14PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "14PROC002498265 2014-12-22"

Transcript

1 14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Δημαρχείου Τ.Κ Πληροφ. : Δώρα Παπαδοπούλου Τηλ /50506 Φαξ / «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αρδευτικών αντλιοστασίων και υλικών αρδευτικών δικτύων Κατερίνης» (αριθ. μελέτης 19/2014) Αριθ. Πρωτ. Οικ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ O Αντιδήμαρχος Κατερίνης Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις: 1. Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α) 2. Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτ. «περί εκδόσεων του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ» (ΦΕΚ Β 185/ ) (ΕΚΠΟΤΑ) 3. Το Ν. 3463/2006 ( Φ.Ε.Κ. Α 114/2006 ) με τίτλο «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 4. Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α'/ «Νέα αρχιτεκτονικής αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης 5. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/ ) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ Την Υπ. Απόφαση Π1/2390 (ΦΕΚ 2677/Β/ ) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ» και την με αρ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων ΕΣΗΔΗΣ)» 7. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 14/Α/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 8. Την ΚΥΑ Π1/2380 (ΦΕΚ 3400/Β/ ) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Κ.Η.Μ.Δ.Σ. 9. Το άρθρο 84 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247/Α ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» 10. Το Ν. 3548/07 «Περί καταχωρήσεως δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»

2 11. Την Υπ. Απόφαση 12179/ (ΦΕΚ 1893/2014) «Καθορισμός ημερήσιων και 14PROC εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου καθώς και την τροποποιητική αυτής υπ. Απόφαση 14815/ (ΦΕΚ Β 2207/ ) 12. Τις διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ Α/160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 13. Το Ν. 4250/14 (ΦΕΚ 74/ τεύχος Α ):Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 14. Την αριθ. 19/2014 μελέτη για την: «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αρδευτικών αντλιοστασίων και υλικών αρδευτικών δικτύων Κατερίνης» προϋπολογισμού ,46 ευρώ εκτός του ΦΠΑ 15. Την αριθ. Π1/1419/ απόφαση της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών, Γεν. Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Υπ. Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με την οποία εγκρίθηκε και εντάχθηκε η ανωτέρω προμήθεια στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών έτους Την αριθ. 557/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της προμήθειας και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσής της με ανοιχτό διαγωνισμό. 17. Την αριθ. 818/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ψηφίστηκε η σχετική πίστωση ευρώ από τον Κ.Α του προϋπολογισμού οικ. έτους Την αριθ. 928/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία, εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού. 19. Την αριθ.61186/ απόφαση δημάρχου με θέμα: Ορισμός αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων μέχρι 28 Φεβρουαρίου ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή για την: «Προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αρδευτικών αντλιοστασίων και υλικών αρδευτικών δικτύων Κατερίνης» προϋπολογισμού ,46 ευρώ εκτός του ΦΠΑ (αριθ. μελέτης 19/2014) Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνει η προμήθεια των παρακάτω ειδών και ποσοτήτων και με τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται αναλυτικά στην μελέτη 19/2014. α/α α/α Τιμολογ. Είδος υλικού Άρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Ποσότητ α Τιμή Μονάδα ς Μερική Δαπάνη Ολική ΟΜΑΔΑ A: Αντλιτικά Συγκροτήματα

3 14PROC Υποβρύχια αντλία παροχής Q= 48 m3/h, μανομετρικού Η=129m, ισχύος Ν=40 ΗΡ, 6, 2900 RPM {Πολυβάθμια φυγοκεντρική κάθετης - κατακόρυφης τοποθέτησης} (Δ.Κ. Περίστασης) ΗΛΜ80 τεμ 1, , , Υποβρύχια αντλία παροχής Q= 50 m3/h, μανομετρικού Η=90m, ισχύος Ν=25 ΗΡ, 2900 RPM {Πολυβάθμια φυγοκεντρική κάθετης - κατακόρυφης τοποθέτησης} (Τ.Κ. Αρωνά) Αντλία επιφανειακή πολυβάθμια φυγοκεντρική οριζοντίου τύπου ενδ. Αποδόσεων Q=100m3/h, Η=125μ, Ν=75ΗΡ/50ΚW RPM {ενδ. οίκου KSB- VIOSEN ενδ.τύπου WKL 100/5} (Τ.Κ. Π.Κεραμίδι) Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας ισχύος Ν=25 ΗΡ 6 (κατακόρυφης τοποθέτησης) Τ.Κ. Αρωνά Υποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας ισχύος Ν=40 ΗΡ 6 (κατακόρυφης τοποθέτησης) Δ.Κ. Περίστασης ΗΛΜ80 ΗΛΜ80 ΗΛΜ80 ΗΛΜ80 τεμ 1, , ,00 τεμ 1, , ,00 τεμ , ,00 τεμ , , Αυτόματο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, ονομ. ισχύος τουλάχιστον m3/h με φλοτεροδιακόπτη, ΗΛΜ22 Τεμ. 1 81,00 81,00 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 18021,00 ΟΜΑΔΑ Β: Υδραυλικές Συσκευές Δικτύου Ατμοφράκτης (Επιστόμιο τύπου σαλίγκαρου/ίσιος) DN 150/125mm - 6"/5'' Χυτοσιδηρός ΡΝ 16 (βαρέως τύπου) φλαντζωτός ΗΛΜ84 Τεμ. 1,00 530,00 530,00

4 Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή (& τύπου F4) ΡΝ 16 χυτοσιδηρά GGG40 14PROC ΗΛΜ DN 50mm - 2" Τεμ. 1,00 50,00 50, DN 65/80mm - (2 &1/2)'' /3" Τεμ. 12,00 80,00 960, DN 100mm - 4" Τεμ. 8,00 100,00 800, DN 125mm - 5" Τεμ. 4,00 170,00 680, DN 150mm - 6" Τεμ. 2,00 200,00 400, DN 200mm - 8" Τεμ. 1,00 300,00 300, DN 250mm - 10" Τεμ. 1,00 360,00 360, Βάνα περιστροφική (ball valve) ορειχάλκινη 21/2 ΡΝ Βάνα περιστροφική (ball valve)ορειχάλκινη 3 ΡΝ ΗΛΜ11 ΗΛΜ11 τεμ 100,00 34, ,00 τεμ 30,00 41, , Κρουνός σφαιρικός ολικής ροής διατομής 2&1/2 ΡΝ ΗΛΜ11 τεμ 60,00 47, , Κρουνός σφαιρικός ολικής ροής διατομής 3 ΡΝ ΗΛΜ11 τεμ 30,00 65, , Κρουνός εκροής αντιπαγωτικός (κάνουλα σφαιρική γωνιακή / βρύση με χειρολαβή) Φ 1/2-3/4' ins, ορειχάλκινη ελαφρού/μεσαίου τύπου Βαλβίδα διακοπής Φ 1/2-3/4 "ins, κρουνός σφαιρικός ορειχάλκινος βαρέου τύπου,ολικής διατομής Δικλείδα τύπου πεταλούδας με μοχλό χυτοσιδηρή ΡΝ 16 ΗΛΜ11 ΗΛΜ11 ΗΛΜ85 Τεμ. 10,00 8,00 80,00 Τεμ. 15,00 15,00 225, DN 50mm - 2" τεμ 1,00 30,00 30, DN 65/80mm - (2 &1/2)'' /3" τεμ 4,00 40,00 160, DN 100mm - 4" τεμ 2,00 55,00 110,00

5 14PROC DN 125/150mm - 5''/6" τεμ 1,00 95,00 95, Υδρόμετρο /παλμικόηλεκτρονικό παροχόμετρο (με ηλεκτρονική καταγραφική συσκευή), PN16 χυτοσιδηρό GGG40 φλαντζωτό ΗΛΜ DN 80/100mm - 3/4" Τεμ. 1, , , DN 125/150mm - 5''/6" Τεμ. 1, , , Καπάκια τριγωνικά υδρομέτρων Ελαστικές μεμβράνες Τυπου HYDROSTOP Φ Ελαστικές μεμβράνες Τυπου HYDROSTOP Φ Ελαστικές μεμβράνες Τυπου HYDROSTOP Φ Ποτήρι Αναρρόφησης (Φίλτρο καθαρισμού ) τύπου "Ποδοβαλβίδας" DN 125/150mm - 5/6" PN16 χυτοσιδηρό φλαντζωτό ΗΛΜ87 ΗΛΜ8 ΗΛΜ8 ΗΛΜ8 ΗΛΜ12 Τεμ. 10,00 11,00 110,00 Τεμ. 2,00 108,00 216,00 Τεμ. 2,00 175,00 350,00 Τεμ. 2,00 260,00 520,00 Τεμ. 1,00 550,00 550, Ποτήρι αναρροφήσεως φλαντζωτό χυτοσιδηρό DN125 ΗΛΜ12 Τεμ. 1,00 495,00 495, Ποτήρι αναρροφήσεως φλαντζωτό χυτοσιδηρό DN150 ΗΛΜ12 Τεμ. 1,00 630,00 630, Φίλτρο καθαρισμού αρδευτικού ύδατος τύπου "Υ" DN 125/150mm - 6" PN16 χυτοσιδηρό GG25/GGG40 φλαντζωτό Φίλτρο καθαρισμού αρδευτικού ύδατος τύπου "Υ" DN 80/100mm - 3/4" PN16 χυτοσιδηρό GG25/GGG40 φλαντζωτό Τεμάχιο Εξάρμωσης DN 80/100mm - 3/4" PN16 (εξαρμωτικός σύνδεσμος μικρής ή μεγάλης διαδρομής) χυτοσιδηρό GGG40/ GG25 φλαντζωτό ΗΛΜ12 ΗΛΜ12 ΗΛΜ1 Τεμ. 1,00 300,00 300,00 Τεμ. 1,00 230,00 230,00 Τεμ. 1,00 100,00 100,00

6 Τεμάχιο Εξάρμωσης DN 125/150mm - 5/6" PN16 (εξαρμωτικός σύνδεσμος μικρής ή μεγάλης διαδρομής) χυτοσιδηρό GGG40/ GG25 φλαντζωτό 14PROC Διαστολικός σύνδεσμος συνθετικού ελαστικού τύπου EPDM (Αντιδονητικό - Αντικραδασμικό) DN 125/150mm - 5/6" 16 ΑΤΜ φλαντζωτός χυτοσιδηρός/χαλύβδινος Ελαστικό Αντικραδασμικό τύπου NEOPRENE DN 80/100mm - 3/4" ΡΝ16 φλαντζωτό χυτοσιδηρό/χαλύβδινο ΗΛΜ1 ΗΛΜ8 ΗΛΜ8 Τεμ. 1,00 170,00 170,00 Τεμ. 1,00 200,00 200,00 Τεμ. 1,00 155,00 155, Βαλβίδα αντεπιστροφής ελατηρίου DN 100/150mm - 4/6" ΡΝ16 φλαντζωτή χυτοσιδηρά ΗΛΜ12 Τεμ. 1,00 520,00 520, Βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης Τυπου HYDROSTOP φλαντζωτή χυτοσιδηρά DN100 16ATM Βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης Τυπου HYDROSTOP φλαντζωτή χυτοσιδηρά DN125 16ΑΤΜ Βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης Τυπου HYDROSTOP φλαντζωτή χυτοσιδηρά DN150 16ATM ΗΛΜ12 ΗΛΜ12 ΗΛΜ12 Τεμ. 1,00 260,00 260,00 Τεμ. 1,00 365,00 365,00 Τεμ. 1,00 425,00 425, Βαλβίδα αντεπιστροφής φλαντζωτή χυτοσιδηρά Τυπου HYDROSTOP DN200 16ATM ΗΛΜ12 Τεμ. 1,00 815,00 815, Κλαπέ αντεπιστροφής αιωρούμενου δίσκου φλαντζωτό -χυτοσιδηρό PN 10/16 DN 125/150 ΗΛΜ12 Τεμ. 1,00 210,00 210, Βαλβίδα διατήρησης (σταθερής) πίεσης τύπου Α/Υ- 30 (Αντιπληγματική ταχείας εκτόνωσης - υπερπίεσης) διπλού θαλάμου DN 50/65mm - 2/2 &1/2" 16ΑΤΜ φλαντζωτή χυτοσιδηρά ΗΛΜ84 Τεμ. 2,00 550, ,00

7 Βαλβίδα διατήρησης (σταθερής) πίεσης τύπου Α/Υ- 30 (Αντιπληγματική ταχείας εκτόνωσης - υπερπίεσης) διπλού θαλάμου DN 80/100mm - 3/4" 16ΑΤΜ φλαντζωτή χυτοσιδηρά Αεροξαγωγός - βαλβίδα τετραπλής ενέργειας DN 50mm - 2" 16ΑΤΜ φλαντζωτή χυτοσιδηρά GGG40/25 14PROC ΗΛΜ84 ΗΛΜ1 Τεμ. 1,00 820,00 820,00 Τεμ. 1,00 90,00 90, Αεροξαγωγός - βαλβίδα τετραπλής ενέργειας DN 80/100mm - 3/4" 16ΑΤΜ φλαντζωτή χυτοσιδηρά GGG40/25 ΗΛΜ1 Τεμ. 1,00 180,00 180, ΗΛΜ 83 Μειωτής πιέσεως ρευστού μονού θαλάμου DN 65mm - 2&1/2" 16ΑΤΜ κοχλιωτός χυτοσιδηρός GGG40/25 Ελαστικό δακτύλιος στεγανότητας παρέμβυσμα έδρας φλαντζών πάχους S = 3mm/4mm/5mm τύπου EPDM (υδραυλικών συσκευών & σωληνώσεων) ΗΛΜ84 Τεμ. 1,00 190,00 190, DN 50mm(2") DN 100mm (4") ΗΛΜ08 Τεμ. 210,00 1,70 357, DN 125mm (5") DN 150mm (6") ΗΛΜ08 Τεμ. 100,00 3,50 350, DN 200mm (8") DN 250mm (10") ΗΛΜ08 Τεμ. 100,00 4,50 450, Μανόµετρο τύπου γλυκερίνης Φ63mm Κάτω Ουρά (κλίμακας 0 16/25 bar ) ΗΛΜ31 Τεμ. 15,00 15,00 225, Κενόμετρο Φ100 ΗΛΜ31 Τεμ. 1,00 40,00 40, Μανοθερμόμετρο Φ70, 16bar,120oC ΗΛΜ31 Τεμ. 1,00 15,00 15, Ηλεκτρονική αυτόματη υδροληψία με μειωτή πίεσης DN 100mm (4") 16 ΑΤΜ ΗΛΜ87 Τεμ. 1,00 990,00 990,00 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 28547,00 ΟΜΑΔΑ Γ: Σωληνώσεις υδραυλικών δικτύων

8 Σ Χ Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή τύπου Μάννεσμαν οποιασδήποτε διαμετρου DN σε mm και οποιουδήποτε πάχους σε mm Βαρέου Τύπου Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή τύπου Μάννεσμαν Φ114,3mm ελάχιστου πάχους S=3,6mm Βαρέου Τύπου Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή τύπου Μάννεσμαν Φ139,7 mm ελαχιστου πάχους S=5,6mm Βαρέου Τύπου Χαλυβδοσωλήνας μαύρος χωρίς ραφή τύπου Μάννεσμαν Φ168,3 mm ελαχιστου πάχους S=5,6mm Βαρέου Τύπου 14PROC Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1/2" ins Πράσινη Ετικέτα 16 bar ΗΛΜ 006 ΗΛΜ 006 ΗΛΜ 006 ΗΛΜ 006 ΗΛΜ 005 Kgr 110,00 3,80 418,00 m 6,00 38,00 228,00 m 6,00 54,00 324,00 m 6,00 69,00 414,00 m 10,00 6,00 60, Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3/4" ins Πράσινη Ετικέτα 16 bar ΗΛΜ 05 m 10,00 7,50 75, ΥΔΡ ΣΧΕΤ Γωνία/μούφα/ μαστός θυλική ή αρσενικη Διαμέτρου 1/2" ins ή αντιστ. διαστ. Γωνία/μούφα/ μαστός θυλική ή αρσενικη Διαμέτρου 3/4" ins ή αντιστ. διαστ. Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC- U.Ονομαστικής πίεσης 10-12,5at Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm ΗΛΜ 05 ΗΛΜ 05 ΥΔΡ Τεμ. 10,00 0,50 5,00 Τεμ. 10,00 0,80 8,00 μμ 12 2,9 34, ΥΔΡ ΣΧΕΤ Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm ΥΔΡ μμ , ΥΔΡ ΣΧΕΤ Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm ΥΔΡ μμ ,5 6500,00

9 ΥΔΡ ΣΧΕΤ PROC ΥΔΡ ΣΧΕΤ ΥΔΡ ΣΧΕΤ ΥΔΡ ΣΧΕΤ ΥΔΡ ΣΧΕΤ ΥΔΡ ΣΧΕΤ ΥΔΡ ΣΧΕΤ Ονομαστικής διαμέτρου D 125 mm Ονομαστικής διαμέτρου D140 mm Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm Ονομαστικής διαμέτρου D200mm Ονομαστικής διαμέτρου D225mm Ονομαστικής διαμέτρου D250mm Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC- U.Ονομαστικής πίεσης 16 at Ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ μμ ,5 9350,00 μμ ,00 μμ 60 12,2 732,00 μμ ,00 μμ ,00 μμ ,00 μμ 18 5,00 90, Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm ΥΔΡ μμ 60 6,00 360, ΥΔΡ ΣΧΕΤ ΥΔΡ ΣΧΕΤ ΥΔΡ ΣΧΕΤ ΥΔΡ ΣΧΕΤ Ονομαστικής διαμέτρου D110 mm Ονομαστικής διαμέτρου D125mm Ονομαστικής διαμέτρου D140 mm Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ μμ 24 8,00 192,00 μμ 24 11,00 264,00 μμ 24 13,00 312,00 μμ 24 15,50 372, ΥΔΡ ΣΧΕΤ Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm ΥΔΡ μμ 12 24,00 288, ΥΔΡ ΣΧΕΤ Ονομαστικής διαμέτρου D225 mm ΥΔΡ μμ 12 30,00 360,00

10 ΥΔΡ ΣΧΕΤ ΥΔΡ ΣΧΕΤ ΥΔΡ ΣΧΕΤ ΥΔΡ ΣΧΕΤ PROC ΥΔΡ ΣΧΕΤ ΥΔΡ ΣΧΕΤ ΥΔΡ ΣΧΕΤ ΥΔΡ ΣΧΕΤ ΥΔΡ ΣΧΕΤ ΥΔΡ ΣΧΕΤ ΥΔΡ ΣΧΕΤ ΥΔΡ ΣΧΕΤ Ονομαστικής διαμέτρου D250 mm Ονομαστικής διαμέτρου D280 mm Ονομαστικής διαμέτρου D315 mm Ονομαστικής διαμέτρου D355 mm Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 12,5 atm Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 12,5 atm Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 12,5 atm Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 12,5 atm Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 16 atm Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 16 atm Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ΡΝ 16 atm Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ ΥΔΡ μμ 12 39,00 468,00 μμ 12 50,00 600,00 μμ 12 61,00 732,00 μμ 12 72,00 864,00 μμ 100 5,00 500,00 μμ 100 7,00 700,00 μμ , ,00 μμ 50 12,00 600,00 μμ 100 7,20 720,00 μμ , ,00 μμ 50 13,80 690,00 μμ 12 16,20 194,40

11 ΥΔΡ ΣΧΕΤ PROC Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 16 atm ΥΔΡ μμ 12 20,33 243,96 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 42933,16 ΟΜΑΔΑ Δ: Ειδικά τεμάχια-φλάντζες & εξαρτήματα Ειδικά τεμάχια (συστολές - συναρμογές - κώνοι,καμπύλες - γωνίες, ταύ,σταυρός - διπλά ταυ, πώματα,ενωτικά ακραία, ενωτικά 2 φλαντζών - προεκτάσεις κλπ) χυτοσίδηρά GGG40/GG25 ή χαλύβδινα 16ΑΤΜ ( φλανζωτά ή αμφιφλαντζωτά ή ευθέων άκρων ή με κεφαλές ή μεικτά ) ΗΛΜ01 50% ΗΛΜ06 50% kg 100 2,20 220,00 44 ΗΛΜ1 1 Συστολή PN10/16 χυτοσιδηρή ή χαλύβδινη φλαντζωτή ΗΛΜ Φ80Χ50 60/65mm Τεμ. 2 37,00 74, Φ100Χ50 80mm Τεμ. 4 45,00 180, Φ125Χ50 100mm Τεμ. 3 51,00 153, Φ150Χ50 125mm Τεμ. 2 58,00 116, Φ200Χ mm Τεμ ,00 114, Φ250Χ mm Τεμ ,00 140,00 45 ΗΛΜ Ταυ ΡΝ10/16 χυτοσιδηρό ή χαλύβδινο φλαντζωτό Φ60/65 80Χ mm ΗΛΜ 001 Τεμ. 2 64,00 128, Φ100Χ50 100mm ΡΝ10/16 Τεμ. 3 74,00 222, Φ125Χ80 125mm Τεμ ,00 200, Φ150Χ80 150mm ΡΝ10/16 Τεμ ,00 248, Φ200Χ mm Τεμ ,00 165,00

12 14PROC ΗΛΜ1 3 ΗΛΜ1 4 Σταυρός - διπλό ταυ Φ80 125X50 125mm ΡΝ10/16 χυτοσιδηρό ή χαλύβδινο φλαντζωτό Καμπύλη (γωνία) ΡΝ10/16 45 ή 90 μοιρών χυτοσιδηρή ή χαλύβδινη φλαντζωτή ΗΛΜ 001 ΗΛΜ 001 Τεμ ,00 100, Φ50 60/65 Τεμ. 1 38,00 38, Φ ΡΝ10/16 Τεμ. 4 46,00 184, Φ125 ΡΝ10/16 Τεμ. 2 85,00 170, Φ150 ΡΝ10/16 Τεμ ,00 120, Φ200 ΡΝ10/16 Τεμ ,00 180,00 48 ΗΛΜ1 5 Ενωτικά θηλυκά ή αρσενικά για PVC ΡΝ10/16 χυτοσιδηρά ΗΛΜ Φ75Χ60-65 Τεμ ,50 330, Φ90Χ80 Τεμ ,00 190, Φ110Χ100 Τεμ ,00 220, Φ125Χ125 Τεμ. 6 33,00 198, Φ140Χ125 Τεμ. 6 35,00 210, Φ160Χ150 Τεμ. 6 39,00 234, Φ200Χ200 Τεμ. 2 62,00 124, Φ225Χ200 Τεμ. 2 69,00 138,00 49 ΝΑ1 Ζιμπώ μακρύλαιμα για PVC/PE χυτοσιδηρά πλήρες ΗΛΜ Φ63 Τεμ ,00 216, Φ75 Τεμ ,50 585, Φ90 Τεμ ,00 792, Φ110 Τεμ , , Φ125 Τεμ ,50 402, Φ140 Τεμ ,00 912, Φ160 Τεμ ,00 792, Φ200 Τεμ. 6 64,00 384, Φ225 Τεμ. 1 81,00 81, Φ250 Τεμ. 1 92,00 92, Φ280 Τεμ ,00 105, Φ315 Τεμ ,00 492,00 50 ΝΑ2 Μάνσον PVC ΡΝ10/16 ΗΛΜ Φ75 Τεμ. 20 9,50 190,00 0,00

13 Φ90 Τεμ ,50 375,00 14PROC Φ110 Τεμ ,50 370, Φ125 Τεμ. 2 25,00 50,00 51 ΝΑ3 Ηλεκτρομούφες πολυαιθυλενίου ΡΕ100 ΡΝ16 ΗΛΜ Φ90 Τεμ. 10 8,50 85, Φ110 Τεμ. 10 9,50 95,00 52 ΝΑ4 Ηλεκτρογωνίες ΡΝ16 ΡΕ μοιρών ΗΛΜ Φ90 Τεμ ,00 240, Φ110 Τεμ ,00 350,00 53 ΝΑ5 Ηλεκτροτάφ ΡΝ16 ΡΕ100 ΗΛΜ Φ90 Τεμ ,00 280, Φ110 Τεμ. 4 36,00 144,00 54 ΝΑ6 Αρσενικό επιστόμιο με μαστό και αρπάγη (γαλβανισμένο) τύπου BAUER ΗΛΜ Φ70Χ2& 1/2 Τεμ ,50 825, Φ89Χ3 Τεμ ,50 215,00 55 ΝΑ7 56 ΝΑ8 Θηλυκό πώμα με ελαστικό δακτύλιο Φ70 τύπου BAUER (γαλβανισμένο) Εξάρτημα μετάβασης Φ90Χ3 (μούφα για PE) ΡΝ16 αρσεν.σπείρωμα (ορειχάλκινο) ΗΛΜ 05 ΗΛΜ 04 Τεμ. 20 4,00 80,00 Τεμ. 4 98,00 392,00 57 ΝΑ9 Λάστιχο κεφαλής επιβίβασης (για Ενωτικά θηλυκά ή αρσενικά) ΗΛΜ Φ75 Τεμ. 20 1,50 30, Φ90 Τεμ. 20 2,00 40, Φ110 Τεμ. 20 2,20 44, Φ125 Τεμ. 20 2,70 54, Φ140 Τεμ. 10 3,50 35, Φ160 Τεμ. 10 4,00 40, Φ200 Τεμ. 10 5,60 56,00 58 ΝΑ10 Ελαστικός δακτύλιος (παρέμβυσμα) υδραυλικών σωλήνων και εξαρτημάτων ΗΛΜ Φ63 Τεμ. 50 0,40 20, Φ75 Τεμ. 50 0,50 25,00

14 Φ90 Τεμ ,70 70,00 14PROC Φ Τεμ ,90 90, Φ125 Τεμ. 50 1,20 60, Φ140 Τεμ. 30 1,50 45, Φ160 Τεμ. 20 2,00 40, Φ200 Τεμ. 20 2,50 50, Φ225 Τεμ. 10 4,00 40, Φ250 Τεμ. 10 4,50 45,00 59 ΝΑ11 Κολλάρο για σωλήνες PVC πλήρης (σέλα) χυτοσιδηρό (με ελαστικό δακτύλιο,βίδες & περικόχλια),διαστάσεων ΗΛΜ Φ63 Τεμ. 2 6,00 12, Φ75 Τεμ. 2 7,00 14, Φ90 Τεμ. 2 7,50 15, Φ110 Τεμ. 2 8,50 17, Φ125 Τεμ. 2 9,00 18, Φ140 Τεμ. 2 10,80 21, Φ160 Τεμ. 2 13,00 26, Φ200 Τεμ. 2 21,50 43, Φ225 Τεμ. 2 28,00 56, Φ250 Τεμ. 2 33,00 66, Φ315 Τεμ. 5 40,00 200,00 60 ΝΑ12 Παροχές υπογείου δικτύου υδροληψίας (90 ΗΛΜ 05 εκ. μπαστούνι θυληκό PVC - πάσο,πάχος σωλήνα 4mm) Φ75 Χ2& 1/2'' Τεμ. 2 38,00 76, Φ 90 Χ2& 1/2'' -3" Τεμ. 2 49,00 98,00 61 ΝΑ13 Φ 110 Χ 3" Τεμ. 2 55,00 110,00 Ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό ΡΕ διαμέτρου ΗΛΜ Φ75 Τεμ. 4 7,00 28, Φ90 Τεμ. 4 11,00 44, Χαλύβδινη φλάντζα "συγκόλλησης" 16ΑΤΜ (με λαιμό / περαστές / βιδωτές / τόρνου /κολλητές / τυφλές ) ΗΛΜ DN 50-65mm (2"-2&1/2") Τεμ. 2 15,00 30, DN 80mm (3") Τεμ. 2 24,00 48, DN mm (4-5") Τεμ. 2 35,00 70, DN 150mm (6") Τεμ. 2 45,00 90, DN 200mm (8") Τεμ. 2 60,00 120, DN 250mm (10") 1 70,00 70,00 63 ΝΑ14 Χαλύβδινη φλάντζα τόρνου DIN2576 ΗΛΜ Φ65-80 Τεμ. 5 9,00 45, Φ100 Τεμ. 5 10,00 50, Φ125 Τεμ. 5 16,00 80, Φ150 Τεμ. 5 21,00 105,00

15 Φ200 Τεμ. 4 28,00 112,00 14PROC ΝΑ15 Χαλύβδινη φλάντζα τυφλή DIN2527 ΗΛΜ Φ65-80 Τεμ. 1 10,00 10, Φ100 Τεμ. 1 11,00 11, Φ125 Τεμ. 1 18,50 18, Φ150 Τεμ. 1 25,50 25, Φ200 Τεμ. 1 34,50 34,50 65 ΝΑ16 Βίδα εξάγωνη χαλύβδινη γαλβ. ΗΛΜ Χ60 Τεμ ,70 70, Χ70 Τεμ ,00 300, Χ80 Τεμ ,20 120, Χ80 Τεμ ,60 160,00 66 ΝΑ17 Περικόχλια χαλύβδινα γαλβανισμένα ΗΛΜ ,0 Τεμ. 10 0,13 1, ,0 Τεμ ,17 51, ,5 Τεμ ,28 28, Ειδικά στηρίγματα σωλήνων γαλβανισμένα ή χαλύβδινα (με λάστιχο & ντίζα/βίδα ) ΗΛΜ Φ80 (3'') - 100mm (4") Τεμ. 5 4,00 20, Φ125 (5'')- 150mm (6") Τεμ. 5 9,00 45, Φ200mm (8'') Τεμ. 5 14,00 70,00 68 NA18 Σαλαμάστρα (τεφλόν) ΗΛΜ Φ6ΜΜ μ. 10 6,00 60, Φ8ΜΜ μ. 20 8,00 160, Φ10ΜΜ μ ,00 200, Φ12ΜΜ μ ,00 140,00 69 NA19 Κόμπλερ Βαρέου Τύπου (Ανταλλακτικά λάστιχα ) ΗΛΜ Νο4-5-6 τεμ 24 6,00 144, Νο7-8-9 τεμ 24 8,00 192,00 70 NA20 Μηχανικός στυπιοθλίπτης ΑΤ ΗΛΜ Φ12-14 τεμ 4 15,00 60,00

16 14PROC Φ20 τεμ 8 18,00 144,00 71 ΝΑ21 ΟΜΑΔΑ Ε: Λιπαντικά & συναφή υλικά - ρουλεμάν Σφαιριοτριβής ενδεικτικού τύπου (ένσφαιρα ρουλεμάν βαθαίως ή διαφορετικού τύπου αύλακος) ΗΛΜ SKF63052Z τεμ 4 17,00 68, SKF63062Z τεμ 4 23,00 92, SKF63082Z τεμ 4 45,00 180, SKF63092Z τεμ 4 50,00 200, SKF6310C3 τεμ 2 60,00 120, ΝΑ22 SKF6314C3 (Τ.Κ. Μοσχοχωρίου) Λιπαντικό τύπου (για αντλίες) ΗΛΜ 30 τεμ 2 330,00 660, SAE-10W lt 15 4,00 60, SAE-30W lt 5 4,00 20, SAE10-50W lt 1 5,50 5,50 73 ΝΑ23 Βαλβολίνη SAE-90W ΗΛΜ 30 (για μειωτήρεςυδραυλική χρήση) lt 1 5,00 5,00 74 ΝΑ24 Αντισκωριακό λιπαντικό σπρέι 400ml ΗΛΜ 30 τεμ 10 6,50 65,00 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 18497,40 75 ΝΑ25 Αντισκωριακό σπρέι 7 χρήσεων 400ml ΗΛΜ 30 τεμ 4 4,20 16,80 76 ΝΑ26 Σπρέι γράσου 300ml ΗΛΜ 30 τεμ 5 5,00 25,00 77 ΝΑ27 Δοχείο γράσου λιθίου συσκευασία 1Kgr ΗΛΜ 30 τεμ 1 24,00 24,00 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.541,30 ΟΜΑΔΑ Ζ : ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΕΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ Ρυθμιστής στροφών- Ασύγχρονος μετατροπέας συχνότητας κινητήρων (INVERTER ) 3Φ ισχύος 55ΚW/125A, Un= V A.C. } (Δ.K. Λόφου) ΗΛΜ 86 Τεμ , ,00

17 Ρυθμιστής στροφών- Ασύγχρονος μετατροπέας συχνότητας κινητήρων (INVERTER ) 3Φ ισχύος 90ΚW/180A, Un= V A.C. με αντιστοίχων διαστάσεων Eξωτερικό Ηλεκτρικό Πίνακα DKP τύπου επεκτάσιμου πεδίου {για αντλιτικό συγκρότημα 100ΗΡ R.P.M. 400V 50ΗΖ } (T.K. Λαγόραχης) Τηλεχειριζόμενος τριπολικός Αεροδιακόπτης ισχύος 5,5 KW/400V (Αυτόματος ηλεκτρονόμος - ρελέ) Τηλεχειριζόμενος τριπολικός Αεροδιακόπτης ισχύος 7,5 KW/400V (Αυτόματος ηλεκτρονόμος - ρελέ) Τηλεχειριζόμενος τριπολικός Αεροδιακόπτης ισχύος 11 KW/400V (Αυτόματος ηλεκτρονόμος - ρελέ) Τηλεχειριζόμενος τριπολικός Αεροδιακόπτης ισχύος 15 KW/400V (Αυτόματος ηλεκτρονόμος - ρελέ) Τηλεχειριζόμενος τριπολικός Αεροδιακόπτης ισχύος 18,5 KW/400V (Αυτόματος ηλεκτρονόμος - ρελέ) Τηλεχειριζόμενος τριπολικός Αεροδιακόπτης ισχύος 22 KW/400V (Αυτόματος ηλεκτρονόμος - ρελέ) Τηλεχειριζόμενος τριπολικός Αεροδιακόπτης ισχύος KW/400V(Αυτόματος ηλεκτρονόμος - ρελέ ) 14PROC ΗΛΜ 86 ΗΛΜ 51 ΗΛΜ 51 ΗΛΜ 51 ΗΛΜ 51 ΗΛΜ 51 ΗΛΜ 51 ΗΛΜ 51 Τεμ , ,00 Τεμ. 6 23,00 138,00 Τεμ. 6 34,00 204,00 Τεμ. 6 42,00 252,00 Τεμ. 6 69,00 414,00 Τεμ. 4 80,00 320,00 Τεμ ,00 420,00 Τεμ ,00 720, Τηλεχειριζόμενος τριπολικός Αεροδιακόπτης ισχύος 45 KW/400V(Αυτόματος ηλεκτρονόμος - ρελέ ) ΗΛΜ 51 Τεμ ,00 250,00

18 Τηλεχειριζόμενος τριπολικός Αεροδιακόπτης ισχύος KW/400V(Αυτόματος ηλεκτρονόμος - ρελέ ) 14PROC ΗΛΜ 51 Τεμ ,00 915, Τηλεχειριζόμενος τριπολικός Αεροδιακόπτης ισχύος 90 KW/400V(Αυτόματος ηλεκτρονόμος - ρελέ ) ΗΛΜ 51 Τεμ ,00 760, Βοηθητική επαφή αεροδιακόπτη εμπρόσθια ΝΟ/ΝC (ανοικτή ή κλειστή) ή Βοηθητικές επαφές πλαϊνές 1ΝΟ + ΝC ΗΛΜ 49 Τεμ. 10 4,00 40, Θερμικός ηλεκτρονόμος υπερφόρτισης περιοχής ρύθμισης 20 24Α ΗΛΜ 55 Τεμ. 2 38,00 76, Θερμικός ηλεκτρονόμος υπερφόρτισης περιοχής ρύθμισης 24 29Α ΗΛΜ 55 Τεμ. 1 53,00 53, Θερμικός ηλεκτρονόμος υπερφόρτισης περιοχής ρύθμισης 29 42Α ΗΛΜ 55 Τεμ. 1 58,00 58, Θερμικός ηλεκτρονόμος υπερφόρτισης περιοχής ρύθμισης 36 52Α ΗΛΜ 55 Τεμ. 1 65,00 65, Θερμικός ηλεκτρονόμος υπερφόρτισης περιοχής ρύθμισης 45 63Α ή 60 80Α Πιεστικό κομβίο με επαναφορά Φ22mm ( απλό/μονό STOP/START ) Πιεστικό κομβίο διπλό Φ22mm ( START-STOP τηλεχειρισμού αυτομάτων διακοπτών) & με ενδεικτική λυχνία πλήρης Επιλογικός διακόπτης Φ22mm δύο θέσεων 0- Ι με μακριά λαβή πλήρης Επιλογικός διακόπτης Φ22mm τριών θέσεων Ι - 0- ΙΙ με μακριά λαβή πλήρης ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 49 Τεμ. 1 71,00 71,00 Τεμ. 5 7,00 35,00 Τεμ. 8 17,00 136,00 Τεμ. 4 11,00 44,00 Τεμ. 2 15,00 30,00

19 Βυσματωτά ρελέ " τυπωμένου κυκλώματος" 8Α/230V A.C. 2 CO,230V A.C. πηνίο (Αυτόματος mini Διακόπτης τηλεχειριζόμενος βοηθητικών κυκλωμάτων) μετά βάσεως 14PROC Μικρορελέ (διαφόρων τύπων ως mini βοηθητικοί Διακόπτες τηλεχειριζόμενοι αέρος) ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 49 Τεμ ,00 110,00 Τεμ ,00 240, βάση ρελέ οκταπολική ή περισσότερων πόλων (με πόδια) Εξαεριστήρας (ανεμιστήρας εξαερισμού ελικοειδής) 500m³/h 230V A.C. με φίλτρο εισόδου & εξόδου ΙΡ55 (680m³/h άφιλτρο ) Θερμοστάτης εξαερισμού (προοδευτικής λειτουργίας) 230V A.C. ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 39 ΗΛΜ 49 Τεμ. 10 4,00 40,00 Τεμ ,00 220,00 Τεμ. 1 20,00 20, Βιομηχανικό ηλεκτρονικό Xρονικό ράγας min - sec χωρίς βάση (Καθυστέρηση διακοπής ρεύματος ΔΕΗ, χαμηλής πίεσης, εκκινησης/παύσης ΙΝΒΕΡΤΕΡ,Υ/Δ κλπ ) ΗΛΜ 49 Τεμ. 5 35,00 175, Βιομηχανικό ηλεκτρονικό Xρονικό Υ/Δ ράγας sec με 2 ΝΟ επαφές χωρίς βάση ΗΛΜ 49 Τεμ. 1 59,00 59, Xρονικό 0-20sec 220V ( ενδ. Οκταπολικό βυσματωτό) ΗΛΜ 49 Τεμ. 8 25,00 200, Ωρομετρητής αναλογικός (θύρας) Χρονοδιακόπτης 24ωρης λειτουργίας αναλογικός ή ηλεκτρονικός (εφεδρείας) Επιτηρητής τάσεως δικτύου με ρύθμιση χρόνου (ενδ. Οκταπολικός βυσματωτός) Επιτηρητής τάσεως δικτύου χωρίς βάση ΗΛΜ 31 ΗΛΜ 31 ΗΛΜ 50 ΗΛΜ 50 Τεμ. 2 25,00 50,00 Τεμ. 1 37,00 37,00 Τεμ ,50 459,00 Τεμ. 3 80,00 240,00

20 Αυτόματος διακόπτης ΗΛΜ 49 14PROC Ροής (αναρρόφησης Τεμ ,00 110,00 ) Σ Χ Σιδηροϊστός γαλβανισμένος 3"-4" με γάντζο Φλοτεροδιακόπτης ηλεκτρομηχανικός αναλογικός (με καλώδιο 5μ.) Επιτήρητης στάθμης αγώγιμων υγρών χωρίς βάση ΗΛΜ 5 ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 49 m 6 12,00 72,00 Τεμ. 7 25,00 175,00 Τεμ. 4 50,00 200, Επιτήρητης ελεγχόμενης στάθμης (ενδ. Οκταπολικός βυσματωτός) ΗΛΜ 49 Τεμ ,00 312, Σ Χ 119 ΝΑ ΝΑ ΝΑ30 Παθητικό Αισθητήριo πίεσης 2 αγωγών (Σήμα 4-20mA, πίεση 0-16 ή 10bar) Πιεζοστατικός διακόπτης - Αισθητήριo πίεσης (Σήμα 4-20mA, αντιστ. πίεση, ενδειξης στάθμης) Βαλβίδα ηλεκτρομαγνητική δύο θέσεων 3/4" ή 1/2" Μικρός Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής P.L.C.τύπου Zelio Logic ( ενδ. χαρακτηριστικά : πληκτρολόγιο, οθόνη LCD, V AC ή 24V AC, ψηφιακές επαφές 12 είσοδοι, 8 έξοδοι, με ΜΗ επεκτάσιμο ελεγκτή ) Σύστημα τηλεχειρισμού εμβέλειας 10km (ασύρματο αυτόματο έλεγχο δεξαμενής με πομπό & δέκτη με δυνατότητα ελέγχου 1 αντλίας) Σετ τηλεχειρισμού δεξαμενής αντλιοστασίου μίας αντλίας Σύστημα τηλεχειρισμού εμβέλειας 10km με Ηλιακό πάνελ ( ασύρματο αυτόματο έλεγχο δεξαμενής με πομπό & δέκτη με δυνατότητα ελέγχου 1 αντλίας ) Σετ τηλεχειρισμού αντλιοστασίου μίας ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 53 ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 49 Τεμ ,00 680,00 Τεμ ,00 180,00 Τεμ. 5 55,00 275,00 Τεμ ,00 230,00 Τεμ ,00 850,00 Τεμ , ,00

21 αντλίας με ηλιακό πάνελ 14PROC Μικροηλεκτρόδιο ενδεικτικά μήκους 10,5cm Φ16 τύπου KL Ηλεκτρόδια ΙΝΟΧ ενδεικτικά 1/4'' σπείρωμα μήκους 25-30cm Διαφορικός Πιεσοστάτης Υ.Π.-Χ.Π. κλίμακας 0-10 ή16bar (υψηλήςχαμηλής πίεσης) Πιεσοστάτης - πιεζοδιακόπτης 230V μονοφασικός αέρος (για αεροσυμπιεστή) κλίμακας 0-10 ή 16bar Πιεσοστάτης - πιεζοδιακόπτης 380V τριφασικός αέρος (για αεροσυμπιεστή) κλίμακας 0-10 ή 16bar ΗΛΜ31 ΗΛΜ31 ΗΛΜ 53 ΗΛΜ 53 ΗΛΜ 53 Τεμ. 16 3,00 48,00 Τεμ. 5 22,00 110,00 Τεμ. 4 55,00 220,00 Τεμ. 1 20,00 20,00 Τεμ. 1 30,00 30, Ενδεικτική λυχνία 250V εξωτερική (κυκλική)φ22 τύπου LED ΗΛΜ 60 Τεμ. 20 2,00 40, Μαχαιρωτή ασφάλεια Α μεγέθους ΝΗ02 μετά βάσεων ΗΛΜ 54 Τεμ. 6 19,00 114, Κάλυμμα προστασίας Γενικών Μαχαιρωτών ασφαλειών (PLEXIGLAS/ βακελίτη) ΗΛΜ 08 Τεμ. 3 7,00 21, Μαχαιρωτή ασφάλεια Α μεγέθους ΝΗ01 ΗΛΜ 54 Τεμ. 12 5,00 60, Μαχαιρωτή ασφάλεια Α μεγέθους ΝΗ00 ΗΛΜ 54 Τεμ. 10 3,00 30, Ασφαλειοθήκη ράγας μονοπολική εως 50A πλήρης ΗΛΜ 50 Τεμ. 2 6,00 12, Ασφαλειοαποζεύκτης τριπολικός εως 3X63A πλήρης Ασφαλειοαποζεύκτης τριπολικός 3X A μεγέθους ΝΗ00 με πλαίσιο ΗΛΜ 50 ΗΛΜ 50 Τεμ. 1 48,00 48,00 Τεμ. 1 45,00 45,00

22 14PROC Αυτόματος διακόπτης ισχύος (κλειστού τύπου) τριπολικός Ιn=160A, αντιστ. θερμική ρύθμιση,ιβ=18κα Ιμ=1.000Α, με ρυθμιζόμενα θερμικά& σταθερά μαγνητικά (ΦΩΤΙΣΜΟΥ) Αυτόματος διακόπτης ισχύος (κλειστού τύπου) τριπολικός Ιn=160A, αντιστ. θερμική ρύθμιση, Ιβ=50ΚΑ Ιμ=1.000Α, με ρυθμιζόμενα θερμικά& σταθερά μαγνητικά (ΑΝΤΛΙΑΣ ή ΙΝΒΕΡΤΕΡ) Αυτόματος διακόπτης ισχύος (κλειστού τύπου) τριπολικός Ιn=250A, αντιστ. θερμική ρύθμιση Α,Ιβ=50ΚΑ Ιμ=1.000Α, με ρυθμιζόμενα θερμικά& σταθερά μαγνητικά Μικροαυτόματος εκιννήσεως 3X40A τριπολικός ράγας Imax =6kA ΗΛΜ 50 ΗΛΜ 50 ΗΛΜ 50 ΗΛΜ 50 Τεμ. 1 80,00 80,00 Τεμ ,00 150,00 Τεμ ,00 270,00 Τεμ. 1 28,00 28, Μικροαυτόματος εκινήσεως 3X32A τριπολικός ράγας Imax =6kA (3Φ.πρίζα) ΗΛΜ 50 Τεμ. 2 25,00 50, Ασφάλεια συντηκτική τύπου NEOZED τριφασική έως 3X25 Α πλήρης Μικροαυτόματος μονοπολικός ράγας ον. εντάσεως έως 10 Α Imax =4,5kA για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών (ενδ.λυχνίες,ανεμιστήρα ς, συναγερμού, αντλίας,πυκνωτών, φωτισμού εσωτ. & εξωτ., βοηθητικά κυκλώματα) Μικροαυτόματος μονοπολικός ράγας εκιννήσεως ον. εντάσεως Α, Imax =6kA ΗΛΜ 54 ΗΛΜ 55 ΗΛΜ 55 Τεμ. 1 11,00 11,00 Τεμ. 16 4,00 64,00 Τεμ. 6 8,00 48,00 ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ Πολυόργανο Ηλεκτρονικό ( ψηφιακό ) πόρτας (Αμπερόμετρο - βολτόμετρο- ΗΛΜ 31 Τεμ ,00 260,00

23 Συχνόμετρο ) 14PROC Μ/Σ εντάσεως αντιστ.σχέσης /5Α ή 100/5( Ηλ. Αμπερομέτρου ) Μ/Σ χαμηλής τάσεως μονοφασικός 230V/48 24V, ισχύος 100VA,ΙΡ 20 ΗΛΜ 56 ΗΛΜ 56 Τεμ. 6 17,00 102,00 Τεμ. 1 50,00 50,00 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΚΑΛΩΔΙΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ Σωλήνας - Σπιράλ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό ενισχυμένο βαρέου τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος διαμέτρου Φ mm ΗΛΜ 41 m 80 0,70 56, ΣΧ Σ Χ ΣΧ Σωλήνας- Σπιράλ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό ενισχυμένο βαρέου τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος διαμέτρου Φ mm Σωλήνας- Σπιράλ ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό ενισχυμένο βαρέου τύπου, ορατός ή εντοιχισμένος διαμέτρου Φ50-63mm Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων 1-2"κλπ Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό Διαστ. 80Χ80mm ΗΛΜ 41 ΗΛΜ 41 ΗΛΜ 05 ΗΛΜ 41 m 100 1,50 150,00 m 30 3,00 90,00 m 6 5,00 30,00 Τεμ. 3 4,00 12, Σ Χ. Αγωγός τύπου NYΑF πολύκλωνος - Διατομής 1Χ1 1,5 mm2 ΗΛΜ 102 m 200 0,18 36, Καλώδιο τύπου NYY ορατό Μονοπολικό - Διατομής 1Χ16 mm2 ΗΛΜ 102 m 20 2,00 40, Καλώδιο τύπου NYY ορατό Μονοπολικό - Διατομής 1Χ25/35 mm2 ΗΛΜ 102 m 25 4,50 112, Καλώδιο τύπου NYY ορατό Μονοπολικό - Διατομής 1Χ50 mm2 ΗΛΜ 102 m 20 6,50 130,00

24 14PROC Ηλεκτρολυτικός χαλκός Μπάρών ή ζυγών 30Χ5 10mm Καλώδιο εύκαμπτο μπλεντάζ 2Χ1 ή 3Χ1mm2 (αισθητηρίου πίεσης) ΗΛΜ 07 ΗΛΜ 102 kg 10,00 18,00 180,00 m 30 0,80 24, Καλώδιο εύκαμπτο ή σκληρό τριπολικό τύπου NYY- J 3Χ 1,5 mm2 ΗΛΜ 102 m 30 0,70 21, Καλώδιο εύκαμπτο ή σκληρό τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 1,5 mm2 ΗΛΜ 102 m 50 1,10 55, Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 2,5 mm2 ΗΛΜ 102 m 100 1,20 120, Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 6 mm2 ΗΛΜ 102 m 40 2,60 104, Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό πολικό - Διατομής 4 Χ 2,5 mm2 ΗΛΜ 102 m 100 1,50 150, Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό πολικό - Διατομής 4 Χ 6 mm2 ΗΛΜ 102 m 50 3,40 170, Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό πολικό - Διατομής 4 Χ 10 mm2 ΗΛΜ 102 m 100 5,80 580, Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό πολικό - Διατομής 4 Χ 16 mm2 ΗΛΜ 102 m 100 8,00 800, Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό πολικό - Διατομής 4 Χ 25 mm2 ΗΛΜ 102 m 50 12,00 600, Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 mm2 Σχάρα - κανάλι καλωδίων από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα 100Χ50mm ΗΛΜ 102 ΗΛΜ 34 m 3 4,20 12,60 m 10 6,00 60,00

25 14PROC Πλαστικό κανάλι (PVC) διάτρητο Διατομής 40-60mmΧ60mm ηλεκτρικών γραμμών ΗΛΜ 08 m 15 2,00 30, ΣΧ Πλαστικό κανάλι PVC ηλεκτρικών γραμμών α)διατομής 15mmΧ15mm β)διατομής 25mmΧ25mm Φωτιστικό σώμα φθορισμού εξωτερικό στεγανό, επίμηκες 2Χ36 W με λαμπτήρες τύπου Τ5 απλό με κάλυμμα (πλήρης ) Φωτιστικό σώμα φθορισμού πίνακα εξωτερικό στεγανό επίμηκες με λαμπτήρα 1Χ54 W τύπου Τ5 (πλήρης) Φωτιστικό σώμα με λυχνία ατμών νατρίου Να υψηλής πιέσεως Ισχύος 150/70W & με βραχίονα (πλήρης) ΗΛΜ 08 ΗΛΜ 08 ΗΛΜ 059 ΗΛΜ 059 ΗΛΜ 103 0,00 m 10 1,50 15,00 m 10 2,00 20,00 Τεμ. 1 40,00 40,00 Τεμ. 1 30,00 30,00 Τεμ. 1 70,00 70, Φωτοκύτταρο εξωτερικό εντολοδότης τύπου μανιτάρι ΗΛΜ 49 Τεμ. 2 23,00 46, Φωτοκύταρρο στεγανό (φωτισμού) ΗΛΜ 49 Τεμ. 1 20,00 20, Αυτόματος Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός Εντάσεως 16 Α (ρελέ φωτισμού) ΗΛΜ 51 Τεμ. 1 15,00 15, ΣΧ Ρευματοδότης στεγανός εξωτερικός SCHUKO 16Α/230V με καπάκι πλήρης Ρευματοδότης ασφαλείας ράγας SCHUKO 16Α/230V πλήρης Ρευματοδότης ορατός βακελίτου 5Χ32 Α ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 49 ΗΛΜ 49 Τεμ. 1 12,00 12,00 Τεμ. 1 6,00 6,00 Τεμ. 1 15,00 15, Διακόπτης κομιτατέρ στεγανός εξωτερικός 6-10Α/230V πλήρης ΗΛΜ 49 Τεμ. 1 10,00 10,00

26 Ακροδέκτης μουφα ( μακαρόνι κως) & πρέσας από 16-70mm2 πρεσσαριστός Βαρέου τύπου 14PROC Ακροδέκτης πρέσσας ( κως ) από mm2 πρεσσαριστός Βαρέου τύπου Κλέμμες ράγας βιδωτές υψηλών ρευμάτων 35/50mm2 Κλέμμες ράγας βιδωτές μονής εισόδου - εξόδου 4mm2 ΗΛΜ 45 ΗΛΜ 45 ΗΛΜ 45 ΗΛΜ 45 Τεμ. 80 1,00 80,00 Τεμ. 10 2,00 20,00 Τεμ. 20 5,50 110,00 Τεμ. 25 0,40 10,00 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ,10 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΜΑΔΑ Η: ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΜ 19 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός, γομώσεως 2 kg, Πυροσβεστήρας ξήρας κόνεως τύπου Ρα ( ΑΒC ), οροφής, γομώσεως 6 kg πλήρης ΗΛΜ 19 ΗΛΜ 19 Τεμ. 2 50,00 100,00 Τεμ. 3 35,00 105, Φωτιστικό σώμα φθορισμού ασφαλείας, 1 λυχνία 6 W ΗΛΜ59 Τεμ. 4 22,00 88, Καλώδιο ΝΥΜΗΥ ΗΛΜ 46 εύκαμπτο τριπολικό 3Χ1mm 2 m 100 0,50 50,00 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 343,00 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Θ: ΑΝΤΙΚΛΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ & ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Πίνακας Συναγερμού ασφαλείας πλήρης ( ειδοποίησης παραβίασης με GSM) ΗΛΜ 052 Τεμ ,00 730, Πίνακας Συναγερμού ασφαλείας 6/8 ζωνών πλήρης ΗΛΜ 052 Τεμ ,00 220,00

27 Πληκτρολόγιο Πίνακα 14PROC Συναγερμού (με οθόνη ΗΛΜ 061 Τεμ. 1 80,00 80,00 LCD) ΗΛΜ Αυτόματος τηλεφωνητής συναγερμού/πυρανίχνευ σης δικτύου GSM με κεραία Αυτόνομη Φαροσειρήνα 125dB ( Εξωτερική με κέλυφος προστασίας ) Διακόπτης πιεστικού κομβίου (εξωτερικό χειροκίνητο μπουτόν πανικού) συναγερμού / πυρασφάλειας Μαγνητικός καρτοδιακόπτης στεγανός & μαγνητική κάρτα ( ενεργοποίησης - απενεργοποιήσης συναγερμού) ΗΛΜ 061 ΗΛΜ 062 ΗΛΜ49 ΗΛΜ49 Τεμ ,00 290,00 Τεμ ,00 100,00 Τεμ. 1 15,00 15,00 Τεμ. 1 30,00 30, ΗΛΜ62 1 Ανιxνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων (Ραντάρ) με βάση ΗΛΜ 062 Τεμ. 3 35,00 105, ΗΛΜ62 2 Θερμοδιαφορικός Ανιχνευτής 12V DC με βάση (οροφής) ΗΛΜ62 Τεμ. 1 45,00 45, ΗΛΜ62 3 Ανιχνευτής φωτοηλεκτρικός/ ορατού καπνού 12V DC με βάση (οροφής) ΗΛΜ62 Τεμ. 1 48,00 48, ΗΛΜ62 4 Ανιχνευτής θραύσης υαλοκρυστάλλων ΗΛΜ62 Τεμ. 1 55,00 55, Μαγνητική επαφή NC (1 ζεύγος Παγίδα πόρτας πλαστική / μεταλλική) ΗΛΜ 062 Τεμ. 4 6,00 24, Καλώδιο Συστήματος Συναγερμού με θωράκιση Διατομής 3X2X0,22mm2 (3 Ζευγών/μπλεντάζ) ΗΛΜ 048 m 30 1,50 45, Κυτίο διακλαδώσεως πλαστικό 80mmΧ80mm ή στρόγγυλο Φ70mm ασθενών ρευμάτων (με καπάκι) ΗΛΜ 41 Τεμ. 4 4,00 16, ΗΛΜ 58 Μπαταρίες Μολύβδου κλειστού τύπου 12 V /2,2-7Αh (συναγερμού & ασύρματου τηλεχειρισμού) ΗΛΜ 58 Τεμ. 2 19,00 38,00

28 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΗΛΜ 56 ΗΛΜ PROC ΤΑΣΗΣ (UPS) ON Τεμ. 1 60,00 60,00 LINE ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.901,00 ΟΜΑΔΑ Ι: ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Μονοπολικός απαγωγέας υπερτάσεων προστασίας κρουστικών ρευμάτων κεραυνού & υπερτάσεων Κλάσης Τ2 & Ν-PE (φάσεων & ουδετέρου) με αποσπώμενο φυσίγγιο & ένδειξη κατάστασης λειτουργίας (φορτίων) Ιmax=70ΚΑ, Up=1,5kV, 8/20μS Μονοπολικός Απαγωγέας υπερτάσεων γραμμών ηλεκτρονικών δικτύων (ευαίσθητων ηλεκτρονικών συσκευών (0)4 20mA - αισθ. Πίεσης ) με αποσπώμενο φυσίγγιο Μικροαυτόματος μονοπολικός ράγας ον. εντάσεως 32 Α εκκινήσεως, 6kA ( Προστασίας συστήματος από βραχυκύκλωμα κατά το κεραυνικό πλήγμα ) ΗΛΜ 54 ΗΛΜ 055 ΗΛΜ 55 Τεμ ,00 540,00 Τεμ. 4 70,00 280,00 Τεμ. 12 8,00 96, Αγωγός τύπου NYΑF πολύκλωνος - Διατομής 1Χ10 mm2 ΗΛΜ 102 m 55 1,00 55, Πινακίδα γειώσεως ΗΛΜ 045 Τεμ. 1 7,00 7, Ηλεκτρόδιο γείωσης Φ14Χ1500mm με Σφικτήρα ΗΛΜ 045 Τεμ. 3 15,00 45, Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 50 mm2 ΗΛΜ 045 m 15 4,00 60,00 ΘΕΜΕΛΙΑΚΗ ΓΕΙΩΣΗ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ Ηλεκτρόδια σταυροειδούς διατομής μήκους 2 m ΗΛΜ 05 Τεμ. 1 30,00 30,00

29 14PROC ΗΛΜ45 Μπάρα μεταλλική επιψευδαργυρωμένη διαστ. 30mm X 3,5mm & Στηρίγματα θεμελειακής γείωσης ΗΛΜ05 m 3 11,00 33, Φρεάτιο διακλαδώσεως (επιθεώρησης - διέλευσης) γείωσης, διαστ. 40Χ40cm,με κάλλυμα & βάση πλαισίου χυτοσιδηρό ΗΛΜ 05 Τεμ. 1 25,00 25, Φρεάτιο PVC 30 Χ 30 εκ. με κάλλυμα ( επιθεώρησης - διέλευσης γείωσης) ΗΛΜ08 Τεμ. 1 30,00 30, Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 70 mm2 ΗΛΜ 045 m 10 8,00 80, Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 95 mm2 ΗΛΜ 045 m 6 12,00 72, Σφιγκτήρας Φ16-29mm(για 70 mm2) ΗΛΜ 45 Τεμ. 2 1,25 2,50 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1355,50 ΟΜΑΔΑ Κ: ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ 216 ΝΑ31 Σπαθόλαμα μήκους 30cm ( για κοπή αμιαντοσωλήνων) ΗΛΜ 04 τεμ 10 6,00 60, ΝΑ32 Ηλεκτρόδια ηλεκτροσυγκόλλησης Φ2,5-4mm για χάλυβα ΗΛΜ 04 kgr 16 5,50 88, ΝΑ33 ΤΑΙΝΙΑ ΤΕΦΛΟΝ 3/4 19ΜΜ ΗΛΜ 04 Τεμ. 50 4,50 225, ΝΑ34 ΦΙΑΛΗ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 400 ΓΡ ΗΛΜ 04 Τεμ. 5 38,00 190, ΝΑ35 ΔΙΣΚΟΣ ΙΝΟX ΣΙΔΗΡΟΥ Φ125Χ1Χ22 ΗΛΜ 04 Τεμ. 50 1,50 75, ΝΑ36 ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΗΛΜ 04 Τεμ. 10 1,80 18, ΝΑ ΝΑ38 ΜΠΟΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ (ΓΑΛΟΤΣΑ ΤΥΠΟΥ PICARDIE ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΛΕΥΚΗ ΨIΛΗ) ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ ΗΛΜ 04 ΗΛΜ 08 Τεμ. 2 19,00 38,00 Τεμ. 1 10,00 10,00

30 14PROC ΝΑ ΞΥΛΟΠΡΙΟΝΟ 30ΕΚ ΜΕ ΘΗΚΗ ΗΛΜ 04 Τεμ. 1 17,50 17, ΝΑ40 ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΟ 115Χ 22,23 ΗΛΜ 04 Τεμ ,00 330, ΝΑ41 ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΙΣΙΟ ΝΟ150 ΗΛΜ 04 Τεμ. 2 7,75 15, ΝΑ42 ΠΕΝΣΑ ΕΥΡΩΠΗΣ 7" ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΗΛΜ 04 Τεμ. 2 12,00 24, ΝΑ43 ΒΑΡΙΑ 5 ΚΙΛΩΝ ΜΕ ΜΥΤΗ ΗΛΜ 04 Τεμ. 1 10,00 10, ΝΑ44 ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ενδ. τύπου ΝΟ 200ΜΜ KNIPEX ΗΛΜ 04 Τεμ. 2 35,00 70, ΝΑ45 ΓΚΑΣΜΑΣ 2 ΚΙΛΩΝ ΗΛΜ 04 Τεμ. 1 8,00 8, ΝΑ46 ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΕΥΡΩΠΗΣ ΗΛΜ 08 Τεμ. 1 45,00 45, ΝΑ47 ΣΤΥΛΊΑΡΙ ΓΚΑΣΜΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΗΛΜ 08 Τεμ. 2 5,50 11, ΝΑ48 ΜΕΤΡΟ ΡΟΛΛΟ Μ7.5Μ Χ 25ΜΜ ΗΛΜ 05 Τεμ. 2 6,00 12, ΝΑ49 ΠΑΡΚΑ (Μπουφάν) τύπου DARWIN ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΗΛΜ 08 Τεμ. 1 25,00 25, ΝΑ50 Φόρμα με τιράντα τύπου ΣΑΛΟΠΕΤΑ MACH2 ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗ ΗΛΜ 08 Τεμ. 2 37,00 74, ΝΑ51 ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ 2 ΤΑΧ. 770 W ΗΛΜ 21 Τεμ. 165,00 0, ΝΑ52 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ 1400 W Φ125 ΕΥΡΩΠΗΣ ΗΛΜ 21 Τεμ ,00 140,00 ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1.486,00 ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΣΥΝΟΛΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' (ΟΜΑΔΕΣ Η/Μ : 84910,90

31 Α+Β+Ε+Ζ+Η+Θ+Ι+Κ) 14PROC ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΣΥΝΟΛΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β' (ΟΜΑΔΕΣ ΥΔΡ : Γ+Δ) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α'(Η/Μ)+Β'(ΥΔΡ) 61430, , ,46 Φ.Π.Α. 23% ,54 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,00 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά είτε για τα υλικά της κατηγορίας Α ηλεκτρομηχανολογικών υλικών (ομάδες Α+Β+Ε+Ζ+Η+Θ+Ι+Κ ), είτε για τα υλικά της κατηγορίας Β-υδραυλικών υλικών (ομάδες Γ+Δ), είτε και για τις δύο καγηγορίές. Για κάθε κατηγορία όμως θα πρέπει να δώσουν προσφορά για όλες τις ομάδες, για κάθε ομάδα για όλα τα είδη και για κάθε είδος για όλη την ποσότητα με ποινή αποκλεισμού. Η κατακύρωση θα γίνει χωριστά για τις δύο κατηγορίες Α και Β στον διαγωνιζόμενο που θα προσφέρει τη συνολική χαμηλότερη τιμή για κάθε κατηγορία. [ Κωδικός αριθμός του Αρχείου Ειδών του ΕΠΠ: Εξοπλισμός άρδευσης] Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος Γενικά Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και όπως παρακάτω: ΑΡΘΡΟ 1 ο Δημοσιότητα, Τόπος, Χρόνος του διαγωνισμού 1.1 Δημοσιότητα: - πρόσβαση στο περιεχόμενο της προκήρυξης και στα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Κατερίνης και στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. - Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε δύο (2) οικονομικές εφημερίδες, σε δύο (2) ημερήσιες του Νομού και σε μία (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού.

32 14PROC Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο. Επίσης θα αναρτηθεί σύμφωνα με τον Ν. 3861/2010 (Πρόγραμμα Διαύγεια) στον ειδικό διαδικτυακό χώρο Επίσης θα αποσταλεί: - στο Επιμελητήριο Πιερίας - στον Εμπορικό Σύλλογο Κατερίνης - στο Υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Γενική Δ/νση Κρατικών Προμηθειών, Δ/νση Πολιτικής Προμηθειών Επίσης θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας. 1.2 Τόπος, χρόνος και τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού Ως ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 30/12/2014 ημέρα Τρίτη Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο σύστημα ορίζεται η 23/1/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 07:00 π.μ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στην διαδικτυακή πύλη Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, ορίζεται η 2/2/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα 1.3. Συμπληρωματικές πληροφορίες διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού (διακήρυξη) : 1. Εφόσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. 2. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. 3. Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου.pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Τα αιτήματα/ερωτήματα

33 πραγματοποιούνται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω και θα απευθύνονται στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό ή στην Αναθέτουσα Αρχή. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 4. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί, σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 14PROC Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/12 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της διακήρυξης ΑΡΘΡΟ 2 ο Συμβατικά στοιχεία Κατά σειράς ισχύος είναι: 1. Τα συμφωνητικά. 2. Η Διακήρυξη. 3. Η Τεχνική & Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου της Προμήθειας. 4. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΕΣΥ) 5. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΓΣΥ) 6. Η Ενδεικτική Προμέτρηση. 7. Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 8. Η Τεχνική Έκθεση (Τ.Ε.) Η σύμβαση θα καταρτισθεί με βάσει τους όρους της διακήρυξης και όσων αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε ,46 ευρώ εκτός του ΦΠΑ όπως αναλύεται στους ανωτέρω πίνακες της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 4 ο Δεκτοί στον διαγωνισμό-προϋποθέσεις συμμετοχής δικαιολογητικά-κατάρτιση της προσφοράς 4.1 Για την ανωτέρω προμήθεια δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται: α) Οι Έλληνες Πολίτες β) Οι αλλοδαποί γ) Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπή ή αλλοδαπά δ) Οι συνεταιρισμοί

34 ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. στ) Οι Κοινοπραξίες 14PROC Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης 4.2 Προϋποθέσεις συμμετοχής Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Διαδικτυακή πύλη ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής : Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας του συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και από τον σύνδεσμο <Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας>, την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. Οι οικονομικοί φορείς χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική - είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου.pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπο ρικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. επίσης οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει: α. Να μη βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ούτε σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ''

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α : ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α : ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ'' ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΔΡΑ :

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΔΡΑ : ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ : ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΚ ΑΦΜ : ΔΟΥ : ΤΗΛ. ΣΤΑΘ: ΤΗΛ. ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ : ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. μελετης 14/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 11 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας υλικών άρδευσηςύδρευσης-αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Αθήνα 5/ 3/2014 Α.Π./Β.4α/ΓΠ/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση-αναβάθµιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ δικτύων ύδρευσης για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης:58/6-4-2015 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2015 MINI ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.πρωτ.: 1357/27-01-2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού 14 14564 Καλυφτάκι, Ν.Κηφισιά Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Εκσκαφή μικροχάνδακα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.-Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14 / 2014 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ3 /2015

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΑΔ3 /2015 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕ ΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕ ΤΕ ΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: deyarmhx@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Δ. Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 / 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Δ. Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ Δ. Τ. Υ. & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 18 / 2015 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ/ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ» `3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Π Ρ Ο Σ Τον Δήμο Κατερίνης 1 ΤΕΜ 3.000. Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL 160 W, 230V, με κάλυκα E27

ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Π Ρ Ο Σ Τον Δήμο Κατερίνης 1 ΤΕΜ 3.000. Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL 160 W, 230V, με κάλυκα E27 ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 30/014 ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 014» ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm.

Οι αντλίες θα έχουν φτερωτή που θα επιτρέπουν την διέλευση στερεών με διάμετρο τουλάχιστον 10 mm. 2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 2.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΛΙΩΝ 2.1.1 Γενικά Η άντληση και των λυμάτων προβλέπεται με υποβρύχιες αντλίες. Τα αντλιοστάσια διαμορφώνονται τύπου φρεατίου με ένα μοναδικό θάλαμο, με

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού.

1.500 1,98 2.970,00 2. Λαμπτήρας φθορισμού 36W, μήκους 1.20 εκατοστών, με ψυχρή απόχρωση φωτισμού. Α.Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Α/Τ Ε/Μ 1.. 3. 4. Λαμπτήρας Ατμών Υδραργύρου Υψηλής πίεσης ελλειψοειδής τύπου, ισχύος : 15W HG με κάλυκα Ε7 Λαμπτήρας Μικτού φωτισμού ελλειψοειδής τύπου PHILIPS ML 160 W ή OSRAM HWL

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002662586 2015-03-24

15REQ002662586 2015-03-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια υλικών για τη συντήρησηεπισκευή του δηµοτικού φωτισµού του ήµου Καρπενησίου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 35.000,00 µε Φ.Π.Α. 23%

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. 7644. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4"Χ1/2",Βαρέως τύπου τεμ 5. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1"Χ3/4",Βαρέως τύπου τεμ 3

Α.Π. 7644. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4Χ1/2,Βαρέως τύπου τεμ 5. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1Χ3/4,Βαρέως τύπου τεμ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Π. 7644 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ εξής: Παρακαλούµε όπως φροντίσετε για την προµήθεια Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ως Ορειχάλκινες Βανες με

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2014 54566/2014 ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ " Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Υποέργο Α: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, συνολική αξία 313.005,17 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Κέρκυρα, 01/04/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. οικ. 31755/13339 Δ/νση : Σαμάρα 13, Κέρκυρα Ταχ. Κώδ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης: 86 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Αρ. Πρωτ / ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 44/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Αρ. Πρωτ / ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 44/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Διεύθυνση : 63074 ΑΡΝΑΙΑ Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Τηλέφωνο: 2372 3 50108, 127, 209 FAX : 2372 0 23062, 31777 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Ε ΙΑΛΥΣΟΥ)

Δ Ε Υ Α Ρ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΑΛΥΣΟΥ (Δ.Ε ΙΑΛΥΣΟΥ) Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: deyarmhx@gmail.com ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00

ΤΕΜ. 20,00 ΤΕΜ. 20,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 4/2013 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προϋπολ.: 14.999,48 Κ.Α.: 25-7135.007 Έτος: 2014

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Προϋπολ.: 14.999,48 Κ.Α.: 25-7135.007 Έτος: 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ Προϋπολ.: 14.999,48 Κ.Α.: 25-7135.007 Έτος: 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγ. Στέφανος, 1 Αυγούστου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 3230 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/4/2016 Αριθμός Απόφασης 262 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV

13SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 24548/2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 13SYMV001793583 2013-12-18 Σήμερα την 16-12-2013 και ώρα 11π.μ. στο δημοτικό κατάστημα στην Ελεούσα Ιωαννίνων μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Τίτλος : ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 73.000,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 24/2015 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461823 2014-12-09

14PROC002461823 2014-12-09 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΥΤΑΝΗ Μυτιλήνη, 9/12/2014 Α.Π.: 10366 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για την αποθήκη της Τεχνικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘAΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Έργο: «Προµήθεια υλικώνανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 1/2014 Προμήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781136 2015-05-18

15PROC002781136 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 15/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:14079/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΦΜ ΔOY ΑΙΓΙΟΥ, ΤΗΛ: / / FAX:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΦΜ ΔOY ΑΙΓΙΟΥ, ΤΗΛ: / / FAX: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΦΜ 800141173 ΔOY ΑΙΓΙΟΥ, ΤΗΛ: 2692022666/2692360424/6999924111 - FAX: 2692022656 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 27/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου Αριθμός Τιμ. Κωδικοί Αναθε- Μον. Mετρ. Ποσότητα 1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ "Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, που θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε., ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 21.000,00 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΠΡΑΤΣΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΥΛΙΚΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Διεύθ.: Πλατεία Δημαρχείου 1 Ταχ. Κώδικας: 60100 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 19 /2014 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2012 Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 6 Ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου την 4/4/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ : 23/01/2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗ ΗΣ : 23/01/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Καστοριά, /0/05 ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7 ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος : Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τίτλος : Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.Ε.Υ.Α ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Ηµεροµηνία: 30-07-2014 Αριθµ. Πρωτ: 130 Τίτλος : Προµήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης άρδευσης.ε. Νέσσωνος Ταχ. ιεύθυνση : 400 06 Συκούριο Προϋπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ. Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΙΠΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κ.Α. 30/7131.04.01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 27.000,00 Α/Α Περιγραφή Μ.Μ. Ποσότητα 1 Αντλία υποβρύχια αποστράγγισης, τύπου grundfos (KP 350 AV1) INOX, Ν=0,7KW, Στόµιο=11/4'',

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση: Οδός 25 Η Πλατεία Αγ.Τριάδας ΤΚ 167 77 Ελληνικό Τηλ.: 213.2026.064, Fax: 210.9607711 Αργυρούπολη:18-6-13 ΕΙΔΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα 1 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ10 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 2 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ11 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 3 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ8

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος.

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ. νεα προϊοντα 2013. DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων. DPX 3 αυτόματοι διακόπτες. Αυτόματοι διακόπτες ισχύος. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΣ Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DPX Αυτόματοι διακόπτες ισχύος DMX Διακόπτες φορτίου νεο σ. 24 DPX 3 60 από 6 Α έως 60 Α νεο σ. 27 DPX 3 250 με πολυόργανο μετρήσεων νεο σ. 32 DMX 3 Διακόπτες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 6 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 69 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 11373 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Διρφύων - Μεσσαπίων Έχοντας λάβει υπόψη: 1. Την Υ.Α. 11389/83 ΥΠ.ΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1726 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βέροια, 20/05/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1726 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βέροια, 20/05/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗTΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1726 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βέροια, 20/05/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Στη Βέροια σήμερα την 20 η Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4 /2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια ειδών ύδρευσηςάρδευσης

Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια ειδών ύδρευσηςάρδευσης Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Πληρ/ρίες : Β.Παυλιδου Τηλ. : 23733-50258 Fax : 23730-65791 e-mail : vaso.pavlidou@nea-propontida.gr Προµήθεια : Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 10/2012 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-30808 e-mail: bsxoliki@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος, Αριθμ. Μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: 07/16. «Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τη συντήρηση δικτύων» του Δήμου Πωγωνίου

Απρίλιος, Αριθμ. Μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: 07/16. «Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τη συντήρηση δικτύων» του Δήμου Πωγωνίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απρίλιος, 2016 Αριθμ. Μελέτης: 07/16 Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΠΑΚΙ Ταχ. Κώδικας: 44 004 Τηλ.: 2653360120 Fax: 2653360103

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΑΔΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 8 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 13588 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 37/2016 Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 4: Υλικά μιας Ε.Η.Ε. Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Αρ. αποφ: 362 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2901 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 03/04/2014 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ. ΙΑΚΗΡΥΞΗ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015

ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΜΕΛΕΤΗ Υπ αριθμ.:1 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 69.654,41 ΣΥΝΤΑΞΑΣΣΑ : ΤΖΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2015 Προμήθεια λαμπτήρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΓ. ΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Τ.Ε.Ι ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 225.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΧΡΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ / Δ.Ε.Υ.Α.Σ. (70.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας

Προς: Τμήμα Προμηθειών υλικών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια, συντήρηση αναγόμωση πυροσβεστήρων και ειδών πυροπροστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Νίκαια : 24/2/204 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ.406 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007

ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ αρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΦΕΚ 1584Β/17-8-2007 Α ΚΩ ΙΚΟΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α1 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών (Εφαρµόζεται το άρθρο Α-1 του Νέου Ενιαίου Τιµολογίου (ΝΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 70/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 70/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΒΟΛΟΥ Εργο : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25.02.00.06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

3. Η δαπάνη για την προμήθεια θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α. 25.02.00.06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Ρόδος 22/10/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ υδραυλις Ε.Π.Ε Βαλβίδες ελαστικής εμφράξεως Hawle Αυστρίας ΡΝ 16, εποξειδικής βαφής Κατάλληλες για πόσιμο νερό, δίκτυα αποχέτευσης, βιομηχανικές εφαρμογές Σώμα: σφαιροειδής χυτοσίδηρος GGG-40 DIN 1693

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 (100,00%)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης ΗΛΜ 007 (100,00%) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α.Τ 1 ΑΡΘΡΟ ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας ύδρευσης διαμέτρου 22mm. Κωδ. Αναθεώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΕΤΕΠ ΚΑΙ ΙΣΧΥΟΝΤΩΝ ΝΕΤ ΟΜΑΔΑ Α A1 ΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση ΣΤΠ ΠΜ-01 A2 ΥΔΡ 2.02 A3 ΥΔΡ 3.10 A4 ΥΔΡ 3.11 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια και συντήρηση δοσομετρικών αντλιών.

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για την προμήθεια και συντήρηση δοσομετρικών αντλιών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Άγιος Στέφανος, 28/05/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου Τ.Κ. 145 65 Αρμόδιος Υπάλληλος: Χρυσαφογεώργη Μαρία Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40

Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Περιγραφή κατασκευαστικής σειράς: Wilo-DrainLift TMP 40 Σχεδιασμός Μονάδα άντλησης ακαθάρτων υδάτων (υπέργεια εγκατάσταση) Εφαρμογές Μονάδα άντλησης λυμάτων για την αυτόματη αποστράγγιση ντους, νιπτήρων,

Διαβάστε περισσότερα