ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 1/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 1/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 1/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασµού και παραγωγής, ώστε να προβλεφθεί η συνέχιση της λειτουργίας ορισµένων αεροσκαφών νηολογηµένων σε Κράτη Μέλη Σελίδα 1 από 13

2 I. Γενικά 1. Σκοπός της παρούσας γνώµης είναι να προτείνει στην Επιτροπή την τροποποίηση του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/ της Επιτροπής ώστε να προβλεφθεί η συνέχιση της λειτουργίας ορισµένων αεροσκαφών που έχουν σχεδιαστεί στην πρώην Σοβιετική Ένωση, τα οποία επί του παρόντος είναι νηολογηµένα σε κράτη µέλη. Όπως εξηγείται αναλυτικότερα παρακάτω, ο Οργανισµός δεν κατόρθωσε να αποφανθεί για τον εγκεκριµένο σχεδιασµό (πιστοποιητικό τύπου ή συγκεκριµένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας SASs), ο οποίος είναι απαραίτητος για την έκδοση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας υπό τους οριζόµενους στον παρόντα κανονισµό όρους. Πρέπει, κατά συνέπεια, να ληφθούν επείγοντα µέτρα για εξεύρεση προσωρινής λύσης αναφορικά µε την αναίρεση της απαγόρευσης απογείωσης αυτών των αεροσκαφών στο τέλος της µεταβατικής περιόδου, που καθορίζεται από τον νοµοθέτη, για την λήψη της απόφασης αυτής (28 η Μαρτίου 2007). 2. Η παρούσα γνώµη εκδόθηκε µε βάση τη διαδικασία, που καθορίστηκε από το διοικητικό συµβούλιο του Οργανισµού 2, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1592/ II. ιαβούλευση 3. Το σχέδιο γνώµης για τον κανονισµό της Επιτροπής για την τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 (κοινοποίηση προτεινόµενης τροποποίησης ΝΡΑ ) δηµοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο του Οργανισµού στις 14 Νοεµβρίου 2006 µε περιορισµένη περίοδο διαβούλευσης λαµβανοµένου υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα του ζητήµατος. 4. Μέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία της 25 ης εκεµβρίου 2006, ο Οργανισµός έλαβε 107 παρατηρήσεις από εθνικές αρχές, επαγγελµατικούς φορείς και ιδιωτικές εταιρίες. 5. Όλες οι παρατηρήσεις έχουν ληφθεί υπόψη και έχουν ενσωµατωθεί σε Έγγραφο Απάντησης στις Παρατηρήσεις (ΕΑΠ), το οποίο δηµοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο του Οργανισµού την 18 η Ιανουαρίου Στο εν λόγω ΕΑΠ περιλαµβάνεται κατάλογος όλων των προσώπων και/ή φορέων που έχουν αποστείλει παρατηρήσεις καθώς και οι απαντήσεις του Οργανισµού. 1 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής της 24 ης Σεπτεµβρίου 2003, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασµού και παραγωγής (ΕΕ L 243, , σ. 6). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 706/2006 της Επιτροπής της 8 ης Μαΐου 2006 (ΕΕ L 122, , σ. 16) 2 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου σχετικά µε τη διαδικασία που πρέπει να εφαρµόζει ο Οργανισµός για την έκδοση γνωµών, προδιαγραφών πιστοποίησης και υλικού καθοδήγησης. EASA MB/7/03 της («διαδικασία θέσπισης κανόνων»). 3 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 15 ης Ιουλίου 2002 για κοινούς κανόνες στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση του ευρωπαϊκού οργανισµού ασφάλειας της αεροπορίας (ΕΕ L 240, , σ. 1). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1701/2003 της Επιτροπής της 24 ης Σεπτεµβρίου 2003 (ΕΕ L 243, , σ. 5). Σελίδα 2 από 13

3 6. Στις περισσότερες από τις ληφθείσες παρατηρήσεις, όπως περιγράφεται παρακάτω, υποστηρίζεται το προβλεπόµενο µέτρο. Σε ορισµένες παρατηρήσεις, ενώ γίνεται αποδεκτή η ανάγκη επίλυσης της περίπτωσης των προσφάτως νηολογηµένων αεροσκαφών, αξιώνεται ότι το µέτρο δεν πρέπει να έχει ως επακόλουθο την περαιτέρω επέκταση του στόλου αεροσκαφών, τα οποία δεν συµµορφώνονται πλήρως µε το ισχύον σύστηµα συντήρησης αξιοπλοΐας, που θέσπισε το κοινοτικό δίκαιο. Σε ελάχιστες ακόµη παρατηρήσεις αξιώνεται ότι τα αεροσκάφη που επωφελούνται του µέτρου δεν πρέπει να επεκτείνουν την δραστηριότητά τους πέραν αυτής που επιτελούν σήµερα, ιδιαίτερα στην επικράτεια άλλων κρατών µελών. Αντίθετα, σε κάποιες άλλες παρατηρήσεις αξιώνεται ότι δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις από άλλα κράτη µέλη όσον αυτό αφορά τα αεροσκάφη που υπόκεινται στο µέτρο και ότι πρέπει να τους επιτραπεί να διευρύνουν τις δυνατότητες της αγοράς. Τα ίδια ενδιαφερόµενα µέρη θα επιθυµούσαν, επίσης, το µέτρο να είχε µεγαλύτερη ευελιξία ώστε τα αεροσκάφη, που είναι ήδη σε λειτουργία στην Κοινότητα ή που αγόρασαν πολίτες της Κοινότητας, να επωφεληθούν του µέτρου. Σε ελάχιστες παρατηρήσεις προτιµούν το µέτρο να µπορεί επίσης να εφαρµόζεται σε όλα τα αεροσκάφη, ο τύπος των οποίων ήταν ήδη αποδεκτός από ένα κράτος µέλος. III. Περιεχόµενο της γνώµης του Οργανισµού 7. Η παρούσα γνώµη αποσκοπεί στην τροποποίηση του άρθρου 2 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/ της Επιτροπής (Κανονισµός της Επιτροπής) ώστε να προβλεφθεί η συνέχιση της λειτουργίας ορισµένων αεροσκαφών που έχουν σχεδιαστεί στην πρώην Σοβιετική Ένωση τα οποία επί του παρόντος είναι νηολογηµένα σε κράτη µέλη. Όπως επεξηγήθηκε λεπτοµερώς στην προαναφερθείσα ΝΡΑ, ζητήθηκε από τον Οργανισµό να αποφανθεί για τον εγκεκριµένο σχεδιασµό (πιστοποιητικό τύπου ή SAS), ο οποίος είναι απαραίτητος για την έκδοση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας κατά την έναρξη ισχύος του κανονισµού της Επιτροπής για έναν αριθµό αεροσκαφών νηολογηµένων σε κράτη µέλη, που δεν είχαν πιστοποιηθεί βάσει των κωδικών που ήταν γνωστοί στην Κοινότητα 5 κατ εκείνη την χρονική περίοδο. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει πριν την 28 η Μαρτίου υστυχώς, τέτοια απόφαση δεν µπορούσε να ληφθεί λόγω έλλειψης επαρκών στοιχείων από τους σχεδιαστές αυτών των προϊόντων 6. Κατά συνέπεια, τώρα που πλησιάζει η προθεσµία για ενσωµάτωση αυτών των αεροσκαφών, πολύ λίγα από αυτά θα έχουν την δυνατότητα να καλύπτονται εµπρόθεσµα από έναν εγκεκριµένο σχεδιασµό του ΕΟΑΑ και πολλά θα πρέπει να καθηλωθούν εφόσον δεν γίνει κάτι επειγόντως ώστε να προβλεφθεί η άµεση λύση που θα επέτρεπε την συνέχιση της λειτουργίας τους. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή 4 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής της 24 ης Σεπτεµβρίου 2003, για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτηµάτων και εξοπλισµού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασµού και παραγωγής (ΕΕ L 243, , σ. 6). Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 706/2006 της Επιτροπής της 8 ης Μαΐου 2006 (ΕΕ L 122, , σ. 16) 5 Για λόγους απλούστευσης, οι κώδικες αυτοί θα µπορούσαν να περιγραφούν ως εκείνοι που αναφέρονται στον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου, της 16ης εκεµβρίου 1991, για την εναρµόνιση των τεχνικών κανόνων και των διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας. 6 Με βάση το ισχύον νοµικό πλαίσιο της Κοινότητας, ο Οργανισµός µπορεί να πιστοποιήσει έναν τύπο αεροσκάφους µόνον εφόσον υποβάλλει σχετική αίτηση ο σχεδιαστής του. Σελίδα 3 από 13

4 συγκάλεσε µία ειδική σύσκεψη της επιτροπής του ΕΟΑΑ στις 19 Ιουλίου, όπου συµφωνήθηκε να διερευνηθούν οι διαστάσεις του ζητήµατος και να εξετασθούν οι πιθανές λύσεις ώστε να αποφευχθεί η απαγόρευση απογείωσης των αεροσκαφών για τον µοναδικό λόγο ότι είχε µεταβληθεί το κανονιστικό πλαίσιο. 8. Η διερεύνηση, η οποία διεξήχθη από τον Οργανισµό, δείχνει ότι ένας αριθµός νηολογηµένων σε κράτη µέλη αεροσκαφών σοβιετικού σχεδιασµού εξαιρούνται από το πεδίο αρµοδιότητας της Κοινότητας δεδοµένου ότι πληρούν τους όρους που διευκρινίζονται στο παράρτηµα ΙΙ του βασικού κανονισµού. Εποµένως, τα αεροσκάφη αυτά υπόκεινται εξ ολοκλήρου στην αρµοδιότητα των κρατών νηολόγησης, τα οποία λαµβάνουν µέτρα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΟΠΑ παράρτηµα 8, σε συνεργασία µε τους εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους των κρατών σχεδιασµού. Εφόσον συνεχίζεται να εκδίδεται πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του ΟΠΑ από το κράτος νηολόγησής τους, θα συνεχίσουν να κάνουν χρήση του πλεονεκτήµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας, που τους παρέχεται από την σύµβαση του Σικάγου. Εφόσον πρόκειται για αεροσκάφη, που απασχολούνται σε εµπορικές αεροµεταφορές, αυτά, από την 16 η Ιουλίου 2008, θα υπόκεινται στις διατάξεις του τροποποιηµένου κανονισµού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου 7. Οι διατάξεις αυτές µπορεί να επηρεάσουν την συνεχιζόµενη λειτουργία τους καθόσον δεν θα διαθέτουν πιστοποιητικό του ΕΟΑΑ, εκτός εάν στο µεταξύ αναθεωρηθούν οι διατάξεις αυτές. 9. Περίπου 300 αεροσκάφη 8 σοβιετικού σχεδιασµού (ανατρέξατε στην επισυναπτόµενη κατάσταση για ενηµερωτικούς λόγους) υπάγονται πλήρως στον κανονισµό της Επιτροπής και πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που εκδίδεται σύµφωνα µε το παράρτηµά του το αποκαλούµενο Μέρος 21 - ώστε να συνεχίσουν να επωφελούνται του δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας στην Κοινότητα. Η απαγόρευση απογείωσης των αεροσκαφών αυτών, ιδιαίτερα αυτών που απασχολούνται σε εµπορικές αεροµεταφορές, θα είχε σηµαντικές οικονοµικές επιπτώσεις στους ιδιοκτήτες και στους αεροµεταφορείς τους, καθώς επίσης και σε σηµαντικούς τοµείς της οικονοµίας των κρατών µελών, στα οποία είναι νηολογηµένα. Αυτό φαίνεται αθέµιτο από τα περισσότερα ενδιαφερόµενα µέρη δεδοµένου ότι τα θιγόµενα πρόσωπα δεν φέρουν άµεση ευθύνη γι αυτήν την κατάσταση και δεν υπάρχει άµεση αιτιολόγηση της ασφαλείας για µια τέτοια ριζική αλλαγή. Εποµένως, η παρούσα γνώµη αποσκοπεί στο να προτείνει έναν αποδεκτό τρόπο ώστε να καταστεί δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας τους έως ότου ο Οργανισµός µπορέσει να προσδιορίσει, για τα περισσότερα από αυτά, έναν κατάλληλο εγκεκριµένο σχεδιασµό του ΕΟΑΑ. Αυτό, βεβαίως, θα απαιτούσε την υποστήριξη των σχεδιαστών και των εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων του κράτους σχεδιασµού. Εφόσον µια τέτοια υποστήριξη δεν θα µπορούσε να παρασχεθεί, ορισµένα από τα αεροσκάφη αυτά δεν θα είχαν το δικαίωµα να λειτουργούν στην Κοινότητα πλέον, αλλά οι ιδιοκτήτες και οι αεροµεταφορείς 7 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1900/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20 ης εκεµβρίου 2006, ο οποίος τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συµβουλίου, της 16ης εκεµβρίου 1991, για την εναρµόνιση των τεχνικών κανόνων και των διοικητικών διαδικασιών στον τοµέα της πολιτικής αεροπορίας (ΕΕ της ) µεγάλα αεροσκάφη που απασχολούνται σε εµπορικές αεροµεταφορές (κυρίως Antοnov 24, 26, 28, 72 και 74), 190 βαρέα ελικόπτερα (Kamov) και 80 αεροπλάνα γενικής χρήσεως (κυρίως Sukhoi 26/31 και Yak 18/55). Σελίδα 4 από 13

5 τους θα είχαν τον χρόνο για να προσαρµοστούν και να λάβουν όλα τα απαραίτητα µέτρα. 10. Τώρα είναι πλέον πολύ αργά και εξαιρετικά αµφίβολο να εξεταστεί το ενδεχόµενο επανάληψης πλήρους νοµοθετικής διαδικασίας για αλλαγή των µεταβατικών διατάξεων του βασικού κανονισµού 9 ή να εξαιρεθούν όλα αυτά τα αεροσκάφη από το πεδίο αρµοδιότητας της Κοινότητας µέσω της τροποποίησης του παραρτήµατος ΙΙ. Οπότε η µόνη λύση είναι να επιτραπεί η συνέχιση της λειτουργίας τους µε την έκδοση περιορισµένων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας υπό την προϋπόθεση ότι συµµορφώνονται, επίσης, πλήρως µε όλες τις λοιπές εφαρµοστέες απαιτήσεις σχετικά µε την διαρκή αξιοπλοΐα και την περιβαλλοντική προστασία. Είναι, ωστόσο, ουσιαστικά αδύνατον ο Οργανισµός να µπορεί να αποφανθεί πριν από την 28 η Μαρτίου 2007 (βλέπε επίσης την παράγραφο 7 παραπάνω) για τις απαραίτητες, ανάλογα µε την περίπτωση, SASs, όπως ορίζουν τα άρθρα 5.3 και 4 του βασικού κανονισµού και του Μέρους 21Α.184. Συνεπώς, το προβλεπόµενο µέτρο συνίσταται στο να τροποποιηθεί ο κανονισµός της Επιτροπής ώστε αυτές οι SASs να καθορίζονται σε σχέση µε τον εγκεκριµένο σχεδιασµό των κρατών σχεδιασµού συµπεριλαµβανοµένων των πληροφοριών διαρκούς αξιοπλοΐας (οδηγίες αξιοπλοΐας). Αυτό το µέτρο είναι όντως παρεµφερές µε εκείνο που περιλαµβάνεται στο άρθρο 2.3 στοιχείο α), το οποίο εξακολουθούσε να αναγνωρίζει την ισχύ των πιστοποιητικών τύπου που εκδίδονται ή επικυρώνονται από κράτη µέλη για ευρέως γνωστά προϊόντα. Εντούτοις, δεδοµένου ότι ένα τέτοιο µέτρο δεν επιτρέπει στον Οργανισµό να αποκτήσει µία ενδελεχέστερη γνώση του σχεδιασµού των εν λόγω προϊόντων, το µέτρο µπορεί να εξετασθεί ως ενδεχόµενο µόνον εφόσον αυτή η γνώση παρασχεθεί από τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του κράτους σχεδιασµού σύµφωνα µε τις κατάλληλες ρυθµίσεις που διασφαλίζουν, επίσης, την διαθεσιµότητα της απαραίτητης πληροφόρησης διαρκούς αξιοπλοΐας για ενηµέρωση των SASs. 11. Το προβλεπόµενο µέτρο περιορίζεται στα αεροσκάφη που είναι ήδη νηολογηµένα σε κράτη µέλη. Πρόσθετα αεροσκάφη των ίδιων τύπων δεν µπορούν να νηολογηθούν σε κράτη µέλη εκτός εάν έχει εκδοθεί για αυτά ένας εγκεκριµένος σχεδιασµός του ΕΟΑΑ (πιστοποιητικό τύπου ή SAS) προβλέποντας την πλήρη ενσωµάτωσή τους στο σύστηµα ασφαλείας του ΕΟΑΑ. Το µέτρο εφαρµόζεται µόνο σε αεροσκάφη που ήταν στο νηολόγιο ενός κράτους µέλους την 1 η Ιουλίου 2006 για να αποφευχθεί επίσης η περίπτωση να χρησιµοποιηθεί η περίοδος, κατά την διάρκεια της οποίας εκπονήθηκε ο παρών κανόνας (από την ηµεροµηνία δηµοσιοποιήθηκε η πρόθεση, µετά την προαναφερθείσα στην παράγραφο 7 σύσκεψη της ειδικής επιτροπής και µετά την 28 η Μαρτίου 2007), για την συµπερίληψη πρόσθετων υπό προστασία ή εξαίρεση από µεταβολές σε νοµικές διατάξεις αεροσκαφών στην Κοινότητα. Το ζήτηµα αυτό τέθηκε υπό αµφισβήτηση σε ορισµένες παρατηρήσεις καθόσον φαίνεται να υπάρχουν ορισµένα αεροσκάφη που ήταν ήδη αγορασµένα έως αυτή την ηµεροµηνία τα οποία αναµένουν νηολόγηση. Ωστόσο, ο Οργανισµός δεν τροποποίησε την πρότασή του στο σηµείο αυτό, 9 Η διάρκεια της µέγιστης περιόδου κατά την διάρκεια της οποίας τα αεροσκάφη, που υπάγονται στην κοινοτική νοµοθεσία, µπορούν να παραµείνουν υπό εθνικό έλεγχο, καθορίζεται από το άρθρο 56 του βασικού κανονισµού σε 42 µήνες. Αυτό το διάστηµα µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε ενέργεια του νοµοθέτη - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συµβούλιο. Σελίδα 5 από 13

6 δεδοµένου ότι θέτοντας σε εφαρµογή την αιτούµενη ευελιξία προαισθανόταν ότι ανοιγόταν η πιθανότητα καταχρήσεων. Μπορεί όντως να είναι δύσκολο να επαληθευθεί ότι αγοράστηκε ένα αεροσκάφος µε πρόθεση να νηολογηθεί σε ένα κράτος µέλος. Μια πρόσθετη δυσκολία θα ήταν να προσδιοριστεί από ποιόν θα έπρεπε να έχει αγοραστεί ένα τέτοιο αεροσκάφος ώστε να διατηρεί το δικαίωµα υποβολής αίτησης. η καθιέρωση προϋποθέσεων ιθαγένειας θα µπορούσε να θεωρηθεί ως διακριτική µεταχείριση ή αντίθετη στην ελευθερία εγκατάστασης. 12. Το προβλεπόµενο µέτρο εφαρµόζεται µόνο σε αεροσκάφη, για τα οποία είχε εκδοθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από ένα κράτος µέλος µέχρι την προαναφερόµενη ηµεροµηνία. Σκοπός αυτού του περιορισµού είναι να διασφαλιστεί ότι επωφελούµενα είναι µόνο τα αεροσκάφη εκείνα, των οποίων το επίπεδο ασφαλείας είναι διεθνώς αναγνωρισµένο και των οποίων η διαρκής αξιοπλοΐα εγκρίνεται επίσηµα από το κράτος σχεδιασµού τους. Το γεγονός αυτό αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων που σχετίζονται µε την περιορισµένη γνώση του σχεδιασµού από τον Οργανισµό και, φυσικά, ορισµένα αεροσκάφη, τα οποία σήµερα εκτελούν πτήσεις µε εθνικά(-ες) περιορισµένα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας ή πτητικές άδειες, µπορεί να εξαιρούνται από το ευεργέτηµα του µέτρου. Παράλληλα µε την γνώµη αυτή, ο Οργανισµός εκδίδει µία γνώµη για τις πτητικές άδειες, η οποία, εφόσον εγκριθεί από την Επιτροπή, θα προβλέπει λύση για τα αεροσκάφη αυτά. Αυτή η γνώµη πράγµατι προτείνει ότι εξαιρούνται οι συνθήκες, που καθορίζονται από τα κράτη µέλη για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών, και ότι τα σχετικά πιστοποιητικά αξιοπλοΐας θεωρούνται ως πτητικές άδειες, εκδιδόµενες, µέχρι την 28 η Μαρτίου 2008 σύµφωνα µε το Μέρος 21. Μετά την ηµεροµηνία αυτή, εάν απαιτείται παράταση των αδειών αυτών, θα πρέπει να επανεκδοθούν βάσει ενός ρητά εγκεκριµένου, από τον Οργανισµό, σχεδιασµού. 13. Το προβλεπόµενο µέτρο έχει περιορισµένη χρονική διάρκεια. Οι καθοριζόµενες, κατ αυτόν τον τρόπο, SASs έχουν ισχύ µόνο για 5 έτη. Αυτό αιτιολογείται για λόγους ασφαλείας από το γεγονός ότι, όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, το µέτρο δεν επιτρέπει στον Οργανισµό να αποκτά την απαραίτητη τεχνική γνώση του σχεδιασµού. Στην συνέχεια ο περιορισµός θα δηµιουργήσει ένα κίνητρο για τους σχεδιαστές ώστε να βοηθήσουν τον Οργανισµό να αποφανθεί για τον απαραίτητο εγκεκριµένο σχεδιασµό ώστε να ενσωµατώσουν πλήρως τα αεροσκάφη τους στο σύστηµα του ΕΟΑΑ. Εάν ο Οργανισµός δεν θα µπορούσε να αποφανθεί, µετά από µία λεπτοµερή τεχνική αξιολόγηση, για έναν εγκεκριµένο σχεδιασµό, πριν το τέλος αυτής της περιόδου, θα ήταν δυνατόν ορισµένα αεροσκάφη να µην µπορούσαν να λάβουν πιστοποιητικό αξιοπλοΐας και δεν θα είχαν το δικαίωµα να εκτελούν πτήσεις περαιτέρω στην επικράτεια των κρατών µελών. Ο περιορισµός αυτός τέθηκε υπό αµφισβήτηση σε λίγες παρατηρήσεις. Σε ορισµένες από αυτές θα ήθελαν να παραταθεί η µεταβατική περίοδος µέχρι τα τέλη του καλοκαιριού του 2012 για συµβατικούς λόγους 10. Σε µερικές άλλες προτείνεται να υπάρχει ευελιξία που θα επέτρεπε την παράτασή της υπέρ των υπό διαδικασία έγκρισης αεροσκαφών, εφόσον χρειάζεται λίγο περισσότερος χρόνος για να ολοκληρωθεί. Σε µία άλλη παρατήρηση προτείνεται µία µεσοπρόθεσµη 10 Φορείς εκµετάλλευσης αεροσκαφών που απασχολούνται µε τον αεροψεκασµό γεωργικών καλλιεργειών Σελίδα 6 από 13

7 εξέταση για να αξιολογηθούν, εν ευθέτω χρόνω, οι επιπτώσεις του περιορισµού. Και πάλι ο Οργανισµός δεν άλλαξε την πρότασή του καθώς θα ήταν πιθανόν, εν όψει των εξελίξεων, να τροποποιηθεί ο κανονισµός της Επιτροπής όπως απαιτείται αν η Επιτροπή το θεωρήσει πρόσφορο. Υπό το πρίσµα αυτό η προτεινόµενη µεσοπρόθεσµη εξέταση είναι µία εύλογη πρόταση, αλλά αυτό µπορεί να γίνει από τον Οργανισµό χωρίς να απαιτείται η καθιέρωση νοµικής προϋπόθεσης στον κανονισµό. Εκτός αυτού, φαίνεται απρόσφορο να θεωρηθεί αναπόφευκτο το ενδεχόµενο χορήγησης παρατάσεων. 14. Αν και η παρούσα γνώµη εκπονήθηκε για να δροµολογήσει την περίπτωση των σχεδιασµένων σύµφωνα µε το σοβιετικό σύστηµα αεροσκαφών, το προβλεπόµενο µέτρο δεν το προσδιορίζει ρητώς. Κατά συνέπεια το µέτρο θα είναι εφαρµόσιµο σε αεροσκάφη που έχουν εξαιρεθεί από νοµικές µεταβολές ή για τα οποία δεν έχει µέχρι τώρα καθοριστεί πιστοποιητικό τύπου του ΕΟΑΑ έως ότου αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις που ισχύουν σχετικά. Ωστόσο, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι υπάρχουν πολύ λίγα αεροσκάφη που δεν έχουν ακόµη ενταχθεί στο σύστηµα του ΕΟΑΑ. Οι εξαιρέσεις σχετίζονται µε αεροσκάφη για τα οποία δεν µπορούσε να προσδιοριστεί η βούληση του φορέα σχεδιασµού για συνεργασία µε τον Οργανισµό. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Οργανισµός θεωρεί ότι η φυσιολογική διαδικασία είναι να αποφαίνεται, ανάλογα µε την περίπτωση, για µεµονωµένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, ακριβώς όπως προβλέπει για αεροσκάφη που δεν έχουν ιδιοκτήτες σχεδιασµού τα ορφανά αεροσκάφη - για τα οποία, σύµφωνα µε το Μέρος 21, δεν υφίσταται δικαίωµα υποβολής αίτησης για πιστοποιητικό τύπου αλλά που έχουν αποδείξει επαρκώς ότι διαθέτουν µητρώα ασφαλείας για να έχουν το δικαίωµα να συνεχίσουν να εκτελούν πτήσεις. 15. εν υπάρχει πρόθεση να συµπεριληφθούν στο προβλεπόµενο µέτρο τα αεροσκάφη σχεδιασµού κρατών, τα οποία προσχώρησαν στην Κοινότητα µετά την έναρξη ισχύος του βασικού κανονισµού. Έχει ξεκινήσει µία παράλληλη διαδικασία για την πλήρη ενσωµάτωσή τους στο σύστηµα του ΕΟΑΑ µε την υποστήριξη των ενδιαφεροµένων εθνικών αρχών πολιτικής αεροπορίας. Εφόσον δεν µπορεί να ληφθεί απόφαση, εν ευθέτω χρόνω, για πιστοποιητικό τύπου (TC) ή εάν έχουν µεταπέσει σε ορφανά, λόγω έλλειψης υποστήριξης εκ µέρους των ιδιοκτητών σχεδιασµού τους, µπορεί να εκδίδεται, για τα αεροσκάφη αυτά, ανάλογα µε την περίπτωση, περιορισµένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (CoA). Ο Οργανισµός θεωρεί ότι οι απαραίτητες SASs θα εκδίδονται µε την βοήθεια των ενδιαφεροµένων Εθνικών Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας (NAAs). 16. Το προβλεπόµενο µέτρο, δια του καθορισµού των αναγκαίων SASs, παρέχει την νοµική βάση στις εθνικές διοικήσεις πολιτικής αεροπορίας για να εκδίδουν περιορισµένα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας. Αυτές οι SASs αποτελούν εγκρίσεις σχεδιασµού, περιλαµβάνοντας όλες τις αναγκαίες συνθήκες και περιορισµούς που απαιτούνται για την πρόβλεψη ενός επιπέδου ασφαλείας και περιβαλλοντικής προστασίας ισοδύναµου µε αυτό που παρέχεται από την επαλήθευση συµµόρφωσης µε τις βάσεις πιστοποίησης που καθορίζονται σύµφωνα µε το Μέρος 21. Ο Οργανισµός δεν βλέπει τον λόγο να καθιερώσει περιορισµούς σε αυτές τις SASs, που θα εµπόδιζαν τα θιγόµενα αεροσκάφη Σελίδα 7 από 13

8 να χρησιµοποιούνται σε δραστηριότητες στις οποίες απασχολούνται υπό τις παρούσες συνθήκες. Εξάλλου η καθιέρωση τέτοιων περιορισµών θα αναιρούσε τον αντικειµενικό σκοπό του µέτρου. Θα ήταν ωστόσο δύσκολο να αιτιολογηθούν πρόσθετοι περιορισµοί καθώς το ίδιο αεροσκάφος, εάν ήταν νηολογηµένο σε µια τρίτη χώρα, δεν θα υπόκειτο σε αυτούς τους περιορισµούς. Κατά συνέπεια τα αεροσκάφη που καλύπτονται από το προβλεπόµενο µέτρο θα έχουν το δικαίωµα να µεταφέρουν επιβάτες ή φορτία, εφόσον έχουν αυτό το δικαίωµα επί του παρόντος. Τα σχετικά περιορισµένα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας συνιστούν πιστοποιητικά που εκδίδονται σύµφωνα µε τον βασικό κανονισµό και είναι επιλέξιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του κανονισµού. Πρέπει να είναι αποδεκτά από όλα τα κράτη µέλη, τα οποία µπορεί να µην επιβάλλουν την λειτουργία των σχετικών συνθηκών αεροσκαφών που υπερβαίνουν αυτές που περιλαµβάνονται στις SASs. 17. Ωστόσο, δεν αποτελεί ισχύουσα πρακτική η χρήση αεροσκαφών µε περιορισµένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας για εµπορικές αεροµεταφορές. Στην πρόσφατα εγκριθείσα παράταση του κανονισµού 3922/91 για τις εµπορικές αεροµεταφορές απαιτείται τα αεροσκάφη αυτά να διαθέτουν «πρότυπο» πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, το οποίο εκδίδεται σύµφωνα µε τον κανονισµό. Παρότι η λέξη «πρότυπο» δεν ορίζεται στον κανονισµό, µπορεί να εκληφθεί ως κανονικό πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, αποκλείοντας, κατά συνέπεια, τα περιορισµένα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας. Αυτό πρέπει να διορθωθεί πριν την έναρξη ισχύος της εν λόγω παράτασης (πιθανόν τον Ιούνιο του 2008). Ο Οργανισµός προτίθεται να δροµολογήσει αυτό το ζήτηµα, κατά την ανάπτυξη των εκτελεστικών κανόνων για παράταση του βασικού κανονισµού στις αεροµεταφορές και θα κάνει προτάσεις, εν ευθέτω χρόνω, στην Επιτροπή. 18. Έχει µνηµονευθεί στις παρατηρήσεις ότι αποτελεί διεθνή πρακτική να θεωρείται ότι αεροσκάφη µε περιορισµένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας δεν είναι επιλέξιµα για ελεύθερη κυκλοφορία όπως προβλέπεται από την σύµβαση του Σικάγου. Κατά συνέπεια, νηολογηµένα στην Ευρώπη αεροσκάφη που διαθέτουν περιορισµένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας θα µπορούσαν να υπόκεινται σε περιορισµούς, που ισχύουν σε άλλα συµβαλλόµενα κράτη του ΟΠΑ. Σε αυτό το πλαίσιο ο Οργανισµός επιθυµεί να καταστήσει σαφές ότι, παρότι συµµορφώνονται πλήρως ελάχιστα πρότυπα του ΟΠΑ, που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα 8, η Κοινότητα αποφάσισε να καθιερώσει αυστηρότερες απαιτήσεις δεδοµένου ότι θεώρησε ανεπαρκή τα ισχύοντα πρότυπα αξιοπλοΐας του ΟΠΑ σχετικά µε την πρόβλεψη επαρκούς επιπέδου προστασίας των πολιτών της. Με την ενέργεια αυτή, οι περιλαµβανόµενες στο παράρτηµα Ι του κανονισµού 1592/2002 στοιχειώδεις απαιτήσεις προβλέπουν εποµένως την συµµόρφωση µε τα πρότυπα του ΟΠΑ, ενώ αντίθετα η αµοιβαιότητα µπορεί να µην είναι πραγµατική. Το γεγονός αυτό µπορεί να υποδηλώνει ότι αεροσκάφη που δεν συµµορφώνονται µε τις στοιχειώδεις απαιτήσεις της Κοινότητας, αλλά, παρόλ αυτά, συµµορφώνονται µε τα πρότυπα του ΟΠΑ, δεν περιορίζονται ως προς την ελεύθερη κυκλοφορία τους, δικαίωµα που τους έχει παραχωρηθεί από την σύµβαση του Σικάγου και τις εφαρµοστέες διµερείς συµφωνίες για την αεροπορική υπηρεσία. Τέτοια είναι η περίπτωση των αεροσκαφών που καλύπτονται από το προβλεπόµενο µέτρο, καθώς έχουν εκδοθεί πρότυπα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας από έναν αριθµό συµβαλλοµένων κρατών του ΟΠΑ και δεν έχει αµφισβητηθεί από Σελίδα 8 από 13

9 κανέναν η συµµόρφωσή τους µε τα εφαρµόσιµα πρότυπα του ΟΠΑ. Για αποφυγή τυχόν παρερµηνειών, τα περιορισµένα πιστοποιητικά θα αναγράφουν την µνεία ότι συµµορφώνονται µε τα πρότυπα του ΟΠΑ. Αυτό πρέπει να είναι αποδεκτό από όλα τα συµβαλλόµενα κράτη του ΟΠΑ δεδοµένου ότι δεν πρέπει να γίνονται διακρίσεις για τον ίδιο τύπο αεροσκάφους, δηλαδή να έχει διαφορετική µεταχείριση είτε αυτό είναι νηολογηµένο σε ένα από τα κράτη µέλη της ΕΕ ή σε άλλα συµβαλλόµενα κράτη του ΟΠΑ. 19. Σε ό,τι αφορά στην διαρκή αξιοπλοΐα, τα αεροσκάφη µε περιορισµένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας υπόκεινται στις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής για την συντήρηση αεροσκαφών (Μέρος Μ). Συνεπώς, γι αυτά θα εκδοθεί πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας (ARC), του οποίου η ισχύς θα συµµορφώνεται µε τις εφαρµοστέες διατάξεις αυτού του κανονισµού. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µεταξύ των διακυβευόµενων αεροσκαφών, τα µεγάλα και αυτά που απασχολούνται σε εµπορικές αεροµεταφορές, έπρεπε ήδη να έχουν συµµορφωθεί µε τις διατάξεις αυτές και ότι, δυστυχώς, η έκδοση των εγκρίσεων του Μέρους 145 και των αδειών του Μέρους 66 για τα διακυβευόµενα αεροσκάφη ήταν πρακτικά αδύνατη λόγω µη διαθεσιµότητας των στοιχείων σχεδιασµού. Κατά συνέπεια αυτά τα αεροσκάφη εκτελούν πτήσεις παράνοµα. Το ίδιο θα συµβεί σε όλα τα άλλα αεροσκάφη όταν το Μέρος Μ τεθεί πλήρως σε ισχύ την 28 η Σεπτεµβρίου Συνεπώς, διεξάγεται σχετική εργασία εκ παραλλήλου από τον Οργανισµό και ορισµένα από τα πλέον θιγόµενα κράτη µέλη µε σκοπό να βρεθεί λύση βάσει των διατάξεων του άρθρου 10 παράγραφοι 5 και 6 του βασικού κανονισµού. Αν και µία τέτοια εξαίρεση θα αφορούσε µόνο τη συντήρηση του αεροσκάφους An-26, κάτω από τις ίδιες συνθήκες θα ήταν προσαρµόσιµη και σε άλλους τύπους αεροσκαφών. Αυτό θα επέτρεπε την κατάλληλη συντήρηση σε ένα επαρκώς ελεγχόµενο περιβάλλον των αεροσκαφών µε περιορισµένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, το οποίο εκδίδεται σύµφωνα µε το προβλεπόµενο µέτρο. 20. Κατά την κατάρτιση της τροποποίησης του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, η οποία αντιστοιχεί στο παραπάνω περιγραφόµενο µέτρο, ο Οργανισµός συνειδητοποίησε ότι το κείµενο του τροποποιηµένου άρθρου, που είναι ήδη δύσκολο να γίνει αντιληπτό, θα γινόταν εξαιρετικά πολύπλοκο εάν δεν δοθεί ευκαιρία για ανασκευή του. Θεώρησε, επίσης, δέον να αποσαφηνιστεί η ερµηνεία, η οποία θα δινόταν στην πρώτη πρόταση της παραγράφου 2.3, καθώς υπάρχουν ορισµένα αεροσκάφη, τα οποία σχεδιάστηκαν σε χρόνο κατά τον οποίο δεν υπήρχε η έννοια του πιστοποιητικού τύπου. Αυτό δεν αποτελεί αιτία για µη εξαίρεση από νοµικές µεταβολές του εγκεκριµένου σχεδιασµού τους, καθώς τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας, που εκδόθηκαν εκείνη την χρονική περίοδο, είχαν την ίδια βαρύτητα µε εκείνη ενός πιστοποιητικού τύπου. Η επισυναπτόµενη τροποποίηση του κανονισµού αποβλέπει στην εκπλήρωση αυτών των αντικειµενικών σκοπών χωρίς να επηρεάσει περισσότερο από όσο κρίνεται απαραίτητο την αρχική πρόθεση του νοµοθέτη, ώστε να επιτρέπεται η συνέχιση της λειτουργίας των αεροσκαφών, τα οποία δεν µπορούν αλλιώς να ενταχθούν στο σύστηµα του ΕΟΑΑ. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι Σελίδα 9 από 13

10 εκλείπουν οι διατάξεις ή παράγραφοι 10 και 11 του άρθρου 2 καθώς ισχύουν µόνο µέχρι την 27 η Μαρτίου Από τις παραληφθείσες παρατηρήσεις σχετικά µε την έννοια των «συγκεκριµένων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας», ο Οργανισµός αντιλήφθηκε ότι δηµιουργήθηκε κάποια σύγχυση από το γεγονός ότι τα µέρη 21Α.173 στοιχείο β) σηµείο 2) και 21Α.184 δεν συνάδουν µε τις διατάξεις των άρθρων 5.3 στοιχείο β) και 15 στοιχείο 1) σηµείο β) του βασικού κανονισµού, καθώς αναφέρουν ότι τα περιορισµένα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας βασίζονται στα «συγκεκριµένες προδιαγραφές πιστοποίησης». Αυτό αποτελεί προφανώς συντακτικό σφάλµα, το οποίο πρέπει να διορθωθεί µε τροποποίηση αυτών των διατάξεων του Μέρους 21. IV. Αξιολόγηση των συνεπειών των κανονιστικών ρυθµίσεων 22. Από την αξιολόγηση των συνεπειών των κανονιστικών ρυθµίσεων, η οποία περιλαµβάνεται στην NPA 17, καθορίστηκαν 5 πιθανές εναλλακτικές δυνατότητες για την αντιµετώπιση του διακυβευόµενου ζητήµατος. Ωστόσο, µετά την συζήτηση της σκοπιµότητάς τους από την άποψη των χρονικών περιορισµών, ο Οργανισµός κατέληξε στο συµπέρασµα ότι µόνο δύο ήταν πρακτικά εφικτές: η µία που περιγράφτηκε παραπάνω και η δεύτερη του «να µην γίνει τίποτα». Ο Οργανισµός καταλήγει στο συµπέρασµα ότι δεν είναι πρακτικά εφαρµόσιµη η επιλογή του «να µην γίνει τίποτα», βασιζόµενος στην περιλαµβανόµενη στην NPA λεπτοµερή αξιολόγηση, την οποία δεν αµφισβήτησε κανείς στις παραληφθείσες παρατηρήσεις. Οι αρνητικές οικονοµικές, κοινωνικές και διεθνείς επιπτώσεις υπερτερούν, σε µεγάλο βαθµό, των λίγων πιθανών οφελών στην ασφάλεια και στο περιβάλλον. Η γνώµη του Οργανισµού, εποµένως, ότι ένα µέτρο εξαίρεσης από νοµικές µεταβολές, το οποίο επιτρέπει την συνέχιση της λειτουργίας των ενδιαφεροµένων αεροσκαφών µε περιορισµένα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας, είναι από εδώ και στο εξής ο καλύτερος τρόπος, υπό την προϋπόθεση ότι αποβλέπει σε κατάλληλες διασφαλίσεις µε κριτήριο τέτοιο ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση των αεροσκαφών, τα οποία έχουν σχεδιαστεί στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στον στόλο των κρατών µελών και να ενθαρρύνεται η ενσωµάτωση αυτών των τύπων αεροσκαφών στο κανονιστικό σύστηµα του ΕΟΑΑ. Αυτός είναι ο αντικειµενικός σκοπός της τροποποίησης του κανονισµού της Επιτροπής, που επισυνάπτεται στην παρούσα γνώµη. Κολωνία, 30 Ιανουαρίου 2007 P. GOUDOU Εκτελεστικός διευθυντής Σελίδα 10 από 13

11 Αεροσκάφη Σοβιετικού σχεδιασµού που υπάγονται στο Μέρος 21 Η παρούσα κατάσταση περιλαµβάνει τους τύπους αεροσκαφών για τους οποίους κράτη µέλη έχουν εκδώσει πιστοποιητικά αξιοπλοΐας ή πτητικές άδειες. Η παρούσα κατάσταση έχει συνταχθεί βασιζόµενη στις πληροφορίες που κατέστησαν διαθέσιµες στον Οργανισµό. δεν πρόκειται για επίσηµο έγγραφο, το οποίο δεσµεύει τον Οργανισµό. Πρέπει να σηµειωθεί ότι µόνον τα αεροσκάφη, για τα οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας όπως ορίζεται στο Μέρος 21 (αυτός ο ορισµός εξαιρεί τα περιορισµένα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας), θα ήταν επιλέξιµα σύµφωνα µε το µέτρο που περιγράφεται στην παρούσα γνώµη. Μεγάλα µεταφορικά αεροσκάφη Antonov o An-24 o An-24B o An-26 o An-26B o An-28 o An o An D o An-74 o An o An-74-TK-100 Tupolev o Tu-154M Yakovlev o Yak-40 Στροφειόπτερα Kamov o Ka-26 o Ka-32 o Ka-32A11BC o Ka-32AO o Ka-32C o Ka-32T Γενικής αεροπορίας Interavia Servis o 62TA o 70TA o 80TA o 82TA Sukhoï o Su-26* o Su-26M* Σελίδα 11 από 13

12 o Su-26M2* o Su-29 o Su-31 o Su-31M Yakovlev o Yak-18T o Yak-54 o Yak-55 o Yak-55M * Σύµφωνα µε τα αρχεία του ΕΟΑΑ, µόνο γι αυτά τα αεροσκάφη έχουν εκδοθεί πιστοποιητικά αξιοπλοΐας ή πτητικές άδειες από κράτη µέλη. Σελίδα 12 από 13

13 Σελίδα 13 από 13 Γνώµη ΕΟΑΑ αριθ. 1/2007

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2004 1 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ,

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2004 1 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡ. 1/2004 1 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, για τον κανονισµό της Επιτροπής σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1997R2027 EL 30.05.2002 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EΚ) αριθ. 2027/97 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 1997 για την ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση Συνέπειες νομοθετικό πλαίσιο, (Εθνικό Κοινοτικό) Το ΕΘΝΙΚΟ και ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ νοµοθετικό πλαίσιο. I. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α. Ο Ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 4336/2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4288, 22/7/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟ Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 70, 14.3.2009, σ. 11. «Οδηγία 2009/12/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 11.3.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 C(2014) 1446 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΠΟΡΙΣΜΑ [Ν.3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, αρ. 4 παρ.6] Βραβεία και υποτροφίες Ι.Κ.Υ. σε αλλοδαπούς φοιτητές Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Πληροφορίες που πρέπει να περιλαµβάνονται στο έντυπο της αίτησης για τα πιστοποιητικά ασφαλείας του µέρους A και του µέρους B ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το παρόν έντυπο αίτησης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή

Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών. στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου Κύρωση της Συµφωνίας για Εισαγωγή Τροποποιήσεων σε Μερικές Διατάξεις της Συµφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.01.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0715/2012 του Lázló Göbölös, (ουγγρικής ιθαγένειας), σχετικά με την ενσωμάτωση της ειδικότητας της καρδιοχειρουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 329/5 ΟΔΗΓΙΑ 2013/56/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 22.8.2014 L 248/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 913/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Αυγούστου 2014 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.6.2014 L 168/55 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 611/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 SWD(2012) 76 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT

Έγγραφο Διαβούλευσης. Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια της μεταρρύθμισης της KATT Ref. Ares(2014)359866-13/02/2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Έγγραφο Διαβούλευσης Ανάπτυξη νέου πλαισίου τεχνικών μέτρων σε συνέχεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.3.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 225/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του παραρτήματος II

Διαβάστε περισσότερα

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Συντονισμός του Κυπριακού συστήματος Κοινωνικών ασφαλίσεων με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στις 29 Απριλίου 2004, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε και επίσημα τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 883/2004. Ο κανονισμός αυτός

Διαβάστε περισσότερα

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001»

«Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» 05/09/2005 Αριθµ. Πρωτ.: *****/2005 ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ «Απονοµή τίτλου ειδικότητας Γενικής Ιατρικής σύµφωνα µε τις κοινοτικές οδηγίες 16/1993 και 19/2001» Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Πατρίνα Παπαρρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

GLOBALGAP (EUREPGAP)

GLOBALGAP (EUREPGAP) GLOBALGAP (EUREPGAP) Το Διεθνές Σχήμα Πιστοποίησης Κώδικας Ορθής Γεωργικής Πρακτικής GLOBALGAP, λειτουργεί ως αντικειμενικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης με τις σχετικές απαιτήσεις για όλες

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10179 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» για στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs)

Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Μετάφραση και δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας (DGT/2013/TIPRs) Τελική έκθεση Ιούλιος 2014 ΣΥΝΟΨΗ Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει ορισμένα από τα κυριότερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος

Οδηγός Εκπαίδευσης. Εργαζομένων Σε Ύψος Οδηγός Εκπαίδευσης Εργαζομένων Σε Ύψος Συντάκτης: Ι. Πετρομιανός www.hmga.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ...1 2. ΠΗΓΕΣ...3 3. ΟΡΙΣΜΟΙ 3 4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ...4 5. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS)

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. 761/2001 (EMAS) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ 1. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ISO/IEC GUIDE 66 2. ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΤΥΠΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αναγνώριση της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου -ΥΜΕ) ως Τεχνική Υπηρεσία κατηγορίας Β στις Εγκρίσεις Τύπου Οχημάτων Με την επιτυχή αξιολόγηση μας από την Εγκριτική Αρχή (Εγκρίσεις Τύπου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Π Ρ Ο Σ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Στο σχέδιο νόμου «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2008/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης Μαΐου 2008 «για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας

Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Πληροφοριακό έντυπο διαχείριση κινδύνων υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας Αυτό το πληροφοριακό έντυπο παρέχει γενικές οδηγίες στα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) που εκτελούν μια επιχείρηση ή αναλαμβάνων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE 2013 ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΣΑΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Από τον Ιούλιο 2013 αλλάζουν για τους κατασκευαστές μερικά βασικά σημεία για τη σήμανση CE των δομικών υλικών σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 ΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ)

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2013/473/ΕΕ) 25.9.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/27 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 για τους ελέγχους και τις αξιολογήσεις που διενεργούνται από κοινοποιημένους οργανισμούς

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο».

Αριθµ. ΥΓ3α/79602. πρακτικής κατά τις κλινικές µελέτες φαρµάκων προοριζοµένων για τον άνθρωπο». Αριθµ. ΥΓ3α/79602 Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοινοτική σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/28/ΕΚ της 8ης Απριλίου 2005 «για τον καθορισµό αρχών και λεπτοµερών κατευθυντήριων γραµµών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τομέα της ασφάλειας και της συμμόρφωσης των προϊόντων. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισμός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων.

ΠΟΛ. 1091. ΘΕΜΑ: Καταβολή τελών κυκλοφορίας σχετικά με την απόσυρση των αυτοκινήτων οχημάτων. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 30 Μαρτίου 2012 ΑΔΑ: Β4ΩΡΗ-Α1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 18ης Δεκεμβρίου 2006 L 396/854 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.12.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/121/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο. Σύσταση της Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2014 SWD(2014) 233 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν

Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν Σ ύ λ λ ο γ ο ς Μ ε λ ε τ η τ ώ ν Μ η χ α ν ι κ ώ ν Ν ο μ ο ύ Κ υ κ λ ά δ ω ν T.Θ. 222 84100 Σύρος - τηλ. 6908 699550 6985 786604 / fax : 2281087046-2281082422 Email : symmhk@gmail.com http://www.architects-eng-cyclades.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ Κυρίες και κύριοι, Η εταιρεία ISOMAT δραστηριοποιείται στην παραγωγή δομικών υλικών από το 1980. Τα προϊόντα που παράγει

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004

Αριθµός 188(Ι) του 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ TO NΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ 2004 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3852, 30.4.2004 Ν. 188(Ι)/2004 Ο περί του Νοµικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές καθώς και για Συναφή Θέµατα Νόµος του 2004 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις

Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ελληνικό Θεσµικό πλαίσιο για τις Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Ηµερίδα «Πράσινες Προµήθειες στην Ευρώπη» Θεσσαλονίκη, 30 Νοεµβρίου 2012 Κων/νος Τζανετόπουλος Απόφοιτος Ε.Σ.. Πράσινες ηµόσιες Συµβάσεις Νοµολογία.Ε.Κ

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 31.5.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0082/2003, του Πέτρου-Κωνσταντίνου Ευαγγελάτου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ Dr. Antonis Metaxas, Managing Partner, M & A Law Firm Lecturer of EU Law, University of Athens Εισαγωγή Δομή Παρουσίασης I. Η

Διαβάστε περισσότερα

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών

Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών IP/04/84 Βρυξέλλες, 22 Ιανουάριος 2004 Ατµοσφαιρική ρύπανση: η Επιτροπή αναλαµβάνει περαιτέρω νοµική δράση κατά 9 κρατών µελών Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαµβάνει ευρέως φάσµατος νοµική δράση µε στόχο να

Διαβάστε περισσότερα

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης

Το υπό έκδοση διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 22000 «Συστήµατα διαχείρισης «Νέο διεθνές πρότυπο πιστοποίησης για τα συστήµατα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίµων και ανταπόκριση στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων στην παγκόσµια αλυσίδα τροφίµων» Ιωάννης Χ. Σαριδάκης Συντονιστής

Διαβάστε περισσότερα

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία

Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά. Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Η υψηλότερη δυνατή προστασία για τα παιδιά Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επιχειρήσεις και Βιομηχανία Fotolia Orange Tuesday Υπάρχουν περίπου 80 εκατομμύρια παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών στην

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων

Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων ΑΡΘΡΟ 29 - ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ 5058/00/EL/TEΛΙΚΟ WP 33 Άρθρο 29 - Οµάδα Εργασίας για την Προστασία των εδοµένων Γνωµοδότηση 5/2000 σχετικά µε τη Χρήση Tηλεφωνικών Καταλόγων για

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα

ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ. Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα. ΓνωίΛοδόιηση. Α' Εοώτηαα ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Οδός Βαλαωρίχου 12, 10671 ΛΟήνα ΓνωίΛοδόιηση Α' Εοώτηαα Το Σωματείο Εργαζομένων του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (εφεξής ΚΑΠΕ) μου ζήτησε

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου

Συνιστώμενοι έλεγχοι για τον μετριασμό του κινδύνου 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Γενικοί έλεγχοι Ενδεχόμενη επανεξέταση από δευτερεύουσα επιτροπή μεμονωμένων αποφάσεων ή δείγματος των αποφάσεων που ελήφθησαν από την επιτροπή αξιολόγησης Κατάλληλα μαθήματα κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4079, 31/3/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 47, 18.02.2004, σ.26.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡθΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ Εισαγωγή H Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ("Κεντρική Τράπεζα") στο πλαίσιο της ευρύτερης ευθύνης της έναντι του αυξημένου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.7.2005 C 183/21 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.7.2005 C 183/21 III. (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ 26.7.2005 C 183/21 III (Πληροφορίες) ΕΠΙΤΡΟΠΗ Πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράµµατος για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισµό, τη συλλογή και τη χρησιµοποίηση των γενετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ]

Διαδικασία κοινοποίησης [Σύμφωνα με το Άρθρο R23 της Απόφασης (ΕΚ) με αριθμ. 768/2008/ΕΚ] Aθήνα, 18-09-2012 Αριθμ. Πρωτ.:Φ2-1619 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Πλ.Κάνιγγος Ταχ. Κώδ.: 10181 Αθήνα ΚΟΙΝ: Γρ. κ. Υφυπουργού Πληροφ: Αθ. Δέσης Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2014 (OR. en) 8585/14 Διοργανικός φάκελος: 2014/0115 (NLE) PECHE 186 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος

Διαβάστε περισσότερα

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία))

Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. (Μέλος Τεχνικής Εξειδίκευσης και Τρίτος Τεχνικός Υποστηρικτής (Δάνεια Εμπειρία)) Έργο: Αξιοποίηση Εθνικών Λιμένων Διαγωνισμός: Απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΠ Α.Ε. Φάση: Πρώτη Φάση (Στάδιο προεπιλογής) Ημερομηνία: 4 Απριλίου 2014 Θέμα: Απαντήσεις σε διευκρινιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική κατηγοριοποίησης πελατών Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών ισχύει για το σύνολο του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 29 Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο.

Η συνύπαρξη βιολογικών με συμβατικούς αμπελώνες θα επιτρέπεται αρκεί να υπάρχει επαρκής διαχωρισμός των δύο. Αθήνα, 3 Ιουλίου 2015 1. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΡΑΣΙ Συμφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών: Στις 16 Ιουνίου το Συμβούλιο Υπουργών κατέληξε σε συμφωνία σχετικά με κείμενο του νέου κανονισμού για τους βιολογικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.5.2014 L 145/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 499/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΜΙΚΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΗΚ Το παρόν έγγραφο έχει ετοιμαστεί αφού λήφθηκε υπόψη η διαβούλευση και η ανταλλαγή πληροφοριών στην Μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή ΑΤΗΚ, σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73

28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 28.8.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 257/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 910/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης

94/14.04.2014) προστασίας και αξιοποίησης Άρθρο 23 του 94/14.04.2014) ν. 4258/2014 Ακίνητα του Δημοσίου Περιφερειακών Πάρκων προστασίας και αξιοποίησης (ΦΕΚ Α Δημιουργία περιβαλλοντικής 1. Ακίνητα που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ` ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιιλος ΟΤΕ Κώδιικας Δεοντολογίίας γιια την προστασίία των διικαιιωμάτων του ατόμου κατά την επεξεργασίία των προσωπιικών δεδομένων του εντός του Ομίίλου ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013. Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/08.1.2013 Θέμα: Εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τα άρθρα 28 και 55A του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα