Π ρ ο ς. το Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου εδρεύον στην Κέρκυρα

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π ρ ο ς. το Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου εδρεύον στην Κέρκυρα"

Transcript

1 Π ρ ο ς το Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου εδρεύον στην Κέρκυρα (για την Κοινή Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώµατος και της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος) Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ιονύση Μοσχόπουλου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Κερκύρας (οδός Ευαγγέλου Ναπολέοντος 10) ια της υπ' αριθµ. πρωτ. 649/ Προσκλήσεως του κ. Προέδρου του Τµήµατος Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, οία µου διεβιβάσθη δια του ταχυδροµείου στις , οι εµφαινόµενοι στην επισυναπτόµενη στην ως άνω Πρόσκληση κατάσταση: α) µελών Εκλεκτορικού Σώµατος και β) µελών της Γενικής Συνέλευσης παρεκλήθησαν να προσέλθουν την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2005 (και ώρα 12.00) στην Κοινή Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως του Τµήµατος Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας και Εκλεκτορικού Σώµατος για την κρίση επί της αιτήσεως µονιµοποιήσεώς µου στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείµενο "Ιστορία του Νέου Ελληνικού Κράτους και των θεσµών του". Συνάµα, στην ως άνω Πρόσκληση µε το υπ' αριθµ. 648/ επεσυνάφθησαν τα "Εισηγητικά Σηµειώµατα" ήτοι το υπ' αριθµ. πρωτ. 260/ Εισηγητικό Σηµείωµα του κ. Άλκη Ρήγου, Αναπλ. Καθηγητή δια του οποίου προτείνεται η µονιµοποίησή µου στην βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή και το υπ' αριθ. πρωτ. 276/ Εισηγητικό Σηµείωµα των κ.κ. Π. Πιζάνια, Καθηγητή και Μ. Κολυβά-Καραλέκα, επίκουρου Καθηγήτριας, υπό των οποίων προτείνεται η µη µονιµοποίησή µου. Ασκών δε το εκ της παρ. 3 του Κεφ. Ε (που µετονοµάσθηκε σε "Κεφ. Γ" δυνάµει του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2188/1994) του άρθρου 6 του Ν.

2 2 2083/1992 δικαίωµά µου, υποβάλλω το παρόν Υπόµνηµα, δια του οποίου διατυπώνω τοποθετήσεις, αντιρρήσεις, επιφυλάξεις και αιτήµατα αναφορικώς µε τα δύο µνησθέντα Εισηγητικά Σηµειώµατα, που κατετέθησαν, αντί κοινής Εισηγητικής Εκθέσεως. 1.- Θέλω εν πρώτοις να επισηµάνω, ότι υπό τα δεδοµένα πραγµατικά περιστατικά η τυχόν πραγµατοποίηση της συγκληθείσης (δυνάµει της υπ' αριθµ. πρωτ. 649/ Προκλήσεως του κ. Αναπλ. Προέδρου του Τµήµατος) Κοινής Συνεδρίασης του συγκροτηθέντος Εκλεκτορικού Σώµατος και της Γενικής Συνελεύσεως του Τµήµατος προ συγκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως του Τµήµατος καλουµένης να αποφανθεί επί των αιτηµάτων που διαλαµβάνονται στο υπ' αριθµ. πρωτ. 258/ έγγραφό µου, θα αντέβαινε στις αρχές της χρηστής διοικήσεως. Συγκεκριµένως: ια του υπ' αριθµ. πρωτ. 258/ εγγράφου µου (βλ. σχετικό υπ αριθµ. 1), το οποίο υπέβαλα συναφώς προς τα υπ' αριθµούς πρωτ. 213/ και 257/ έγγραφά µου (δια των οποίων γνωστοποιούσα ότι ο κληρωθείς ως αναπληρωµατικός Εκλέκτωρ Καθηγητής κ. Κ. Τσουκαλάς είχε αποχωρήσει την 31ην Αυγούστου 2004 εκ της ενεργού υπηρεσίας) και το οποίο απευθύνεται προς την Γενική Συνέλευση του Τµήµατος δια του Προέδρου της έχον νοµικό χαρακτήρα Αιτήσεως θεραπείας δι' αναφοράς απευθυνοµένης στην εκδόσασα την βλαπτική δι' εµέ πράξη αρχή, διετύπωσα αντιρρήσεις και επιφυλάξεις µου αναφορικώς µε την κατά τα λοιπά συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώµατος που αποφασίσθηκε υπό της Γενικής Συνελεύσεως του Τµήµατος Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου στις και υπέβαλα εν τέλει τα εξής αιτήµατα (αντιγραφόµενα εδώ κατά λέξη): " Να επανεξετασθεί και αναθεωρηθεί συµφώνως προς τα προεκτεθέντα (και δη εν συνδυασµώ προς την αντικατάσταση του αποχωρήσαντος εκ της ενεργούς

3 3 υπηρεσίας Εκλέκτορος Καθηγητή κ. Κ. Τσουκαλά) η αποφασισθείσα την υπό της Γενικής Συνελεύσεως του Τµήµατος Αρχειονοµίας- Βιβλιοθηκονοµίας συγκρότηση του έχοντος να αποφανθεί επί της υπ' αριθµ. πρωτ. 619/ αιτήσεώς µου για µονιµοποίηση Εκλεκτορικού Σώµατος. Να προχωρήσει νοµοτύπως η προβλεποµένη εις τον νόµο περαιτέρω διαδικασία για την κρίση επί της υπ' αριθµ. πρωτ. 619/ αιτήσεώς µου για µονιµοποίηση. Να µου χορηγηθούν επί εξόδοις µου κεκυρωµένα αντίγραφα ή αποσπάσµατα των Πρακτικών των συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων του Τµήµατος, κατά τις οποίες ήθελον ληφθεί αποφάσεις επί των ως άνω αιτηµάτων µου." Την 9ην Μαρτίου 2005 διεξήχθη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, στην ηµερήσια διάταξη της οποίας περιελαµβάνετο και θέµα 3 "Αναµόρφωση Εκλεκτορικού Σώµατος". Το περιεχόµενο και τα αιτήµατα του ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 258/ εγγράφου µου προδήλως ενέπιπταν στο εν λόγω Θέµα 3 της ηµερησίας διατάξεως. Εξ άλλου, εάν τυχόν, καθ' υπόθεση ο κ. Πρόεδρος του Τµήµατος ήθελεν προσδώσει στον τίτλο του εν λόγω Θέµατος 3 περιεχόµενο στενώτερο (κατ' απόκλιση εκ του τίτλου του), και πάλιν είχε, επί τη βάσει των προβλεποµένων στον Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας (Ν. 2690/1999) προθεσµιών, χρονικήν δυνατότητα να εκδώσει νοµοτύπως συµπληρωµατικήν ηµερήσια διάταξη, προσθέτων ένα επί πλέον θέµα, το οποίο να καλύπτει το περιεχόµενο και τα αιτήµατα του ως άνω υπ' αριθµ. πρωτ. 258/ εγγράφου µου. Εθεώρησα εντεύθεν, ότι το περιεχόµενο και τα αιτήµατα του ως άνω υπ' αριθµ. πρωτ. 258/ εγγράφου µου επρόκειτο κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο να συζητηθούν κατά τη Συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου Και έσπευσα µάλιστα να ζητήσω εγγράφως Απόσπασµα πρακτικών της Συνεδριάσεως αυτής που να περιέχει τις σχετικές συζητήσεις και αποφάσεις.

4 4 Πλην, εις την Συνεδρίαση αυτή δεν ήχθη προς συζήτηση το ως άνω υπ' αριθµ. πρωτ. 258/ έγγραφό µου (και συνακόλουθα, βεβαίως, δεν ελήφθησαν και αποφάσεις επ' αυτού). Λαµβανοµένου εν τούτοις υπ' όψη, ότι το ως άνω υπ' αριθµ. πρωτ. 258/ έγγραφό µου εµπίπτει στην συνταγµατική έννοια της αναφοράς (δια της οποίας υλοποιείται το κατ' άρθρο 10 του Συντάγµατος θεµελιώδες δικαίωµά µου του αναφέρεσθαι στις αρχές) και δη εντάσσεται στην χρησιµοποιούµενη υπό του κοινού νοµοθέτη (άρθρο 24 Κώδικος ιοικητικής ιαδικασίας, άρθρο 46 παρ. 2 του Π.. 18/1989 ως ισχύει ) έννοια της "αιτήσεως θεραπείας", η επιτελέσασα την εις ην αφορούν τα διατυπωθέντα εις το ως άνω υπ' αριθµ. πρωτ. 258/ έγγραφο παράπονά µου ενέργεια αρχή ήτοι η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος ώφειλε να απαντήσει στο εν λόγω έγγραφο εντός 30 ηµερών. Παρά ταύτα, στις 7 Απριλίου 2005 συνεπληρώθη άπρακτο διάστηµα 30 ηµερών από της καταθέσεως του ως άνω υπ' αριθµ. πρωτ. 258/ εγγράφου µου, η δε συµπλήρωση του άπρακτου αυτού διαστήµατος λογίζεται κατά την έννοια του άρθρου 46 παρ. 2 του Π.. 18/1989 ως σιωπηρά απόρριψη της διαλαµβανοµένης στο εν λόγω έγγραφό µου Αιτήσεως θεραπείας ως προς την οποία απόρριψη (που τυγχάνει µη σύννοµη και δη αντισυνταγµατική) επιφυλάσσοµαι παντός νοµίµου δικαιώµατός µου. Επιπλέον διαµαρτυρόµενος για το γεγονός της µη συζητήσεως του υπ αριθµ. πρωτ. 258/ εγγράφου µου απηύθυνα στον πρόεδρο και τα µέλη της Γενικής Συνελεύσεως το υπ αριθµ. πρωτ. 422/ έγγραφό µου στο οποίο σηµειώνω ότι «παρεβιάσθη κατ αποτέλεσµα εµµέσως πλην σαφώς το κατοχυρωµένο δια του άρθρου 10 του Συντάγµατος θεµελιώδες δικαίωµά µου του αναφέρεσθαι (εγγράφως) στις αρχές» (βλ. σχετικό υπ αριθµ 2) Όλως επικουρικώς πάντως (για την τυχόν περίπτωση, όπου το αποφασισθέν την Εκλεκτορικό Σώµα ήθελεν κριθεί αρµοδίως ως συγκροτηθέν συννόµως) έσπευσα να διατυπώσω τις αντιρρήσεις µου εν σχέσει προς την διαδικασία

5 5 ορισµού και την αποφασισθείσα την συγκρότηση της Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής. Ως προς µεν τον ορισµό του Αναπλ. Καθηγητή κ. Άλκη Ρήγου ως µέλους της Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής ο οποίος, άλλως τε, απεφασίσθη οµοφώνως (βλ. σελ. 4 του Πρακτικού) δεν υφίσταται από µέρους µου αντίρρηση. Ως προς τον ορισµό όµως των δύο ετέρων µελών της Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής (υπ' αριθµούς 1 και 2) διατύπωσα εις το υπ' αριθµ. πρωτ. 423/ ουσιαστικές και διαδικαστικές αντιρρήσεις (βλ. σχετικό υπ αριθµ. 3). Οι αιτιάσεις, που διατυπώνονται εις τα παραπάνω έγγραφά µου δεν δύνανται κατά νόµον να αντιµετωπισθούν υπό του συνθέτου οργάνου που συνέρχεται στην συγκαλούµενη Κοινή Συνεδρίαση, δεδοµένου ότι για µεν την αντιµετώπιση των προβαλλοµένων εις το υπ' αριθµό πρωτ. 258/ έγγραφό µου αιτιάσεων (αναφορικώς µε την συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώµατος) αρµοδία να αποφανθεί είναι η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος, συγκαλουµένη προς τούτο υπό του κ. Προέδρου του Τµήµατος, και εν περιπτώσει παραλείψεως του τελευταίου, τη µερίµνη του κ.πρυτάνεως, για δε την αντιµετώπιση των προβαλλοµένων εις το υπ' αριθµ. πρωτ. 423/ έγγραφό µου αιτιάσεων (αναφορικώς µε την Συγκρότηση της Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής) αρµόδιο να αποφανθεί είναι το Εκλεκτορικό Σώµα οίον ήθελε ανασυγκροτηθεί καθ' α εξαιτούµαι, συγκαλούµενο προς τούτο υπό του κ. Προέδρου του Τµήµατος, και εν περιπτώσει παραλείψεως του τελευταίου, τη µερίµνη του κ.πρυτάνεως. Θέτω όµως τις παραπάνω αιτιάσεις υπ' όψη όλων των προσκληθέντων να µετάσχουν στην περί ης πρόκειται Κοινή Συνεδρίαση της προκειµένου να τις λάβουν υπ' όψη κατά τη συζήτηση σχετικού προκαταρκτικού αιτήµατός µου αναβολής της Κοινής Συνεδριάσεως, αποφασιστέας επί τω τέλει να συζητηθούν οι ως άνω αιτιάσεις µου εις την Γενική Συνέλευση και εις το Εκλεκτορικό Σώµα (οίον είναι ανασυγκροτητέο, καθ'α εξαιτούµαι) αντιστοίχως. ιότι, εάν δεν προηγηθεί τοιαύτη

6 6 συζήτηση των περί ων ο λόγος αιτιάσεων, η παράλειψη του κ. Προέδρου να τις φέρει προς συζήτηση, θα έχει ως αποτέλεσµα την άνευ συζητήσεως κατ' αποτέλεσµα εξουδετέρωση των εν λόγω αιτιάσεων, πράγµα το οποίο αντιβαίνει στις αρχές της χρηστής διοικήσεως και συνεπάγεται κακή συγκρότηση του συνθέτου οργάνου που συγκαλείται στην περί ης πρόκειται Κοινή Συνεδρίαση της Όλως επικουρικώς επάγοµαι ότι το συγκληθέν σε Κοινή Συνεδρίαση Εκλεκτορικό Σώµα πάσχει υφ' οιανδήποτε εκδοχήν εκ κακής συγκροτήσεως, κατά το µέτρο που µετά την διαπίστωση, ότι ο Καθηγητής κ. Κ. Τσουκαλάς, αποχωρήσας εκ της ενεργού υπηρεσίας την , αδυνατούσε κατά νόµον να ορισθεί ως Εκλέκτωρ στο συγκροτηθέν την υπό της Γ.Σ. του Τµήµατος Εκλεκτορικό Σώµα προς κρίση της Αιτήσεώς µου µονιµοποιήσεως, δεν εγένοντο οι αναγκαίες ενέργειες για την νοµότυπη αντικατάστασή του υπό ετέρου Μέλους.Ε.Π. (δυναµένου να έχει κατά νόµον την ιδιότητα του Εκλέκτορος). Πράγµατι, δια του άρθρου 13 παρ. 1 (τελευταία περίοδος) του Κώδικος ιοικητικής ιαδικασίας (Ν. 2690/1990) ορίζεται ότι "Για τη νόµιµη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισµός, µε πράξη, όλων των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) που προβλέπει ο νόµος." Πλην υπό του Προέδρου και της Γενικής Συνελεύσεως του Τµήµατος δεν ελήφθη µέριµνα για αντικατάσταση του Καθηγητή κ. Κ. Τσουκαλά. Και έτσι δεν εγένετο και νέα κλήρωση, εκ της οποίας και θα ήτο µάλιστα δυνατόν να προκύψει ετέρα σειρά προτεραιότητος των αναπληρωµατικών µελών. Συντρέχει, κατά συνέπεια, κακή συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώµατος, η οποία και χρήζει επανορθώσεως υπό του αρµοδίου οργάνου, ήτοι υπό της Γενικής Συνελεύσεως του Τµήµατος. 3.- Επιπροσθέτως επάγοµαι, ότι η συγκληθείσα (δυνάµει του υπ' αριθµ. πρωτ.

7 7 649/ Προσκλήσεως) σε Κοινή Συνεδρίαση Γενική Συνέλευση του Τµήµατος πάσχει επειδή καθώς προσφάτως επληροφορήθην δεν έχει ληφθεί ουσιαστική πρόνοια για συµµετοχή µέλους των Μεταπτυχιακών Σπουδαστών του Τµήµατος στη Γενική Συνέλευση. Αληθώς, κατ' άρθρο 13 παρ. 6 εδ. α του Ν. 2817/2000 (τροποποιήσαν την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1268/1982) " Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος (Γ.Σ. Τµήµατος) απαρτίζεται από το ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό, εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 50% και εκπροσώπους των µεταπτυχιακών φοιτητών ίσους προς το 15% του αριθµού των µελών του ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που είναι µέλη της Γενικής Συνέλευσης. Στη Γενική Συνέλευση µετέχουν εκπρόσωποι του Ε.Ε. Ι.Π. του Ε.Τ.Ε.Π. και των µη διδακτόρων Βοηθών, Επιστηµονικών Συνεργατών και Επιµελητών, εφόσον µέλη από τις αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού κατέχουν οργανικές θέσεις στο Τµήµα....". Κατά δε το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 1268/1982 ορίζεται ως γνωστόν ότι " Τα συλλογικά πανεπιστηµιακά όργανα συγκροτούνται και λειτουργούν νόµιµα, έστω και εάν δεν έχουν οριστεί οι προβλεπόµενοι στα άρθρα 8 έως 11 του νόµου αυτού εκπρόσωποι των εκτός του.ε.π. λοιπών κατηγοριών µελών των Α.Ε.Ι.". Η τελευταία αυτή διάταξη συµπληρώνεται πλέον κατά το νόηµά της δια του άρθρου 13 παρ. 1 (τελευταία περίοδος) του Κώδικος ιοικητικής ιαδικασίας (Ν. 2690/1999) που ορίζει ότι "... Αν ορισµένα µέλη εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους και τα µέλη αυτά δεν έχουν ακόµη εκλεγεί ή υποδειχθεί από τα αρµόδια όργανα, η συγκρότηση είναι νόµιµη αν έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξή τους και τα υπόλοιπα µέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία." Έτσι, η συµπερίληψη των "εκπροσώπων των µεταπτυχιακών φοιτητών του Τ.Α.Β." στους αποδέκτες της υπ' αριθµ. πρωτ. 649/ Προσκλήσεως δεν αρκεί για την τήρηση των οικείων διατάξεων του νόµου, αφ' ης δεν βεβαιώνεται ούτε προκύπτει, εκ των τηρουµένων εις το Τµήµα στοιχείων, ότι και εν αρχή του τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους όπως κατά πληροφορίες µου εγένετο και πέρυσι συνεκλήθησαν οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του Τ.Α.Β. προκειµένου να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους.

8 8 Κατά συνέπεια η µόνη οδός για σύννοµη διεξαγωγή Κοινής Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώµατος και της Γενικής Συνελεύσεως του Τµήµατος είναι η επιτέλεση προσκλήσεως προς τους µεταπτυχιακούς φοιτητές Τ.Α.Β., προκειµένου να εκλέξουν εκπροσώπους τους και συνακόλουθα η µαταίωση της συγκληθείσης δυνάµει της υπ' αριθµ. πρωτ. 649/ Προσκλήσεως Κοινής Συνεδρίασης. 4.- Σ' αµφότερα τα κατατεθέντα Εισηγητικά Σηµειώµατα επισυνάπτεται "Πρακτικό Συνάντησης Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής από 4 Μαρτίου 2005, του οποίου η τελευταία παράγραφο έχει, κατά λέξη, ως εξής: "Μετά από τη διατύπωση διαφορετικών γνωµών και τη διαπίστωση µη ύπαρξης συµφωνίας και ως εκ τούτου αδυναµίας κατάρτισης κοινής έκθεσης, αποφασίσαµε να προχωρήσουµε στη σύνταξη χωριστών εισηγητικών σηµειωµάτων". Σχετικώς θα ήθελα ωστόσο να επισηµάνω: i) ότι η "διατύπωση διαφορετικών γνωµών" και η "διαπίστωση µη υπάρξεως συµφωνίας" δεν συνιστούν από µόνες τους αποχρώντα λόγον για µη σύνταξη κοινής Εισηγητικής Εκθέσεως των τριών Μελών της Εισηγητικής Επιτροπής έστω και καταληγούσης σε µη οµόφωνη πρόταση, ii) πολύ περισσότερο µάλιστα που δεν προηγήθησαν επανειληµµένες συνεδριάσεις των µελών της Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής προς ανάλυση του εν γένει έργου του υποψηφίου, κατά τις οποίες και να επεχειρήθη προσπάθειας συντάξεως κοινής Εισηγητικής Εκθέσεως. Κατά συνέπειαν, επάγοµαι κυρίως ότι, τα κατατεθέντα µε αριθµ. πρωτ. 260/ και 276/ Εισηγητικά Σηµειώµατα δεν δύνανται κατά νόµον να θεωρηθούν και να αντιµετωπισθούν ως Εισηγητική Έκθεση εν τη εννοία του άρθρου 6 Κεφ. Ε (που µετονοµάσθηκε σε "Κεφ. Γ" δυνάµει του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2188/1994) του Ν. 2083/1992. Όλως επικουρικώς επάγοµαι πάντως ότι, και εάν ακόµη ήθελον θεωρηθεί ως συνιστώντα Εισηγητική Έκθεση υπό την ρηθείσα έννοια, το εξ αυτών υπ' αριθµ. πρωτ.

9 9 276/ το οποίο και προτείνει τη µη µονιµοποίησή µου στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή βαρύνεται µε σοβαρά νοµικά ελαττώµατα που αναλύονται κατωτέρω υπό Εις το υποβληθέν µε αριθ. πρωτ. 276/ Εισηγητικό Σηµείωµα (αντίγραφο του οποίου µου διεβιβάσθη το πρώτον δια του υπ' αριθµ. πρωτ. 648/ εγγράφου του κ. Αναπλ. Προέδρου), χρησιµοποιείται, εν πρώτοις, εννοιολογία η οποία αποκλίνει εξ εκείνης του νόµου και οδηγεί εντεύθεν σε πεπλανηµένα συµπεράσµατα. Συγκεκριµένως: Εις την σελ. 2 και δη υπό τον τίτλον "Εκπαιδευτικό έργο και συναφή ευρωπαϊκά προγράµµατα" εκτίθενται τα ακόλουθα: " Το εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου, για το οποίο θα πρέπει να αποφανθούν οι φοιτητές, καλύπτει έξι µαθήµατα προπτυχιακά και ένα σεµινάριο µεταπτυχιακό. Για τα µαθήµατα και το σεµινάριο έχει υποβάλει µε τον "Συµπληρωµατικό Φάκελλο" την "Ύλη διδαχθέντων µαθηµάτων, ". Έχει εποπτεύσει δεκαπέντε πτυχιακές εργασίες, και είναι επόπτης καθηγητής στην υποψήφια διδάκτορα κα Γεωργία Προκοπιάδου µε την οποία έχουν δηµοσιεύσει πολλά από τα κείµενα που παρουσιάζει στον φάκελό του ο υποψήφιος. Είναι υπεύθυνος του προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ µε θέµα "Πρακτική άσκηση φοιτητών". Παράλληλα, συνέχισε την διαχείριση ενός ακόµη ευρωπαϊκού προγράµµατος (Tempus-Phare), και υπήρξε συντονιστής δύο από τις πολλές δράσεις τις οποίες περιλαµβάνει το ευρωπαϊκό πρόγραµµα e-content (την δράση PSInet Preparatory Action και την δράση epsinet Accompanying Measure). εν είχε φυσικά τον ρόλο του Εθνικού συντονιστή, όπως αναφέρει στο βιογραφικό του (σελ. 12) αλλά την ανάθεση σύνταξης κάποιας αναφοράς όπως γίνεται σε αυτά τα προγράµµατα. (Ο εθνικός συντονιστής του εν λόγω προγράµµατος στην Ελλάδα ήταν εξαρχής και παραµένει το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης). Συνοψίζοντας, εκτός των µαθηµάτων στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος στο οποίο υπηρετεί και τα οποία κάθε µέλος ΕΠ διδάσκει υποχρεωτικά και σύµφωνα µε τον Νόµο, ο υποψήφιος έχει ασχοληθεί κατά κύριο λόγο µε διάφορα χρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά εκ των οποίων το ένα αφορούσε την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τµήµατός του.". Πλην οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν τα ακόλουθα: Το άρθρο 1 παρ. 3 εδ. δ τυ Ν. 2517/1997 ορίζει ότι "Η κρίση για µονιµοποίηση βασίζεται κυρίως στο συνολικό διδακτικό και ερευνητικό έργο των κρινοµένων, λαµβανοµένου υπόψη και του διοικητικού τους έργου".

10 10 Το άρθρο 6 Κεφ. Ε (που µετονοµάσθηκε σε "Κεφ. Γ" δυνάµει του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2188/1994) παρ. 2 του Ν. 2083/1992 ορίζει ότι " Η εισηγητική επιτροπή µέσα σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από τον ορισµό της υποβάλλει στη Γ.Σ. Τµήµατος ειδικά αιτιολογηµένη έκθεση που περιλαµβάνει: i) αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου και της προσωπικότητας των υποψηφίων και κρίση για την προσφορά τους στην πρόοδο της επιστήµης, ii) γνώµη για το βαθµό ανταπόκρισης των υποψηφίων στα απαιτούµενα νόµιµα προσόντα,...". Το άρθρο 15 παρ. 5 εδ. α του Νόµου 1268/1982 ορίζει ότι " Η διδακτική ικανότητα των µελών του.ε.π. αξιολογείται κάθε εξάµηνο από τους φοιτητές των τάξεων στις οποίες διδάσκουν". Το άρθρο 6 Κεφ. ΣΤ (που µετονοµάσθηκε σε "Κεφ. " δυνάµει του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2188/1994) παρ. 5 του Ν. 2083/1992 ορίζει ότι "... Στην αρχή της συνεδρίασης εκπρόσωπος των φοιτητών, µέλος της Γ.Σ. του Τµήµατος αναλύει τα πορίσµατα αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων. Μετά από σχετική συζήτηση, στο τέλος της οποίας εκπρόσωπος των φοιτητών µπορεί να υποµνήσει στους εκλέκτορες την αξιολόγηση του διδακτικού έργου των υποψηφίων, γίνεται ψηφοφορία για την εκλογή ή την εξέλιξη. Οι εκλέκτορες αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους... ". Τέλος, το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2530/1997 ορίζει ότι " Τα µέλη.ε.π. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό - επιστηµονικό και διοικητικό έργο. α. Το διδακτικό έργο περιλαµβάνει κυρίως: ιδασκαλία προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων. Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων και κλινικών, εργαστηριακών ή κλινικών ασκήσεων και εργασιών. Συµµετοχή σε φροντιστηριακά µαθήµατα και σεµινάρια. Συγγραφή διδακτικών βοηθηµάτων. Συνεργασία µε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές. ιεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία. β. Το ερευνητικό - επιστηµονικό έργο περιλαµβάνει κυρίως: Βασική ή εφαρµοσµένη έρευνα. Καθοδήγηση διπλωµατικών εργασιών, µεταπτυχιακών διπλωµάτων ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών. Συµµετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεµινάρια. γ. Το διοικητικό έργο περιλαµβάνει κυρίως: Συµµετοχή στα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. (Γ.Σ. Τοµέα, Γ.Σ. Τµήµατος,.Σ. Τµήµατος, Σύγκλητος). Κατοχή θέσης ιευθυντή Τοµέα, Προέδρου Τµήµατος, Κοσµήτορα Σχολής,

11 11 Αντιπρύτανη, Πρύτανη. Συµµετοχή σε εκλεκτορικά σώµατα και εισηγητικές επιτροπές". Εκ της συγκρίσεως του κειµένου των ως άνω διατάξεων προς το αµέσως προηγουµένως παρατεθέν απόσπασµα εκ του υπ' αριθ. πρωτ. 276/ Εισηγητικού Σηµειώµατος προκύπτουν τα εξής: i) Εις τις ως άνω διατάξεις, που άπτονται των προϋποθέσεων της µονιµοποιήσεως Επίκουρου Καθηγητή, δεν γίνεται λόγος περί "εκπαιδευτικού έργου" αλλά περί "διδακτικού έργου" ενώ του όρου "εκπαιδευτικό έργο" γίνεται π.χ. χρήση εις το άρθρο 17 παρ. 3 εδ. α του Ν. 1268/1982 (όπου το "εκπαιδευτικό έργο" παρίσταται ως γένος, είδος του οποίου συνιστά το "ερευνητικό έργο"). ii) Το διδακτικό έργο, όπως και κάθε άλλο έργο του υποψηφίου αξιολογείται υπό της Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής και του Εκλεκτορικού Σώµατος, όχι δε υπό των φοιτητών, οι οποίοι και αρκούνται απλώς σε αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητος του διδάσκοντος. iii) Η καθοδήγηση πτυχιακών εργασιών και η επίβλεψη διδακτορικών διατριβών δεν εµπίπτει στο διδακτικό αλλ' εις το ερευνητικό - επιστηµονικό έργο. Κατά συνέπεια οι συντάξαντες το υπ' αριθµ. πρωτ. 276/ Εισηγητικό Σηµείωµα απέχουν κατ' αποτέλεσµα εκ της αξιολογήσεως του συγκεκριµένου διδακτικού µου έργου, κατά παράβαση υποχρεώσεως που τάσσεται υπό του νοµοθέτη στα συντάσσοντα Εισηγητική Έκθεση µέλη της Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής. Υπολαµβάνοντες δε ότι η καθοδήγηση των πτυχιακών εργασιών και η επίβλεψη των διδακτορικών διατριβών εµπίπτουν στο διδακτικό έργο οδηγούνται κατ' αποτέλεσµα σε πληµµελή συµπεράσµατα. 6.- Περαιτέρω, το υποβληθέν µε αριθ. πρωτ. 276/ Εισηγητικό Σηµείωµα (αντίγραφο του οποίου µου διεβιβάσθη το πρώτον δια του υπ' αριθµ. πρωτ. 648/ εγγράφου του κ. Αναπλ. Προέδρου), διαλαµβάνει ουσιώδεις για το έργο µου κρίσεις που ερείδονται επί κριτηρίων τα οποία αποκλίνουν εις εκείνων που

12 12 τάσσονται υπό του νοµοθέτη. Συγκεκριµένως: Εις την σελ. 1/2 του Εισηγητικού Σηµειώµατος δηλώνεται ότι: "... Το εισηγητικό σηµείωµα αξιολογεί το εκπαιδευτικό και επιστηµονικό έργο του υποψηφίου από την τελευταία εκλογή του έως σήµερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας υπεβλήθησαν µε τα έγγραφα αρ. πρωτ. 3/ και (διαβίβαση του υποβληθέντος "Συµπληρωµατικού Φακέλου") της Γραµµατείας του Τµήµατος Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου". Πλην οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν τα ακόλουθα: Το άρθρο 1 παρ. 3 εδ. δ του Ν. 2517/1997 ορίζει ότι "Η κρίση για µονιµοποίηση βασίζεται κυρίως στο συνολικό διδακτικό και ερευνητικό έργο των κρινοµένων, λαµβανοµένου υπόψη και του διοικητικού τους έργου". Το άρθρο 6 Κεφ. Ε (που µετονοµάσθηκε σε "Κεφ. Γ" δυνάµει του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2188/1994) παρ. 2 του Ν. 2083/1992 ορίζει ότι " Η εισηγητική επιτροπή µέσα σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από τον ορισµό της υποβάλλει στη Γ.Σ. Τµήµατος ειδικά αιτιολογηµένη έκθεση που περιλαµβάνει: i) αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου και της προσωπικότητας των υποψηφίων και κρίση για την προσφορά τους στην πρόοδο της επιστήµης, ii) γνώµη για το βαθµό ανταπόκρισης των υποψηφίων στα απαιτούµενα νόµιµα προσόντα,...". Το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2530/1997 ορίζει ότι " Τα µέλη.ε.π. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό - επιστηµονικό και διοικητικό έργο. α. Το διδακτικό έργο περιλαµβάνει κυρίως: ιδασκαλία προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων. Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων και κλινικών, εργαστηριακών ή κλινικών ασκήσεων και εργασιών. Συµµετοχή σε φροντιστηριακά µαθήµατα και σεµινάρια. Συγγραφή διδακτικών βοηθηµάτων. Συνεργασία µε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές. ιεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία. β. Το ερευνητικό - επιστηµονικό έργο περιλαµβάνει κυρίως: Βασική ή εφαρµοσµένη έρευνα. Καθοδήγηση διπλωµατικών εργασιών, µεταπτυχιακών διπλωµάτων ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών. Συµµετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεµινάρια. γ. Το διοικητικό έργο περιλαµβάνει κυρίως:

13 13 Συµµετοχή στα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. (Γ.Σ. Τοµέα, Γ.Σ. Τµήµατος,.Σ. Τµήµατος, Σύγκλητος). Κατοχή θέσης ιευθυντή Τοµέα, Προέδρου Τµήµατος, Κοσµήτορα Σχολής, Αντιπρύτανη, Πρύτανη. Συµµετοχή σε εκλεκτορικά σώµατα και εισηγητικές επιτροπές". Εξ άλλου το άρθρο 14 παρ. 5α (οίον τροποποιήθηκε δια του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2517/1997) του Ν. 1268/1982 ορίζει ότι "Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή µελών.ε.π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινοµένων, στη συνολική τους επιστηµονική και ερευνητική δραστηριότητα, µε έµφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό µέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεσθεί τα τελευταία πέντε έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή." Εκ της συγκρίσεως του κειµένου των ως άνω διατάξεων προς το αµέσως προηγουµένως παρατεθέν απόσπασµα εκ του υπ' αριθ. πρωτ. 276/ Εισηγητικού Σηµειώµατος προκύπτουν τα εξής: i) Το υπ' αριθµ. πρωτ. 276/ Εισηγητικό Σηµείωµα δεν υπεισέρχεται παντάπασιν στο διοικητικό µου έργο (συµµετοχή σε Εκλεκτορικά Σώµατα και σε Επιτροπές του Τµήµατος), το οποίο και ήταν γνωστό στην 2η υπογράφουσα το Εισηγητικό Σηµείωµα (καθ' ό,τι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τµήµατος). ii) Το υπ' αριθµ. πρωτ. 276/ Εισηγητικό Σηµείωµα δεν αναλύει και δεν αξιολογεί το συνολικό διδακτικό και ερευνητικό έργο µου αλλά µόνον εκείνο από της εκλογής µου στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µέχρι σήµερα, παρ' όλο που στο Βιογραφικό µου Σηµείωµα είχα θέσει υπ' όψη των κ.κ. Εκλεκτόρων όλα τα αφορώντα στο συνολικό διδακτικό και ερευνητικό έργο µου στοιχεία. iii) Το υπ' αριθµ. πρωτ. 276/ Εισηγητικό Σηµείωµα υπεισέρχεται σε ανάλυση και αξιολόγηση του συγγραφικού µου έργου, πλην και πάλιν όχι του συνολικού αλλά µόνον εκείνου από της εκλογής µου στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µέχρι σήµερα, παρ' όλο έχω υποβάλει αντίτυπα όλων εν γένει των επιστηµονικών δηµοσιευµάτων µου (τα οποία και έχω αναλύσει εκτενώς στο Υπόµνηµά µου), µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να συναχθεί αιτιολογηµένη συνολική εικόνα του συγγραφικού µου έργου.

14 14 Κατά συνέπεια η συναγόµενη τελική συµπερασµατική κρίση του υπ' αριθ. πρωτ. 648/ Εισηγητικού Σηµειώµατος ελέγχεται εντεύθεν πρωτίστως ως νόµω αβάσιµη και δη και ως διατυπωθείσα κατά παράβαση υποχρεώσεως που τάσσεται υπό του νοµοθέτη στα συντάσσοντα την Εισηγητική Έκθεση µέλη της Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής. Κατά το µέτρο αυτό εξ άλλου οι κρίσεις περί δήθεν "καθοδικής πορείας" του επιστηµονικού µου έργου πάσχουν πρωτίστως κατά τη νόµιµη βάση τους, πέραν του ότι καθώς εκτίθενται κατωτέρω υπό 7 ελέγχονται και ως νόµω είτε ουσία αβάσιµες. 7.- Αλλά και κατά την ανάλυση και αξιολόγηση των επί µέρους πτυχών του µέρους εκείνου του εν γένει έργου µου, το οποίο κατ' ακολουθίαν του επισηµανθέντος ανωτέρω υπό 6 αυθαιρέτου περιορισµού εξετάζουν, τα συντάξαντα το υπ' αριθµ. πρωτ. 276/ Εισηγητικό Σηµείωµα µέλη της Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής διετύπωσαν κρίσεις, οι οποίες καθώς επάγοµαι ελέγχονται ως νόµω είτε ως ουσία αβάσιµες. Α. Συχνάκις χρησιµοποιούνται έννοιες ξένες προς εκείνες του νοµοθέτη όπως "βιβλιαράκι", "συµπαθητικές σκέψεις", "επιστηµονική ανάλυση" [ως έννοια µη συµβατή µε την έννοια της εµπειρίας, στην οποία οδηγεί η θήτευση π.χ. στον δηµόσιο τοµέα] για να υποβαθµιστεί τελικώς κατ' αποτέλεσµα στο εισαγωγικό σηµείωµα στο βιβλίο του Stockberger (που αναλύεται εις την σελ. 6 του Εισηγητικού Σηµειώµατος). Β. Ολόκληρο φάσµα δραστηριοτήτων µου διαγράφεται συλλήβδην µε συνοπτικές µείζονες προτάσεις που "θεσµοθετούνται" υπό των συνταξάντων το υπ' αριθµ. 276/ Εισηγητικό Σηµείωµα Μελών της Τριµελούς Επιτροπής χωρίς να υπάρχουν στο νόµο. Έτσι ενώ ως ερευνητικό επιστηµονικό έργο ορίζεται εις τον νόµο "κυρίως" και η "συµµετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεµινάρια", εις την σελ. 3 του Εισηγητικού Σηµειώµατος κρίνεται συλλήβδην (άνευ διαφοροποιήσεως είτε

15 15 εξειδικεύσεως) ότι: "Αυτού του είδους οι ηµερίδες ή διηµερίδες που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια χρηµατοδοτούµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων δεν έχουν ούτως ή άλλως επιστηµονικό χαρακτήρα. Απλώς, αυτές οι εκδηλώσεις έχουν µάλλον διοικητικό και διαχειριστικό χαρακτήρα και η λειτουργία τους είναι να νοµιµοποιείται η χρηµατοδότηση των φορέων. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και µε την ηµερίδα την οποία οργάνωσε το 2003 και αφορούσε την πληροφορία του ηµόσιο τοµέα (βλ. υπόµνηµα σελ. 9) καθώς και µε τις παρουσιάσεις αναφορών το 2001 και το 2004 (βλ. υπόµνηµα σελ. 13). Και αυτές, όπως και ο ίδιος σηµειώνει, είναι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος epsinet". Γ. Κατά την ανάλυση των επιµέρους δηµοσιευµάτων µου διαπιστώνονται πλείστες πληµµελώς αιτιολογηµένες δυσµενείς κρίσεις οι οποίες και ελέγχονται ως ουσία αβάσιµες. Τις τοιαύτες κρίσεις επισηµαίνω εν τοις εποµένοις, ακολουθών χάριν ευχεράνσεως της αναγνώσεως του παρόντος Υποµνήµατος την διάρθρωση του υπ' αριθµ. πρωτ. 276/ Εισηγητικού Σηµειώµατος (ως προς οποίο διατηρώ πάντως ακέραιες όλες τις διατυπωθείσες ανωτέρω αντιρρήσεις είτε επιφυλάξεις µου). α. Ενότητα «εκπαιδευτικό έργο και συναφή ευρωπαϊκά προγράµµατα» i. Στην ενότητα αυτή αναφέρεται ανακριβώς το διδακτικό µου έργο ως µία τυπική υποχρέωση που έχει κάθε µέλος ΕΠ, χωρίς να αξιολογείται το γεγονός ότι διδάσκω περισσότερα µαθήµατα από την τυπική υποχρέωση που ορίζει ο νόµος. Αυτό προκύπτει από την παρακάτω διατύπωση των συντακτών του Εισηγητικού Σηµειώµατος : «Συνοψίζοντας, εκτός των µαθηµάτων στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος στο οποίο υπηρετεί και τα οποία κάθε µέλος ΕΠ διδάσκει υποχρεωτικά και σύµφωνα µε το Νόµο...» ii. Αναφορικά µε το πρόγραµµα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών απλώς σηµειώνεται ότι: «Είναι υπεύθυνος του προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ µε θέµα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» χωρίς να επιχειρείται κανενός είδους αποτίµηση. Ωστόσο το παραπάνω πρόγραµµα

16 16 δεν είναι απλώς ένα από τα προγράµµατα ΕΠΕΑΕΚ που υλοποιούνται από το Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα το οποίο έχει άµεση συµβολή στην εκπαιδευτική διαδικασία του Τµήµατος Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας, αφού η συµµετοχή των φοιτητών σε αυτό είναι υποχρεωτική, έχει δηλαδή ενταχθεί στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος, η δε υλοποίηση του εκ µέρους των φοιτητών αποτελεί προϋπόθεση για την λήψη πτυχίου. iii. Αποσιωπάται το γεγονός ότι υπήρξα «επιστηµονικός υπεύθυνος» και όχι απλώς «υπεύθυνος» όπως αναφέρεται του προγράµµατος Πρακτική Άσκηση Φοιτητών επί οκτώ (8) έτη από την έναρξη της λειτουργίας του, το 1997, έως το τέλος του 2004 και ότι κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, είχα την επιστηµονική ευθύνη υλοποίησης του έργου (κανονισµός πρακτικής Άσκησης, µητρώο φορέων, αξιολόγηση φορέων και φοιτητών, ερωτηµατολόγια, οδηγίες κλπ). Τα παραπάνω περιλαµβάνονται λεπτοµερώς στο βιβλίο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών, Οργάνωση- Εφαρµογή - Προοπτικές », του οποίου υπήρξα συν-συγγραφέας (σε συνεργασία µε την κα. Κυριάκη Μάνεση). Το βιβλίο αυτό, το οποίο εκδόθηκε το 1999 και περιλαµβάνεται στον φάκελο υποψηφιότητάς µου δεν έχει τύχει ουδεµίας αναφοράς εκ µέρους των συντακτών του Εισηγητικού Σηµειώµατος. Σηµειώνω ότι το βιβλίο περιλαµβάνει εκτός από χρήσιµο υλικό σχετικό µε την οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης (ερωτηµατολόγια, κανονισµός, οδηγίες κλπ) και µελέτη αξιολόγησης από το πρώτο έτος εφαρµογής του θεσµού. Η συµβολή µου στην εκπαιδευτική διαδικασία µέσω του προγράµµατος της Πρακτικής Άσκησης είχε ως αποτέλεσµα την παραγωγή συγκεκριµένου έργου (τρίµηνη άσκηση 557 φοιτητών, εκπόνηση µελετών αξιολόγησης που είναι ανηρτηµένες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου δηµιουργία µητρώου φορέων κλπ). Τα παραπάνω αναφέρονται εκτενώς στο βιογραφικό µου σηµείωµα, ωστόσο αποσιωπώνται από τους συντάκτες του Σηµειώµατος.

17 17 iv. Αποσιωπάται η συµβολή στην εκπαιδευτική διαδικασία της βάσης δεδοµένων «οιάκι - Εφηµερίδα της Κυβέρνησης » (http://jasmin.ekt.gr), της οποίας είµαι ο δηµιουργός. Όπως προκύπτει από τον συµπληρωµατικό φάκελο υποψηφιότητας η αξιοποίηση της βάσης δεδοµένων «οιάκι Εφηµερίδα της Κυβέρνησης » είχε ως αποτέλεσµα τη συγγραφή πλέον των 120 εργασιών έτους και αρκετών πτυχιακών εργασιών και την καθιέρωση µιας µεθοδολογίας συγγραφής εργασιών διοικητικής ιστορίας σε συνδυασµό µε µεθόδους της πληροφοριακής επιστήµης. v. Σχετικά µε την συµµετοχή µου στα κοινοτικά προγράµµατα PSInet και EPSInet αναφέρονται τα εξής: «υπήρξε συντονιστής δύο από τις πολλές δράσεις τις οποίες περιλαµβάνει το ευρωπαϊκό πρόγραµµα e-content (την δράση PSInet Preparatory Action και την δράση epsinet Accompanying Measure). εν είχε φυσικά το ρόλο του Εθνικού Συντονιστή όπως αναφέρει στο βιογραφικό του (σελ. 12) αλλά την ανάθεση σύνταξης κάποιας αναφοράς όπως γίνεται σε αυτά τα προγράµµατα (ο εθνικός συντονιστής του εν λόγω προγράµµατος στην Ελλάδα ήταν εξαρχής και παραµένει το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης)» Εδώ πρέπει να διευκρινιστούν τα εξής: Τo PSInet Preparatory Action και το epsinet Accompanying Measure δεν συνιστούν δράσεις αλλά έργα (projects), τα οποία χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα e-content. Στα έργα αυτά συµµετέχω µε συγκεκριµένα καθήκοντα, ως συντονιστής της Ελλάδας και τα οποία µπορεί κανείς να τα πληροφορηθεί από την ιστοσελίδα του epsinet (βλ. Όσον αφορά στο Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης αυτό θεωρείται Εθνικό Σηµείο Επαφής (National Contact Point) για το συνολικό πρόγραµµα e- Content παρέχοντας

18 18 πρακτική πληροφόρηση, υποστήριξη και εκπαίδευση σε κάθε ενδιαφερόµενο να συµµετάσχει σε αυτό. Πρόκειται δηλαδή για δύο εντελώς διαφορετικά πράγµατα, για δύο εντελώς διαφορετικούς ρόλους. Η ανακρίβεια αυτή µπορεί ενδεχοµένως να εξηγηθεί από την παντελή έλλειψη εµπειρίας των συντακτών του Εισηγητικού Σηµειώµατος σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και τις σχετικές Κοινοτικές διαδικασίες διαχείρισης. vi. Αποσιωπάται πλήρως ο ρόλος µου ως εθνικού συντονιστή του προγράµµατος EPSInet, και συγκεκριµένα το γεγονός ότι διοργάνωσα την πρώτη και µοναδική έως σήµερα εκδήλωση στην Ελλάδα για την κοινοτική Οδηγία που αφορά στην περαιτέρω χρήση της Πληροφορίας του ηµόσιου Τοµέα (Βλ. Βιογραφικό Σηµείωµα, πρόγραµµα Ηµερίδας που περιλαµβάνει ο φάκελος υποψηφιότητάς µου και ιστοσελίδα µε το υλικό της Ηµερίδας που αναφέρεται στο Βιογραφικό µου Σηµείωµα (http://www.ionio.gr/tab/index.html ). vii. Αναφέρονται τα εξής όσον αφορά το πρόγραµµα Tempus Phare του οποίου υπήρξα επιστηµονικός υπεύθυνος : «συνέχισε την διαχείριση ενός ακόµη ευρωπαϊκού προγράµµατος (Tempus-Phare) Με τον τρόπο αυτό υποβαθµίζεται πλήρως ο ρόλος και η προσφορά µου στο πλαίσιο του παραπάνω προγράµµατος. Στην πραγµατικότητα δεν υπήρξα «διαχειριστής» αλλά «επιστηµονικός υπεύθυνος» του προγράµµατος, το οποίο λειτούργησε από το 1999 έως το 2002 µε στόχο την διοικητική και τεχνολογική ανασυγκρότηση των ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών της Αλβανίας. Η διάκριση ανάµεσα στο ρόλο του ακαδηµαϊκού υπεύθυνου (τον οποίο είχα εγώ), του διοικητικού υπευθύνου (τον οποίο είχε η Κα Χριστοφοράτου) και της οικονοµικής

19 19 διαχείρισης (την οποία ασκούσε η Επιτροπή Ερευνών) ορίζεται σαφώς από το Συµβόλαιο του Προγράµµατος και τα συναφή Παραρτήµατα του Συµβολαίου, αντίγραφα των οποίων βρίσκονται στην Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου. Οι δραστηριότητες του έργου περιγράφονται στην σχετική ιστοσελίδα του Ιονίου Πανεπιστηµίου (http://www.ionio.gr/~albanet/), (την οποία αν και αναφέρω στο βιογραφικό µου σηµείωµα, φαίνεται να αγνοούν οι συντάκτες του Σηµειώµατος) και αφορούν στην αυτοµατοποίηση τεσσάρων ακαδηµαϊκών βιβλιοθηκών της Αλβανίας στα Τίρανα, το Αργυρόκαστρο και το Ελµπασάν, στην εκπόνηση µελετών, στην εκπαίδευση βιβλιοθηκονόµων και στην πραγµατοποίηση εκδόσεων. viii. Πρέπει να τονιστεί ότι το έργο εγκρίθηκε σε ανοικτό πανευρωπαϊκό διαγωνισµό υψηλής ανταγωνιστικότητας. Η έγκριση ενός έργου τέτοιας κλίµακας δεν µπορεί παρά να συµβάλλει στην αναβάθµιση της εικόνας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, αφού το αναδείκνυε σε πάροχο συµβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνογνωσίας στο χώρο των Βαλκανίων, ενισχύοντας τη Ευρωπαϊκή συνεργασία µε άλλα ΑΕΙ. Ένα από τα αποτελέσµατα του έργου, το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, ήταν η εισαγωγή του βιβλιοθηκονοµικού λογισµικού ΑΒΕΚΤ του Εθνικού Κέντρου Τεκµηρίωσης στις παραπάνω τέσσερις ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες. Αξιοσηµείωτο είναι ότι το παραπάνω έργο καθώς και τα αντίστοιχα έργα Tempus Tacis Pre-JEP «Νοµικά για Μουσειολόγους» (του οποίου υπήρξα επίσης επιστηµονικός υπεύθυνος) και Tempus Tacis - JEP ( ηµιουργία Προγράµµατος Νοµικών Σπουδών για Μουσειολόγους στο Πανεπιστήµιο Ανθρωπιστικών Επιστηµών της Μόσχας) αποτέλεσαν µαζί µε τα προγράµµατα Erasmus και Interreg τις µόνες διεθνείς συνεργασίες του Τµήµατός µας σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του µέχρι σήµερα.

20 20 Οι συντάκτες του Σηµειώµατος ούτε συµµετείχαν στα Προγράµµατα αυτά, ούτε από όσο γνωρίζω σε άλλα Ευρωπαϊκά Προγράµµατα του Ιονίου Πανεπιστηµίου που έχει προκηρύξει άµεσα η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά συνέπεια, στερούνται εµπειρίας και expertise για να τα κρίνουν. Επιπλέον οι συντάκτες του Σηµειώµατος αποφεύγουν να αναφερθούν στο γεγονός ότι αφού το έργο έχει ολοκληρωθεί (βλ. Βιογραφικό Σηµείωµα) έχει προηγηθεί θετική αποτίµησή του από τα αρµόδια όργανα της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία είναι αρµόδια κατά σύµβαση για τον έλεγχο φυσικού αντικειµένου (monitoring) και την τελική έγκριση του έργου. ix. Επίσης πρέπει να σηµειωθεί ότι η παραπάνω ενότητα, αν και έχει τίτλο «και συναφή ερευνητικά προγράµµατα», δεν αναλύει την συνολική δράση µου στον τοµέα αυτό, αποσιωπώντας τη συµµετοχή µου σε αρκετά από αυτά (βλ. Βιογραφικό Σηµείωµα σελ ). Συγκεκριµένα υπήρξα επιστηµονικός υπεύθυνος του προγράµµατος Tempus-Tacis Pre JEP «Νοµικά για Μουσειολόγους» (1997), επιστηµονικός υπεύθυνος του προγράµµατος «Αποτίµηση εκπαιδευτικού έργου και παρεχόµενων υπηρεσιών του Τµήµατος Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας (ΕΠΕΑΕΚ) (1999), επιστηµονικός συνεργάτης του προγράµµατος «Γραφεία ιασύνδεσης Οριζόντια ράση» ( ) και επιστηµονικός συνεργάτης του προγράµµατος «Γραφείο ιασύνδεσης Ιονίου Πανεπιστηµίου» (1999). Τίποτε από τα παραπάνω δεν αναφέρεται από τους συντάκτες του Σηµειώµατος. Παράλληλα επιχειρείται η υποβάθµιση του ρόλου µου και της σηµασίας που έχει η υλοποίηση παρόµοιων προγραµµάτων για την διεθνή εικόνα του Πανεπιστηµίου. Τα προγράµµατα αυτά είχαν είτε εκπαιδευτικό χαρακτήρα (Πρακτική Άσκηση, Αποτίµηση εκπαιδευτικού έργου και παρεχόµενων υπηρεσιών) είτε χαρακτήρα µεταφοράς τεχνογνωσίας µε παράλληλη ενίσχυση των διεθνών συνεργασιών (Tempus-Phare), είτε ανάπτυξης καινοτοµικών προγραµµάτων σπουδών (Tempus-

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.

Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ. Πρόταση ρύθμισης στον υπό σύνταξη Οργανισμό του Πολυτεχνείου Κρήτης για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) ΣΣ: Προτείνουμε να περιληφθούν στον υπό σύνταξη Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος

2. Σκοπός και οµή του ιδακτορικού Προγράµµατος Οδηγός ιδακτορικών Σπουδών Στο Τµήµα λειτουργούν, από το 1985, µεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικής βαθµίδας. Με τη νοµοθεσία που ισχύει σήµερα, µε αίτησή τους οι απόφοιτοι του Μ.Π.Σ. µπορούν να συνεχίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο

ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο ΆΆρθρο 7 Τμήμα Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.3685/08 - Απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος Φαρμακευτικής του Ε.Κ.Π.Α., Συνεδρίασης της 22-11-2016 1. Αρμόδια όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας Στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας Tης Θεολογικής Σχολής Του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Άρθρο 1. Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ 89, 17671 ΑΘΗΝΑ -ΤΗΛ: 210-9549280, FAX: 210-9549281 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Άρθρο 1 1. Υποψηφιότητες για την εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2007 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Άρθρο 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από τις κείµενες διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα

Άρθρο 9. Β Κύκλος - Διδακτορικό Δίπλωμα Σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 και 11 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΠΤΔΕ (β κύκλου) η Διαδικασία Εκπόνησης και Αξιολόγησης της Διδακτορικής Διατριβής έχει ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας

Άρθρο Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη λήξη της προθεσμίας Yπ αρ. 12/15.12.2011 απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) Διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης σε θέσεις καθηγητών έως τη δημοσίευση του

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr

E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοµατεπώνυµο: Αγάθος Μιχαήλ ιεύθυνση: Γιαννάδες Πόλη: Κέρκυρα Τηλέφωνο: 26610-51390, 699 222 3070 E-mail: mailto:michael_agathos@yahoo.gr Ηµεροµηνία γέννησης: 11/02/1979 Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Στο Τμήμα Aρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης είναι δυνατή η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000

Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 Άρθρο 13 του Νόμου 2817/2000 ΦΕΚ Α'78/14.03.2000 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ.2817/2000 Άρθρο 13 Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) και Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ EΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ http://www.polhist.panteion.gr/ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ της 17.2.2016 Σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Κανονισμός εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας Μάϊος 2015 Συντομογραφίες Α.Δ.Ι.Π. Α.Ε.Ι. Γ.Σ.Ε.Σ. Δ.Δ. Δ.Ε.Π. Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΔ.Σ. Μ.Δ.Ε. Σ.Ε.Σ. Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας Ανώτατης Εκπαίδευσης Ανώτατα Εκπαιδευτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 1998-1999, Πρόγραμμα Διδακτορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.

ΑΔΑ: ΒΕΥ546914Η-0ΔΚ. Να διατηρηθεί µέχρι ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: ΣΧΕΤ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε. Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεσολόγγι 13 / 02 / 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (ΤΕΙ) Αριθ.Πρωτ : Φ.1.2 /366 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη:

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας: Έχοντας υπόψη: Σχέδιο απόφασης της Συγκλήτου του άρθρου 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011: Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης σε θέσεις καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας:

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Εισήγηση για τη διαδικασία απονομής του τίτλου του Ομότιμου Καθηγητή από τη Σύγκλητο Ειδικής Σύνθεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Α. Θεσμικό πλαίσιο Χρ. Γκόβαρης 1, Γ. Λυμπερόπουλος 2, Κ. Μαλίζος 3 30

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105).

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105). «Συγχώνευση Τµηµάτων, ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης» ΑΔΑ: ΒΕΖΚ9-ΒΑΒ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις: α) του άρθρου 7 του

Διαβάστε περισσότερα

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως:

Προστίθεται παρ. 8 στο άρθρο 4 του ν. 3328/2005 (Α 80) ως ακολούθως: NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4310 (ΦΕΚ Α 258 8.12.2014) Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτοµία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 76 Ισοτιµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Ιούλιος 2010 Άρθρο 1 ΣΤΟΧΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος διέπεται από τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 9 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι

ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α.Ε.Ι. (Ο.ΣΥ.Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Ι) ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1989 Διεύθυνση ιστοσελίδας: http://osyeedip1.uth.gr/ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άρθρο 1: Αντικείµενο του παρόντος κανονισµού Ο παρών Κανονισµός ρυθµίζει τη λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 407/80) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ Κέρκυρα, 12-01-2017 Αρ. Πρωτ.:. 1.2/41/Φ.025 Ταχ. /νση Ταχ. Kώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ Ν. 4009/6.9.2011 Άρθρο 39/6.9.2011 Διδακτορική διατριβή - Προγράμματα διδακτορικών σπουδών ΜΕΡΟΣ Γ ΤΡΙΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2. Με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ (ΠΜΣ) ΠΟΥ Ο ΗΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ( ) (ΠΜΣ- ) ΑΡΘΡΟ 1 Στόχος των ιδακτορικών Σπουδών 1. Η απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος διέπεται από την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010

Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Πρόγραµµα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ 2) 1 2009-2010 1. Στόχοι Μέσα Βασικός στόχος του ΠΕΒΕ είναι η ενδυνάµωση της ερευνητικής δραστηριότητας και συνεισφοράς των µελών

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023

Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:. 1.2/2898 α /Φ023 IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, 01-07-2011 Αριθµ. Πρωτ.:.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 2014 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ (ΔΔΦΕ) Το Τμήμα Φυσικής του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ εγκρίθηκε στην 299/22-3-2012 Συνεδρίαση της Συγκλήτου και τίθεται σε ισχύ µετά την θετική γνώµη της Επιτροπής Ερευνών στη Συνεδρίαση 379/14-9-2012 Η εξασφάλιση της αντικειµενικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009

Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή. Προκήρυξη 2009 Πανεπιστήµιο Πατρών Πρόγραµµα Βασικής Έρευνας Κ. Καραθεοδωρή Προκήρυξη 2009 Η Εκπαίδευση και η Έρευνα αποτελούν θεµελιώδεις και άρρηκτα συνδεδεµένες δραστηριότητες της ακαδηµαϊκής ζωής. Το Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ : «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 Άρθρο 1 Σκοπός Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ Άρθρο 1. Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25071 27 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2327 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Ίδρυση Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Υπολογιστικών Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Κωδικοποίηση των αρμοδιοτήτων των οργάνων της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ Απόφαση της Κοσμητείας (συν. 14/9/2016) και της Γενικής Συνέλευσης (συν. 29/9/2010) μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα Δ. Κουτσογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015

Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 06-04-2015 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/2186/06-04-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η 40/2015 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Άρθρο. Επιλογή και τοποθέτηση Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Ταχ. /νση: 4 ο χλµ Εθνικής οδού Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα τ.κ.45500 Τηλ.: 26510-50712/715 Φάξ: 26510-50732 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Για τη σύναψη Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της αλλοδαπής. (αποφάσεις Συγκλήτου 2734/17.10.2001, 2770/29.6.2005 και 2797/23.1.2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ (Συμπληρώνεται από το ακαδημαϊκό Τμήμα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ: ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Κανονισμός Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Άρθρο 1ο Εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου παρέχει, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ

H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΟΔΙΠ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ H εμπειρία της Εξωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων άλλων ΑΕΙ (από το συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΕΙ Τα Α.Ε.Ι αποτελούνται από Σχολές, Τμήματα, Τομείς, Εργαστήρια, Κλινικές, Μουσεία και λοιπές Μονάδες, οι οποίες συνιστούν τις ακαδημαϊκές μονάδες κάθε ιδρύματος.

Διαβάστε περισσότερα

Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/νος Μπάλας, τμήμα ΗΜΜΥ. Προς τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης

Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/νος Μπάλας, τμήμα ΗΜΜΥ. Προς τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/νος Μπάλας, τμήμα ΗΜΜΥ Προς τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης Θέμα: Ολοκλήρωση της προκαταρτικής διοικητικής έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε ορισθεί τριμελής εισηγητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Παγκόσµιο Θέατρο: Πράξη - Δραµατουργία - Θεωρία ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMA ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Πληροφορίες: Στ. Πρεντουλή Μέγαρο Καποδίστρια, 49100 Κέρκυρα Τηλ.: 26610-87223 Φαξ: 26610-22293 Κέρκυρα, Αριθμ. Πρωτ.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΑΤΕΙ) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Καλαμάτα 23 Ιουνίου 2009 Αριθμ. πρωτ.: 3095 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Το Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Επιτροπής Δεοντολογίας Χρήσης Ζώων (ΕΔΕΧΖΩ) για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 1. Ίδρυση, αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ( ιδακτορικό ίπλωµα)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ( ιδακτορικό ίπλωµα) ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ( ιδακτορικό ίπλωµα) 1 Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Τα Προγράµµατα ιδακτορικών Σπουδών παρέχουν εξειδίκευση στα γνωστικά πεδία του Τµήµατος Φ.Π.Ψ. αλλά και σε συγγενή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ: ΑΘΗΝΑ ΜΗΝΑΣ,ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:... ΜΕΤΑΠΤ. ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών. Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών. οδηγός σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τμήμα Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών οδηγός σπουδών Ιστορικά Στοιχεία Ίδρυση του Τμήματος: Το Τμήμα δημιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ Αρ. Πρωτ.15903 ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 1 Πάτρα: 17-5-2012 ΚΟΥΚΟΥΛΙ 26334 ΠΑΤΡΑ Α Ν Α Λ Υ Τ Ι Κ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (Αρ. Πρωτ: 636/ )

ΘΕΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ (Αρ. Πρωτ: 636/ ) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 8 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Σήμερα, Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1.1 Γενικά Οι διδακτορικές σπουδές διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3685/2008.

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014

Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Νέος Κανονισμός Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών 2014 1. Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. 1

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΒΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση Τµήµατος µε αριθµό 12/10-4-2014 Εγκρίθηκε από

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά

N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά N. 3685/2008 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Άρθρο 11 Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα 1. α) Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών. για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο. για την Επιστηµονική Έρευνα. και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ Προτάσεις της Ένωσης Ελλήνων Ερευνητών για το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για την Επιστηµονική Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη στην Ελλάδα http://www.eee.demokritos.gr/ Προτάσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ- ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΑΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ 1. Γενικά Στο ιατµηµατικό Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία ( Ε) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Τµήµα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ Αριθµ. 50231/22.11.2012 Σύσταση της Κεντρικής Γνωµοδοτικής Επιτροπής της περίπτωσης (α) της παρ. 15 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004 και καθορισµός της διαδικασίας λειτουργίας της Αριθµ. 50231 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων

Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων Η παρακάτω διαδικασία αφορά: α) στην μονιμοποίηση των επί θητεία Επίκουρων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Για την εισαγωγή 30 Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέο στο διαδίκτυο ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Γραµµατεία ------------------------------------- Πληροφορίες: Φ.Βελδεµίρη Θεσσαλονίκη, 16/4/2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ Τηλ.: 2310 995698 Fax: 2310 995862

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση. Προσκαλεί. Το Τµήµα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου

Πρόσκληση. Προσκαλεί. Το Τµήµα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου Πρόσκληση Το Τµήµα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και ιερµηνείας του Ιονίου Πανεπιστηµίου Προσκαλεί τους ενδιαφερόµενους φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια συµµετοχής στο πρόγραµµα Πρακτικής Άσκησης, να υποβάλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1. ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.1 Θεσμικά Όργανα του Τμήματος Θεσμικά όργανα του Τμήματος σύμφωνα με το νόμο είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο

1. Εισαγωγή Νομικό Πλαίσιο Ενημέρωση για την πρόταση του Τμήματος Μαθηματικών σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας στους αποφοίτους του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. 1. Εισαγωγή Νομικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ:

ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» και α/α «01» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 20ΧΧ ΜΟΝΑΔΑΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Contents No table of contents entries found. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1.1 Ίδρυση και λειτουργία του ΤΕΙ ΑΜΘ 1.2

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι.Θ.) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Λογιστική και Πληροφοριακά Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ.Ε ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13/7/2011. Συνάδελφοι

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13/7/2011. Συνάδελφοι ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 13/7/2011 Συνάδελφοι Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχοντας ήδη τοποθετηθεί ως προς το οπισθοδρομικό πνεύμα και γράμμα του σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού βάσει της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για πρόσληψη προσωπικού βάσει της παραγράφου 10 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013) IONIO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TMHMΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Μέγαρο Καποδίστρια 49100 Κέρκυρα Πληροφορίες: Ιωάννα Αθανασοπούλου Τηλ.: 2661087221-3 Φαξ: 2661022293 E-mail: agianna@ionio.gr Κέρκυρα,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 05-08-2016 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/5003/05-08-2016 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΡ. 75/2016 Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε στην έδρα της την Τρίτη

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη.

Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Διάρκεια Σπουδών Η διάρκεια σπουδών στο ΔΠΜΣ-ΣΕΣΕ είναι συνήθως πλήρους φοίτησης, με διάρκεια που είναι κατ ελάχιστο 1,5 έτος και δεν δύναται να υπερβεί τα 3 έτη. Μερική φοίτηση Μερική φοίτηση προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση».

Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». Α ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ο Α Κύκλος Σπουδών οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην «Οπτική και Όραση». 1. Προϋποθέσεις για τη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) Κάθε Μεταπτυχιακός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2012

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2012 ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2012 Πάτρα Ιούνιος 2013 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Έκθεση αυτή έχει συνταχθεί από την Επιτροπή του Εσωτερικού Προγράμματος Βασικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών «Κ. Καραθεοδωρή»

Διαβάστε περισσότερα

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ.

- ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. «Ίδρυση Εργαστηρίου Πληροφορικής στη Σχολή Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός εσωτερικού κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η /

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΣΕΣ 5 η / ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Επιστήμες της Αγωγής: Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία» ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο Σχέδιο Νόμου: «Δομή, Λειτουργία, Διασφάλιση της Ποιότητας των Σπουδών και Διεθνοποίηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» Άρθρο 8, παρ. 2 (εδάφιο β) και παρ. 4 (εδάφιο α) Με στόχο, αφενός, την επιτυχή εφαρμογή του νέου Νόμου για μια ποιοτική αλλαγή στη λειτουργία των ΑΕΙ και, αφετέρου, την αποφυγή τυχόν νομικών εμπλοκών αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER (Ε..Π) LEADER 1. Η Επιτροπή ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε..Π) Leader Π.Α.Α βάσει της συστάθηκε βάση της απόφασης της συνεδρίασης 103.1/25-8-2009

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α.

Ο Ιδρυµατικός Υπεύθυνος Η. Μαγκλογιάννης Επ. Καθηγητής. Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος Β.Π. Πλαγιανάκος. Καθηγητής. Ο Πρόεδρος του Τµήµατος Α. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΛΑΜΙΑ 2010 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Βασικός σκοπός της Πρακτικής Άσκησης είναι η εδραίωση της συνεργασίας µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης

Π.Γ.Σ.Ε.Σ. = Προσωρινή Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στην Οικονοµική Ανάλυση Τρίπολη 2009 1 Συντοµογραφίες.Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2010 1 Άρθρο 1 Σκοπός της Διδακτορικής Διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ Ιανουάριος 2010 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ 1 Σκοπός Ο Εσωτερικός Κανονισμός Εκπόνησης

Διαβάστε περισσότερα