«Εκτέλεση επί τόπου εργασιών και εργαστηριακών δοκιµών διερεύνησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Εκτέλεση επί τόπου εργασιών και εργαστηριακών δοκιµών διερεύνησης"

Transcript

1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ταχ. /νση : Λυκούργου 12, ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γκιόκας Παναγιώτης Τηλέφωνο : Fax : : Αθήνα 16/03/2010 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Εκτέλεση επί τόπου εργασιών και εργαστηριακών δοκιµών διερεύνησης των χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής του διατηρητέου κτηρίου, ιδιοκτησίας ΜΤΠΥ, επί της οδού Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή στην Αθήνα». Προϋπολογισµού ,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.), Έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 79 έως 85, του Ν-2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού Ελέγχου και δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», β) Τις διατάξεις του Π -118/07 (ΦΕΚ/Α/ ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» αναλογικά, γ) Τις διατάξεις του άρθ-29, του Ν-3669/08 (ΦΕΚ 116/Α/ ) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής δηµοσίων έργων», δ) Την απόφαση 2/45564/0026/ (ΦΕΚ 1066/Β/ ) του Υφυπουργού Οικονοµικών και ε) Την απόφαση της 7 ης συνεδρίασης του Σ στις (θέµα 1.4) Προκηρύσσουµε πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης επί τόπου εργασιών και εργαστηριακών δοκιµών διερεύνησης των χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής του διατηρητέου κτηρίου, ιδιοκτησίας ΜΤΠΥ, επί της οδού Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή στην Αθήνα. Σελίδα 1 από 7

2 Ο ιαγωνισµός θα διενεργηθεί τη ευτέρα 29 Μαρτίου 2010 και ώρα 10:00 στο κτίριο του Μ.Τ.Π.Υ. στην οδό Λυκούργου αρ. 12 και Αθηνάς, 6 ος όροφος, Γραφείο Συλλόγου, ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής. Προσφορές γίνονται δεκτές µόνο εφόσον συµπληρωθεί το συνηµµένο στη διακήρυξη έντυπο προσφοράς και συνοδεύονται µε τη διακήρυξη µονογραφηµένη από τον προσφέροντα σε κάθε σελίδα της. Οι προσφορές πρέπει να είναι σαφείς και ορισµένες και να µην περιέχουν προϋποθέσεις, επιφυλάξεις, αιρέσεις ή όρους που θα τις κάνουν απαράδεκτες ή να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς. εν λαµβάνονται υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία, είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα αλλά έφθασαν στο Τµήµα µετά την ηµεροµηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισµού. 1.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού, είναι η εκτέλεση των ακόλουθων επί τόπου εργασιών και ερευνητικών εργασιών-ελέγχων, σύµφωνα µε την πιο κάτω περιγραφή και πλήθος τους (τεµάχια) και η αξιολόγηση-ερµηνεία των αποτελεσµάτων τους (αξιοπιστία και στατιστική τους), που αφορά στην διερεύνηση των µηχανικών, φυσικών κ.λ.π χαρακτηριστικών των υλικών κατασκευής, του ιατηρητέου κτηρίου, ιδιοκτησίας ΜΤΠΥ, επί της οδού Πανεπιστηµίου 37 & Κοραή στην Αθήνα: Ανίχνευση σιδηρού οπλισµού µε Scanner και αποτύπωση πλήθους διαµέτρου, διεύθυνσης οπλισµού και πάχους επικάλυψης σκυροδέµατος. Περιλαµβάνει την ανίχνευση σιδηρού οπλισµού µε Scanner και την αποτύπωση πλήθους, διαµέτρου, διεύθυνσης οπλισµού και πάχους επικάλυψης σκυροδέµατος. Σαν επιφάνεια σάρωσης νοείται η επιφάνεια 60cm Χ 60cm. Τεµάχια : Αποκοπή κατάλληλου τεµαχίου οπλισµού, προσδιορισµός αντοχής σε εφελκυσµό, ορίου διαρροής και χηµική ανάλυση για τον έλεγχο της συγκολλησιµότητας του σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ 959 και ΕΛΟΤ 971. Περιλαµβάνει δοκιµή εφελκυσµού χαλύβδινου οπλισµού και ελέγχου της συγκολλησιµότητάς του, υλικών σύµφωνα µε ΕΛΟΤ 959, ΕΛΟΤ 971 και Κ.Τ.Χ.. Τεµάχια: Έλεγχος διάβρωσης χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος. Περιλαµβάνει έλεγχο διάβρωσης χαλύβων οπλισµού σκυροδέµατος σύµφωνα µε την παράγραφο 10.2 του Κανονισµού Τεχνολογίας Χαλύβων οπλισµού Σκυροδέµατος (ΦΕΚ 1416/Β/ και ΦΕΚ 2113/Β/ ). Συµπεριλαµβάνεται και η αποκοπή κατάλληλων τµηµάτων χαλύβδινων οπλισµών. Τεµάχια: Αποκοπή τµηµάτων σιδηροπλισµού - Κατηγοριοποίηση οπλισµών. Περιλαµβάνει αποκοπή κατάλληλου τεµαχίου οπλισµού, προσδιορισµό αντοχής σε εφελκυσµό, ορίου διαρροής και χηµική ανάλυση για τον έλεγχο της συγκολλησιµότητας του σύµφωνα µε τον ΕΛΟΤ959 και ΕΛΟΤ971. Τεµάχια: 6 Σελίδα 2 από 7

3 1.5.- οκιµές pull off. Περιλαµβάνει επιτόπου έλεγχο άµεσης εφελκυστικής αντοχής σκυροδέµατος µε χρήση συσκευής Pull-off. Ηµικαταστροφική µέθοδος µε την οποία ελέγχεται επί τόπου η άµεση εφελκυστική αντοχή του σκυροδέµατος και η ευκολία ή δυσκολία αποκόλλησης επιφανειακής στρώσης σκυροδέµατος σύµφωνα µε το ΕΝ 1542 ή το ASTM D4541. Τεµάχια: Αποκαλύψεις οπλισµών - Ερευνητική τοµή σε υποστυλώµατα, δοκούς, πλάκες για την αποκάλυψη των ορίων οπλισµών και συνδετήρων. Περιλαµβάνει ερευνητική τοµή, εκτινάξεις-αποκαλύψεις οπλισµών σε υποστυλώµατα, δοκούς, πλάκες για την αποκάλυψη των ορίων οπλισµών και συνδετήρων. Τεµάχια: Προσδιορισµός φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών λιθοδοµής (Πυρηνοληψία). Περιλαµβάνει λήψη πυρήνων σε λιθοδοµές µε την χρήση περιστροφικού δειγµατολήπτη σε όλο το πάχος των διερευνούµενων λιθοδοµών διαµέτρου έως Φ Προσδιορισµός φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών λιθοδοµής (Μηχανικά χαρακτηριστικά). Περιλαµβάνει µε βάση τους πυρήνες που λαµβάνονται στο άρθρο 7 και τη µόρφωση κατάλληλων δοκιµίων τον προσδιορισµό φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών λιθοπλίνθων, κονιαµάτων και επιχρισµάτων (φαινόµενο βάρος, θλιπτική, εφελκυστική και διατµητική αντοχή) (ΕΝ και Ε103/84) Προσδιορισµός φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών λιθοδοµής. ( οκιµαστικές τοµές λιθοδοµής και ανάκτηση). Περιλαµβάνει τοπικές καθαιρέσεις λιθοδοµών για την διαπίστωση της αλληλοεµπλοκής λιθοπλίνθων και ενώσεων λιθοδοµών, ύπαρξη πυρήνα κλπ. και ανάκτηση περιοχών επεµβάσεων Προσδιορισµός φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών λιθοδοµής. Λήψη δοκιµίων κονιάµατος (εργαστηριακός έλεγχος κονιαµάτων). Περιλαµβάνει λήψη δοκιµίων από τις περιοχές του άρθρου 9, λήψη κονιαµάτων, διαµόρφωση δοκιµίων στο εργαστήριο και εκτέλεση εργαστηριακών δοκιµών (φαινόµενο βάρος, θλιπτική, εφελκυστική και διατµητική αντοχή) (ΕΝ και Ε103/84) Προσδιορισµός φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών λιθοδοµής. Λήψη δοκιµίων λιθοπλίνθων (εργαστηριακός έλεγχος λιθοπλίνθων). Περιλαµβάνει λήψη δοκιµίων λιθοπλίνθων από τις περιοχές του άρθρου 9, διαµόρφωση δοκιµίων στο εργαστήριο και εκτέλεση εργαστηριακών δοκιµών (φαινόµενο βάρος, θλιπτική, εφελκυστική και διατµητική αντοχή) (Ε103/84) Προσδιορισµός φυσικών και µηχανικών χαρακτηριστικών λιθοδοµής. Εκτίµηση αντοχής τοιχοποιίας. Σελίδα 3 από 7

4 Περιλαµβάνει τον προσδιορισµό της αντοχής των λιθοδοµών κατά EC6 µε βάση την γεωµετρία και αλληλοεµπλοκή των λιθοπλίνθων, εύρος και διάταξη αρµών, αποτελέσµατα εργαστηριακών δοκιµών δειγµάτων λιθοπλίνθων και κονιαµάτων ιερεύνηση θεµελίωσης κτιρίου σε 5 θέσεις και διερεύνηση µεθόδου συναρµολόγησης λιθοδοµών και οπλισµένου σκυροδέµατος ( ιάνοιξη ερευνητικού ορύγµατος). Περιλαµβάνει τις εκσκαφές κάθε είδους και για οποιοδήποτε σκοπό, δηλ. εκσκαφές θεµελίων τάφρων σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους ή του χώρου που εκτελούνται σε οποιαδήποτε θέση του έργου, ανεξάρτητα από διαστάσεις και διατοµές, σε κάθε είδους έδαφος και µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο (µε ή χωρίς µηχανικά µέσα) µε τυχόν άντληση νερών από όπου και αν προέρχονται κα σε όποια ποσότητα, ώστε η εκσκαφή να εκτελείται εν ξηρώ, µε την πλήρη και ασφαλή αντιστήριξη των παρειών της εκσκαφής ή των παράπλευρων κατασκευών εάν αυτό απαιτείται, δηλ. εκσκαφή του εδάφους µετά της αναπετάσεως των προϊόντων της µόρφωσης των παρειών και του πυθµένα και της τυχόν αναγκαίας σποραδικής αντιστήριξης των παρειών. Περιλαµβάνεται και η συγκέντρωση όλων των άχρηστων υλικών, σε θέσεις που είναι δυνατή η φόρτωση αυτών σε αυτοκίνητο, για τη µεταφορά τους και απόρριψή τους ιερεύνηση θεµελίωσης κτιρίου και διερεύνηση µεθόδου συναρµολόγησης λιθοδοµών και οπλισµένου σκυροδέµατος. Περιλαµβάνει εκσκαφές κάθε είδους και για οποιοδήποτε σκοπό, δηλ. εκσκαφές θεµελίων τάφρων σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους ή του χώρου που εκτελούνται σε οποιαδήποτε θέση του έργου, ανεξάρτητα από διαστάσεις και διατοµές, σε κάθε είδους έδαφος και µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο (µε ή χωρίς µηχανικά µέσα) µε τυχόν άντληση νερών από όπου και αν προέρχονται κα σε όποια ποσότητα, ώστε η εκσκαφή να εκτελείται εν ξηρώ, µε την πλήρη και ασφαλή αντιστήριξη των παρειών της εκσκαφής ή των παράπλευρων κατασκευών εάν αυτό απαιτείται, δηλ. εκσκαφή του εδάφους µετά της αναπετάσεως των προϊόντων της µόρφωσης των παρειών και του πυθµένα και της τυχόν αναγκαίας σποραδικής αντιστήριξης των παρειών. Περιλαµβάνεται και η συγκέντρωση όλων των άχρηστων υλικών, σε θέσεις που είναι δυνατή η φόρτωση αυτών σε αυτοκίνητο, για τη µεταφορά τους και απόρριψή τους ιάνοιξη ερευνητικού φρέατος για την αποκάλυψη υπογείων αγωγών. Περιλαµβάνει την εκσκαφή και επανεπίχωση µε χειρωνακτικά µέσα ενός φρέατος για τον εντοπισµό ή αποκάλυψη υπογείων αγωγών. Περιλαµβάνεται κάθε φύσεως δαπάνη προσωπικού και εξοπλισµού Τεµάχια: Εκτέλεση - Αποκατάσταση τοµών και καθαρισµός. Περιλαµβάνει τις αποκαταστάσεις µε µη συρρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα τύπου ΕΜΑCΟ συµπεριλαµβανοµένων επίσης και της αποκατάστασης των επιχρισµάτων µε έτοιµο σοβά σε όσα σηµεία πραγµατοποιηθούν τοµές για την διερεύνηση των οπλισµών και οπές για τη λήψη όλων των απαραίτητων δοκιµίων σκυροδέµατος. Περιλαµβάνονται: Εργασίες καθαρισµού όλων των επιφανειών από µπάζα σκόνες κ.τ.λ. και η µεταφορά των µπαζών σε εγκεκριµένο χώρο εναπόθεσης. Επίσης συµπεριλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες και η λήψη κατάλληλων µέτρων Σελίδα 4 από 7

5 (ειδικά προστατευτικά πλαστικά) για την προστασία επίπλων και άλλων στοιχείων κατά τη διάρκεια των δοκιµών. (1 τεµάχιο) Τεµάχια: Έλεγχος ενανθράκωσης του σκυροδέµατος µε διάλυµα φαινολοφθαλεΐνης. Περιλαµβάνει τον ψεκασµό µε διάλυµα φαινολοφθαλεΐνης (άχρωµο) σε επιφάνεια σκυροδέµατος (στεγνή κατά το δυνατό), η οποία δηµιουργήθηκε πρόσφατα µε αφαίρεση του επιφανειακού στρώµατος (συνήθως µέχρι τον οπλισµό). Ο βαθµός ενανθράκωσης προσδιορίζεται από την αλλαγή του χρώµατος της φαινολοφθαλεΐνης. Το υγιές σκυρόδεµα µε ΡΗ>9 προσδίδει χρώµα κόκκινο ενώ το ενανθρακωµένο µε ΡΗ<9, δεν επιφέρει χρωµατισµό. Κατ' αυτόν τον τρόπο µπορεί να µετρηθεί το πάχος του επιφανειακού σκυροδέµατος που έχει υποστεί ενανθράκωση (Κ.Τ.Χ. 2008, Παράρτηµα 7.Π7.4.3). Τεµάχια: Πυρηνοληψίες. Περιλαµβάνει την αποκοπή κυλινδρικού δοκιµίου σκυροδέµατος (καρότου) από έτοιµες κατασκευές σύµφωνα µε Κ.Τ.Σ. 97, Ε7, ή ΑSΤΜ Ο 42, προσδιορισµός της αντοχής του σε θλίψη σύµφωνα µε ΣΚ 304, ΑSΤΜ 039, Α3ΤΜ 0116, DΙΝ 1045 µε καπέλωµα, διόρθωση του σχήµατος (µόνο κόψιµο εδρών ή βάσεων) και επιπέδωση των βάσεων του µε λείανση. Περιλαµβάνεται η προσκόµιση και αποκόµιση των οργάνων και του προσωπικού Τεµάχια: Έλεγχος σκυροδέµατος µε κρουσίµετρο τύπου Schmidt Hammer σύµφωνα µε DIN4240. Περιλαµβάνει τον έλεγχο σκυροδέµατος µε κρουσίµετρο Schmidt, σύµφωνα µε DIN Τεµάχια: Έλεγχος σκυροδέµατος µε υπέρηχους. Περιλαµβάνει τον έλεγχο σκυροδέµατος µε υπερήχους. Τεµάχια: ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ ΟΧΟΥ Ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται, κατ ελάχιστο για τις εργασίες 1.2, 1.3, 1.4 και 1.17, µε πιστοποιηµένα από το κράτος εργαστήρια αποτίµησης των αποτελεσµάτων των πιο πάνω ελέγχων. Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγµένη εµπειρία την τελευταία πενταετία στις υπόλοιπες ερευνητικές εργασίες, που θα εκτελέσει. Τα πιο πάνω θα αποδεικνύονται µε την προσκόµιση των απαραιτήτων εγγράφων (βεβαιώσεις υπηρεσιών) Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει τις πιο πάνω εργασίες στις θέσεις του έργου που θα του υποδειχθούν από την επίβλεψη, λαµβάνοντας υπόψη και µε δική του επιβάρυνση οποιεσδήποτε ιδιαιτερότητες ή απαιτήσεις αυτές συνεπάγονται Ο ανάδοχος θα εκτελεί τις πιο πάνω εργασίες µετά τις στις εργάσιµες ηµέρες. Η πιο πάνω δέσµευση δεν ισχύει για το Σάββατο και τις αργίες. Σελίδα 5 από 7

6 2.4.- Ο ανάδοχος ηµερησίως θα παραδίδει τους χώρους που εκτελέστηκαν εργασίες καθαρούς και θα φροντίζει για την αποκοµιδή και αποµάκρυνση από το έργο κάθε είδους απορρίµµατος, που δηµιούργησε Εάν κατά την διάρκεια των εργασιών από το προσωπικό του αναδόχου προκληθεί βλάβη σε εγκαταστάσεις ή έπιπλα του κτιρίου, η δαπάνη αποκατάστασης των ζηµιών θα βαρύνει αποκλειστικά τον ανάδοχο Ο ανάδοχος ευθύνεται για οποιαδήποτε διοικητικό πρόστιµο, αποζηµίωση ή δαπάνη αποκατάστασης βλάβης ήθελε επιβληθεί ή προκύψει εξ υπαιτιότητάς του κατά την εκτέλεση του παρόντος έργου Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την ανωτέρω εργασία και υπόσχεται και εγγυάται την επιµεληµένη και κατά τρόπο άψογο και υποδειγµατικό εκτέλεσή της Για την εκτέλεση των εργασιών ο ανάδοχος θα χρησιµοποιήσει ειδικευµένο και έµπειρο εργατοτεχνικό προσωπικό και σε κάθε περίπτωση είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια του προσωπικού του, του εξοπλισµού του και για την υποδειγµατική εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Αν µετά την παραλαβή του έργου διαπιστωθούν οποιαδήποτε ελαττώµατα ο ανάδοχος ειδοποιούµενος σχετικά από το Μ.Τ.Π.Υ. υποχρεώνεται στη αποκατάσταση τους Τα αποτελέσµατα των πιο πάνω εργασιών και η αξιολόγηση-ερµηνεία (αξιοπιστία και στατιστική τους) τους θα εκδοθούν από τον ανάδοχο ή το αναγνωρισµένο εργαστήριο πιστοποιηµένο από το κράτος για την εκτέλεσή τους. Τα αποτελέσµατα θα παραδίδονται και σε ηλεκτρονική µορφή Ο ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τις βλάβες που προκλήθηκαν από τις πιο πάνω εργασίες επαναφέροντας τα βλαβέντα σηµεία στην προ των επεµβάσεων κατάσταση. 3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Η διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται σε τριάντα (30) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σχετικής σύµβασης Σε ότι αφορά στην εκπρόθεσµη εκτέλεση των εργασιών το Μ.Τ.Π.Υ. δικαιούται να δεχτεί την παραλαβή εκπρόθεσµα µεν, αλλά µε την επιβολή ποινικής ρήτρας κατ αναλογία του άρθρου 32 του Π.. 118/07 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», εφ όσον η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου Η παράβαση κάποιου από τους όρους του παρόντος συνεπάγεται πλην της επιβολής ποινικής ρήτρας και των λοιπών κυρώσεων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 118/07 (έκπτωση, κλπ.). 4.- ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του διαγωνισµού γίνεται από το Σ του ΜΤΠΥ. Το αποτέλεσµα του διαγωνισµού γνωστοποιείται σ αυτόν που θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός µε έγγραφο και ο οποίος υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών να προσέλθει στα γραφεία του ΜΤΠΥ για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Σελίδα 6 από 7

7 5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ Η δαπάνη για την εκτέλεση της σύµβασης θα καταβληθεί στον ανάδοχο ΕΦ ΑΠΑΞ µετά την ολοκλήρωση της σύµβασης και την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών από αρµόδια επιτροπή που θα ορίσει το ΜΤΠΥ. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα συντελεστεί εντός 10 ηµερών από την έγγραφη ενηµέρωση από τον ανάδοχο ότι ολοκλήρωσε τις εργασίες που προβλέπονται στη σύµβαση Οι υπέρ του ηµοσίου κρατήσεις που επιβάλλονται στη δαπάνη εκτέλεσης της σύµβασης είναι : i. 8% Προκαταβλητέος Φόρος ii. 3,072% ΜΤΠΥ ( κράτηση 3% υπέρ ΜΤΠΥ πλέον χαρτόσηµο 2% επί της κράτησης πλέον ΟΓΑ 20% επί χαρτοσήµου.) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΟΥ ΜΤΠΥ ΠΕΡΡΑΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Σελίδα 7 από 7

1- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1- ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες : Π.Γκiόκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

επί της Πλατείας Συντάγµατος του καταστήµατος ιδιοκτησίας του ΜΤΠΥ που βρίσκεται επί των οδών Μητροπόλεως, Νίκης και Πλ. Συντάγµατος».

επί της Πλατείας Συντάγµατος του καταστήµατος ιδιοκτησίας του ΜΤΠΥ που βρίσκεται επί των οδών Μητροπόλεως, Νίκης και Πλ. Συντάγµατος». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

11.808,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 18/12/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 117648 ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Π.Γκiόκας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy.

Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500095 FAX : 210 3251014 E mail : mtpy@mtpy. 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 19-10- 2010 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αριθ.Πρωτ 27233 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500095-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500095-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 15/11/2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 103540 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ Π.Χ.Π. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 9.12.2014 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 3734 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Α Α= - ΝΠ - Ταχ. /νση. Παπαρηγοπούλου 7 546 30 Θες/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αθήνα :13/02/15 ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:12828 Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες: Στρόλογγας Χ, Γκιόκας Π. Τηλέφωνο:2131500116, 2131500117 Τηλεομοιοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Αθήνα: 16/12/2009 Aρ. Πρωτ.: 45376 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. Αθήνα: 16/12/2009 Aρ. Πρωτ.: 45376 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Αθήνα: 16/12/2009 Aρ. Πρωτ.: 45376 Ταχ. /νση : Λυκούργου 12 105 51 Αθήνα Πληροφορίες :Στρόλογγας Χρήστος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ «Εγκατάσταση επεξεργασίας και έργα διάθεσης λυµάτων ονούσας (Ν2200)» 2.204.000,00 ευρώ Απρίλιος 2013 K:\N2200\cons\tefhi\MAPS.doc N2200/5245 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Γ ΚΑΙ Α ΤΗΣ Γ.Γ.Α. & Ν.Π. ΣΤΗ MΥΤΙΛΗΝΗ /νση: Προγρ/των, Μελ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00

Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΡΓΟ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /ση : Ταχ. Κώδικας : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 8.410.000,00 ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η Ειδική αυτή Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ846907Κ-ΧΗ5. ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΔΑ: ΒΛΩ846907Κ-ΧΗ5. ΕΡΓΟ:ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΠΠΙ ΣΥΜΗΣ Σελίδα 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟ ΟΥ «ΑΝ ΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝ ΡΕΟΥ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (δ.δ. Ποταµιών)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ (δ.δ. Ποταµιών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ/ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ήµου Χερσονήσου ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995.

Α..Α.: 603ΖΟΡΕ1-22Τ. Τηλ. 210-5217327, 5217312-304 Fax: 210-5217315 2198/1994 & 2286/1995. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αθήνα, 04/08/2015 ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & KOINΩΝΙΚΗΣ ΩΝΙΚΗΣΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ: 274635 ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Αριθµ. ιακ:11/2015 Ε.Τ.Α.Α. Α..Α.:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Εισαγωγή Το έργο αναλύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΠΥΡΟΣ ΜΙΙΙ ΣΤΟ Μ.Τ.Π.

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΠΥΡΟΣ ΜΙΙΙ ΣΤΟ Μ.Τ.Π. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «Ν ο 88 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ» ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000,00 πλέον ΦΠΑ ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε»

Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε» Α Α: 9ΤΗΦ6-9Χ2 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Φ.835/26/3856 Σ. 412 Πειραιάς, 28 Αυγούστου 2015 Συνηµµένα: Παραρτήµατα«Α»,«Β»,«Γ»,,«Ε» ΘΕΜΑ : Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ137Λ6-Δ9Μ. Πάτρα, 8-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: 295029/7467. Προς: την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας

ΑΔΑ: ΒΛ137Λ6-Δ9Μ. Πάτρα, 8-11-2013 Αριθ. Πρωτ.: 295029/7467. Προς: την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα : Πανεπιστηµίου 254 : 261 10 : 2613613400 :Α Ψιλοβασιλόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Λυκούργου 12, ΤΚ 105 51, Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα