Διαχείριση Τάξης. Για την ετοιμασία του υλικού εργάστηκαν οι ακόλουθοι: Γλωσσική Επιμέλεια:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση Τάξης. Για την ετοιμασία του υλικού εργάστηκαν οι ακόλουθοι: Γλωσσική Επιμέλεια:"

Transcript

1

2 Για την ετοιμασία του υλικού εργάστηκαν οι ακόλουθοι: Γλωσσική Επιμέλεια:

3 Φιλοσοφία και στόχοι των συναντήσεων,,. : Πρώτος Στόχος:,. Δεύτερος Στόχος:.,,.. Fntana (1994),..,.,,. - -.,.,., (Fntana, 1996 ).. Φθινόπωρο 2011 Σελίδα 1

4 Περιεχόμενο και Διάγραμμα Συναντήσεων : 1., 5,, , 2,5,.. 3., 2,5,.. Περιεχόμενο πρώτης συνάντησης (Μέντορες και Νεοεισερχόμενοι) : Θεματικός Άξονας 1: Κατανόηση του τύπου του πληθυσμού της τάξης Καθορισμός και εφαρμογή ξεκάθαρων κανόνων στην τάξη,,.,.,,.,,.,,. Φθινόπωρο 2011 Σελίδα 2

5 Θεματικός Άξονας 2: Σχεδιασμός και Οργάνωση Μαθησιακού Περιβάλλοντος,.,,,,.,,,,,. Θεματικός Άξονας 3: Επικοινωνιακή Ικανότητα - Δημιουργία Θετικού Κλίματος,,.,, (Marzan et al, 2005).,.,,., / /, (Mendler, 2001).. Θεματικός Άξονας 4: Διαχείριση συγκρούσεων - Πειθαρχία,., /,, (Medley, 1979; Gd & Brphy,1987, 1994, 1997; Darling-Hammnd, 1996), (Schmidt & Harriman,1998). Φθινόπωρο 2011 Σελίδα 3

6 Στόχοι: Οι συμμετέχοντες: 1. (α) Να συζητούν θέματα που αφορούν στον τύπο του πληθυσμού της τάξης -,,,. -,. (β) Να αναγνωρίσουν τη σημασία που έχει η καθιέρωση και η εφαρμογή κανόνων και διαδικασιών στην τάξη -. -,,. 2. Να ανταλλάζουν εμπειρίες και απόψεις σχετικά με την οργάνωση κατάλληλου μαθησιακού κλίματος -, (.., ) Να προσεγγίζουν θέματα αποτελεσματικής επικοινωνίας και διαχείρισης συγκρούσεων στο χώρο της τάξης -. - (..,, ). Φθινόπωρο 2011 Σελίδα 4

7 Θεματικός Άξονας 1 : Κατανόηση του τύπου του πληθυσμού της τάξης. Καθιέρωση και εφαρμογή ξεκάθαρων κανόνων και διαδικασιών από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Γενικός Στόχος: : Ειδικοί Στόχοι: : , ( ),. -,. Ανάπτυξη περιεχομένου στόχων:.. Φθινόπωρο 2011 Σελίδα 5

8 Θεματικός Άξονας 2: Σχεδιασμός και Οργάνωση Μαθησιακού Περιβάλλοντος Γενικός Στόχος: Ειδικοί Στόχοι: : - Οργάνωση του μαθήματος - Διαχείριση του χώρου Ανάπτυξη περιεχομένου των στόχων: Τρόποι διαχείρισης ατόμων και ομάδων (,,, ) Εμπλοκή όλων των μαθητών στις δραστηριότητες (, ) Τρόποι καταρτισμού των ομάδων ( ) Κατανομή ρόλων στα μέλη της κάθε ομάδας Ρόλος του εκπαιδευτικού Διαχείριση των στρατηγικών διδασκαλίας και δεξιοτήτων επικοινωνίας σε σχέση με τη διάταξη του χώρου (,, prject, ) Διαχείριση μέσων και υλικών ( / ) - Διαχείριση του χρόνου Φάσεις της διδασκαλίας:. Φθινόπωρο 2011 Σελίδα 6

9 Θεματικός Άξονας 3: Επικοινωνιακή Ικανότητα-Δημιουργία Θετικού Κλίματος Γενικός Στόχος: Ειδικοί Στόχοι : Ανάπτυξη περιεχομένου στόχων Παράγοντες που εμποδίζουν τη διδασκαλία Κίνδυνοι που προκύπτουν από μια φτωχή επικοινωνία Τρόποι απόκτησης λεκτικής και εξωλεκτικής επικοινωνίας Ανάπτυξη θετικής ατμόσφαιρας και αρμονικών σχέσεων στην τάξη - William Glasser,, Στρατηγικές ανάπτυξης θετικού κλίματος σε: Προσωπικό Επίπεδο ( ) Μαθησιακό Επίπεδο ( ) Κοινωνικό Επίπεδο ( ) Φθινόπωρο 2011 Σελίδα 7

10 Θεματικός Άξονας 4: Διαχείριση Συγκρούσεων Πειθαρχία Γενικός στόχος:,,, -. Ειδικοί Στόχοι: Ανάπτυξη περιεχομένου στόχων: : -.,,,,,,, Προϋποθέσεις και πρακτικές συμβουλές για τη δημιουργία ενός παραγωγικού και ασφαλούς μαθησιακού περιβάλλοντος. -,.,,,,,,,,,, Φθινόπωρο 2011 Σελίδα 8

11 -. Πρόληψη, - -. (,,, ) (,,,, ) Φθινόπωρο 2011 Σελίδα 9

12 Βιβλιογραφία Aber, L. J., Brwn, J. L. & Jnes, S. M. (2003). Develpmental trajectries tward vilence in middle childhd curse, demgraphic differences and respnse t schl based interventin. Develpmental psychlgy, 39 (2), Baker, J. A., Clark, T. P., Maier, K.S. & Viger S. (2008). The differential influence f instructinal cntext n the academic engagement f students with behavir prblems. Teaching and teacher educatin, 24, Barth, J. M., Dunlap, S. T., Dane, H., Lchman, J. E. & Wells, K. C. (2004). Classrm envirnment influences family and schl envirnments. Jurnal f Adlescence, 3,(4), Canter, L. (with M. Canter; 1976). Assertive discipline: A take charge apprach fr tday's educatr. Santa Mnica, CA: Lee Canter and Assciates. Canter, L., & Canter, M. (1992, 2001, 2009). Assertive discipline: Psitive behavir management fr tday's classrm. Santa Mnica, CA: Canter and Assciates. Cline, F., Fay, J. (2006). Parenting with Lve and Lgic Teaching Children Respnsibility. NavPress Publishing Grup, USA. Cummins, J. (2001). Negtiating identities: Educatin fr empwerment in a diverse sciety. 2nd Editin. Ls Angeles: Califrnia Assciatin fr Bilingual Educatin. Eisenbraun, K. D. (2007). Vilence in schls: Prevalence, predictin and preventin. Aggressin and vilent behavir 12, Fntana, D. (1996 ). Ο Εκπαιδευτικός στην τάξη. :. Fntana, D. (1996 ). Ψυχολογία για Εκπαιδευτικούς. :. Glasser, W., (1986). Cntrl thery in the classrm. New Yrk: Harper and Rw. Glasser, W., (1999). Chice thery: a new psychlgy f persnal freedm. New Yrk: Harper Cllins. Hfer,. (2007). Gal cnflicts and self-regulatin: A new lk at pupils ff-task behavir in the classrm. Educatinal Research Review, 2 (1), Hglund, W. Leadbeater, B. The Effects f Family, Schl, and Classrm Eclgies n Changes in Children s Scial Cmpetence and Emtinal and Behaviral Prblems in First Grade. Develpmental Psychlgy, 2004, Vl. 40, N Kunter, M., Baumert, J & Kller, O. (2007). Effective classrm management and the dedelpment f subject-related interest. Learning and instructin, 17, López,.., Pérez, S. M., Ocha, G. M. & Ruiz, D.M. (2008). Adlescent aggressin: Effects f gender and n aggressin, peer relatins, and academic fcus. Jurnal f Schl Psychlgy, 42 (2), Marzan, R. Gaddy, B., Fseid, M., Fseid, M., Marzan, J. (2005). A handbk fr Classrm Management that wrks. Assciatin fr Supervisin and Curriculum Develpment, U.S.A. Mendler, A.(2001).Cnnecting with students.alexandria, VA USA: Assciatin fr Supervisin and Curriculum Develpment. Mlnar, A. & Lindquist, B. (1990). Changing prblem behavir in schls. San Fransisc Oxfrd: Jssey-Bass. Φθινόπωρο 2011 Σελίδα 10

13 Mran, C., Stbbe, J., Barn, W., Miller, J., Mir, E. (1992) Keys t the Classrm. Newbury Park, Califrnia: Crwin Press, INC. Mrris-Rthschild, B. K. & Brassard, M. R. (2006). Teachers cnflict management styles: The rle f attachment styles and classrm management efficacy. Jurnal f schl psychlgy, 44, Nakamura, R. (2000). Healthy Classrm Management. Mtivatin, Cmmunicatin, and Discipline. Wadswrth, U.S.A. Obiakr F. (2000). It even happens in gd schls. Crwin Press, U.S.A. Pduska, J. M., Kellam, S. G., Wang, W., Brwn, C. H., Ialng, N. S. & Tyinb. (2008). Impact f the gd behavir game, a universal classrm-based behavir interventin, n yung adult service use fr prblems with emtins, behavir, r drugs r alchl. Drug and alchl dependence 95, Rbert H. Durant, and al. (1996). Cmparisn f tw vilence preventin Curricula fr Middle Schl Adlescents Jurnal f Adlescent Health, Rthstein Fisch, C. Trumbull, E. (2008) Managing Diverse Classrms. Hw t build n Students cultural strengths. Assciatin fr Supervisin and Curriculum Develpment, U.S.A. Slavin, R. E. (2007). Εκπαιδευτική Ψυχολογία. Θεωρία και Πράξη. :. Stughtn, E. H. (2007). Hw will I get them t behave? Pre service teachers reflect n classrm management. Teaching and teachers educatin, 23, Tmlinsn C. A., (2003). Διαφοροποίηση της εργασίας στην αίθουσα διδασκαλίας.. Wiseman, D. Hunt, G. (2001). Best Practice in Mtivatin and Management in the Classrm. Charles C Thmas publisher, U.S.A. Wragg E.C., (2003). Διαχείριση της Σχολικής Τάξης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. :.,.,,.,,. (2001) Δεξιότητες Ζωής.., (2002). Οι Τοίχοι της γνώσης. Σχολικός χώρος και Εκπαίδευση. : Gutenberg.,. (1980). Η Ψυχολογία της επικοινωνίας στο σχολείο. :.,. (1985). Παιδαγωγική Αλληλεπίδραση, Επικοινωνία και κοινωνική στο σχολείο. : Gutenberg.., (2006). Σχολική Πραγματικότητα. Πώς να αντιμετωπίσετε με επιτυχία τις δυσκολίες στην τάξη. :.., (1988). Οργάνωση και διεύθυνση της σχολικής τάξης (Θεωρία και πράξη της οργανωτικής διδακτικής). :.,. (2000). Η σχολική τάξη. Χώρος, Ομάδα, Πειθαρχία, Μέθοδος..,. (2000). Ένταξη και Εκπαίδευση των Αλλοδαπών Μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο. :.,.. (2001). Μεθοδολογία της διδασκαλίας. :. Φθινόπωρο 2011 Σελίδα 11

14 ., (2006). : (1999). Αποτελεσματική μάθηση στις τάξεις μικτής ικανότητας. :.., (2004)... :.. Φθινόπωρο 2011 Σελίδα 12

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοµατεπώνυµο:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοµατεπώνυµο: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Ταχυδροµική ιεύθυνση: Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου, MA, PhD, CPsycl, AFBPsS Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ιευθύντρια Τοµέα Ψυχολογίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοεισερχομένων Μεντόρων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοεισερχομένων Μεντόρων ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοεισερχομένων Μεντόρων ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012 Ë ÃËÄ ¹Ã ¹ ¹ ª º ¹ à ¹Æ¹ª»ÃË ¹ ¹ºÃ ¹ÁªÆ¹ÆÃËÆà Æû ª

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Νεοεισερχόμενων Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Μεντόρων ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 ΣΠΟΥΔΕΣ... 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ... 2 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ... 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ...

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 ΣΠΟΥΔΕΣ... 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ... 2 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ... 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ... ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ Άννα Κ. Ζαρκάδα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 2 ΣΠΟΥΔΕΣ... 2 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ... 2 ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ... 3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ... 3 ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαριάνθη Καρατζά. Άργους 58 Κηφισιά 14564 Αττική. 6936976309 2102758632 mkaratza@gmail.com. Επαγγελματική Εμπειρία

Μαριάνθη Καρατζά. Άργους 58 Κηφισιά 14564 Αττική. 6936976309 2102758632 mkaratza@gmail.com. Επαγγελματική Εμπειρία Μαριάνθη Καρατζά Άργους 58 Κηφισιά 14564 Αττική 6936976309 2102758632 mkaratza@gmail.cm Ως επαγγελματίας της μάθησης σε οργανισμούς, έχω διανύσει μια πορεία που ισορροπεί ανάμεσα στο πεδίο των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Ξενάκης Ph.D.

Ιωάννης Ξενάκης Ph.D. Ιωάννης Ξενάκης Ph.D. Προσωπικά Στοιχεία Βιογραφικό σηµείωµα May 2015 Επώνυµο: Ξενάκης Email: ixen@aegean.gr Όνοµα: Ιωάννης Hmepage: http://ixen.syrs.aegean.gr/ Ηµ. Γεν. : 26 Οκτ. 1973 Tel. Office: +302281097179

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο δράσης για την υποδοχή, στήριξη και επαγγελματική ανάπτυξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα

Σχέδιο δράσης για την υποδοχή, στήριξη και επαγγελματική ανάπτυξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα EDG 614 :Eπαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Σχέδιο δράσης για την υποδοχή, στήριξη και επαγγελματική ανάπτυξη των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα Χρυσοβαλάντω Θουκυδίδου Άννα Κυριάκου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ. (Νοέμβριος, 2012)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ. (Νοέμβριος, 2012) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ (Νοέμβριος, 2012) ΣΥΝΟΨΗ Ο Ιωάννης N. Κατσίκης σπούδασε Διαχείριση Καινοτομίας και Μεταφορά Τεχνολογίας με ειδίκευση στη Βιομηχανία (BEng), στο ΑΤΕΙΘ. Είναι κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών

Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Η Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου για τις Φυσικές Επιστήμες: Μια εφαρμογή στην επιμόρφωση επιμορφωτών εκπαιδευτικών Αθανάσιος Τζιμογιάννης ajimoyia@uop.gr Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων για τη Διδακτική της Πληροφορικής σε Ενηλίκους Βιβλιογραφική ανασκόπηση

Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων για τη Διδακτική της Πληροφορικής σε Ενηλίκους Βιβλιογραφική ανασκόπηση 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Αξιοποίηση των Κοινωνικών Δικτύων για τη Διδακτική της Πληροφορικής σε Ενηλίκους Βιβλιογραφική ανασκόπηση Α. Σωτηριάδου,

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική διάσταση της Ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στo Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας: ψυχοκοινωνικά οφέλη και δυσκολίες

Η κοινωνική διάσταση της Ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στo Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας: ψυχοκοινωνικά οφέλη και δυσκολίες Η κοινωνική διάσταση της Ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας στo Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας: ψυχοκοινωνικά οφέλη και δυσκολίες The social dimension of teaching Teamwork in the Second Chance School: psychosocial

Διαβάστε περισσότερα

Η προσπάθεια σύστασης ενός ενιαίου σετ κριτηρίων ποιότητας για τα προγράμματα

Η προσπάθεια σύστασης ενός ενιαίου σετ κριτηρίων ποιότητας για τα προγράμματα Η προσπάθεια σύστασης ενός ενιαίου σετ κριτηρίων ποιότητας για τα προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Κύπρο, στα πλαίσια του ερευνητικού σχεδίου RELEASE Μαίρη Κουτσελίνη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

«Χρησιμοποίηση αυθεντικών κειμένων από το διαδίκτυο: μια πρόταση διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας με χρήση ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο»

«Χρησιμοποίηση αυθεντικών κειμένων από το διαδίκτυο: μια πρόταση διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας με χρήση ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο» «Χρησιμοποίηση αυθεντικών κειμένων από το διαδίκτυο: μια πρόταση διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας με χρήση ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο» Αρετή Κεραμίδα 1, Ιάκωβος Τσιπλακίδης 2 1 Εκπαιδευτικός Αγγλικών, 3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

ΠΡΟΣ: Οι Υπουργοί Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -----

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη

Εισαγωγή. 1. Η Συναισθηματική Νοημοσύνη Εισαγωγή Η αξία της διαπροσωπικής σχέσης σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα είναι αδιαμφισβήτητη και αποτελεί ένα πολύ ουσιαστικό μέρος κάθε ανθρώπινης διαδικασίας (Καλαντζή-Αζίζι, 1990). Ιδιαιτέρως δε κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα

Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα ΥΠΑΙΘΠΑ / ΙΕΠ ΕΡΓΟ : Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας: Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης (ΑΕΕ) Η Αξιολογηση του Εκπαιδευτικού Έργου- Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη σχολική μονάδα Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕ ΙΟΥ. ρ Άννα Νικολάου, Μέλος Παιδαγωγικής Οµάδας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕ ΙΟΥ. ρ Άννα Νικολάου, Μέλος Παιδαγωγικής Οµάδας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Η ΜΕΛΕΤΗ ΠΕ ΙΟΥ ρ Άννα Νικολάου, Μέλος Παιδαγωγικής Οµάδας Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεδουλά Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Εισαγωγή Η µελέτη πεδίου και η συµβολή της στην εκπαιδευτική διαδικασία,

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013-2014

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013-2014 ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2013-2014 Αθηνά Νύκτα: 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Σουηδικό, Φινλανδικό, Γερμανικό, Ελληνικό, Ιαπωνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 2. Βία στα Σχολεία.

Διαβάστε περισσότερα

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 25-51, 2014

Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 25-51, 2014 Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 25-51, 2014 Η αξιολόγηση της διδασκαλίας από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Μια διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στο

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της καθοδήγησης (μέντορινγκ) στην επαγγελματική ταυτότητα του Μαθηματικού

Η συμβολή της καθοδήγησης (μέντορινγκ) στην επαγγελματική ταυτότητα του Μαθηματικού Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 1ο, 141-161, 2014 Η συμβολή της καθοδήγησης (μέντορινγκ) στην επαγγελματική ταυτότητα του Μαθηματικού Παναγιώτης Θ. Θεοδώρου¹, Ευγενία Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Πρόγραµµα «Κοινωνική και Συναισθηµατική Αγωγή στο Σχολείο» εφαρµόστηκε σε δηµοτικά σχολεία της Κύπρου από το Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 2, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Καταγραφή απόψεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε σχέση με την αξιοποίηση της τέχνης στην εκπαίδευση παιδιών με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες. Η περίπτωση των εκπαιδευτικών του Νομού Αχαΐας The

Διαβάστε περισσότερα

Τετράδια Εργασίας Νάξου Διγλωσσία

Τετράδια Εργασίας Νάξου Διγλωσσία Τετράδια Εργασίας Νάξου Διγλωσσία UΕπιμέλεια έκδοσης:ελενη ΣΚΟΥΡΤΟΥU H διδασκαλία της Eλληνικής ως δεύτερης γλώσσας στις "κανονικές" τάξεις Aσπασία Xατζηδάκη* 1. Tα τελευταία δέκα χρόνια οι διεθνείς πολιτικο-οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Επιθετικότητα και βία στα σχολεία: στρατηγικές αντιμετώπισης Τεύχος 11 - Ιούνιος 2009

Επιθετικότητα και βία στα σχολεία: στρατηγικές αντιμετώπισης Τεύχος 11 - Ιούνιος 2009 Επιθετικότητα και βία στα σχολεία: στρατηγικές αντιμετώπισης Τεύχος 11 - Ιούνιος 2009 από τον Αναστάσιο Ματσόπουλο, Επίκ. Καθηγητή Σχολικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης Εισαγωγή Τα αυξανόμενα προβλήματα

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών-µαθητών στη σχολική τάξη και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαµόρφωσή τους

Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών-µαθητών στη σχολική τάξη και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαµόρφωσή τους Οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών-µαθητών στη σχολική τάξη και ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαµόρφωσή τους Μπαραλός. Γ. - Φωτοπούλου. Χ. Summary The recent intra-subject common framework curriculum

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπαίδευση των μικρών παιδιών στην παγκόσμια κοινωνία: Ζητήματα αναλυτικών προγραμμάτων

Η εκπαίδευση των μικρών παιδιών στην παγκόσμια κοινωνία: Ζητήματα αναλυτικών προγραμμάτων Η εκπαίδευση των μικρών παιδιών στην παγκόσμια κοινωνία: Ζητήματα αναλυτικών προγραμμάτων Έφη Γουργιώτου, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Περίληψη Η μελέτη αυτή αποτελεί μια κριτική προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Η διαμορφωτική αξιολόγηση στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών. Παρασκευή Μιχαήλ Χρυσάνθου Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η διαμορφωτική αξιολόγηση στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών. Παρασκευή Μιχαήλ Χρυσάνθου Πανεπιστήμιο Κύπρου Η διαμορφωτική αξιολόγηση στη διδασκαλία και μάθηση των μαθηματικών Παρασκευή Μιχαήλ Χρυσάνθου Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Το άρθρο αυτό καταπιάνεται με το θέμα της διαμορφωτικής αξιολόγησης στα μαθηματικά.

Διαβάστε περισσότερα

Suggestions on the integration of etwinning platform to the teaching of foreign languages

Suggestions on the integration of etwinning platform to the teaching of foreign languages Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Προτάσεις για ένταξη της δράσης etwinning στη διδασκαλία των μαθημάτων ξένων γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 1, Τεύχος 3, 2013 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Ενδουπηρεσιακή επιμόρφωση των Ελλήνων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην απόκτηση και προώθηση των παιδαγωγικών πρακτικών και των ικανοτήτων με τη χρήση των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και

Διαβάστε περισσότερα