5 / 17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π/ΜΙΑΣ Προμήθεια : Αριθμός Μελέτης :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "5 / 17. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π/ΜΙΑΣ Προμήθεια : Αριθμός Μελέτης :"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & Π/ΜΙΑΣ Προμήθεια : Αριθμός Μελέτης : 5 / 17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ Σταγείρων - Ακάνθου Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η υπό μελέτη προμήθεια αφορά υδραυλικά είδη που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση και επισκευή των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δ. Ε. Σταγείρων - Ακάνθου Δήμου Αριστοτέλη από το προσωπικό του συνεργείου της αρμόδιας υπηρεσίας. Τα παραπάνω υλικά θα αποθηκευτούν στην αποθήκη του ανωτέρω συνεργείου, ώστε να χρησιμοποιούνται άμεσα και χωρίς χρονοτριβές, για την συντήρηση και επισκευή βλαβών δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης που βρίσκονται στην Δ. Ε. Σταγείρων Ακάνθου Δήμου Αριστοτέλη. Λόγω της επικίνδυνης φύσης και θέσης λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών, οι εργασίες εγκατάστασής τους από τους ειδικευμένους τεχνίτες του αρμόδιου συνεργείου του Δήμου, γενικά δεν πρέπει να γίνονται υπό πίεση, αλλά πάντοτε με όλες τις προβλεπόμενες προφυλάξεις ασφαλείας. Τα υπό προμήθεια υλικά θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών, όπως περιλαμβάνονται στο αντίστοιχο τεύχος της παρούσας μελέτης και τις ισχύουσες εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Τυχόν απόκλιση κάποιου προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται απόρριψη της συνολικής προσφοράς. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί από τον ανάδοχο της προμήθειας στην συμβατότητα των προς προμήθεια υλικών με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Δήμου Αριστοτέλη. Στην προσφορά του αναδόχου θα περιλαμβάνονται το σύνολο των δαπανών μεταφοράς του εξοπλισμού στις αποθήκες του Δήμου. Το ποσό της προμήθειας ανέρχεται στα ,95 Ευρώ με το Φ.Π.Α.. H προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις : Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147 Ά). Το Ν. 3463/2006 άρθρο 209, παρ.1 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3852/10 «Πρόγραμμα Καλλικράτης». Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρούσες προδιαγραφές αφορούν την προμήθεια υλικών για την κάλυψη αναγκών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Αριστοτέλη. Τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένη κατασκευαστική εταιρεία. Κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι πλήρες και θα συνοδεύεται από τα αντίστοιχα μικροϋλικά (π.χ. δακτύλιοι στεγανότητας, βίδες, περικόχλια, βολάν - χερούλια βανών κ.λ.π.), τα οποία και θα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή προσφοράς. Επιπλέον στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα μεταφοράς των προσφερόμενων ειδών από τον τόπο παραγωγής τους μέχρι την αποθήκη υλικών του συνεργείου ύδρευσης - αποχέτευσης του Δήμου Αριστοτέλη. Για κάθε είδος απαιτείται παράδοση πλήρους σειράς τεχνικών φυλλαδίων πιστοποιητικών ποιότητας στην ελληνική γλώσσα (ή όπου αυτό δεν είναι εφικτό, στην αγγλική). Τα υπό προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν στο σύνολό τους, τις Εθνικές προδιαγραφές (πρότυπα ΕΛΟΤ, ΤΟΤΕΕ) και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά DIN, CEN, BSI, για είδη κατηγορίας τους. Τυχόν απόκλιση προϊόντος από τις τεχνικές προδιαγραφές συνεπάγεται την απόρριψη της συνολικής προσφοράς. Στη συνέχεια παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε προς προμήθεια είδος.

2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΘΡΑ: 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 ΕΙΔΟΣ : Χυτοσιδηρά ζιμπώ με κοντό λαιμό για PVC, με βίδες και ελαστικά: Φ50, Φ63 Χυτοσιδηρά ζιμπώ με μακρύ λαιμό για PVC, με βίδες και ελαστικά: Φ63, Φ75,Φ90,Φ110, Φ125, Φ140, Φ160, Φ200, Φ225, Φ250, Φ280, Φ315. ΑΡΘΡΑ: 15, 16, 17 ΕΙΔΟΣ: Πώμα θηλυκό χυτοσιδηρό Φ63, Φ90, Φ110 ΑΡΘΡΑ: 18, 19, 20, 21, 22, 23 ΕΙΔΟΣ: Συστολή δύο κεφαλών, από χυτοσίδηρο, από Φ90σε Φ63, Φ110 σε Φ63, Φ125 σε Φ110, Φ110 σε Φ90, Φ160 σε Φ90 και Φ160 σε Φ60. ΑΡΘΡΑ: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ΕΙΔΟΣ : Χυτοσιδηρό ενωτικό άρρεν Φ63, Φ90, Φ110, Φ125, Φ140, Φ160, Φ200. Χυτοσιδηρό ενωτικό θήλυ Φ63, Φ90, Φ110, Φ125, Φ140, Φ160, Φ200, Φ225, Φ250. Χυτοσιδηρό ενωτιτικό για αγωγούς πολυαιθυλενίου (τύπου τουμπόραμα) Φ63, Φ90 και Φ110. ΑΡΘΡΑ: 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. ΕΙΔΟΣ: Χυτοσιδηρά ταυ τριών φλαντζών Φ63, Φ90, Φ110, Φ1125, Φ140, Φ160, Φ200, Φ225. Χυτοσιδηρά ταυ τριών φλαντζών συστολικά Φ90-Φ63-Φ90, Φ110-Φ90-Φ110, Φ110-Φ63-Φ110, Φ125-Φ63-Φ125, Φ140-Φ90-Φ140, Φ140-Φ63-Φ140, Φ160-Φ90-Φ160, Φ160-Φ63-Φ160, Φ200- Φ110-Φ200. ΑΡΘΡA: 60, 61, 62, 63, ΕΙΔΟΣ: Καμπύλη 90 ο χυτοσιδηρή φλαντζωτή Φ63, Φ90, Φ110, Φ125 Καμπύλη 90 ο χυτοσιδηρή φλαντζωτή Φ63, Φ90, Φ110, Φ125 ΑΡΘΡΟ: 64, 65, 66. ΕΙΔΟΣ: Καμπύλη 45 ο χυτοσιδηρή φλαντζωτή Φ63, Φ90, Φ110. ΑΡΘΡΑ: 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74. ΕΙΔΟΣ: Βάνα φλαντζωτή, από χυτοσίδηρο, συρταρωτή ΡΝ16 Φ63, Φ90, Φ110, Φ125, Φ140, Φ160, Φ200, Φ225. ΑΡΘΡΑ: 75, 76, 77, 78. ΕΙΔΟΣ: Βαλβίδα αντεπιστροφής από χυτοσίδηρο, αιωρούμενου δίσκου, φλαντζωτή ΡΝ 10/16 DN 63, 90, 200, 225. ΑΡΘΡΑ: 79, 80. ΕΙΔΟΣ: Αεροεξαγωγοί από χυτοσίδηρο, φλαντζωτοί για Φ63 και Φ90. ΑΡΘΡΑ: 81, 82, 83, 84, 85 ΕΙΔΟΣ: Κολλάρο παροχής ¾ και 1, από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, βαρέως τύπου, με 4 κοχλίες σύσφιξης και εσωτερική επένδυση με λάστιχο στεγανοποίησης για PVC Φ 125, 140, 160, 200, 225. ΑΡΘΡΑ: 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92. ΕΙΔΟΣ: Συστολή δύο φλαντζών από χυτοσίδηρο Φ90 σε Φ63, Φ110 σε Φ63, Φ110 σε Φ90, Φ125 σε Φ63, Φ140 σε Φ90, Φ140 σε Φ63 και Φ225 σε Φ90. ΑΡΘΡΑ: 93, 94, 95. ΕΙΔΟΣ: Φρεάτιο PVC με πάτο 40Χ40, 30Χ30, 20Χ20. ΑΡΘΡΑ: 96, 97, 98, 99, 100. ΕΙΔΟΣ: Κολλάρο PVC παροχής ½, ¾ και 1, για PVC Φ 50, 63, 75, 90, 110. ΑΡΘΡΑ: 101, 102, 103, 104. ΕΙΔΟΣ: Σωληνομαστοί γαλβανιζέ 20εκ.1/2, ¾, 1, 2.

3 ΑΡΘΡΟ: 105, 106, 107, 108. ΕΙΔΟΣ: Γωνίες θηλυκές γαλβανιζέ ½, 1, 2. Γωνίες αρσενική- θηλυκή γαλβανιζέ ¾. ΑΡΘΡΑ: 109, 110, 111, 112, ΕΙΔΟΣ: Σύνδεσμοι δεξιοί γαλβανιζέ ½, ¾, 1, 2, ΑΡΘΡΑ: 113, 114, 115, 116. ΕΙΔΟΣ: Μαστοί εξάγωνοι γαλβανιζέ ½, ¾, 1, 2. ΑΡΘΡΑ: 117, 118, 119, 120, 121, 122. ΕΙΔΟΣ : Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ, αρσενική θηλυκή ¾ -1/2, 1-1/2, 1-3/4, 2-1/2, 2-3/4, 2-1 ΑΡΘΡΑ: 123, 124, 125, 126, 127. ΕΙΔΟΣ : Μαστοί συστολικοί γαλβανιζέ 1-1/2, 1-3/4, 2-1/2, 2-3/4, 2-1. ΑΡΘΡΑ: 128, 129, 130, 131. ΕΙΔΟΣ: Βάνα σφαιρική με χειρολαβή από ορείχαλκο, θηλυκή, ½, ¾, 1, 2. ΑΡΘΡΑ: 132, 133. ΕΙΔΟΣ: Βάνα σφαιρική με πεταλούδα από ορείχαλκο,αρσενική - θηλυκή, ½, ¾. ΑΡΘΡΑ: 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143. ΕΙΔΟΣ: Ρακόρ από ορείχαλκο για σωλήνες πολυαιθυλενίου (τουμπόραμα) αρσενικά Φ16, Φ18, Φ22, Φ28, Φ32 Ρακόρ από ορείχαλκο για σωλήνες πολυαιθυλενίου (τουμπόραμα) θηλυκά Φ16, Φ18, Φ22, Φ28, Φ32 ΑΡΘΡΑ: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153. ΕΙΔΟΣ: Γωνίες από ορείχαλκο για σωλήνες πολυαιθυλενίου (τουμπόραμα) θηλυκές Φ16, Φ18, Φ22, Φ28, Φ32. Γωνίες από ορείχαλκο για σωλήνες πολυαιθυλενίου (τουμπόραμα) αρσενικές Φ16, Φ18, Φ22, Φ28, Φ32. ΑΡΘΡΑ: 154, 155, 156, 157, 158. ΕΙΔΟΣ: Σύνδεσμος ρακόρ από ορείχαλκο για σωλήνες πολυαιθυλενίου (τουμπόραμα) Φ16, Φ18, Φ22, Φ28, Φ32. ΑΡΘΡΑ: 159, 160, 161, 162, 163. ΕΙΔΟΣ: Σωλήνες πολυαιθυλενίου (τουμπόραμα) Φ16, Φ18, Φ22, Φ28, Φ32 ΑΡΘΡΑ: 164, 165. ΕΙΔΟΣ: Βάνες πολυαιθυλενίου άρδευσης ¾ και 1. ΑΡΘΡΑ: 166, 167, 168, 169, 170, 171 ΕΙΔΟΣ: Ρακόρ πολυαιθυλενίου άρδευσης αρσενικά Φ20-1/2, Φ25-3/4, Φ32-1 Ρακόρ πολυαιθυλενίου άρδευσης θηλυκά Φ20-1/2, Φ25-3/4, Φ32-1 ΑΡΘΡΑ: 172, 173, 174. ΕΙΔΟΣ: Σύνδεσμος πολυαιθυλενίου άρδευσης Φ20, Φ25, Φ32. ΑΡΘΡΑ: 175, 176, 177 ΕΙΔΟΣ: Σωλήνες άρδευσης LDPE 6ατμ. Φ20, Φ25, Φ32. ΑΡΘΡΑ: 178, 179, 180 ΕΙΔΟΣ: Γωνία πολυαιθυλενίου, άρδευσης, Φ20, Φ25, Φ32. ΑΡΘΡΑ: 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191.

4 ΕΙΔΟΣ: Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Ονομαστικής πίεσης 10 και 16 ατμ. Φ50, Φ63, Φ75, Φ90, Φ110, Φ125, Φ140, Φ160, Φ200, Φ225, Φ282, Φ315. ΑΡΘΡΑ: 192 εως 218 ΕΙΔΟΣ: Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ63 /90 ο, Φ90/90 ο, Φ110/90 ο, Φ125/90 ο, Φ140/90 ο, Φ63/45 ο, Φ90/45 ο, Φ110/45 ο, Φ125/45 ο, Φ140/45 ο, Φ160/45 ο, Φ200/45 ο, Φ225/45 ο, Φ90/22 ο, Φ110/22 ο, Φ125/22 ο, Φ140/22 ο, Φ160/22 ο, Φ200/22 ο, Φ225/22 ο, Φ90/11 ο, Φ110/11 ο, Φ125/11 ο, Φ140/11 ο, Φ160/11 ο, Φ200/11 ο, Φ225/11 ο. ΑΡΘΡΑ: 219, 220, 221. ΕΙΔΟΣ: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41, 6ατμ. Φ125, Φ160, Φ200. ΑΡΘΡΟ: 222 ΕΙΔΟΣ : Σαμάρι PVC παροχής για αποχέτευση Φ200 σε Φ160 ΑΡΘΡΑ: 223, 224 ΕΙΔΟΣ : Ταυ PVC για αποχέτευση Φ200-Φ200-Φ200 και Φ160-Φ160-Φ160 ΑΡΘΡΑ 225, 226 ΕΙΔΟΣ: Ημιταυ PVC για αποχέτευση Φ200-Φ200-Φ200 και Φ160-Φ160-Φ160 ΑΡΘΡΟ: 227 ΕΙΔΟΣ: Πώμα αποχέτευσης από PVC Φ200 ΑΡΘΡΟ: 228 ΕΙΔΟΣ: Κόλλα για PVC 500γραμ. Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ/Μ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 1 Χυτοσιδηρά ζιμπώ με κοντό λαιμό για PVC Φ50 ΤΕΜ. 25 6,00 150,00 2 Χυτοσιδηρά ζιμπώ με κοντό λαιμό για PVC Φ63 ΤΕΜ. 25 6,40 160,00 3 Χυτοσιδηρά ζιμπώ με μακρύ λαιμό για PVC Φ63 ΤΕΜ , ,00 4 Χυτοσιδηρά ζιμπώ με μακρύ λαιμό για PVC Φ75 ΤΕΜ ,00 140,00 5 Χυτοσιδηρά ζιμπώ με μακρύ λαιμό για PVC Φ90 ΤΕΜ , ,00 6 Χυτοσιδηρά ζιμπώ με μακρύ λαιμό για PVC Φ110 ΤΕΜ ,80 520,00 7 Χυτοσιδηρά ζιμπώ με μακρύ λαιμό για PVC Φ125 ΤΕΜ ,40 448,00 8 Χυτοσιδηρά ζιμπώ με μακρύ λαιμό για PVC Φ140 ΤΕΜ ,20 544,00 9 Χυτοσιδηρά ζιμπώ με μακρύ λαιμό για PVC Φ160 ΤΕΜ , ,00 10 Χυτοσιδηρά ζιμπώ με μακρύ λαιμό για PVC Φ200 ΤΕΜ ,00 960,00 11 Χυτοσιδηρά ζιμπώ με μακρύ λαιμό για PVC Φ225 ΤΕΜ , ,00 12 Χυτοσιδηρά ζιμπώ με μακρύ λαιμό για PVC Φ250 ΤΕΜ , ,00 13 Χυτοσιδηρά ζιμπώ με μακρύ λαιμό για PVC Φ280 ΤΕΜ ,40 704,00 14 Χυτοσιδηρά ζιμπώ με μακρύ λαιμό για PVC Φ315 ΤΕΜ ,00 920,00 15 Πώμα θηλυκό χυτοσιδηρό Φ63 ΤΕΜ. 50 4,00 200,00 16 Πώμα θηλυκό χυτοσιδηρό Φ90 ΤΕΜ. 40 7,60 304,00 17 Πώμα θηλυκό χυτοσιδηρό Φ110 ΤΕΜ ,00 300,00 18 Συστολή δύο κεφαλών, από χυτοσίδηρο, Φ90-Φ60 ΤΕΜ. 30 9,60 288,00 19 Συστολή δύο κεφαλών, από χυτοσίδηρο, Φ110-Φ60 ΤΕΜ ,00 240,00 20 Συστολή δύο κεφαλών, από χυτοσίδηρο,φ ΤΕΜ ,00 400,00 21 Συστολή δύο κεφαλών, από χυτοσίδηρο,φ ΤΕΜ ,80 256,00 22 Συστολή δύο κεφαλών, από χυτοσίδηρο, Φ ΤΕΜ ,80 208,00 23 Συστολή δύο κεφαλών, από χυτοσίδηρο, Φ ΤΕΜ ,00 200,00 ΑΞΙΑ

5 24 Χυτοσιδηρό ενωτικό άρρεν Φ63 ΑΡΣ. ΤΕΜ. 40 8,00 320,00 25 Χυτοσιδηρό ενωτικό θήλυ Φ63 ΘΗΛ. ΤΕΜ ,00 800,00 26 Χυτοσιδηρό ενωτικό άρρενφ90 ΑΡΣ. ΤΕΜ ,00 360,00 27 Χυτοσιδηρό ενωτικό θήλυ Φ90 ΘΗΛ. ΤΕΜ ,00 600,00 28 Χυτοσιδηρό ενωτικό άρρεν Φ110 ΑΡΣ. ΤΕΜ ,00 320,00 29 Χυτοσιδηρό ενωτικό θήλυ Φ110 ΘΗΛ. ΤΕΜ ,00 800,00 30 Χυτοσιδηρό ενωτικό άρρεν Φ125 ΑΡΣ. ΤΕΜ ,00 200,00 31 Χυτοσιδηρό ενωτικό θήλυ Φ125 ΘΗΛ. ΤΕΜ ,00 600,00 32 Χυτοσιδηρό ενωτικό άρρεν Φ140 ΑΡΣ. ΤΕΜ ,60 432,00 33 Χυτοσιδηρό ενωτικό θήλυ Φ140 ΘΗΛ. ΤΕΜ ,60 432,00 34 Χυτοσιδηρό ενωτικό άρρεν Φ160 ΑΡΣ. ΤΕΜ ,40 528,00 35 Χυτοσιδηρό ενωτικό θήλυ Φ160 ΘΗΛ. ΤΕΜ ,40 528,00 36 Χυτοσιδηρό ενωτικό άρρεν Φ200 ΑΡΣ. ΤΕΜ ,80 736,00 37 Χυτοσιδηρό ενωτικό θήλυ Φ200 ΘΗΛ. ΤΕΜ ,80 736,00 38 Χυτοσιδηρό ενωτικό θήλυ Φ225 ΘΗΛ. ΤΕΜ ,00 800,00 39 Χυτοσιδηρό ενωτικό θήλυ Φ250 ΘΗΛ. ΤΕΜ , ,00 40 Χυτοσιδηρό ενωτιτικό για αγωγούς πολυαιθυλενίου Φ63 ΤΕΜ. 30 8,00 240,00 41 Χυτοσιδηρό ενωτιτικό για αγωγούς πολυαιθυλενίου Φ90 ΤΕΜ ,00 360,00 42 Χυτοσιδηρό ενωτιτικό για αγωγούς πολυαιθυλενίου Φ110 ΤΕΜ ,00 480,00 43 Χυτοσιδηρά ταυ τριών φλαντζών Φ63 ΤΕΜ. 30 9,60 288,00 44 Χυτοσιδηρά ταυ τριών φλαντζών Φ90 ΤΕΜ ,00 600,00 45 Χυτοσιδηρά ταυ τριών φλαντζών Φ110 ΤΕΜ ,00 480,00 46 Χυτοσιδηρά ταυ τριών φλαντζών Φ125 ΤΕΜ ,00 640,00 47 Χυτοσιδηρά ταυ τριών φλαντζών Φ140 ΤΕΜ ,40 344,00 48 Χυτοσιδηρά ταυ τριών φλαντζών Φ160 ΤΕΜ ,60 456,00 49 Χυτοσιδηρά ταυ τριών φλαντζών Φ200 ΤΕΜ ,00 680,00 50 Χυτοσιδηρά ταυ τριών φλαντζών Φ225 ΤΕΜ ,00 960,00 51 Χυτοσιδηρά ταυ τριών φλαντζών συστολικά Φ90-63 ΤΕΜ ,40 144,00 52 Χυτοσιδηρά ταυ τριών φλαντζών συστολικά Φ ΤΕΜ ,80 208,00 53 Χυτοσιδηρά ταυ τριών φλαντζών συστολικά Φ ΤΕΜ ,00 200,00 54 Χυτοσιδηρά ταυ τριών φλαντζών συστολικά Φ ΤΕΜ ,40 144,00 55 Χυτοσιδηρά ταυ τριών φλαντζών συστολικά Φ ΤΕΜ. 5 31,20 156,00 56 Χυτοσιδηρά ταυ τριών φλαντζών συστολικά Φ ΤΕΜ. 5 29,60 148,00 57 Χυτοσιδηρά ταυ τριών φλαντζών συστολικά Φ ΤΕΜ. 5 40,00 200,00 58 Χυτοσιδηρά ταυ τριών φλαντζών συστολικά Φ ΤΕΜ. 5 38,40 192,00 59 Χυτοσιδηρά ταυ τριών φλαντζών συστολικά Φ ΤΕΜ. 5 60,00 300,00 60 Καμπύλη 90ο χυτοσιδηρή φλαντζωτή Φ63 ΤΕΜ ,00 400,00 61 Καμπύλη 90ο χυτοσιδηρή φλαντζωτή Φ90 ΤΕΜ ,00 240,00 62 Καμπύλη 90ο χυτοσιδηρή φλαντζωτή Φ110 ΤΕΜ ,00 280,00 63 Καμπύλη 90ο χυτοσιδηρή φλαντζωτή Φ125 ΤΕΜ ,00 440,00 64 Καμπύλη 45ο χυτοσιδηρή φλαντζωτή Φ63 ΤΕΜ ,40 184,00 65 Καμπύλη 45ο χυτοσιδηρή φλαντζωτή Φ90 ΤΕΜ ,40 224,00 66 Καμπύλη 45ο χυτοσιδηρή φλαντζωτή Φ110 ΤΕΜ ,60 256,00 67 Βάνα φλαντζωτή, από χυτοσίδηρο, συρταρωτή ΡΝ16 Φ63 ΤΕΜ ,60 376,00 68 Βάνα φλαντζωτή, από χυτοσίδηρο, συρταρωτή ΡΝ16 Φ90 ΤΕΜ ,60 496,00 69 Βάνα φλαντζωτή, από χυτοσίδηρο, συρταρωτή ΡΝ16 Φ110 ΤΕΜ ,80 608,00 70 Βάνα φλαντζωτή, από χυτοσίδηρο, συρταρωτή ΡΝ16 Φ125 ΤΕΜ ,00 960,00 71 Βάνα φλαντζωτή, από χυτοσίδηρο, συρταρωτή ΡΝ16 Φ140 ΤΕΜ , ,00

6 72 Βάνα φλαντζωτή, από χυτοσίδηρο, συρταρωτή ΡΝ16 Φ160 ΤΕΜ ,00 680,00 73 Βάνα φλαντζωτή, από χυτοσίδηρο, συρταρωτή ΡΝ16 Φ200 ΤΕΜ ,00 552,00 74 Βάνα φλαντζωτή, από χυτοσίδηρο, συρταρωτή ΡΝ16 Φ225 ΤΕΜ ,00 888,00 75 Βαλβίδα αντεπιστροφής από χυτοσίδηρορν 10/16 DN 63 ΤΕΜ. 6 64,00 384,00 76 Βαλβίδα αντεπιστροφής από χυτοσίδηρορν 10/16 DN 90 ΤΕΜ. 6 71,20 427,20 77 Βαλβίδα αντεπιστροφής από χυτοσίδηρορν 10/16 DN 200 ΤΕΜ ,00 768,00 78 Βαλβίδα αντεπιστροφής από χυτοσίδηρορν 10/16 DN 225 ΤΕΜ ,00 960,00 79 Αεροεξαγωγοί από χυτοσίδηρο για Φ90 ΤΕΜ. 5 40,00 200,00 80 Αεροεξαγωγοί από χυτοσίδηρο για Φ63 ΤΕΜ. 5 32,00 160,00 81 Κολλάρο παροχής ¾ και 1, από χυτοσίδηρο για Φ125 ΤΕΜ. 10 4,80 48,00 82 Κολλάρο παροχής ¾ και 1, από χυτοσίδηρο για Φ140 ΤΕΜ. 10 6,00 60,00 83 Κολλάρο παροχής ¾ και 1, από χυτοσίδηρο για Φ160 ΤΕΜ. 15 7,20 108,00 84 Κολλάρο παροχής ¾ και 1, από χυτοσίδηρο για Φ200 ΤΕΜ. 5 12,00 60,00 85 Κολλάρο παροχής ¾ και 1, από χυτοσίδηρο για Φ225 ΤΕΜ. 5 16,00 80,00 86 Συστολή δύο φλαντζών από χυτοσίδηρο Φ90-63 ΤΕΜ ,60 216,00 87 Συστολή δύο φλαντζών από χυτοσίδηρο Φ ΤΕΜ. 5 22,40 112,00 88 Συστολή δύο φλαντζών από χυτοσίδηρο Φ ΤΕΜ. 5 24,00 120,00 89 Συστολή δύο φλαντζών από χυτοσίδηρο Φ ΤΕΜ. 3 26,40 79,20 90 Συστολή δύο φλαντζών από χυτοσίδηρο Φ ΤΕΜ. 3 30,40 91,20 91 Συστολή δύο φλαντζών από χυτοσίδηρο Φ ΤΕΜ. 3 30,40 91,20 92 Συστολή δύο φλαντζών από χυτοσίδηρο Φ ΤΕΜ. 3 60,00 180,00 93 Φρεάτιο PVC με πάτο 40Χ40 ΤΕΜ ,40 104,00 94 Φρεάτιο PVC με πάτο 30Χ30 ΤΕΜ. 10 5,60 56,00 95 Φρεάτιο PVC με πάτο 20Χ20 ΤΕΜ. 10 2,40 24,00 96 Κολλάρο PVC παροχής ½, ¾ και 1 για Φ50 ΤΕΜ. 20 0,80 16,00 97 Κολλάρο PVC παροχής ½, ¾ και 1 για Φ63 ΤΕΜ ,20 120,00 98 Κολλάρο PVC παροχής ½, ¾ και 1 για Φ90 ΤΕΜ. 40 1,20 48,00 99 Κολλάρο PVC παροχής ½, ¾ και 1 για Φ110 ΤΕΜ. 40 1,20 48, Κολλάρο PVC παροχής ½, ¾ και 1 για Φ75 ΤΕΜ. 10 1,20 12, ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2" 20cm ΤΕΜ. 20 3,20 64, Σωληνομαστός γαλβανιζέ 1" 20cm ΤΕΜ. 20 1,60 32, Σωληνομαστός γαλβανιζέ 3/4" 20cm ΤΕΜ. 20 1,04 20, Σωληνομαστός γαλβανιζέ 1/2" 20cm ΤΕΜ. 20 0,80 16, Γωνίες θηλυκές γαλβανιζέ 2" ΤΕΜ. 20 1,76 35, Γωνίες θηλυκές γαλβανιζέ 1" ΤΕΜ. 20 0,40 8, Γωνίες αρσενική- θηλυκή γαλβανιζέ 3/4" ΤΕΜ. 20 0,32 6, Γωνίες θηλυκές γαλβανιζέ 1/2" ΤΕΜ. 22 0,20 4, Σύνδεσμοι δεξιοί γαλβανιζέ 2" ΤΕΜ. 20 1,44 28, Σύνδεσμοι δεξιοί γαλβανιζέ 1" ΤΕΜ. 22 0,40 8, Σύνδεσμοι δεξιοί γαλβανιζέ 3/4" ΤΕΜ. 25 0,32 8, Σύνδεσμοι δεξιοί γαλβανιζέ 1/2" ΤΕΜ. 18 0,20 3, Μαστοί εξάγωνοι γαλβανιζέ 2" ΤΕΜ. 5 1,76 8, Μαστοί εξάγωνοι γαλβανιζέ 1" ΤΕΜ. 10 0,40 4, Μαστοί εξάγωνοι γαλβανιζέ 3/4" ΤΕΜ. 15 0,32 4, Μαστοί εξάγωνοι γαλβανιζέ 1/2" ΤΕΜ. 20 0,20 4, Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ, αρσενική θηλυκή 2" - 1" ΤΕΜ. 20 1,36 27, Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ, αρσενική θηλυκή 2" - 3/4" ΤΕΜ. 20 1,36 27, Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ, αρσενική θηλυκή 2" - 1/2" ΤΕΜ. 20 1,36 27,20

7 120 Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ, αρσενική θηλυκή 1" - 3/4" ΤΕΜ. 20 0,40 8, Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ, αρσενική θηλυκή 1" - 1/2" ΤΕΜ. 20 0,40 8, Συστολή Αμερικής γαλβανιζέ, αρσενική θηλυκή 3/4" - 1/2" ΤΕΜ. 40 0,40 16, Μαστοί συστολικοί γαλβανιζέ 2" - 1" ΤΕΜ. 10 3,20 32, Μαστοί συστολικοί γαλβανιζέ 2" - 3/4" ΤΕΜ. 10 3,20 32, Μαστοί συστολικοί γαλβανιζέ 2" - 1/2" ΤΕΜ. 10 3,20 32, Μαστοί συστολικοί γαλβανιζέ 1" - 3/4" ΤΕΜ. 10 1,28 12, Μαστοί συστολικοί γαλβανιζέ 1" - 1/2" ΤΕΜ. 10 1,28 12, Βάνα σφαιρική με χειρολαβή από ορείχαλκο, θηλυκή 2" ΤΕΜ ,20 384, Βάνα σφαιρική με χειρολαβή από ορείχαλκο, θηλυκή 1" ΤΕΜ. 20 4,80 96, Βάνα σφαιρική με χειρολαβή από ορείχαλκο, θηλυκή 3/4" ΤΕΜ. 40 3,60 144, Βάνα σφαιρική με χειρολαβή από ορείχαλκο, θηλυκή 1/2" ΤΕΜ. 40 2,56 102,40 Βάνα σφαιρική με πεταλούδα από ορείχαλκο,αρσενική θηλυκή3/4" ΤΕΜ. 80 3,76 300,80 Βάνα σφαιρική με πεταλούδα από ορείχαλκο,αρσενική θηλυκή1/2" ΤΕΜ. 40 2,56 102, Ρακόρ για PE Φ32 ΑΡΣ. ΤΕΜ. 20 4,00 80, Ρακόρ για PE Φ32 ΘΗΛ. ΤΕΜ. 20 4,00 80, Ρακόρ για PE Φ28 ΑΡΣ. ΤΕΜ. 20 3,20 64, Ρακόρ για PE Φ28 ΘΗΛ. ΤΕΜ. 20 3,20 64, Ρακόρ για PE Φ22 ΑΡΣ. ΤΕΜ ,84 368, Ρακόρ για PE Φ22 ΘΗΛ. ΤΕΜ ,84 184, Ρακόρ για PE Φ18 ΑΡΣ. ΤΕΜ. 80 0,96 76, Ρακόρ για PE Φ18 ΘΗΛ. ΤΕΜ. 40 0,96 38, Ρακόρ για PE Φ16 ΑΡΣ. ΤΕΜ. 50 0,80 40, Ρακόρ για PE Φ16 ΘΗΛ. ΤΕΜ. 40 0,80 32, Γωνίες από ορείχαλκο για ΡΕ Φ32 ΑΡΣ. ΤΕΜ. 10 5,60 56, Γωνίες από ορείχαλκο για ΡΕ Φ32 ΘΗΛ. ΤΕΜ. 10 5,60 56, Γωνίες από ορείχαλκο για ΡΕ Φ28 ΑΡΣ. ΤΕΜ. 12 5,20 62, Γωνίες από ορείχαλκο για ΡΕ Φ28 ΘΗΛ. ΤΕΜ. 10 5,20 52, Γωνίες από ορείχαλκο για ΡΕ Φ22 ΑΡΣ. ΤΕΜ. 80 2,40 192, Γωνίες από ορείχαλκο για ΡΕ Φ22 ΘΗΛ. ΤΕΜ. 20 2,40 48, Γωνίες από ορείχαλκο για ΡΕ Φ18 ΑΡΣ. ΤΕΜ. 40 1,76 70, Γωνίες από ορείχαλκο για ΡΕ Φ18 ΘΗΛ. ΤΕΜ. 20 1,76 35, Γωνίες από ορείχαλκο για ΡΕ Φ16 ΑΡΣ. ΤΕΜ. 40 1,44 57, Γωνίες από ορείχαλκο για ΡΕ Φ16 ΘΗΛ. ΤΕΜ. 20 1,44 28, Σύνδεσμος ρακόρ από ορείχαλκο για ΡΕ Φ32 ΤΕΜ. 10 5,60 56, Σύνδεσμος ρακόρ από ορείχαλκο για ΡΕ Φ28 ΤΕΜ. 10 4,80 48, Σύνδεσμος ρακόρ από ορείχαλκο για ΡΕ Φ22 ΤΕΜ. 20 2,80 56, Σύνδεσμος ρακόρ από ορείχαλκο για ΡΕ Φ18 ΤΕΜ. 20 1,60 32, Σύνδεσμος ρακόρ από ορείχαλκο για ΡΕ Φ16 ΤΕΜ. 40 1,44 57, Σωλήνας ΡΕ Φ32 ΜΜ 150 1,52 228, Σωλήνας ΡΕ Φ28 ΜΜ 150 0,96 144, Σωλήνας ΡΕ Φ22 ΜΜ 200 0,64 128, Σωλήνας ΡΕ Φ18 ΜΜ 200 0,56 112, Σωλήνας ΡΕ Φ16 ΜΜ 200 0,48 96, Βάνες πολυαιθυλενίου άρδευσης 1" Θ. ΤΕΜ. 20 1,60 32, Βάνες πολυαιθυλενίου άρδευσης 3/4" Θ. ΤΕΜ. 20 1,44 28, Ρακόρ πολυαιθυλενίου ΡΕ Φ32-1" ΑΡΣ. ΤΕΜ. 20 0,48 9,60

8 167 Ρακόρ πολυαιθυλενίου ΡΕ Φ32-1" ΘΗΛ. ΤΕΜ. 20 0,48 9, Ρακόρ πολυαιθυλενίου ΡΕ Φ25-3/4" ΑΡΣ. ΤΕΜ. 19 0,40 7, Ρακόρ πολυαιθυλενίου ΡΕ Φ25-3/4" ΘΗΛ. ΤΕΜ. 20 0,40 8, Ρακόρ πολυαιθυλενίου ΡΕ Φ20-1/2" ΑΡΣ. ΤΕΜ. 15 0,32 4, Ρακόρ πολυαιθυλενίου ΡΕ Φ20-1/2" ΘΗΛ. ΤΕΜ. 20 0,32 6, Σύνδεσμος πολυαιθυλενίου Φ32 ΤΕΜ. 20 0,96 19, Σύνδεσμος πολυαιθυλενίου Φ25 ΤΕΜ. 20 0,80 16, Σύνδεσμος πολυαιθυλενίου Φ20 ΤΕΜ. 20 0,64 12, Σύνδεσμος πολυαιθυλενίου Φ32 ΜΜ 200 0,72 144, Σωλήνες άρδευσης LDPE 6ατμ. Φ25 ΜΜ 200 0,56 112, Σωλήνες άρδευσης LDPE 6ατμ. Φ20 ΜΜ 200 0,24 48, Γωνία πολυαιθυλενίου Φ32 ΤΕΜ. 20 1,20 24, Γωνία πολυαιθυλενίου Φ25 ΤΕΜ. 20 0,96 19, Γωνία πολυαιθυλενίου Φ20 ΤΕΜ. 20 0,80 16, Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Φ63 16ΑΤΜ με δακτύλιο ΜΜ 200 2,16 432, Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Φ75 16ΑΤΜ με δακτύλιο ΜΜ 100 2,80 280, Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Φ90 16ΑΤΜ με δακτύλιο ΜΜ 250 4, , Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Φ110 16ΑΤΜ με δακτύλιο ΜΜ 50 6,00 300, Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Φ125 16ΑΤΜ με δακτύλιο ΜΜ 30 7,20 216, Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVCΦ140 16ΑΤΜ με δακτύλιο ΜΜ 50 9,20 460, Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Φ160 16ΑΤΜ με δακτύλιο ΜΜ 50 12,00 600, Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Φ200 16ΑΤΜ με δακτύλιο ΜΜ 50 16,00 800, Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVC Φ225 16ΑΤΜ με δακτύλιο ΜΜ 60 24, , Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVCΦ280 16ΑΤΜ με δακτύλιο ΜΜ 20 37,60 752, Πλαστικοί σωλήνες από σκληρό PVCΦ315 16ΑΤΜ με δακτύλιο ΜΜ 10 56,00 560, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ63/90 ο ΤΕΜ. 20 4,80 96, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ90/90 ο ΤΕΜ ,40 104, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ110/90 ο ΤΕΜ ,20 152, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ125/90 ο ΤΕΜ. 4 22,40 89, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ140/90 ο ΤΕΜ. 4 29,60 118, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ63/45 ο ΤΕΜ. 20 4,40 88, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ90/45 ο ΤΕΜ. 20 9,60 192, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ110/45 ο ΤΕΜ ,40 288, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ125/45 ο ΤΕΜ. 5 21,60 108, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ140/45 ο ΤΕΜ. 5 28,00 140, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ160/45 ο ΤΕΜ. 5 32,00 160, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ200/45 ο ΤΕΜ. 5 60,00 300, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ225/45 ο ΤΕΜ. 5 56,00 280, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ90/22 ο ΤΕΜ. 5 8,00 40, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ110/22 ο ΤΕΜ. 5 12,00 60, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ125/22 ο ΤΕΜ. 5 16,00 80, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ140/22 ο ΤΕΜ. 5 20,00 100, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ160/22 ο ΤΕΜ. 5 32,00 160, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ200/22 ο ΤΕΜ. 5 56,00 280, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ225/22 ο ΤΕΜ ,00 208, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ90/11 ο ΤΕΜ. 5 8,00 40, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ110/11 ο ΤΕΜ. 5 12,00 60, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ125/11 ο ΤΕΜ. 5 16,00 80,00

9 215 Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ140/11 ο ΤΕΜ. 5 20,00 100, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ160/11 ο ΤΕΜ. 5 32,00 160, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ200/11 ο ΤΕΜ. 5 56,00 280, Καμπύλες PVC ύδρευσης Φ225/11 ο ΤΕΜ ,00 416, Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 Φ200 6ΑΤΜ ΜΜ 10 6,80 68, Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 Φ160 6ΑΤΜ ΜΜ 50 4,40 220, Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41Φ125 6ΑΤΜ ΜΜ 20 2,80 56, Σαμάρι PVC παροχής για αποχέτευση Φ200/160 ΤΕΜ. 20 7,84 156, Ταυ PVC για αποχέτευση Φ200 ΤΕΜ. 10 6,80 68, Ταυ PVC για αποχέτευση Φ160 ΤΕΜ. 10 4,00 40, Ημιταυ PVC για αποχέτευση Φ200 ΤΕΜ. 10 6,80 68, Ημιταυ PVC για αποχέτευση Φ160 ΤΕΜ. 10 4,00 40, Πώμα αποχέτευσης από PVC Φ200 ΤΕΜ. 10 2,88 28, Κόλλα για PVC 500γραμ ΤΕΜ. 10 6,00 60,00 ΣΥΝΟΛΑ : ,00 Φ.Π.Α. 24% : ,40 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,40 Η αναφερόμενες τιμές μορφώθηκαν μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου, σε αντίστοιχο είδος. Ιερισσός Ιερισσός Θεωρήθηκε Συντάχθηκε Ο Προϊστάμενος Τεχν. Υπηρεσίας Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας Ζάπρης Γεώργιος Αρχιτέκτων Μηχανικός Χατζηλίδης Κων/νος Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Αρ. Πρωτ / ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 44/2016

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Αρ. Πρωτ / ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 44/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ταχ. Διεύθυνση : 63074 ΑΡΝΑΙΑ Πληροφορίες : Γραφείο Προμηθειών Τηλέφωνο: 2372 3 50108, 127, 209 FAX : 2372 0 23062, 31777 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΤΥ & ΠΟΛ/ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ. Μελ.: 11 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας υλικών άρδευσηςύδρευσης-αποχέτευσης ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης - Αποχέτευσης Αριθ. Μελέτης: 14/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια υδραυλικών ειδών, που είναι απαραίτητα για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψαχνά,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Ψαχνά, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 16/2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Β. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Βοΐου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Ταχ. Δ/νση : Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης 1 ος όροφος, Τ.Κ. : 50001 Τηλέφωνο : 24680 23180,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π. 7644. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4"Χ1/2",Βαρέως τύπου τεμ 5. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1"Χ3/4",Βαρέως τύπου τεμ 3

Α.Π. 7644. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 3/4Χ1/2,Βαρέως τύπου τεμ 5. Ορειχάλκινη Συστολή Αγγλίας 1Χ3/4,Βαρέως τύπου τεμ 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Α.Π. 7644 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ εξής: Παρακαλούµε όπως φροντίσετε για την προµήθεια Υ ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ως Ορειχάλκινες Βανες με

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 8 Ιουνίου 2012 Αρ. Πρωτ. : 13588 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) Μεγ. Λαύρας 15 Μουρνιές Χανίων Χανιά 15/02/2017 Τηλ. 28210 36278 fax 28210 36289 Αρ.Πρωτ. 1000 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.-Θ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΈΤΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: " ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: " ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ " ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗ 59.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Μεσοποταμία Καστοριάς T.K. 520 50 Τηλ. Κέντρο: 24670 27493, 24670 61632 Fax: 24670 27494 Γραφείο Καστοριάς: Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2013 ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΡΔΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: " ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ " ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:  ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: " ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ " ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΗΤΕΙΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 59.000,00 χωρίς Φ.Π.Α. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α.Π. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση-αναβάθµιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ δικτύων ύδρευσης για τα έργα αυτεπιστασίας 2015 ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Μελέτης:58/6-4-2015 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΔΡΑ :

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΕΔΡΑ : ΟΝ/ΜΟ ή ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ : ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΤΚ ΑΦΜ : ΔΟΥ : ΤΗΛ. ΣΤΑΘ: ΤΗΛ. ΚΙΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ : ΠΡΟΣ Την αρμόδια Επιτροπή ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. μελετης 14/2012

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε.ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Βοΐου Ταχ. Δ/νση : Παλιό Δημαρχείο Νεάπολης 1 ος όροφος Τ.Κ. : 50001 Τηλέφωνο : 24680 23180 Fax: 24680 23298

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ:10369 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑ 4 /10/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς: Κ. ΛΕΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Κ. ΤΙΘΟΡΕΑ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ A/ A Είδος Προμήθειας Α.Τ. Μον. Μετρ. Ποσ ότ. Τιμή Δαπάνη Σωλήνα PVC/U Φ (Ονομαστικής πίεσης ατμ ) με δακτύλιους στεγανοποίησης A. μέτρα,, Σωλήνα PVC/U

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» CPV:

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017» CPV: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (.E.Y.Α.Θ.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προµήθεια: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ Αριθμός μελέτης: 10/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Προϋπολογισμός δαπάνης Φ.Π.Α. 24% Σύνολο : 58.334,50

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος :

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Τίτλος : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΤΕΜΠΩΝ Ταχ. Δ/νση : 400 06 Συκούριο Αρ. Μελ. 1/2017 Πληροφορίες : Σαΐτης Νικόλαος. Τηλ. : 24953 50520 Τελεφαχ : 24950 52130 Ε-mail : deya@dimostempon.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Τίτλος : ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Προϋπ. : 73.000,00 euro ( με Φ.Π.Α. 23 %) Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ Προμήθεια υδραυλικών υλικών για αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης έτους 2016 ΜΕΘΩΝΗΣ ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ - α/α Τιμ. 1 2 3 4 5 6 7 8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΗΛΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και Επισκευή Σχολικών Κτιρίων.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. (1) (2) (4) (5) (6) (7) Σωλήνα PVC/U Φ63 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ ) με δακτύλιους

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ. (1) (2) (4) (5) (6) (7) Σωλήνα PVC/U Φ63 (Ονομαστικής πίεσης 16 ατμ ) με δακτύλιους ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ A/ Μον. Είδος Προμήθειας Α.Τ. A Μετρ. Ποσότ. Τιμή Δαπάνη () () () () () () Σωλήνα PVC/U Φ (Ονομαστικής μέτρα, στεγανοποίησης A., Σωλήνα PVC/U Φ (Ονομαστικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002781136 2015-05-18

15PROC002781136 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 15/5/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:14079/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Έχοντας λάβει υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (.Ε.Υ.Α.Θ.) ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 3/2013 Φορέας:.Ε.Υ.Α.Θ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: "Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΦΜ ΔOY ΑΙΓΙΟΥ, ΤΗΛ: / / FAX:

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΦΜ ΔOY ΑΙΓΙΟΥ, ΤΗΛ: / / FAX: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΦΜ 800141173 ΔOY ΑΙΓΙΟΥ, ΤΗΛ: 2692022666/2692360424/6999924111 - FAX: 2692022656 ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 27/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΠΩΝ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : ,10 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

ΛΟΙΠΩΝ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΩΝ ΒΑΝΩΝ ΚΑΙ. : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : ,10 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02-11-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 34863/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02-11-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 34863/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 02-11-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 34863/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας έχοντας υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Κέρκυρα, 11/04/2014 Αρ. Πρωτ. 850 / 5.4 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε. ΚΤΙΡΙΟ ΝΕΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Τ.Κ. 491 00 ΚΕΡΚΥΡΑ Πληρ.: Α. Μπατσούλης - N. Σαρακηνός Τηλ.: 45551, 39824 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2017 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρπαθος 23-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.:6531 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΟΛΥΜΠΟΥ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Πληρ/ρίες : Σ. Ραμανδάνης Τηλ. : 23733-50215 Fax : e-mail: stelios.ramandanis@nea-propontida.gr Νέα Μουδανιά : 8/4/2014 Αριθμός Πρωτοκόλλου :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τη συντήρηση των κτιρίων και τους κοινόχρηστους χώρους πρασίνου του Δήμου Καλαβρύτων. Η σύνταξη της μελέτης έγινε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΚ ΗΛΩΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ ( ΕΥΑΚ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόµετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410 29330

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια ειδών ύδρευσηςάρδευσης

Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια ειδών ύδρευσηςάρδευσης Α Α: ΒΕΖΓΩΚΤ-8Β9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Πληρ/ρίες : Β.Παυλιδου Τηλ. : 23733-50258 Fax : 23730-65791 e-mail : vaso.pavlidou@nea-propontida.gr Προµήθεια : Προµήθεια ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Μελέτης 145.0/2017

Αριθμός Μελέτης 145.0/2017 Αριθμός Μελέτης 145.0/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχυδρομική Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 Πληροφορίες: Πανίδου Βαρβάρα Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια υλικών ύδρευσης για Δ.Ε. Κατερίνης

Προμήθεια υλικών ύδρευσης για Δ.Ε. Κατερίνης Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 12/2017 ΕΡΓΟ: Προμήθεια υλικών ύδρευσης για Δ.Ε. Κατερίνης 4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Άρθρο 1 ο Για την προμήθεια και την μεταφορά ενός τεμαχίου Ρακόρ αρσ Φ18 Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: / PROC -- Μ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Απρίλιος, Αριθμ. Μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: 07/16. «Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τη συντήρηση δικτύων» του Δήμου Πωγωνίου

Απρίλιος, Αριθμ. Μελέτης: ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: 07/16. «Προμήθεια υλικών ύδρευσης για τη συντήρηση δικτύων» του Δήμου Πωγωνίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απρίλιος, 2016 Αριθμ. Μελέτης: 07/16 Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΠΑΚΙ Ταχ. Κώδικας: 44 004 Τηλ.: 2653360120 Fax: 2653360103

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΕΥΑΚ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 1 ο χιλιόμετρο Κιλκίς Ξηρόβρυση, 61100 Κιλκίς ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 23410

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) 1 1-0223-2 2 1-230-2 3 1-239-2 4 1-310-2 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑ/ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΚΟΥΣ (0,50 μ.) (ΜΕ 8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 457ΒΩΚΤ-16Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια Ειδών Ύδρευσης - Άρδευσης Έτους 2011

ΑΔΑ: 457ΒΩΚΤ-16Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ. Προµήθεια : Προµήθεια Ειδών Ύδρευσης - Άρδευσης Έτους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Πληρ/ρίες : Δημήτριος Ρήγας Τηλ. : 23733-50215 Fax : 23730-65791 e-mail : dimitris.rigas@nea-propontida.gr Προµήθεια : Προµήθεια Ειδών Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ: ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 14/2012 Μ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµική επιλογή αγωγών δικτύων υπό πίεση

Οικονοµική επιλογή αγωγών δικτύων υπό πίεση Οικονοµική επιλογή αγωγών δικτύων υπό πίεση Καρατζουλίδου Ειρήνη Καραδήµας Κωνσταντίνος Επιβλέπων καθηγητής: κ. Σαµαράς Γρηγόρης 22/10/2008 Κεφάλαιο 1 - Εισαγωγή Α) Καταγραφή και σύγκριση των τιµών σωλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΟΣ 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑ : 6Ω5ΙΩΗ3-ΖΙΦ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑ : 6Ω5ΙΩΗ3-ΖΙΦ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Χαϊδάρι, 15/11/2017 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Αρ. Πρωτ.: 32876 Τμήμα Προμηθειών & Εξοπλισμού Υπηρεσιών-Αποθήκη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑ : 6Ω5ΙΩΗ3-ΖΙΦ) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 40/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Η ΑΡΤΕΜΙΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 6 Ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου την 4/4/2014 ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ)

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΦΥΛΛΟ Σ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙ ΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) 1 1-223-2 ΣΥΝ ΕΣΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑ/ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΚΟΥΣ (0,50 µ.) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ) (DN 80 PN 16 bar) 2 1-228-1 3 1-229-2 4 1-232-2 5 1-239-2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΩ9Ο-7ΙΣ. 1. Α. Λαζαρίδης

ΑΔΑ: ΒΙ0ΕΩ9Ο-7ΙΣ. 1. Α. Λαζαρίδης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το υπ' αριθ. 13/2014 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας Αριθμός Απόφασης: 260 / 2014. Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.ΑΝ.Ο. Από το πρακτικό 7 ο /2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /2016

Δ.Ε.Υ.Α.ΑΝ.Ο. Από το πρακτικό 7 ο /2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /2016 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΑΝ.Ο. Από το πρακτικό 7 ο /2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /2016 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 50/2016 ΘΕΜΑ: «Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Κατάρτιση των όρων της Διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Προμήθεια αναλωσίμων υλικών αρδευτικών συστημάτων ,95 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΜΕΛΕΤΗ. Προμήθεια αναλωσίμων υλικών αρδευτικών συστημάτων ,95 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗ Προμήθεια αναλωσίμων υλικών αρδευτικών συστημάτων ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ - Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ -Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘAΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Έργο: «Προµήθεια υλικώνανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ποσού ,45 με ΦΠΑ 23%)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ποσού ,45 με ΦΠΑ 23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (Ποσού 14.801,45 με ΦΠΑ 23%) Σήμερα την 16/06/2014 και ώρα 11:00 π.μ στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ζακύνθου μεταξύ των: Στυλιανού

Διαβάστε περισσότερα

2-ΒΑΝΝΑ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ ΡΑΚΟΡ

2-ΒΑΝΝΑ ΤΕΦΛΟΝ ΜΕ ΡΑΚΟΡ Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Τεχνικής Υπηρεσίας Αριθμός μελέτης:35 Αριθμός έργου:0 Έτος:2016 Χρήση ετών: Προμήθεια με τίτλο Προμήθεια υλικών ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος : Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Τίτλος : Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ.Ε.Υ.Α ΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ Ηµεροµηνία: 30-07-2014 Αριθµ. Πρωτ: 130 Τίτλος : Προµήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης άρδευσης.ε. Νέσσωνος Ταχ. ιεύθυνση : 400 06 Συκούριο Προϋπ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: Fax:

Τηλ: Fax: Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Προµήθει υλικών ύδρευσης-ποχέτευσης γι την ηµοτική Ενότητ Μήθυµνς ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 16/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Τιμοκατάλογος ~Μάιος 2017~ Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 1

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Τιμοκατάλογος ~Μάιος 2017~ Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 1 Τιμοκατάλογος ~Μάιος 2017~ Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 1 Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ 2 ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΩΝΙΕΣ ΜΜΒ ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΒ ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΙΜΕΣ/ 1/2

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,65 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ.

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΚΤΥΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,65 πλέον του αναλογούντος Φ.ΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ (.Ε.Υ.Α.Θ. ) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φορέας:.Ε.Υ.Α.Θ. Προµήθεια:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV Δ.Ε.Υ.Α.Θ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΗΒΑΣ - ΘΕΣΗ ΧΟΡΟΒΟΪΒΟΔΑ, 300 ΘΗΒΑ ΤΗΛ. & FAX: 60-8464 Α.Φ.Μ.: 090075565 - Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ Σύμβαση Θήβα 08-0-04 Αρ. πρωτ.: 8 4SYMV009436

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: 4-15 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΩΝ α/α ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΜΕΤΡ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Ορειχάλκινων Υδρευσης Δ.Ε. Πεταλούδων

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Ορειχάλκινων Υδρευσης Δ.Ε. Πεταλούδων Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Ρόδος 15/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ ΕΡΓΟ : Ανακατασκευή τμήματος κεντρικού αποχετευτικού δικτύου και κεντρικού δικτύου τηλεθέρμανσης στο υπόγειο τούνελ της Ν.Ο.Π.Ε. A.T. : 11 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8042.3.7 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Πλαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΜΟΝ. ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ( ) 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ 1.1 1.2 Εκσκαφή

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια υλικών άρδευσης για αποκατάσταση ζημιών. από πυρκαγιά στην Τ.Κ Κρυών»

«Προμήθεια υλικών άρδευσης για αποκατάσταση ζημιών. από πυρκαγιά στην Τ.Κ Κρυών» Δ Η Μ Ο Σ ΣΗΤΕΙΑΣ «Προμήθεια υλικών άρδευσης για αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιά στην Τ.Κ Κρυών» Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ 25-7135.011 Προμήθεια υλικών άρδευσης για αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιά στην Τ.Κ Κρυών Κωδικοί

Διαβάστε περισσότερα

1.ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ

1.ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6651.1 ΑΡΘΡΟ 13.03 1.ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή, κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο EN1074-1, EN1074-2

Διαβάστε περισσότερα

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΕΙ ΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ : Ι ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΛΥΜΑΤΑ 1.ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΣΥΡΤΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΕ ΤΙΜΟΝΙ ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ. ΥΔΡ 6651.1 ΑΡΘΡΟ 13.03 Δικλείδα σύρτου ελαστικής έμφραξης φλαντζωτή, κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Θ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σίνδος, 29/07/2015 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 713 Διεύθυνση Οικονομικών ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 21469 Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού Λογιστηρίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2009 Λ.Κ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 37,72100 ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ:2841023150 FAΧ:23161 E-MAIL:info@mechanicalsolutions.gr www.mechanicalsolutions.gr ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2009 ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ PEX-AL-PEX ΣΩΛΗΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ "Προμήθεια σωλήνων και εξαρτημάτων, που θα χρειαστούν για την αντιμετώπιση βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα του ΟΑΚ Α.Ε., ως

Διαβάστε περισσότερα

u-pvc Pipes, Ball Valves & Pressure Fittings Σωλήνες, Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης

u-pvc Pipes, Ball Valves & Pressure Fittings Σωλήνες, Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης u-pvc Pipes, Ball Valves & Pressure Fittings Σωλήνες, Βάνες & Εξαρτήματα Πίεσης Pipes Ball Valves - Valves Solvent Cement Jointed Fittings BSP Threaded Fittings Adaptor Fittings Σωλήνες Βάνες - Βαλβίδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση Μπαλαλαίων 22-341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: ΤΣΑΜΙΤΑ Π. panagiota.tsamita@0932.syzefxis.gov.gr ΤΗΛ.: 2221025816 ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ υδραυλις Ε.Π.Ε Βαλβίδες ελαστικής εμφράξεως Hawle Αυστρίας ΡΝ 16, εποξειδικής βαφής Κατάλληλες για πόσιμο νερό, δίκτυα αποχέτευσης, βιομηχανικές εφαρμογές Σώμα: σφαιροειδής χυτοσίδηρος GGG-40 DIN 1693

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. κ. Δούρος Σωτήρης του Χρήστου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της υπ αριθ.06/29-03-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 4ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ αριθµό 4ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης ήµου Αλεξάνδρειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ αριθµό 4ο πρακτικό συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 10/ συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Π.Τ. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10/19-05-2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Καλαμαριάς. Αριθμ. Απόφασης 230/2016 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας υδραυλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. διάταξης: Περί εγκρίσεως εισηγήσεων Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού της άτυπης συλλογής προσφοράς υλικών ύδρευσης αποχέτευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ. διάταξης: Περί εγκρίσεως εισηγήσεων Επιτροπής ιενέργειας ιαγωνισµού της άτυπης συλλογής προσφοράς υλικών ύδρευσης αποχέτευσης. ( ΕΥΑΣ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Από το πρακτικό 8/2012 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΥΑΣ Αριθµός Απόφασης: 64/2012 Σήµερα 2 του µηνός Ιουλίου 2012 ηµέρα ευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελέτης PROC Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Αρ. Μελέτης PROC Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 17PROC006123328 2017-05-02 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΥΡΓΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Π.) Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Αρ. Μελέτης 03-2017

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ» Α.Μ. 55/2017 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Unitair ΕΠΕ Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα. Διάφορα ρακόρ συνδέσεων. Τηλ: Fax:

Unitair ΕΠΕ Σπ. Πάτση 20, Βοτανικός, 10447, Αθήνα. Διάφορα ρακόρ συνδέσεων. Τηλ: Fax: Διάφορα ρακόρ συνδέσεων Τάπα αρσενική ορειχάλκινη Τάπες εξάγωνες με αρσενικό σπείρωμα από G1/8" έως G1/2" Νίπελ απλό ορειχάλκινο Νίπελ συνδέσεως ορειχάλκινα με ίδια αρσενικά σπειρώματα από Μ5 έως G1" Συστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Εξαρτημάτων Υδρευσης Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Εξαρτημάτων Υδρευσης Δ.Ε. ΚΑΜΕΙΡΟΥ Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr Ρόδος 09 /

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ (ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ, ΖΙΜΠΩ κλπ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα 1.1-223 ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΦΛΑΝΤΖΑ/ΦΛΑΝΤΖΑ ΜΗΚΟΥΣ (0,30 μ.) (ΜΕ 8 ΟΠΕΣ)

Διαβάστε περισσότερα

Α ρ ι θ μ ό ς Μ ε λ έ τ η ς. Επικοινωνία: Καθαρή δαπάνη: 8.020,58. Θέμα : Προμήθεια υδραυλικών

Α ρ ι θ μ ό ς Μ ε λ έ τ η ς. Επικοινωνία: Καθαρή δαπάνη: 8.020,58. Θέμα : Προμήθεια υδραυλικών Α ρ ι θ μ ό ς Μ ε λ έ τ η ς 2 7. 0 / 2 8-0 2-2 0 1 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ TEΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχυδρομική Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 200 Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Αριθμ. Μελέτης : 55/2016 Προμήθεια υλικών ύδρευσης άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Πολυγύρου ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ.Πρωτ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ.Πρωτ Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 05.05.2014 ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 42020 Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 14SYMV002023295 ΣΥΜΒΑΣΗ 2014-05-05 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΤΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Στη Λάρισα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ε 0.0.2 Κοζάνη 10-10-2017 Αρ. πρωτ. : 28604 Tαχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Τμήμα/Γραφείο Συντάκτης/Πληροφορίες Τηλ. Fax Email : 2 ο ΧΙΛ. Κοζάνης-Θεσ/κης : 50100 Κοζάνη : Προμηθειών : Πεσλή Β. : 24610 51540 :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : ,00 Κ.Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Προϋπολογισµός : 20.000,00 Κ.Α. 30.6661.002

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΑ Τα ορειχάλκινα εξαρτήματα θα χρησιμοποιούνται σε δίκτυα πόσιμου νερού. Τα ορειχάλκινα είδη θα είναι αρίστης κατασκευής από καθαρές πρώτες

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» Η Μ Ο Τ Ι Κ Η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Υ Ρ Ε Υ Σ Η Σ - Α Π Ο Χ Ε Τ Ε Υ Σ Η Σ Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ. Ε. Υ. Α. Κ. «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.Ε.Υ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 26.500,00

Διαβάστε περισσότερα