ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 36951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός περιεχομένου, προθεσμίας και τρόπου υποβολής της αίτησης δήλωσης των Ελλήνων εκλο γέων που διαμένουν στο έδαφος των λοι πών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου Ολοκλήρωση οριστικοποίηση του κόστους και πι στοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λει τουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟ ΔΟΧΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» και δ.τ. «GEO HOTELS» που έχει υπαχθεί στις δια τάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της ατομικής επιχείρησης του Παπαγεωρ γόπουλου Νικήτα στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΜΑ ΡΑΜΕΝΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.», στις δια τάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επι χορήγησης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΛΟΥΚΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ENVIRELECTRIC» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επέν δυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΝΔΡΕΟΥ Κ. ΣΑΡΡΗΣ Β. Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύ ει για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡ ΓΕΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως τροποποιήθηκε για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΖΑΚΟΥ ΚΑ ΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΑΖΑΚΟΥ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύ ει, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της υπό σύσταση επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΑ ΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΕ», με δ.τ. «DISCONTO», δια απορρο φήσεως της ατομικής επιχείρησης του Κάζου Αθανάσιου, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυ τικού της σχεδίου με το κίνητρο της επιχορήγησης Ειδική πιστοποίηση της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιω μένων Έδεσσας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Ευάγγελος και Αμαλία Δίζα» Τροποποίηση συμπλήρωση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Παραλίας Τροποποίηση συμπλήρωση του Ο.Ε.Υ. Δημοτικού Ωδείου Πατρών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Καθορισμός περιεχομένου, προθεσμίας και τρόπου υπο βολής της αίτησης δήλωσης των Ελλήνων εκλο γέων που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος στις εκλογές για την ανάδειξη των με λών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Ιουνίου Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 2 παρ.2 του ν. 1427/1984 «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊ κού Κοινοβουλίου από τους Έλληνες που διαμένουν στο έδαφος των λοιπών κρατών της Ευρωπαϊκής Οικονομι κής Κοινότητας» (ΦΕΚ 40 Α ). 2. Του άρθρου 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98 Α ). 3. Το γεγονός ότι οι προσεχείς εκλογές του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου για τους Έλληνες που διαμένουν στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πραγματοποιηθούν στις 6 Ιουνίου Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε το περιεχόμενο, την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής της αίτησης δήλωσης των Ελλήνων εκλογέων, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα ή θα βρίσκονται την ημέρα της ψηφοφορίας στα λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ασκήσουν το εκλο γικό τους δικαίωμα ως εξής:

2 36952 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1. Περιεχόμενο της αίτησης δήλωσης και διαδικασία συμπλήρωσης Η δήλωση θα συμπληρώνεται μόνο μέσω του διαδικτυ ακού τόπου του ΥΠ.ΕΣ. (www.ypes.gr), είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, είτε από την οικεία διπλωματική αρχή. Μέσω του διαδικτυακού τόπου αυτού, αναζητείται η εγγραφή του εκλογέα στη βάση δεδομένων των εκλογικών καταλόγων. Συμπληρώνοντας τα ονοματεπωνυμικά του στοιχεία, εμφανίζονται τα εξής στοιχεία εγγραφής του στους εκλογικούς καταλόγους: Επώνυμο, επώνυμο Β, όνομα, όνομα Β, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, όνομα συζύγου, γέ νος, ημερομηνία γέννησης, νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, εκλο γική περιφέρεια, δήμος ή κοινότητα, εκλογικό διαμέρισμα, ειδικός εκλογικός αριθμός και αριθμός δημοτολογίου. Σε κατάλληλα διαμορφωμένη σελίδα καταχωρούνται τα στοιχεία της σημερινής διεύθυνσής του (πόλη, οδός, αριθμός, ΤΚ, τηλέφωνο, e mail) και επιλέγεται από προκαθορισμένη λίστα, η πόλη σε εκλογικό τμήμα της οποίας επιθυμεί να ψηφίσει. Η αίτηση εκτυπώνεται εις τριπλούν μέσω του συστήματος. Ειδικότερα ο τύπος της αίτησης δήλωσης παρατί θεται στο συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. 2. Προθεσμία υποβολής Η προθεσμία για την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων δηλώσεων στις οικείες πρεσβευτικές και προξενικές αρχές της χώρας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορί ζεται από 15 Δεκεμβρίου 2008 μέχρι και 31 Μαρτίου Τρόπος υποβολής Ο εκλογέας υποβάλει τα τρία (3) αντίγραφα της αίτη σης δήλωσης μαζί με φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή της τελευταίας σελίδας του διαβατηρίου του στην οικεία πρεσβευτική ή προ ξενική αρχή. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 4. Λοιπές λεπτομέρειες Η οικεία πρεσβευτική ή προξενική αρχή συμπληρώνει τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία παραλαβής στα τρία αντίγραφα της αίτησης δήλωσης και επιστρέφει στον ενδιαφερόμενο εκλογέα το ένα αντίγραφο, ως απο δεικτικό της δήλωσης συμμετοχής του στις εκλογές. Ένα αντίγραφο κάθε υποβληθείσας αίτησης δήλωσης αποστέλλεται με συνημμένο φωτοαντίγραφο της αστυ νομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εκλογέα στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο αναλαμβάνει τη διεκ περαίωση όλων των λοιπών διαδικασιών, προκειμένου να καταρτισθούν οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι των Ελλήνων πολιτών που διαμένουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τρίτο αντίγραφο της αίτησης δήλωσης τηρείται στο αρχείο της οικείας πρεσβευτικής ή προξενικής αρχής.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (2) Ολοκλήρωση οριστικοποίηση του κόστους και πιστοποί ηση της έναρξης της παραγωγικής λει τουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΓΕ ΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» και δ.τ. «GEO HOTELS» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00040/ν.3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών πιστοποιείται η ολοκλή ρωση οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΡΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.», με δ.τ. «GEO HOTELS», που αναφέρεται στον εκσυγ χρονισμό ολοκληρωμένης μορφής της ξενοδοχειακής μονάδας «ELINA», κατηγορίας 4*, στη θέση Ιξιά, του Δ.Δ. Ιαλυσού, της νήσου Ρόδου, του Ν. Δωδεκανήσου, με τους εξής όρους: Το συνολικό οριστικοποιούμενο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομ μυρίων εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εκατόν ενενήντα ενός ευρώ ( ,00 ). Το ύψος της ιδίας συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των εννιακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ ( ,00) που αποτελεί ποσοστό 29,44% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων εβδομήντα τριών χιλι άδων πεντακοσίων ενενήντα πέντε ευρώ ( ,00) που αποτελεί ποσοστό 50% του συνολικού κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης. Το ύψος του Τραπεζικού Δανείου, ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων ογδόντα έξι ευρώ ( ,00). Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: Η συνολική απασχόληση είναι εκατόν τέσσερις (104) ερ γαζόμενοι. Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίνεται η κατα βολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού οκτακο σίων τριάντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα ευρώ ( ,00). (3) Υπαγωγή της ατομικής επιχείρησης του Παπαγεωργό πουλου Νικήτα στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνη τρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00348/Ε/ν.3299/2004/ Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της ατομικής επιχείρησης του Παπαγεωργόπουλου Νικήτα που αναφέρεται στην εγκα τάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 19,68 KW, στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Βασιλικών του Νομού Θεσσαλονίκης, (ΣΤΑΚΟΔ 401.1), συνολικής δαπάνης ποσού εκατόν δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα ενός ( ,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης σαράντα μίας χιλιάδων εκατόν οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (41.108,40 ). Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ö (4) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΒΛΕΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΑΜΕ ΝΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.», στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επέν δυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00179/Ε/ν.3299/2004/ Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΔΟΒΛΕΤΟ ΓΛΟΥ ΜΑΡΑΜΕΝΟΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.», για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλε κτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 99,90 KW, στην θέση Βουδίτσα, της Κτηματικής Περιφέρει ας του Δημοτικού Διαμερίσματος Κάτω Αγίου Ιωάννη, του Δήμου Κορινού, του Νομού Πιερίας, της Περιφέρειας Κε ντρικής Μακεδονίας, συνολικής δαπάνης ποσού εξακοσίων δεκαοκτώ χιλιάδων, τριακοσίων σαράντα τριών ( ,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επι χορήγησης διακοσίων σαράντα επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτών ( ,20 ). Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (5) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΛΟΥΚΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ENVIRELECTRIC» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επένδυ σής της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00341/Ε/ν. 3299/2004/ Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με δ.τ. «ENVIRELECTRIC», που αναφέρεται στην εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 99,775 KW, στην θέση Πίτος (Τάχι), του Δήμου

4 36954 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Θηβαίων, του Νομού Βοιωτίας (ΣΤΑΚΟΔ 401.1), συνο λικής δαπάνης ποσού πεντακοσίων εβδομήντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων πέντε ( ) ευρώ, με ποσο στό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης διακοσίων τριάντα μίας χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι δύο ( ) ευρώ. Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (6) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΝΔΡΕΟΥ Κ. ΣΑΡΡΗΣ Β. Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως ισχύει για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00400/Ε/ν. 3299/2004/ Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, της επιχείρησης «ΑΝΔΡΕΟΥ Κ. ΣΑΡΡΗΣ Β. Ο.Ε.» για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 83,25 KW, στην θέση Λάκες ή Λόντζα Ριβιώτισσας, του Δήμου Σπάρτης, του Νομού Λακωνίας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης πο σού τριακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδων εκατόν εβδομή ντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτών ( ,12 ), με πο σοστό επιχορήγησης 40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης εκατόν πενήντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών ( ,85 ). Με την επένδυση δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (7) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑ ΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως τροπο ποιήθηκε για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00297/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, όπως τροποποιήθη κε, της επιχείρησης «ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ο.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 99,9 kw, συνολικής ενισχυόμενης δα πάνης εξακοσίων δέκα χιλιάδων ( ) ευρώ, στη θέση «Στάνες» του Δ.Δ. Ράχης του Δήμου Αμβρακικού του Νομού Άρτας, με ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του κόστους της ενισχυόμενης επένδυσης, δηλαδή συ νολικό ποσό επιχορήγησης ύψους διακοσίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ( ) ευρώ. Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (8) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΖΑΚΟΥ ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩ ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΑΖΑΚΟΥ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 όπως ισχύει, για την ενί σχυση επενδυτικού σχεδίου με το κίνητρο της επι χορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/00076/Ε/ν.3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της εταιρείας «ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΖΑΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΘ ΜΕΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΦΟΙ ΚΑΖΑΚΟΥ Α.Ε.» για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση δη μόσιας χρήσης κλειστού σταθμού αυτοκινήτων 180 θέ σεων στάθμευσης, στην οδό Καραολή Δημητρίου 41 και Καραΐσκου στο Δήμο Πειραιώς του Νομού Πειραιώς, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης τριών εκατομμυρίων επτακοσίων τριών χιλιάδων ( ) ευρώ, με ποσο στό επιχορήγησης 40%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα μίας χιλιάδων διακοσίων ( ) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες μόνιμες θέσεις εργασίας (5 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: (9) Υπαγωγή της υπό σύσταση επιχείρησης με την επωνυ μία «ΚΑΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΕ», με δ.τ. «DISCONTO», δια απορροφήσεως της ατομικής επιχείρησης του Κάζου Αθανάσιου, στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού της σχεδίου με το κί νητρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/5/000305/Ε/ν.3299/2004/ Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της υπό σύσταση επιχείρη

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σης «ΚΑΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΠΕ» με δ.τ «DISCONTO» δια απορροφήσεως της ατομικής επιχείρησης του Κάζου Αθανάσιου, για την ενίσχυση επένδυσής της με το κί νητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην Ίδρυση Μονάδας Παροχής Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για την δική της εμπορική δραστηριότητα (αποθήκευση και διακίνηση επίπλων και υαλικών) (Κ.Α. ΣΤΑΚΟΔ 631.2) στη θέση «Α ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ, του Δή μου «ΑΙΣΩΝΙΑΣ», του Νομού «ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ», της Περιφέ ρειας «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ( ,00) ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 50%, δηλαδή ποσού επιχορήγησης τετρακοσίων δέκα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα ( ,00) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης (5 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: Αριθμ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ (10) Ειδική πιστοποίηση της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμέ νων Έδεσσας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Ευάγ γελος και Αμαλία Δίζα». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2, 3, 4 και 5 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α / ) «Ανάπτυξη του Εθνι κού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες δια τάξεις». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 περ. δ του ν. 3106/ 2003 (ΦΕΚ 30/Α / ) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατά ξεις». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 3370/ Την υπ αριθμ / ΦΕΚ 1962/Β / κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουρ γούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γεώργιο Πα παγεωργίου και Γεώργιο Κωνσταντόπουλο». 5. Την υπ αριθμ. 2858/ΦΕΚ 37/τ.Β / κοινή υπουργική απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα». 6. Την υπ αριθμ /ΦΕΚ 391/Β/ κοινή από φαση Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγεί ας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Γ.Π.9287/ΦΕΚ 1268/Β/ κοινής υπουργικής απόφασης». 7. Τη σχετική εισήγηση του Νομάρχη. 8. Την απόφαση γνωμοδότησης της 103 ης συνεδρίασης του Δ.Σ. στις του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προ στασίας και Αλληλεγγύης για την ειδική πιστο ποίηση ΝΠΙΔ ως φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φρο ντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Την Ειδική πιστοποίηση της Μονάδας Φροντίδας Ηλικιω μένων Έδεσσας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Ευάγγελος και Αμαλία Δίζα» ως φορέα παροχής υπη ρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας μη κερδο σκοπικού χαρακτήρα. Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι για 4 (τέσ σερα) έτη από την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2008 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριθμ /20743 (11) Τροποποίηση συμπλήρωση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Παραλίας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3463/ Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Περί κυρώσεως του Κώδικα περί καταστάσεως Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και των π.δ. των 22/1990 και 50/2001, όπως ισχύουν, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία «περί αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. Α βαθμού». 3. Την υπ αριθμ. 6/1999 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παραλίας, περί ψήφισης του Ο.Ε.Υ. του Δήμου, που εγκρίνεται με την υπ αριθμ. 2637/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε. και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 404/τ.Β /1999, καθώς και τις υπ αριθμ. 5827/ , 2390/ , 6025/ , 440/ , 16328/ και 16924/ απο φάσεις μας (ΦΕΚ 89/τ.Β / , 370/τ.Β / , 871/ τ.β / , 605/τ.Β / , 1683/τ.Β / και 1664/τ.Β / ) περί τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου. 4. Τις υπ αριθμ. 148/2008 και 161Α/2008 νεώτερες απο φάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παραλίας «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του υφισταμέ νου Ο.Ε.Υ.» και τις υπ αριθμ. 29 θέμα 2 ο / και 36 θέμα 3 ο / γνωμοδοτήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, με τις οποίες γνωμοδοτεί υπέρ των τροποποιήσεων του Ο.Ε.Υ. του Δήμου. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1991 με το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονι στικές διοικητικές πράξεις, καθώς και τις όμοιες του άρθρου 90 παρ. 3 του π.δ. 63/ Την υπ αριθμ. 5948/ (ΦΕΚ 733/τ.Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δ.Ε., με την οποία η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάσθηκε στο Γε νικό Διευθυντή Περιφέρειας, καθώς και το δικαίωμα να υπογράφουν «Με εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας», αποφασί ζουμε: Εγκρίνουμε τις υπ αριθμ. 148/2008 και 161Α/2008 απο φάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παραλίας

6 36956 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του υφισταμένου Ο.Ε.Υ.» και με την πρόβλεψη, όπως παρακάτω: Α. Διάρθρωση υπηρεσιών 1. Τροποποιούμε το άρθρο 1: Διάρθρωση Υπηρεσιών του Ο.Ε.Υ. που ψηφίσθηκε με την υπ αριθμ. 6/1999 από φαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και εγκρίνεται με την υπ αριθμ. 2637/ απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Δ/νση Αυτ/σης και Απ/σης και τροπο ποιήθηκε με την υπ αριθμ / απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας και συστήνουμε Δ/νση Διοικητικών Οικονομικών Τεχνικών Υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες του Δήμου θα λειτουργήσουν στο επίπε δο της ανωτέρω Δ/νσης με τις παρακάτω αναφερόμενες διοικητικές ενότητες: Υπηρεσία Υποστήριξης Κοινωνική Υπηρεσία Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος Η/Μ εξοπλισμού και οχημάτων Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. 2. Συστήνουμε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών εντάσ σεται στη Δ/νση Διοικητικών Οικονομικών Τεχνικών Υπη ρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 4α του ν. 3013/ 2002 και με αρμοδιότητες αυτές που προβλέπονται στη παρ. 1 καθώς και αυτές που αναφέρονται στο εδάφιο β παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 3013/ Συστήνουμε Κοινωνική Υπηρεσία η οποία θα λει τουργήσει σε επίπεδο Γραφείου και εντάσσεται στη Δ/νση Διοικητικών Οικονομικών Τεχνικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες: Λειτουργία προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» Μελέτη και προτάσεις για μέτρα προστασίας και βελτίωση της υγείας των εργαζομένων και ασφάλειας της εργασίας Οργάνωση και διενέργεια προγραμμάτων προληπτι κού έλεγχου ειδικού σε σχέση με την θέση εργασίας (έλεγχος επαγγελματικών παθήσεων και παραγόντων έκθεσης) και γενικού ιατρικού ελέγχου για τη βελτίω ση της νοσηρότητας και των δεικτών υγείας (απουσία λόγω αναρρωτικών αδειών, έλεγχος χρονίων παθήσεων φθοράς, καρδιαγγειακών και κακοήθων νόσων κ.α.) Τήρηση και ενημέρωση ατομικής ιατρικής κάρτας υγείας των εργαζομένων, έκδοση ενημερωτικού ιατρι κού υλικού, στατιστική ανάλυση ιατρικών δεδομένων σε προγράμματα Η/Υ, οργάνωση ομάδας και σταθμών πρώτων βοηθειών Μελετά όλα τα κοινωνικά προβλήματα των δημοτών ανεξαρτήτως ηλικίας Φροντίζει για τη διαφώτιση του κοινού πάνω σε θέματα δημόσιας και ατομικής υγείας και διοργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια και λαϊκές συγκεντρώσεις υγείας Διοργανώνει σεμινάρια, σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες (Ψυχολόγος, Παιδίατρος, Γυναικολόγους, Κοινωνιολόγους) για την ενημέρωση των δημοτών σε θέματα οικογενειακού προγραμματισμού, σύλληψης αντισύλληψης, προληπτικής ιατρικής για τη γυναίκα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, προληπτικής ιατρι κής για το παιδί Διοργανώνει σεμινάρια σχετικά με τα προβλήματα της άγαμης μητέρας και οργανώνει ομάδες εφήβων για συζήτηση πάνω στα κοινά θέματα της εφηβείας των νέων για τα θέματα που τους απασχολούν Επίσης μεριμνά για την ίδρυση συμβουλευτικού σταθμού για άτομα που κάνουν χρήση τοξικών ουσιών και δραστηριοποιείται στον τομέα πρόληψης εξαρτη τικών συμπεριφορών, με τη συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης εξαρτησιογόνων ουσιών Ν. Αχαΐας και τις εθελοντικές ομάδες του Δήμου Διοργανώνει προγράμματα σε συνοικίες της πόλης, οι οποίες παρουσιάζουν κοινωνικές και πολιτιστικές ιδι αιτερότητες. Επίσης διοργανώνει ειδικά προγράμματα για μειονότητες. Β. Σύσταση Κατάργηση θέσεων 1. Στο Τμήμα Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών συστή νουμε: (2) θέσεις ΠΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών και (3) θέσεις σπουδαστών ΤΕΙ για την πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης με απαραίτητη προϋ πόθεση τη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή 2. Συστήνουμε: (1) θέση ΠΕ15 Ιατρών Ειδικοτήτων (1) θέση ΤΕ2 Κοινωνικών Λειτουργών (1) θέση ΔΕ7 Βοηθών Νοσοκόμων (1) θέση ΤΕ10 Φυσικοθεραπείας (1) θέση ΥΕ15 Οικογενειακών βοηθών (3) θέσεις σπουδαστών ΤΕΙ για την πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής άσκησης οι οποίες εντάσσονται στην Κοινωνική Υπηρεσία. 3. Στο τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών καταργούμε (1) θέση ΤΕ17 Διοικητικών Λογιστών και συστήνουμε (2) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 όπως πα ρακάτω: (1) θέση ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, σύμφωνα με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυ πουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1448/ /τ.Β ) (1) θέση ΥΕ Καθαριστριών, σύμφωνα με την υπ αριθμ / κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσω τερικών και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 502/ /τ.Β ) Επίσης συστήνουμε: (1) θέση κατηγορίας και κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών τα κτικού προσωπικού Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 του ν. 3584/ 2007 συστήνουμε (1) θέση Δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής 4. Στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος Η/Μ εξοπλισμού και οχημάτων συστήνουμε (4) θέσεις ΥΕ16 εργατών καθαριότητας (2) θέσεις ΔΕ29 οδηγών αυτοκινήτων Συνολικά συστήνονται: (14) οργανικές θέσεις με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (1) θέση με σχέση έμμισθης εντολής (2) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου και (6) θέσεις σπουδαστών για πραγματοποίηση εξάμηνης πρακτικής τους άσκησης με απαραίτητη προϋπόθεση τη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή Συνολικά καταργούνται: (1) θέση τακτικού προσωπικού κατηγορίας και κλάδου ΤΕ17 Δ/κού. 5. Συστήνεται η παρακάτω αναφερόμενη μία (1) προ σωρινή προσωποπαγής θέση προσωπικού με σχέση ερ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 4,5,7 του ν. 3463/2006, λόγω μεταφοράς προσωπικού στο Δήμο από δημοτική επιχείρηση, μετά την μετατροπή αυτής, σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις: 1. Μία (1) θέση ΤΕ Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών, Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 2637/ από φαση του Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε. και δημοσι εύθηκε στο ΦΕΚ 404/τ.Β /1999, καθώς και οι υπ αριθμ. 5827/ , 2390/ , 6025/ , 440/ , 16328/ , 16924/ και 13694/ αποφάσεις μας (ΦΕΚ 89/τ.Β / , 370/τ.Β / , 871/τ.Β / , 605/τ.Β / , 1683/τ.Β / , 1664/τ.Β / και 1166/τ.Β / ). Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη μόνο σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Παραλίας έτους 2008 και επομένων ετών, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των εγγεγραμμένη στον ΚΑ , ποσό στον ΚΑ , ποσό στον ΚΑ και ποσό στον ΚΑ Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Πάτρα, 10 Δεκεμβρίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ Αριθμ /20244 (12) Τροποποίηση συμπλήρωση του Ο.Ε.Υ. Δημοτικού Ωδείου Πατρών. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 149 του ν. 3463/ Τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3584/2007 «Περί κυρώσεως του Κώδικα περί καταστάσεως Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και των π.δ. των 22/1990 και 50/2001, όπως ισχύουν, καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία «περί αρμοδιοτήτων των Ο.Τ.Α. Α βαθμού». 3. Την υπ αριθμ. 134/2005 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Πατρών, περί ψή φισης του Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ, που εγκρίνεται με την υπ αριθμ /2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Π.Δ.Ε. και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1956/τ.Β / , καθώς και την υπ αριθμ /5154/2008 απόφασή μας (ΦΕΚ 629/τ.Β / ) περί τροποποίησης συμπλήρω σης του ΟΕΥ του ΝΠΔΔ. 4. Την υπ αριθμ. 34/2008 νεώτερη απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του υφισταμένου Ο.Ε.Υ.» και την υπ αριθμ. 34 θέμα 2 ο / γνωμο δότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ο.Τ.Α. Ν. Αχαΐας, με τη οποία γνωμοδοτεί υπέρ της τροποποίησης του Ο.Ε.Υ. του ΝΠΔΔ. 5. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 2081/1991 με το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο 29Α στο ν. 1558/1985 για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονι στικές διοικητικές πράξεις, καθώς και τις όμοιες του άρθρου 90 παρ. 3 του π.δ. 63/ Την υπ αριθμ. 5948/ (ΦΕΚ 733/τ.Β / ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δ.Ε., με την οποία η αρμοδιότητα αυτή μεταβιβάσθηκε στο Γενικό Διευθυντή Περιφέρειας, καθώς και το δικαίωμα να υπο γράφουν «Με εντολή Γ.Γ. Περιφέρειας», αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπ αριθμ. 34/2008 απόφαση του Διοι κητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ωδείου Πατρών «περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του υφισταμένου Ο.Ε.Υ.» και με την πρόβλεψη, όπως παρακάτω: Ως προς το άρθρο 5: Α. Καταργούνται οι παρακάτω θέσεις: α. Μία (1) θέση ΠΕ10 Καθηγητές Μουσικών Σπουδών ή μουσικών οργάνων β. Μία (1) θέση TE17 Διοικητικού Λογιστικού γ. Δέκα έξι (16) θέσεις TE14 ή ΔΕ Καθηγητές ( Δάσκα λοι μουσικών οργάνων) δ. Τρεις θέσεις (3) ΔΕ1 Διοικητικού ε. Μία (1) θέση ΔΕ 38 Χειριστή Η/Υ Β. Συστήνονται οι παρακάτω νέες θέσεις: α. Μία (1) θέση ΥΕ1 Κλητήρα Θυρωρού Γενικών Καθηκόντων β. Μία (1) θέση ΥΕ16 Εργάτρια Καθαριότητος (Καθα ρίστρια) Προστίθενται νέα άρθρα 6, 7 και 8 και τα υφιστάμενα άρθρα 6, 7, 8, 9, 10 απαριθμούνται αντίστοιχα σε άρθρα 9, 10, 11, 12, 13 και θα ισχύουν όπως αναφέρονται στον υφιστάμενο ΟΕΥ: Άρθρο 6 ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ π.δ. 164/2004 Συστήνονται οι ακόλουθες προσωρινές προσωπο παγείς θέσεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι οποίες καταργούνται με την καθ οιονδήποτε τρόπο κένωση των, βάσει του άρθρ. 11 π.δ. 164/2004 και της υπ αριθμ. οικ απόφασης Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1243/ , τ.β ): 1. ΔΕ Μουσικών (Μοντέρνων Κρουστών) 1 2. ΔΕ Μουσικών (Πιάνου) 3 3. ΔΕ Μουσικών 1 4. ΔΕ Μουσικών (Ελληνικής Μουσικής) 1 5. ΔΕ Μουσικών (Βυζαντινής Μουσικής) 1 6. ΔΕ Μουσικών 1 7. ΔΕ Μουσικών (Ηλεκτρικής Κιθάρας) 1 (μερικής απασχόλησης 30 ώρες μηνιαίως) 8. ΔΕ Μουσικών (Κλαρινέτου) 1 (μερικής απασχόλησης 43 ώρες μηνιαίως) 9. ΔΕ Μουσικών (Συνοδείας) 1 (μερικής απασχόλησης 59 ώρες μηνιαίως) 10. ΔΕ Μουσικών (Υποχρεωτικών Θεωρητικών) 1 (μερικής απασχόλησης 68 ώρες μηνιαίως) 11. ΔΕ Μουσικών (Κιθάρας) 1 (μερικής απασχόλησης 64 ώρες μηνιαίως) 12. ΔΕ Μουσικών (Πιάνου) 1 (μερικής απασχόλησης 45 ώρες μηνιαίως) 13. ΔΕ Μουσικών (Κιθάρας) 1 (μερικής απασχόλησης 37 ώρες μηνιαίως) 14. ΔΕ Μουσικών (Κιθάρας) 1 (μερικής απασχόλησης 48 ώρες μηνιαίως) 15. ΔΕ Μουσικών (Κιθάρας) 1 (μερικής απασχόλησης 73 ώρες μηνιαίως) 16. ΔΕ Μουσικών (Κιθάρας) 1 (μερικής απασχόλησης 16 ώρες μηνιαίως)

8 36958 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17. ΔΕ Μουσικών (Πιάνου) 1 (μερικής απασχόλησης 27 ώρες μηνιαίως) 18. ΠΕ Μουσικών (Ορχήστρας) ΠΕ Μουσικών (Υποχρεωτικών Μαθημάτων) ΠΕ Μουσικών (Υποχρεωτικών Θεωρητικών Μαθημάτων) ΠΕ Μουσικών (Ανωτέρων Θεωρητικών και Κιθάρας) ΠΕ Μουσικών (Ακορντεόν) 1 (μερικής απασχόλησης 20 ώρες μηνιαίως) 23. ΠΕ Μουσικών (Φλάουτου) 1 (μερικής απασχόλησης 81 ώρες μηνιαίως) 24. ΠΕ Μουσικών (Πιάνου) 1 (μερικής απασχόλησης 60 ώρες μηνιαίως) Άρθρο 7 ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Βάσει των υπ αριθμ. 310, 610, 611, 612 και 613/2005 αμετα κλήτων αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτο δικείου Πατρών και της υπ αριθμ. 1035/ αποφάσεως Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ «Δημοτικό Ωδείο Πατρών» που ενεκρίθη από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος με την υπ αριθμ /2006 απόφαση της (ΦΕΚ 416/ , τ.γ ), συστήνονται οι ακό λουθες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και οι οποίες καταργού νται με την καθ οιονδήποτε τρόπο κένωση των: 1. TE Διοικητικού Λογιστικού 2 2. ΔΕ1 Διοικητικού 7 Άρθρο 8 ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βάσει της υπ αριθμ /5154/ απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελ λάδας (ΦΕΚ 629/ , τ.β ) συστήνονται στον Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Ωδείο Πατρών» οι παρακάτω αναφερόμενες δύο (2) προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι καίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 269 παρ. 4, 5, 7 του ν. 3463/2006, λόγω με ταφοράς προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτικό Ωδείο Πατρών» από Δημοτική επιχείρηση, μετά τη διάσπαση μετατροπή αυτής σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις. Οι ακόλουθες προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις προσωπικού, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καταργούνται με την καθ οιονδήποτε τρόπο κένωση των. A/A ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 1 ΛΟΓΙΣΤΗΣ TE 1 2 ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΕ 1 Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /2005 απόφα ση του Γενικού Γραμματέα της ΠΔΕ που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1956/τ.Β / , καθώς και η υπ αριθμ /5154/2008 απόφασή μας (ΦΕΚ 629/τ.Β / ). Από την απόφαση αυτή δημιουργείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοτικού Ωδείου Πατρών το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των ,00 για μισθοδοσία και βαρύνει τους οικείους Κ.Α. 6011, 6021 και 6041 και στο ποσό των ,00 για εργοδοτικές εισφορές που βαρύνει τους οικείους Κ.Α 6051, 6056, 6052 και 6054 του προϋπολογισμού έτους 2008 και των εκάστοτε προϋπολογισμών του Δημοτικού Ωδείου Πατρών. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Πάτρα, 10 Δεκεμβρίου 2008 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΩΛΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 8 Φεβρουαρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ.77833/6.. (ΦΕΚ354/τ.Β / 3..) αυτοδίκαιης κατάργησης κενών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6067 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 469 19 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου Φιγαλείας του Νο μού Ηλείας.... 1 Εξυπηρέτησης Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6823 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 26 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Διόρθωση σφαλμάτων της απόφασης «Έγκριση αναπροσαρμογής και συμπλήρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 40005 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2479 11 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προ σωπικού με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1075 8 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 5835/ΔΟΑ/6/00141/Γ/ Ν. 3908/2011/15 9 2014 (ΦΕΚ Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18547 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1445 17 Ιουλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αριθμού προσώπων που θα απασχολη θούν με σύμβαση μίσθωσης έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% :

Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα / με πλειοψηφία.% : ΘΕΜΑ : Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας έως του ποσού των τριάντα εκατομμυρίων, πεντακοσίων ογδόντα έξι χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών ( 30.586.837,50) με καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1613 5 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσωρινή απαλλαγή των Ελλήνων του εξωτερικού (πλην των λιποτακτών) από τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7973 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 634 6 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός περιεχομένου των ειδικών εκλογικών κα ταλόγων των Ελλήνων που διαμένουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2095 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. 266355/ 11.2.2009 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2083 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 680 Αυγούστου 205 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 36023/909 Καθορισμός αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 4 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σε συνέχεια προηγούμενων εισηγήσεών του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με την επωνυμία Ξενοδοχειακαί Τουριστικαί Οικοδομικαί και Λατομικαί Επιχειρήσεις Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε. προτείνει την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ Βενιζέλου 67 Τηλ. 50-9 Φαξ: 50963 E-mail: odeio@dkavalas.gr Πληρ: Ε. Παράσχου Καβάλα, Νοεμβρίου 04 Α.Π: 549 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34301 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2400 27 Οκτωβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Νέας Προποντίδας, (Δημο τική Ενότητα Μουδανιών), Νομού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2123 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ4α/οικ.80672 Κατάργηση 1.665 οργανικών και προσωποπαγών θέσε ων μόνιμου και με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 51153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3440 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 24 Δεκεμβρίου 2012 Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων Πολιτικού Προσωπικού με Σχέση Εργασίας Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &Δ.Α ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46245 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3269 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Δεκεμβρίου 2011 Διαπίστωση αυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52007 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3486 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ενοποιημένος Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομεί ου Σάμου «ΑΓ. ΠΑΝTΕΛΕΗΜΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1069 31 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δαπάνες μετακινήσεων.... 1 Τροποποίηση της αριθ. 2/21379/4 4 2001 (ΦΕΚ 448/ 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/18721/2583/50139/19 5 2008 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1502 4 Μαΐου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ7α/Γ.Π.οικ. 46217 Απλούστευση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργεί ου Υγείας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 729 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γενι κού Νοσοκομείου Λάρνακας ως κατάλληλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη διδακτικού προσωπικού με Σύμβαση ορισμένου Χρόνου επί ωρομίσθια, στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και των παραρτημάτων αυτού ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διονυσίου 13Α, Τ.Κ 71601 Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο Κρήτης Τηλ:2813409863 Fax: 2813409809 Emai: dikeh@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2222 9 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Φ.151/123835/Β6 Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.253/143554/Β6/12 11 2010 (Φ.Ε.Κ. 1794/τ.Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.) Θέρμη 30-11-2012 ----------------------------------------------------------- Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο.

ΘΕΜΑ 3: Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΙΣ 14/03/2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («AEGEAN AIRLINES

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 541 1 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογί ας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορι σμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκη σης για τη διεξαγωγή δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών. Tηλέφωνα ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα,30/1/2007 Αρ.Πρωτ.2/6578/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 22 η - ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: Α Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1484 17 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14479 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Ενιαίου Λυκείου. 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του νομικού προ σώπου Δήμου Βέροιας Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αθήνα, 9 εκεµβρίου 04 Α.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1993 24 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794 Β /15.11.2010) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4431 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 348 30 Μαρτίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των απαιτούμενων τυπικών και ουσια στικών προσόντων του προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 271 7 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ 1039 Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συ ντάξεων, της βεβαίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ Κοινοβουλευτική Ομάδα Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592193, 2102592111, fax: 2102592155 e-mail: ko@vouli.κke.gr, http://www.kke.gr Γραφεία Βουλής: 2103708168,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1355 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 145 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1749 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ενοικιαζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

H Διευθύντρια της Περ/κής Δ/νσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας. Έχοντας υπόψη:

H Διευθύντρια της Περ/κής Δ/νσης ΟΑΕΔ Θεσσαλίας. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Λάρισα 9/06/2008 ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Αριθ.Πρωτ:6369 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ταχ.Δ/νση: Ερμογένους 0 Πληρ: Καφαλή Ασπ. Τηλέφ:240-56450

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ο Πρόεδρος της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Ιωάννινα, 26/7/2012 Αριθμ. Πρωτ. -1000- ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη εκπαιδευτικού-καλλιτεχνικού προσωπικού στα εκπαιδευτικά τμήματα της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων, Σχολή Κλασικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ALPHA TRUST-ΑΝ ΡΟΜΕ Α Α.Ε.Ε.Χ.» (όπως θα προταθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας της 11 ης Απριλίου 2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7879 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 599 6 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατάργηση σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης... 1 Τροποποίηση της με αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 7. 2.2.3 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/10-4-2001 περί αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σελίδα 1 από 7. 2.2.3 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/10-4-2001 περί αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σελίδα 1 από 7 2.2.3 Εγκύκλιος ΔΙΑΔΠ/Α1/8249/10-4-2001 περί αρχειοθέτησης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αθήνα 10 Απριλίου 2001 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Α1/8249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις

ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις ΝΟΜΟΣ 2672/1998 (ΦΕΚ 290 Α /28 Δεκεμβρίου 1998) Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις Άρθρο 14 Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1345 31 Αυγούστου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επένδυ σης της εταιρείας «ΑΚΤΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/2013 Η Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος www. n e a f i l a d e l f e i a. gr Νέα Φιλαδέλφεια 9 /9 /2013 Αρ. Πρωτοκόλλου: 12274 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 23 Ιουνίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ: οικ.29827 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2.1. Ασφάλιση σπουδαστών Τ.Ε.Ι. κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Στους σπουδαστές των Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α'/8.5.84) παρέχεται ιατροφαρμακευτική

Διαβάστε περισσότερα

*01001732708990012* 6519 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 188 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 142. Τροποποίηση του π.δ. 381/1998

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 ΠΡΟΣ: Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ Αποδέκτες Πληροφορίες: Ελ. Κοντομηνά Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΔΑ: ΒΛΩ8Θ-ΠΟ4 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΦΕΚ 223/τ.Β /203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27-08-203 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ: Υ4α/οικ.80672 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 21 ης Ιουνίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1229 18 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

«PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «PROFILE SYSTEMS & SOFTWARE»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11905 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1113 11 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89884/Δ2 Αναθέσεις μαθημάτων Καλλιτεχνικών Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψήφιων δικαστικών επιμελητών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ Δ3 ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1817 21 Αυγούστου 2015 Αριθμ. 130085/Δ2 Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Μουσικού Γυμνασίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3981 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 294 27 Φεβρουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής δήλωσης πληρο φοριακών στοιχείων μίσθωσης από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 388/2015 ΘΕΜΑ: 70 ο Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για (Δ.Ι.Ε) της Π.Ε. Μαγνησίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6409 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 497 19 Απριλίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή ισχύος της υπ αριθμ. 52847/Δ4/30.5.2005 απόφασης.... 1 Καθορισμός του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Με βάση το θεσμικό πλαίσιο των ΤΕΙ η πρακτική άσκηση (ΠΑ) στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική και αποτελεί οργανικό τμήμα των σπουδών.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα 13 Ιανουαρίου 2004 ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ Αρ. Πρωτ.:6206/Α32/3716Κ03 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ (Υ.Α.Σ.) Τμήμα : Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα