ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοµατεπώνυµο:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ονοµατεπώνυµο:"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Ταχυδροµική ιεύθυνση: Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου, MA, PhD, CPsycl, AFBPsS Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας ιευθύντρια Τοµέα Ψυχολογίας Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Τµήµα Φ.Π.Ψ. Τοµέας Ψυχολογίας Πανεπιστηµιούπολη ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.: ( ) FAX: ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ A. ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ Καραγιαννοπούλου, Ε. (2007). Για τη µάθηση. Η σηµασία του σχεσιακού παράγοντα. Αθήνα: Gutenberg. Karagiannpulu, E. (1998). A cmparisn f the lng-term effects f parental divrce n the pssible selves f Greek and English yung adults (PhD unpublished thesis). Β. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ Karagiannpulu, E. & Ν. Entwistle (Invited Editrs- Special Issue Editrs) (2010). Experiences f learning and academic understanding in higher educatin. (Special Issue). Psychlgy. The Jurnal f the Greek Psychlgical Sciety, 17(3), 17(4). Vlume 17 (3) Cntents Karagiannpulu, E. Experiences f learning and academic understanding in higher educatin p. IX-XIII Karagiannpulu, E., & Entwistle, N. Intrductin t Vlume 1: Cntrasting perspectives n the nature f students understanding p. XIV Francis, H. Wrds and deeds. A psychlgical perspective n the active nature f learning and understanding in higher educatin. P Scheja, M. & Bnnevier, A. Cnceptualising students experiences f understanding in medicine p Hay, D. The imaginative functin in student learning: Thery and case-study data frm third year neurscience, p Svenssn, L. The rle f language in cnstituting and expressing persnal academic understanding, p Entwistle, N. Striving fr a thrugh understanding f the discipline: A cmmentary n the first ur papers, p

2 Vlume 17 (4) Cntents Karagiannpulu, E., & Entwistle, N. Intrductin t Vlume 2: Influences n student understanding within university curses IX McCune, V. Learner identities and the will t understand: the experiences f undergraduate bisciences students in the UK. p Karagiannpulu, E. Effects f classrm learning experiences and examinatin type n students learning, p Hallam, S., & Francis, H. An explratin f pstgraduate students cnceptins f the nature f argument, p Lindblm-Ylanne, S. Research int student understanding within university curses: A cmmentary n the last three papers, p Γ. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ 1. Entwistle, N., Karagiannpulu, E., Ólafsdóttir, A., Walker, P. (in press). Research int student learning and university teaching: Changing perspectives. In J. Case & J. Huisman (Eds.), Investigating Higher Educatin: A Critical Review f Research Cntributins, Chapter 11, (SRHE/Rutledge, 2015). 2. Kamtsis, S. & Karagiannpulu, E. (2015) Explring relatinships between academic hardiness and academic stressrs in university undergraduates. Jurnal f Applied Educatinal and Plicy Research, 1(1), Entwistle, N., & Karagiannpulu, E. (2014). Perceptins f assessment and their influences n learning. In C. Kreber, C. Andersn, N. Entwistle, & I. McArthur Advances and Innvatins in Assessment and Feedback, (pp ). Edinburgh: Edinburgh University Press. 4. Karagiannpulu, E., Naka, K., Kamtsis, S, Savvidu, E., Michalis, L. (2014) Medical students appraches t learning befre and after the cardilgy prblem-based learning practice. Jurnal f Cntemprary Medical Educatin 2(3), Entwistle, N., Karagiannpulu, E., & Ólafsdóttir, A. (2014) Cntributins f different levels f analysis t research int experiences f university learning and teaching. The Psychlgy f Educatin Review, 38(3), Kamtsis, S., & Karagiannpulu, E. (2014). Explring the psychmetric prperties f the German Questinnaire Measuring Stress and Cping in children and adlescents in a Greek sample. Prgress in Psychlgy, 2(1), Karagiannpulu, E., & Miliens, F. (2014). Testing tw path mdels t explre relatins between experiences f the teaching-learning envirnment, appraches t learning and academic achievement. Educatinal Psychlgy. DOI: / Kamtsis, S. & Karagiannpulu, E. (2013). Cnceptualizing students academic hardiness dimensins: A qualitative study. Eurpean Jurnal f Psychlgy f Educatin, 28(3), (DOI /s ). 9. Karagiannpulu, E., & Entwistle, N. (2013) Influences n persnal understanding: Appraches t learning, perceptins f assessment, and the meeting f minds. Psychlgy Teaching Review, 13(2), Karagiannpulu, E., & Miliens, F. (2013) Explring the relatinship between experienced students preference fr pen and clsed-bk examinatins, appraches t learning and achievement. Educatinal Research and Evaluatin, 19(4),

3 11. Kamtsis, S., & Karagiannpulu, E. (2013). The develpment f a questinnaire n academic hardiness fr late elementary schl children. Internatinal Jurnal f Educatinal Research, 58, Karagiannpulu, E. & Kamtsis, S. (2011). Stages f change, self-efficacy and stress management perceptins in first year undergraduate students. Internatinal Jurnal f Psychlgy and Behaviral Sciences, 1(1), Karagiannpulu, E. (2011). Revisiting learning and teaching in higher educatin. A psychdynamic perspective. Psychdynamic practice, 17(1), Karagiannpulu, E. (2010). Experiences f learning and academic understanding in higher educatin. Research int teaching and learning: The situatin in Greece. Psychlgy: The Jurnal f the Hellenic Psychlgical Sciety, 17(3), ΙΧ-ΧΙV. 15. Karagiannpulu, E. (2010). Effects f classrm learning experiences and examinatin type n students learning. Psychlgy: The Jurnal f the Hellenic Psychlgical Sciety, 17(4), Karagiannpulu, E. (2006). The experience f revising fr essay type examinatins: Differences between first and furth year University students. Higher Educatin, 51, Karagiannpulu, E. & Christdulides, P. (2005). The impact f Greek University students' perceptins f their learning envirnment n appraches t studying and academic utcmes. Internatinal Jurnal f Educatinal Research, 43(6), Karagiannpulu, E. & Hallam, S. (2005). Explring the rle f natinality, gender and educatinal level n the pssible selves f Greek and UK yung adults frm divrced and intact families. Internatinal Jurnal f Adlescence and Yuth, 12, Karagiannpulu, E., & Hallam, S. (2003). Yung adults frm divrced and intact families: pssible selves relating t future family life. Internatinal Jurnal f Adlescence and Yuth, 11(2), Karagiannpulu, E., & Hallam, S. (2003). Crss-cultural differences in the reprted pssible selves f yung adults frm divrced and intact families. Links t educatin and career. Psychlgy f Educatin Review, 27(2), Hallam, S., McPhersn, G., Burnard, P., Rbertsn, A, Saleh, C., Davies, V., Rgers, L., Karagiannpulu, E., Zbains, D. (2003) Ability Gruping: Prs and Cns. ACE Bulletin, 111, Karagiannpulu, E. (1999). Stress n transfer frm primary t secndary schl: the cntributins f A-trait, life events and family functining. Psychlgy f Educatin Review, 23 (2), Karagiannpulu, E. (1998) Reviewing the appraches t mtivatin and behaviur regulatin. The mediating rle f self and scial cntext. Επιστηµονική Επετηρίδα Τµήµατος ΦΠΨ, ωδώνη, ΚΖ, µέρος τρίτο, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 24. Kamtsis, S., & Karagiannpulu, E. (2014). Explring academic hardiness in Greek students. Links with achievement and year f study. Επετηρίδα Τµήµατος ΠΤΝΕ, Τόµος ΣΤ, Κάµτσιος, Σ., & Καραγιαννοπούλου, Ε. (2013). Ανθεκτικότητα, ακαδηµαϊκή ανθεκτικότητα και η σηµασία τους για τη µάθηση: Μια σύντοµη βιβλιογραφική επισκόπηση. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 55,

4 26. Ζαφειροπούλου, Ε., Καραγιαννοπούλου, Ε., & Κάµτσιος, Σ. (2013). Προτιµήσεις µαθησιακού στιλ από µονόγλωσσους και δίγλωσσους εφήβους µαθητές. Πιλοτική διερεύνηση των ψυχοµετρικών χαρακτηριστικών του Ερωτηµατολογίου Προτίµησης Μαθησιακού Στιλ βασισµένο στα αντιληπτικά ερεθίσµατα. ΣΚΕΨΥ-Σύγχρονη Κοινωνία, Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία, 5, Κάµτσιος Σ., & Καραγιαννοπούλου Ε. (2011). Ψυχοµετρικά χαρακτηριστικά της κλίµακας της «Μαθησιακής Ανθεκτικότητας» σε δείγµα Ελλήνων µαθητών: Μια πιλοτική µελέτη. Επιστηµονική Επετηρίδα Τµήµατος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Θ (ΙΧ), Καραγιαννοπούλου, Ε., & Χριστοδουλίδης Π. (2009). Το ερωτηµατολόγιο για τις προσεγγίσεις και δεξιότητες φοιτητών/τριων στη µελέτη: Αξιοπιστία και εγκυρότητα σε ελληνικό φοιτητικό πληθυσµό. Στο Μπρούζος, Α, Μισαηλίδη, Π. & Ευκλείδη, Α. (Επιµ.Έκδ.), Επιστηµονική Επετηρίδα Ψυχολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος: Τόµος 7. Μελέτες στην ψυχολογική αξιολόγηση (σ ). Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. 29. Καραγιαννοπούλου, Ε. (2007). Αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της εφηβείας και «επαφή» του εφήβου µε τη γνώση. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 148, Καραγιαννοπούλου, Ε. (2004). Ζητήµατα αξιοπιστίας του ASI (Appraches t Studying Inventry). Θεωρητικές και µεθοδολογικές προεκτάσεις. Στο Μακρής, Ν. &. εσλή (Επιµ. Έκδ.), Πρακτικά Συνεδρίου: Η Γνωστική Ψυχολογία Σήµερα: Γέφυρες για τη µελέτη της νόησης (σ ). Αθήνα: Τυπωθήτω. 31. Καραγιαννοπούλου, Ε. (2004). Προσεγγίσεις µάθησης κατά την προετοιµασία για τις εξετάσεις. ιαφορές µεταξύ πρωτοετών και τεταρτοετών φοιτητών. Στο Μακρής, Ν. &. εσλή (Επιµ. Έκδ.), Πρακτικά Συνεδρίου: Η Γνωστική Ψυχολογία Σήµερα: Γέφυρες για τη µελέτη της νόησης (σ ). Αθήνα: Τυπωθήτω. 32. Καραγιαννοπούλου, Ε. (2004). Προσεγγίσεις µελέτης πρωτοετών και τεταρτοετών φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής. Ψυχολογία, 11(2), Τζάλλα, Α., & Καραγιαννοπούλου, Ε. (2004) Αντλώντας από το «Ο ενήλικος κόσµος µας και οι ρίζες του στη βρεφική ηλικία» (Klein, 1959). Κλαϊνικές προσεγγίσεις στη λειτουργία των οργανισµών. Το παράδειγµα των θεραπευτικών και σχολικών οργανισµών. Τετράδια Ψυχιατρικής, 85, Καραγιαννοπούλου, Ε. (2003). Ανοχή στη µαταίωση και άµυνες κατά τη µαθησιακή διαδικασία. Συνδέσεις µε τη γνωστική ψυχολογία. Παιδί και Έφηβος, 5, Καραγιαννοπούλου, Ε. (2003). Πιθανοί/δυνατοί Εαυτοί. Ο ρόλος τους στην κατανόηση της έννοιας του εαυτού, της αυτοαντίληψης, της αυτοεκτίµησης και του καθορισµού της συµπεριφοράς του ατόµου. Ψυχολογικά Θέµατα, 9(2), Καραγιαννοπούλου, Ε. (2003). Προβληµατισµοί για τη µεθοδολογία των µελετών που αφορούν τις επιπτώσεις του διαζυγίου στους γόνους διαζευγµένων οικογενειών. Το παιδί των διαζευγµένων γονιών στο σχολείο, τα ερευνητικά ευρήµατα και το κοινωνικό στίγµα. Ψυχολογικά Θέµατα, 9(1), Bk review 37. Karagiannpulu, E. (2014), Nel Entwistle (2009) Teaching fr Understanding at University, Edinburgh, Palgrave. Academia (ISSN ), 4(1), (http://academia.lis.upatras.gr/index.php/academia/article/view/2228/2350). Άλλες δηµοσιεύσεις 38. Καραγιαννοπούλου, Ε. (2014) Σχέ(ά)ση, εµπερίεξη και σχολικός εκφοβισµός.

5 Ξεδιαλύνοντας πτυχές της ενιαίας εµπειρίας. Πρόσωπο, Ε. ΚΡΙΤΗΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ (ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα) The Psychlgy f Educatin Review (ad hc reviewer). Eurpean Jurnal f Psychlgy f Educatin (ad hc reviewer). Internatinal Jurnal f Behaviral Develpment (Reviewer) Jurnal f Child and Family Studies (Reviewer). Australian Psychlgist (ad hc reviewer). Το Βήµα των Κοινωνικών Επιστηµών (ad hc reviewer). Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τµήµα Ψυχολογίας, ΑΠΘ (ad hc reviewer). Επετηρίδα του Τµήµατος ΠΤ Ε, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (ad hc reviewer). Επετηρίδα του Τµήµατος ΠΤΝΕ, Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων (ad hc reviewer) ΣΚΕΨΥ (ad hc reviewer)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση οικίας: Σπ. Λάμπρου 22 B 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.: 265 10 78 693. Ημ/νία Γέννησης: 28.05.1967 Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Διεύθυνση οικίας: Σπ. Λάμπρου 22 B 453 32 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.: 265 10 78 693. Ημ/νία Γέννησης: 28.05.1967 Τόπος Γέννησης: Θεσσαλονίκη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο: Ευαγγελία Καραγιαννοπούλου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Φ.Π.Ψ. Τομέας Ψυχολογίας Πανεπιστημιούπολη 451 10 ΙΩΑΝΝΙΝΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΑΡΙΑΣ ΠΛΑΤΣΙΔΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εξελικτικής Ψυχολογίας Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τηλ. 2310 891384 E-mail: platsidu@uom.gr ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ. (Νοέμβριος, 2012)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ. (Νοέμβριος, 2012) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Ν. ΚΑΤΣΙΚΗ (Νοέμβριος, 2012) ΣΥΝΟΨΗ Ο Ιωάννης N. Κατσίκης σπούδασε Διαχείριση Καινοτομίας και Μεταφορά Τεχνολογίας με ειδίκευση στη Βιομηχανία (BEng), στο ΑΤΕΙΘ. Είναι κάτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ Ονοµατεπώνυµο: Κωνσταντίνος Δ. Πόρποδας Ιδιότητα: Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών Ειδίκευση Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Γνωστική Ψυχολογία, Ψυχολογία της Ανάγνωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μπρούµου Γερασιµούλα (Μίνα) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Επώνυµο: Μπρούµου Όνοµα: Γερασιµούλα (Μίνα) Ηµεροµηνία Γέννησης: 20/09/1979 Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαµη,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΣΤΕ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. 1. Επώνυµο και όνοµα (µε κεφαλαία): ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΣΤΕ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ. 1. Επώνυµο και όνοµα (µε κεφαλαία): ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Παράρτηµα «Η» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.3/03) ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΛΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΙΣΤΕ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 1. Επώνυµο και όνοµα (µε κεφαλαία): ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης

Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης Βιογραφικό Σημείωμα Γιαβρίμης Παναγιώτης Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης» Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Θάλασσας (Γρ. 2.21),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 37 ΑΘΗΝΑ 2012 Υπεύθυνοι Έκδοσης του ελτίου ΑΛΕΞΗΣ ΗΜΑΡΑΣ, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» Συνεργαζόμενα Τμήματα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» Συνεργαζόμενα Τμήματα ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» Συνεργαζόμενα Τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Περιβάλλοντος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Η Ψυχολογία Σήμερα: Προσανατολισμοί και Εφαρμογές 7-8 Δεκεμβρίου 2013 Grand Hotel Palace, Θεσσαλονίκη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ Επιμέλεια Έκδοσης Παναγιώτα Μεταλλίδου

Διαβάστε περισσότερα

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση».

εργασία µε τίτλο: «Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων σε µαθητές µε αναπηρία: Μια εναλλακτική πρόταση». ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: ΦΛΩΡΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ειδικότητα: άσκαλος Ειδικής Αγωγής (1ο Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης Σερρών) Τίτλοι Σπουδών: Πτυχίο του Παιδαγωγικού Τµήµατος ηµοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ Επίκουρος Καθηγητής

ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ Επίκουρος Καθηγητής Δημήτρης Μανωλόπουλος Βιογραφικό ημείωμα, Μάιος 2015 ΔΗΜΗΣΡΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΤΛΟ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πατησίων 76, Πτέρυγα Αντωνιάδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Όλγας Σολομώντος-Κουντούρη. Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Λεωφόρος Δανάης 2, 8042, Πάφος, Κύπρος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Όλγας Σολομώντος-Κουντούρη. Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Λεωφόρος Δανάης 2, 8042, Πάφος, Κύπρος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Όλγας Σολομώντος-Κουντούρη Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου, Λεωφόρος Δανάης 2, 8042, Πάφος, Κύπρος E-mail: o.solomontos-kountouri@nup.ac.cy Τηλ: +357 26843602 Κιν: +357 99216190 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Φωτογραφία (προαιρετική) Ονοματεπώνυμο: ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΥΚΑΡΗΣ Πατρώνυμο: ΜΟΣΧΟΣ Ημερομηνία γέννησης: 5-10-1965 Τόπος γέννησης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οικογενειακή κατάσταση: ΑΓΑΜΟΣ Θέση: ΛΕΚΤΟΡΑΣ Γνωστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 36 ΑΘΗΝΑ 2011 Υπεύθυνοι Έκδοσης του ελτίου ΚΛΗΜΗΣ Γ. ΝΑΥΡΙ ΗΣ, Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις.

Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. - Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα 2013 - Η πρακτική άσκηση στην αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών: Ερευνητικές προσεγγίσεις. Αθήνα 2013 1 ISBN:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΑΥΤΟΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ. ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Αντωνία Σπυροπούλου Καθηγήτρια Συµβουλευτικής και Επαγγελµατικής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της Αθανασίας Γαλανουδάκη-Ράπτη 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοµατεπώνυµο : Αθανασία Γαλανουδάκη - Ράπτη Τόπος/χρόνος Γέννησης: Αγ. Νικόλαος Κρήτης, 1946 Επαγγελµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Επαγγελµατική Εξουθένωση σε Εκπαιδευτικούς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Κ. Μ. Κόκκινος, Α. αβάζογλου Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης ηµοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Πρόγραµµα «Κοινωνική και Συναισθηµατική Αγωγή στο Σχολείο» εφαρµόστηκε σε δηµοτικά σχολεία της Κύπρου από το Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΧΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής (Ανάλυση Λόγου Κοινωνιογλωσσολογία), Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) ΣΠΟΥ ΕΣ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΧΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής (Ανάλυση Λόγου Κοινωνιογλωσσολογία), Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Α) ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΡΧΑΚΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής (Ανάλυση Λόγου Κοινωνιογλωσσολογία), Τµήµα Φιλολογίας, Πανεπιστήµιο Πατρών. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τόπος και ηµεροµηνία γεννήσεως: Θεσσαλονίκη, 14 εκεµβρίου 1967 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Αθανάσιος Κουστέλιος

Αθανάσιος Κουστέλιος Αθανάσιος Κουστέλιος Είδος Αριθμός Βιβλία 2 Κεφάλαια σε βιβλία 4 Άρθρα σε Διεθνή Περιοδικά με Σύστημα Κριτών Ενταγμένα σε 88 Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων (Π.Χ. SPORTDISCUS) Άρθρα σε Περιοδικά μη Ενταγμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κουστέλιος Αθανάσιος Καθηγητής

Κουστέλιος Αθανάσιος Καθηγητής Κουστέλιος Αθανάσιος Καθηγητής Ο Αθανάσιος Κουστέλιος είναι Καθηγητής Οργάνωσης - Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Διετέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Πολυχρόνης Κυνηγός. Περίληψη

Πολυχρόνης Κυνηγός. Περίληψη Πολυχρόνης Κυνηγός Περίληψη Ο Καθηγητής κ. Χρόνης Κυνηγός kynigos@ppp.uoa.gr διδάσκει τα αντικείμενα της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και της Διδακτικής των Μαθηματικών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τίτλοι σπουδών: Ακαδημαϊκοί κλπ τίτλοι: Ερευνητική και Επαγγελματική εμπειρία: Διδακτική Εμπειρία:

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Τίτλοι σπουδών: Ακαδημαϊκοί κλπ τίτλοι: Ερευνητική και Επαγγελματική εμπειρία: Διδακτική Εμπειρία: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονομ/μο: Κυριάκος Αθανασίου. Ιδιότητα: Καθηγητής Βιολογίας και Διδακτικής στο ΤΕΑΠΗ-ΕΚΠΑ Αριθ. τηλ. 210-3688539, οικίας: 210-6930-354, e-mail: kathanas@ecd.uoa.gr Τίτλοι σπουδών: 1971:

Διαβάστε περισσότερα

Δυνατότητες και δυσκολίες στη συμπεριφορά του εφήβου, συναισθηματική νοημοσύνη και εκφραστικότητα: εξέταση της μεταξύ τους σχέσης

Δυνατότητες και δυσκολίες στη συμπεριφορά του εφήβου, συναισθηματική νοημοσύνη και εκφραστικότητα: εξέταση της μεταξύ τους σχέσης Αικατερίνη ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Χριστίνα ΜΙΛΤΣΑΚΑΚΗ Δυνατότητες και δυσκολίες στη συμπεριφορά του εφήβου, συναισθηματική νοημοσύνη και εκφραστικότητα: εξέταση της μεταξύ τους σχέσης Εισαγωγή Η ΕΦΗΒΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ορέστης Γιωτάκος του Αποστόλου, Ψυχίατρος

Ορέστης Γιωτάκος του Αποστόλου, Ψυχίατρος ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ορέστης Γιωτάκος του Αποστόλου, Ψυχίατρος Γεν: Σοφάδες Καρδίτσης, 16 Ιουνίου 1961 Επικοινωνία: Εριφύλης 2, (Παγκράτι), 11634 Αθήνα, Τηλ: 210 7290496, Κιν: 6945 464619, Fax: 210 7290496,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ Διεύθυνση: Ερυθρού Σταυρού 28 & Καρυωτάκη, 22100 Τρίπολη Τηλ.:2710-230000, fax: 2710-230005 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΕΙΔΙΚ ΣΥΝΘΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής. Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δημήτριος Μ. Μιχαήλ, Ph.D. Καθηγητής Του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Του Πανεπιστημίου Δεκέμβριος 2012 Βιογραφικό Σημείωμα ΟΝΟΜΑ: Δημήτριος Μ. Μιχαήλ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Σκουφά

Διαβάστε περισσότερα

ζωή των εκπαιδευοµένων, καθώς δεν απαιτείται µετακίνηση και διαµονή αλλού από το χώρο ζωής και εργασίας, ευελιξία ως προς τις ώρες και το χρόνο

ζωή των εκπαιδευοµένων, καθώς δεν απαιτείται µετακίνηση και διαµονή αλλού από το χώρο ζωής και εργασίας, ευελιξία ως προς τις ώρες και το χρόνο ια βίου µάθηση, Νέες Τεχνολογίες και ιαδικτυακή Επιµόρφωση από απόσταση : Αντιλήψεις συµµετεχόντων στην Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης Καθηγητών Φυσικής Αγωγής Π. Αντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής,.Π.Θ., Τ.Ε.Φ.Α.Α

Διαβάστε περισσότερα