ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο/Σ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο/Σ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ"

Transcript

1 Παραµετρική Αποτίµηση Κτιρίου Ο/Σ µε Ελαστικές Μεθόδους Ανάλυσης µε Βάση Στάθµη Επιτελεστικότητας, Στάθµη Αξιοπιστίας εδοµένων και Βλαβών κατά ΚΑΝΕΠΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ Ο/Σ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΑΘΜΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘEΟ ΩΡOΣ ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παραµετρική αποτίµηση επάρκειας ενός διώροφου κτηρίου, µε προσθήκη ενός επιπλέον ορόφου, κτιρίου Ο/Σ κατασκευασµένο το 1975 µε 3 ελαστικές µεθόδους ανάλυσης που προτείνει ο ΚΑΝΕ.ΕΠΕ. Επιπλέον για κάθε ανάλυση βρίσκεται η επάρκεια για όλους τους πιθανούς συνδυασµούς µε βάση τις διαφορετικές στάθµες επιτελεστικότητας, τις στάθµες αξιοπιστίας δεδοµένων (χάλυβα, σκυροδέµατος, φορτίου), την πιθανότητα υπέρβασης σεισµικής δράσης εντός 50 ετών καθώς και τους συντελεστές γ SD που ορίζει ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. Πιο συγκεκριµένα ελέγχονται µια µονόπακτη δοκός, µια αµφιέρειστη δοκός στις στηρίξεις, ένα εσωτερικό και ένα περιµετρικό υποστύλωµα για την πρώτη και δεύτερη στάθµη του κτιρίου. Για την εκπόνηση των αναλύσεων χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα STRAD της εταιρίας 3DR. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σε µια ιδιαίτερα σεισµογενή περιοχή του κόσµου, όπως η Ελλάδα, κύριο µέληµα του µελετητή µηχανικού είναι η θωράκιση των κατασκευών έναντι οριζόντιων δράσεων. Οι σύγχρονοι αντισεισµικοί κανονισµοί έχουν φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο, µε αποτέλεσµα τα νέα κτίρια, όπως έδειξαν οι πρόσφατοι σεισµοί, να έχουν ξεκάθαρα καλύτερη (και ασφαλέστερη) συµπεριφορά σε σχέση µε τα παλαιότερα. Είναι αυτά όµως τα παλαιότερα κτίρια που αποτελούν την µεγάλη πλειοψηφία (της τάξης του 70%) του οικιστικού πλούτου της χώρας (στη συντριπτική τους πλειοψηφία κτίρια οπλισµένου σκυροδέµατος), και κατά συνέπεια και τη µεγαλύτερη πηγή κινδύνου από το σεισµό. Ακόµα πιο επιβαρυντικά στο ότι τα κτίρια αυτά είτε δεν έχουν σχεδιαστεί να παραλαµβάνουν σεισµικές δράσεις, είτε ότι έχουν σχεδιαστεί να παραλαµβάνουν πολύ µικρότερου µεγέθους δράσεις από αυτές που θα κληθούν να αναλάβουν, δρα το γεγονός ότι πολλές φορές το δοµικό τους σύστηµα είναι τέτοιο που καθιστά την σεισµική συµπεριφορά τους ακόµα πιο δυσµενή. Ως «Αποτίµηση Σεισµικής Συµπεριφοράς» ορίζεται η ποσοτική εκτίµηση και ο έλεγχος της επάρκειας µιας συγκεκριµένης κατασκευής έναντι µιας συγκεκριµένης στάθµης σεισµικής δράσης.[3] Το αποτέλεσµα της αποτίµησης δεν είναι απλώς ένα ναι ή όχι για την ανάγκη ενίσχυσης. Ακόµα και όταν η κατασκευή είναι προφανώς ανεπαρκής και χρειάζεται ενίσχυση, µία λεπτοµερής αποτίµηση αποτελεί απαραίτητο πρώτο στάδιο ενός καλού ανασχεδιασµού (δηλ. µιας καλής µελέτης της ενίσχυσης), γιατί µέσω αυτής εντοπίζονται τα πλέον τρωτά σηµεία και τµήµατα της κατασκευής και καθοδηγείται ο µελετητής στην επιλογή του είδους και της έκτασης της ενίσχυσης.[2] 1.1 ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Ελαστική (ισοδύναµη) στατική ανάλυση µε καθολικό (q) ή τοπικούς (m) δείκτες συµπεριφοράς. Ελαστική δυναµική ανάλυση µε καθολικό (q) ή τοπικούς m δείκτες συµπεριφοράς Η απλοποιηµένη φασµατική µέθοδος στηρίζεται σε προσεγγιστική θεώρηση της θεµελιώδους ιδιοµορφής, ενώ η δυναµική φασµατική µέθοδος απαιτεί τον υπολογισµό ικανού αριθµού ιδιοµορφών του συστήµατος. Η µέγιστη σεισµική απόκριση που αντιστοιχεί στη θεµελιώδη ιδιοµορφή υπολογίζεται µετά τον υπολογισµό της µέγιστης σεισµικής επιτάχυνσης από το φάσµα σχεδιασµού, ενώ για τη δυναµική φασµατική µέθοδο η µέγιστη συνολική απόκριση υπολογίζεται µε την τετραγωνική επαλληλία των µέγιστων αποκρίσεων που αντιστοιχούν σε

2 Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Πυλαρινός ιονύσιος όλες τις ιδιοµορφές που εξετάζονται [4]. Στην παρούσα εργασία πραγµατοποιήθηκαν οι 3 ελαστικές αναλύσεις βάση των προϋποθέσεων που ορίζονται από τον ΚΑΝ.ΕΠΕ για την δυνατότητα εφαρµογής της κάθε ανάλυσης. 1.2 ΣΤΑΘΜΕΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Κατά τον ΚΑΝ.ΕΠΕ, για το φέροντα οργανισµό οι τρεις δυνατές «στάθµες επιτελεστικότητας» είναι: Σχήµα 1: Στάθµες επιτελεστικότητας Σχεδόν πλήρης λειτουργικότητα κατά το σεισµό σηµαίνει ότι καµιά βασική λειτουργία του κτιρίου δεν διακόπτεται κατά τη διάρκεια ή µετά τον αντίστοιχο σεισµό (σπάνια εξαίρεση µπορεί να αποτελούν δευτερεύουσας σηµασίας λειτουργίες). Προστασία ζωής και περιουσίας των ενοίκων είναι µια κατάσταση κατά την οποία από τον αντίστοιχο σεισµό αναµένεται να προκληθούν επισκευάσιµες βλάβες στο φέροντα οργανισµό του κτιρίου, χωρίς όµως θάνατο ή τραυµατισµό ατόµων εξαιτίας των βλαβών αυτών και χωρίς ουσιώδεις φθορές σε οικοσκευές ή αποθηκευµένο στο κτίριο υλικό. Οιονεί κατάρρευση είναι µια κατάσταση κατά την οποία από τον αντίστοιχο σεισµό αναµένεται να παρουσιασθούν εκτεταµένες και σοβαρές βλάβες (µη-επισκευάσιµες κατά πλειονότητα) στο φέροντα οργανισµό. Αναφορικά µε την πιθανότητα υπέρβασης της σεισµικής δράσης ο ΚΑΝ.ΕΠΕ ορίζει το 10% και το 50% µε περίοδο επαναφοράς τα 475 και 75 χρόνια αντίστοιχα.[1] 1.3 ΣΤΑΘΜΕΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Η στάθµη αξιοπιστίας δεδοµένων γενικά που αφορά δράσεις ή αντιστάσεις, εκφράζει την επάρκεια των πληροφοριών περί του υφιστάµενου κτιρίου και λαµβάνεται υπόψη κατά την αποτίµηση. Στις υφιστάµενες κατασκευές, οι αριθµητικές τιµές των δεδοµένων που υπεισέρχονται στην αποτίµηση ενδέχεται να υπόκεινται σε σφάλµατα µεγαλύτερα σε σχέση µε µια νέα κατασκευή. Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. διακρίνει τις Σ.Α.. σε στάθµες ως εξής Υψηλή Ικανοποιητική Ανεκτή Πιο αναλυτικά, ο ΚΑΝ.ΕΠΕ ορίζει Σ.Α. σκυροδέµατος, χάλυβα οπλισµού καθώς και φορτίου µε βάση τις παραπάνω στάθµες. Σχετικά µε την Σ.Α.. σκυροδέµατος στόχος αποτελεί η εύρεση της θλιπτικής αντοχής σε κάθε περιοχή του φέροντος οργανισµού. Οι µέθοδοι εκτίµησης της αντοχής του σκυροδέµατος γίνονται µε έµµεσες µεθόδους και πυρηνοληψίας ώστε να δίνεται η δυνατότητα ελέγχου σε περισσότερες θέσεις µε µεγαλύτερη αξιοπιστία. Για µεγαλύτερα των 2 ορόφων κτίρια, απαιτούνται τουλάχιστον 3 πυρήνες ανά δύο ορόφους οπωσδήποτε όµως 3 πυρήνες στον κρίσιµο όροφο. Για να µπορεί η Σ.Α. να θεωρηθεί υψηλή πρέπει οι θέσεις εφαρµογής των έµµεσων µεθόδων να καλύπτουν σε κάθε όροφο το 45% των κατακόρυφων στοιχείων και το 25% των οριζόντιων στοιχείων (δοκοί η πλάκες).η Σ.Α.. για να µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική πρέπει οι έµµεσες µέθοδοι καλύπτουν το 30% των κατακόρυφων και το 15% των οριζοντίων στοιχείων.[5]

3 Παραµετρική Αποτίµηση Κτιρίου Ο/Σ µε Ελαστικές Μεθόδους Ανάλυσης µε Βάση Στάθµη Επιτελεστικότητας, Στάθµη Αξιοπιστίας εδοµένων και Βλαβών κατά ΚΑΝΕΠΕ Σχετικά µε την Σ.Α. χάλυβα οπλισµού, αυτή έχει ως στόχο την εύρεση της κατηγορίας του οπλισµού. Η Σ.Α.. µπορεί να χαρακτηριστεί υψηλή όταν γίνεται πλήρης διερεύνηση για τον προσδιορισµό των πραγµατικών χαρακτηριστικών του χάλυβα (όριο διαρροης, αντοχή, ολκιµότητα) σε 3 τουλάχιστον δείγµατα περίπου ίδιας διαµέτρου από δοµικά στοιχεία του κρίσιµου ορόφου αλλιώς η Σ.Α.. θεωρείται ικανοποιητική.[5] Σχετικά µε την Σ.Α.. φορτίου, γεωµετρικών δεδοµένων ισχύουν σύµφωνα µε τον πίνακα 3.2 του ΚΑΝ.ΕΠΕ[1] τα εξής : Σχήµα 2: ΣΑ φορτίων 1.4 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ γ sd Για τα υπό επανέλεγχο υφιστάµενα κτίρια, ορισµένα προσοµοιώµατα εµπεριέχουν αβεβαιότητες στη µαθηµατική έκφραση των αντίστοιχων φυσικών φαινοµένων, οι οποίες οφείλουν να αντισταθµισθούν µε κατάλληλους συντελεστές ασφαλείας γ sd και γ Rd έναντι αβεβαιότητας προσοµοιωµάτων. Ο συντελεστής ασφάλειας γ sd µε τον οποίο λαµβάνονται υπόψη οι αυξηµένες (σε σχέση µε τον σχεδιασµό νέων κτιρίων) αβεβαιότητες των προσοµοιωµάτων επηρεάζει την τιµή σχεδιασµού (και επανελέγχου) των εντατικών ή παραµορφωσιακών µεγεθών που προκαλούνται από τις δράσεις µέσω της σχέσης S d = γ sd S (S k γf) [1], όπου S d : οι τιµές σχεδιασµού των εντατικών µεγεθών λόγω των δρασεων. Οι τιµές του συντελεστή γ sd ως συνάρτηση των υπαρχόντων µε τις βλάβών δίνονται στον παρακάτω πίνακα.[1] Έντονες και εκτεταµένες βλάβες ή / και επεµβάσεις Ελαφρές και τοπικές βλάβες ή / και επεµβάσεις Χωρίς βλάβες και χωρίς επεµβάσεις γ Sd =1,20 γ Sd =1,10 γ Sd =1,00 Σχήµα 3. Τιµές του συντελεστή γ sd 2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η συγκριτική αποτίµηση της επάρκειας ενός διώροφου κριτήριου Ο/Σ, ώστε να καταστεί δυνατή η προσθήκη ενός επιπλέον ορόφου, µε 3 διαφορετικές µεθόδους ανάλυσης όπως ορίζονται στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Για κάθε ανάλυση γίνονται όλοι οι πιθανοί συνδυασµοί για 3 στάθµες επιτελεστικότητας (Α, Β, Γ), 2

4 Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Πυλαρινός ιονύσιος διαφορετικών σταθµών ( Υψηλή και Ικανοποιητική ) για Σ.Α.. σκυροδέµατος, χάλυβα οπλισµού, φορτίου, 2 συντελεστών βλαβών γ SD =1.0 και γ SD =1.1 και για ποσοστό υπέρβασης σεισµού 10% και 50%. Από το κτίριο µελετώνται οι ανεπάρκειες, εκφρασµένες σε cm 2,για τους παραπάνω συνδυασµούς στον οπλισµό της στήριξης µιας µονόπακτης και µιας αµφιέρειστης δοκού για τον 1 και 2 όροφο. Επιπρόσθετα εξετάζονται µε µια δυναµική ελαστική µέθοδο ένα εσωτερικό και ένα κεντρικό υποστύλωµα για το ισόγειο και τον πρώτο όροφο καθώς και οι ανεπάρκειες στην στήριξη µιας µονόπακτης δοκού µεγαλύτερου ανοίγµατος. Ως στόχο η εργασία έχει την εύρευση την πιο συντηρητικής µεθόδου αποτίµησης αλλά και την ανάδειξη της σηµασίας των σταθµών επιτελεστηκότητας, Σ.Α.., συντελεστών βλαβών και ποσοστού επαναφοράς σεισµού για τις ανεπάρκειες δοκού και υποστυλώµατος. Τέλος, ως συµπέρασµα της προτεινόµενης παραµετρικής ανάλυσης είναι η αποφυγή πλεονάζουσας ενίσχυσης του φορέα µέσω της σωστής επιλογής σταθµών επιτελεστικότητας και Σ.Α. από τον µελετητή µηχανικό, γεγονός που έχει οικονοµικά οφέλη για τον ιδιοκτήτη. 3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Το κτίριο που µελετήθηκε φαίνεται στα σχήµατα 3 και 4 που δίνονται παρακάτω σε κάτοψη και τοµή αντίστοιχα. Σχήµα 4: Κάτοψη και οριζόντια τοµή Το υπάρχων κτίριο έχει ισόγειο και έναν όροφο όµως επειδή µελετάται η αποτίµηση της επάρκειας των στοιχείων για να µπορέσει να προστεθεί ένας επιπλέον όροφος, το κτήριο σχεδιάστηκε µε τον επιπλέον όροφο γεγονός που φαίνεται στο σχ. 4.Η κάτοψη παραµένει η ίδια και στις 3 στάθµες του κτιρίου µε µόνη εξαίρεση την απουσία προβόλων στην στάθµη 3. Οι διαστάσεις και οι οπλισµοί του φέροντος οργανισµού του κτιρίου είναι οι εξής [8]. Υποστυλώµατα : - Γωνιακά: 0.30x0.30(m),µε διαµήκη οπλισµό 4Φ20 στις γωνίες και εγκάρσιο Φ8/200.- Περιµετρικά (που δεν είναι γωνιακά): 0.35x0.35(m), µε διαµήκη οπλισµό 4Φ18 στις γωνίες και εγκάρσιο Φ8/200.- Κεντρικό: 0.45x0.45(m), µε διαµήκη οπλισµό 8Φ16 οµοιόµορφα περιµετρικά και εγκάρσιο Φ8/200. οκοί -Περιµετρικές: 0.20x0.50(m) µε διαµήκη οπλισµό 4Φ14 στο κάτω πέλµα του ανοίγµατος, απ τα οποία τα µισά κάµπτονται στις στηρίξεις οπού υπάρχουν επιπλέον 2Φ14 ως πρόσθετος αντισεισµικός οπλισµός και εγκάρσιο οπλισµό Φ8/300.- Εσωτερικές: 0.20x0.60(m) µε διαµήκη οπλισµό 4Φ16 στο άνοιγµα απ τα οποία τα µισά κάµπτονται στις στηρίξεις, όπου υπάρχει πρόσθετος αντισεισµικός οπλισµός 2Φ18 και εγκάρσιο οπλισµό Φ8/300.

5 Παραµετρική Αποτίµηση Κτιρίου Ο/Σ µε Ελαστικές Μεθόδους Ανάλυσης µε Βάση Στάθµη Επιτελεστικότητας, Στάθµη Αξιοπιστίας εδοµένων και Βλαβών κατά ΚΑΝΕΠΕ Πλάκες : Οι πλάκες έχουν πάχος h f =0.15 m και έχουν οπλισµό και στις δυο διευθύνσεις Φ8/150. Το σκυρόδεµα που χρησιµοποιήθηκε ήταν κατηγορίας C16/20 µε θλιπτική αντοχή f c =16MPa και ο χάλυβας κατηγορίας S400 µε εφελκυστική αντοχή f y =400MPa (βλ. σχήµα 5). Τοιχοπληρώσεις : Περιµετρικά σε κάθε όροφο υπάρχει µπατική τοιχοποιία ενώ κάτω από κάθε εσωτερική δοκό υπάρχει δροµική τοιχοποιία. Για τις τοιχοπληρώσεις χρησιµοποιήθηκαν οπτόπλινθοι οµάδας 2 Α µε µέση θλιπτική αντοχή λιθοσώµατος 5MPa και κονίαµα γενικής εφαρµογής µε θλιπτική αντοχή 5MPa. Πρέπει να αναφερθεί ότι τοιχοποιία έχει µόνο 2 και 3 στάθµη ενώ η στάθµη 1 είναι τύπου <<pilotis>>. [5] Τα φορτία που επιλέχθηκαν είναι τα εξής [8] : Κινητό φορτίο πλακών: 2 KN/m 2 και επικάλυψη πλακών: 1,5 KN/m 2. Φορτίο δροµικών τοίχων: 6.3 KN/m και φορτίο µπατικής τοιχοποιίας: 10.8 KN/m. Σχήµα 5: Υλικά Σχήµα 6: Λεπτοµέρεια όπλισης Το κτίριο βρίσκεται σε ζώνη σεισµικότητας ΙΙ µε κατηγορία εδάφους Β και συνήθη σπουδαιότητα. Το φάσµα επιταχύνσεων σχεδιασµού για τις παραπάνω συνθήκες παίρνεται από τον ΕΑΚ µε Τ1=0.15,Τ2=0.5 και α g =0.24g για ποσοστό 10% και α g =0.13g για 50%.[7] 4. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ Κατά την προσοµοίωση και την ανάλυση του κτηρίου χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα 3DR Strad το οποίο περιέχει ενσωµατωµένο υποπρόγραµµα βασισµένο στις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ. Πρώτο βήµα ήταν η περιγραφή του φορέα στο πρόγραµµα που περιελάµβανε τον ορισµό των διατοµών των υποστυλωµάτων, των δοκών, των πλακών και των τοιχοπληρώσεων.[5] Συγκεκριµένα τοιχοπληρώσεις τοποθετήθηκαν µόνο στις στάθµες των ορόφων καθώς η στάθµη του ισογείου είναι τύπου <<pilotis>>. Στην συνέχεια ορίσθηκαν οι υπάρχοντες οπλισµοί των δοκών και των υποστυλωµάτων όπως αναφέρθηκαν στο Κεφ. 3. Το τελευταίο βήµα ήταν ο ορισµός των φορτίων των πλακών καθώς και το πρόσθετο φορτίο των δοκών λόγω της ύπαρξης τοιχοπληρώσεων. Ο στόχος των αναλύσεων ήταν να προκύψουν οι ανεπάρκειες στους οπλισµούς των στηρίξεων των δοκών (βλ. Σχήµα 6) καθώς και οι ανεπάρκειες του οπλισµού των υποστυλωµάτων. 4.1 ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Πραγµατοποιήθηκαν τρεις αναλύσεις, δύο δυναµικές ελαστικές και µια ισοδύναµη στατική. Αυτές ήταν η Ελαστική υναµική µε καθολικό δείκτη q, η υναµική Ελαστική µε τοπικούς δείκτες m και η Ισοδύναµη Στατική µε καθολικό δείκτη q. Οι προϋποθέσεις εφαρµογής των παραπάνω µεθόδων όπως ορίζονται απ των ΚΑΝ.ΕΠΕ είναι οι εξής: Για την ελαστική

6 Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Πυλαρινός ιονύσιος στατική µέθοδο και συγκεκριµένα για Β και Γ επιτελεστικότητα θα πρέπει: (α) ο δείκτης λ για όλα τα κύρια στοιχεία να µην υπερβαίνει την τιµή 2.5, ή για ένα ή περισσότερα να προκύπτει λ>2.5, µε λ=s E /R m όπου το λ είναι ο δείκτης ανεπάρκειας, το S E το εντατικό µέγεθος λόγω σεισµού και R m η διαθέσιµη αντίσταση των στοιχείων, (β) η θεµελιώδης ιδιοπερίοδος του κτηρίου T 0 να είναι µικρότερη από 4T c, (γ) ο λόγος της οριζόντιας διάστασης ενός ορόφου προς την αντίστοιχη διάσταση σε έναν γειτονικό όροφο να µην υπερβαίνει το 1.5, (δ) το κτήριο να µην παρουσιάζει ασυµµετρία στην κατανοµή των δυσκαµψιών όπως και στην κατανοµή της µάζας και (ε) το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει σύστηµα ανάληψης σεισµικών δράσεων σε δύο κάθετες µεταξύ τους διευθύνσεις. Για τις δυναµικές ελαστικές αναλύσεις η προϋπόθεση εφαρµογής είναι να µην υπερβαίνει το λ την τιµή 2.5 σε όλα τα κύρια στοιχεία της κατασκευής. Αξίζει να σηµειωθεί όµως ότι ακόµα κι αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις ο µελετητής µπορεί να προχωρήσει στις αναλύσεις αυξάνοντας το γ sd κατά 15%.[1] 4.2 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗΣ ΙΕΡΕΥΝΥΣΗΣ Μέτα την περιγραφή του φορέα στο πρόγραµµα σειρά είχε η ανάλυση. Πριν από κάθε ανάλυση πραγµατοποιούταν προκαταρκτική ανάλυση κατά ΚΑΝΕΠΕ ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρµογής των µεθόδων.[6] Κατά την επίλυση εξετάσθηκαν οι µονόπακτες δοκοί 1, 2 για ανεπάρκεια στην στήριξη (πάκτωση) και η αµφιέρειστη δοκός 6 για ανεπάρκεια στην αριστερή στήριξη, στις δυο πρώτες στάθµες. Ο λόγος που επιλέχθηκε η ανεπάρκεια στην στήριξη και όχι στο άνοιγµα της δοκού είναι η κατασκευαστική δυσκολία της ενίσχυσης στην περιοχή αυτή σε σχέση µε αυτή του ανοίγµατος. Επίσης εξετάσθηκαν τα υποστυλώµατα Κ10 και Κ11, από τα οποία το πρώτο είναι περιµετρικό και το δεύτερο είναι το κεντρικό υποστύλωµα. Ο λόγος που επιλέχθηκαν τα συγκεκριµένα υποστυλώµατα είναι ότι το πρώτο επιβαρύνεται κυρίως από τις σεισµικές δράσεις ενώ το δεύτερο από τα κατακόρυφα φορτία. Η παραµετρική διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν κοινή και για τις τρεις αναλύσεις και περιελάµβανε διαδοχικές αναλύσεις για όλους τους πιθανούς συνδυασµούς επιλογής των εξής παραµέτρων: Στάθµη Επιτελεστικότητας (Α,Β,Γ), Ποσοστό επαναφοράς σεισµού (10%,50%), ΣΑ Φορτίων (Υ,Ι), ΣΑ Beton (Υ,Ι), ΣΑ Χάλυβα (Υ,Ι) καθώς και του συντελεστή γ sd (1.0,1.1). Παρακάτω παραθέτονται εικόνες που δείχνουν την διαδικασία ανάλυσης µέσω του προγράµµατος. Σχήµα 7: Ορισµός υπάρχοντος οπλισµού δοκού

7 Παραµετρική Αποτίµηση Κτιρίου Ο/Σ µε Ελαστικές Μεθόδους Ανάλυσης µε Βάση Στάθµη Επιτελεστικότητας, Στάθµη Αξιοπιστίας εδοµένων και Βλαβών κατά ΚΑΝΕΠΕ Σχήµα 8: Εισαγωγή παραµέτρων Σχήµα 9: Ορισµός στοιχείων εδάφους Σχήµα 10: Επιλογή µεθόδου ανάλυσης και στάθµης επιτελεστικότητας Σχήµα 11: επιλογή ΣΑ 5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Το κεφάλαιο αυτό περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα που προέκυψαν από τις 3 αναλύσεις που πραγµατοποιήθηκαν για τις δοκούς 2, 6, τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για τα υποστυλώµατα Κ10, Κ11 καθώς και µια σύγκριση ανεπαρκειών στήριξης των δοκών 1, 2. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται σε µορφή πινάκων ενώ παρατίθενται και ένα χαρακτηριστικό διαγράµµατα ροπών της συνεχής δοκού 1 που περιλαµβάνει τα 1, 2. Οι ανεπάρκειες µε τιµή µεγαλύτερη του 1 cm 2 θεωρούνται σηµαντικές και για τον λόγο αυτό παρουσιάζονται µε έντονη γραµµατοσειρά. 5.1 ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΙΚΤΗ q ΟΚΟΙ Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται οι ανεπάρκειες των δοκών 2, 6 για όλους τους πιθανούς συνδυασµούς επιλογής παραµέτρων για ποσοστό επαναφοράς σεισµού 10%. Για ποσοστό επαναφοράς σεισµού 50% οι ανεπάρκειες προέκυψαν µηδενικές.

8 Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Πυλαρινός ιονύσιος ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΩΝ BETON ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ (cm 2 ) γ sd =1.0 γ sd =1.0 γ sd =1.1 γ sd =1.1 Α Β Γ Υ Ι Υ Ι Υ Ι Στάθμη 1 Στάθμη 2 Στάθμη 1 Στάθμη 2 Δ2 Δ6 Δ2 Δ6 Δ2 Δ6 Δ2 Δ6 Χ Χ Χ Χ 1,92 2, Χ Χ Χ Χ 3,96 3, Χ Χ Χ Χ 2,09 2, Χ Χ Χ Χ 4,15 3, Χ Χ Χ Χ 2,48 2, Χ Χ Χ Χ 4,58 3, Χ Χ Χ Χ , Χ Χ Χ Χ 4,80 3, Χ Χ Χ Χ - 0, Χ Χ Χ Χ - 0, Χ Χ Χ Χ - 0, Χ Χ Χ Χ - 0, Χ Χ Χ Χ - 0, Χ Χ Χ Χ 0,30 0, Χ Χ Χ Χ - 0, Χ Χ Χ Χ 0,52 0, Χ Χ Χ Χ - 0, Χ Χ Χ Χ - 1, Χ Χ Χ Χ - 0, Χ Χ Χ Χ - 1, Χ Χ Χ Χ - 0, Χ Χ Χ Χ - 1, Χ Χ Χ Χ - 0, Χ Χ Χ Χ - 1, Πίνακας 1: υναµική Ελαστική Ανάλυση µε καθολικό δείκτη q Με βάση το Σχήµα 4 οι ανεπάρκειες αναφέρονται στην αριστερή στήριξη της 2 και 6.

9 Παραµετρική Αποτίµηση Κτιρίου Ο/Σ µε Ελαστικές Μεθόδους Ανάλυσης µε Βάση Στάθµη Επιτελεστικότητας, Στάθµη Αξιοπιστίας εδοµένων και Βλαβών κατά ΚΑΝΕΠΕ 5.2 ΙΣΟ ΥΝΑΜΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕ q ΟΚΟΙ Στον παρακάτω πίνακα οι τιµές που δίνονται είναι για ποσοστό επαναφοράς σεισµού 10%. Με (*) είναι οι τιµές της ανεπάρκειας µε ποσοστό επαναφοράς 50% και αναφέρονται µόνο για την στάθµη του ισογείου. Οι υπόλοιπες ανεπάρκειες για ποσοστό 50% προκύπτουν µηδέν. Πίνακας 2: Ισοδύναµη Στατική µε q

10 Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Πυλαρινός ιονύσιος 5.3 ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ m ΟΚΟΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΩΝ BETON ΧΑΛΥΒΑ Α Β Γ Υ Ι Υ Ι Υ Ι Πίνακας 3: Ελαστική υναµική µε m ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ (cm 2 ) γ sd =1.0 γ sd =1.0 γ sd =1.1 γ sd =1.1 Στάθμη 1 Στάθμη 2 Στάθμη 1 Στάθμη 2 Δ2 Δ6 Δ2 Δ6 Δ2 Δ6 Δ2 Δ6 Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Στον παραπάνω πίνακα αναφέρονται οι ανεπάρκειες για ποσοστό επαναφοράς σεισµού 10%. Οι ανεπάρκειες για ποσοστό 50% προέκυψαν µηδέν.

11 Παραµετρική Αποτίµηση Κτιρίου Ο/Σ µε Ελαστικές Μεθόδους Ανάλυσης µε Βάση Στάθµη Επιτελεστικότητας, Στάθµη Αξιοπιστίας εδοµένων και Βλαβών κατά ΚΑΝΕΠΕ 5.4 ΣΥΓΚΡΙΣΗ 2 ΜΟΝΟΠΑΚΤΩΝ ΟΚΩΝ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟ Ο m ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΩΝ BETON ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ (cm 2 ) γ sd =1.0 γ sd =1.0 γ sd =1.1 γ sd =1.1 Α Β Γ Υ Ι Υ Ι Υ Ι Στάθμη 1 Στάθμη 2 Στάθμη 1 Στάθμη 2 Δ2 Δ1 Δ2 Δ1 Δ2 Δ1 Δ2 Δ1 Χ Χ Χ Χ 1, Χ Χ Χ Χ 3, Χ Χ Χ Χ 2, Χ Χ Χ Χ 4, Χ Χ Χ Χ 2, Χ Χ Χ Χ 4, Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 4, Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0, Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ 0, Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Χ Πίνακας 4: Σύγκριση Μονόπακτων οκών Η δοκός 1 µε βάση την κάτοψη του Σχήµατος 4 εξετάζεται για ανεπάρκεια στην δεξιά στήριξη. Σχήµα 12: ιαγράµµατα ροπών των δοκών 1, 2

12 Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Πυλαρινός ιονύσιος 5.5 ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΕΙΚΤΕΣ m ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ- ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟΥ 10% ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΩΝ BETON ΧΑΛΥΒΑ Α Β Γ Υ Ι Υ Ι Υ Ι ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ (cm 2 ) γ sd =1.0 γ sd =1.0 γ sd =1.1 γ sd =1.1 Στάθμη 1 Στάθμη 2 Στάθμη 1 Στάθμη 2 Κ10 Κ11 Κ10 Κ11 Κ10 Κ11 Κ10 Κ11 Χ Χ Χ Χ Κ Κ/Δ Κ - Κ - Κ Κ Χ Χ Χ Χ Κ/Δ Κ/Δ Κ - Κ/Δ - Κ/Δ Κ Χ Χ Χ Χ Κ Κ/Δ Κ - Κ - Κ Κ Χ Χ Χ Χ Κ/Δ Κ/Δ Κ - Κ/Δ Κ Κ/Δ Κ Χ Χ Χ Χ Κ Κ/Δ Κ - Κ - Κ Κ Χ Χ Χ Χ Κ/Δ Κ/Δ Κ/Δ - Κ/Δ - Κ/Δ Κ/Δ Χ Χ Χ Χ Κ Κ/Δ Κ - Κ - Κ Κ Χ Χ Χ Χ Κ/Δ Κ/Δ Κ/Δ - Κ/Δ Κ Κ/Δ Κ/Δ Χ Χ Χ Χ Κ/Δ - - Κ - Κ - Χ Χ Χ Χ Κ/Δ - - Κ - Κ - Χ Χ Χ Χ Κ/Δ - - Κ - Κ - Χ Χ Χ Χ Κ/Δ - - Κ - Κ - Χ Χ Χ Χ Δ - - Κ - Κ - Χ Χ Χ Χ Δ Δ - Κ/Δ - Κ/Δ Δ Χ Χ Χ Χ Δ - - Κ - Κ - Χ Χ Χ Χ Δ Δ - Κ/Δ - Κ/Δ Δ Χ Χ Χ Χ Δ Δ Δ - Δ - Δ Χ Χ Χ Χ Δ Δ Δ - Δ - Δ Πίνακας 5: Ανεπάρκειες υποστυλωµάτων 10% Οι ανεπάρκειες των υποστυλωµάτων λόγω πολυπλοκότητας (διαξονική κάµψη ) δεν µπορούν να εκφραστούν σε cm 2. Τα σύµβολα Κ και υποδηλώνουν ότι για τον συγκεκριµένο συνδυασµό το υποστύλωµα δεν αντέχει σε κάµψη και διάτµηση αντίστοιχα.

13 Παραµετρική Αποτίµηση Κτιρίου Ο/Σ µε Ελαστικές Μεθόδους Ανάλυσης µε Βάση Στάθµη Επιτελεστικότητας, Στάθµη Αξιοπιστίας εδοµένων και Βλαβών κατά ΚΑΝΕΠΕ 5.6 ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΕΙΚΤΕΣ m ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ- ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕΙΣΜΟΥ 50% ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΩΝ BETON ΧΑΛΥΒΑ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ (cm 2 ) γ sd =1.0 γ sd =1.0 γ sd =1.1 γ sd =1.1 Α Β Γ Υ Ι Υ Ι Υ Ι Στάθμη 1 Στάθμη 2 Στάθμη 1 Στάθμη 2 Κ10 Κ11 Κ10 Κ11 Κ10 Κ11 Κ10 Κ11 Χ Χ Χ Χ Κ Κ/Δ Κ - Κ - Κ Κ Χ Χ Χ Χ Κ/Δ Κ/Δ Κ - Κ/Δ - Κ/Δ Κ Χ Χ Χ Χ Κ Κ/Δ Κ - Κ - Κ Κ Χ Χ Χ Χ Κ/Δ Κ/Δ Κ - Κ/Δ Κ Κ/Δ Κ Χ Χ Χ Χ Κ Κ/Δ Κ - Κ - Κ Κ Χ Χ Χ Χ Κ/Δ Κ/Δ Κ/Δ - Κ/Δ - Κ/Δ Κ/Δ Χ Χ Χ Χ Κ Κ/Δ Κ - Κ - Κ Κ Χ Χ Χ Χ Κ/Δ Κ/Δ Κ/Δ - Κ/Δ Κ Κ/Δ Κ/Δ Χ Χ Χ Χ Κ/Δ - - Κ - Κ - Χ Χ Χ Χ Κ/Δ - - Κ - Κ - Χ Χ Χ Χ Κ/Δ - - Κ - Κ - Χ Χ Χ Χ Κ/Δ - - Κ - Κ - Χ Χ Χ Χ Δ - - Κ - Κ - Χ Χ Χ Χ Δ Δ - Κ/Δ - Κ/Δ Δ Χ Χ Χ Χ Δ - - Κ - Κ - Χ Χ Χ Χ Δ Δ - Κ/Δ - Κ/Δ Δ Χ Χ Χ Χ Δ Δ Δ - Δ - Δ Χ Χ Χ Χ Δ Δ Δ - Δ - Δ Πίνακας 6: Ανεπάρκειες υποστυλωµάτων 50% 6. ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Στο παρών κεφάλαιο σχολιάζονται τα αποτελέσµατα της ανάλυσης για τις δοκούς 1, 2, 6 και για τα υποστυλωµάτων Κ10,Κ11 στις στάθµες 1 και ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ- ΟΚΩΝ Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων προκύπτει ότι από πλευράς ανεπάρκειας η Ισοδύναµη Στατική µε δείκτη q είναι η πιο συντηρητική µέθοδος ανάλυσης αφού δίνει τις µεγαλύτερες ανεπάρκειες. Στην συνέχεια είναι η υναµική Ελαστική µε δείκτη q και τέλος η υναµική Ελαστική µε δείκτη m,η οποία δίνει τις µικρότερες. Αυτό το αποτέλεσµα ήταν αναµενόµενο διότι κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ αναφέρεται ότι η µέθοδος q συγκριτικά µε τη µέθοδο m χρησιµοποιεί διαφορετικές τιµές της διαθέσιµης αντίστασης R d.[1] Για 50% πιθανότητα επαναφοράς σεισµού µόνο µε την Ισοδύναµη Στατική µε δείκτη q προκύπτουν ανεπάρκειες ενώ µε τις άλλες 2 µεθόδους ανάλυσης προκύπτουν µηδενικές.

14 Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Πυλαρινός ιονύσιος Ο ΚΑΝ.ΕΠΕ αναφέρει ότι για επιτελεστικότητα Α δεν επιτρέπεται η διάκριση των στοιχείων σε κύρια και δευτερεύοντα κάτι που συµβαίνει στις επιτελεστικότες Β και Γ. Αυτός είναι ο λόγος που µπορούν να παρατηρηθούν µικρότερες ανεπάρκειες στην επιτελεστικότητα Α από τις αντίστοιχες για Β ή Γ επιτελεστικότητα. (βλ. Πίνακα 1, 6 Στάθµη 2) Με βάση τις στάθµες επιτελεστικότητας, η στάθµη Α συνήθως δίνει τις µεγαλύτερες ανεπάρκειες όµως για ορισµένους συνδυασµούς Σ.Α. σκυροδέµατος, χάλυβα, φορτίου η στάθµη Β και Γ µπορούν να δώσουν µεγαλύτερες ανεπάρκειες. (βλ. Πίνακα 2, 2 Στάθµη 1) Με βάση της στάθµες αξιοπιστίας δεδοµένων, ανεξαρτήτως µεθόδου ανάλυσης και στάθµης επιτελεστικότητας, για Σ.Α. σκυροδέµατος, χάλυβα και φορτίου Ικανοποιητική προκύπτει σχεδόν ίδια ανεπάρκεια όπως για την περίπτωση µε Σ.Α.. σκυροδέµατος, φορτιού Υψηλή και Σ.Α. χάλυβα Ικανοποιητική, γεγονός που δείχνει ότι η Σ.Α.. χάλυβα αποτελεί τον πιο καθοριστικό παράγοντα από τους 3. Για στάθµη αξιοπιστίας δεδοµένων σκυροδέµατος χάλυβα Ικανοποιητική προκύπτει µια αυξηµένη ανεπάρκεια σε ποσοστό 50%-100% σε σχέση µε την αντίστοιχη ανεπάρκεια για Σ.Α.. χάλυβα Υψηλή, για την εκάστωτε στάθµη επιτελεστικότητας. Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων προκύπτει ότι για την στάθµη 2 οι ανεπάρκειες των δοκών (µονόπακτη και αµφιέρεστη) είναι ελάχιστες ή µηδενικές και για τις 3 µεθόδους ανάλυσης. Για την στάθµη επιτελεστικότητας Α από γ sd= 1.00 σε γ sd =1.10 οι ανεπάρκειες για την µονόπακτη δοκό 2 αυξάνονται κατά 50%-100% ενώ για την αµφιέρειστη δοκό 6 αυξάνονται κατά 20%-40%.Για τις στάθµες επιτελεστικότητας Β και Γ από γ sd =1.00 σε γ sd =1.10 οι ανεπάρκειες αυξάνονται αλλά δεν µπορεί να προκύψει συγκεκριµένο ποσοστό. Συγκρίνοντας την µονόπακτη 1 µε την µονόπακτη 2( 1 µεγαλύτερου ανοίγµατος από την 2) στην κοινή τους στήριξη µε την δυναµική ελαστική µε δείκτες m µέθοδο στις στάθµες 1 και 2 προκύπτει ότι για στάθµη επιτελεστικότητας Α η 2 έχει µεγαλύτερες ανεπάρκειες από την 1.Το γεγονός αυτό προκύπτει από την δυσµένεια των φορτίσεων και την απουσία τοιχοπληρώσεων. Για τις στάθµες Β και Γ, η 2 έχει µικρότερες ανεπάρκειες από την 1 όπως αναµενόταν λόγω του µεγαλύτερου ανοίγµατος. 6.2 ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ Από τα αποτελέσµατα συµπεραίνουµε ότι οι ανεπάρκειες του υποστυλώµατος Κ11 δεν επηρεάζονται σε γενικές γραµµές όταν αλλάζει γ sd.αυτό είναι κάτι αναµενόµενο αφού το Κ11 καταπονείται περισσότερο λόγω κατακόρυφων φορτιών. Επηρεάζεται µόνο στην στάθµη 2 και για ποσοστό 10% λόγω των µικρότερων κατάκορφων φορτίων στη συγκεκριµένη στάθµη. Αντίθετα οι ανεπάρκειες του Κ10 επηρεάζονται από την αύξηση του γ sd κυρίως στην στάθµη 2 και στην στάθµη 1 για επιτελεστικότητα Β. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ένα βασικό συµπέρασµα που προκύπτει είναι ο σηµαντικός ρόλος της στάθµης αξιοπιστίας δεδοµένων και ειδικότερα του χάλυβα οπλισµού στον προσδιορισµό της ανεπάρκειας. Αυτό συµβαίνει διότι έχοντας Υψηλή αξιοπιστία δεδοµένων από το εργαστήριο µπορούν να αποφευχθούν τυχόν υπερδιαστασιολογήσεις των ενισχύσεων και να επιτευχθεί η οικονοµικότερη λύση. Ακόµα παρατηρούµε ότι σε αρκετές περιπτώσεις είναι δυνατόν να επιλεχθεί µια χαµηλή επιτελεστικότητα αλλά µε υψηλή αξιοπιστία δεδοµένων µε την οποία να προκύπτουν µικρότερες ή και καθόλου ανεπάρκειες απ ότι µια µέση επιτελεστικότητα µε χαµηλή αξιοπιστία δεδοµένων. Έτσι µπορεί να επιλεχθεί η οικονοµικότερη ενίσχυση.

15 Παραµετρική Αποτίµηση Κτιρίου Ο/Σ µε Ελαστικές Μεθόδους Ανάλυσης µε Βάση Στάθµη Επιτελεστικότητας, Στάθµη Αξιοπιστίας εδοµένων και Βλαβών κατά ΚΑΝΕΠΕ Ένα ακόµη γενικό συµπέρασµα είναι ότι αυξάνοντας το γ sd αυξάνονται οι ανεπάρκειες ανεξαρτήτως της στάθµης επιτελεστικότητας και στάθµης αξιοπιστίας δεδοµένων. Τέλος όσον αφορά τα υποστυλώµατα παρατηρείται ότι τα κεντρικά υποστυλώµατα δεν επηρεάζονται από τον συνδυασµό των σταθµών επιτελεστικότητας και των Σ.Α.. αλλά από τα επιπλέον κατακόρυφα φορτία λόγω της προσθήκης ορόφου, γεγονός που υποδηλώνει ότι το µέγεθος της ενίσχυσής τους είναι ανεξάρτητο των παραπάνω συνδυασµών των παραµέτρων. Αντίθετα τα περιµετρικά υποστυλώµατα επηρεάζονται από τις αλλαγές των παραµέτρων κάτι που σηµαίνει ότι το µέγεθος της ενίσχυσής τους µπορεί να βελτιστοποιηθεί. 8. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] ΚΑΝ.ΕΠΕ, 2012 [2] ρίτσος Σ., Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών Οπλισµένου Σκυροδέµατος, Πάτρα 2011 [3] Κοσµόπουλος A., Αποτίµηση Σεισµικής Συµπεριφοράς και Ενίσχυση µη Κανονικών Σε Κάτοψη Κατασκευών Ο/Σ, ιδακτορική ιατριβή, Πάτρα 2005 [4] Παπαδρακάκης Μ., Μαθήµατα Στατικής V, Ε.Μ.Π., Αθήνα 2003 [5] Παπαχρηστίδης Α., Βαδαλούκας Γ., Έλεγχος υφιστάµενων κατασκευών σύµφωνα µε τον Κανονισµό Επεµβάσεων (ΚΑΝΕ.ΠΕ), Σεµινάριο ΚΑΝΕ.ΠΕ, Χαλκίδα 2009 [6] 3DR STRAD KANEPE MANUAL [7] Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός, 2003 [8]

16 Αποστολόπουλος Θεόδωρος, Πυλαρινός ιονύσιος

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΚΑΛΟΕΙΔΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Περίληψη Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο τη σύγκριση μεθόδων ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Σχεδιασμός κτιρίου με ΕΑΚ, Κανονισμό 84 και Κανονισμό 59 και αποτίμηση με ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΕΑΚ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 84 ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 59 ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Περίληψη Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ Αποτίμηση διώροφης Κατοικίας και Έλεγχος Επάρκειας για την Προσθήκη δύο επιπλέον Ορόφων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΦΩΝ ΠΑΠΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας κτιρίου σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΡΑΜΑΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Π.Π., theodorkara@gmail.com Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Ν Α Υ Π Λ Ι Ο : Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Α, Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Κ Α Ι Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Ο ρ γ ά ν ω σ η : Τ Ε Ε Π ε λ ο π ο ν ν ή σ ο υ, Σ χ ο λ ή Α ρ χ ι τ ε κ τ ό ν ω ν Ε Μ Π Ναύπλιο 8 Οκτωβρίου 2016 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ

9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΚΑΔΕΤ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΚΔΟΣΗ 2η ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. Το παρόν Κεφάλαιο περιλαμβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίμηση ή τον ανασχεδιασμό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (Ε.Α.Κ. 2003 Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΜΕ pushover ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554

ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Α.Μ. 554 Προσομοίωση του κτιρίου στο πρόγραμμα ΧΩΡΙΣ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ Παράμετροι - Χαρακτηριστικά Στάθμη Επιτελεστικότητας Β Ζώνη Σεισμικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Αποτίμηση υφιστάμενου κτιρίου οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ και διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ ΚΑΙ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Καθορισμός ελαχίστων υποχρεωτικών απαιτήσεων για τη σύνταξη μελετών αποκατάστασης κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα, που έχουν υποστεί βλάβες από σεισμό και την έκδοση των σχετικών αδειών επισκευής. ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών H ανελαστική στατική ανάλυση (pushover) στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Επιτρεπόμενες μέθοδοι ανάλυσης στον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ελαστικές μέθοδοι

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9.1 ΣΚΟΠΟΣ Βλ. Κεφ. 4, Παρ. 4.4, για την λογική των ελέγχων. 9.1.1 Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει τα κριτήρια ελέγχου της ανίσωσης ασφαλείας, κατά την αποτίµηση ή τον ανασχεδιασµό,

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων

Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων Σχεδιασµός κτηρίων Με και Χωρίς Αυξηµένες Απαιτήσεις Πλαστιµότητας: Συγκριτική Αξιολόγηση των δύο επιλύσεων (βάσει των ΕΑΚ-ΕΚΩΣ) Μ.Λ. Μωρέττη ρ. Πολιτικός Μηχανικός. ιδάσκουσα Παν. Θεσσαλίας.. Παπαλοϊζου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΉ ΜΕΘΟΔΟ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ. Σχεδιασμός Διώροφης Κατοικίας με α) Β.Δ. 1959 και β) ΕΑΚ. Αποτίμηση με Ελαστική και Ανελαστική Μεθόδους κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Συγκρίσεις. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ α) Β.Δ. (1959) ΚΑΙ β) ΕΑΚ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΤΙΡΙΟ Εφαρμογή της μεθόδου Pushover κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. για τη διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων σε υφιστάμενο κτίριο ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ PUSHOVER ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ Περίληψη Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση της φέρουσας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών

Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών CSI Hella, εκέµβριος 2003 Τεχνική Οδηγία 6 Όπλιση πλακών Η τεχνική οδηγία 6 παρέχει βασικές πληροφορίες για την όπλιση πλακών. Κανονισµοί. Η όπλιση των πλακών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Επίλυση γραμμικών φορέων ΟΣ σύμφωνα με τους EC & EC8 ΑΣΚΗΣΗ 4 (3/3/017) ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΚΟΥ ΣΕ ΚΑΜΨΗ Να υπολογιστεί σε κάµψη η µονοπροέχουσα δοκός του σχήµατος για συνδυασµό φόρτισης 135G15Q Η δοκός ανήκει σε

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ηµερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστηµίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους.

Στο Σχήμα 1 δίνεται η διαμόρφωση των φερόντων στοιχείων ενός τυπικού ορόφου του διώροφου κτιρίου με μια αρχική προεπιλογή των διαστάσεων τους. Σύγκριση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου κτιρίου με βάση τον εφαρμοσμένο κανονισμό μελέτης του. Αποτίμηση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ με την χρήση της Στατικής Ανελαστικής μεθόδου PUSHOVER. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ Αποτίμηση Υπάρχουσας Ισόγειας Κατοικίας μετά Τμήματος Υπογείου, για Μελλοντική Προσθήκη ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΙΣΟΓΕΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΘ ΥΨΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής

Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Από την Τεκμηρίωση έως τον λεπτομερή Σχεδιασμό Επεμβάσεων περιπτώσεις εφαρμογής Βασίλης Μπαρδάκης, πολιτικός μηχανικός, Δρ πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος περίπτωση σχολικού συγκροτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5. Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5. Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία: Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 5 Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία: 8-7-2013 Στην Αθήνα, στις 8-7-2013, ημέρα Δευτέρα, από ώρα 13:30 έως 14:30, συνήλθε η ομάδα μελέτης: «Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ημερίδα TEE/TKM: ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Αναθεώρηση Επικαιροποίηση Διατάξεων ΚΑΝ.ΕΠΕ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών

ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος ρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, Νοέµβριος 2005 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ 2000

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα

Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ 1, Κρίστης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 2. Λέξεις κλειδιά: Ευρωκώδικας 2, CYS159, όγκος σκυροδέµατος, βάρος χάλυβα Συγκριτική µελέτη τυπικών κτιρίων οπλισµένου σκυροδέµατος µε το Ευρωκώδικα 2 και τον CYS 159 Comparative Study of typical reinforced concrete structures according το EC2 and CYS 159 Γιώργος ΒΑ ΑΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού»

«Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι σεισμού» ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 16 Ο Συνέδριο Σκυροδέματος «Η συμβολή των τοιχοπληρώσεων στην αντίσταση διατηρητέου κτιρίου από Ο/Σ έναντι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016)

Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του Προγράμματος 3DR.STRAD σύμφωνα με το ΦΕΚ350Β (17/02/2016) Μάρτιος 2016 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 152 33 Χαλάνδρι, Αθήνα Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΚΟΣ ΣΑΚΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π.,

ΣΑΚΟΣ ΣΑΚΟΣ Προπτυχιακός Φοιτητής Π.Π., Διερεύνηση της επιρροής των τοιχοπληρώσεων και ανεπαρκών μηκών μάτισης οπλισμών στη σεισμική ικανότητα των κατασκευών εφαρμόζοντας ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΩΝ Διερεύνηση της επιρροής των Ματίσεων σε Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος με ή χωρίς τη συνεκτίμηση τοιχοπληρώσεων ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΜΑΤΙΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5

( Σχόλια) (Κείµ ενο) Κοντά Υποστυλώµατα Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής. Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως. α s 2,5 ( Σχόλια) (Κείµ ενο) 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9 Κοντά Υποστυλώµατα 18.4.9.1 Ορισµός και Περιοχή Εφαρµογής N Sd Υποστυλώµατα µε λόγο διατµήσεως V Sd M Sd1 h N Sd M Sd2 V Sd L l s =M Sd /V Sd M Sd

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 3. Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία:

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 3. Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία: Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 3 Ομάδα Μελέτης: «Επεξεργασία Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ)» Ημερομηνία: 11-4-2013 Στην Αθήνα, στις 11 Απριλίου 2013, ημέρα Πέμπτη, από ώρα 13:30 έως 14:30, συνήλθε η ομάδα μελέτης: «Επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΝ Αυθαίρετα: Όλη η απόφαση για τις στατικές μελέτες Σε «καραντίνα» τα ανεπαρκή κτίρια Οι εξαιρέσεις και τα οικονομικά κίνητρα

ΥΠΕΝ Αυθαίρετα: Όλη η απόφαση για τις στατικές μελέτες Σε «καραντίνα» τα ανεπαρκή κτίρια Οι εξαιρέσεις και τα οικονομικά κίνητρα ΥΠΕΝ Αυθαίρετα: Όλη η απόφαση για τις στατικές μελέτες Σε «καραντίνα» τα ανεπαρκή κτίρια Οι εξαιρέσεις και τα οικονομικά κίνητρα Η απόφαση του ΥΠΕΝ περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή του περιεχομένου της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίμηση Διώροφου Κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Ανασχεδιασμός Υφιστάμενων Κατασκευών Μελανή Χριστοδούλου Πάτρα Φεβρουάριος 2015 Αποτίμηση Υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Επιρροή κρίσιμων παραμέτρων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με ή χωρίς διαφράγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα

Επιρροή κρίσιμων παραμέτρων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με ή χωρίς διαφράγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα Επιρροή κρίσιμων παραμέτρων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία με ή χωρίς διαφράγματα από οπλισμένο σκυρόδεμα Θεοδώρα Καραμάνου Πολιτικός Μηχανικός, theodorkara@gmail.com Αλκυόνη Σαρρή

Διαβάστε περισσότερα

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα.

Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί των οποίων εδράζεται µοναδικό ορθογωνικό υποστύλωµα. CSI Hellas, Φεβρουάριος 2004 Τεχνική Οδηγία 1 Πέδιλα στα οποία εδράζονται υποστυλώµατα ορθογωνικής διατοµής Η τεχνική οδηγία 1 παρέχει βασικές πληροφορίες για τον έλεγχο εύκαµπτων ορθογωνικών πεδίλων επί

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΤΟ SCADA Pro

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΤΟ SCADA Pro Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΤΟ SCADA Pro Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.2013) Ο Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.2013) αποτελεί ένα σύνολο κανονιστικών διατάξεων για την αποτίμηση και των ανασχεδιασμό των υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας

Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Άσκηση 1. Παράδειγμα απλά οπλισμένης πλάκας Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07

ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Στέφανος ρίτσος. Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Στέφανος ρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΕΕ υτικής Ελλάδος, ΕΠΑΝΤΥΚ, Πάτρα 19/12/07 1 ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΟΙ ΤΟΙΧΟΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ ΤΕΕ / ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΗΜΕΡΙΔΑ «ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)-ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι

Σ. Η. Δ Ρ Ι Τ Σ Ο Σ. ο ΕΠΙΠΕΔΟ: ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΣ. Σχέση με τη Συνολική Δόμηση Τα Κτίρια που (από το 2 ο Επίπεδο Ελέγχου) Προέκυψε ότι ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΤΥΚ Το Ανέφικτο του Ακριβούς Ελέγχου Όλων των Κτιρίων Αντικαθίσταται με μία Εφικτή Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου

Σχήμα 1: Κάτοψη Τυπικού Ορόφου Κτιρίου Προσθήκη ορόφου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ σε υφιστάμενο διώροφο κτίριο του 1975. Αποτίμηση και ανασχεδιασμός του με τη χρήση ελαστικών και ανελαστικών μεθόδων κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Υψος Ισογείου (m) Υψη Ορόφων (m)

Υψος Ισογείου (m) Υψη Ορόφων (m) Πάτρα 20-3-2017 ΘΕΜΑ Για τα 5-όροφα πλαίσια των σχημάτων που ακολουθούν να γίνει μονοτονική στατική ανάλυση τύπου pushover κατά τις δύο οριζόντιες διευθύνσεις Χ και Υ. Σκοπός της εν λόγω ανάλυσης είναι

Διαβάστε περισσότερα

Aποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. με χρήση ελαστικής μεθόδου των τοπικών δεικτών πλαστιμότητας

Aποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. με χρήση ελαστικής μεθόδου των τοπικών δεικτών πλαστιμότητας Aποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής οπλισμένου σκυροδέματος κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. με χρήση ελαστικής μεθόδου των τοπικών δεικτών πλαστιμότητας ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα: Εξελίξεις σε θέµατα επεµβάσεων σε υφιστάµενες κατασκευές ΚΑΝ.ΕΠΕ.- ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηµερίδα: Εξελίξεις σε θέµατα επεµβάσεων σε υφιστάµενες κατασκευές ΚΑΝ.ΕΠΕ.- ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηµερίδα: Εξελίξεις σε θέµατα επεµβάσεων σε υφιστάµενες κατασκευές ΚΑΝ.ΕΠΕ.- ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΧΡΗΣΗΣ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστηµίου Πατρών Πάτρα, 06/07/2016 1 ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Αποτίµηση και ενίσχυση υφιστάµενης κατασκευής µε ανελαστική γραµµική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η µέθοδος των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων στις ενισχύσεις των κατασκευών

Η µέθοδος των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων στις ενισχύσεις των κατασκευών Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΙΣΚΩΝ ΣΤΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό την παρουσίαση της µεθόδου των µετατεταγµένων κατακόρυφων δίσκων σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση

Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Ανάλυση κτηρίου πριν και μετά την Επέμβαση Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ. καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστημίου Πατρών Ημερίδα: Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Κτίρια από Οπλισμένο Σκυρόδεμα & Τοιχοποιίες ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8-3, ΤΟΝ ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΔΕΤ καθ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ Σχεδιασμός νέου κτιρίου κατά ΕΚΩΣ/ΕΑΚ και έλεγχός επάρκειάς του κατόπιν προσθήκης ορόφου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΩΣ/ΕΑΚ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 29-1-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 6.0) Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 26-6-2009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 3.0)

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΨΑΛΗΣ Περίληψη Η εργασία αυτή πραγματεύεται το σχεδιασμό και στη συνέχεια την αποτίμηση τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών

Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Άσκηση 3. Παράδειγμα σταυροειδώς οπλισμένων πλακών Δίνεται ο ξυλότυπος του σχήματος που ακολουθεί καθώς και τα αντίστοιχα μόνιμα και κινητά φορτία των πλακών. Ζητείται η διαστασιολόγηση των πλακών, συγκεκριμένα:

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές αρχές ενίσχυσης κατασκευών από λιθοδοµή

Βασικές αρχές ενίσχυσης κατασκευών από λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Βασικές αρχές ενίσχυσης κατασκευών από λιθοδοµή Βλάσης Κουµούσης Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Στατικής & Αντισεισµικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Επιρροή του βαθμού σύνδεσης μεταξύ εγκάρσιων τοίχων στη σεισμική συμπεριφορά κτιρίων από φέρουσα τοιχοποιία Συγκρίσεις με το δευτεροβάθμιο έλεγχο κατά ΟΑΣΠ. ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΓΚΑΡΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ *

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ * 1 η σειρά ΑΣΚΗΣΗ 1 Ζητείται ο έλεγχος σε κάμψη μιάς δοκού ορθογωνικής διατομής 250/600 (δηλ. Πλάτους 250 mm και ύψους 600 mm) για εντατικά μεγέθη: Md = 100 KNm Nd = 12 KN Προσδιορίστε

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Ασκήσεις ιδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοµατεπώνυµο: Σέρρες 18-6-2010 Εξάµηνο Α Βαθµολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (µονάδες 4.0) ίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση:

Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: Με βάση την ανίσωση ασφαλείας που εισάγαμε στα προηγούμενα, το ζητούμενο στο σχεδιασμό είναι να ικανοποιηθεί η εν λόγω ανίσωση: S d R d Η εν λόγω ανίσωση εφαρμόζεται και ελέγχεται σε κάθε εντατικό μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Εργαστήριο ιδάσκοντες: Παναγόπουλος Γ., Σους Ι.

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Εργαστήριο ιδάσκοντες: Παναγόπουλος Γ., Σους Ι. ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι Εργαστήριο ιδάσκοντες: Παναγόπουλος Γ, Σους Ι Ονοµατεπώνυµο: ΑΕΜ Σέρρες 6-6-2013 Βαθµολογία: ίνεται ο ξυλότυπος του σχήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου

Κατακόρυφος αρμός για όλο ή μέρος του τοίχου ΤΥΠΟΙ ΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΤΑ EC6 Μονόστρωτος τοίχος : τοίχος χωρίς ενδιάμεσο κενό ή συνεχή κατακόρυφο αρμό στο επίπεδό του. Δίστρωτος τοίχος : αποτελείται από 2 παράλληλες στρώσεις με αρμό μεταξύ τους (πάχους

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αποτίµηση και Επεµβάσεις σε Υφιστάµενες Κατασκευές µε Βάση ΕΚ8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Τηλέµαχος

Διαβάστε περισσότερα

Σέρρες Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 4.0)

Σέρρες Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο (μονάδες 4.0) Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι (Εργαστήριο) Διδάσκοντες: Λιαλιαμπής Ι., Μελισσανίδης Σ., Παναγόπουλος Γ. A Σέρρες 18-1-2008 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία:

Διαβάστε περισσότερα

Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Νέος Ελληνικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 ΕΚΩΣ 2000.

Ρ Ι Τ Σ Ο Σ ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΑΧΥΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ Νέος Ελληνικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 ΕΚΩΣ 2000. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΑΧΥΣ ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισμός ΕΑΚ 2000 ΕΚΩΣ 2000 Στέφανος ρίτσος Αυξημένες Σεισμικές ράσεις: Τμήμα Πολιτικών Σ. Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση Υφισταμένων Κτιρίων Ευρωκώδικας 8 Μέρος 3 & Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Αποτίμηση Υφισταμένων Κτιρίων Ευρωκώδικας 8 Μέρος 3 & Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Αποτίμηση Υφισταμένων Κτιρίων Ευρωκώδικας 8 Μέρος 3 & Κανονισμός Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Στέφανος Η. Δρίτσος Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών Αθήνα, 20/02/2013 1 ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ Ευρωπαϊκά Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Έλεγχοι Ασφάλειας

«Ο ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ» Έλεγχοι Ασφάλειας Έλεγχοι Ασφάλειας Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, Δρ Παν. Πατρών Ειδ. Δομοστατικός, ΕΜΠ p υπέρβασης σεισμ. δράσης εντός του συμβ. t ζωής Άμεση Χρήση μετά τον σεισμό Προστασία Ζωής Οιονεί Κατάρρευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ Εφαρµογή ευτεροβάθµιου Προσεισµικού Ελέγχου σε Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΕΡ ΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Περίληψη Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ Νέες Κατασκευές ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΡΩΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Κέρκυρα, 16/11/2012 1 1995 Νέος Ελληνικός Κανονισµός ΕΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος

ΤΕΕ/ΤΚΜ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ. Πολυτεχνείου Πατρών, Επιστημονικά Υπεύθυνος ΤΕΕ/ΤΚΜ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ» Ομάδα μελέτης Αναγνωστόπουλος Σταύρος, Ομ. Καθηγητής Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΕ / ΟΑΣΠ / ΣΠΜΕ ΑΘΗΝΑ, 31 αϊου 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Κεφάλαιο 9: Έλεγχοι ασφάλειας Μ.Ν.Φαρδής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών Κεφάλαιο 9: Σκοπός Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕΣΩ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑ Εργασία του Προπτυχιακού Μαθήματος Ενισχύσεις-Επισκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Μελέτη βελτίωσης της συμπεριφοράς κτιρίου σε ενδεχόμενο σχηματισμό μαλακού ορόφου μέσω ελαστικής ανάλυσης ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΑΛΑΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕΣΩ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ

Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN & ΚΑΝΕΠΕ Παραδείγματα - Εφαρμογές κατά EN1998-3 & ΚΑΝΕΠΕ Τηλέμαχος Β. Παναγιωτάκος Δρ Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ & ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΑΝΕΠΕ Χίος, 15-16 Μαρτίου 2013 Διάρθρωση Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (PUSHOVER) ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΠΟΥΡΣΙΑΝΗΣ ΧΑΡΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν τα βασικά σηµεία στα οποία βασίζεται η ανελαστική µέθοδος αποτίµησης ή ανασχεδιασµού,

Διαβάστε περισσότερα

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου

Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου Κεφάλαιο 1 Δυναμική ανάλυση μονώροφου πλαισίου 1.1 Γεωμετρία φορέα - Δεδομένα Χρησιμοποιείται ο φορέας του Παραδείγματος 3 από το βιβλίο Προσομοίωση κατασκευών σε προγράμματα Η/Υ (Κίρτας & Παναγόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου

O7 O6 O4 O3 O2 O1 K1 K2 K3 K4 K5 K6. Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων. Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Μέρος 1 ο Επιλογή θέσης και διαστάσεων κατακόρυφων στοιχείων Βήμα 1 ο Σχεδιασμός καννάβου Με βάση τις θέσεις των τοιχοπληρώσεων που εμφανίζονται στο αρχιτεκτονικό σχέδιο γίνεται ο κάναβος που φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m

Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m Βιομηχανικός χώρος διαστάσεων σε κάτοψη 24mx48m, περιβάλλεται από υποστυλώματα πλευράς 0.5m μέσα στο επίπεδο του πλαισίου, 0.4m κάθετα σ αυτό. Τα γωνιακά υποστυλώματα είναι διατομής 0.4x0.4m. Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Gεπ Q Qπρ L1 L2 Lπρ Υλικά Περιβάλλον (KN/m²) (KN/m²) (KN/m²) (m) (m) (m) A C25 Ελάχιστα

Gεπ Q Qπρ L1 L2 Lπρ Υλικά Περιβάλλον (KN/m²) (KN/m²) (KN/m²) (m) (m) (m) A C25 Ελάχιστα ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Τµήµα Πολιτικών οµικών Έργων Κατασκευές Οπλισµένου Σκυροδέµατος Ι ιδάσκoντες: Μελισσανίδης Σ, Παναγόπουλος Γ, Τερζή Β Ονοµατεπώνυµο: Βαθµολογία: Σέρρες 19-1-2012 ΑΕΜ Εξάµηνο ίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφάλαιο 3 Διερεύνηση, Τεκμηρίωση Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενου Δομήματος

ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφάλαιο 3 Διερεύνηση, Τεκμηρίωση Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενου Δομήματος ΚΑΝ.ΕΠΕ. Κεφάλαιο 3 Διερεύνηση, Τεκμηρίωση Φέροντος Οργανισμού Υφιστάμενου Δομήματος Σαλονικιός Θωμάς, Δρ Πολιτικός Μηχανικός, Κύριος Ερευνητής ΟΑΣΠ 1 3.1 ΓΕΝΙΚΑ (α) Πριν από οποιαδήποτε μελέτη ή επέμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επισκευές-ενισχύσεις δοµικών στοιχείων Επισκευές δοκών και πλακών Ελαφρές βλάβες -> Ενέσεις κόλλας και επισκευαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ V? V. α = 4 / 3. Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίµησης. V =Σ V +α Σ V +α ΣV

ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ V? V. α = 4 / 3. Προσεγγιστικές Μέθοδοι. Ιαπωνικές Οδηγίες Αποτίµησης. V =Σ V +α Σ V +α ΣV Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών ΤΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Προσεγγιστικές Μέθοδοι ΙΑΠΩΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ καθ. Στέφανος Η. Δρίτσος Πάτρα, Οκτώβριος 015 1 Ιαπωνικές Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΝΕΠΕ ΜΕ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΟΚΩΝ ΜΕ ΙΟΠ ΜΠΕΡΝΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Περίληψη Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η πρακτική εφαρμογή αναλυτικών προβλέψεων του ΚΑΝΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΥΟ ΟΡΟΦΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ Αποτίμηση διώροφου κτιρίου ΟΣ κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ, προσθήκη δύο ορόφων σύμφωνα με νεότερους Κανονισμούς και έλεγχος της επάρκειας του ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999

8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 8ο Φοιτητικό Συνέδριο «Επισκευές Κατασκευών 2002», Μάρτιος 2002 Εργασία Νο 1 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1999 Ο.Σ. ΑΠΟ ΤΟ ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο:

Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Ονοματεπώνυμο: Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι Ασκήσεις Διδάσκων: Παναγόπουλος Γεώργιος Α Σέρρες 6-6-009 Ονοματεπώνυμο: Εξάμηνο Βαθμολογία: ΖΗΤΗΜΑ 1 ο Δίνεται ο ξυλότυπος

Διαβάστε περισσότερα