ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 36951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός περιεχομένου, προθεσμίας και τρόπου υποβολής της αίτησης δήλωσης των Ελλήνων εκλο γέων που διαμένουν στο έδαφος των λοι πών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου Ολοκλήρωση οριστικοποίηση του κόστους και πι στοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λει τουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» και δ.τ. «GEO HOTELS» που έχει υπαχθεί στις δια τάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της ατομικής επιχείρησης του Παπαγεωρ γόπουλου Νικήτα στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΜΑ ΡΑΜΕΝΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.», στις δια τάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επι χορήγησης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΛΟΥΚΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ENVIRELECTRIC» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επέν δυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΝΔΡΕΟΥ Κ. ΣΑΡΡΗΣ Β. Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύ ει για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡ ΓΕΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΖΑΚΟΥ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΑΖΑΚΟΥ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύ ει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της υπό σύσταση επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΑ ΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΕ», με δ.τ. «DISCONTO», δια απορρο φήσεως της ατομικής επιχείρησης του Κάζου Αθανάσιου, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυ τικού της σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης Ειδική πιστοποίηση της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιω μένων Έδεσσας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Ευάγγελος και Αμαλία Δίζα» Τροποποίηση συμπλήρωση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Παραλίας Τροποποίηση συμπλήρωση του Ο.Ε.Υ. Δημοτικού Ωδείου Πατρών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Καθορισμός περιεχομένου, προθεσμίας και τρόπου υπο βολής της αίτησης δήλωσης των Ελλήνων εκλο γέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη των με λών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 2 παρ.2 του ν. 1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊ κού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομι κής Κοινότητας» (ΦΕΚ 40 Α ). 2. Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98 Α ). 3. Το γεγονός ότι οι προσεχείς εκλογές του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου για τους Έλληνες που διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πραγματοποιηθούν στις 6 Ιουνίου Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε το περιεχόμενο, την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής της αίτησης δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα ή θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ασκήσουν το εκλο γικό τους δικαίωμα ως εξής:

2 36952 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Περιεχόμενο της αίτησης δήλωσης και διαδικασία συμπλήρωσης Η δήλωση θα συμπληρώνεται μόνο μέσω του διαδικτυ ακού τόπου του ΥΠ.ΕΣ. (www.ypes.gr), είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από την οικεία διπλωματική αρχή. Μέσω του διαδικτυακού τόπου αυτού, αναζητείται η εγγραφή του εκλογέα στη βάση δεδομένων των εκλογικών καταλόγων. Συμπληρώνοντας τα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία, εμφανίζονται τα εξής στοιχεία εγγραφής του στους εκλογικούς καταλόγους: Επώνυμο, επώνυμο Β, όνομα, όνομα Β, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, όνομα συζύγου, γέ νος, ημερομηνία γέννησης, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, εκλο γική περιφέρεια, δήμος ή κοινότητα, εκλογικό διαμέρισμα, ειδικός εκλογικός αριθμός και αριθμός δημοτολογίου. Σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα καταχωρούνται τα στοιχεία της σημερινής διεύθυνσής του (πόλη, οδός, αριθμός, ΤΚ, τηλέφωνο, e mail) και επιλέγεται από προκαθορισμένη λίστα, η πόλη σε εκλογικό τμήμα της οποίας επιθυμεί να ψηφίσει. Η αίτηση εκτυπώνεται εις τριπλούν μέσω του συστήματος. Ειδικότερα ο τύπος της αίτησης δήλωσης παρατί θεται στο συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. 2. Προθεσμία υποβολής Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων δηλώσεων στις οικείες πρεσβευτικές και προξενικές αρχές της χώρας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορί ζεται από 15 Δεκεμβρίου 2008 μέχρι και 31 Μαρτίου Τρόπος υποβολής Ο εκλογέας υποβάλει τα τρία (3) αντίγραφα της αίτη σης δήλωσης μαζί με φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της τελευταίας σελίδας του διαβατηρίου του στην οικεία πρεσβευτική ή προ ξενική αρχή. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 4. Λοιπές λεπτομέρειες Η οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή συμπληρώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία παραλαβής στα τρία αντίγραφα της αίτησης δήλωσης και επιστρέφει στον ενδιαφερόμενο εκλογέα το ένα αντίγραφο, ως απο δεικτικό της δήλωσης συμμετοχής του στις εκλογές. Ένα αντίγραφο κάθε υποβληθείσας αίτησης δήλωσης αποστέλλεται με συνημμένο φωτοαντίγραφο της αστυ νομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εκλογέα στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο αναλαμβάνει τη διεκ περαίωση όλων των λοιπών διαδικασιών, προκειμένου να καταρτισθούν οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των Ελλήνων πολιτών που διαμένουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρίτο αντίγραφο της αίτησης δήλωσης τηρείται στο αρχείο της οικείας πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (2) Ολοκλήρωση οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποί ηση της έναρξης της παραγωγικής λει τουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΓΕ ΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» και δ.τ. «GEO HOTELS» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00040/ν.3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλή ρωση οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.», με δ.τ. «GEO HOTELS», που αναφέρεται στον εκσυγ χρονισμό ολοκληρωμένης μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας «ELINA», κατηγορίας 4*, στη θέση Ιξιά, του Δ.Δ. Ιαλυσού, της νήσου Ρόδου, του Ν. Δωδεκανήσου, με τους εξής όρους: Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομ μυρίων εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα ενός ευρώ ( ,00 ). Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ ( ,00) που αποτελεί ποσοστό 29,44% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλι άδων πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ ( ,00) που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. Το ύψος του Τραπεζικού Δανείου, ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ογδόντα έξι ευρώ ( ,00). Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: Η συνολική απασχόληση είναι εκατόν τέσσερις (104) ερ γαζόμενοι. Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η κατα βολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού οκτακο σίων τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ ( ,00). (3) Υπαγωγή της ατομικής επιχείρησης του Παπαγεωργό πουλου Νικήτα στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνη τρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00348/Ε/ν.3299/2004/ Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της ατομικής επιχείρησης του Παπαγεωργόπουλου Νικήτα που αναφέρεται στην εγκα τάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 19,68 KW, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Βασιλικών του Νομού Θεσσαλονίκης, (ΣΤΑΚΟΔ 401.1), συνολικής δαπάνης ποσού εκατόν δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ( ,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης σαράντα μίας χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (41.108,40 ). Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ö (4) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΑΜΕ ΝΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επέν δυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00179/Ε/ν.3299/2004/ Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΔΟΒΛΕΤΟ ΓΛΟΥ ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.», για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλε κτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 99,90 KW, στην θέση Βουδίτσα, της Κτηματικής Περιφέρει ας του Δημοτικού Διαμερίσματος Κάτω Αγίου Ιωάννη, του Δήμου Κορινού, του Νομού Πιερίας, της Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας, συνολικής δαπάνης ποσού εξακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων, τριακοσίων σαράντα τριών ( ,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επι χορήγησης διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών ( ,20 ). Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (5) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΛΟΥΚΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ENVIRELECTRIC» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επένδυ σής της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00341/Ε/ν. 3299/2004/ Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ENVIRELECTRIC», που αναφέρεται στην εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 99,775 KW, στην θέση Πίτος (Τάχι), του Δήμου

4 36954 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Θηβαίων, του Νομού Βοιωτίας (ΣΤΑΚΟΔ 401.1), συνο λικής δαπάνης ποσού πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πέντε ( ) ευρώ, με ποσο στό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο ( ) ευρώ. Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (6) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΝΔΡΕΟΥ Κ. ΣΑΡΡΗΣ Β. Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00400/Ε/ν. 3299/2004/ Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΑΝΔΡΕΟΥ Κ. ΣΑΡΡΗΣ Β. Ο.Ε.» για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 83,25 KW, στην θέση Λάκες ή Λόντζα Ριβιώτισσας, του Δήμου Σπάρτης, του Νομού Λακωνίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης πο σού τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εκατόν εβδομή ντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών ( ,12 ), με πο σοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών ( ,85 ). Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (7) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως τροπο ποιήθηκε για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00297/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθη κε, της επιχείρησης «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 99,9 kw, συνολικής ενισχυόμενης δα πάνης εξακοσίων δέκα χιλιάδων ( ) ευρώ, στη θέση «Στάνες» του Δ.Δ. Ράχης του Δήμου Αμβρακικού του Νομού Άρτας, με ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, δηλαδή συ νολικό ποσό επιχορήγησης ύψους διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ( ) ευρώ. Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (8) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΖΑΚΟΥ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΑΖΑΚΟΥ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, για την ενί σχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της επι χορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00076/Ε/ν.3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΖΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘ ΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΑΖΑΚΟΥ Α.Ε.» για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση δη μόσιας χρήσης κλειστού σταθμού αυτοκινήτων 180 θέ σεων στάθμευσης, στην οδό Καραολή Δημητρίου 41 και Καραΐσκου στο Δήμο Πειραιώς του Νομού Πειραιώς, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης τριών εκατομμυρίων επτακοσίων τριών χιλιάδων ( ) ευρώ, με ποσο στό επιχορήγησης 40%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων ( ) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες μόνιμες θέσεις εργασίας (5 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: (9) Υπαγωγή της υπό σύσταση επιχείρησης με την επωνυ μία «ΚΑΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΕ», με δ.τ. «DISCONTO», δια απορροφήσεως της ατομικής επιχείρησης του Κάζου Αθανάσιου, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου με το κί νητρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/000305/Ε/ν.3299/2004/ Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της υπό σύσταση επιχείρη

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σης «ΚΑΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΕ» με δ.τ «DISCONTO» δια απορροφήσεως της ατομικής επιχείρησης του Κάζου Αθανάσιου, για την ενίσχυση επένδυσής της με το κί νητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Ίδρυση Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για την δική της εμπορική δραστηριότητα (αποθήκευση και διακίνηση επίπλων και υαλικών) (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 631.2) στη θέση «Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ, του Δή μου «ΑΙΣΩΝΙΑΣ», του Νομού «ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», της Περιφέ ρειας «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ( ,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 50%, δηλαδή ποσού επιχορήγησης τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα ( ,00) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης (5 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: Αριθμ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ (10) Ειδική πιστοποίηση της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμέ νων Έδεσσας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Ευάγ γελος και Αμαλία Δίζα». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2, 3, 4 και 5 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α / ) «Ανάπτυξη του Εθνι κού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες δια τάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. δ του ν. 3106/ 2003 (ΦΕΚ 30/Α / ) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατά ξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 3370/ Την υπ αριθμ / ΦΕΚ 1962/Β / κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ γούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γεώργιο Πα παγεωργίου και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο». 5. Την υπ αριθμ. 2858/ΦΕΚ 37/τ.Β / κοινή υπουργική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». 6. Την υπ αριθμ /ΦΕΚ 391/Β/ κοινή από φαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Γ.Π.9287/ΦΕΚ 1268/Β/ κοινής υπουργικής απόφασης». 7. Τη σχετική εισήγηση του Νομάρχη. 8. Την απόφαση γνωμοδότησης της 103 ης συνεδρίασης του Δ.Σ. στις του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προ στασίας και Αλληλεγγύης για την ειδική πιστο ποίηση ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φρο ντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την Ειδική πιστοποίηση της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιω μένων Έδεσσας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Ευάγγελος και Αμαλία Δίζα» ως φορέα παροχής υπη ρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας μη κερδο σκοπικού χαρακτήρα. Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι για 4 (τέσ σερα) έτη από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /20743 (11) Τροποποίηση συμπλήρωση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Παραλίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3463/ Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Περί κυρώσεως του Κώδικα περί καταστάσεως Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και των π.δ. των 22/1990 και 50/2001, όπως ισχύουν, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία «περί αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. Α βαθμού». 3. Την υπ αριθμ. 6/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παραλίας, περί ψήφισης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, που εγκρίνεται με την υπ αριθμ. 2637/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε. και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 404/τ.Β /1999, καθώς και τις υπ αριθμ. 5827/ , 2390/ , 6025/ , 440/ , 16328/ και 16924/ απο φάσεις μας (ΦΕΚ 89/τ.Β / , 370/τ.Β / , 871/ τ.β / , 605/τ.Β / , 1683/τ.Β / και 1664/τ.Β / ) περί τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου. 4. Τις υπ αριθμ. 148/2008 και 161Α/2008 νεώτερες απο φάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παραλίας «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του υφισταμέ νου Ο.Ε.Υ.» και τις υπ αριθμ. 29 θέμα 2 ο / και 36 θέμα 3 ο / γνωμοδοτήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, με τις οποίες γνωμοδοτεί υπέρ των τροποποιήσεων του Ο.Ε.Υ. του Δήμου. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1991 με το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονι στικές διοικητικές πράξεις, καθώς και τις όμοιες του άρθρου 90 παρ. 3 του π.δ. 63/ Την υπ αριθμ. 5948/ (ΦΕΚ 733/τ.Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δ.Ε., με την οποία η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάσθηκε στο Γε νικό Διευθυντή Περιφέρειας, καθώς και το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας», αποφασί ζουμε: Εγκρίνουμε τις υπ αριθμ. 148/2008 και 161Α/2008 απο φάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παραλίας

6 36956 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του υφισταμένου Ο.Ε.Υ.» και με την πρόβλεψη, όπως παρακάτω: Α. Διάρθρωση υπηρεσιών 1. Τροποποιούμε το άρθρο 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Ο.Ε.Υ. που ψηφίσθηκε με την υπ αριθμ. 6/1999 από φαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και εγκρίνεται με την υπ αριθμ. 2637/ απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δ/νση Αυτ/σης και Απ/σης και τροπο ποιήθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και συστήνουμε Δ/νση Διοικητικών Οικονομικών Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργήσουν στο επίπε δο της ανωτέρω Δ/νσης με τις παρακάτω αναφερόμενες διοικητικές ενότητες: Υπηρεσία Υποστήριξης Κοινωνική Υπηρεσία Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος Η/Μ εξοπλισμού και οχημάτων Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. 2. Συστήνουμε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών εντάσ σεται στη Δ/νση Διοικητικών Οικονομικών Τεχνικών Υπη ρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 4α του ν. 3013/ 2002 και με αρμοδιότητες αυτές που προβλέπονται στη παρ. 1 καθώς και αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο β παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3013/ Συστήνουμε Κοινωνική Υπηρεσία η οποία θα λει τουργήσει σε επίπεδο Γραφείου και εντάσσεται στη Δ/νση Διοικητικών Οικονομικών Τεχνικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες: Λειτουργία προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» Μελέτη και προτάσεις για μέτρα προστασίας και βελτίωση της υγείας των εργαζομένων και ασφάλειας της εργασίας Οργάνωση και διενέργεια προγραμμάτων προληπτι κού έλεγχου ειδικού σε σχέση με την θέση εργασίας (έλεγχος επαγγελματικών παθήσεων και παραγόντων έκθεσης) και γενικού ιατρικού ελέγχου για τη βελτίω ση της νοσηρότητας και των δεικτών υγείας (απουσία λόγω αναρρωτικών αδειών, έλεγχος χρονίων παθήσεων φθοράς, καρδιαγγειακών και κακοήθων νόσων κ.α.) Τήρηση και ενημέρωση ατομικής ιατρικής κάρτας υγείας των εργαζομένων, έκδοση ενημερωτικού ιατρι κού υλικού, στατιστική ανάλυση ιατρικών δεδομένων σε προγράμματα Η/Υ, οργάνωση ομάδας και σταθμών πρώτων βοηθειών Μελετά όλα τα κοινωνικά προβλήματα των δημοτών ανεξαρτήτως ηλικίας Φροντίζει για τη διαφώτιση του κοινού πάνω σε θέματα δημόσιας και ατομικής υγείας και διοργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια και λαϊκές συγκεντρώσεις υγείας Διοργανώνει σεμινάρια, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες (Ψυχολόγος, Παιδίατρος, Γυναικολόγους, Κοινωνιολόγους) για την ενημέρωση των δημοτών σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, σύλληψης αντισύλληψης, προληπτικής ιατρικής για τη γυναίκα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, προληπτικής ιατρι κής για το παιδί Διοργανώνει σεμινάρια σχετικά με τα προβλήματα της άγαμης μητέρας και οργανώνει ομάδες εφήβων για συζήτηση πάνω στα κοινά θέματα της εφηβείας των νέων για τα θέματα που τους απασχολούν Επίσης μεριμνά για την ίδρυση συμβουλευτικού σταθμού για άτομα που κάνουν χρήση τοξικών ουσιών και δραστηριοποιείται στον τομέα πρόληψης εξαρτη τικών συμπεριφορών, με τη συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Αχαΐας και τις εθελοντικές ομάδες του Δήμου Διοργανώνει προγράμματα σε συνοικίες της πόλης, οι οποίες παρουσιάζουν κοινωνικές και πολιτιστικές ιδι αιτερότητες. Επίσης διοργανώνει ειδικά προγράμματα για μειονότητες. Β. Σύσταση Κατάργηση θέσεων 1. Στο Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών συστή νουμε: (2) θέσεις ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και (3) θέσεις σπουδαστών ΤΕΙ για την πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης με απαραίτητη προϋ πόθεση τη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 2. Συστήνουμε: (1) θέση ΠΕ15 Ιατρών Ειδικοτήτων (1) θέση ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών (1) θέση ΔΕ7 Βοηθών Νοσοκόμων (1) θέση ΤΕ10 Φυσικοθεραπείας (1) θέση ΥΕ15 Οικογενειακών βοηθών (3) θέσεις σπουδαστών ΤΕΙ για την πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης οι οποίες εντάσσονται στην Κοινωνική Υπηρεσία. 3. Στο τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών καταργούμε (1) θέση ΤΕ17 Διοικητικών Λογιστών και συστήνουμε (2) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 όπως πα ρακάτω: (1) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, σύμφωνα με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυ πουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1448/ /τ.Β ) (1) θέση ΥΕ Καθαριστριών, σύμφωνα με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσω τερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 502/ /τ.Β ) Επίσης συστήνουμε: (1) θέση κατηγορίας και κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών τα κτικού προσωπικού Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 του ν. 3584/ 2007 συστήνουμε (1) θέση Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής 4. Στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος Η/Μ εξοπλισμού και οχημάτων συστήνουμε (4) θέσεις ΥΕ16 εργατών καθαριότητας (2) θέσεις ΔΕ29 οδηγών αυτοκινήτων Συνολικά συστήνονται: (14) οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (1) θέση με σχέση έμμισθης εντολής (2) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου και (6) θέσεις σπουδαστών για πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης με απαραίτητη προϋπόθεση τη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή Συνολικά καταργούνται: (1) θέση τακτικού προσωπικού κατηγορίας και κλάδου ΤΕ17 Δ/κού. 5. Συστήνεται η παρακάτω αναφερόμενη μία (1) προ σωρινή προσωποπαγής θέση προσωπικού με σχέση ερ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 4,5,7 του ν. 3463/2006, λόγω μεταφοράς προσωπικού στο Δήμο από δημοτική επιχείρηση, μετά την μετατροπή αυτής, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις: 1. Μία (1) θέση ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 2637/ από φαση του Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε. και δημοσι εύθηκε στο ΦΕΚ 404/τ.Β /1999, καθώς και οι υπ αριθμ. 5827/ , 2390/ , 6025/ , 440/ , 16328/ , 16924/ και 13694/ αποφάσεις μας (ΦΕΚ 89/τ.Β / , 370/τ.Β / , 871/τ.Β / , 605/τ.Β / , 1683/τ.Β / , 1664/τ.Β / και 1166/τ.Β / ). Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη μόνο σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Παραλίας έτους 2008 και επομένων ετών, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των εγγεγραμμένη στον ΚΑ , ποσό στον ΚΑ , ποσό στον ΚΑ και ποσό στον ΚΑ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Πάτρα, 10 Δεκεμβρίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ Αριθμ /20244 (12) Τροποποίηση συμπλήρωση του Ο.Ε.Υ. Δημοτικού Ωδείου Πατρών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3463/ Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Περί κυρώσεως του Κώδικα περί καταστάσεως Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και των π.δ. των 22/1990 και 50/2001, όπως ισχύουν, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία «περί αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. Α βαθμού». 3. Την υπ αριθμ. 134/2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, περί ψή φισης του Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ, που εγκρίνεται με την υπ αριθμ /2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε. και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1956/τ.Β / , καθώς και την υπ αριθμ /5154/2008 απόφασή μας (ΦΕΚ 629/τ.Β / ) περί τροποποίησης συμπλήρω σης του ΟΕΥ του ΝΠΔΔ. 4. Την υπ αριθμ. 34/2008 νεώτερη απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του υφισταμένου Ο.Ε.Υ.» και την υπ αριθμ. 34 θέμα 2 ο / γνωμο δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, με τη οποία γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1991 με το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονι στικές διοικητικές πράξεις, καθώς και τις όμοιες του άρθρου 90 παρ. 3 του π.δ. 63/ Την υπ αριθμ. 5948/ (ΦΕΚ 733/τ.Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δ.Ε., με την οποία η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάσθηκε στο Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας, καθώς και το δικαίωμα να υπο γράφουν «Με εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 34/2008 απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του υφισταμένου Ο.Ε.Υ.» και με την πρόβλεψη, όπως παρακάτω: Ως προς το άρθρο 5: Α. Καταργούνται οι παρακάτω θέσεις: α. Μία (1) θέση ΠΕ10 Καθηγητές Μουσικών Σπουδών ή μουσικών οργάνων β. Μία (1) θέση TE17 Διοικητικού Λογιστικού γ. Δέκα έξι (16) θέσεις TE14 ή ΔΕ Καθηγητές ( Δάσκα λοι μουσικών οργάνων) δ. Τρεις θέσεις (3) ΔΕ1 Διοικητικού ε. Μία (1) θέση ΔΕ 38 Χειριστή Η/Υ Β. Συστήνονται οι παρακάτω νέες θέσεις: α. Μία (1) θέση ΥΕ1 Κλητήρα Θυρωρού Γενικών Καθηκόντων β. Μία (1) θέση ΥΕ16 Εργάτρια Καθαριότητος (Καθα ρίστρια) Προστίθενται νέα άρθρα 6, 7 και 8 και τα υφιστάμενα άρθρα 6, 7, 8, 9, 10 απαριθμούνται αντίστοιχα σε άρθρα 9, 10, 11, 12, 13 και θα ισχύουν όπως αναφέρονται στον υφιστάμενο ΟΕΥ: Άρθρο 6 ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ π.δ. 164/2004 Συστήνονται οι ακόλουθες προσωρινές προσωπο παγείς θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι οποίες καταργούνται με την καθ οιονδήποτε τρόπο κένωση των, βάσει του άρθρ. 11 π.δ. 164/2004 και της υπ αριθμ. οικ απόφασης Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1243/ , τ.β ): 1. ΔΕ Μουσικών (Μοντέρνων Κρουστών) 1 2. ΔΕ Μουσικών (Πιάνου) 3 3. ΔΕ Μουσικών 1 4. ΔΕ Μουσικών (Ελληνικής Μουσικής) 1 5. ΔΕ Μουσικών (Βυζαντινής Μουσικής) 1 6. ΔΕ Μουσικών 1 7. ΔΕ Μουσικών (Ηλεκτρικής Κιθάρας) 1 (μερικής απασχόλησης 30 ώρες μηνιαίως) 8. ΔΕ Μουσικών (Κλαρινέτου) 1 (μερικής απασχόλησης 43 ώρες μηνιαίως) 9. ΔΕ Μουσικών (Συνοδείας) 1 (μερικής απασχόλησης 59 ώρες μηνιαίως) 10. ΔΕ Μουσικών (Υποχρεωτικών Θεωρητικών) 1 (μερικής απασχόλησης 68 ώρες μηνιαίως) 11. ΔΕ Μουσικών (Κιθάρας) 1 (μερικής απασχόλησης 64 ώρες μηνιαίως) 12. ΔΕ Μουσικών (Πιάνου) 1 (μερικής απασχόλησης 45 ώρες μηνιαίως) 13. ΔΕ Μουσικών (Κιθάρας) 1 (μερικής απασχόλησης 37 ώρες μηνιαίως) 14. ΔΕ Μουσικών (Κιθάρας) 1 (μερικής απασχόλησης 48 ώρες μηνιαίως) 15. ΔΕ Μουσικών (Κιθάρας) 1 (μερικής απασχόλησης 73 ώρες μηνιαίως) 16. ΔΕ Μουσικών (Κιθάρας) 1 (μερικής απασχόλησης 16 ώρες μηνιαίως)

8 36958 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17. ΔΕ Μουσικών (Πιάνου) 1 (μερικής απασχόλησης 27 ώρες μηνιαίως) 18. ΠΕ Μουσικών (Ορχήστρας) ΠΕ Μουσικών (Υποχρεωτικών Μαθημάτων) ΠΕ Μουσικών (Υποχρεωτικών Θεωρητικών Μαθημάτων) ΠΕ Μουσικών (Ανωτέρων Θεωρητικών και Κιθάρας) ΠΕ Μουσικών (Ακορντεόν) 1 (μερικής απασχόλησης 20 ώρες μηνιαίως) 23. ΠΕ Μουσικών (Φλάουτου) 1 (μερικής απασχόλησης 81 ώρες μηνιαίως) 24. ΠΕ Μουσικών (Πιάνου) 1 (μερικής απασχόλησης 60 ώρες μηνιαίως) Άρθρο 7 ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βάσει των υπ αριθμ. 310, 610, 611, 612 και 613/2005 αμετα κλήτων αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτο δικείου Πατρών και της υπ αριθμ. 1035/ αποφάσεως Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Ωδείο Πατρών» που ενεκρίθη από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος με την υπ αριθμ /2006 απόφαση της (ΦΕΚ 416/ , τ.γ ), συστήνονται οι ακό λουθες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι οποίες καταργού νται με την καθ οιονδήποτε τρόπο κένωση των: 1. TE Διοικητικού Λογιστικού 2 2. ΔΕ1 Διοικητικού 7 Άρθρο 8 ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάσει της υπ αριθμ /5154/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελ λάδας (ΦΕΚ 629/ , τ.β ) συστήνονται στον Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Πατρών» οι παρακάτω αναφερόμενες δύο (2) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι καίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 4, 5, 7 του ν. 3463/2006, λόγω με ταφοράς προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Πατρών» από Δημοτική επιχείρηση, μετά τη διάσπαση μετατροπή αυτής σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις. Οι ακόλουθες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καταργούνται με την καθ οιονδήποτε τρόπο κένωση των. A/A ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 ΛΟΓΙΣΤΗΣ TE 1 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ 1 Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /2005 απόφα ση του Γενικού Γραμματέα της ΠΔΕ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1956/τ.Β / , καθώς και η υπ αριθμ /5154/2008 απόφασή μας (ΦΕΚ 629/τ.Β / ). Από την απόφαση αυτή δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοτικού Ωδείου Πατρών το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των ,00 για μισθοδοσία και βαρύνει τους οικείους Κ.Α. 6011, 6021 και 6041 και στο ποσό των ,00 για εργοδοτικές εισφορές που βαρύνει τους οικείους Κ.Α 6051, 6056, 6052 και 6054 του προϋπολογισμού έτους 2008 και των εκάστοτε προϋπολογισμών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Πάτρα, 10 Δεκεμβρίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1548 5 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για το προ σωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1345 31 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυ σης της εταιρείας «ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15907 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1135 27 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/37345/0004/4 6 2010 (ΦΕΚ 784/Β/4 6 2010) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1229 18 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1613 5 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1182 17 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Ειδικής Οµάδας Διαπραγµάτευσης µε σκοπό την αντιµετώπιση του ζητήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23047 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1829 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απονομή ηθικής αμοιβής επαίνου σε υπαλλήλους της Γ.Γ.Δ.Δ. & Η.Δ.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1993 24 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794 Β /15.11.2010) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37743 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2194 31 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2062 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «Στυλιανός Γεωργιουδάκης & ΣΙΑ Ε.Ε.», στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36291 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2540 15 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΗΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχο ληθούν στη Βιβλιοθήκη της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1489 16 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της υπό σύσταση εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΡΔ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1967 10 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης αδειών ερ γασίας προσωπικού ασφαλείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2240 6 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της 1054323/3550/0016/ 01.06.2005 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 815/15.06.2005/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1666 18 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επέκταση τοπικής αρμοδιότητας αστυνομικών Υπη ρεσιών... 1 Υπαγωγή επένδυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 297 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση βεβαίωσης φορολογικής ενημερότητας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15501 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 986 18 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Έγκριση ανάκλησης του, από 7.7.2005 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 1033

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40673 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2731 21 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση των εταιρειών Ο.Σ.Κ. Α.Ε., Δ.ΕΠ.Α.ΝΟ.Μ. Α.Ε. και ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19063 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1163 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Β και Γ Εσπερινού Γενικού Λυκείου...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29279 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2105 30 Οκτωβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ύψους επιχορήγησης των Ιδρυμάτων του άρθρου 34 παρ. 1 του ν. 3577/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26815 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1870 14 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της Εταιρείας «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΨΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16305 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1128 3 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ατ τικής.... 1 Σύσταση θέσεων στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2349 19 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης... 1 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του

Διαβάστε περισσότερα