παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων"

Transcript

1 ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, Προβλήµατα αντισεισµικού σχεδιασµού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων Μ.Π.Χρονόπουλος Π.Μ./ΕΩΣ Ε.Μ.Π. Ν.Σ.Ζυγούρης Π.Μ., MSc σελ. 1

2 ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, Περιεχόµενα 1. Περίληψη Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΚΕΦ EC ΤΟΙΧΟ ΟΜΕΣ ΑΟΠΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ...11 σελ. 2

3 ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, Προβλήµατα αντισεισµικού σχεδιασµού διατηρητέων κτιρίων, παραδείγµατα εφαρµογής επισκευών/ενισχύσεων Μ. Χρονόπουλος / Ν. Ζυγούρης, Πολ. Μηχ. ΕΜΠ 1. Περίληψη Στην ανακοίνωση παρουσιάζεται στην αρχή, βεβαίως συνοπτικώς, µια σειρά προβληµάτων που σχετίζονται µε την αποτύπωση, την δοµητική αποτίµηση και τον σχεδιασµό των επισκευών/ενισχύσεων διατηρητέων κτιρίων (έως και µνηµείων), κυρίως υπό σεισµόν, στο πλαίσιο των σχετικών σύγχρονων αντιλήψεων αλλά και κανονιστικών διατάξεων, όπως αυτές του ΚΑΝΕΠΕ (για κτίρια από οπλισµένο σκυρόδεµα). Επίσης, από συγκεκριµένα παραδείγµατα µελέτης και επέµβασης σε αρκετά κτίρια αυτού του τύπου, παρουσιάζονται και σχολιάζονται χαρακτηριστικές λεπτοµέρειες εφαρµογής ιδιαίτερων δοµητικών επισκευών/ενισχύσεων, όπως : Η βελτίωση της διαφραγµατικής λειτουργίας πατωµάτων, σε συνδυασµόν µε την βελτίωση των εδράσεων/στηρίξεων των δοκών Η διάταξη εσωτερικών ηµι-εντοιχισµένων διαζωµάτων, δίκην ενισχυµένων ζωνών, ή η διάταξη ελαφρών µανδυών Η διάταξη χαλύβδινων ελκυστήρων αλλά και (ταυτοχρόνως) θλιπτήρων Η διάταξη τυφλών ανοξείδωτων εµβολίων συρραφής µεγαλορωγµών ή ειδικών συνδετήρων Η περίδεση ρηγµατωµένων κιόνων (ή στύλων) µε τιράντες/ταινίες από ινοπλισµένα πλαστικά. σελ. 3

4 ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Λεπτοµέρειες υπογείου (αν υπάρχει) και θεµελίωσης, δόµηση, πάχος, βάθος κ.λπ. Λεπτοµέρειες δόµησης των τοίχων της ανωδοµής, ποδιές και πρέκια, συνδέσεις παρειών τοίχων και γωνιών, δόµηση γωνιών κ.λπ. Ενσωµατωµένα ή «ελεύθερα» ξύλινα ή χαλύβδινα στοιχεία, διαζώµατα (κάθε είδους), θλιπτήρες / ελκυστήρες κ.λπ. Λεπτοµέρειες έδρασης και στήριξης δοκών, κάθε είδους, αν δεν πρόκειται να αντικατασταθούν πλήρως Λεπτοµέρειες στέγης, συνδέσεων, εδράσεων, κ.λπ. αν δεν πρόκειται να αντικατασταθεί πλήρως Ενδεχόµενως, λεπτοµέρειες ιδιαίτερων (και βαριών) κλιµακοστασίων, π.χ. µαρµάρινων, στον χώρον Ιδιαίτερα µηχανικά χαρακτηριστικά των υλικών, αρµοί τοίχων και όγκος κονιάµατος, φωλιές και κενά κ.λπ. Προηγούµενες επεµβάσεις ή προσθήκες, αλλοιώσεις κ.λπ. (και η συµπεριφορά τους) Αποτύπωση και αξιολόγηση κάθε είδους αποκλίσεων, κυρίως τοίχων, πεσσών, κιόνων κ.λπ. από την κατακόρυφη Αποτύπωση και αξιολόγηση κάθε είδους φθορών και βλαβών (βεβαίως των χαρακτηριστικών και ουσιωδών) σελ. 4

5 ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προσοµοίωµα στον χώρον ή στο επίπεδο, χρήση επιφανειακών καί γραµµικών στοιχείων, δυνατότητα ελέγχου εντός/εκτός επιπέδου των τοίχων, πεσσών κ.λπ. υνατότητα ένταξης (και ελέγχου) των δοκών και της στέγης, των διαζωµάτων, των ποδιών και πρεκιών (ίσως διαφορετικών) κ.λπ. Σεισµός σχεδιασµού και ανασχεδιασµού και το αντίστοιχο φάσµα σε όρους επιταχύνσεων, Φe(Τ) ή Φd(Τ), χωρική επαλληλία του σεισµού Τιµές του ποσοστού της (κρίσιµης) ιξώδους απόσβεσης ζ και, κυρίως, ορθολογικές τιµές του ενιαίου/καθολικού δείκτη συµπεριφοράς q (=q o q d ) Αντιµετώπιση της επιρροής των συνεπειών λόγω ενδεχόµενης/πιθανής αστοχίας, µέσω του συντελεστή σπουδαιότητας γ Ι Γενικώς, «ισοδύναµη» γραµµική ανάλυση, ακόµη και για «ήπιες» επισκευές/ενισχύσεις, έλεγχος σε όρους «δυνάµεων» (Μ/Ν & V, ή σ & τ) υνατότητα ανακατανοµής της έντασης σε όρους V και M, βλ. και Βοήθηµα του EC6 (ειδικές διατάξεις, πρόσθετες) Αντιµετώπιση των ποικίλων αβεβαιοτήτων, για την ανάλυση και την διαστασιολόγηση, µέσω «γενιάς» συντελεστών γ Sd και γ Rd Στόχος επιτελεστικότητας, γενικώς η προστασία ζωής (και ο περιορισµός των βλαβών) και όχι η άµεση λειτουργία κατά/µετά τον σεισµό ή η αποφυγή οιονεί κατάρρευσης (όπως και στον ΕΑΚ για νέα δοµήµατα) Στοιχεία και υποσύνολα µε ή χωρίς φθορές και βλάβες, επισκευασµένα, ενισχυµένα, υβριδικά κ.λ.π. σελ. 5

6 ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, Υ Π Ε Ν Θ Υ Μ Ι Σ Η Χωρική επαλληλία του σεισµού (µε λ=µ=0.3), έστω και απλοποιητικώς, συνεκτίµηση καί της κατακόρυφης συνιστώσας Οπωσδήποτε: a ν 0.70 a h, q v 0.50q h, θ=1 Ορθολογική αντιµετώπιση του θέµατος των διαφραγµάτων, βλ. συστάσεις ΚΑΝΕΠΕ Έλεγχος τοίχων εντός καί εκτός επιπέδου, ταυτοχρόνως Έλεγχος πεσσών και στοιχείων «σύζευξης», ίσως διαφορετικών Έλεγχος γραµµικών στοιχείων κάθε είδους, ενσωµατωµένων διαζωµάτων ή «ελεύθερων» θλιπτήρων/ελκυστήρων Έλεγχος θεµελίωσης ( και υπεδάφους) Κριτήρια περιορισµού των βλαβών, η λογική του συχνότερου/ασθενέστερου σεισµού, ο έλεγχος των γωνιακών παραµορφώσεων σελ. 6

7 ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, ΕΚΕΦ EC6 (1996) και Βοήθηµα (Ειδικές ιατάξεις, πρόσθετες) ( συνιστάται η εφαρµογή του) 1. Ελλείψεις και κενά για αργολιθοδοµές 2. Λιθοσώµατα : f b, /f b, // 2.5 / 2.0 MPa 3. Κονιάµατα : Μ5 4. Όλοι οι αρµοί πλήρεις ( οριζόντιοι και κατακόρυφοι) 5. Ποδιές / πρέκια : οκοί σύζευξης, µόνον υπό προϋποθέσεις 6. Ανακατανοµή V ( και Μ): -30% +50% 7. Πατώµατα : Κάθε τύπου, µε απαιτήσεις σύνδεσης, συνέχειας και αποτελεσµατικής διαφραγµατικής λειτουργίας 8. Τα οριζόντια «διαφράγµατα» επιτρέπεται να θεωρούνται δύσκαµπτα, χωρίς περαιτέρω τεκµηρίωση, αν : εν έχουν µεγάλα ανοίγµατα (<35% της κάτοψης), και δεν είναι επιµήκη (µε Lmin/Lmax 0.25) Είναι κατασκευασµένα από Ω.Σ., κατά Ε.Κ.Ω.Σ. (!) 9. Σύνδεση πατωµάτων/στεγών και τοίχων : ιαζώµατα Ω.Σ., κατά ΕΚΩΣ (!), ή Επαρκείς χαλύβδινοι σύνδεσµοι, το πολύ κάθε 2m 10. Για άοπλες τοιχοποιϊες : t 400mm, h ef /t 9, h op /l 2 Για Α 0.24g: Το πολύ 2 όροφοι Υποχρεωτικώς οριζόντια διαζώµατα : α. Στις στάθµες πατωµάτων και στεγών β. Σε καθ ύψος αποστάσεις 4m γ. Από ωπλισµένο σκυρόδεµα ή, εναλλακτικώς, δοµικόν χάλυβα δ. Με minρ l = f ctm /f syk (< 5 ο / οο ) και min A sl = 200 mm2 (4Φ8) σελ. 7

8 ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, Για τα διαζώµατα : Ελάχιστο πάχος (;) Λεπτοµέρειες όπλισης, συνδετήρες, µόρφωση κόµβων κ.λπ. (;) 11. Πρόσθετες διατάξεις, για «απλά κτίρια», χωρίς υποχρεωτικούς ελέγχους ασφαλείας (!) Βλ. προηγούµενες απαιτήσεις Μax. αριθµός ορόφων : 2 για Α=0,16g Κανονικότητα, 1 για Α 0.24g (περίπου) ορθογωνική κάτοψη µε Lx/Ly 4 και µε εισέχοντα/ εξέχοντα τµήµατα 15% L // Όχι µεταβολή µάζας (και A w 20%) από όροφον σε όροφον, κατά x και y ιάταξη / γεωµετρία τοίχων : α. Τουλάχιστον περιµετρικώς και τουλάχιστον δύο (2) µή- συνεπίπεδοι ανά κατεύθυνση, µε Ν 75% Νολ, και i. Σε απόσταση 75 % L ii. Με µήκος 30% L //, o κάθε ένας β. Ύπαρξη εγκάρσιων τοίχων ( µε L>.), τουλάχιστον κάθε 7m, µε ισχυρές συνδέσεις. γ. Σε κάθε όροφο και κατεύθυνση : ΣΑwi 5% για Α = 0,16g ΣΑwi 6% για Α 0.24g σελ. 8

9 ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, ΤΟΙΧΟ ΟΜΕΣ ΑΟΠΛΕΣ/ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Κονίαµα Λιθοσώµατα Αρµοί όγκος κονιάµατος Αργολιθοδοµή (ασβεστολιθικά λιθοσώµατα) fmc=0.50 MPa (χαµηλή) fmt=1/4*fmc fbc=35 MPa fbt=7.00mpa (1/5fbc) π.χ mm Vκον 0.25/0.35 Οπτοπλινθοδοµή (συµπαγείς οπτόπλινθοι) fmc=0.50 MPa (χαµηλή) fmt=1/4*fmc fbc=10 MPa fbt=3.50mpa (1/3fbc) π.χ mm Vκον 0.20/0.30 Συντελεστής ασφαλείας υλικού, γm 2.0, για επαρκή στάθµη αξιοπιστίας δεδοµένων (ΣΑ ) Λιθοδοµή Οπτοπλινθοδοµή Θλιπτική αντοχή Εφελκυστική αντοχή ιατµητική αντοχή Θλιπτική αντοχή τοίχου 2 στους αρµούς ( fwc, ) fbc f mc = 1. 70MPa 2 f bc f mc = 1.65 MPa 3 3 Θλιπτική αντοχή τοίχου // στους αρµούς ( fwc,// ) Εφελκυστική αντοχή τοίχου f ) // στους αρµούς ( // wt, Άρα, πρακτικώς ίδια fwc, 1. 70MPa Για ηµιτελή πλήρωση των ψευδο-κατακόρυφων αρµών ισχύει : f f wc, // = ( 0.50 ~ 0.65) f wc, 1 4 wt // = f mt = f mc (οριζόντιες ρωγµές) Εφελκυστική αντοχή τοίχου f στους αρµούς ( f ) wt f 1, = 2 mt = fmc (κατακόρυφες ρωγµές) wt, ιατµητική αντοχή (οριζόντια ολίσθηση) f wv = + ( 3, * σ o ) σ o ιατµητική αντοχή (διαγώνια ρηγµάτωση) f wv, d (3 4 σ ) ο = f, θ 1 3 wt +, f wt, θ όπου f wt,θ ( f wc + f wc ) 1.5 f 2,,// mt 3 (εφελκυστική αντοχή υπό γωνία θ) Όλες οι παραπάνω αντοχές διά συντελεστού ασφαλείας γ m = 2.0 (επαρκής ΣΑ ) 1 f mc Μέτρο ελαστικότητας Ελαστικές ψευδο-σταθερές E 800 f wc =, Μέτρο διάτµησης G= 325 f wc, Λόγος Poisson v=0.30 σελ. 9

10 ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, ΠΡΟΤΑΣΗ Τιµές ζ και q για κτίρια από φέρουσα τοιχοποιία, µάλλον απλά καί κανονικά, µε επαρκή διαφραγµατική λειτουργία, για στάθµη επιτελεστικότητας «προστασία ζωής» (άλλως : q /q 0.75 ή 1.25, σε διαφοροποίηση προς τον ΚΑΝΕΠΕ). q ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ζ ΦΘΟΡΕΣ / ΒΛΑΒΕΣ (*) (%) ΟΧΙ ΝΑΙ 1.1 Άοπλη 4 1, Μόνον µε οριζόντια διαζώµατα 4 1,75-1, Με οριζόντια καί κατακόρυφα διαζώµατα Με οριζόντιον καί κατακόρυφον οπλισµό 5 2,00+ 1,50-6 2,50+ 2,00- (*) Εννοείται «ουσιώδεις», που έχουν οδηγήσει σε αποµείωση αντιστάσεων µεγαλύτερη του 25%, και µάλιστα για «κύρια» στοιχεία, που διέπουν υπό σεισµόν. σελ. 10

11 ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ, ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Βελτίωση της διαφραγµατικής λειτουργίας, σε συνδυασµόν µε την βελτίωση των εδράσεων/στηρίξεων των δοκών 2. ιάταξη εσωτερικών ηµι εντοιχισµένων διαζωµάτων, κατακορύφων ή/και οριζοντίων, δίκην ενισχυµένων ζωνών 3. ιάταξη ελαφρών µανδυών µονόπλευρων ή αµφίπλευρων, µε φωλιές και βλήτρα/αγκύρια 4. Ενσωµάτωση ειδικών ανοξείδωτων χαλύβδινων συνδετήρων (helical stitch-ties), συρραφή ρωγµών 5. ιάταξη ελκυστήρων (εσωτερικών ή/και εξωτερικών), διάταξη «τυφλών» εµβολίων συρραφής γωνιών 6. ιάταξη ειδικών χαλύβδινων θλιπτήρων/ελκυστήρων, κυρίως σε τόξα και κιονοστοιχίες, και 7. Περίδεση ρηγµατωµένων κιόνων (ή στύλων), µε τιράντες/ταινίες από ινοπλισµένα πλαστικά. σελ. 11

12 ΤΕΕ - ΑΝΣΜ/ΥΠΠΟ ΗΜΕΡΙ Α «Η αντισεισµικότητα των παραδοσιακών κατασκευών» Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΦΘΟΡΩΝ/ΒΛΑΒΩΝ Ι ΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ, ΜΙΚΡΗΣ Ή ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ Βλ. χαρακτηριστικές περιπτώσεις και φωτογραφίες, καί µέσω ενδοσκοπίου Πλακοειδούς µορφής τοιχοσώµατα, σε όλο το πάχος ιαδοχικές επεµβάσεις, αποδιοργάνωση παρειών τοίχων Παλιές, «ασυνεχείς/φραγµένες» ή «ανοικτές/καθαρές» ρωγµές ιαρρήξεις και ρωγµές λόγω διάβρωσης χαλύβδινων στοιχείων ράση ριζών Έντονες τοπικές φθορές, σπηλαιώσεις Συνδυασµένα τοπικά προβλήµατα, πολλών ειδών Ιδιαίτερα προβλήµατα πρεκιών, κάθε είδους Ιδιαίτερα προβλήµατα κιόνων και πεσσών Αντικατάσταση σπαραγµάτων και αρχιτεκτονικών µελών ιάταξη νέων ανοιγµάτων, επεµβάσεις σε υφιστάµενα ανοίγµατα σελ. 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ

Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΛΙΘΟ ΟΜΗ Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Μηχανικής Υλικών και Κατασκευών Τοµέας Μηχανικής & Τεχνολογίας ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3:

ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΤΕΕ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ-3: ΠΡΑΚΤΙΚΑ Ι ΑΚΤΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΑ. ΜΕΘΟ ΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΡ. ΣΠΑΝΟΣ Μ. ΣΠΙΘΑΚΗΣ Κ. ΤΡΕΖΟΣ ΑΘΗΝΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ

ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ Ο.Α.Σ.Π. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΟΜΑ Α ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 1 η Αναθεώρηση Ιούλιος 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΕΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1 η ΔΙΑΛΕΞΗ Μηχανική της τοιχοποιίας Σύνθεση φέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) Ο..Α..Σ..Π.. ΟΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΑΠΟ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝΕΠΕ) ΣΧΕ ΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Η µεγάλη ανάγκη για ένα κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΜΕΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον Ευρωκώδικα 8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

ΔΥΣΜΕΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον Ευρωκώδικα 8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Αποτίμηση και Επεμβάσεις σε Υφιστάμενες Κατασκευές με βάση τον Ευρωκώδικα 8 και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. Στέφανος Δρίτσος Καθηγητής Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών 1 (a) Μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3

Fespa 10 EC. Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης. For Windows. Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 Fespa 10 EC For Windows Αποτίμηση σεισμόπληκτου κτιρίου & Μελέτη αποκατάστασης και ενίσχυσης Αθήνα, Απρίλιος 2014 Version 1.1.3 2 Fespa 10 EC Ανελαστική Στατική Ανάλυση Πίνακας περιεχομένων 1 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Εργασία Νο 27 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΟΥΣΑ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΑΥΡΑΤΖΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΚ ΝΤΑΙΖΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην παρούσα εργασία ερευνούμε τις βλάβες αλλά και τις πιθανές αιτίες

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.)

Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Έλεγχος υφισταμένων κατασκευών σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) Παπαχρηστίδης Αριστείδης (Π.Μ. ΕΜΠ) Βαδαλούκας Γεώργιος (Π.Μ. ΠΣΠΠ) Μέλη της επιτροπής ελέγχου εφαρμοσιμότητας του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα

Εργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, ΤΕΕ-Θράκης και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ. Ηµερίδα ΤΕΕ-Θράκης Εργαστήρια Ωπλισµένου Σκυροδέµατος, Δοµικών Υλικών και Οικοδοµικής της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΠΘ Ηµερίδα Σεισµική αποτίµηση και αναβάθµιση της φέρουσας ικανότητας οικοδοµικών κατασκευών Διαστασιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Next είναι ένα γενικό πρόγραµµα στατικής και δυναµικής αναλύσεως καθώς και διαστασιολογήσεως γραµµικών ελαστικών συστηµάτων µε µέλη από τέσσερα διαφορετικά υλικά: σκυρόδεµα (οπλισµένο και προεντεταµένο),

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.)

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2003 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ554/β5β ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τµήµα : Αποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΑΡΜΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΩΝ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γιώργος Καρύδης Πολιτικός Μηχανικός, MSc-DIC Λέξεις κλειδιά: οπλισμός οριζοντίων αρμών, τοίχοι πληρώσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διατηρητέο κτίριο απο φέρουσα τοιχοποιία Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας& Αξιολόγηση μεθόδων αντισεισμικής ενίσχυσης

Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Διατηρητέο κτίριο απο φέρουσα τοιχοποιία Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας& Αξιολόγηση μεθόδων αντισεισμικής ενίσχυσης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» Μεταπτυχιακή ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διατηρητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83). ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92 Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 613/Β/12-10-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων

Κεφάλαιο 3. Κανόνες διαμόρφωσης δομικών στοιχείων 3.4 ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ 3.4.1 Γεωμετρικά στοιχεία [ΕΚΟΣ 18.4.2, 5] Ελάχιστες διαστάσεις διατομής (1) Σχήμα 3.12 Ελάχιστες διαστάσεις διατομής στύλων Περιορισμός θλιπτικής καταπόνησης υποστυλωμάτων υπό το σεισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ

KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ KΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση 2007-2013», η Ε.Ε.Τ.Α.Α. ανέλαβε την υλοποίηση της πράξης «Καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές γιά τον Αντισεισµικό Σχεδιασµό Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος

Προοπτικές γιά τον Αντισεισµικό Σχεδιασµό Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος Προοπτικές γιά τον Αντισεισµικό Σχεδιασµό Κτιρίων Οπλισµένου Σκυροδέµατος Μ.Ν. Φαρδής Καθηγητής, Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών Λέξεις κλειδιά: Αντισεισµικός Σχεδιασµός, ΕΑΚ 2000, ΕΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές

Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών - Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Δομοστατικός Τομέας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μη καταστροφικοί Έλεγχοι σε Υφιστάμενες Κατασκευές Μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Κ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα