Π ρ ο ς. το Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου εδρεύον στην Κέρκυρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π ρ ο ς. το Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου εδρεύον στην Κέρκυρα"

Transcript

1 Π ρ ο ς το Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου εδρεύον στην Κέρκυρα (για την Κοινή Συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώµατος και της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος) Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ιονύση Μοσχόπουλου, Επίκουρου Καθηγητή, κατοίκου Κερκύρας (οδός Ευαγγέλου Ναπολέοντος 10) ια της υπ' αριθµ. πρωτ. 649/ Προσκλήσεως του κ. Προέδρου του Τµήµατος Αρχειονοµίας Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου, οία µου διεβιβάσθη δια του ταχυδροµείου στις , οι εµφαινόµενοι στην επισυναπτόµενη στην ως άνω Πρόσκληση κατάσταση: α) µελών Εκλεκτορικού Σώµατος και β) µελών της Γενικής Συνέλευσης παρεκλήθησαν να προσέλθουν την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2005 (και ώρα 12.00) στην Κοινή Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως του Τµήµατος Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας και Εκλεκτορικού Σώµατος για την κρίση επί της αιτήσεως µονιµοποιήσεώς µου στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή και στο γνωστικό αντικείµενο "Ιστορία του Νέου Ελληνικού Κράτους και των θεσµών του". Συνάµα, στην ως άνω Πρόσκληση µε το υπ' αριθµ. 648/ επεσυνάφθησαν τα "Εισηγητικά Σηµειώµατα" ήτοι το υπ' αριθµ. πρωτ. 260/ Εισηγητικό Σηµείωµα του κ. Άλκη Ρήγου, Αναπλ. Καθηγητή δια του οποίου προτείνεται η µονιµοποίησή µου στην βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή και το υπ' αριθ. πρωτ. 276/ Εισηγητικό Σηµείωµα των κ.κ. Π. Πιζάνια, Καθηγητή και Μ. Κολυβά-Καραλέκα, επίκουρου Καθηγήτριας, υπό των οποίων προτείνεται η µη µονιµοποίησή µου. Ασκών δε το εκ της παρ. 3 του Κεφ. Ε (που µετονοµάσθηκε σε "Κεφ. Γ" δυνάµει του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2188/1994) του άρθρου 6 του Ν.

2 2 2083/1992 δικαίωµά µου, υποβάλλω το παρόν Υπόµνηµα, δια του οποίου διατυπώνω τοποθετήσεις, αντιρρήσεις, επιφυλάξεις και αιτήµατα αναφορικώς µε τα δύο µνησθέντα Εισηγητικά Σηµειώµατα, που κατετέθησαν, αντί κοινής Εισηγητικής Εκθέσεως. 1.- Θέλω εν πρώτοις να επισηµάνω, ότι υπό τα δεδοµένα πραγµατικά περιστατικά η τυχόν πραγµατοποίηση της συγκληθείσης (δυνάµει της υπ' αριθµ. πρωτ. 649/ Προκλήσεως του κ. Αναπλ. Προέδρου του Τµήµατος) Κοινής Συνεδρίασης του συγκροτηθέντος Εκλεκτορικού Σώµατος και της Γενικής Συνελεύσεως του Τµήµατος προ συγκλήσεως Γενικής Συνελεύσεως του Τµήµατος καλουµένης να αποφανθεί επί των αιτηµάτων που διαλαµβάνονται στο υπ' αριθµ. πρωτ. 258/ έγγραφό µου, θα αντέβαινε στις αρχές της χρηστής διοικήσεως. Συγκεκριµένως: ια του υπ' αριθµ. πρωτ. 258/ εγγράφου µου (βλ. σχετικό υπ αριθµ. 1), το οποίο υπέβαλα συναφώς προς τα υπ' αριθµούς πρωτ. 213/ και 257/ έγγραφά µου (δια των οποίων γνωστοποιούσα ότι ο κληρωθείς ως αναπληρωµατικός Εκλέκτωρ Καθηγητής κ. Κ. Τσουκαλάς είχε αποχωρήσει την 31ην Αυγούστου 2004 εκ της ενεργού υπηρεσίας) και το οποίο απευθύνεται προς την Γενική Συνέλευση του Τµήµατος δια του Προέδρου της έχον νοµικό χαρακτήρα Αιτήσεως θεραπείας δι' αναφοράς απευθυνοµένης στην εκδόσασα την βλαπτική δι' εµέ πράξη αρχή, διετύπωσα αντιρρήσεις και επιφυλάξεις µου αναφορικώς µε την κατά τα λοιπά συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώµατος που αποφασίσθηκε υπό της Γενικής Συνελεύσεως του Τµήµατος Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου στις και υπέβαλα εν τέλει τα εξής αιτήµατα (αντιγραφόµενα εδώ κατά λέξη): " Να επανεξετασθεί και αναθεωρηθεί συµφώνως προς τα προεκτεθέντα (και δη εν συνδυασµώ προς την αντικατάσταση του αποχωρήσαντος εκ της ενεργούς

3 3 υπηρεσίας Εκλέκτορος Καθηγητή κ. Κ. Τσουκαλά) η αποφασισθείσα την υπό της Γενικής Συνελεύσεως του Τµήµατος Αρχειονοµίας- Βιβλιοθηκονοµίας συγκρότηση του έχοντος να αποφανθεί επί της υπ' αριθµ. πρωτ. 619/ αιτήσεώς µου για µονιµοποίηση Εκλεκτορικού Σώµατος. Να προχωρήσει νοµοτύπως η προβλεποµένη εις τον νόµο περαιτέρω διαδικασία για την κρίση επί της υπ' αριθµ. πρωτ. 619/ αιτήσεώς µου για µονιµοποίηση. Να µου χορηγηθούν επί εξόδοις µου κεκυρωµένα αντίγραφα ή αποσπάσµατα των Πρακτικών των συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων του Τµήµατος, κατά τις οποίες ήθελον ληφθεί αποφάσεις επί των ως άνω αιτηµάτων µου." Την 9ην Μαρτίου 2005 διεξήχθη Γενική Συνέλευση του Τµήµατος Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας, στην ηµερήσια διάταξη της οποίας περιελαµβάνετο και θέµα 3 "Αναµόρφωση Εκλεκτορικού Σώµατος". Το περιεχόµενο και τα αιτήµατα του ως άνω υπ' αριθ. πρωτ. 258/ εγγράφου µου προδήλως ενέπιπταν στο εν λόγω Θέµα 3 της ηµερησίας διατάξεως. Εξ άλλου, εάν τυχόν, καθ' υπόθεση ο κ. Πρόεδρος του Τµήµατος ήθελεν προσδώσει στον τίτλο του εν λόγω Θέµατος 3 περιεχόµενο στενώτερο (κατ' απόκλιση εκ του τίτλου του), και πάλιν είχε, επί τη βάσει των προβλεποµένων στον Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας (Ν. 2690/1999) προθεσµιών, χρονικήν δυνατότητα να εκδώσει νοµοτύπως συµπληρωµατικήν ηµερήσια διάταξη, προσθέτων ένα επί πλέον θέµα, το οποίο να καλύπτει το περιεχόµενο και τα αιτήµατα του ως άνω υπ' αριθµ. πρωτ. 258/ εγγράφου µου. Εθεώρησα εντεύθεν, ότι το περιεχόµενο και τα αιτήµατα του ως άνω υπ' αριθµ. πρωτ. 258/ εγγράφου µου επρόκειτο κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο να συζητηθούν κατά τη Συνεδρίαση της 9ης Μαρτίου Και έσπευσα µάλιστα να ζητήσω εγγράφως Απόσπασµα πρακτικών της Συνεδριάσεως αυτής που να περιέχει τις σχετικές συζητήσεις και αποφάσεις.

4 4 Πλην, εις την Συνεδρίαση αυτή δεν ήχθη προς συζήτηση το ως άνω υπ' αριθµ. πρωτ. 258/ έγγραφό µου (και συνακόλουθα, βεβαίως, δεν ελήφθησαν και αποφάσεις επ' αυτού). Λαµβανοµένου εν τούτοις υπ' όψη, ότι το ως άνω υπ' αριθµ. πρωτ. 258/ έγγραφό µου εµπίπτει στην συνταγµατική έννοια της αναφοράς (δια της οποίας υλοποιείται το κατ' άρθρο 10 του Συντάγµατος θεµελιώδες δικαίωµά µου του αναφέρεσθαι στις αρχές) και δη εντάσσεται στην χρησιµοποιούµενη υπό του κοινού νοµοθέτη (άρθρο 24 Κώδικος ιοικητικής ιαδικασίας, άρθρο 46 παρ. 2 του Π.. 18/1989 ως ισχύει ) έννοια της "αιτήσεως θεραπείας", η επιτελέσασα την εις ην αφορούν τα διατυπωθέντα εις το ως άνω υπ' αριθµ. πρωτ. 258/ έγγραφο παράπονά µου ενέργεια αρχή ήτοι η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος ώφειλε να απαντήσει στο εν λόγω έγγραφο εντός 30 ηµερών. Παρά ταύτα, στις 7 Απριλίου 2005 συνεπληρώθη άπρακτο διάστηµα 30 ηµερών από της καταθέσεως του ως άνω υπ' αριθµ. πρωτ. 258/ εγγράφου µου, η δε συµπλήρωση του άπρακτου αυτού διαστήµατος λογίζεται κατά την έννοια του άρθρου 46 παρ. 2 του Π.. 18/1989 ως σιωπηρά απόρριψη της διαλαµβανοµένης στο εν λόγω έγγραφό µου Αιτήσεως θεραπείας ως προς την οποία απόρριψη (που τυγχάνει µη σύννοµη και δη αντισυνταγµατική) επιφυλάσσοµαι παντός νοµίµου δικαιώµατός µου. Επιπλέον διαµαρτυρόµενος για το γεγονός της µη συζητήσεως του υπ αριθµ. πρωτ. 258/ εγγράφου µου απηύθυνα στον πρόεδρο και τα µέλη της Γενικής Συνελεύσεως το υπ αριθµ. πρωτ. 422/ έγγραφό µου στο οποίο σηµειώνω ότι «παρεβιάσθη κατ αποτέλεσµα εµµέσως πλην σαφώς το κατοχυρωµένο δια του άρθρου 10 του Συντάγµατος θεµελιώδες δικαίωµά µου του αναφέρεσθαι (εγγράφως) στις αρχές» (βλ. σχετικό υπ αριθµ 2) Όλως επικουρικώς πάντως (για την τυχόν περίπτωση, όπου το αποφασισθέν την Εκλεκτορικό Σώµα ήθελεν κριθεί αρµοδίως ως συγκροτηθέν συννόµως) έσπευσα να διατυπώσω τις αντιρρήσεις µου εν σχέσει προς την διαδικασία

5 5 ορισµού και την αποφασισθείσα την συγκρότηση της Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής. Ως προς µεν τον ορισµό του Αναπλ. Καθηγητή κ. Άλκη Ρήγου ως µέλους της Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής ο οποίος, άλλως τε, απεφασίσθη οµοφώνως (βλ. σελ. 4 του Πρακτικού) δεν υφίσταται από µέρους µου αντίρρηση. Ως προς τον ορισµό όµως των δύο ετέρων µελών της Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής (υπ' αριθµούς 1 και 2) διατύπωσα εις το υπ' αριθµ. πρωτ. 423/ ουσιαστικές και διαδικαστικές αντιρρήσεις (βλ. σχετικό υπ αριθµ. 3). Οι αιτιάσεις, που διατυπώνονται εις τα παραπάνω έγγραφά µου δεν δύνανται κατά νόµον να αντιµετωπισθούν υπό του συνθέτου οργάνου που συνέρχεται στην συγκαλούµενη Κοινή Συνεδρίαση, δεδοµένου ότι για µεν την αντιµετώπιση των προβαλλοµένων εις το υπ' αριθµό πρωτ. 258/ έγγραφό µου αιτιάσεων (αναφορικώς µε την συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώµατος) αρµοδία να αποφανθεί είναι η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος, συγκαλουµένη προς τούτο υπό του κ. Προέδρου του Τµήµατος, και εν περιπτώσει παραλείψεως του τελευταίου, τη µερίµνη του κ.πρυτάνεως, για δε την αντιµετώπιση των προβαλλοµένων εις το υπ' αριθµ. πρωτ. 423/ έγγραφό µου αιτιάσεων (αναφορικώς µε την Συγκρότηση της Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής) αρµόδιο να αποφανθεί είναι το Εκλεκτορικό Σώµα οίον ήθελε ανασυγκροτηθεί καθ' α εξαιτούµαι, συγκαλούµενο προς τούτο υπό του κ. Προέδρου του Τµήµατος, και εν περιπτώσει παραλείψεως του τελευταίου, τη µερίµνη του κ.πρυτάνεως. Θέτω όµως τις παραπάνω αιτιάσεις υπ' όψη όλων των προσκληθέντων να µετάσχουν στην περί ης πρόκειται Κοινή Συνεδρίαση της προκειµένου να τις λάβουν υπ' όψη κατά τη συζήτηση σχετικού προκαταρκτικού αιτήµατός µου αναβολής της Κοινής Συνεδριάσεως, αποφασιστέας επί τω τέλει να συζητηθούν οι ως άνω αιτιάσεις µου εις την Γενική Συνέλευση και εις το Εκλεκτορικό Σώµα (οίον είναι ανασυγκροτητέο, καθ'α εξαιτούµαι) αντιστοίχως. ιότι, εάν δεν προηγηθεί τοιαύτη

6 6 συζήτηση των περί ων ο λόγος αιτιάσεων, η παράλειψη του κ. Προέδρου να τις φέρει προς συζήτηση, θα έχει ως αποτέλεσµα την άνευ συζητήσεως κατ' αποτέλεσµα εξουδετέρωση των εν λόγω αιτιάσεων, πράγµα το οποίο αντιβαίνει στις αρχές της χρηστής διοικήσεως και συνεπάγεται κακή συγκρότηση του συνθέτου οργάνου που συγκαλείται στην περί ης πρόκειται Κοινή Συνεδρίαση της Όλως επικουρικώς επάγοµαι ότι το συγκληθέν σε Κοινή Συνεδρίαση Εκλεκτορικό Σώµα πάσχει υφ' οιανδήποτε εκδοχήν εκ κακής συγκροτήσεως, κατά το µέτρο που µετά την διαπίστωση, ότι ο Καθηγητής κ. Κ. Τσουκαλάς, αποχωρήσας εκ της ενεργού υπηρεσίας την , αδυνατούσε κατά νόµον να ορισθεί ως Εκλέκτωρ στο συγκροτηθέν την υπό της Γ.Σ. του Τµήµατος Εκλεκτορικό Σώµα προς κρίση της Αιτήσεώς µου µονιµοποιήσεως, δεν εγένοντο οι αναγκαίες ενέργειες για την νοµότυπη αντικατάστασή του υπό ετέρου Μέλους.Ε.Π. (δυναµένου να έχει κατά νόµον την ιδιότητα του Εκλέκτορος). Πράγµατι, δια του άρθρου 13 παρ. 1 (τελευταία περίοδος) του Κώδικος ιοικητικής ιαδικασίας (Ν. 2690/1990) ορίζεται ότι "Για τη νόµιµη συγκρότηση συλλογικού οργάνου απαιτείται ο ορισµός, µε πράξη, όλων των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) που προβλέπει ο νόµος." Πλην υπό του Προέδρου και της Γενικής Συνελεύσεως του Τµήµατος δεν ελήφθη µέριµνα για αντικατάσταση του Καθηγητή κ. Κ. Τσουκαλά. Και έτσι δεν εγένετο και νέα κλήρωση, εκ της οποίας και θα ήτο µάλιστα δυνατόν να προκύψει ετέρα σειρά προτεραιότητος των αναπληρωµατικών µελών. Συντρέχει, κατά συνέπεια, κακή συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώµατος, η οποία και χρήζει επανορθώσεως υπό του αρµοδίου οργάνου, ήτοι υπό της Γενικής Συνελεύσεως του Τµήµατος. 3.- Επιπροσθέτως επάγοµαι, ότι η συγκληθείσα (δυνάµει του υπ' αριθµ. πρωτ.

7 7 649/ Προσκλήσεως) σε Κοινή Συνεδρίαση Γενική Συνέλευση του Τµήµατος πάσχει επειδή καθώς προσφάτως επληροφορήθην δεν έχει ληφθεί ουσιαστική πρόνοια για συµµετοχή µέλους των Μεταπτυχιακών Σπουδαστών του Τµήµατος στη Γενική Συνέλευση. Αληθώς, κατ' άρθρο 13 παρ. 6 εδ. α του Ν. 2817/2000 (τροποποιήσαν την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 1268/1982) " Η Γενική Συνέλευση του Τµήµατος (Γ.Σ. Τµήµατος) απαρτίζεται από το ιδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό, εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 50% και εκπροσώπους των µεταπτυχιακών φοιτητών ίσους προς το 15% του αριθµού των µελών του ιδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που είναι µέλη της Γενικής Συνέλευσης. Στη Γενική Συνέλευση µετέχουν εκπρόσωποι του Ε.Ε. Ι.Π. του Ε.Τ.Ε.Π. και των µη διδακτόρων Βοηθών, Επιστηµονικών Συνεργατών και Επιµελητών, εφόσον µέλη από τις αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού κατέχουν οργανικές θέσεις στο Τµήµα....". Κατά δε το άρθρο 12 παρ. 4 του Ν. 1268/1982 ορίζεται ως γνωστόν ότι " Τα συλλογικά πανεπιστηµιακά όργανα συγκροτούνται και λειτουργούν νόµιµα, έστω και εάν δεν έχουν οριστεί οι προβλεπόµενοι στα άρθρα 8 έως 11 του νόµου αυτού εκπρόσωποι των εκτός του.ε.π. λοιπών κατηγοριών µελών των Α.Ε.Ι.". Η τελευταία αυτή διάταξη συµπληρώνεται πλέον κατά το νόηµά της δια του άρθρου 13 παρ. 1 (τελευταία περίοδος) του Κώδικος ιοικητικής ιαδικασίας (Ν. 2690/1999) που ορίζει ότι "... Αν ορισµένα µέλη εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους και τα µέλη αυτά δεν έχουν ακόµη εκλεγεί ή υποδειχθεί από τα αρµόδια όργανα, η συγκρότηση είναι νόµιµη αν έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξή τους και τα υπόλοιπα µέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία." Έτσι, η συµπερίληψη των "εκπροσώπων των µεταπτυχιακών φοιτητών του Τ.Α.Β." στους αποδέκτες της υπ' αριθµ. πρωτ. 649/ Προσκλήσεως δεν αρκεί για την τήρηση των οικείων διατάξεων του νόµου, αφ' ης δεν βεβαιώνεται ούτε προκύπτει, εκ των τηρουµένων εις το Τµήµα στοιχείων, ότι και εν αρχή του τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους όπως κατά πληροφορίες µου εγένετο και πέρυσι συνεκλήθησαν οι µεταπτυχιακοί φοιτητές του Τ.Α.Β. προκειµένου να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους.

8 8 Κατά συνέπεια η µόνη οδός για σύννοµη διεξαγωγή Κοινής Συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώµατος και της Γενικής Συνελεύσεως του Τµήµατος είναι η επιτέλεση προσκλήσεως προς τους µεταπτυχιακούς φοιτητές Τ.Α.Β., προκειµένου να εκλέξουν εκπροσώπους τους και συνακόλουθα η µαταίωση της συγκληθείσης δυνάµει της υπ' αριθµ. πρωτ. 649/ Προσκλήσεως Κοινής Συνεδρίασης. 4.- Σ' αµφότερα τα κατατεθέντα Εισηγητικά Σηµειώµατα επισυνάπτεται "Πρακτικό Συνάντησης Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής από 4 Μαρτίου 2005, του οποίου η τελευταία παράγραφο έχει, κατά λέξη, ως εξής: "Μετά από τη διατύπωση διαφορετικών γνωµών και τη διαπίστωση µη ύπαρξης συµφωνίας και ως εκ τούτου αδυναµίας κατάρτισης κοινής έκθεσης, αποφασίσαµε να προχωρήσουµε στη σύνταξη χωριστών εισηγητικών σηµειωµάτων". Σχετικώς θα ήθελα ωστόσο να επισηµάνω: i) ότι η "διατύπωση διαφορετικών γνωµών" και η "διαπίστωση µη υπάρξεως συµφωνίας" δεν συνιστούν από µόνες τους αποχρώντα λόγον για µη σύνταξη κοινής Εισηγητικής Εκθέσεως των τριών Μελών της Εισηγητικής Επιτροπής έστω και καταληγούσης σε µη οµόφωνη πρόταση, ii) πολύ περισσότερο µάλιστα που δεν προηγήθησαν επανειληµµένες συνεδριάσεις των µελών της Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής προς ανάλυση του εν γένει έργου του υποψηφίου, κατά τις οποίες και να επεχειρήθη προσπάθειας συντάξεως κοινής Εισηγητικής Εκθέσεως. Κατά συνέπειαν, επάγοµαι κυρίως ότι, τα κατατεθέντα µε αριθµ. πρωτ. 260/ και 276/ Εισηγητικά Σηµειώµατα δεν δύνανται κατά νόµον να θεωρηθούν και να αντιµετωπισθούν ως Εισηγητική Έκθεση εν τη εννοία του άρθρου 6 Κεφ. Ε (που µετονοµάσθηκε σε "Κεφ. Γ" δυνάµει του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2188/1994) του Ν. 2083/1992. Όλως επικουρικώς επάγοµαι πάντως ότι, και εάν ακόµη ήθελον θεωρηθεί ως συνιστώντα Εισηγητική Έκθεση υπό την ρηθείσα έννοια, το εξ αυτών υπ' αριθµ. πρωτ.

9 9 276/ το οποίο και προτείνει τη µη µονιµοποίησή µου στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή βαρύνεται µε σοβαρά νοµικά ελαττώµατα που αναλύονται κατωτέρω υπό Εις το υποβληθέν µε αριθ. πρωτ. 276/ Εισηγητικό Σηµείωµα (αντίγραφο του οποίου µου διεβιβάσθη το πρώτον δια του υπ' αριθµ. πρωτ. 648/ εγγράφου του κ. Αναπλ. Προέδρου), χρησιµοποιείται, εν πρώτοις, εννοιολογία η οποία αποκλίνει εξ εκείνης του νόµου και οδηγεί εντεύθεν σε πεπλανηµένα συµπεράσµατα. Συγκεκριµένως: Εις την σελ. 2 και δη υπό τον τίτλον "Εκπαιδευτικό έργο και συναφή ευρωπαϊκά προγράµµατα" εκτίθενται τα ακόλουθα: " Το εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου, για το οποίο θα πρέπει να αποφανθούν οι φοιτητές, καλύπτει έξι µαθήµατα προπτυχιακά και ένα σεµινάριο µεταπτυχιακό. Για τα µαθήµατα και το σεµινάριο έχει υποβάλει µε τον "Συµπληρωµατικό Φάκελλο" την "Ύλη διδαχθέντων µαθηµάτων, ". Έχει εποπτεύσει δεκαπέντε πτυχιακές εργασίες, και είναι επόπτης καθηγητής στην υποψήφια διδάκτορα κα Γεωργία Προκοπιάδου µε την οποία έχουν δηµοσιεύσει πολλά από τα κείµενα που παρουσιάζει στον φάκελό του ο υποψήφιος. Είναι υπεύθυνος του προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ µε θέµα "Πρακτική άσκηση φοιτητών". Παράλληλα, συνέχισε την διαχείριση ενός ακόµη ευρωπαϊκού προγράµµατος (Tempus-Phare), και υπήρξε συντονιστής δύο από τις πολλές δράσεις τις οποίες περιλαµβάνει το ευρωπαϊκό πρόγραµµα e-content (την δράση PSInet Preparatory Action και την δράση epsinet Accompanying Measure). εν είχε φυσικά τον ρόλο του Εθνικού συντονιστή, όπως αναφέρει στο βιογραφικό του (σελ. 12) αλλά την ανάθεση σύνταξης κάποιας αναφοράς όπως γίνεται σε αυτά τα προγράµµατα. (Ο εθνικός συντονιστής του εν λόγω προγράµµατος στην Ελλάδα ήταν εξαρχής και παραµένει το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης). Συνοψίζοντας, εκτός των µαθηµάτων στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος στο οποίο υπηρετεί και τα οποία κάθε µέλος ΕΠ διδάσκει υποχρεωτικά και σύµφωνα µε τον Νόµο, ο υποψήφιος έχει ασχοληθεί κατά κύριο λόγο µε διάφορα χρηµατοδοτούµενα ευρωπαϊκά εκ των οποίων το ένα αφορούσε την πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τµήµατός του.". Πλην οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν τα ακόλουθα: Το άρθρο 1 παρ. 3 εδ. δ τυ Ν. 2517/1997 ορίζει ότι "Η κρίση για µονιµοποίηση βασίζεται κυρίως στο συνολικό διδακτικό και ερευνητικό έργο των κρινοµένων, λαµβανοµένου υπόψη και του διοικητικού τους έργου".

10 10 Το άρθρο 6 Κεφ. Ε (που µετονοµάσθηκε σε "Κεφ. Γ" δυνάµει του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2188/1994) παρ. 2 του Ν. 2083/1992 ορίζει ότι " Η εισηγητική επιτροπή µέσα σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από τον ορισµό της υποβάλλει στη Γ.Σ. Τµήµατος ειδικά αιτιολογηµένη έκθεση που περιλαµβάνει: i) αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου και της προσωπικότητας των υποψηφίων και κρίση για την προσφορά τους στην πρόοδο της επιστήµης, ii) γνώµη για το βαθµό ανταπόκρισης των υποψηφίων στα απαιτούµενα νόµιµα προσόντα,...". Το άρθρο 15 παρ. 5 εδ. α του Νόµου 1268/1982 ορίζει ότι " Η διδακτική ικανότητα των µελών του.ε.π. αξιολογείται κάθε εξάµηνο από τους φοιτητές των τάξεων στις οποίες διδάσκουν". Το άρθρο 6 Κεφ. ΣΤ (που µετονοµάσθηκε σε "Κεφ. " δυνάµει του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2188/1994) παρ. 5 του Ν. 2083/1992 ορίζει ότι "... Στην αρχή της συνεδρίασης εκπρόσωπος των φοιτητών, µέλος της Γ.Σ. του Τµήµατος αναλύει τα πορίσµατα αξιολόγησης της διδακτικής ικανότητας των υποψηφίων. Μετά από σχετική συζήτηση, στο τέλος της οποίας εκπρόσωπος των φοιτητών µπορεί να υποµνήσει στους εκλέκτορες την αξιολόγηση του διδακτικού έργου των υποψηφίων, γίνεται ψηφοφορία για την εκλογή ή την εξέλιξη. Οι εκλέκτορες αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους... ". Τέλος, το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2530/1997 ορίζει ότι " Τα µέλη.ε.π. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό - επιστηµονικό και διοικητικό έργο. α. Το διδακτικό έργο περιλαµβάνει κυρίως: ιδασκαλία προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων. Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων και κλινικών, εργαστηριακών ή κλινικών ασκήσεων και εργασιών. Συµµετοχή σε φροντιστηριακά µαθήµατα και σεµινάρια. Συγγραφή διδακτικών βοηθηµάτων. Συνεργασία µε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές. ιεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία. β. Το ερευνητικό - επιστηµονικό έργο περιλαµβάνει κυρίως: Βασική ή εφαρµοσµένη έρευνα. Καθοδήγηση διπλωµατικών εργασιών, µεταπτυχιακών διπλωµάτων ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών. Συµµετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεµινάρια. γ. Το διοικητικό έργο περιλαµβάνει κυρίως: Συµµετοχή στα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. (Γ.Σ. Τοµέα, Γ.Σ. Τµήµατος,.Σ. Τµήµατος, Σύγκλητος). Κατοχή θέσης ιευθυντή Τοµέα, Προέδρου Τµήµατος, Κοσµήτορα Σχολής,

11 11 Αντιπρύτανη, Πρύτανη. Συµµετοχή σε εκλεκτορικά σώµατα και εισηγητικές επιτροπές". Εκ της συγκρίσεως του κειµένου των ως άνω διατάξεων προς το αµέσως προηγουµένως παρατεθέν απόσπασµα εκ του υπ' αριθ. πρωτ. 276/ Εισηγητικού Σηµειώµατος προκύπτουν τα εξής: i) Εις τις ως άνω διατάξεις, που άπτονται των προϋποθέσεων της µονιµοποιήσεως Επίκουρου Καθηγητή, δεν γίνεται λόγος περί "εκπαιδευτικού έργου" αλλά περί "διδακτικού έργου" ενώ του όρου "εκπαιδευτικό έργο" γίνεται π.χ. χρήση εις το άρθρο 17 παρ. 3 εδ. α του Ν. 1268/1982 (όπου το "εκπαιδευτικό έργο" παρίσταται ως γένος, είδος του οποίου συνιστά το "ερευνητικό έργο"). ii) Το διδακτικό έργο, όπως και κάθε άλλο έργο του υποψηφίου αξιολογείται υπό της Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής και του Εκλεκτορικού Σώµατος, όχι δε υπό των φοιτητών, οι οποίοι και αρκούνται απλώς σε αξιολόγηση της διδακτικής ικανότητος του διδάσκοντος. iii) Η καθοδήγηση πτυχιακών εργασιών και η επίβλεψη διδακτορικών διατριβών δεν εµπίπτει στο διδακτικό αλλ' εις το ερευνητικό - επιστηµονικό έργο. Κατά συνέπεια οι συντάξαντες το υπ' αριθµ. πρωτ. 276/ Εισηγητικό Σηµείωµα απέχουν κατ' αποτέλεσµα εκ της αξιολογήσεως του συγκεκριµένου διδακτικού µου έργου, κατά παράβαση υποχρεώσεως που τάσσεται υπό του νοµοθέτη στα συντάσσοντα Εισηγητική Έκθεση µέλη της Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής. Υπολαµβάνοντες δε ότι η καθοδήγηση των πτυχιακών εργασιών και η επίβλεψη των διδακτορικών διατριβών εµπίπτουν στο διδακτικό έργο οδηγούνται κατ' αποτέλεσµα σε πληµµελή συµπεράσµατα. 6.- Περαιτέρω, το υποβληθέν µε αριθ. πρωτ. 276/ Εισηγητικό Σηµείωµα (αντίγραφο του οποίου µου διεβιβάσθη το πρώτον δια του υπ' αριθµ. πρωτ. 648/ εγγράφου του κ. Αναπλ. Προέδρου), διαλαµβάνει ουσιώδεις για το έργο µου κρίσεις που ερείδονται επί κριτηρίων τα οποία αποκλίνουν εις εκείνων που

12 12 τάσσονται υπό του νοµοθέτη. Συγκεκριµένως: Εις την σελ. 1/2 του Εισηγητικού Σηµειώµατος δηλώνεται ότι: "... Το εισηγητικό σηµείωµα αξιολογεί το εκπαιδευτικό και επιστηµονικό έργο του υποψηφίου από την τελευταία εκλογή του έως σήµερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που µας υπεβλήθησαν µε τα έγγραφα αρ. πρωτ. 3/ και (διαβίβαση του υποβληθέντος "Συµπληρωµατικού Φακέλου") της Γραµµατείας του Τµήµατος Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας του Ιονίου Πανεπιστηµίου". Πλην οι ισχύουσες διατάξεις προβλέπουν τα ακόλουθα: Το άρθρο 1 παρ. 3 εδ. δ του Ν. 2517/1997 ορίζει ότι "Η κρίση για µονιµοποίηση βασίζεται κυρίως στο συνολικό διδακτικό και ερευνητικό έργο των κρινοµένων, λαµβανοµένου υπόψη και του διοικητικού τους έργου". Το άρθρο 6 Κεφ. Ε (που µετονοµάσθηκε σε "Κεφ. Γ" δυνάµει του άρθρου 1 παρ. 6 του Ν. 2188/1994) παρ. 2 του Ν. 2083/1992 ορίζει ότι " Η εισηγητική επιτροπή µέσα σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα (40) ηµερών από τον ορισµό της υποβάλλει στη Γ.Σ. Τµήµατος ειδικά αιτιολογηµένη έκθεση που περιλαµβάνει: i) αναλυτική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου και της προσωπικότητας των υποψηφίων και κρίση για την προσφορά τους στην πρόοδο της επιστήµης, ii) γνώµη για το βαθµό ανταπόκρισης των υποψηφίων στα απαιτούµενα νόµιµα προσόντα,...". Το άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2530/1997 ορίζει ότι " Τα µέλη.ε.π. έχουν την υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό - επιστηµονικό και διοικητικό έργο. α. Το διδακτικό έργο περιλαµβάνει κυρίως: ιδασκαλία προπτυχιακών και µεταπτυχιακών µαθηµάτων. Οργάνωση, επίβλεψη και λειτουργία εργαστηρίων και κλινικών, εργαστηριακών ή κλινικών ασκήσεων και εργασιών. Συµµετοχή σε φροντιστηριακά µαθήµατα και σεµινάρια. Συγγραφή διδακτικών βοηθηµάτων. Συνεργασία µε προπτυχιακούς και µεταπτυχιακούς φοιτητές. ιεξαγωγή εξετάσεων και αξιολόγηση φοιτητών, καθώς και εποπτικά καθήκοντα στην εξεταστική διαδικασία. β. Το ερευνητικό - επιστηµονικό έργο περιλαµβάνει κυρίως: Βασική ή εφαρµοσµένη έρευνα. Καθοδήγηση διπλωµατικών εργασιών, µεταπτυχιακών διπλωµάτων ειδίκευσης και διδακτορικών διατριβών. Συµµετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεµινάρια. γ. Το διοικητικό έργο περιλαµβάνει κυρίως:

13 13 Συµµετοχή στα όργανα διοίκησης των Α.Ε.Ι. (Γ.Σ. Τοµέα, Γ.Σ. Τµήµατος,.Σ. Τµήµατος, Σύγκλητος). Κατοχή θέσης ιευθυντή Τοµέα, Προέδρου Τµήµατος, Κοσµήτορα Σχολής, Αντιπρύτανη, Πρύτανη. Συµµετοχή σε εκλεκτορικά σώµατα και εισηγητικές επιτροπές". Εξ άλλου το άρθρο 14 παρ. 5α (οίον τροποποιήθηκε δια του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2517/1997) του Ν. 1268/1982 ορίζει ότι "Η κρίση για εξέλιξη ή εκλογή µελών.ε.π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό έργο των κρινοµένων, στη συνολική τους επιστηµονική και ερευνητική δραστηριότητα, µε έµφαση στη διεθνή τους παρουσία, ικανό µέρος των οποίων πρέπει να έχει συντελεσθεί τα τελευταία πέντε έτη από την υποβολή της αίτησης για εξέλιξη ή εκλογή." Εκ της συγκρίσεως του κειµένου των ως άνω διατάξεων προς το αµέσως προηγουµένως παρατεθέν απόσπασµα εκ του υπ' αριθ. πρωτ. 276/ Εισηγητικού Σηµειώµατος προκύπτουν τα εξής: i) Το υπ' αριθµ. πρωτ. 276/ Εισηγητικό Σηµείωµα δεν υπεισέρχεται παντάπασιν στο διοικητικό µου έργο (συµµετοχή σε Εκλεκτορικά Σώµατα και σε Επιτροπές του Τµήµατος), το οποίο και ήταν γνωστό στην 2η υπογράφουσα το Εισηγητικό Σηµείωµα (καθ' ό,τι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τµήµατος). ii) Το υπ' αριθµ. πρωτ. 276/ Εισηγητικό Σηµείωµα δεν αναλύει και δεν αξιολογεί το συνολικό διδακτικό και ερευνητικό έργο µου αλλά µόνον εκείνο από της εκλογής µου στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µέχρι σήµερα, παρ' όλο που στο Βιογραφικό µου Σηµείωµα είχα θέσει υπ' όψη των κ.κ. Εκλεκτόρων όλα τα αφορώντα στο συνολικό διδακτικό και ερευνητικό έργο µου στοιχεία. iii) Το υπ' αριθµ. πρωτ. 276/ Εισηγητικό Σηµείωµα υπεισέρχεται σε ανάλυση και αξιολόγηση του συγγραφικού µου έργου, πλην και πάλιν όχι του συνολικού αλλά µόνον εκείνου από της εκλογής µου στη βαθµίδα του Επίκουρου Καθηγητή µέχρι σήµερα, παρ' όλο έχω υποβάλει αντίτυπα όλων εν γένει των επιστηµονικών δηµοσιευµάτων µου (τα οποία και έχω αναλύσει εκτενώς στο Υπόµνηµά µου), µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να συναχθεί αιτιολογηµένη συνολική εικόνα του συγγραφικού µου έργου.

14 14 Κατά συνέπεια η συναγόµενη τελική συµπερασµατική κρίση του υπ' αριθ. πρωτ. 648/ Εισηγητικού Σηµειώµατος ελέγχεται εντεύθεν πρωτίστως ως νόµω αβάσιµη και δη και ως διατυπωθείσα κατά παράβαση υποχρεώσεως που τάσσεται υπό του νοµοθέτη στα συντάσσοντα την Εισηγητική Έκθεση µέλη της Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής. Κατά το µέτρο αυτό εξ άλλου οι κρίσεις περί δήθεν "καθοδικής πορείας" του επιστηµονικού µου έργου πάσχουν πρωτίστως κατά τη νόµιµη βάση τους, πέραν του ότι καθώς εκτίθενται κατωτέρω υπό 7 ελέγχονται και ως νόµω είτε ουσία αβάσιµες. 7.- Αλλά και κατά την ανάλυση και αξιολόγηση των επί µέρους πτυχών του µέρους εκείνου του εν γένει έργου µου, το οποίο κατ' ακολουθίαν του επισηµανθέντος ανωτέρω υπό 6 αυθαιρέτου περιορισµού εξετάζουν, τα συντάξαντα το υπ' αριθµ. πρωτ. 276/ Εισηγητικό Σηµείωµα µέλη της Τριµελούς Εισηγητικής Επιτροπής διετύπωσαν κρίσεις, οι οποίες καθώς επάγοµαι ελέγχονται ως νόµω είτε ως ουσία αβάσιµες. Α. Συχνάκις χρησιµοποιούνται έννοιες ξένες προς εκείνες του νοµοθέτη όπως "βιβλιαράκι", "συµπαθητικές σκέψεις", "επιστηµονική ανάλυση" [ως έννοια µη συµβατή µε την έννοια της εµπειρίας, στην οποία οδηγεί η θήτευση π.χ. στον δηµόσιο τοµέα] για να υποβαθµιστεί τελικώς κατ' αποτέλεσµα στο εισαγωγικό σηµείωµα στο βιβλίο του Stockberger (που αναλύεται εις την σελ. 6 του Εισηγητικού Σηµειώµατος). Β. Ολόκληρο φάσµα δραστηριοτήτων µου διαγράφεται συλλήβδην µε συνοπτικές µείζονες προτάσεις που "θεσµοθετούνται" υπό των συνταξάντων το υπ' αριθµ. 276/ Εισηγητικό Σηµείωµα Μελών της Τριµελούς Επιτροπής χωρίς να υπάρχουν στο νόµο. Έτσι ενώ ως ερευνητικό επιστηµονικό έργο ορίζεται εις τον νόµο "κυρίως" και η "συµµετοχή σε συνέδρια και ερευνητικά σεµινάρια", εις την σελ. 3 του Εισηγητικού Σηµειώµατος κρίνεται συλλήβδην (άνευ διαφοροποιήσεως είτε

15 15 εξειδικεύσεως) ότι: "Αυτού του είδους οι ηµερίδες ή διηµερίδες που πραγµατοποιούνται στα πλαίσια χρηµατοδοτούµενων ευρωπαϊκών προγραµµάτων δεν έχουν ούτως ή άλλως επιστηµονικό χαρακτήρα. Απλώς, αυτές οι εκδηλώσεις έχουν µάλλον διοικητικό και διαχειριστικό χαρακτήρα και η λειτουργία τους είναι να νοµιµοποιείται η χρηµατοδότηση των φορέων. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και µε την ηµερίδα την οποία οργάνωσε το 2003 και αφορούσε την πληροφορία του ηµόσιο τοµέα (βλ. υπόµνηµα σελ. 9) καθώς και µε τις παρουσιάσεις αναφορών το 2001 και το 2004 (βλ. υπόµνηµα σελ. 13). Και αυτές, όπως και ο ίδιος σηµειώνει, είναι στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος epsinet". Γ. Κατά την ανάλυση των επιµέρους δηµοσιευµάτων µου διαπιστώνονται πλείστες πληµµελώς αιτιολογηµένες δυσµενείς κρίσεις οι οποίες και ελέγχονται ως ουσία αβάσιµες. Τις τοιαύτες κρίσεις επισηµαίνω εν τοις εποµένοις, ακολουθών χάριν ευχεράνσεως της αναγνώσεως του παρόντος Υποµνήµατος την διάρθρωση του υπ' αριθµ. πρωτ. 276/ Εισηγητικού Σηµειώµατος (ως προς οποίο διατηρώ πάντως ακέραιες όλες τις διατυπωθείσες ανωτέρω αντιρρήσεις είτε επιφυλάξεις µου). α. Ενότητα «εκπαιδευτικό έργο και συναφή ευρωπαϊκά προγράµµατα» i. Στην ενότητα αυτή αναφέρεται ανακριβώς το διδακτικό µου έργο ως µία τυπική υποχρέωση που έχει κάθε µέλος ΕΠ, χωρίς να αξιολογείται το γεγονός ότι διδάσκω περισσότερα µαθήµατα από την τυπική υποχρέωση που ορίζει ο νόµος. Αυτό προκύπτει από την παρακάτω διατύπωση των συντακτών του Εισηγητικού Σηµειώµατος : «Συνοψίζοντας, εκτός των µαθηµάτων στο πλαίσιο του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος στο οποίο υπηρετεί και τα οποία κάθε µέλος ΕΠ διδάσκει υποχρεωτικά και σύµφωνα µε το Νόµο...» ii. Αναφορικά µε το πρόγραµµα Πρακτική Άσκηση Φοιτητών απλώς σηµειώνεται ότι: «Είναι υπεύθυνος του προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ µε θέµα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» χωρίς να επιχειρείται κανενός είδους αποτίµηση. Ωστόσο το παραπάνω πρόγραµµα

16 16 δεν είναι απλώς ένα από τα προγράµµατα ΕΠΕΑΕΚ που υλοποιούνται από το Ιόνιο Πανεπιστήµιο. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα το οποίο έχει άµεση συµβολή στην εκπαιδευτική διαδικασία του Τµήµατος Αρχειονοµίας και Βιβλιοθηκονοµίας, αφού η συµµετοχή των φοιτητών σε αυτό είναι υποχρεωτική, έχει δηλαδή ενταχθεί στο πρόγραµµα σπουδών του Τµήµατος, η δε υλοποίηση του εκ µέρους των φοιτητών αποτελεί προϋπόθεση για την λήψη πτυχίου. iii. Αποσιωπάται το γεγονός ότι υπήρξα «επιστηµονικός υπεύθυνος» και όχι απλώς «υπεύθυνος» όπως αναφέρεται του προγράµµατος Πρακτική Άσκηση Φοιτητών επί οκτώ (8) έτη από την έναρξη της λειτουργίας του, το 1997, έως το τέλος του 2004 και ότι κατά το χρονικό αυτό διάστηµα, είχα την επιστηµονική ευθύνη υλοποίησης του έργου (κανονισµός πρακτικής Άσκησης, µητρώο φορέων, αξιολόγηση φορέων και φοιτητών, ερωτηµατολόγια, οδηγίες κλπ). Τα παραπάνω περιλαµβάνονται λεπτοµερώς στο βιβλίο «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών, Οργάνωση- Εφαρµογή - Προοπτικές », του οποίου υπήρξα συν-συγγραφέας (σε συνεργασία µε την κα. Κυριάκη Μάνεση). Το βιβλίο αυτό, το οποίο εκδόθηκε το 1999 και περιλαµβάνεται στον φάκελο υποψηφιότητάς µου δεν έχει τύχει ουδεµίας αναφοράς εκ µέρους των συντακτών του Εισηγητικού Σηµειώµατος. Σηµειώνω ότι το βιβλίο περιλαµβάνει εκτός από χρήσιµο υλικό σχετικό µε την οργάνωση της Πρακτικής Άσκησης (ερωτηµατολόγια, κανονισµός, οδηγίες κλπ) και µελέτη αξιολόγησης από το πρώτο έτος εφαρµογής του θεσµού. Η συµβολή µου στην εκπαιδευτική διαδικασία µέσω του προγράµµατος της Πρακτικής Άσκησης είχε ως αποτέλεσµα την παραγωγή συγκεκριµένου έργου (τρίµηνη άσκηση 557 φοιτητών, εκπόνηση µελετών αξιολόγησης που είναι ανηρτηµένες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου δηµιουργία µητρώου φορέων κλπ). Τα παραπάνω αναφέρονται εκτενώς στο βιογραφικό µου σηµείωµα, ωστόσο αποσιωπώνται από τους συντάκτες του Σηµειώµατος.

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΛΑΜΙΑΣ (Εγκρίθηκε από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Λαµίας µε αριθµ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑ ΑΣ Άρθρο 1 - Ίδρυση 1. Ιδρύεται Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου µε την επωνυµία "Επιµελητήριο Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας",

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων

Γενικό Τµήµα Βασικών Ιατρικών Μαθηµάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τ. Ε. Ι. Α Θ Η Ν Α Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΏΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ HELLENIC REPUBLIC Τ. Ε.Ι. A Τ Η Ι Ν A S FACULTY OF HEALTH & CARING PROFESSIONS GENERAL

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνεδρίαση ξεκίνησε στις 20 Μαΐου 2014 και ώρα 13.00 στην αίθουσα Α του ΚΗΔ.

Η Συνεδρίαση ξεκίνησε στις 20 Μαΐου 2014 και ώρα 13.00 στην αίθουσα Α του ΚΗΔ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ AΠΘ Η Συνεδρίαση ξεκίνησε στις 20 Μαΐου 2014 και ώρα 13.00 στην αίθουσα Α του ΚΗΔ. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν

Διαβάστε περισσότερα

14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13)... i

14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13)... i 14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (ΠΕ13)... i 14.1 Εισαγωγή... 14-1 14.2 υναµικό νέων επιστηµόνων στο Ιδρυµα κατά κατηγορία εργασιακή σχέση...

Διαβάστε περισσότερα

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών Το πρόβλημα της παιδαγωγικής και διδακτικής κατάρτισης των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι προσπάθειες αντιμετώπισής του μετά τη μεταπολίτευση 1 Κασσωτάκης Μιχάλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - Ο ισχύον Οδηγός εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στη συνεδρίαση 124/1-2-2002, µετά από επεξεργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ- ΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ- ΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Άρθρο 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ Το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών & Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα. από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας

Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα. από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης της ποιότητας ACADEMIA ISSN, 2241-1402 http://hepnet.upatras.gr 37 Volume 4, Number 1, 2014 Το εκκρεμές των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων στην ανώτατη εκπαίδευση μέσα από το παράδειγμα των πολιτικών αξιολόγησης και διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα