ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO..."

Transcript

1 Obsah štúdie ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... 3 Vasyľ KUZMYK Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Alexios PANAGOPOULOS PATRISTICKÉ CHÁPANIE TEOLÓGIE A UČITEĽSKEJ SLUŽBY CIRKVI Štefan PRUŽINSKÝ SOCIÁLNÍ PŘÍNOS MNIŠSTVÍ FENOMÉN A PARADIGMA Michal DVOŘÁČEK MISIA POZNANIA Elena ŠAKOVÁ UČENIE CIRKVI O SVÄTOM DUCHU V OBDOBÍ APOŠTOLSKÝCH MUŽOV Pavol KOCHAN recenzie ZÁKLADY SUPERVÍZIE A SUPERVÍZIA V PRAKTICKEJ VÝUČBE V SOCIÁLNEJ PRÁCI POKYNY PRE AUTOROV INSTRUCTIONS FOR AUTHORS... 81

2 Editoriál Milí čitatelia, predkladáme Vám prvé číslo vedeckého recenzovaného akademického časopisu Acta Patristica. Časopis je zameraný a otvorený všetkým humanitne ladeným vedným odborom, obzvlášť na patrológiu, teológiu, religionistiku, biblistiku, hermeneutiku, filozofiu, pedagogiku, psychológiu, sociológiu, svetové a cirkevné dejiny. Vynasnažíme sa ponúknuť akademickej aj neakademickej spoločnosti najnovšie poznatky z tých oblastí vied, ktoré sa snáď najviac dotýkajú a ovplyvňujú každodenný život človeka ako rozumnej, mysliacej bytosti žijúcej v spoločenstve jej podobných bytostí. Človek ako mikrokozmos v makrokozme predstavuje najzložitejší súbor dodnes neprebádaných vlastností a informácií. Spoločne sa Vám budeme pokúšať predložiť rôznorodý pohľad na tento fascinujúci vzorec neprekonaný v celom vesmíre. Nebude to však len o človeku, ale o všetkom, čo je s ním spojené. V súčasnosti sú hľadané dôležité riešenia mnohých pálčivých otázok, ktoré zatiaľ ostávajú stále nezodpovedané. Väčšina otázok bola zodpovedaná našimi predkami, možno v inej forme a situácii. Dôležité je však vedieť hľadať, aby sme pomocou týchto priamych riešení z minulosti vedeli pomôcť a vyvarovať sa nešťastných prešľapov, ktoré častokrát ako jedinec aj ako spoločnosť robíme. Inteligencia spoločnosti nespočíva len v jej vzdelanosti a schopnosti premýšľať. Ľuďmi nás robí schopnosť použiť riešenie problému pre pomoc iným. Redakčný tím časopisu spolu s domácimi a zahraničnými prispievateľmi zahŕňa vysoko kvalitných ľudí, ktorí sú odborníkmi v takmer všetkých humanitných vedách, počnúc psychológiou a pedagogikou cez teológiu a filozofiu až po sociológiu a etiku. Dôsledný výber týchto odborníkov dáva predpoklad ponuky kvalitných materiálov pre celú spoločnosť. Veríme, že s podporou svojich prispievateľov a čitateľov časopis nájde svoje stále miesto a uplatnenie v kruhu vedeckých pracovníkov ako aj širšej spoločnosti čitateľov a stane sa trvalou súčasťou každej kvalitnej knižnice. Pavol Kochan (editor) 2

3 ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGIC- KÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO Vasyľ KUZMYK Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Prešov, Slovenská republika VŠEOBECNÝ ÚVOD DO PROBLEMATIKY Svätý Kliment Rímsky bol jedným z významných cirkevných spisovateľov a učiteľov prvotnej Cirkvi. Je nazývaný apoštolským mužom, pretože jeho literárna tvorba spadá do obdobia konca prvého a začiatku druhého storočia po Christovi. John Meyendorff podobne, ako aj ďalší patrológovia 1, považuje svätého Klimenta Rímskeho za apoštolského muža a tvrdí, že: Za apoštolských mužov obyčajne považujú svätého Klimenta Rímskeho, Ignáca Antiochijského, Polykarpa Smyrnského a niekoľkých ďalších, ktorí sa podľa tradície naučili viere Christovej od apoštolov a boli ich priamymi nástupcami. 2 Písomné dedičstvo svätého Klimenta sa zachovalo až dodnes a má pre nás veľmi hodnotný duchovný význam. Je považované za jedno z najstarších kresťanských literárnych pamiatok po novozákonných spisoch, ktoré svedčí o duchovnom živote prvotných kresťanov. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA PÍSOMNÉHO DEDIČSTVA SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO Historický význam svätého Klimenta Rímskeho ako významnej osobnosti 1 Pozri ГУМИЛЕВСКИЙ, Ф Историческое учение об отцах Церкви. Том vyd. Москва : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, s. 8. PRUŽINSKÝ, Š Patrológia. Úvod a počiatky patristickej literatúry I. 1. vyd. Bratislava : Cirkevné nakladateľstvo pre Pravoslávnu cirkev v Československu, s A tiež pozri САГАРДА, Н. И Лекции по патрологии I IV века. 2. vyd. Москва : Издательский Совет Русской Православной Церкви, s МЕЙЕНДОРФ, Иоанн Введение в святоотеческое богословие. 2. dopl. vyd. Клин : Фонд Христианская жизнь, s

4 prvotnej Cirkvi nám je najlepšie podaný tým, že prvotná tradícia ho okrem Prvého listu ku Korintským robí autorom ďalších niekoľkých spisov. Zo súčasného historicko-kritického a teologického skúmania je možné považovať za Klimentov len tento spis, t. j. Prvý list ku Korintským kresťanom, ktorý bol napísaný biskupom Cirkvi v Ríme a v mene celej rímskej Cirkvi. 3 O autorstve tohto listu svätého Klimenta svedčia takí cirkevní spisovatelia ako svätý Irinej Lyonský, Kliment Alexandrijský, Origenes, Euzébios Cézarejský a ďalší. Napríklad, Euzébios Cézarejský tvrdí, že pod menom Klimenta je známy jeden všetkými uznávaný list, veľkolepý a neobyčajný 4. S týmto listom sa spolu s menom svätého Klimenta môžeme stretnúť v niektorých starobylých kódexoch Novej Zmluvy. Svedčí to o fakte, že Klimentov list bol v prvotnej Cirkvi vo veľkej úcte a bol zahrnutý do kánonu novozmluvných svätých kníh; spolu s nimi bol čítaný počas nedeľňajších cirkevných zhromaždení. 5 Obsah Prvého listu ku Korintským svedčí o tom, že autor bol pravdepodobne energickou osobnosťou so silnou vôľou a sympatiou pre disciplínu a poriadok. Napísanie Prvého listu ku Korintským spadá do doby prenasledovania kresťanov. List môžeme datovať do rokov Podľa Jána Zozuľaka list bol napísaný niekedy v rokoch 95-98, nakoľko svätý Kliment bol biskupom v Ríme v rokoch , v období veľkého prenasledovania Cirkvi počas vlády rímskeho cisára Domiciána. Tento fakt Ján Zozuľak spája so zmienkou cirkevného historika Euzébia Cézarejského. 7 Štýl písania listu nám odhaľuje skutočnosť, že svätý Kliment nebol talentovaným spisovateľom a ani obzvlášť významným teológom v zmysle neskor- 3 Túto skutočnosť nám potvrdzuje významný cirkevný historik Euzébios Cézarejský (IV. storočie) vo svojej Cirkevnej histórii: καὶ τοῦ Κλήμεντος ἐν τῇ ἀνωμολογημένῃ παρὰ πᾶσιν, ἣν ἐκ προσώπου τῆς Ῥωμαίων ἐκκλησίας τῇ Κορινθίων διετυπώσατο ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Εκκλησιαστικη Ιστορια III, 38. In MIGNE, J.-P. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (Patrologia Graeca). Τομος 20 (Β ). ΑΘΗΝΑΙ : ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΚΕ.Π.Ε.), s Τούτου δὴ οὖν τοῦ Κλήμεντος ὁμολογουμένη μία ἐπιστολὴ φέρεται, μεγάλη τε καὶ θαυμασία ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Εκκλησιαστικη Ιστορια III, 16. In MIGNE, J.-P. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (Patrologia Graeca). Τομος 20 (Β ). ΑΘΗΝΑΙ : ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΚΕ.Π.Ε.), s Pozri СКУРАТ, К. Е Святые отцы и церковные писатели доникейского периода (I III вв.). Учебное пособие по патрологии. 1. vyd. Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Московская Духовная Академия, s Pozri САГАРДА, Н. И Лекции по патрологии I IV века. 2. vyd. Москва : Издательский Совет Русской Православной Церкви, s Pozri ZOZUĽAK, Ján Ortodoxia a ortopraxia. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, s

5 ších veľkých Otcov a Učiteľov Cirkvi. 8 Hlavnou príčinou napísania Prvého listu ku Korintským svätého Klimenta Rímskeho bol neporiadok v Cirkvi v Korinte, zrejme podobný tomu, o ktorom písal aj apoštol Pavol. 9 Išlo o nepokoje, ktoré viedli k zosadeniu niektorých predstavených v tejto miestnej Cirkvi. Keďže sa takýto počin považoval (a stále považuje) za kanonicky neprípustný, vznikla nevyhnutnosť zásahu inej miestnej Cirkvi, v tomto prípade rímskej. VÝCHODISKÁ CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO Prvý list ku Korintským svätého Klimenta Rímskeho tvorí jadro jeho teologického myslenia. Teológia svätého Klimenta z časového pohľadu je veľmi blízka teológii svätých apoštolov a vo všeobecnosti biblickej novozákonnej teológii, napriek tomu je badateľná ich odlišnosť po obsahovej stránke či štýle písania. Teológia svätého Klimenta je súčasťou teológie obdobia apoštolských mužov, preto nie je možné jej autorstvo pripisovať hociktorému z apoštolov, napriek tomu, že ich vplyv je badateľný. Osobitnosťou teológie svätého Klimenta je skutočnosť, že svätý Kliment nerieši žiadne dogmatické spory, aké poznáme napríklad z obdobia všeobecných snemov, nevytvára žiadne dogmatické systémy, nie je ovplyvnený antickou filozofiou. Podstatou jeho učenia je skôr bezprostredné prežívanie života v Christovi a očakávanie Jeho skorého druhého príchodu. Učenie svätého Klimenta odzrkadľuje vieru a duchovný život prvotných kresťanov obdobia jeho pôsobenia, ale zároveň svedčí aj o ochrane viery v Trojjediného Boha. V danom kontexte môžeme hovoriť o podobnosti novozákonného učenia a učenia svätého Klimenta. V teológii svätého Klimenta je obzvlášť kladený dôraz na morálku. Z listu vyplýva, že autor dobre poznal Mojžišove zákonodarstvo. Niektoré myšlienky tykajúce sa morálky akoby prebral z neho. Starý Zákon tvorí neodmysliteľnú súčasť jeho etického učenia, ktoré má v podaní svätého Klimenta obzvlášť poučný charakter. Môžeme predpokladať, že to je tak práve preto, že list bol adresovaný miestnej Cirkvi v Korinte, kde väčšina členov 8 Pozri ZOZUĽAK, Ján Výročie svätého Klimenta Rímskeho. In Pravoslávny teologický zborník. Prešov : Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, roč. XXIV, č. 9. s Porovnaj 1Kor 1,

6 cirkevnej obce sa tesne predtým obrátila z pohanstva na kresťanstvo. Keďže v takomto prípade ide o zmenu spôsobu života a myslenia, obzvlášť v čase vzniklých problémov v rámci cirkevnej obce, je nevyhnutné ponúknuť namiesto starých obyčajov nové kresťanské poriadky a obyčaje. Evanjelium bolo prezentované ako nové učenie, ktoré prináša Isus Christos a prostredníctvom ktorého poukazuje na cestu k spáse. Svätý Kliment sa snažil zdôrazňovať, že poslušnosť Zákonu a život podobný Christovmu je cestou k spáse a podstatou kresťanského života. Christologický a soteriologický aspekt teológie svätého Klimenta vyplýva predovšetkým zo smrti a vzkriesenia Isusa Christa, ktoré svätý Kliment prezentuje ako osnovu spásy človeka. Hovorí, že všetko, čo Isus Christos pre nás učinil, vytvára pre nás možnosť odpustenia hriechov, duchovného života, nesmrteľnosti a oslobodenia sa z moci diabla. Spásu človeka svätý Kliment predstavuje skôr v kategóriách nesmrteľnosti a netlenia, ako odpustenia hriechov. Osobitné miesto v jeho teológii má aj poznanie Boha. Hovorí, že Isus Christos nám prináša poznanie pravdy; bol poslaný Bohom ako Osvietiteľ, aby sme mohli poznať pravého Boha a oslobodiť sa od otroctva modloslužby. Svätý Kliment nehovorí o Isusovi Christovi len ako o učiteľovi, ale predstavuje ho ako Boha, ako toho, ktorého smrť a vzkriesenie nám prinášajú dary nesmrteľnosti. V Prvom liste ku Korintským svätý Kliment spája spásu ľudského rodu s vykúpením. Božiu blahodať chápe ako dar, ktorý dostávame od Boha prostredníctvom Christa. Blahodať niekedy svätý Kliment spája s poznaním, ktoré sme dostali prostredníctvom Christa, ale vníma ju aj ako nejakú vnútronú silu spojenú so Svätým Duchom, prostredníctvom ktorej sa človek môže usilovať o život v spravodlivosti a poslušnosti v duchu učenia Isusa Christa. Z pohľadu učenia svätého Klimenta sa Božia blahodať stáva určitým predpokladom spásy, pretože vďaka nej človek môže dosiahnuť spravodlivosť a spásu. Obsah listu vyjadruje dôležitosť dogmatického učenia Cirkvi, hlavne učenia o cirkevnej hierarchii a svätých tajinách, o Božom Synovi Vykupiteľovi, o vzkriesení mŕtvych, o kanonickej vážnosti Svätého Písma, ktoré obsahuje hlavné povinnosti kresťana, obzvlášť lásku a pokoru. 10 Základným východiskom učenia svätého Klimenta je jasné uvedomenie 10 Pozri ГУМИЛЕВСКИЙ, Филарет Историческое учение об отцах Церкви. Том vyd. Москва : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, s

7 si hlbokej vzájomnej náväznosti všetkých aspektov kresťanskej vierouky. Spájajúcim centrom celého teologického myslenia Klimenta je idea Božej ikonómie spásy. Ikonómia spásy ako pôsobenie všetkých Osôb Svätej Trojice pojíma súlad celého kozmu, ale sústredí sa hlavne na ľudský rod. Svätý Kliment zdôrazňuje skutočnosť, z ktorej vyplýva jeho teológia. Tvrdí, že Boh Otec posiela k ľudskému rodu svojho Syna, ktorý prijíma plnosť človečenstva, vykupuje ľudský rod a zároveň mu zjavuje cestu k spáse tým, že ustanovil svoju Cirkev. Tá je miestom a prostriedkom, ktorým sa človek môže stať dedičom Božieho kráľovstva. 11 CHRISTOLOGICKÝ ASPEKT TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA Svätý Kliment Rímsky buduje svoje učenie o Bohu predovšetkým na biblickom chápaní Boha tak, ako sa Boh zjavuje v Starom Zákone. Chápe Boha ako všemohúceho Stvoriteľa sveta, ktorý zjavil ľudom svoju vôľu, spravodlivosť a blahodať. Svätý Kliment obzvlášť zdôrazňuje vieru v Trojediného Boha. Môžeme predpokladať, že práve tieto faktory sú príčinou toho, že christológia svätého Klimenta nie je dostatočne rozvinutá. Napriek tomu jeho christologické dedičstvo je veľmi významné a odráža teológiu a teologické pojmy jeho doby. Vo všeobecnosti svätý Kliment vníma Isusa Christa ako Bohočloveka, jedného zo Svätej Trojice, Spasiteľa, Vládcu, Božieho Sluhu a Veľkňaza, čo potvrdzujú aj tieto slová: Milovaní, takáto je cesta, ktorou získavame našu spásu, Isusa Christa, Veľkňaza našich darov, zástupcu a pomocníka v našom neduhu. Prostredníctvom neho vidíme na výsosti nebies; prostredníctvom neho akoby v zrkadle vidíme čistú a najsvetlejšiu tvár [Boha]; prostredníctvom neho sa otvorili oči nášho srdca; prostredníctvom neho neuvážlivý a zatemnený náš duch preniká do jeho udivujúceho svetla; prostredníctvom neho Pán chcel, aby sme okúsili poznanie nesmrteľnosti. On, ktorý je odbleskom jeho veľkosti V Prvom liste ku Korintským svätý Kliment nazýva Isusa Christa Božím Synom len raz, aj to prostredníctvom slov žalmu. Svätý Kliment hovorí: Takto povedal Pán o svojom Synovi: Ty si môj syn; ja som ťa dnes splodil. Žiadaj si odo mňa 11 Pozri СИДОРОВ, А. И Курс патрологии. Возникновение церковной письменности. 1. vyd. Москва : Русские Огни, s КЛИМЕНТ РИМСКИЙ Святого Климента Римского первое послание к Коринфянам, XXXVI. In Антология. Раннехристианские отцы Церкви. 1. vyd. (русский перевод: П. Преображенский). Брюссель : Издательство Жизнь с Богом, s

8 a dám ti národy za tvoje dedičstvo, a končiny zeme do tvojho vlastníctva V Prvom liste ku Korintským sa stretneme s myšlienkami, kedy svätý Kliment hovorí o Božej prirodzenosti Isusa Christa, ale aj o Božom Synovi, ktorý existoval do stvorenia sveta a osobne sa podieľal na jeho stvorení. Celkovo myšlienka svätého Klimenta o predexistencii Christa a nasledovne Jeho Božej dôstojnosti je vyjadrená veľmi zreteľne. Z nasledujúcej pasáže jasné vyplýva, že svätý Kliment vníma Isusa Christa ako Boha a zároveň ako človeka, a vtelenie Božieho Syna plné kenózy a pokory, ale taktiež poukazuje na význam jeho utrpenia a smrti na kríži. Hovorí: Lebo Christos je spolu s pokornými, ale nie s tými, ktorí sa povyšujú nad jeho stádom. Náš Pán Isus Christos, žezlo Božej veľkosti, neprišiel [do sveta] s leskom veľkoleposti a povýšenosti, hoci mohol, ale s pokorou, ako o ňom povedal Svätý Duch, lebo [On] hovorí: Pane, kto veril tomu, čo sme od teba počuli a komu sa obnažila všemohúca ruka Božia? Zvestovali sme o jeho osobe: ako dieťa, ako koreň v smädnej zemi, nebolo v ňom podoby ani slávy. A videli sme ho, ale nebolo v ňom podoby ani krásy, pretože jeho podoba bola ponížená, v ktorej nieto ľudskej podoby: bol človek s jazvami a s bolesťou, ktorý vedel zniesť slabosť, preto sa [ostatní] odvracali od neho [jeho tváre], bol opovrhovaný a zneuctený. [On] nosí naše hriechy a trpí za nás; a my sme si mysleli, že [On] je spravodlivo vystavený utrpeniu, ranám a mučeniu. No [On] bol zranený pre naše hriechy a mučený pre našu neprávosť; bol na ňom trest tohto sveta a cez jeho rany sme boli uzdravení.. 15 Vtelenie Boha svätý Kliment chápe ako kenózu a prejav lásky druhej Osoby Svätej Trojice kvôli spáse ľudského rodu. Pokiaľ ide o ľudskú prirodzenosť v Christovi, svätý Kliment tvrdí, že Christos má tak dušu (psychí), ako aj telo (sárx), preto hovorí: Láskou všetci Boží vyvolení dosiahli dokonalosť; bez lásky nič nie je Bohu príjemné. V láske nás Pán prijal; na [základe] lásky, ktorú k nám mal náš Pán Isus Christos, vydal za nás [svoju] krv podľa Božej vôle a [svoje] telo za naše telo a [svoju] dušu za naše duše. 16 Z uvedených pasáží vyplýva, že christológia svätého Klimenta nemá 13 Ž 2, 7 8. Porovnaj Hebr 1, КЛИМЕНТ РИМСКИЙ Святого Климента Римского первое послание к Коринфянам, XXXVI. In Антология. Раннехристианские отцы Церкви. 1. vyd. (русский перевод: П. Преображенский). Брюссель : Издательство Жизнь с Богом, s КЛИМЕНТ РИМСКИЙ Святого Климента Римского первое послание к Коринфянам, XVI. In Антология. Раннехристианские отцы Церкви. 1. vyd. (русский перевод: П. Преображенский). Брюссель : Издательство Жизнь с Богом, s КЛИМЕНТ РИМСКИЙ Святого Климента Римского первое послание к Коринфянам, XLIX. In Антология. Раннехристианские отцы Церкви. 1. vyd. (русский перевод: П. Преображенский). Брюссель : Издательство Жизнь с Богом, s

9 žiadne závažné nedostatky a verne tlmočí učenie Cirkvi. SOTERIOLOGICKÝ ASPEKT TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA Soteriológia svätého Klimenta Rímskeho je dostatočne dobre rozvinutá. Vo svojom Prvom liste ku Korintským svätý Kliment obzvlášť zdôrazňuje spásonosné Božie pôsobenie na svet. Podľa neho na ikonómii spásy sa podieľa celá Svätá Trojica. Bohu Otcovi patrí vôľa vytvoriť Kráľovstvo nebeské. Boh Syn je hlavným činiteľom a stredobodom ikonómie spásy a Svätý Duch je zobrazený ako Plnosť blahodarných prostriedkov, ktoré vedú k spáse, t. j. do Kráľovstva nebeského. Idea Božej ikonómie spásy sa vzťahuje nielen na ľudstvo, ale aj na celý stvorený svet, avšak prvoradý je človek ako koruna tvorstva. 17 Pre soteriológiu svätého Klimenta je príznačná spása tak sveta, ako aj človeka v kontexte predvečného Božieho plánu, čo svätý Kliment potvrdzuje slovami: Náš Tvorca a Stvoriteľ nás uviedol do svojho sveta, vopred nám pripraviac svoju dobrotivosť [ešte] pred naším narodením. Totiž všetko máme od neho, preto by sme mu mali za všetko ďakovať. Jemu [patrí] sláva na veky vekov. Amen. 18 Svätý Kliment chápe dielo spásy predovšetkým z pozitívneho hľadiska. Podľa neho spása je prejavom nesmiernej lásky Boha k svetu a človeku, preto Boh obetoval svojho vteleného jednorodeného Syna. Svätý Kliment hodnotí, aký má význam obeť Isusa Christa a hovorí: Pozerajme na to, čo je dobré, pekné a príjemné nášmu Stvoriteľovi. Pozrime na Christovu krv a uvidíme, aká je pre jeho Otca drahocenná [krv], ktorá bola vyliata pre našu spásu a celému svetu priniesla blahodať pokánia.. 19 Podľa svätého Klimenta spásu je možné dosiahnuť vďaka obeti Isusa Christa, Bohočloveka, preto ho vo svojom liste častokrát nazýva Spasiteľom. Vníma ho ako záruku našej spásy, čo tvorí jadro jeho soteriologickej koncepcie. V christológii svätého Klimenta spočíva osnova charakteristických zvláštností jeho soteriológie. Podľa svätého Klimenta Isus Christos bol poslaný od Boha 17 Pozri СИДОРОВ, А. И Курс патрологии. Возникновение церковной письменности. 1. vyd. Москва : Русские Огни, s КЛИМЕНТ РИМСКИЙ Святого Климента Римского первое послание к Коринфянам, XXXVIII. In Антология. Раннехристианские отцы Церкви. 1. vyd. (русский перевод: П. Преображенский). Брюссель : Издательство Жизнь с Богом, s КЛИМЕНТ РИМСКИЙ Святого Климента Римского первое послание к Коринфянам, VII. In Антология. Раннехристианские отцы Церкви. 1. vyd. (русский перевод: П. Преображенский). Брюссель : Издательство Жизнь с Богом, s

10 v súlade s Božou vôľou kvôli spáse ľudského rodu. 20 Svätý Kliment hovorí, že Isus Christos prišiel na svet v duchu pokory a proroctiev, vzal na seba hriechy tohto sveta, aby nás priviedol k pokoju. Vďaka tomu sa môžeme stať Božím ľudom. 21 Zároveň tvrdí, že bez lásky nie je možné dosiahnuť spásu: Láska nás zjednocuje s Bohom; láska prekrýva množstvo hriechov, láska všetko prijíma, všetko veľkodušne znáša; v láske niet plytkého, ani povýšeneckého; láska nedopúšťa rozkol, láska nepoburuje, láska koná všetko v harmónii; láskou všetci Boží vyvolení dosiahli dokonalosť; bez lásky nič nie je Bohu príjemné. 22 V učení svätého Klimenta spása je definovaná skôr ako život v Bohu, ktorý je do určitej miery závislý na spásonosnom pôsobení Božieho Syna Isusa Christa. Celá soteriologická koncepcia svätého Klimenta je obsiahnutá v nasledujúcej pasáži, kde Isus Christos sa stáva stredobodom a cestou našej spásy: Milovaní, takáto je cesta, ktorou získavame našu spásu, Isusa Christa, Veľkňaza našich darov, zástupcu a pomocníka v našom neduhu. Prostredníctvom neho vidíme na výsosti nebies; prostredníctvom neho akoby v zrkadle vidíme čistú a najsvetlejšiu tvár [Boha]; prostredníctvom neho sa otvorili oči nášho srdca; prostredníctvom neho neuvážlivý a zatemnený náš duch preniká do jeho udivujúceho svetla; prostredníctvom neho Pán chcel, aby sme okúsili poznanie nesmrteľnosti. 23 ZHRNUTIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV Idea spásy ľudského rodu v Isusovi Christovi tvorí osnovu učenia svätého Klimenta. Všetky jeho teologické uvažovania vyjadrené v Prvom liste ku Korintským sú zamerané na túto ideu. Soteriologický aspekt jeho teológie zodpovedá duchovnému životu vtedajšieho kresťanstva. Jeho christológia je nepochybne spojená s teológiou. Učenie o Christovi svätého Klimenta v kontexte jeho 20 Pozri КЛИМЕНТ РИМСКИЙ Святого Климента Римского первое послание к Коринфянам, XLII. In Антология. Раннехристианские отцы Церкви. 1. vyd. (русский перевод: П. Преображенский). Брюссель : Издательство Жизнь с Богом, s Pozri КЛИМЕНТ РИМСКИЙ Святого Климента Римского первое послание к Коринфянам, XVI. In Антология. Раннехристианские отцы Церкви. 1. vyd. (русский перевод: П. Преображенский). Брюссель : Издательство Жизнь с Богом, s КЛИМЕНТ РИМСКИЙ Святого Климента Римского первое послание к Коринфянам, XLIX. In Антология. Раннехристианские отцы Церкви. 1. vyd. (русский перевод: П. Преображенский). Брюссель : Издательство Жизнь с Богом, s КЛИМЕНТ РИМСКИЙ Святого Климента Римского первое послание к Коринфянам, XXXVI. In Антология. Раннехристианские отцы Церкви. 1. vyd. (русский перевод: П. Преображенский). Брюссель : Издательство Жизнь с Богом, s

11 teológie má dominantné postavenie, preto jeho teológia nadobúda zreteľný odtieň ikonómie našej spásy v súlade s predvečným Božím plánom. Zoznam bibliografických odkazov ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Εκκλησιαστικη Ιστορια. In MIGNE, J.-P. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (Patrologia Graeca). Τομος 20 (Β ). Προτη εκδοσις εν Ελλαδη. ΑΘΗΝΑΙ : ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ (ΚΕ.Π.Ε.), s. КЛИМЕНТ РИМСКИЙ Святого Климента Римского первое послание к Коринфянам. In Антология. Раннехристианские отцы Церкви. 1. vyd. (русский перевод: П. Преображенский). Брюссель : Издательство Жизнь с Богом, s ГУМИЛЕВСКИЙ, Ф Историческое учение об отцах Церкви. Том vyd. Москва : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, МЕЙЕНДОРФ, И Введение в святоотеческое богословие. 2. dopl. vyd. Клин : Фонд Христианская жизнь, ISBN PRUŽINSKÝ, Š Patrológia. Úvod a počiatky patristickej literatúry I. 1. vyd. Bratislava : Cirkevné nakladateľstvo pre Pravoslávnu cirkev v Československu, ISBN X. САГАРДА, Н. И Лекции по патрологии I IV века. 2. vyd. Москва : Издательский Совет Русской Православной Церкви, ISBN СИДОРОВ, А. И Курс патрологии. Возникновение церковной письменности. 1. vyd. Москва : Русские Огни, СКУРАТ, К. Е Святые отцы и церковные писатели доникейского периода (I III вв.). Учебное пособие по патрологии. 1. vyd. Сергиев Посад : Свято- Троицкая Сергиева Лавра, Московская Духовная Академия, ZOZUĽAK, J Ortodoxia a ortopraxia. 1. vyd. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, s. ISBN ZOZUĽAK, J Výročie svätého Klimenta Rímskeho. In Pravoslávny teologický zborník. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, roč. XXIV, č. 9. ISBN s

12 ANALYSIS OF CHRISTOLOGICAL AND SOTERIOLOGICAL ASPECT OF THEOLOGY OF ST. CLEMENT OF ROME Vasyľ KUZMYK, lecturer, Orthodox Theological Faculty, University of Presov, Masarykova 15, Prešov, Slovakia, Abstract This article talks about the christological and soteriological aspect of the theology of St. Clement. Its main theme is death and resurrection of Jesus Christ which is an outline of salvation of man. St. Clement speaks about forgiving of sins, about spiritual life, immortality and liberation from the power of the devil. Christ is not only a teacher, but the God, who discovers the truth to a man. Theology of St. Clement of Rome contains a distinct shade from eternal iconomy of salvation in accordance with God's plan. Key words Christology, soteriology, Clement of Rome, theology, morale. 12

13 Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ Alexios PANAGOPOULOS Nacional College, Patras, Hellens Republic. Church Institute of Patras, Hellens Republic. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ Η ενότητα που συνδέει το έθιμο με το γραπτό νόμο, έχει ανάλογη αντιστοιχία με τον νόμο της πολιτείας - κράτους, ανάλογα, και με τις ευρυτερες σχέσεις που διέπουν τις σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας. Για τον λόγο αυτό και παρουσιάζεται η διαφορετική εικόνα του κάθε κράτους προς το ορθόδοξο ποίμνιο. Κάθε ορθόδοξο κράτος έχει συγκεκριμένη θέση προς τους εκκλησιαστικούς κανόνες, οι οποίοι κατοχυρώνονται ή και όχι από το Σύνταγμά του. Το έθιμο δεν είναι δυνατόν να εξετάζεται χωριστά, παρά μόνο, ως τμήμα της εκκλησιαστικής νομοθεσίας την οποία και εκφράζει. Το κάθε σύγχρονο κράτος, το απασχολεί το πρόβλημα των σχέσεων των ιερών κανόνων με τους νόμους της πολιτείας. Υπάρχει: Η άποψη που διαχωρίζει τους κανόνες και αποδίδει συνταγματική ισχύ μόνο σε όσους αφορούν το δόγμα και την λατρεία και ή άλλη άποψη που δέχεται την συνταγματική ισχύ όλων ανεξαιρέτως των κανόνων. Ετσι το πρόβλημα δεν είναι δυνατόν να λυθεί και διαιωνίζεται, χωρίς να μπορούν να βρεθούν κοινά σημεία προσεγγίσεως, γιατί διαφορετικά είναι η πνευματική τοποθέτηση 24 του κάθε ενός υποστηρικτή. Και οι δύο απόψεις ομάδες εκφράζουν συνειδητά ή ασυνείδητα τις θέσεις της εκκλησιαστικής τάξης αλλά και της συγχρόνου πολιτείας και κράτους. Η εκκλησία θεμελιώθηκε και συντηρείται από τον Θεό, 25 και δεν έχει ανάγκη την κοσμική δύναμη για να διατηρήσει την υπόστασή της. Είναι αυτάρκης και μπορεί με την αποκλειστική δική της νομοθεσία να οργανώνεται κατά τόπους και να καθοδηγεί το ποίμνιόν της, εις τον προορισμόν 24 Βλ. ΜΟΥΡΑΤΊΔΗΣ, Κ Σχέσεις εκκλησίας και Πολιτείας. Τομ. Ι. Αθήναι, σελ Βλ. Ρωμαίους 13, 4. 13

14 του. Στην υπηρεσία του σκοπού αυτού η Πολιτεία 26 - Κράτος, με τους άρχοντάς της, επιδιώκει την ειρήνη και την τάξη στην οργανωμένη κοινωνία των ανθρώπων. Ο άμεσο σκοπός των πολιτειακών κανόνων ποικίλλει ανάλογα με το ιδεολογικό υπόβαθρο κάθε πολιτείας. Η εκκλησία από αυτά τα αποστολικά χρόνια, δέχεται ότι η κρατική εξουσία δώθηκε από τον Θεό στους ανθρώπους, ως δώρο της αγάπης του, αυτό ομολογεί και ο νομικός απόστολος 27 Παύλος. Εαν το κράτος συνειδοτοποιεί αυτόν τον προορισμόν του γίνεται διακονητής της εκκλησίας στο ποιμαντικό έργο της, με την νομοθεσία του και την διοικητική του μέριμνα, όπως γινόταν στο Βυζαντινό κράτος. 28 Η αρχή αυτή ενέπνεε και τις σχέσεις νόμου 29 και εθίμου, η οποία εκφραζόταν με τους Νομοκανόνες. 30 Ο νομοκάνον του Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τα ζητήματα τάξης και ευπρέπειας της εκκλησίας ρύθμιζε με βάση όχι μόνο τους κανόνες της εκκλησίας αλλά και τις αυτοκρατορικές 31 διατάξεις 32 και νόμους. Στην ρύθμιση αυτή, οδηγήθηκε η εκκλησία ελεύθερα, χωρίς την πίεση της πολιτείας. 33 Η αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία των δύο εξουσιών είναι αξιοσημείωτη, γιατί οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες 34 έδειχναν σεβασμό και υπακοή όχι μόνο στους κανόνες αλλά και στα γνήσια έθιμα της εκκλησίας. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα αποτελεί το έθιμο το οποίο αναφέρει ο Βαλσαμών 35 σχετικά με την αποδοχή γυναίκας στον μοναχικό βίο. Ο Θεοστεφής Βασιλέας επικύρωσε σε διάταγμα την μακρά συνήθεια, χωρίς προϋπάρχοντα γραπτό νόμον, δηλαδή να γίνεται μοναχή μία γυναίκα αφού έζησε τουλάχιστον τρείς μήνες σε μοναστήρι. Γι αυτό και ο Νικηφόρος Ομολογητής, 36 παραβάλλει τον 26 Βλ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π Πολιτεία. In Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια (Θ.Η.Ε.). Τομ. 10. (εκδόσης Α. Μαρτίνος). Αθήναι, Βλ. Α Τιμόθεον 6, Βλ. ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ, Χ Αρχείον Βυζαντινού Δικαίου. Τομ. I. Αθήναι, Βλ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, Π Χριστιανική κοινωνιολογία. Αθήνα : Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, σελ Βλ. Επαναγωγή Νόμου. Τίτλος γ, κεφ. Η. 31 Βλ. Νεαραί, Ιουστίνου Ι έτους Βλ. Τιβερίου XΙΙ. έτους Βλ. ΖΕΠΟΣ, J.G.R. Τομ. Ι. σελ Βλ. Λέον ΣΤ, έτος 910, τίτλος προϊμίου Νεαρών. 35 Βλ. Σύνταγμα Ρ.Π. Τομ. Α. σελ Βλ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Αντίρρησις, Γ. In MIG- NE, J.-P. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (Patrologia Graeca). Τομος 100. Αθήναι : Κέντρο Πατερικών Εκδόσεων (ΚΕ.Π.Ε.), σελ

15 νόμο με τον λόγο, το έθιμο με το έργο. 37 ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΟΣ Η θέση του σύγχρονου κράτους είναι εντελώς διαφορετική έναντι της εκκλησίας. Η μεταβολή αυτή του σύγχρονου κράτους συνετελέσθηκε στα νεώτερα 38 χρόνια. Η αλλαγή της θέσης αυτής, είναι αποτέλεσμα των ιδεολογικών 39 ρευμάτων που αναπτύχθηκαν στην Δύση από το πνεύμα της Αναγέννησης 40 και την εποχή του Διαφωτισμού. 41 Τον προτελευταίο αιώνα (19 ο ) εκδηλώνεται η διεκδίκηση της πολιτείας, δηλαδή ζητεί για τον ευατόν της την απόλυτη αυθεντία. Στα σύγχρονα Συντάγματα τονίζεται η απόλυτη κυριαρχία 42 του λαού, ως είναι το ανώτατο όργανο της Πολιτείας. Ο άνθρωπος αποκτά απόλυτο αξία, ενω το Βυζαντινό κράτος απόλυτο κύρος αναγνωριζόταν από τον λαό μόνο στον Θεό. 43 Συνέπεια όλων αυτών των εναλλαγών είναι η απόρροια της όλης κοσμοθεωρίας περί κράτους. Οι νόμοι και τα έθιμα της εκκλησίας ισχύουν μόνο μέχρι του σημείου που συμφωνούν με τους νόμους και την δημόσια τάξη της πολιτείας. 44 Αντίθετα η πολιτεία ελεύθερα μπορεί να ενεργεί και να δρά αντίθετα προς την εκκλησιαστική τάξη και παράδοση. Η εκκλησία 45 δεν αδιαφορεί για την συμπεριφορά αυτή της Πολιτείας. Όμως η πίστη του σύγχρονου ανθρώπου στον ιδανικό άνθρωπο 46 και τα αγαθά αυτού του 37 Βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Homilia LI. In MIGNE, J.-P. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (Patrologia Graeca). Τομος 60. Paris, σελ Βλ. ΜΠΑΛΑΝΟΣ, Δ Πολιτεία και εκκλησία. (Ανάτυπο) σελ Βλ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Π Τα ανθρώπινα δικαιώματα. In Επιστημονική Επετηρίς. Θεσσαλονίκη : Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Τόμος 5, Τεύχος 2. σελ Ως νεωτερισμός, αναπτύχθηκε η διδασκαλία του εθνικού λαϊκού κράτους, το οποίο θα ήταν ανεξάρτητο από την εκκλησία, και ο άνθρωπος θα ήταν η ανώτατη αξία. 40 Βλ. AZKOUL, M Anti - christianity, the new atheism. Montreal: Monastery Press, σελ. 21. Ο συγγραφέας παρουσιάζει την πνευματική κατάσταση μετά την Αναγέννηση και την θρησκευτική μεταρρύθμιση. 41 Βλ. ΜΩΡΑΪΤΗΣ, Δ. Διαφωτισμός. Μ.Ε.Ε. Τομ. Θ. σελ Βλ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ, Π Εκκλησία και Πολιτεία ανά τους αιώνας. Αθήναι, σελ Βλ. ΜΑΝΖΑΡΙΔΗΣ,Γ Χριστιανική Ηθική. Θεσσαλονίκη, σελ II symbolise la desacralisation de cette histoire et la desincarnation du Dieu chretien. Dieu jusqu ici se melait a I histoire par les rois. CAMUS, A L Homme revolté. Paris : Les Éditions Gallimard, σελ Βλ. SCHMEMANN, A Σύγχρονος κόσμος και εκκλησιαστική λατρεία. In Σύνορο. Τρίμηνη έκδοση πνευματικής μαρτυρίας. No 37. Αθήνα, σελ Βλ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, Χ Σύστημα Ηθικής. Αθήναι : ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, σελ

16 κόσμου 47 εκφράζεται μονολεκτικά στο πνεύμα 48 και στο κίνημα της εκκοσμικεύσεως (Saecularismus). Η αντίθεση μεταξύ συγχρόνου κράτους και εκκλησίας μπορεί να φθάσει και σε σύγκρουση όταν ένα έθιμο έχει αποδειχθεί ως γνήσιο και παραβιάζεται, οπότε έχει επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία του εκκλησιαστικού βίου. Μια τέτοια σύγκρουση μεταξύ σύγχρονου κράτους 49 και εκκλησίας, θα εγείρει αντιδράσεις και διαμαρτυρίες. Αν το σύγχρονο κράτος αδιαφορήσει και θελήσει βίαια να επιβάλει την απόφασή του, τότε η εκκλησία κηρύττει τον ευατόν της σε διωγμό. 50 Τέτοια κατάσταση δημιουργήθηκε το , όπου το Οικουμενικό Πατριαρχείο έκλεισε τους ναούς και διέκοψε τις ιεροτελεστίες. Αποτέλεσμα η εξέγερση του λαού εναντίον των ενόχων. Ο Μέγας Βεζύρης αναγκάστηκε και υπέγραψε τα του Πατριαρχείου προνόμια, ως ένα είδος συμφωνίας μεταξύ πολιτείας και εκκλησίας. Εκτός την μορφή αυτή της αντίδρασης η εκκλησία μπορεί να δεχθεί προσωρινά την πολιτειακή ρύθμιση, με το μέτρο της οικονομίας, για να ενισχύσει προσωρινά το ποίμνιό της. Το μέτρο της οικονομίας εφαρμόζεται μόνο όταν η εκκλησιαστική αρχή διαπιστώνει ότι η πνευματική βλάβη εισχωρεί καταστρεπτικά. Κάθε ενέργεια έχει ως βάση τον κανόνα ΜΖ των Αποστόλων περί συγκατάβασης = οικονομίας. Με το μέτρο της οικονομίας, δεν σημαίνει ότι γίνεται αποδεκτή η νομοθεσία της πολιτείας αλλά μόνο και μόνο για να αποφύγει μεγαλύτερο κακό. Ετσι με την συγκεκριμένη ποιμαντική της φροντίδα αποφεύγονται τα 47 Βλ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ, Κ Εκκλησία, Πολιτεία, Σύνταγμα. Αθήναι, σελ Βλ. Declaration des droits de l homme et du citoyen, της Γαλλικής ενθοσυνελεύσεως 26/VIII/1789 άρθρο 2. Σκοπός πάσης πολιτικής κοινωνίας είναι η διατήρηση των φυσικών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου. Declaration of independence. Α μέρος 4/VII/1776. Οσες φορές κάποιο πολίτευμα γίνεται καταστρεπτικό του σκοπού του, είναι δικαίωμα του λαού να το μεταβάλλει και να το καταλύει. Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών. Προοίμιον. Το reaffirm Faith in fundamental human rights... Η θεμελιώδη αντίθεση του πνεύματος αυτού με το βυζαντινό φαίνεται στις «Νεαρές» των Βυζαντινών αυτοκρατόρων. Τιβέριος VIII, έτος 574: «Από τον Θεό και την δικαιοσύνη δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο, χωρίς αυτών τίποτα δεν πρέπει να γίνεται». Ο Ηράκλειος στην «Νεαρά» ΧΧΩ του έτους 629, αναφέρει: «Κάθε πράξη πρέπει να γίνεται από ευσέβεια, γιατί έτσι δοξάζεται κάθε βασιλέας και κράτος.» J.G.R., τομ. Ι. σελ Βλ. ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ, Ν Αντίχριστος, 666 και Ε.ΚΑΜ. Αθήνα, 1987.σελ Βλ. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Β Εκκλησιαστική Ιστορία απ' αρχής μέχρι σήμερον. Αθήνα : ΠΑ- ΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, σελ

17 χειρότερα αποτελέσματα. Μπορεί και να δημιουργηθεί εστία μολύνσεως 51 στο άσπιλο σώμα της εκκλησίας με την αποδοχή των αιρέσεων ή των παρανόμων ενεργειών της Πολιτείας από ανάξιους εκκλησιαστικούς ηγέτες. Η τυχόν παρανομία παραμένει ως ξένο σώμα στην εκκλησία και την ταλαιπωρεί, όμως αυτό είναι το φαινόμενο, γιατί μετά την δοκιμασία, η δυσκολία αυτή η εκκλησία έχει ξαναβρεί την γαλήνη της και την δόξα 52 της. Οι τυχόν παράνομες ενέργειες των εκκλησιαστικών προϊσταμένων δεν σημαίνουν ότι γίνονται αποδεκτές από την εκκλησία και ότι εκδηλώνουν την βούλησή της ως θεανθρώπινου οργανισμού. Στις περιόδους των αιρέσεων φαινόταν ότι επικρατούσε το ψεύδος, όμως γρήγορα αποκαθίστατο η αλήθεια, 53 όπως και φαίνεται στο Συνοδικό της ορθοδοξίας. Η συνολική και ενιαία στάση του κράτους προς το εκκλησιαστικό έθιμο, είναι διαφορετική μετά την απελευθέρωση 54 από την Τουρική σκλαβιά. Ειδικότερα για παράδειγμα όταν το έτος 1847, στην β συνδιάσκεψη της α βουλευτικής περιόδου, συζητήθηκε το νομοσχέδιο, περί επισκόπων και επισκόπων, τονίστηκε ότι: η απελευθερωμένη Ελλάδα είναι η συνέχεια της παλαιάς Ελλάδας, και το νέο απελευθερωμένο κράτος δεν είναι ξένο κατασκεύασμα, αλλά έχει ιστορία και παραδόσεις 55 και δικαιώματα και ήθη. Η διακήρυξη αυτή αποτελεί όχι μόνο επιβεβαίωση ότι η Πολιτεία είχε αδιαφορήσει για τις παραδόσεις 56 του λαού, αλλά καί ότι οι πολιτειακοί παράγοντες είχαν περιφρονήσει τα έθιμα του ορθοδόξου λαού, με τη ιδεολογία 57 ότι τα ξένα πρότυπα θα ήταν τα μόνα σωτήρια. Για την στάση αυτήν, της πολιτείας ευθύνεται και η τότε εκκλησιαστική 58 ηγεσία. Παράδειγμα αυτής της Χαύδους κατάστασης είναι ότι στις 19 Αυγούστου 1833, με 51 Βλ. GOUILLARD, J Le Synodicon de l'orthodoxie : édition et commentaire. Paris : Travaux et Mémoires, , σελ Βλ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΩΓΩΝΑΤΟΣ. Ηδικτον, έτους 860, Mansi, XI, στίχος 712 Β. 53 Βλ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Β. Πραγματείαι, Τρόπλωνος. σελ Βλ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, Α Ελληνικό Εκκλησιαστικό Δίκαιον. Αθήναι, σελ Βλ. Πρακτικά συνεδριάσεων της Eλληνικης Βουλής. Αθήναι, Α, σελ βλέπε και ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. Το Σύνταγμα και οι Ιεροί Κανόνες. σελ. 28. Στην συζήτηση επι του νομοσχεδίου αυτού, ο Μ. Σχοινάς, καυτηρίασε ελεκτικά την περιφρόνηση της Αντιβασιλείας για τα έθιμα του ορθοδόξου λαού. 56 Βλ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ, Ι Η συνήθεια εν τω νεωτέρω κανονικώ Δικαίω. In Θεολογικό περιοδικό Γρηγόριος ο Παλαμάς. Θεσσαλονίκη, 1961, Βλ. ΜΠΑΣΤΙΑΣ, Κ. Ο Παπουλάκος. In Εγκυκλοπαίδεια Ηλίου (Ι.Ε.). Εκδοτική Αθηνών, σελ Βλ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, Χ Σύστημα Ηθικής. Αθήναι : ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, σελ

18 Εγκύκλιο 59 της η Ιερά Σύνοδος της εκκλησίας της Ελλάδας, έθεσε στον έλεγχο του κράτους 461 μοναστήρια από τα οποία τα 116 ερημώθηκαν και έκρινε γι αυτά η Κυβέρνηση μπορεί να διατάξει ότι θεωρεί καλύτερο. Τον καιρό εκείνο, με τις διάφορες παρόμοιες ενέργειές της η Ιερά Σύνοδος 60 είχε δείξει ότι προσπαθούσε να περιβάλλει με το ένδυμα της νομιμότητας την "αστοργία" της προς τον μοναχισμό του έθνους που τόσα πολλά πρόσφερε για την ελευθερία, 61 δίχως αντάλλαγμα. Αργότερα το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έχοντας υπόψει αυτές τις παρανομίες που γινόταν, τόνισε την ορθόδοξο ερμηνεία των περί εκκλησίας άρθρων 62 του Συντάγματος σύμφωνα με την οποία θεωρούνται αντισυνταγματικοί και οι νόμοι της Πολιτείας που αντίκεινται (δηλαδή βρίσκονται σε αντίθεση) όχι μόνο με τους Ιερούς Κανόνες αλλά και με τα έθιμα, γιατί τα έθιμα αποτελούν, βασικό κεφάλαιο των θεσμών. 63 Η υπόμνηση αυτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, 64 έγινε επανειλημμένα προς την Εκκκλησία και το Κράτος, για την τήρηση 65 των παραδοσιακών παλαιών = "πατροπαράδοτων" εθίμων. Η ιερά Σύνοδος της Ελλαδικής 66 εκκλησίας έδειξε υπακοή στα γνήσια έθιμα, 67 ιδιαίτερα όταν έλαβε τον Πατριαρχικό και Συνοδικό τόμο, για το Αυτοκέφαλο. Ομως, η απομάκρυνση του κρατους 68 από το ορθόδοξο εκκλησιαστικό πνεύμα και η τάση του να 59 Βλ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Σ Συλλογή των Εγκυκλίων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος από το 1883 μέχρι του Αθήναι, 1901 (Ανατύπωση 1998). σελ Βλ. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Α Εκκλησιαστικοί Ρήτορες. In Άπαντα. Τομ. Ε. Αθήνα : ΔΟΜΟΣ, σελ Βλ. ΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ, Π Οι αρχιερείς και το In Οι Αρχιερείς και το Εικοσιένα. Ξάνθη, σελ Βλ. ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ, Κ. Η εκκλησία της Ελλάδος και οι σχέσεις της προς το Οικουκενικόν Πατριαρχείον. σελ Βλ. ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ, Β Η Καταστατική Νομοθεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος από τη συστάσεως του Ελληνικού Βασιλείου. Αθήνα, σελ Βλ. Εγκύκλιος, Οικουμενικού Πατριαρχείου, 24/ΧΙΙΙ/1850 προς την Ελληνική Κυβέρνηση. (Β. Τζωρτζάτος). σελ Βλ. ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ, Σ Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας, μια εμπειρική προσέγγιση. Δίκαιο και Πολιτική σελ Βλ. ΓΕΔΕΩΝ, Μ Κανοκαί Διατάξεις. Τομ. Ι. Κωνσταντινούπολη, σελ Βλ. ΣΒΩΛΟΣ, Α. - ΒΛΑΧΟΣ, Γ Το Σύνταγμα της Ελλάδος. Τομ. Α. Αθήναι, σελ. 62. (Δ αναθεωρητική Βουλή). 68 Βλ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ, Χ Εκκλησία και πολιτεία εξ επόψεως ορθοδόξου. Θεσσαλονίκη : ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ, σελ. 56. Οι ειδικοί νόμοι του έτους 1856, παρότι αναγνώριζαν τους ιερούς κανόνες, όμως στην πραγματικότητα τους αθετούσαν ή τους τροποποιούσαν όπως ήθελαν, στερώντας την ελευθερία της εκκλησίας τόσο από τους κανόνες όσο και από το 18

19 καινοτομεί, άρχισε να γίνεται γρήγορα πασιφανής. Παράδειγμα αυτού αποτελεί το γεγονός, ότι η Ιερά Σύνοδος της Αυτοκεφάλου Ελλαδικώς εκκλησίας έστειλε υπόμνημα, στην πολιτεία, σχετικά με την αντικανονικότητα του νόμου 9/VII/1852, ο οποίος νόμος εξαφάνιζε όλους τους του ιερούς θεσμούς της εκκλησίας. Από αυτό το γεγονός συμπεραίνουμε ότι, ο αντικανονικός αυτός νόμος, στηριζόταν στην παράβαση 69 και των γνήσιων εκκλησιαστικών εθίμων. Ενας πατριώτης και αρχηγός στον αγώνα εναντίων των Τούρκων ήταν ο στρατηγός Μακρυγιάννης, 70 ο οποίος δήλωνε: στον καιρό της Τουρκιάς, μία πέτρα δεν πείραζαν από τα μοναστήρια και τις εκκλησίες. Οταν τους διώξαμε τους Τούρκους ήρθαν οι φαναριώτες 71 και οι άλλοι, για να μας κάνουν τα χειρότερα κακά. 72 Οι Τούρκοι δεν προσπάθησαν να διορθώσουν την θρησκεία μας, αυτό το κάνουν τώρα πολλοί «μολυσμένοι» από μας. 73 Η συμπεριφορά του σύγχρονου 74 κράτους, 75 προς εκκλησιαστικό έθιμο 76, προσδιορίζεται με μεγαλύτερη ακρίβεια αφού παρουσιάσουμε την σύγχρονη στάση 77 του κράτους, σε ένα συγκεκριμένο και Σύνταγμα του κράτους. Η εκκλησία άρχισε να υποβιβάζεται σε πολιτειακό ίδρυμα το οποίο είχε προσαρμοστεί στο τμήμα του υπουργείου των εκκλησιαστικών. 69 Βλ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, Σ Συλλογή των Εγκυκλίων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος από το 1883 μέχρι του Αθήναι, (Ανατύπωση 1998). σελ Το εκκλησιαστικό φρόνημα, άρχισε να δεσμεύεται από το κράτος. Παράδειγμα Στην διακήρυξη περί της ανεξαρτησίας της Ελληνικής Εκκλησίας. 23/VII/ Βλ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Ι Απομνημονεύματα. βιβλίο Γ, κεφ. δ. Αθήνα : Γνώση, σελ Βλ. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Ι Οράματα και Θάματα. (Επιμελ. Α. Ν. Παπακώστας). Αθήνα : ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ σελ Βλ. ΣΤΡΑΓΚΑΣ, Θ Εκκλησίας Ελλάδος Ιστορία εκ πηγών αψευδών, τόμος Α'. Αθήναι, σελ Η βίαιη εξορία του ιεροκήρυκα Γερμανού στις 26/VII/ Βλ. Το βασιλικό Διάταγμα της 23/VII/1833. με το άρθρο 1, όριζε ότι: η ορθόδοξος Ανατολική εκκλησία του Βασιλείου της Ελλάδος, έχει ως προς το διοικητικό μέρος, αρχηγό τον Βασιλέα της Ελλάδος. Το άρθρο 2, όριζε ότι: Ο Βασιλέας προσδιορίζει (διορίζει) την Γραμματεία της Επικρατείας (state), η οποία να ενεργεί, για τα ζητήματα της ιεράς Συνόδου. Βλέπε ΣΤΡΑΓΚΑΣ, Θ Εκκλησίας Ελλάδος Ιστορία εκ πηγών αψευδών, τόμος Α'. Αθήναι, σελ Βλ. MIAILE, Μ Κριτική εισαγωγή στο δίκαιο. Θεσσαλονίκη : Παρατηρητής, σελ. 27 και Βλ. CARBONNIER, J Droit civil. Τομ. Ι. Paris : Presses Universitaires de France, σελ Βλ. STUMPF, S. E Contribution de la théologie à la philosophie du droit: la définition et I interprétation du droit. In Archives de philosophie du droit. Paris : Sirey, σελ Βλ. GARDET, L L Islam, Religion et Communauté. Paris : Desclée de Brouwer, σελ Βλέπε στο τεύχος των Archives de philosophie du droit, το οποίο είναι αφιερωμένο στη: La Théologie chrétienne et le Droit. Το ίδιο και στο MIAILE, Μ Κριτική εισαγωγή στο δίκαιο. Θεσσαλονίκη : Παρατηρητής, σελ

20 βασικό έθιμο για την ορθοδοξία, 78 δηλαδή το έθιμο του "Άβατου", το οποίο θα εξετάσουμε στην συνέχεια. ΤΟ "ΑΒΑΤΟΝ" ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ, ΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΚΟ ΚΑΘΕΣ- ΤΩΣ "Αβατον", ονομάζεται το έθιμο, εκείνο το οποίο απαγορεύει ρητά την είσοδο των γυναικών 79 στο Άγιο Όρος δηλαδή τον Άθωνα. Το Αβατον είναι ένα από τα αρχαία αγιορείτικα καθεστώτα, τα οποία προστατεύονται από το Ελληνικό Σύνταγμα 1975/86 σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3. Το Αβατον είναι έθιμο το οποίο διαμορφώθηκε και παρέμεινε ως γνήσιο εκκλησιαστικό έθιμο, με τοπικό χαρακτήρα. Το Αβατον είναι θεσμός ο οποίος κατοχυρώνεται από το Ελληνικό Σύνταγμα 80 καθώς και τον Καταστατικό Χάρτη του Αγίου Ορους 81 :άρθρο 186. Στην χερσόνησο του Αγίου Όρους απαγορεύεται η είσοδος θηλυκών, σύμφωνα με την αρχαία παράδοση. 82 Το "Αβατον" κατοχυρώνεται και από τα "Τυπικά" 83 της Αγιορείτικης Πολιτείας τα οποία πιστοποιούν τον εθιμικό του χαρακτήρα, γιατί η γραπτή καταχύρωση του Αβάτου αποτελεί την επισημοποίηση της εθιμικής καθιέρωσης. Το αγιορείτικο Αβατον εκφράζει απόλυτα τον μοναχικό βίο και αυτός είναι ο λόγος που διατηρήθηκε τόσους αιώνες ακατάλυτο μέχρι των ημερών μας, απολαμβάνοντας μεγάλο σεβασμό. Το σύγ- 78 Βλ. ΠΟΥΛΗΣ, Γ. Εκκλησιαστική Δικαιοσύνη και Δικαστικός Ελεγχος. Θεσσαλονίκη : Παρατηρητής, (Δίκαιο και Πολιτική, αρ. 15.). 79 Βλ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, Γ Η συνταγματικότης της απαγορεύσεως εισόδου γυναικών της απαγορεύσεως εισόδου, γυναικών εις το Αγιον Ορος. In περιοδικό "Νέα Εστία". Aθήνα : BIBΛIOΠΩΛEION THΣ EΣTIAΣ, σελ. 99. Και ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ, Π Η οργάνωσις του μοναχικού πολιτεύματος έν Αγίω Ορει Αθω. In Αρχείον Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου. 4. Αθήναι, σελ Το έθιμο του "Αβάτου" το συγκαταλέγει στα προνόμια του Αγίου Ορους. 80 Βλ. ΜΑΡΙΝΟΣ, Α. Η απαγόρευση εισόδου γυναικών στο Αγιον Ορος. σελ Υποστηρίζει την διατήρηση του "Αβάτου". 81 Βλ. ΠΟΥΛΗΣ, Γ Το "Αβάτον" του Αγ. Oρους και η ποινικοποίηση της παραβίασής του με το Νομοθετικό Διάταγμα 2623/1953. In Αρμενόπουλος. Θεσσαλονίκη : Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, , σελ Βλ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, Χ Το "Αβατον" του Αγίου Ορους στις γυναίκες. In "Αρμενόπουλος" 33, σελ. 80. Και NAZ, E Traito de Droit Canonique. Τομ. I. Paris, σελ Βλ. ΡΑΛΛΗΣ, Κ Περί του "Αβάτου" των μοναστηριών κατά το δίκαιον της ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Αθήναι, Και GREUSEN, J "Cloture". In Dictionnaire de Droit Canonique, Τομ. III. Paris, σελ

21 χρονο, όμως Κράτος 84 το οποίο εκδηλώνει το φρόνημα της συγχρόνου κοινωνίας παρουσιάζει τάσεις και επανειλημμένα εκδηλώνει την διάθεσή του να καταργήσει το Αβατον. Η αρχή του Αβάτου στην Ορθόδοξη Εκκλησία περιλαμβάνεται σε σύνολο διατάξεων του Κανονικού και του Βυζαντινού πολιτειακού δικαίου. Οι διατάξεις αυτές έχουν διπλό περιεχόμενο: 1. Απαγορεύουν στους μοναχούς και στις μοναχές την έξοδο από την Μονή της μετανοίας τους. Η έξοδος επιτρέπεται μόνο για ειδικούς λόγους και με την τήρηση ορισμένης διαδικασίας. 2. Απαγορεύουν την διαμονή ή και την είσοδο μέσα στον περίβολο ή στις εγκαταστάσεις ή ακόμη και στην περιοχή των Μονών σε ορισμένες κατηγορίες φυσικών προσώπων ή και ζώων. Ως αιτιολογία της θεσπίσεως του Αβάτου προβάλλεται η απρόσκοπτη αφιέρωση των μοναχών και των μοναστηριών στα ιδεώδη του μοναχικού βίου καθώς και η αποφυγή αφορμών κολασμού, βλασφημίας και σκανδάλων. Η νομοκανονική βάση του Αβάτου ανάγεται στην Α προς Κορινθίους επιστολή του αποστόλου Παύλου, κεφ. 10, 31 και 11, 1. Η δικαϊκή έκφραση του Αβάτου θεμελιώνεται στους (10) κανόνες του θεμελιωτή του αναχωρητικού βίου του Μεγάλου Αντωνίου, επίσης στον κανόνα 47 της ΣΤ Συνόδου και με τον 18 της Ζ Συνόδου. Εδικά για το Αβατον του Αγίου Ορους ο αυτοκράτορας Βασίλειος ο Α, ο Μακεδώνας 85 με σιγίλλίο του, που έκδωσε το έτος 833, απαγόρευσε την είσοδο σε όλους τους λαϊκούς, στους οποίους δεν είχαν σκοπό να γίνουν μοναχοί. Επίσης στο "Τυπικό ή Κανονικό" του οσίου Αθανασίου 86 του Αθωνίτη το έτος 959, ορίζεται η απαγόρευση εισόδου κάθε θηλυκού. Το έτος 1574, το Τυπικό του πατριάρχη Ιερεμία Β, απαγορεύει την είσοδο στα παιδιά και στις μοναχές. Καθώς και πολλές άλλες νομοκανονικές πηγές, παρότι απαγορεύουν την είσοδο στο Άγιο Όρος, δεν υπάρχει ξεκάθαρη ρητή απαγόρευση, μόνο, για τις γυναίκες. Γι αυτό και αποτελεί απαγόρευση εθιμικού δικαίου. Το Αβατον για τις γυναίκες ξεκάθαρα δεν περιλήφθηκε ad hoc στα Τυπικά, επειδή ήταν ήδη δεδομένο. Ο Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Όρους που κυρώθηκε με το νομοθετικό διάταγμα ης 10/16 Σεπτεμβρίου 1926, αποτελεί την πρώτη 87 χρονολογικά 84 Βλ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ, Α Ιστορικανονική θεώρηση περί του Αβάτου. In Άγνωστες οσιακές μορφές Αγιορειτών του 19ου αιώνος. Αθήνα : ΤΗΝΟΣ, σελ Βλ. DOLGER, F Archivarbeit auf den Athos. In Archvalische Zeitschrift. 50/ σελ Βλ. MEYER, P Die Haupturkunden Für die Geschichte der Athosklöster. Leipzig, σελ Βλ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ, Χ Το Αβατον του Αγίου Ορους στις γυναίκες. In Αρμενόπουλος. Θεσσαλονίκη : Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, , τεύχος 1, σελ

22 γραπτή πηγή του αγιορείτικου δικαίου που ρητά απαγορεύει την είσοδο όλων γενικά, των γυναικών στο Άγιο Όρος. Είναι γνωστό πλέον ότι μετά την κατάργηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το έθιμο είναι ο κύριος ρυθμιστής 88 του αγιορείτικου μοναχισμού. Τη παράδοση αυτή του Αβάτου σεβάσθηκαν οι κατά καιρούς ξένοι κατακτητές, καθώς επίσης και οι διδακτορικές κυβερνήσεις. Συγκεκριμένα, το έθιμο του Αβάτου, έχει την ρίζα του στην απαγόρευση 89 της Εκκλησίας προς τους κληρικούς να έχουν "συνεισάκτους παρθένους", δηλαδή να συγκατοικούν με γυναίκες. Αργότερα 90 αυτή η απαγόρευση εδραιώθηκε 91 με τους Κανόνες ΜΖ της ΣΤ Οικουμενικής Συνόδου καθώς επίσης, και με τον κανόνα ΙΖ του Νικηφόρου Ομολογητού. Η θέση του σύγχρονου κράτους, πρός την μακρά παράδοση του Αβάτου, δεν είναι τόσο ευνοϊκή, γιατί έχουν γίνει προσπάθειες για την κατάλυση του Αβάτου. Επανειλημμένα ακόμα και σήμερα υπάρχει ο κίνδυνος της παραβιάσεως του "Αβάτου". Η Ιερά Κοινότητα τους Αγίου Όρους έχει στείλει υπομνήματα σχετικά με τον κίνδυνο, του αφύλακτου 92 της προσβάσεως στο Άγιο Όρος, μέσω της ξηράς. 88 Βλ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ, Δ. Το μοναχικόν πολίτευμα του Αγίου Ορους. σελ Βλ. ΧΩΡΑΣ, Γ. Συνείσακτοι. In Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια (Θ.Η.Ε.). Τομ. 11. (εκδόσης Α. Μαρτίνος). Αθήναι, σελ Βλ. ΚΡΙΚΩΝΗΣ, Χ Ο Αγιορείτικος μοναχισμός. Θεσσαλονίκη, σελ Βλ. ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ, Γ. Αβατον Ι. Μονής In Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια (Θ.Η.Ε.). Τομ. 1. (εκδόσης Α. Μαρτίνος). Αθήναι, σελ. 20. Ειδικά για το Αγιον Ορος το Αβατον εισήχθηκε, σύμφωνα με την Παράδοση, κατόπιν θείας αποκαλύψεως. Βλέπε, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΛΟΓΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΥΜΑΣΤΟΝ ΚΑΙ ΙΣΑΓΓΕΛΟΝ ΒΙΟΝ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΤΩ ΑΓΙΩ ΟΡΕΙ ΤΩ ΑΘΩ ΑΣΚΗΣΑΝΤΟΣ. In MIGNE, J.-P. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ (Patrologia Graeca). Τομος 150. Paris, σελ Και ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ, Στ. Το πρόβλημα του Αβάτου του Αγίου Ορους. σελ. 18. Αναγνωρίσθηκε και καθιερώθηκε επίσημα από τα Τυπικά της Αθωνικής Πολιτείας, έμμεσα. Ο Νικόδημος Γρηγοράς, στην Ρωμαϊκή Ιστορία, Λόγος XIV 7, σελ. 716, ομολογεί την ισχύ του εθίμου αυτού, και την ρητή απαγόρευση εισόδου στις γυναίκες. 92 Βλ. Μακεδονία. Θεσσαλονίκη : ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε. 30/9/1984. Επανειλημμένα, έχουν συληφθεί, ένοχοι παραβιάσεως του Αβάτου, σύμφωνα με τις εκθέσεις της Αστυνομίας, και έχουν οδηγηθεί στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελιοδικείο Θεσσαλονίκης. Παράδειγμα η Απόφαση: 15583/1981. Στην εφημερίδα έχουν σχολιασθεί και γραφθεί πολλά για την παραβίαση του Αβάτου και την δίωξη των ενόχων. Στον Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχουν γίνει επανειλημένες συζητήσεις, όπως για παράδειγμα: ΜΑΝΑΒΗΣ, Θ Εισήγησις επι της τελικής διατυπώσεως του άρθρου 105 του Ελληνικού Συντάγματος του Σχέδιον άρθρου 109. In Πρακτικά των συνεδριάσεων της Βουλής επί του Συντάγματος Αθήνα, σελ Βλέπε ΚΟ ΥΤΣΟ ΧΕΡΑ, Ι Πρότασις καταργήσεως Αβάτου. In Πρακτικά συνεδριάσεων των Α και Β Τμημάτων της Βουλής, συνεδρία ΙΑ 7 Ιουνίου Αθήναι, σελ

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου

Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ομιλία στην Σχολική Εορτή των Τριών Ιεραρχών Γυμνάσιο Ξυλοφάγου Ήταν γύρω στον 11 ου αι. στα χρόνια του Αλέξιου Κομνηνού όταν στην Κωνσταντινούπολη ξέσπασε με νέα διαμάχη. Άνθρωποι των γραμμάτων και μη,

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Bakal{rska diplomov{ pr{ca 2012 Martina Huskov{ Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ Ν.Ο.Π.Ε ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Δημοσίου Δικαίου Μάθημα: Συνταγματικό Δίκαιο ΚΑΖΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Θέμα εργασίας: ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παύλεια. digitalarchive

Παύλεια. digitalarchive digitalarchive publishing by tag Γιορτή που διεξάγεται στη Βέροια προς τιμήν του Αποστόλου Παύλου. Τα γιορτάζονται κάθε Ιούνιο, στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου, στο σημείο, δηλαδή, από όπου εκείνος μίλησε

Διαβάστε περισσότερα

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας

7/3/2014. ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το δίκαιο του εργοδότη ; ή νομικός κανόνας Τ.Ε.Ι. Πειραιά Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική Ειδικά θέματα Δικαίου Δρ. Μυλωνόπουλος Δ. Αν. Καθηγητής δίκαιο άδικο ό,τι είναι νόμιμο είναι και ηθικό ; νόμος είναι το

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 1 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2014 2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις

Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Διεθνές Συνέδριο Κανόνες της Εκκλησίας και Σύγχρονες Προκλήσεις Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλος, 8-11 Μαΐου 2014 Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλία (Μελισσάτικα) ΠΕΜΠΤΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2014 17:30-18:00 Εγγραφή-Παραλαβή

Διαβάστε περισσότερα

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη)

Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Η πρώτη γνωστή συλλογή ορισμένων βιβλίων της Κ. Δ. οφείλεται στον αιρετικό Μαρκίωνα (140 μ.χ., Ρώμη) Α Ο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ MURATORI Ο κατάλογος έχει ιδιαίτερη αξία για τον κανόνα της Κ. Διαθήκης. Είναι ο αρχαιότερος

Διαβάστε περισσότερα

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008) Προσχέδιο έργου Ανάδειξης των Καταλόγων και της Βιβλιοθήκης της Ιεράς Μονής Καρακάλλου (Δεκέμβριος 2008)

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών

Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών Περιεχόμενο: Αρχή διάκρισης των λειτουργιών ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Παυλόπουλος, Δικηγόρος, Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Παν/μίου Αθηνών Η αρχή της Διάκρισης των Λειτουργιών

Διαβάστε περισσότερα

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Χριστιανική Γραμματεία Ι Χριστιανική Γραμματεία Ι Ενότητα 1-A3-4: Εκκλησιαστικές διατάξεις και ποίηση Αναστάσιος Γ. Μαράς, Δρ Θ. Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Α. Ο εκκλησιασμός των μαθητών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας ΘΕΜΑ: "Εκκλησιασμός και πρωινή προσευχή μαθητών" ΣΧΕΤ.: α) ΥΠΕΠΘ, Φ. 200.21/16/136240.26.11.1977 β) ΥΠΕΠΘ, Γ/6251/22-10-1979 γ) ΥΠΕΠΘ, Γ/2875/30-4-1981 δ) Π.Δ. 201/98 Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στο

Διαβάστε περισσότερα

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος

Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Εκθετικά πινάκων. 9 Απριλίου 2013, Βόλος ιαφορικές Εξισώσεις Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις, Ιδιοτιμές με πολλαπλότητα, Ατελείς ιδιοτιμές Εκθετικά πινάκων Μανόλης Βάβαλης Τμήμα Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 9 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα.

Κάθε πότε γίνονται εκλογές; Κάθε τέσσερα χρόνια, εκτός αν η Βουλή διαλυθεί νωρίτερα. Τι πρέπει να γνωρίζω για τη Βουλή Τι είναι η Βουλή; Είναι συλλογικό πολιτικό όργανο που αντιπροσωπεύει τον λαό. Αναδεικνύεται µε την ψήφο του εκλογικού σώµατος, δηλαδή όλων των ελλήνων πολιτών που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και

Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και Χ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Σ Μ Ο Σ Του Σεβ. Μητροπολίτου ΔΩΔΩΝΗΣ κ. κ. Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Υ ( ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ) Νιώθω ιδιαιτέρα χαρούμενος που σήμερα, κληρικοί και λαϊκοί, «συναχθέντες επί τω αυτώ» φιλοξενούμεθα σε τούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1. Ἡ Καινή Διαθήκη, Θεσσαλονίκη 2010. 2. Ἱερός Ναός ἁγίου Γεωργίου (Ροτόντα), Κατάθεση μαρτυρία, Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. Της Μαρίας Αποστόλα ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Της Μαρίας Αποστόλα Η Ελλάδα υπήρξε από τους πρώτους δέκτες του Χριστιανισμού και τα μνημεία της ελληνικής ορθοδοξίας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής κληρονομιάς, αποτελώντας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1

Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 201..-1 Εξάμηνο Β Ακαδ. Έτος 20..- Θεωρία και Πράξη Βυζαντινής Μουσικής(άσκηση στο σύντομο Αναστασιματάριο του Ιωάννου) 2 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Μουσική(ασκήσεις σολφέζ) 3 Υμνολογία(φιλολογική και θεολογική ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια

Τμήμα Θεολογίας. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. Αννα Κόλτσιου Νικήτα Αναπλ. Καθηγήτρια ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Α. ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ Το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA)

Master s Degree. www.unic.ac.cy. Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Master s Degree www.unic.ac.cy Τμήμα Θεολογίας και Πολιτισμού Μεταπτυχιακό στη Θεολογία (MA) Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει, από τον Σεπτέμβριο του 2015, ολοκληρωμένες Σπουδές Θεολογίας στην Κύπρο

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ 2. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): βιβλιοθήκη, Βαλκανική, ανθρωπιστικός, πανεπιστήμιο, χειρόγραφο, Ιταλική, τυπογραφία, σπάνιος. Η Αναγέννηση και

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να

- 1 - Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή αγαθών, ορισμένες φορές, είναι δύσκολο να - 1 - Ο παράξενος πραματευτής Ανθολόγιο Ε & Στ τάξης: 277-279 Οικονομικές έννοιες Ανταλλαγή Αντιπραγματισμός Εμπόριο Ερωτήσεις Ποιοι κερδίζουν από το εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών; Γιατί η άμεση ανταλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας,

Η Γενική Συνδιάσκεψη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, Διεθνής Σύμβαση Εργασίας Νο. 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους [όπως κυρώθηκε με το Ν. 2918/2001 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ Ο όρος διαθήκη Οι Εβδομήντα μεταφράζουν την εβραϊκή λέξη berith στα ελληνικά διαθήκη Απαντάται στις εκφράσεις παλαιά διαθήκη και καινή διαθήκη. Σημαίνει συμφωνία (γάμου), που συντελέσθηκε ανάμεσα στο Θεό

Διαβάστε περισσότερα

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική

1. Καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο Παιδαγωγική-Κατηχητική KOΓΚΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Καθηγητής του Τμήματος Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Όνομα πατέρα: Βασίλειος Ημερομηνία γέννησης 1948 Δ/νση κατοικίας Κεραμοπούλου 11 Ταχ. Κώδ.: 546 22 Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΦΡΑΣΗ B ΛΥΚΕΙΟΥ (Θεωρία Σχολικού βιβλίου, σελ. 249-257) A.ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΛΟΓΟ 1. Κρατώ σηµειώσεις κατά παράγραφο 1. Εντοπίζω τα κύρια συστατικά της παραγράφου 2. Παρουσιάζω παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ» Α. Γενικό μέρος 1. - Αποτελεί σταθερή επιλογή της Ελληνικής δημοκρατικής Πολιτείας η ουσιαστική προώθηση της ισότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1948 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Επειδή η αναγνώριση της αξιοπρέπειας, που είναι σύμφυτη σε όλα τα μέλη της ανθρώπινης οικογένειας, καθώς και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS 1,29 EUR 2/2012 Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS Policajti s novými puškami www.alarmsecuritymagazin.sk 2/2011 Alarm magazín 1 Výrobky značiek,

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12)

1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16) Βαθ. 1,0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΤΑΞΗ: Β ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ Α ΟΜΑΔΑ: 1 1. Ποιος μαθητής πήγε στους Αρχιερείς; Τι του έδωσαν; (Μτ 26,14-16),0 2. Πόσες μέρες έμεινε στην έρημο; (Μκ 1,12),0 3. Ποιοι είναι οι μαθητές του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ)

Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Η ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 1. ΟΙ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ) Σύμφωνα με το άρθρο 19 του ελληνικού Συντάγματος: "1. Το απόρρητο των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ Το Δ ευαγγέλιο και η σχέση του με τα Συνοπτικά «Πνευματικό» ευαγγέλιο- «σωματικά» ευαγγέλια Ομοιότητες-διαφορές Δε διασώζει καμία από τις 50 και πλέον παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική)

1. Έκδοση Άδειας Γάμου. 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας. 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση. 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 1. Έκδοση Άδειας Γάμου 2. Πιστοποιητικό Ελευθερίας 3. Τέλεση Γάμου - Ενημέρωση 4. Έκδοση Άδειας Γάμου (Στην αγγλική) 5. Λύση Γάμου 6. Πιστοποιητικό Τελέσεως Γάμου 7. Επικοινωνία 1.Έκδοση Άδειας Γάμου Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ...

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... Obsah štúdie Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... 83 Anton PAŽICKÝ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY VO FUNKCIÁCH RODINY... 102 Veronika ŠTOFANÍKOVÁ LITERÁRNE VLASTNOSTI A OBSAHOVÉ ROZDELENIE KNIHY PROROKA MICHEÁŠA...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ TΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ TΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ TΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ / / / ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΝΕΕΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΕΣ Δ.Ε. 39: «Οι αιρέσεις του 20 ου αιώνα. Μια απειλή και μια πρόκληση» (σελίδες εγχειριδίου 198-200) Δ.Ε. 40: «Τέσσερα παραδείγματα- προκλήσεις» (σελίδες

Διαβάστε περισσότερα

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova?

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Križovatky II 2010 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE Recenzenti: PaedDr. Rastislava Brťková,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Αρχιμ. Νήφων Βασιλάκης Αρχιμανδρίτης Νήφων Βασιλάκης, κατά κόσμο Γεώργιος Βασιλάκης του Ηλία, γεννήθηκε στις 27 Νοεμβρίου 1977 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μετά την βασική εκπαίδευση, έλαβε (με

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει.

Παρακαλούμε όποιον γνωρίζει το που μπορούμε να βρούμε ολόκληρα τα κείμενα στα ελληνικά, να μας ενημερώσει. Η μετάφραση των κειμένων στα ελληνικά, που παρατίθεται εδώ, είναι βασισμένη στις μεταφράσεις από τα κοπτικά και ελληνικά στα αγγλικά των: Wesley W. Isenberg, Stephen Patterson, Marvin Meyer, Thomas O.

Διαβάστε περισσότερα

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν

Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν 1 1. Αποδοχή κληρονομίας Έννοια. Η αποδοχή της κληρονομίας αποτελεί δικαίωμα του κληρονόμου, άρα δεν μπορεί να ασκηθεί από τους δανειστές του κληρονόμου, τον εκτελεστή της διαθήκης, τον κηδεμόνα ή εκκαθαριστή

Διαβάστε περισσότερα

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1

Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 Θρησκευτικά Α Λυκείου GI_A_THI_0_10296 Απαντήσεις των θεμάτων ΘΕΜΑ Α1 α) Να συμπληρώσετε κάθε μια από τις προτάσεις 1, 2, 3, 4 και 5 επιλέγοντας τη σωστή απάντηση, σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί

Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας. Σκοποί Επιδιώξεις της παιδαγωγικής διαδικασίας Σκοποί Θεματικές ενότητες Διαμόρφωση των σκοπών της αγωγής Ιστορική εξέλιξη των σκοπών της αγωγής Σύγχρονος προβληματισμός http://users.uoa.gr/~dhatziha/ Διαφάνεια:

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόµια και τις Ασυλίες του Κέντρου Επιβολής Νόµου της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το εν θέµατι Πρωτόκολλο υπογράφηκε

Διαβάστε περισσότερα

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»;

Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Τι σημαίνει ο όρος «βυζαντινόν»; Ο όρος«βυζαντινόν» αναφέρεται στο Μεσαιωνικό κράτος που εδιοικείτο από την Κωνσταντινούπολη, τη μεγάλη πόλη των ακτών του Βοσπόρου. Οι ιστορικοί χρησιμοποιούν τον όρο αυτόν

Διαβάστε περισσότερα

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

AIMS AND OBJECTIVES ZIELE DES PROJEKTES ZÁMERY A CIELE PROJEKTU ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ International Closing Conference - Kosice - Slovakia - April 2013 1 AIMS AND OBJECTIVES The main objective of the SIGOLD project is to promote healthy and active ageing by helping 50+ workers stay involved

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. ΣΤΟ 16 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΑΘΗΝΑ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ) Η πρόταση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε. προς τη Γ.Σ. για τη διαγραφή της Ε.Λ.Μ.Ε. Πρότυπων

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ

ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Dies Domini ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ της Ποιμαντικής Ενότητας της Καθολικής Μητροπόλεως Νάξου Αρ. 30 5-19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΜΑΣ Προσφιλείς

Διαβάστε περισσότερα

ί.ύ/μ <.?..βλ Μ...Δ Ά...3 Μ.Μ,.. Λ Χ ^...τ...

ί.ύ/μ <.?..βλ Μ...Δ Ά...3 Μ.Μ,.. Λ Χ ^...τ... - :.... ι... ; Λ ^ι. -..>....V,.. --- --.., ;»* Ινϊ»-*- *' Ο Μ Ο ΣΠ Ο Ν Δ ΙΑ ΦΟ ΡΤΗΓΩ Ν A Y T fjk i.n r t f.t U in ώ Λ Α Α Δ ζ» $ λ * * ν * η τ η. ι ^ '^ Λ Ι? ΑΡΙ@. ΓΪΡΟ Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555)

4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) 4. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ (1517-1555) Συμπλήρωση κενών ακόλουθες λέξεις (τρεις λέξεις περισσεύουν): Ρώμη, Βυζάντιο, βούλλα, συγχωροχάρτι, επιστήμη, Αναγέννηση, Μεσαίωνας, τυπογραφία. Από τα τέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής

Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του. Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου. Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Το τελικό ανακοινωθέν της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού Διαλόγου μεταξύ της Ορθοδόξου Εκκλησίας και της Ρ/Καθολικής Η ενδεκάτη Συνάντηση της Διεθνούς Μικτής Επιτροπής επί του Θεολογικού

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος

Επιμέλεια Μάκης Τσαμαλίκος Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Ε ΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ Κ ΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Α ΘΗΝΩΝ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ Α ΠΟΦΟΙΤΩΝ Τ ΜΗΜΑΤΟΣ Μ ΟΥΣΙΚΩΝ Σ ΠΟΥΔΩΝ Α ΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ Π ΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Θ ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Σ ΥΛΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016

ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ 2015-2016 Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου Ι. Έννοια και λειτουργία του δικαίου πηγές κανόνες δικαίου. ΙΙ. Δικαίωμα : Έννοια διακρίσεις γένεση κτήση αλλοίωση απώλεια άσκηση.

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15

Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α1. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων που ακολουθούν: α. Ανόρθωση (1910) β. Κλήριγκ γ. Εκλεκτικοί Μονάδες 15 Α2. Γιατί δεν προέκυψαν ταξικά κόμματα στην Ελλάδα το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα; Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg)

Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Οι γέφυρες του ποταμού... Pregel (Konigsberg) Β Δ Β Δ Γ Γ Κύκλος του Euler (Euler cycle) είναι κύκλος σε γράφημα Γ που περιέχει κάθε κορυφή του γραφήματος, και κάθε ακμή αυτού ακριβώς μία φορά. Για γράφημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 19 Α ΜΕΡΟΣ Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1. Ἡ πρόοδος τῆς Ἰατρικῆς Βιοτεχνολογίας... 29 2. Προκλήσεις γιά τήν ἀρχή τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς... 36 3. Προκλήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την Βαρβάρα Σαράκη. Είμαστε γονείς ενός παιδιού, της Ευαγγελίας, η οποία γεννήθηκε το 1999.

Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την Βαρβάρα Σαράκη. Είμαστε γονείς ενός παιδιού, της Ευαγγελίας, η οποία γεννήθηκε το 1999. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: Σταυριανός ΟΝΟΜΑ: Κυριάκος ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ: Σταύρος ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: Πειραιάς ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 20/7/1963 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Είμαι νυμφευμένος από το 1995 με την

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Το Υπουργείο Τουρισμού εκπροσωπούμενο από την Υπουργό Τουρισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ. Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΣΥΝΗΣ Επιμέλεια: Αναστασία Τσουμενή Ιερός Ναός Αγίου Τρύφωνα - Καματερό Ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερεύς και ως καλός ποιμένας ήρθε στον κόσμο για να οδηγήσει τα πρόβατά Του στην αληθινή

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα: μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Ι. Καμτσίδου. Επ. καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ

Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα: μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Ι. Καμτσίδου. Επ. καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ Πανεπιστήμιο και Σύνταγμα: μια ευρωπαϊκή υπόθεση Ι. Καμτσίδου Επ. καθηγήτρια Συνταγματικού Δικαίου ΑΠΘ Στις ενστάσεις που γεννά το πρόσφατο νομοσχέδιο για την μεταρρύθμιση των πανεπιστημίων συγκαταλέγονται

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση.

Ζήτημα τρίτο (βαθμοί 2) Να απαντήσετε αιτιολογημένα εάν η εκχώρηση είναι υποσχετική και αιτιώδης σύμβαση. Γενικό Ενοχικό Δίκαιο Έκτακτη εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2014 Καθηγήτρια Κ.Δ.Παντελίδου Ζήτημα πρώτο (βαθμοί 6) Ο ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων Α ανέλαβε την υποχρεώση να τοποθετήσει με αμοιβή ένα

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ: Η ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΚΑΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Αναγκαία προϋπόθεση για την εφαρµογή των κανόνων δικαίου συνιστά σε πρώτο επίπεδο η ερµηνεία τους προκειµένου να διακριβωθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. ΘΕΜΑΤΙΚΗ : Η αρμοδιότητα των διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΡΟΝΗΣΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Αγαπητοί μου, Όλοι μας χαιρόμαστε απόψε ιδιαίτερα στα Θυρανοίξια του Ιερού αυτού Ναού. Βλέπουμε τον ιστορικό αυτό Ναό της Παναγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη

Ποια δικαιώματα προκηρύσσονται στην Οικουμενική Διακήρυξη Σελίδα 1 Ενεργοί Δεσμοί (links) Τοποθετήστε τον κέρσορα σε οποιαδήποτε λέξη των δικαιωμάτων (με γαλάζιο χρώμα) που προκηρύσσονται και πιέστε το πλήκτρο του ποντικιού. Αμέσως θα μεταβείτε στο πλήρες κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Μάθημα: Εργατικό-Ασφαλιστικό Δίκαιο Διδάσκων: Νίκος Κ. Παπαδόπουλος

Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Μάθημα: Εργατικό-Ασφαλιστικό Δίκαιο Διδάσκων: Νίκος Κ. Παπαδόπουλος ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ο ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1.Εισαγωγή Λέγοντας πηγές του Εργατικού Δικαίου εννοούμε το που βρίσκουμε τους κανόνες του. Για να γνωρίσουμε τις πηγές του Εργατικού Δικαίου,θα πρέπει να έχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων

Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων Εξαιρετικά αντίγραφα βυζαντινών εικόνων από την H ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ «Η ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΙΝΑ είναι ένα Ελληνορθόδοξον Χριστιανικόν μοναστικόν κέντρον με αδιάκοπον πνευματική ζωήν δεκαεπτά αιώνων. Η ασκητική

Διαβάστε περισσότερα

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED

DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED DOHODA MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A VLÁDOU CYPERSKEJ REPUBLIKY O SPOLUPRÁCI V OBLASTI ZDRAVOTNÍCTVA A LEKÁRSKYCH VIED Vláda Slovenskej republiky a vláda Cyperskej republiky (ďalej len zmluvné strany),

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA

Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Κώδικας Συμπεριφοράς της εταιρίας SCA Η SCA δεσμεύεται για τη δημιουργία αξιών για τους υπαλλήλους, τους πελάτες, τους καταναλωτές, τους μετόχους καθώς και για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΆΔΕΙΑ ΓΑΜΟΥ Α) Μεταξύ Ελλήνων και ορθοδόξων Χριστιανών Απαιτούνται τα εξής έγγραφα: α) πιστοποιητικό αγαμίας του Γαμπρού, β)πιστοποιητικό αγαμίας της Νύφης το πιστοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Α) ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Ο Κώδικας αφορά όλες τις διαφημίσεις για κάθε είδους προϊόντα και υπηρεσίες. Ο Κώδικας ορίζει τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη

Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Το Τραγούδι της Γης του Στράτη Μυριβήλη Θεατρικές Παραστάσεις στα νησιά του Βορείου Αιγαίου Λήμνος, Λέσβος, Χίος Καλοκαίρι 2014 «Ένα τραγούδι γυρεύουμε. Το τραγούδι των τραγουδιών καρτερούμε. Το τραγούδι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. ΑΡΘΡΑ Η αστική ευθύνη των δημόσιων νοσοκομείων (νπδδ) από ιατρικά λάθη... 461

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Α. ΑΡΘΡΑ Η αστική ευθύνη των δημόσιων νοσοκομείων (νπδδ) από ιατρικά λάθη... 461 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΑΡΘΡΑ Η αστική ευθύνη των δημόσιων νοσοκομείων (νπδδ) από ιατρικά λάθη... 461 Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου Πεχλιβανίδη, Επίκουρης Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Η υπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Παράδοση 3η : Παραγωγή (έκδοση) της Διοικητικής πράξης και η Διοικητική Διαδικασία. Ανάκληση των Διοικητικών πράξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ. Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4. Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου ΣΥΝΟΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΝΕΚΡΩΝ Αναφορά υπ αρ. πρωτ. 13189/13.12.1999, πόρισµα της 24.4.2000 Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Χειριστής: Γιώργος Καµίνης

Διαβάστε περισσότερα

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ

http://edu.klimaka.gr ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΕΞΙ (6) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α.1 Α.1.1 Να χαρακτηρίσετε

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΠ11 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βυζάντιο και Χριστιανισμός: η δυναμική της θρησκείας στον καθορισμό της φυσιογνωμίας της αυτοκρατορίας και των

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 20 Η ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ---------------------------------------------------- Αθήνα, 26 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετάρτη, 26 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΥΚΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΥ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων, Γενική Διεύθυνση Θρησκευμάτων Διεύθυνση Ετεροδόξων Ετεροθρήσκων, Αν. Παπανδρέου 37,151 80, Μαρούσι Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ναού/

Διαβάστε περισσότερα

Θεματικοί τομείς- πολιτισμικό περιβάλλον 2.6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ [100]

Θεματικοί τομείς- πολιτισμικό περιβάλλον 2.6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ [100] 2.6. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ [100] ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΗΘΙΚΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 1. Οικονομία - εργασία 2. Επιστήμη - τεχνολογία 3. Δομημένο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΑΡΘΡΟ Προς Βουλή των Ελλήνων Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων Αθήνα, 30 Ιουνίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ Επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης "Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΠ 20 ΘΕΜΑ. «Ποιο ήταν το οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του μοναχισμού από την αρχαιότερη

ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΠ 20 ΘΕΜΑ. «Ποιο ήταν το οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του μοναχισμού από την αρχαιότερη ΤΕΤΑΡΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΠ 20 1 ΘΕΜΑ «Ποιο ήταν το οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του μοναχισμού από την αρχαιότερη εμφάνισή του ως την υστεροβυζαντινή περίοδο» Να ληφθούν υπόψη οι εξής παράμετροι:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ «ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 18.00 ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ: «Δικαιώματα πολιτών - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση - Ν. 4325/2015». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15 Ταχ. Κώδικας: 106 74 Αθήνα FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

Παράκληση η συµπληρωµένη κατάσταση να αποσταλεί στην διεύθυνση:

Παράκληση η συµπληρωµένη κατάσταση να αποσταλεί στην διεύθυνση: Ιδρυτική διακήρυξη Οι Έλληνες πολίτες που συναντηθήκαµε τα τελευταία δυο χρόνια, αντιµετωπίζοντας την επίθεση της Νέας Τάξης πραγµάτων µέσω µνηµονίων, εθνικής ταπείνωσης και βίαιης οικονοµικής επίθεσης

Διαβάστε περισσότερα