Φορέα Εξωστρέφειας: Ορίζεται ως καταληκτική ηµεροµηνία υ- ποβολής αιτήσεων υπαγωγής στον επενδυτικό νόµο για τον Α κύκλο του 2014 η 28η Φεβρουαρίου 2014, λόγω της επικείµενης αλλαγής στο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Η προθεσµία για τον Β κύκλο θα καθοριστεί µε απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης. ιευκολύνονται οι επενδυτές ως προς την προσκόµιση της έγκρισης δανείου, που µε το ισχύον πλαίσιο είναι απαραίτητη για να εκδοθεί η απόφαση υπαγωγής στον επενδυτικό νό- µο. εδοµένων των δυσκολιών για τους επενδυτές να πάρουν έγκριση δανείου χωρίς απόφαση υπαγωγής, µε την προτεινόµενη διάταξη δίνεται η δυνατότητα να προσκοµίζεται η έ- γκριση δανείου µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και πριν την πρώτη εκταµίευση της ενίσχυσης και πάντως εντός χρονικού διαστή- µατος έξι µηνών από την έκδοση της απόφασης υπαγωγής. Η ρύθµιση αφορά τα επενδυτικά σχέδια του οριστικού πίνακα αποτελεσµάτων αξιολόγησης της πρώτης και δεύτερης εξα- µηνιαίας περιόδου του 2013 και της πρώτης ε- ξαµηνιαίας περιόδου του Περιορίζεται σε τρία από πέντε χρόνια η περίοδος κατά την οποία µικροµεσαίες επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στον επενδυτικό νόµο, υ- ποχρεούνται να τηρούν συγκεκριµένες δεσµεύσεις. Οι δεσµεύσεις αυτές αφορούν µεταξύ άλλων απαγόρευση µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση συγχώνευσης ή απορρόφησης άλλης εταιρίας, κ.α. Η ρύθµιση αφορά επενδύσεις που υπήχθησαν µετά την στις διατάξεις του επενδυτικού ν. 3299/2004 και του ν. 3908/2011 και γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κρίσης στις επιχειρήσεις. 6 μήνες Οι επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στον Αναπτυξιακό µπορούν να προσκοµίσουν την έγκριση δανείου µέχρι και 6 µήνες µετά την ηµεροµηνία υπαγωγής 3 χρόνια Μειώνεται σε τρία από πέντε χρόνια η περίοδος κατά την οποία µικροµεσαίες επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στον επενδυτικό νόµο, υποχρεούνται να τηρούν συγκεκριµένες δεσµεύσεις

ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Με τον όρο «γεωργικά προϊόντα» νοούνται τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι της Συνθήκης εξαιρουµένων εκείνων που καλύπτονται από τον Καν. (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Πρόγραμμα. Προϋπολογισμός. Δικαιούχοι αιτήσεων ενίσχυσης. Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Μέτρο 123 Α: «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» Πρόγραμμα Στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» αναμένεται η προκήρυξη του Μέτρου 123Α στο οποίο προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα 12-7 - 2007 Αριθµ. Πρωτ. 31054 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισµός των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ :1286/τεύχος Β /25-7-2007

ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ :1286/τεύχος Β /25-7-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Πλ. Συντάγµατος Ταχ. Κώδικας : 10180 ηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ :1286/τεύχος Β /25-7-2007 ΑΠΟΦΑΣΗ Αθήνα 12-7 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ ράση 1.1.: ράση 1.2.: ράση 1.3.: ράση 1.4.: ράση 1.5.: ράση 1.6.: ράση 1.7.: ράση 1.8.: ράση 1.9.: Εκσυγχρονισµός - συµπλήρωση της υφιστάµενης σφαγειοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων.

Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων τεμαχισμού τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ 1. ΤΟΜΕΑΣ: ΚΡΕΑΣ Δράση 1.1.: Εκσυγχρονισμός συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση, ώστε να πληρούν και τις απαιτήσεις για την βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (LEADER Άξονας 4 ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα Leader άξονας 4 με στόχο την παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΟΤΔ ΑΝΕΘ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1 1 1 1. ΤΟΜΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ 123.Α ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων μεταποίησης προϊόντων 123α -1 φυτικής και ζωικής παραγωγής ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ 41 Στρατηγικές Τοπικής Ανάπτυξης ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ράση L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ L123Α ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η παρούσα δράση αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

2. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ, και συγκεκριμένα στο κλάδο ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΜΕΑΣ 1: ΚΡΕΑΣ Δράση 1.1: Δράση 1.2: Δράση 1.3: Εκσυγχρονισμός, συμπλήρωση της υφιστάμενης σφαγειοτεχνικής υποδομής με ή χωρίς μετεγκατάσταση,

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 123A : αύξηση της αξίας. των γεωργικών προϊόντων. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

Μέτρο 123A : αύξηση της αξίας. των γεωργικών προϊόντων. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 Άξονας 1 «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του Τομέα της Γεωργίας και της Δασοκομίας» Μέτρο 123A : αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Γ Ε Ν Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/2004 1. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Επιχορήγηση που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει

2) Σε περίπτωση που ο εν δυνάµει δικαιούχος επιθυµεί να υποβάλει ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 1) ικαίωµα υποβολής πρότασης έχουν νεοσύστατες εταιρίες, εφοσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασής τους µέχρι την υποβολή του φακέλου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση 3 η πρόσκληση Μ123Α

Συνοπτική Παρουσίαση 3 η πρόσκληση Μ123Α Συνοπτική Παρουσίαση 3 η πρόσκληση Μ123Α e-mail: infoathens@noisisdev.gr e-mail: info@noisisdev.gr e-mail: infokastoria@noisisdev.gr 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Προκηρύχθηκε στις 13/12/2013 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γ κύκλος του προγράμματος «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200 & ΜΑΝΤΕΙΩΝ 1 54627, ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.:2310796740, Φαξ:2310796345 e-mail: info@targetbs.gr, www.targetbs.gr

ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 200 & ΜΑΝΤΕΙΩΝ 1 54627, ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τηλ.:2310796740, Φαξ:2310796345 e-mail: info@targetbs.gr, www.targetbs.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» Προκηρύχθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Γ κύκλος του προγράμματος «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων», του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ 3299/04 Υπαγόµενα Επενδυτικά Σχέδια στον Πρωτογενή τοµέα Η ενίσχυση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα «για την Ενίσχυση της Μεταποίησης των Γεωργικών Προϊόντων Μέτρο 123 Α 3 ος Κύκλος».

Πρόγραμμα «για την Ενίσχυση της Μεταποίησης των Γεωργικών Προϊόντων Μέτρο 123 Α 3 ος Κύκλος». Πρόγραμμα «για την Ενίσχυση της Μεταποίησης των Γεωργικών Προϊόντων Μέτρο 123 Α 3 ος Κύκλος». Προκηρύχθηκε το Μέτρο 123 Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, που αφορά την ενίσχυση επενδύσεων στη μεταποίηση

Διαβάστε περισσότερα

* Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μονίμους κατοίκους πεδινών περιοχών, λαμβάνεται υπόψη η περιοχή πραγματοποίησης της επένδυσης..

* Για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους, μονίμους κατοίκους πεδινών περιοχών, λαμβάνεται υπόψη η περιοχή πραγματοποίησης της επένδυσης.. Π11) ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ Ποσοστά ενίσχυσης επιλέξιμων δαπανών Τα ποσοστά ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών προσδιορίζονται με βάση την ηλικία του δικαιούχου, το χρόνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας;

ΕΡΩΤΗΜΑ 2 Ο κωδικός δραστηριότητα 11.02.1 με περιγραφή «Παραγωγή Οίνου από νωπά σταφύλια, μούστο σταφυλιών», είναι επιλέξιμος στο Leader Φθιώτιδας; ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Επιλέξιμη επιχείρηση, με επιλέξιμη επενδυτική δραστηριότητα, σε επιλέξιμο γεωγραφικό σημείο, επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση στα πλαίσια του Leader. Η επιχείρηση δεν έχει ακόμη κύκλο εργασιών.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 123Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» 1 ARC Μελετητική - Λενακάκης Κ. & Λ. ΟΕ Μελετητική Εταιρεία Μηχανολογικών - Περιβαλλοντικών Έργων χεδιασμού έργων Α.Π.Ε. - ύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΣΗ - ΘΕΡΙΟ Σ.Κ. 71304 Εργοτέλους 58

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι:

Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αναλυτικά, οι 51 επαγγελματικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι: Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων Προβλέπεται η ίδρυση και ο εκσυγχρονισμός μονάδων μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων.

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader

Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Επιδοτήσεις σε 51 δραστηριότητες από τα τοπικά προγράμματα Leader Πενήντα συν μία... επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες στην περιφέρεια χρηματοδοτούνται με ποσοστά ενίσχυσης έως και 60%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ: ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του μέτρου 123Α είναι η ενίσχυση επενδύσεων :

Στόχος του μέτρου 123Α είναι η ενίσχυση επενδύσεων : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΜΕΤΡΟ 123 Α: ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.

Καθορισµός επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή µεταποίηση και εµπορία προϊόντων αλιείας και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΟ 123Α ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης από 20% έως 65% στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 465 25 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 6904 Καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

* * * * ΜΕΤΡΟ 123 Α - Aύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων. Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό "Νέστος"

* * * * ΜΕΤΡΟ 123 Α - Aύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων. Δημιουργία εταιρικής ταυτότητας για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νέστος by www.foodstandard.gr Ηλεκτρονικό περιοδικό www.facebook.com/foodstandard 19 Σεπτέμβριος 2011 * * * * ΜΕΤΡΟ 123 Α - Aύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων The Newtons: Τώρα εκτός από δημιουργικοί, είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Το ποσοστό ενίσχυσης επιδότησης των επιλέξιμων δαπανών είναι ως εξής: 1. Κατάταξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ Μέτρο 123 Α - «Αύξηση της Αξίας των Γεωργικών Προϊόντων» ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ: από 30/12/2013 & μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 3 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.): «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. ΤΜΗΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓΨΒ-ΥΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ή ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ), σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς επιδότηση στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4146/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι ενεργοποιήθηκε ο νέος επενδυτικός νόμος N.4146/18.04.13 για ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, την

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων Ιδρύσεις, επεκτάσεις,

σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ιδρύσεις, επεκτάσεις, Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων Ιδρύσεις, επεκτάσεις, Τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης Leader Νομού Θεσσαλονίκης Οι τίτλοι των κατηγοριών Υπομέτρων και Δράσεων του τοπικού προγράμματος στα οποία αναφέρεται η πρόσκληση και οι αντίστοιχοι δυνητικοί τελικοί δικαιούχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΜΕΤΡΟ 123 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το πρόγραμμα αποτελεί νέα σημαντική ευκαιρία χρηματοδότησης από 20% έως 65% στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων για την επόμενη

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται και οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της 3 ης Προκήρυξης του Τοπικού Προγράμματος. ΕΡ: Σχετικά με την επιλεξιμότητα των κλάδων που αφορούν τις δράσεις L312-1, L312-2 και L312-3 έχετε αναρτήσει ενδεικτικό πίνακα επιλέξιμων κλάδων. Ήθελα να ρωτήσω αν αποτελεί επιλέξιμο ΚΑΔ το 20.59.59.01

Διαβάστε περισσότερα

α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 300.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της

α) για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των 300.000 ΕΥΡΩ, η βιωσιμότητα της Π16) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΦΟΡΕΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της υφισταμένης επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: α) Για τα επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Αχαρνών 5 ΠΡΟΣ :ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ

Ταχ. /νση : Αχαρνών 5 ΠΡΟΣ :ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ Ταχ. Κωδ.: 101 76 Αθήνα ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άµεσα στη δηµοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011)

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) Ποσοστό επιχορήγησης 15%-50% 100.000 και άνω ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ (Ν.3908/2011) ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Επιλέξιμες θεωρούνται οι υφιστάμενες ή υπό ίδρυση επιχειρήσεις που: είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική Επικράτεια

Διαβάστε περισσότερα

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας

Α) µαζί µε τους τίτλους ιδιοκτησίας ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ιευκρινήσεις ------------------------------------------------------------------------------ σας ενηµερώνουµε ότι όπως πληροφορηθήκαµε από Οµάδες άλλων περιοχών στις οποίες έχει

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Δρ Ηλίας Ελευθεροχωρινός, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργίας, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αειφορία και Αγροτική ανάπτυξη Αειφόρος αγροτική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 Ο ρόλος του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 2 ος Πυλώνας: Αγροτική Ανάπτυξη Προώθηση μεταφοράς γνώσεων και καινοτομίας Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας Οργάνωση αλυσίδας τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα

Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα Επενδύσεις στον Πρωτογενή Τομέα... Επενδυτικός Οδηγός Μονάδας Εκτροφής Αιγοπροβάτων - Αξιοποιήστε την πλούσια Ελληνική Γή. - Παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας - Εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών μεθόδων

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση

8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση 8.2 Περιγραφή του Μέτρου 8.2.0 9. Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών 8.2.1. Νομική βάση [Μέγιστη έκταση:875 χαρακτήρες = περ. 1/4 σελίδες υποχρεωτικό πεδίο επιτρέπεται η χρήση Άρθρο 27 και Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

Οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα.

Οι γεωργοί θα πρέπει να παρακινηθούν να συµµετάσχουν σε Εθνικά και Κοινοτικά προγράµµατα που αφορούν την ποιότητα. 5.3.1.3.2. Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Συµµετοχή γεωργών σε συστήµατα για την ποιότητα τροφίµων ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (γ) (ii) και 32 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές

Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α 174) αντικαθίσταται ως εξής: «Οι µεταφορικές Τροποποιήσεις του ν. 3887/2010 1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α «Οι µεταφορικές επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διεθνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Απριλίου 2011. Αναλυτικά οι Δράσεις του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας»

Αθήνα, 29 Απριλίου 2011. Αναλυτικά οι Δράσεις του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας» Αθήνα, 29 Απριλίου 2011 Αναλυτικά οι Δράσεις του «Ταμείου Επιχειρηματικότητας» 1. Κατηγορία Α, Β και Γ Επενδύσεις που υπάγονται στον επενδυτικό νόμο 3908/2011 Αυτή η κατηγορία στοχευμένων δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT)

Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Συγχρηµατοδοτούµενα άνεια Μεσαίων, Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων έως 500.000 (ICT) Δικαιούχοι του Προγράμματος JEREMIE II Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση

Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια. Συνοπτική παρουσίαση Μέτρο 2.1 Υδατοκαλλιέργεια Συνοπτική παρουσίαση Δράσεις 1. Αύξηση της παραγωγικής ικανότητας λόγω κατασκευής νέων μονάδων. Ίδρυση νέων μονάδων ειδών εμπορικής αξίας εδώδιμων και μη. Αύξηση της δυναμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ entheto_espa_πετρος.indd 2 12/18/13 4:43 PM

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ entheto_espa_πετρος.indd 2 12/18/13 4:43 PM entheto_espa_πετρος.indd 2 Περιεχόμενα Εμπορία και Μεταποίηση Από τις 30 Δεκεμβρίου και μέχρι να εξαντληθούν οι πόροι (100 εκατ. ευρώ) θα είναι ανοιχτό για αιτήσεις το νέο πρόγραμμα Αύξησης της Προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΑΑ 2007 2013 ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑΣ» 1 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΩΝ 1 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Η περιοχή παρέμβασης του τοπικού προγράμματος περιλαμβάνει συνολικά 16

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων.

Εγκύκλιος Οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του νόμου 3299/2004 σχετικά με την έναρξη υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα 22-10 - 2008 Αριθμ. Πρωτ. 48175 Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Quality Services Ltd

Advanced Quality Services Ltd ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/04 ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΟΧΗ Α ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΉΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4: ΠΑΑ 2007-2013 Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ LEADER ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3299/2004. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5 Ταχ. Κώδικας : 10180 Αθήνα Πληροφορίες : τηλ. : 210 333 2267/210

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΡΟ 133 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΡΟ 133 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΡΟ 133 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Α/Α 1 Στόχοι 2 3 Δικαιούχοι προγράμματος Επιλέξιμες Ενέργειες- Δαπάνες ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Νάξος, 28-6-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αρ. Πρωτ.: 8450 Ταχ. ιεύθυνση : Χώρα Νάξος Ταχ. Κώδικας : 84 300 Τηλέφωνο : 2285360100 Fax : 2285023570 ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 129(Ι) του 2002. Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1. Για τις ανάγκες της διαδικασίας αξιολόγησης του Μέτρου συγκροτείται Πρωτοβάθμια Γνωμοδοτική Επιτροπή έγκρισης αιτήσεων ενίσχυσης του Μέτρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11

ΕΘΝΙΚΕΣ ΡΑΣΤΗ- ΡΙΟΤΗΤΕΣ. Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΛΑ ΩΝ ΤΟΜΕΙΣ ΡΙΕΣ Βιοµηχανία τροφίµων και ποτών. Μόνο οι δραστηριότητες του πίνακα που 10,11 ακολουθεί **. 12 Παραγωγή προϊόντων καπνού Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013

ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007-2013 Ο τίτλος του Τοπικού Προγράμματος είναι «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ». Η περιοχή παρέμβασης αποτελείται από την περιοχή της Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις)

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2 3

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 1. Οι δαπάνες για κατασκευή (ανέγερση) αποθήκης είναι επιλέξιµες; Οι δαπάνες για κατασκευή αποθήκης όπως και γενικότερα δαπάνες ανέγερσης κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2000-2006 ΜΕΤΡΟ 5.5 ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 Tο Μέτρο 5.5 «Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 1. Ποιες είναι οι συνεργαζόμενες Τράπεζες στη Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας

Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Ανακαλύπτοντας Μηχανική που κάνει τη διαφορά Ανακαλύπτοντας Μηχανική με ανώτερους στόχους Ανακαλύπτοντας Μηχανική για τη ζωή Ανακαλύπτοντας Τον Τομέα Αγροτικών Κατασκευών και Γεωργικής Μηχανολογίας Βρίσκοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 1 1.1 Τίτλος ιδιοκτησίας : Ανάλογα µε την περίπτωση προσκοµίζονται κάποια από τα παραπάνω δικαιολογητικά. Τίτλοι κυριότητας : 1. συµβόλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΟΙΝ. : Ως Π.Δ. Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Α.Π. ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 68 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης : L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης : L123α Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Ενισχυόμενοι τομείς στο πλαίσιο της δράσης : L123α "Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων" 1. ΤΟΜΕΑΣ : ΚΡΕΑΣ Δράση 1.3.: Εκσυγχρονισμός επέκταση με ή χωρίς μετεγκατάσταση υφισταμένων, μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε

1. Τίτλοι ιδιοκτησίας ή συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης ή συµφωνητικό επαγγελµατικής µίσθωσης του ακινήτου στο οποίο αφορά η επένδυση, ανάλογα µε 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-9-2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 265010/7416 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ Κ.Π.Σ. /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση : Αχαρνών 5 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα