15PROC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002781136 2015-05-18"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 15/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:14079/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 2) Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ.4,5,6 του ΕΚΠΟΤΑ 3) Την Π1/3305/ απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/ τεύχος B) 4) τον Ν. 4071/2012 άρθρο 6 παρ. 14 για την τμηματική, ανά δημοτική ενότητα, ανάθεση προμήθειας 5) Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α στον οποίο προβλέπεται σχετική πίστωση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 6) Την από 13/2015 μελέτη της Δνσης Ποιότητας Ζωής, Καθαριότητας και Περιβάλλοντος 7) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 8) Την 156/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία έγινε ο καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, η έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, ο καθορισμός των όρων του διαγωνισμού και η ψήφιση πίστωσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 9) Το Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209 Α Π ΟΦ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Α) Τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια των υλικών όπως αναφέρεται παρακάτω στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Β) Καθορίζει τους όρους δημοπράτησης του διαγωνισμού ως εξής: 1) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28η Μαΐου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημαρχείο, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού 2) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών εφ όσον πληρούν τους όρους του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ 3) Τα προσφερόμενα υλικά πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 4) Μαζί με την προσφορά πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν και τα εξής δικαιολογητικά: Α) Πιστοποιητικό του Βιοτεχνικού ή εμπορικού ή βιομηχανικού επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο θα πιστοποιείται σ αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του. Β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν εμπίπτει στους περιορισμούς του άρθρου 4, παρ 3 Ν. 2286/95 δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκεί νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση των όρων και

2 των τευχών διακήρυξης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. Δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι όσο προβλέπει η διακήρυξη. 5) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», β) Ο πλήρης τίτλος του φορέα που διενεργεί την προμήθεια γ) Ο αριθμός και ο τίτλος της διακήρυξης δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) Τα πλήρη στοιχεία του διαγωνιζόμενου Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπου έξω από αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα όλα τα προηγούμενα στοιχεία. Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η προσφορά του διαγωνιζόμενου. 6) Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνει τις κρατήσεις υπέρ τρίτων. 7) Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται ή να κατατίθενται στη διεύθυνση Δημαρχείο Νέας Προποντίδας, Νέα Μουδανιά Μ. Αλεξάνδρου 26 ΤΚ Αρμόδιος Υπάλληλος: Γλαράκη Γερακίνα μέχρι την Πέμπτη 28/5/2015 και ώρα 12:00 ( λήξη αποδοχής προσφορών). 8) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 4 μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 9) Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη συνολική τιμή. 10) Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνεται περιοδικά (όπως ακριβώς αναφέρεται στη συγγραφή υποχρεώσεων) και κατόπιν εντολής, αρχίζοντας άμεσα από την υπογραφή της σύμβασης. 11) Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των αγαθών θα γίνεται τμηματικά μετά την παραλαβή των υλικών, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά. 12) Τον προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για φόρο εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α., που βαρύνει το Δήμο. 13) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. 14) Ο Δήμος δεν έχει την υποχρέωση να απορροφήσει όλες τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στο ενδεικτικό τιμολόγιο. 15) Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι τις 31/12/2015 ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της

3 μελέτης. 15PROC ) Ο Δήμος ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ κρίνων βάσει των συμφερόντων του, διατηρεί το δικαίωμα της ενεργοποίησης του παρόντος διαγωνισμού ή μέρος αυτού μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. 17) Είναι δυνατή η παράταση της σύμβασης, ύστερα από συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και την υπογραφή της νέας σύμβασης, στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΡΡΑΣ

4 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 15PROC Η παρούσα μελέτη προμήθειας αφορά το Δήμο Ν. Προποντίδας για την Προμήθεια Ειδών Ύδρευσης Άρδευσης Δ.Ε. Μουδανιών και την τοποθέτηση από εξειδικευμένο προσωπικό του συνεργείου της αρμόδιας υπηρεσίας. Τα παραπάνω υλικά θα παραλαμβάνονται τμηματικά από το ανωτέρω συνεργείο, ώστε να χρησιμοποιούνται άμεσα και χωρίς χρονοτριβές, για την συντήρηση και επισκευή βλαβών δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης-άρδευσης που βρίσκονται στο Δ.Ε. Μουδανιών Δήμου Ν. Προποντίδας. Λόγω της επικίνδυνης φύσης και θέσης λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών, οι εργασίες εγκατάστασής τους από τους ειδικευμένους τεχνίτες του αρμόδιου συνεργείου του Δήμου, γενικά δεν πρέπει να γίνονται υπό πίεση, αλλά πάντοτε με όλες τις προβλεπόμενες προφυλάξεις ασφαλείας. Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο τεύχος της παρούσας μελέτης και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Στην προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών μεταφοράς του εξοπλισμού στα σημεία που θα υποδειχθούν από το συνεργείο του Δήμου. Λόγω του ότι η βλάβες που θα προκληθούν στους αγωγούς και εγκαταστάσεις του Δήμου εκτελούν κοινωφελές έργο, θα πρέπει οι χρόνοι παράδοσης των υλικών να είναι πολύ μικροί από την παραγγελία των υπό προμήθεια υλικών. Οι ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν επακριβώς εκ των προτέρων και ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μην εξαντλήσει όλο το ποσό του προϋπολογισμού αν δεν προκύψουν πραγματικές ανάγκες. Οι τιμές μονάδος του πίνακα υλικών προέκυψαν μετά από έρευνα της υπηρεσίας μας στην αγορά. Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των ,10 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση προέρχονται από τακτικά έσοδα του Δήμου: Η προμήθεια των ανωτέρω θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις : α) Η αριθμ /93 Υπ. Απόφαση "Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ). (ΦΕΚ 185/Β) β) Ο Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/Α)του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α γ) του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/ τεύχος Α ) περί «κύρωσης του Νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν. δ) του Ν. 4071/2012 άρθρο 6 παρ. 14 για την τμηματική, ανά δημοτική ενότητα, ανάθεση προμήθειας ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υλικών για την κάλυψη αναγκών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων ύδρευσης και δικτύων ύδρευσης και άρδευσης του Δήμου Ν. Προποντίδας. Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένη κατασκευαστική εταιρεία. Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μικροϋλικά (π.χ. δακτύλιοι στεγανότητας, βίδες, περικόχλια, βολάν - χερούλια βανών κ.λ.π.), τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι τα σημεία που θα υποδειχθούν από το συνεργείο του Δήμου Ν. Προποντίδας.

5 Για κάθε είδος απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς τεχνικών φυλλαδίων πιστοποιητικών ποιότητας στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική). Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους, τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους. Τυχόν απόκλιση προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται την απόρριψη της συνολικής προσφοράς. Στη συνέχεια παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε προς προμήθεια είδος. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΣ: Πλαστικός σωλήνας από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο μη πλαστικοποιημένο u-pvc ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 10 ΑΤΜ, σε τεμάχια ωφέλιμου μήκους 6,00 m χωρίς ραφή με ενσωματωμένους συνδέσμους κατά το ένα άκρο από το ίδιο υλικό. Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για κατασκευή δικτύου ύδρευσης και θα ανταποκρίνονται στις πρότυπες προδιαγραφές EN , (καθώς και στα παλιά πρότυπα DIN 8061/ 8062 & 19532) διαμέτρου όπως στον πίνακα υλικών. ΕΙΔΟΣ: Πλαστικός σωλήνας από σκληρό χλωριούχο πολυβινύλιο μη πλαστικοποιημένο u-pvc ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16 ΑΤΜ, σε τεμάχια ωφέλιμου μήκους 6,00 m χωρίς ραφή με ενσωματωμένους συνδέσμους κατά το ένα άκρο από το ίδιο υλικό. Οι σωλήνες θα είναι κατάλληλοι για κατασκευή δικτύου ύδρευσης και θα ανταποκρίνονται στις πρότυπες προδιαγραφές EN , (καθώς και στα παλιά πρότυπα DIN 8061/ 8062 & 19532) διαμέτρου όπως στον πίνακα υλικών. ΕΙΔΟΣ: Βάνα συρταρωτή από ορείχαλκο, αντοχής σε πίεση 16ατμ. σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές ΕΝ ISO 9002, με εσωτερικό σπείρωμα σωλήνων διαστάσεων: 2, 2 ½, 3,4. ΕΙΔΟΣ: Σφαιρικός κρουνός από ορείχαλκο, αντοχής σε πίεση 16ατμ. ολικής διατομής,(πλήρους ροής) σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές ΕΝ 29000, ΙSO 9000, με εσωτερικό σπείρωμα σωλήνων διαστάσεων: ½", ¾, 1, 1 ¼. ΕΙΔΟΣ: Γωνία 90 ο από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, εδραζόμενη, με δύο (2) φλάντζες, διαστάσεων DN100. ΕΙΔΟΣ: Γωνία από ορείχαλκο, βαρέως τύπου, με σπείρωμα σωλήνων αρσενικό - θηλυκό Α-Θ διαστάσεων: ½, 2 και Θ-Θ 2 ΕΙΔΟΣ: Γωνία (45 ο & 90 ο ) παραγόμενη με έγχυση (injection) ΡΕ για σύνδεση (ΘΗΛ.-ΘΗΛ.) & (ΑΡΣ.-ΑΡΣ.) σε πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ-100, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16 bar για αυτογενή συγκόλληση σωλήνων διαμέτρου: Φ50, 63, 75, 90, 110, 160, 200. ΕΙΔΟΣ: Γωνία 90 ο κοχλιωτή ΡΕ βαρέως τύπου, για σωλήνες πολυαιθυλενίου Φ110. ΕΙΔΟΣ: Γωνία 90 ο ΡΕ βαρέως τύπου, για σωλήνες τουμποράματος ½ Χ22Χ3 με εσωτερικό σπείρωμα ΕΙΔΟΣ: Εξάρτημα μετάβασης από πολυαιθυλένιο ηλεκτροσυγκολούμενο, (μαστός), με σπείρωμα από ορείχαλκο Φ50 Χ 1 ½, Φ63 Χ 2, Φ75 Χ 2 ½, Φ90 Χ 3. ΕΙΔΟΣ: Επιδιορθωτής γαλβανισμένος για σηδιροσωλήνες Φ2 & Φ3 ΕΙΔΟΣ: Ηλεκτρομούφα για σύνδεση πλαστικών σωλήνων πολυαιθυλενίου ΡΕ-100, ονομαστικής

6 πίεσης λειτουργίας 16ΑΤΜ, διαμέτρου Φ200, 75, 90, 110, 125. ΕΙΔΟΣ: Καθαριστική αλοιφή για χαλκοσωλήνες. ΕΙΔΟΣ: Καμπύλη 90 ο χαλκοσωλήνος μεταφοράς νερού υψηλής πιέσεως κατά DIN 1754/1787, εθνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ 616/617, διαστάσεων Φ22. ΕΙΔΟΣ: Κανάβι για στεγανοποίηση σπειρωμάτων σωλήνων σε πλεξούδα 100γραμ. ΕΙΔΟΣ: Κολλάρο από ορείχαλκο, ελαφρού τύπου (υδροληψία) για σωλήνα PVC με παροχή διαστάσεων : Φ40 Χ ¾ ΕΙΔΟΣ : Βίδα και περικόχλιο ανοξείδωτα Μ12X70mm M16X70mm ΕΙΔΟΣ : Χυτοσιδηρό τεμάχιο δίφλαντζο μήκους 0.5μ. DN100 ΕΙΔΟΣ: Κολλάρο υδροληψίας από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, βαρέως τύπου, με 4 κοχλίες σύσφιξης και εσωτερική επένδυση με λάστιχο στεγανοποίησης, κατάλληλο για σωλήνες διαστάσεων Φ50Χ3/4, Φ63Χ3/4, Φ75Χ1, Φ90Χ1, Φ110Χ1 ΕΙΔΟΣ: Κολλάρο βιδωτό (παροχή νερού - υδροληψία) από ορείχαλκο για γαλβανιζέ σωλήνα διαστάσεων ½ Χ ½, 1 ½ Χ ¾, 1 ¼ Χ ¾, 2 Χ 1, ¾ Χ ½ ΕΙΔΟΣ: Λαιμοί σύνδεσης παραγόμενοι με έγχυση (injection) αγωγών ΡΕ για σύνδεση σε πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ-100, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16 bar για αυτογενή συγκόλληση σωλήνων διαμέτρου 63, 75, 90, 110. ΕΙΔΟΣ: Λάστιχο για ζιμπώ για σωλήνες Φ225, Φ250. ΕΙΔΟΣ: Λάστιχο νερού. διαμέτρου ¾. ΕΙΔΟΣ: Μανόμετρο γλυκερίνης ΕΙΔΟΣ: Σύνδεσμος μανσόν από υλικό u-pvc 16 ΑΤΜ με λάστιχα, για σύνδεση πλαστικών σωληνώσεων u-pvc πίεσης, σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές DIN 8061, 8062, 19532, ISO 161/1-1978, ΕΛΟΤ 9, διαστάσεων : Φ50, 63, 75, 90, 140, 200. ΕΙΔΟΣ: Σύνδεσμος μανσόν ανοξείδωτος, ταχείας επισκευής, για αγωγούς πιέσεως, σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές DIN 8061, 8062, 19532, ISO 161/1-1978, ΕΛΟΤ 9, μήκους 30εκ. για διαμέτρους : Φ mm, Φ mm, Φ mm, μήκους 30εκ. Φ mm, μήκους 40εκ. ΕΙΔΟΣ: Σύνδεσμος μανσόν ανοξείδωτος, ταχείας επισκευής, για αγωγούς πιέσεως, σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές DIN 8061, 8062, 19532, ISO 161/1-1978, ΕΛΟΤ 9, μήκους 30εκ. για διαμέτρους : Φ60-70, Φ70-80, Φ ΕΙΔΟΣ: Μαστός βιδωτός αρσενικός εξαγωνικός βαρέως τύπου, από ορείχαλκο. διαστάσεων 3/4, ½, 2. ΕΙΔΟΣ: Μαστός συστολικός ορειχάλκινος Β.Τ. Μαστός βιδωτός αρσενικός εξαγωνικός, βαρέως τύπου, συστολικός από ορείχαλκο.

7 διαστάσεων ¾ Χ ½, 1 Χ ¾, 2 ½ Χ 2. ΕΙΔΟΣ: Μούφα χαλκοσωλήνος μεταφοράς νερού υψηλής πιέσεως κατά DIN 1754/1787, εθνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ 616/617, διαστάσεων Φ15, Φ18, Φ22. ΕΙΔΟΣ: Υδρομετρητής νερού τύπου λαδιού με ρακόρ, πιέσεως αντοχής 16atm, από ορείχαλκο διατομής ½, 1, 1 ½, 2, ¾. ΕΙΔΟΣ: Υδρομετρητής νερού τύπου Woltman με φλάντζες, πιέσεως αντοχής 16atm, από χυτοσίδηρο GG25 με φλάντζες συνδέσεως, κατά DIN διαστάσεων DN200 (8 ) ΕΙΔΟΣ : Προπανίου μηχανισμός με μονή και διπλή εξαγωγή ΕΙΔΟΣ : Ταχυσύνδεσμος δικτύου πυρόσβεσης με εσωτερικό σπείρωμα 2 ½ και τάπα ΕΙΔΟΣ: Προσθήκη από ορείχαλκο με εσωτερικό σπείρωμα διατομής ½ μήκους 2,5εκ 4, 5εκ. ΕΙΔΟΣ: Φιάλη προπανίου 0,5λ. ΕΙΔΟΣ: Ξύστρα χειρός για πλαστικούς σωλήνες. ΕΙΔΟΣ: Κορδέλα σήμανσης σε ρολό για ημέρα και νύκτα. ΕΙΔΟΣ: Κόλλα για συγκόλληση εξαρτημάτων σωλήνων PVC σε κουτί 0,5λ. ΕΙΔΟΣ: Βρύση σφαιρική από ορείχαλκο, Βαρέως τύπου, με χερούλι, σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές, με εσωτερικό σπείρωμα σωλήνων διαστάσεων: 1/2" ΕΙΔΟΣ: Χυτοσιδηρό πώμα (Θ) Φ125. ΕΙΔΟΣ: Ρακόρ γαλβανισμένο, κωνικό, ενδιάμεσο εξάρτημα ταχείας σύνδεσης με μηχανική σύσφιξη για σωλήνες διαστάσεων ½ ", ¾, 1, 1 ½, 2, 2 ½. ΕΙΔΟΣ: Σύνδεσμος από ορείχαλκο για σωλήνα Φ1 ¼, Φ1 ½ (Α-Θ) ΕΙΔΟΣ: Σύνδεσμος από ορείχαλκο για σωλήνα ΡΕ διαστάσεων: Φ40 Χ Φ40, Φ63 Χ Φ63, Φ50Χ50, Φ40 Χ 1 ¼ (ΑΡΣ), Φ50 Χ 1 ½ (ΑΡΣ), Φ 63 Χ 2 (ΑΡΣ), Φ75 Χ 2 ½ (ΑΡΣ), Φ63 Χ 2 (Θ), Φ40 Χ 1 ¼ (Θ), Φ50 Χ 1 ½ (Θ) ΕΙΔΟΣ: Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτός ΡΕ βαρέως τύπου 10 ΑΤΜ με εξωτερικό σπείρωμα σωλήνων (ΑΡΣ), (εξάρτημα μηχανικής σύνδεσης σωλήνων ΡΕ) διαστάσεων (ταχυσύνδεσμος): Φ20 Χ ½, Φ25 Χ ¾, Φ32 Χ 1, Φ40 Χ 1 ¼, Φ50 Χ 2, Φ63 Χ 2, Φ75 Χ 2 ½, Φ90 Χ 3, Φ110 Χ 4. ΕΙΔΟΣ: Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτός ΡΕ βαρέως τύπου 10 ΑΤΜ με εσωτερικό σπείρωμα σωλήνων (ΘΗΛ), (εξάρτημα μηχανικής σύνδεσης σωλήνων ΡΕ) διαστάσεων (ταχυσύνδεσμος): Φ50 Χ 2, Φ63 Χ 2, Φ75 Χ 2 ½, Φ90 Χ 3. ΕΙΔΟΣ: Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτός ΡΕ βαρέως τύπου 10 ΑΤΜ με έξωτερικό σπείρωμα σωλήνων (ΑΡΣ), (εξάρτημα μηχανικής σύνδεσης σωλήνων ΡΕ) διαστάσεων Φ20, Φ25, Φ32, Φ40, Φ50, Φ63, Φ75, Φ90, Φ110.

8 ΕΙΔΟΣ: Σιδερόλαμα κοπής διπλής όψεως ΕΙΔΟΣ: Σέλλα παροχής ηλεκτροσυγκολούμενη με κοπτικό Φ63 για σωλήνες διαστάσεων : Φ63, Φ110, Φ75 ΕΙΔΟΣ: Σιλικόνη στεγανοποίησης πιστολιού ΕΙΔΟΣ: Αντισκωριακό σπρέυ σε φιάλη 1/5λ. ΕΙΔΟΣ: Συστολή τύπου «Αγγλίας» μεταλλική γαλβανισμένη με εσωτερικό σπείρωμα διαστάσεων 2 ½ Χ 2, 3" Χ 2 ½ ΕΙΔΟΣ: Συστολή από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, με φλάντζες, διαστ. DN65 X DN80. ΕΙΔΟΣ: Σύνδεσμος από ορείχαλκο, τύπου ρακόρ, εξάρτημα μηχανικής σύνδεσης σωλήνων ΡΕ μεταφοράς νερού ενδεικτικού τύπου τουμπόραμα. ΕΙΔΟΣ: Συστολή Αμερικής από ορείχαλκο διαστάσεων: 1 Χ ½, 1 Χ ¾, 1 ½ Χ 1 ¼, 2 Χ 1 ½, 2 ½ Χ 2, 3 Χ 2 ΕΙΔΟΣ: Συστολή παραγόμενη με έγχυση (injection) ΡΕ για σύνδεση (ΘΗΛ.-ΘΗΛ.) & (ΑΡΣ.- ΑΡΣ.) σε πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ-100, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16 bar για αυτογενή συγκόλληση σωλήνων διαφορετικής διαμέτρου: Φ40, 50, 63, 75, 90, 110. ΕΙΔΟΣ: Σωλήνας πίεσης από πολυαιθυλένιο σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές DIN 8061, 8062, ISO 161/1-1978, ΕΛΟΤ ΕΝ ΕΙΔΟΣ: Συστολή σωλήνων ύδρευσης PVC 10 ατμ. υπογείων δικτύων Φ225 Χ 200 ΕΙΔΟΣ: Σωλήνας ύδρευσης από πολυεθυλαίνιο 10 ΑΤΜ, διαστάσεων : Φ20. ΕΙΔΟΣ: Σωλήνας ύδρευσης από υλικό u-pvc 16 ΑΤΜ, διαστάσεων : Φ50. ΕΙΔΟΣ: Σωληνομαστός από ορείχαλκο βαρέως τύπου με εξωτερικό σπείρωμα και στα δύο άκρα, μήκους 10εκ. διαστάσεων : 1 ½ ", 2, 1 ¼ ". ΕΙΔΟΣ: Τάπα από ορείχαλκο με σπείρωμα σωλήνων διαστάσεων: Θ-½, Α-1, Α-½, Α1 ½, Α-2, Α - 2 ½. ΕΙΔΟΣ: Ταφ μεταλλικό γαλβανισμένο με εσωτερικό σπείρωμα διαστάσεων 4" ΕΙΔΟΣ: Ταφ παραγόμενο με έγχυση (injection) αγωγών ΡΕ για σύνδεση σε πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ-100, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας 16 bar για αυτογενή συγκόλληση σωλήνων. ΕΙΔΟΣ: Ταφ από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, με τρείς φλάντζες, διαστάσεων 60Χ60Χ65, 125Χ100Χ125, 80Χ80Χ80. ΕΙΔΟΣ: Ταφ από ορείχαλκο

9 Ταφ από ορείχαλκο με εσωτερικό σπείρωμα σωλήνων διαστάσεων: 2, 2 ½ ΕΙΔΟΣ: Ταφ κοχλιωτό Φ63 ΡΕ βαρέως τύπου, για σωλήνες πολυαιθυλενίου. ΕΙΔΟΣ: Ταφ ορειχάλκινο για πλαστικούς σωλήνες τουμποράματος διαστάσεων Φ28Χ1 Χ28, Φ32 Χ 1 Χ 32, 22Χ ¾ Χ22 ΕΙΔΟΣ: Τεφλόν σε καρούλι, διαστάσεων ½, ¾ για στεγανοποίηση συσφίξεως σπειρωμάτων. ΕΙΔΟΣ: Σύνδεσμος κονεξ ορειχάλκινο αρς. 15Χ1/2 για χαλκοσωλήνες ΕΙΔΟΣ: Φλάντζα λαστιχένια DN50. ΕΙΔΟΣ: Σωλήνα μεταφοράς νερού υψηλής πιέσεως διαστάσεων Φ32Χ3, Φ18Χ2,5, Φ22Χ3, Φ28Χ3. ΕΙΔΟΣ: Φλάντζα χαλύβδινη τόρνου, ελεύθερη, χωρίς σπείρωμα, διαστάσεων DN65 X Φ75mm. ΕΙΔΟΣ: Φλάντζα χαλύβδινη τόρνου, με σπείρωμα σωλήνος, διαστάσεων DN50 X 1 ½, DN65 X 2 ½, DN65 X 2 ½. ΕΙΔΟΣ: Φλάντζα χαλύβδινη τόρνου, τυφλή, χωρίς οπή, διαστάσεων Φ50mm, Φ65mm, Φ80mm, Φ60mm. ΕΙΔΟΣ: Χαλκοσωλήνα μεταφοράς νερού υψηλής πιέσεως κατά DIN 1754/1787, εθνικές προδιαγραφές ΕΛΟΤ 616/617, διαστάσεων Φ15. ΕΙΔΟΣ: Ζιμπώ Ύδρευσης με Βίδες και Ελαστικά για Σωλήνες Φ225, Φ250 από υλικό κατασκευής σώματος και ιστού από χυτοσίδηρο GG25, λάστιχο στεγάνωσης ελαστικού τύπου EPDM και γαλβανισμένες βίδες. Με αντιδιαβρωτική προστασία εσωτερικής και εξωτερικής βαφή πάχους τουλάχιστον 300μικρών. Εγκεκριμένο χια χρήση στο πόσιμο νερό και εγκεκριμένα ελαστικά για χρήση σε δίκτυα με πόσιμο νερό. Μέγιστης λειτουργίας 16 bar.

10 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 (αντικείμενο προμήθειας) Η παρούσα αφορά την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης-άρδευσης Δ.Ε. Μουδανιών του Δήμου Ν. Προποντίδας. Άρθρο 2 ο (ισχύουσες διατάξεις) Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: α. Υ.Α /93 ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και τις ερμηνευτικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της μέχρι σήμερα : β. Ν. 3463/2006 «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας», γ. Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις περί προμηθειών Ο.Τ.Α. δ του Ν. 4071/2012 άρθρο 6 παρ. 14 για την τμηματική, ανά δημοτική ενότητα, ανάθεση προμήθειας Άρθρο 3 ο (συμβατικά στοιχεία) Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: α) Διακήρυξη β) Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Ενδεικτικός προϋπολογισμός δ) Τεχνικές προδιαγραφές Άρθρο 4 ο (τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας) Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει όπως προβλέπεται από την ισχύουσα Νομοθεσία, για τέτοιου είδους προμήθειες, βάση των διατάξεων του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Οι προσφερόμενες τιμές θα είναι σε ευρώ στο έντυπο της προσφοράς που παρουσιάζεται στο τέλος της μελέτης. Το έντυπο προσφοράς θα είναι αναρτημένο στο site του Δήμου Ν. Προποντίδας. Προσφορές για τμήμα της προμήθειας δεν γίνονται δεκτές. Άρθρο 5 ο (σύμβαση) Ο ανάδοχος της προμήθειας είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στα γραφεία του Δήμου Ν. Προποντίδας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την, κατά το άρθρο 6 του παρόντος, εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Η σύμβαση θα ισχύει μέχρι την 31/12/2015 Άρθρο 6 ο (εγγυήσεις ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του συμβατικού ποσού της προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 26, παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., με διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής δεκατέσσερις μήνες, δηλαδή δύο μήνες μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών. Δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

11 Άρθρο 7 ο (έκπτωση αναδόχου) Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίσθηκε για να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε, ή αντικατέστησε τα συμβατικά είδη μέσα στον συμβατικό χρόνο, ο οποίος ορίζεται σε τριάντα ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 8 ο (πλημμελής κατασκευή) Εάν τα προς προμήθεια είδη δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές της Μελέτης (Εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές), ή εμφανίζουν κάποιο ελάττωμα, ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και όρους των συμβατικών στοιχείων της προμήθειας. Επίσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αποδεικτικά ποιότητας, πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, CE, ΕΛΟΤ, κλπ. Άρθρο 9 ο (φόροι, τέλη, κρατήσεις) Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Ν. Προποντίδας. Άρθρο 10 ο (τρόπος πληρωμής) Η εξόφληση της προμήθειας θα γίνει τμηματικά μετά την παραλαβή των ειδών και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και θα έχει θεωρηθεί. Άρθρο 11 ο (ενημέρωση του αναδόχου) Ο ανάδοχος θεωρείται ότι έχει εξετάσει τις καθορισμένες απαιτήσεις και τους παρόντες όρους. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αξίωση από τον ανάδοχο για πρόσθετη πληρωμή ή χρονική παράταση που θα οφείλεται σε παρερμηνεία οποιουδήποτε θέματος αναφερόμενου στον τρόπο παράδοσης, τις καθορισμένες απαιτήσεις, ή τους όρους της διακήρυξης. Άρθρο 12 ο (τροποποιήσεις προσθήκες) Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί αν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως προς τούτο. Ο Δήμος μπορεί οποτεδήποτε μέσα στα όρια της σύμβασης να ζητήσει από τον ανάδοχο συμπληρωματική προμήθεια κάποιου είδους της σύμβασης, εφόσον έχουν εξασφαλισθεί οι απαιτούμενες σχετικές εγκρίσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τα συμπληρωματικά είδη με τις τιμές που ισχύουν στην αγορά τότε, μειωμένες με το ίδιο ποσοστό έκπτωσης της προσφοράς του. Άρθρο 13 ο

12 (παράταση του χρόνου παράδοσης) Παράταση έπειτα από αίτηση του αναδόχου και έκδοση σχετικής απόφασης του Δήμου, του συμβατικού χρόνου υλοποίησης της προμήθειας, στην περίπτωση ύπαρξης σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης υλοποίησής του, ή στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία, είναι δυνατή χωρίς την επιβολή κυρώσεων. Άρθρο 14 ο (οριστική παραλαβή) Η οριστική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής προμηθειών του Δήμου παρουσία του αναδόχου. Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις Τεχνικές Προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει απόρριψη των ειδών και να ζητήσει από τον ανάδοχο αντικατάστασή τους με άλλα που να πληρούν επακριβώς τους όρους της σύμβασης και της προσφοράς. Εάν δεν είναι δυνατή η παραπάνω αντικατάσταση οι εγγυήσεις του αναδόχου θα εκπέσουν υπέρ του Δήμου και ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος κατά τα στοιχεία της προσφοράς του (αρ. 28 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Άρθρο 15 ο (τρόπος παράδοσης) Τα υπό προμήθεια είδη θα παραλαμβάνονται τμηματικά από το συνεργείο του Δήμου Ν.Προποντίδας, ώστε να χρησιμοποιούνται άμεσα και χωρίς χρονοτριβές μέσα στο χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 7, με ευθύνη και δαπάνη του ανάδοχου προμηθευτή, για την συντήρηση και επισκευή βλαβών δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης-άρδευσης που βρίσκονται στο Δ.Ε. Μουδανιών του Δήμου Ν. Προποντίδας.

13 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ (ΕΥΡΩ) 1. Υλικά ύδρευσης - άρδευσης ΤΕΜΑΧΙΟ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,00 ΦΠΑ 23% ,10 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ,10 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΕΥΡΩ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗ Σ 1 ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ50 132,71 ΤΕΜ. 2 ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ80 154,09 ΤΕΜ. 3 ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Φ ,15 ΤΕΜ. 4 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΑΜΟΥΦΑ Φ 63 19,54 ΤΕΜ. 5 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΑΜΟΥΦΑ Φ 75 23,04 ΤΕΜ. 6 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΑΜΟΥΦΑ Φ 90 28,18 ΤΕΜ. 7 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΑΜΟΥΦΑ Φ ,61 ΤΕΜ. 8 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΑΜΟΥΦΑ Φ ,02 ΤΕΜ. 9 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΑΜΟΥΦΑ Φ ,43 ΤΕΜ. 10 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΑΜΟΥΦΑ Φ ,51 ΤΕΜ. 11 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΑΜΟΥΦΑ Φ ,17 ΤΕΜ. 12 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΑΜΟΥΦΑ Φ ,40 ΤΕΜ. 13 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΑΜΟΥΦΑ Φ ,89 ΤΕΜ. 14 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ 63 19,54 ΤΕΜ. 15 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ 75 23,04 ΤΕΜ. 16 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ 90 28,18 ΤΕΜ. 17 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ ,61 ΤΕΜ.

14 18 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ ,02 ΤΕΜ. 19 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ ,43 ΤΕΜ. 20 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ ,51 ΤΕΜ. 21 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ ,17 ΤΕΜ. 22 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ ,40 ΤΕΜ. 23 ΑΚΡΑΙΟ ΦΛΑΝΤΖΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ ,89 ΤΕΜ. 24 ΑΝΤΙΠΛ.ΒΑΛΒΙΔΑ Φ65 824,50 ΤΕΜ. 25 ΑΝΤΙΠΛ.ΒΑΛΒΙΔΑ Φ ,00 ΤΕΜ. 26 ΑΝΤΙΠΛ.ΒΑΛΒΙΔΑ Φ ,38 ΤΕΜ. 27 ΑΝΤΙΠΛ.ΒΑΛΒΙΔΑ Φ ,10 ΤΕΜ. 28 ΑΝΤΙΠΛ.ΒΑΛΒΙΔΑ Φ ,75 ΤΕΜ. 29 ΑΝΤΙΠΛ.ΒΑΛΒΙΔΑ Φ ,05 ΤΕΜ. 30 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΤΕΦΛΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ½'' ΙΤΑΛΙΑΣ 2,91 ΤΕΜ. 31 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΤΕΦΛΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ¾'' ΙΤΑΛΙΑΣ 4,03 ΤΕΜ. 32 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΤΕΦΛΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 1'' ΙΤΑΛΙΑΣ 5,58 ΤΕΜ. 33 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΤΕΦΛΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 1 ¼'' ΙΤΑΛΙΑΣ 8,02 ΤΕΜ. 34 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΤΕΦΛΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 1 ½'' ΙΤΑΛΙΑΣ 11,84 ΤΕΜ. 35 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΤΕΦΛΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 2'' ΙΤΑΛΙΑΣ 18,17 ΤΕΜ. 36 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΤΕΦΛΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 2 ½'' ΙΤΑΛΙΑΣ 37,03 ΤΕΜ. 37 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΤΕΦΛΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 3'' ΙΤΑΛΙΑΣ 55,66 ΤΕΜ. 38 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΤΕΦΛΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 4'' ΙΤΑΛΙΑΣ 84,93 ΤΕΜ. 39 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΤΕΦΛΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ½'' CIM 5,98 ΤΕΜ. 40 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΤΕΦΛΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟ ¾'' CIM 8,76 ΤΕΜ. 41 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΤΕΦΛΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 1'' CIM 13,18 ΤΕΜ. 42 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΤΕΦΛΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 1 ¼'' CIM 18,72 ΤΕΜ. 43 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΤΕΦΛΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 1 ½'' CIM 29,12 ΤΕΜ. 44 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΤΕΦΛΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 2'' CIM 39,37 ΤΕΜ. 45 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΤΕΦΛΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 2 ½'' CIM 86,22 ΤΕΜ. 46 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΤΕΦΛΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 3'' CIM 117,54 ΤΕΜ. 47 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΤΕΦΛΟΝ ΕΛΑΤΗΡΙΟ 4'' CIM 209,92 ΤΕΜ. 48 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝ/ΦΗΣ ΟΡΙΖ. (ΚΛΑΠΕ) ½'' CIM 8,70 ΤΕΜ. 49 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝ/ΦΗΣ ΟΡΙΖ. (ΚΛΑΠΕ) ¾'' CIM 12,60 ΤΕΜ. 50 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝ/ΦΗΣ ΟΡΙΖ. (ΚΛΑΠΕ) 1'' CIM 18,05 ΤΕΜ. 51 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝ/ΦΗΣ ΟΡΙΖ. (ΚΛΑΠΕ) 1 ¼'' CIM 26,07 ΤΕΜ. 52 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝ/ΦΗΣ ΟΡΙΖ. (ΚΛΑΠΕ) 1 ½'' CIM 36,07 ΤΕΜ. 53 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝ/ΦΗΣ ΟΡΙΖ. (ΚΛΑΠΕ) 2'' CIM 46,03 ΤΕΜ. 54 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝ/ΦΗΣ ΟΡΙΖ. (ΚΛΑΠΕ) 2 ½'' CIM 84,22 ΤΕΜ. 55 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝ/ΦΗΣ ΟΡΙΖ. (ΚΛΑΠΕ) 3'' CIM 111,54 ΤΕΜ.

15 56 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝ/ΦΗΣ ΟΡΙΖ. (ΚΛΑΠΕ) 4'' CIM 194,52 ΤΕΜ. 57 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝ/ΦΗΣ ΟΡΙΖ. (ΚΛΑΠΕ) ½'' ΙΤΑΛΙΑΣ 3,55 ΤΕΜ. 58 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝ/ΦΗΣ ΟΡΙΖ. (ΚΛΑΠΕ) ¾'' ΙΤΑΛΙΑΣ 4,90 ΤΕΜ. 59 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝ/ΦΗΣ ΟΡΙΖ. (ΚΛΑΠΕ) 1'' ΙΤΑΛΙΑΣ 8,48 ΤΕΜ. 60 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝ/ΦΗΣ ΟΡΙΖ. (ΚΛΑΠΕ) 1 ¼'' ΙΤΑΛΙΑΣ 11,53 ΤΕΜ. 61 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝ/ΦΗΣ ΟΡΙΖ. (ΚΛΑΠΕ) 1 ½'' ΙΤΑΛΙΑΣ 17,66 ΤΕΜ. 62 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝ/ΦΗΣ ΟΡΙΖ. (ΚΛΑΠΕ) 2'' ΙΤΑΛΙΑΣ 26,02 ΤΕΜ. 63 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝ/ΦΗΣ ΟΡΙΖ. (ΚΛΑΠΕ) 2 ½'' ΙΤΑΛΙΑΣ 43,64 ΤΕΜ. 64 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝ/ΦΗΣ ΟΡΙΖ. (ΚΛΑΠΕ) 3'' ΙΤΑΛΙΑΣ 60,04 ΤΕΜ. 65 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝ/ΦΗΣ ΟΡΙΖ. (ΚΛΑΠΕ) 4'' ΙΤΑΛΙΑΣ 128,29 ΤΕΜ. 66 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ Φ63 18,70 ΤΕΜ. 67 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ Φ50 14,45 ΤΕΜ. 68 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ Φ75 79,20 ΤΕΜ. 69 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ Φ90 103,50 ΤΕΜ. 70 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ Φ ,00 ΤΕΜ. 71 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΚΛΑΠΕ Φ90 64,80 ΤΕΜ. 72 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΚΛΑΠΕ Φ ,50 ΤΕΜ. 73 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΚΛΑΠΕ Φ ,00 ΤΕΜ. 74 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ/ΦΗΣ ΚΛΑΠΕ Φ ,00 ΤΕΜ. 75 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ ΒΙΔΩΤΗ 1 ½'' 16,15 ΤΕΜ. 76 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ ΒΙΔΩΤΗ 2'' 21,25 ΤΕΜ. 77 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ ΒΙΔΩΤΗ 2 ½'' 94,50 ΤΕΜ. 78 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ ΒΙΔΩΤΗ 3'' 121,50 ΤΕΜ. 79 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤ ΒΙΔΩΤΗ 4'' 148,50 ΤΕΜ. 80 ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞ/ΣΜΟΥ 1'' ΑΠΛΗ 18,70 ΤΕΜ. 81 ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞ/ΣΜΟΥ 2'' ΑΠΛΗ 38,25 ΤΕΜ. 82 ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞ/ΣΜΟΥ 1'' Δ.ΕΝΕΡΓ 42,50 ΤΕΜ. 83 ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΞ/ΣΜΟΥ 2'' Δ.ΕΝΕΡΓ 102,00 ΤΕΜ. 84 ΒΑΝΝΑ ΑΠΛΗ ΟΡΕΙΧ.1/2'' 4,06 ΤΕΜ. 85 ΒΑΝΝΑ ΑΠΛΗ ΟΡΕΙΧ.3/4'' 5,23 ΤΕΜ. 86 ΒΑΝΝΑ ΑΠΛΗ ΟΡΕΙΧ.1'' 7,78 ΤΕΜ. 87 ΒΑΝΝΑ ΑΠΛΗ ΟΡΕΙΧ.1 ¼'' 12,76 ΤΕΜ. 88 ΒΑΝΝΑ ΑΠΛΗ ΟΡΕΙΧ. 1 1/2'' 17,43 ΤΕΜ. 89 ΒΑΝΝΑ ΑΠΛΗ ΟΡΕΙΧ. 2'' 26,50 ΤΕΜ. 90 ΒΑΝΝΑ ΑΠΛΗ ΟΡΕΙΧ. 2 1/2'' 35,69 ΤΕΜ. 91 ΒΑΝΝΑ ΑΠΛΗ ΟΡΕΙΧ. 3'' 44,44 ΤΕΜ. 92 ΒΑΝΝΑ ΑΠΛΗ ΟΡΕΙΧ. 4 '' 82,78 ΤΕΜ. 93 ΒΑΝΑ ΒΙΔΩΤΗ 2 ΡΑΚΟΡ ¾'' 11,25 ΤΕΜ.

16 94 ΒΑΝΑ ΒΙΔΩΤΗ 2 ΡΑΚΟΡ 1'' 16,20 ΤΕΜ. 95 ΒΑΝΑ ΒΙΔΩΤΗ 2 ΡΑΚΟΡ 1 ¼'' 19,80 ΤΕΜ. 96 ΒΑΝΑ ΒΙΔΩΤΗ 2 ΡΑΚΟΡ 1 ½'' 14,45 ΤΕΜ. 97 ΒΑΝΑ ΒΙΔΩΤΗ 2 ΡΑΚΟΡ 2'' 19,55 ΤΕΜ. 98 ΒΑΝΑ ΒΙΔΩΤΗ 2 ΡΑΚΟΡ 2 ½'' 41,65 ΤΕΜ. 99 ΒΑΝΑ ΒΙΔΩΤΗ 2 ΡΑΚΟΡ 3'' 44,20 ΤΕΜ. 100 ΒΑΝΑ ΒΙΔΩΤΗ 2 ΡΑΚΟΡ 4'' 207,00 ΤΕΜ. 101 ΒΑΝΑ ΒΙΔΩΤΗ 1 ΡΑΚΟΡ ¾'' 8,10 ΤΕΜ. 102 ΒΑΝΑ ΒΙΔΩΤΗ 1 ΡΑΚΟΡ 1'' 9,90 ΤΕΜ. 103 ΒΑΝΑ ΒΙΔΩΤΗ 1 ΡΑΚΟΡ 1 ¼'' 12,60 ΤΕΜ. 104 ΒΑΝΑ ΒΙΔΩΤΗ 1 ΡΑΚΟΡ 1 ½'' 10,63 ΤΕΜ. 105 ΒΑΝΑ ΒΙΔΩΤΗ 1 ΡΑΚΟΡ 2'' 14,88 ΤΕΜ. 106 ΒΑΝΑ ΒΙΔΩΤΗ 1 ΡΑΚΟΡ 4'' 122,40 ΤΕΜ. 107 ΒΑΝΑ ΚΟΛΛΗΤΗ 2 ΡΑΚΟΡ Φ32 14,85 ΤΕΜ. 108 ΒΑΝΑ ΚΟΛΛΗΤΗ 2 ΡΑΚΟΡ Φ40 18,72 ΤΕΜ. 109 ΒΑΝΑ ΚΟΛΛΗΤΗ 2 ΡΑΚΟΡ Φ50 12,75 ΤΕΜ. 110 ΒΑΝΑ ΚΟΛΛΗΤΗ 2 ΡΑΚΟΡ Φ63 18,28 ΤΕΜ. 111 ΒΑΝΑ ΚΟΛΛΗΤΗ 2 ΡΑΚΟΡ Φ75 35,70 ΤΕΜ. 112 ΒΑΝΑ ΚΟΛΛΗΤΗ 2 ΡΑΚΟΡ Φ90 36,55 ΤΕΜ. 113 ΒΑΝΑ ΚΟΛΛΗΤΗ 2 ΡΑΚΟΡ Φ ,20 ΤΕΜ. 114 ΒΑΝΑ BUTTERFLY Φ63 89,25 ΤΕΜ. 115 ΒΑΝΑ BUTTERFLY Φ75 89,25 ΤΕΜ. 116 ΒΑΝΑ BUTTERFLY Φ90 102,00 ΤΕΜ. 117 ΒΑΝΑ BUTTERFLY Φ ,75 ΤΕΜ. 118 ΒΑΝΑ BUTTERFLY Φ ,50 ΤΕΜ. 119 ΒΑΝΑ BUTTERFLY Φ ,25 ΤΕΜ. 120 ΒΑΝΑ BUTTERFLY Φ ,25 ΤΕΜ. 121 ΒΑΝΑ BUTTERFLY Φ ,25 ΤΕΜ. 122 ΒΑΝΑ BUTTERFLY Φ ,25 ΤΕΜ. 123 ΒΑΝΑ BUTTERFLY Φ ,50 ΤΕΜ. 124 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΔΙΣΚΟΣ ΧΥΤΟΣ Φ50 68,54 ΤΕΜ. 125 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΔΙΣΚΟΣ ΧΥΤΟΣ Φ60 75,07 ΤΕΜ. 126 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΔΙΣΚΟΣ ΧΥΤΟΣ Φ80 82,98 ΤΕΜ. 127 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΔΙΣΚΟΣ ΧΥΤΟΣ Φ100 98,90 ΤΕΜ. 128 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΔΙΣΚΟΣ ΧΥΤΟΣ Φ ,14 ΤΕΜ. 129 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΔΙΣΚΟΣ ΧΥΤΟΣ Φ ,13 ΤΕΜ. 130 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΔΙΣΚΟΣ ΧΥΤΟΣ Φ ,22 ΤΕΜ. 131 ΒΑΝΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ ΔΙΣΚΟΣ ΧΥΤΟΣ Φ ,16 ΤΕΜ.

17 132 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΦΛΑΝΤΖ. Φ60 110,40 ΤΕΜ. 133 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΦΛΑΝΤΖ. Φ80 123,02 ΤΕΜ. 134 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΦΛΑΝΤΖ. Φ ,51 ΤΕΜ. 135 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΦΛΑΝΤΖ. Φ ,40 ΤΕΜ. 136 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΦΛΑΝΤΖ. Φ ,44 ΤΕΜ. 137 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΦΛΑΝΤΖ. Φ ,12 ΤΕΜ. 138 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΦΛΑΝΤΖ. Φ ,00 ΤΕΜ. 139 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ60 110,40 ΤΕΜ. 140 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ80 123,02 ΤΕΜ. 141 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ ,51 ΤΕΜ. 142 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ ,40 ΤΕΜ. 143 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ ,44 ΤΕΜ. 144 ΒΑΝΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ Φ ,12 ΤΕΜ. 145 ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΟΣΤΟΝ ½'' 2,94 ΤΕΜ. 146 ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΟΣΤΟΝ ¾'' 4,20 ΤΕΜ. 147 ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΟΣΤΟΝ 1'' 7,42 ΤΕΜ. 148 ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΟΣΤΟΝ 1 ¼'' 12,53 ΤΕΜ. 149 ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΟΣΤΟΝ 1 ½'' 16,27 ΤΕΜ. 150 ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΟΣΤΟΝ 2'' 24,75 ΤΕΜ. 151 ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΟΣΤΟΝ 2 ½'' 62,73 ΤΕΜ. 152 ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΟΣΤΟΝ 3'' 80,46 ΤΕΜ. 153 ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΟΣΤΟΝ 4'' 134,41 ΤΕΜ. 154 ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ HYDROSFER ½'' 3,80 ΤΕΜ. 155 ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ HYDROSFER ¾'' 5,42 ΤΕΜ. 156 ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ HYDROSFER 1'' 10,22 ΤΕΜ. 157 ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ HYDROSFER 1 ¼'' 15,07 ΤΕΜ. 158 ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ HYDROSFER 1 ½'' 22,85 ΤΕΜ. 159 ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ HYDROSFER 2'' 34,77 ΤΕΜ. 160 ΒΑΝΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ HYDROSFER 2 ½'' 81,30 ΤΕΜ. 161 BANNA ΣΦΑΙΡΙΚΗ CIMBERIO ½'' 6,64 ΤΕΜ. 162 BANNA ΣΦΑΙΡΙΚΗ CIMBERIO 1'' 12,97 ΤΕΜ. 163 BANNA ΣΦΑΙΡΙΚΗ CIMBERIO 1 ¼'' 21,09 ΤΕΜ. 164 BANNA ΣΦΑΙΡΙΚΗ CIMBERIO 1 ½'' 32,77 ΤΕΜ. 165 BANNA ΣΦΑΙΡΙΚΗ CIMBERIO 2'' 49,54 ΤΕΜ. 166 BANNA ΣΦΑΙΡΙΚΗ CIMBERIO 2 ½'' 101,98 ΤΕΜ. 167 BANNA ΣΦΑΙΡΙΚΗ CIMBERIO 3'' 145,12 ΤΕΜ. 168 BANNA ΣΦΑΙΡΙΚΗ CIMBERIO 4'' 245,26 ΤΕΜ. 169 BANNA HYDROSFER ΑΡΣ. - ΘΗΛ. ½'' 3,14 ΤΕΜ.

18 170 BANNA HYDROSFER ΑΡΣ. - ΘΗΛ. ¾'' 4,47 ΤΕΜ. 171 BANNA HYDROSFER ΑΡΣ. - ΘΗΛ. 1'' 8,26 ΤΕΜ. 172 ΒΑΝΝΑ ΗYDROSFER ΜΕ ΡΑΚΟΡ ½'' 5,34 ΤΕΜ. 173 ΒΑΝΝΑ ΗYDROSFER ΜΕ ΡΑΚΟΡ ¾'' 8,09 ΤΕΜ. 174 ΒΑΝΝΑ ΗYDROSFER ΜΕ ΡΑΚΟΡ 1'' 12,20 ΤΕΜ. 175 ΒΑΝΝΑ ΗYDROSFER ΜΕ ΡΑΚΟΡ 1 ¼ '' 19,54 ΤΕΜ. 176 ΓΩΝΙΑ 90Ο Φ110 4,61 ΤΕΜ. 177 ΓΩΝΙΑ 90Ο Φ125 7,49 ΤΕΜ. 178 ΓΩΝΙΑ 90Ο Φ160 7,49 ΤΕΜ. 179 ΓΩΝΙΑ 90Ο Φ200 14,98 ΤΕΜ. 180 ΓΩΝΙΑ 90Ο Φ250 35,14 ΤΕΜ. 181 ΓΩΝΙΑ 90Ο Φ315 70,27 ΤΕΜ. 182 ΓΩΝΙΑ 45Ο Φ110 4,03 ΤΕΜ. 183 ΓΩΝΙΑ 45Ο Φ125 5,76 ΤΕΜ. 184 ΓΩΝΙΑ 45Ο Φ160 7,49 ΤΕΜ. 185 ΓΩΝΙΑ 45Ο Φ200 14,98 ΤΕΜ. 186 ΓΩΝΙΑ 45Ο Φ250 35,14 ΤΕΜ. 187 ΓΩΝΙΑ 45Ο Φ315 70,27 ΤΕΜ. 188 ΓΩΝΙΑ ΒΙΔΩΤΗ 900 Φ32 1,76 ΤΕΜ. 189 ΓΩΝΙΑ ΒΙΔΩΤΗ 900 Φ40 2,48 ΤΕΜ. 190 ΓΩΝΙΑ ΒΙΔΩΤΗ 900 Φ50 3,83 ΤΕΜ. 191 ΓΩΝΙΑ ΒΙΔΩΤΗ 900 Φ63 7,65 ΤΕΜ. 192 ΓΩΝΙΑ ΒΙΔΩΤΗ 900 Φ75 10,20 ΤΕΜ. 193 ΓΩΝΙΑ ΒΙΔΩΤΗ 900 Φ90 15,30 ΤΕΜ. 194 ΓΩΝΙΑ ΒΙΔΩΤΗ 900 Φ110 40,50 ΤΕΜ. 195 ΓΩΝΙΑ ΒΙΔΩΤΗ 450 Φ32 3,24 ΤΕΜ. 196 ΓΩΝΙΑ ΒΙΔΩΤΗ 450 Φ40 4,23 ΤΕΜ. 197 ΓΩΝΙΑ ΒΙΔΩΤΗ 450 Φ50 5,85 ΤΕΜ. 198 ΓΩΝΙΑ ΒΙΔΩΤΗ 450 Φ63 8,19 ΤΕΜ. 199 ΓΩΝΙΑ ΒΙΔΩΤΗ 450 Φ75 21,15 ΤΕΜ. 200 ΓΩΝΙΑ ΒΙΔΩΤΗ 450 Φ90 28,80 ΤΕΜ. 201 ΓΩΝΙΑ ΒΙΔΩΤΗ 450 Φ110 21,25 ΤΕΜ. 202 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ15Χ15Χ2,5mm 2,30 ΤΕΜ. 203 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ16Χ16Χ2,0mm 2,39 ΤΕΜ. 204 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ18Χ18Χ2,5mm 3,17 ΤΕΜ. 205 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ22Χ22Χ3,0mm 4,96 ΤΕΜ. 206 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ28Χ28Χ3,0mm 9,91 ΤΕΜ. 207 ΓΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ32Χ32Χ3,0mm 12,74 ΤΕΜ.

19 208 ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ15Χ1/2''2,5mm 1,75 ΤΕΜ. 209 ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ16Χ1/2''Χ2,0mm 1,75 ΤΕΜ. 210 ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ18Χ1/2''Χ2,5mm 2,32 ΤΕΜ. 211 ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ22Χ3/4''Χ3,0mm 5,58 ΤΕΜ. 212 ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ28Χ1''Χ3,0mm 7,08 ΤΕΜ. 213 ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ32Χ1''Χ3,0mm 8,85 ΤΕΜ. 214 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ Φ15Χ1/2''2,5mm 1,99 ΤΕΜ. 215 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ Φ16Χ1/2''Χ2,0mm 2,05 ΤΕΜ. 216 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ Φ18Χ1/2''Χ2,5mm 2,56 ΤΕΜ. 217 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ Φ22Χ3/4''Χ3,0mm 5,70 ΤΕΜ. 218 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ Φ28Χ1''Χ3,0mm 7,08 ΤΕΜ. 219 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ Φ32Χ1''Χ3,0mm 9,63 ΤΕΜ. 220 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ ½'' 0,54 ΤΕΜ. 221 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ ¾'' 0,84 ΤΕΜ. 222 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ 1'' 1,25 ΤΕΜ. 223 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ 1 ¼'' 2,46 ΤΕΜ. 224 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ 1 ½'' 4,04 ΤΕΜ. 225 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ 2'' 4,74 ΤΕΜ. 226 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ 2 ½'' 15,45 ΤΕΜ. 227 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ 3'' 23,42 ΤΕΜ. 228 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ 4'' 41,28 ΤΕΜ. 229 ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ ½'' 0,74 ΤΕΜ. 230 ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ- ΘΗΛΥΚΗ ¾'' 1,16 ΤΕΜ. 231 ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ- ΘΗΛΥΚΗ 1'' 1,94 ΤΕΜ. 232 ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 1 ¼'' 3,36 ΤΕΜ. 233 ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 1 ½'' 5,14 ΤΕΜ. 234 ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 2'' 6,78 ΤΕΜ. 235 ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 2 ½'' 17,62 ΤΕΜ. 236 ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 3'' 23,44 ΤΕΜ. 237 ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ ΘΗΛΥΚΗ 4'' 41,34 ΤΕΜ. 238 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Φ15Χ1/2''Χ2,5mm 2,24 ΤΕΜ. 239 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Φ16Χ1/2''Χ2,0mm 2,38 ΤΕΜ. 240 ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ Φ18Χ1/2''Χ2,5mm 2,61 ΤΕΜ. 241 ΓΩΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗ ΒΙΔΩΤΗ ΑΡΕΝΙΚΗ Φ 50Χ1 ½'' 4,30 ΤΕΜ. 242 ΓΩΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗ ΒΙΔΩΤΗ ΑΡΕΝΙΚΗ Φ 63Χ2'' 6,26 ΤΕΜ. 243 ΓΩΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗ ΒΙΔΩΤΗ ΘΗΛΥΚΗ Φ 50Χ1 ½'' 4,95 ΤΕΜ. 244 ΓΩΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗ ΒΙΔΩΤΗ ΘΗΛΥΚΗ Φ 63Χ2'' 5,53 ΤΕΜ. 245 ΓΩΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗ ΒΙΔΩΤΗ ΘΗΛΥΚΗ Φ 75Χ2 ½'' 9,35 ΤΕΜ.

20 246 ΓΩΝΙΑ ΚΟΛΛΗΤΗ ΒΙΔΩΤΗ ΘΗΛΥΚΗ Φ 90Χ3'' 10,63 ΤΕΜ. 247 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ 32 Χ 32 13,33 ΤΕΜ. 248 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ 40 Χ 40 22,51 ΤΕΜ. 249 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ 50 Χ 50 33,71 ΤΕΜ. 250 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦ.ΣΥΝΔΕΣΗΣ Φ 63 Χ 63 60,07 ΤΕΜ. 251 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦ.ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ 32 Χ 1'' 9,77 ΤΕΜ. 252 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦ.ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ 40 Χ 1 ¼'' 16,84 ΤΕΜ. 253 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦ.ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ 50 Χ 1 ½ '' 24,41 ΤΕΜ. 254 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦ.ΑΡΣΕΝΙΚΟ Φ 63 Χ 2 '' 43,34 ΤΕΜ. 255 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦ.ΘΗΛΥΚΟ Φ 32 Χ 1'' 9,04 ΤΕΜ. 256 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦ.ΘΗΛΥΚΟ Φ 40 Χ 1 ¼'' 16,13 ΤΕΜ. 257 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦ.ΘΗΛΥΚΟ Φ 50 Χ 1 ½ '' 24,08 ΤΕΜ. 258 ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΣΥΣΦ.ΘΗΛΥΚΟ Φ 63 Χ 2 '' 42,56 ΤΕΜ. 259 ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ½'' 2,02 ΤΕΜ. 260 ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ¾'' 1,40 ΤΕΜ. 261 ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ 1'' 2,10 ΤΕΜ. 262 ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ 1 ¼'' 4,60 ΤΕΜ. 263 ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ 1 ½'' 5,88 ΤΕΜ. 264 ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ 2'' 9,78 ΤΕΜ. 265 ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ 2 ½'' 26,36 ΤΕΜ. 266 ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ Φ15Χ1/2''Χ2,5mm 6,74 ΤΕΜ. 267 ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ Φ16Χ1/2''Χ2,0mm 6,74 ΤΕΜ. 268 ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ Φ18Χ1/2''Χ2,5mm 6,74 ΤΕΜ. 269 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ½'' Χ ½ '' 4,01 ΤΕΜ. 270 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ½'' Χ ¾ '' 4,01 ΤΕΜ. 271 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΓΩΝΙΑΚΟΣ ½'' Χ 3/8 '' 4,01 ΤΕΜ. 272 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΣΩΜ. ΡΑΚΟΡ Φ15Χ1/2''Χ2,5mm 6,23 ΤΕΜ. 273 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΣΩΜ. ΡΑΚΟΡ Φ16Χ1/2''Χ2,0mm 6,23 ΤΕΜ. 274 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΝΣΩΜ. ΡΑΚΟΡ Φ18Χ1/2''Χ2,5mm 6,67 ΤΕΜ. 275 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ΛΟΥΤΡΟΥ ½'' ΧΡΩΜ. 2,68 ΤΕΜ. 276 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ΛΟΥΤΡΟΥ ½'' ΟΡΕΙΧ. 2,68 ΤΕΜ. 277 ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΙΝΙ ΛΟΥΤΡΟΥ ½'' CIM. 5,82 ΤΕΜ. 278 ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ63Χ2'' 2,72 ΤΕΜ. 279 ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ75Χ2 ½'' 3,15 ΤΕΜ. 280 ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ90Χ3'' 4,08 ΤΕΜ. 281 ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ110Χ4'' 5,95 ΤΕΜ. 282 ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΗ Φ125Χ5'' 20,70 ΤΕΜ. 283 ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕ Ε.Δ. Φ63Χ2'' 7,65 ΤΕΜ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 11 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας υλικών άρδευσηςύδρευσης-αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια ειδών ύδρευσηςάρδευσης

Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια ειδών ύδρευσηςάρδευσης Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Πληρ/ρίες : Β.Παυλιδου Τηλ. : 23733-50258 Fax : 23730-65791 e-mail : vaso.pavlidou@nea-propontida.gr Προµήθεια : Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02-11-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 34863/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02-11-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 34863/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02-11-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 34863/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΒΩΚΤ-16Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια Ειδών Ύδρευσης - Άρδευσης Έτους 2011

ΑΔΑ: 457ΒΩΚΤ-16Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια Ειδών Ύδρευσης - Άρδευσης Έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Πληρ/ρίες : Δημήτριος Ρήγας Τηλ. : 23733-50215 Fax : 23730-65791 e-mail : dimitris.rigas@nea-propontida.gr Προµήθεια : Προµήθεια Ειδών Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση-αναβάθµιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ δικτύων ύδρευσης για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης:58/6-4-2015 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. 7644. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4"Χ1/2",Βαρέως τύπου τεμ 5. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1"Χ3/4",Βαρέως τύπου τεμ 3

Α.Π. 7644. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4Χ1/2,Βαρέως τύπου τεμ 5. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1Χ3/4,Βαρέως τύπου τεμ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Π. 7644 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ εξής: Παρακαλούµε όπως φροντίσετε για την προµήθεια Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ως Ορειχάλκινες Βανες με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 8 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 13588 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΔΡΑ :

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΔΡΑ : ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ : ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΚ ΑΦΜ : ΔΟΥ : ΤΗΛ. ΣΤΑΘ: ΤΗΛ. ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ : ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. μελετης 14/2012

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.-Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Τίτλος : ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 73.000,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ» Ο Δήμαρχος Λαρισαίων διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Αρ. Πρωτ / ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 44/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Αρ. Πρωτ / ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 44/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Διεύθυνση : 63074 ΑΡΝΑΙΑ Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Τηλέφωνο: 2372 3 50108, 127, 209 FAX : 2372 0 23062, 31777 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών Κ.Μ. : Π 72/2011 ΠΡΟΥΠ: 1.940,94 (με ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 6 Ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου την 4/4/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ - Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ -Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κορδελιού Εύοσμου έχοντας υπόψη

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κορδελιού Εύοσμου έχοντας υπόψη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εύοσμος 27/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. : 13009 Αρ. Απόφασης: 112 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο Δήμαρχος Κορδελιού Εύοσμου έχοντας υπόψη 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος, Αριθμ. Μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: 07/16. «Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τη συντήρηση δικτύων» του Δήμου Πωγωνίου

Απρίλιος, Αριθμ. Μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: 07/16. «Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τη συντήρηση δικτύων» του Δήμου Πωγωνίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απρίλιος, 2016 Αριθμ. Μελέτης: 07/16 Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΠΑΚΙ Ταχ. Κώδικας: 44 004 Τηλ.: 2653360120 Fax: 2653360103

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2014 54566/2014 ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ " Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΦΜ ΔOY ΑΙΓΙΟΥ, ΤΗΛ: / / FAX:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΦΜ ΔOY ΑΙΓΙΟΥ, ΤΗΛ: / / FAX: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΦΜ 800141173 ΔOY ΑΙΓΙΟΥ, ΤΗΛ: 2692022666/2692360424/6999924111 - FAX: 2692022656 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 27/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11657 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας " ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος : Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τίτλος : Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.Ε.Υ.Α ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Ηµεροµηνία: 30-07-2014 Αριθµ. Πρωτ: 130 Τίτλος : Προµήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης άρδευσης.ε. Νέσσωνος Ταχ. ιεύθυνση : 400 06 Συκούριο Προϋπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,41 Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Α.Α. Μελέτης: 142/2015 ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια υλικών πλακόστρωσης (κυβόλιθοι) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 22 Ιανουαρίου 2014 Αρ. Πρωτ. : 29 Έχοντας λάβει υπόψη: ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 10 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 10 / ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Δ.Ε: ΑΥΛΩΝΟΣ Δ Η Μ Ο Σ ΤΡΙΦΥ Λ Ι ΑΣ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ι.Π ΠΙΣΤΩΣΗ: 6.000,00 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 10 / 2 0 1 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΡΑΥΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.868,80 Φ.Π.Α. 23%: 1.119,82 ΣΥΝΟΛΟ: 5.988,62

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2012 Μ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Πυλώνων Φωτισµού και Ηλεκτρολογικού Υλικού

Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια Πυλώνων Φωτισµού και Ηλεκτρολογικού Υλικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Πυλώνων & Ηλεκτρολογικού Υλικού για τον Ηλεκτροφωτισµό του Γηπέδου στην Τ.Κ. Κοντιά Αριθ. Μελέτης: 12/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2009 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 37,72100 ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:2841023150 FAΧ:23161 E-MAIL:info@mechanicalsolutions.gr www.mechanicalsolutions.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009 ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ PEX-AL-PEX ΣΩΛΗΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015».

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την «προμήθεια Ηλεκτρικών λαμπτήρων, ανταλλακτικών και ηλεκτρολογικού υλικού 2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες :Αν. Ρεΐση Κάρπαθος, 02 / 03 /2015 Τηλ.: 2245360148 Αρ.Πρωτ.: 1787 Αρ. Απόφασης: 133. ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015" Αρ. Μελέτης: 46/2015 Αρ. Διακήρυξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17740 Αρ. Μελέτης: 07/2014 Δ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων»

Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» Ηράκλειο, 28 / 08 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «Προµήθεια αλουµινίων» ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ για το έργο αυτεπιστασίας: ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων» /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & Κ.Α. : 30-7331.047 ΤΜΗΜΑ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ηράκλειο 27/11/2015 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Ομαδα 1. Δ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ προμήθεια Φαρμακευτικού και Υγειονομικού υλικού της Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017

CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 81 / 2015 θερµαντικών σωµάτων Γυµνασίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.999,80 µε το Φ.Π.Α. CPV: 39715210-2 Κ.Α.: 70.7135.017 ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα µελέτη προϋπολογισµού 20.000,00 µε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 15-6-2016 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 12471 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Πρ. : 36299/2015 ΤΙΤΛΟΣ «Προμήθεια εντύπων, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6510/23-4-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

6510/23-4-2015 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 6510/23-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ: 311 Από το πρακτικό 13 ης /2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΡΘ ΜΕΛΕΤΗΣ : 47 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 3.ΕΝΤΥΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19036 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πληροφορίες : Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2810 399-185 Fax: 2810 229-207 e-mail : prom@heraklion. gr web site: Heraklion.gr ΗΡΑΚΛΕΙΟ,.../.../2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια: 9/6/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 11659 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την < ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ>

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ σελ. 1 από 11 Προµήθεια: «Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων» ΜΕΛΕΤΗ Πλαστικών σάκων αποκοµιδής απορριµµάτων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 14.956,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Τεχνικές Προδιαγραφές

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘAΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Έργο: «Προµήθεια υλικώνανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 17 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:152940 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια εκτυπώσεις διαφημιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Kωδικός CPV

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ Kωδικός CPV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ Ηράκλειο, 18 / 10 / 2015 «Προμήθεια Σιδηρών κιγκλιδωμάτων (υλικά)» για το έργο αυτεπιστασίας: Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας &

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ» Χρηματοδότηση: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. Τεχνική Περιγραφή 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 1 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη συντάσσεται από την Τεχνική Υπηρεσία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : 20.000,00 Κ.Α. 30.6661.002

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 Ο ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ PICK UP ΧΡΗΣΗ : Ι.Π. 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 19.926,00

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:807/3-9-2015 Προμήθεια ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:1.306,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ:1.606,38

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου

Έχοντας λάβει υπόψη: 2). Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006 περί αρµοδιοτήτων ηµάρχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 5/ 12/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 38750 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ηµάρχου: 2892 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ιάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Ν. Φιλ/φεια: 3/11/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 22180/4-11-2015 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας διαφόρων εργαλείων πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελέτης: 51/2015 Αρ. Πρωτ: 57238/2015 Διακήρυξη ΕΡΓΟ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.)

Αρ. Μελέτης: 1/2016. Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : ,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) Ημερομηνία 06/01/2016 Αρ. Μελέτης: 1/2016 Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών 2016» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 29.450,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1) Τεχνική Έκθεση 2) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 39711100-0 Ψυγεία και καταψύκτες Για τις ανάγκες της Διευθύνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης και προκειμένου να εξασφαλιστούν οι βασικές συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Πύργος 26-05-2015 Αριθ. Πρωτ.: 520Δ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Ν. Φιλ/φεια 6/10/2015 NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ 19999 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < λιπασμάτων για χώρους > με τη συνοπτική διαδικασία της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 15REQ002775200 2015-05-14 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: 19/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 8.122,50 + ΦΠΑ 23% 1.868,18 Συνολική δαπάνη 9.990,68

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 12 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θες/νίκη 12.5.2015 ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αρ. πρωτ. 1504 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΝΠΔΔ - Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου 7 Προς : Κάθε ενδιαφερόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Εξαρτημάτων Υδρευσης Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Εξαρτημάτων Υδρευσης Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Ρόδος 09 /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην προμήθεια βρεφικών πανών για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών όλων των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Οργανισμού Προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 73.657,32. Προµήθεια: «Χυτών εξαρτηµάτων έτους 2011» Αριθ.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΥΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 73.657,32. Προµήθεια: «Χυτών εξαρτηµάτων έτους 2011» Αριθ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α.Θ. Προµήθεια: «Χυτών εξαρτηµάτων έτους 2011»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ /φαξ: 2242022044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2016»

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 2016» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2016-27 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΔΕ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3.000,00 ΚΑ 20-7335.014 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ. Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ Α/Α Είδος Υλικού ΜΜ Ποσότητα 1 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ10 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 2 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ11 ΤΕΜ 4 mm ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 3 ΑΚΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΕΝΑΥΣΗΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ Φ8

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ εµερτζίδης Παύλος, Καλανταρίδης Ηλίας, Κιοσές Νικόλαος, Σταυρίδης Κυριάκος, Σχοινάκης Στυλιανός. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ1ΗΩΕ6-413 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 27 ης / 18 Νοεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΛΡΩΚΑ-Ν1Σ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΛΡΩΚΑ-Ν1Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : Β4ΛΡΩΚΑ-Ν1Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της

ΜΕΛΕΤΗ 8.129,50 9.999,29 1.869,79. Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Αρ. Μελέτης.: 22 Έτος: 2015 ΜΕΛΕΤΗ Τίτλος: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δημοτικής Ενότητας Αβίας του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Φ.Π.Α. 23%: ΣΥΝΟΛΟ: 8.129,50

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα