KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI. Štefan ŠAK"

Transcript

1 KENÓZA, ZÁKLADNÝ PRINCÍP MISIE CIRKVI Štefan ŠAK Abstract: The strong base of every mission as well as unity is undoubtedly the love. We will make clear the theological point of view at the question of the relationship between unity and mission taking into consideration the basic criterion, which is above mentioned love. In our analyse we issue from the Holy Scripture, in the concrete from the First letter of Apostle John in which he writes: God is Love. 1 The Orthodox Christianity consider these words as expression of God s Essence. Najvyššiu formu vyjadrenia Božej lásky k ľuďom nachádzame v slovách Boh tak miloval svet,... 2, v ktorých nachádzame prínos Božieho Syna za spásu všetkých ľudí. Skúmaním príslušných textov Novej Zmluvy dôjdeme k záveru, že jediné slovo, ktoré približuje a odhaľuje zmysel lásky je gr.: slovo κενοῦν, teda kenóza. Pre lepšie pochopenie slova kenóza 3 si uvedieme veľmi výstižný text apoštola Pavla z jeho listu adresovaného Filipským kresťanom: zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom;... Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. 4 Túto kenózu opisne vyjadril už v Starej Zmluve žalmista Dávid slovami: Znížil nebesia a zostúpil J 4, 8. 2 gr.: οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον,... Jn 3, angl. depletion rus. истощение, исчерпывание 4 Pre lepšie priblíženie danej témy uvedieme aj originálny text v gréckom jazyku: ἀλλ' ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ. ; A pre ilustráciu uvádzame aj csl. text. íî ñåáå uìàëèëú (èñòîùèëú), çðàêú ðàáà ïðièìú, âú ïîäîáiè åëîâý åñòýìú áûâú, è wáðàçîìú wáðýòåñÿ zêîæå åëîâýêú: ñìèðèëú ñåáå, ïîñëóøëèâú áûâú äàæå äî ñìåðòè, ñìåðòè æå êðòíûÿ. Fil 2, gr.: καὶ ἔκλινεν οὐρανοὺς καὶ κατέβη, καὶ γνόφος ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. ; csl.: И# приклони2 нб7сa и3 сни1де, Ž 17,

2 Základným poznávacím znamením lásky je kenóza osoby, teda slobodné zapretie samého seba a vytvorenie miesta na prijatie a objatie inej osoby, ku ktorej sa obraciame. Božia láska, ktorú Boh prejavil ľuďom je vyjadrená v prvom rade v kenóze Božieho Syna a v Jeho vtelení sa. 1 Toto uponíženie sa, táto pokora Božieho Syna vo vzťahu k celej Božej ikonómie spásy je vyjadrená na mnohých paralelných miestach Svätého Písma v slovných termínoch akými sú: kliatba 2, hriech 3, choroba 4, služba 5, poslušnosť 6, prínos 7, odovzdanie 8, pokora 9, trpezlivosť 10, chudoba 11, s jediným cieľom - kvôli nám, kvôli našej spáse, aby nás zachránil. Podobná terminológia je použitá na vyjadrenie Christovej lásky, ktorú človek prejavuje druhému človeku. Apoštol národov Pavol, pre ktorého láska bola hybným motorom, vyznáva, že táto láska nie je sebecká 12. Práve láska bola tá, ktorá ho priviedla k tomu, ako píše Korintským kresťanom, že:...stal som sa sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal. 13 Na inom mieste pokračuje...ponížil som sa, 1 Pozri ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ: Λογος ΛΗ. Εις τα Θεοφανια. In: ΕΠΕ 5. Vydavateľstvo ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΛΑΜΑΣ Θεσσαλονίκη 1997 s Work # to Work # Καὶ ὁ πλήρης κενοῦται κενοῦται γὰρ τῆς ἑαυτοῦ δόξης ἐπὶ μικρὸν ἵν ἐγὼ τῆς ἐκείνου μεταλάβω πληρώσεως. Τίς ὁ πλοῦτος τῆς ἀγαθότητος; Τί τὸ περὶ ἐμὲ τοῦτο μυστήριον; TLG Workplace. (preklad: Ten, ktorý je plný, dáva, pretože dáva zo svojej slávy za krátky čas, aby som ja prijal Jeho plnosť. Aké je to bohatstvo dobroty? Aké je to mystýrio, ktoré ma zahrnulo?) 2 gr.: κατάρα, csl.: клsтва Gal 3, gr.: ἁμαρτία, csl.: грёхъ 2Kor 5, gr.: ἀσθένεια, csl.: нeмощь 2Kor 13, 4. 5 gr.: διακονία, csl.: послужи1ти Mt 20, 28; Mk 10, gr.: ὑπακοή, csl.: послушaніе Rim 5, gr.: προσφορά, ἑαυτὸν προσήνεγκεν, csl.: себe принесe Žid 9, gr.: παράδοση, παρέδωκεν, csl.: и3 предадe себe Ef 5, 2. 9 gr.: ταπείνωση, ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν, csl.: смири1лъ себe Fil 2, gr.: ὑπομονή, ὑπέμεινε, csl.: претерпё Žid 12, gr.: πτωχεία, ἐπτώχευσε, csl.: њбнищa 2Kor 8, gr.: οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, csl.: не и4щетъ свои1хъ си2 1Kor 13, gr.: πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω, csl.: всbмъ себe пораб0тихъ, да мн0жайшыz приwбрsщу: 1Kor 9,

3 aby ste vy boli povýšení... 1, Radšej by som bol ja zavrhnutý od Christa namiesto svojich bratov, mojich príbuzných podľa tela. 2 Vo vyjadrení svojej lásky k Bohu dosahuje ľudská kenóza svoj najväčší stupeň v slovách apoštola Pavla keď hovorí: Už nežijem ja, ale vo mne žije Christos. 3 Vo všeobecnosti platí, že v celej askéze (uplatňovaní) lásky k Bohu je zdôraznený prvok kenózy, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν 4 (zapretie samého seba), ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν (strata duše) 5. Pochopiteľne, pre kenózu platí to isté aj v prípade askézy (uplatňovania) lásky voči svojmu blížnemu, čo vyjadril apoštol Pavol v liste Korinským kresťanom: Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného.... a nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení. 6 Preto apoštol Pavol napomína Galatských kresťanov slovami: navzájom si slúžte v láske! 7 Ten istý význam lásky nachádzame aj u svätých otcov. 8 Kenóza ako energia nie je niečím záporným, čo uspokojuje jedinca ako takého, ale naopak, niečím pozitívnym, nakoľko je podmienená druhou osobou, ktorá je podnetom ku kenóze, ktorá je k nej nasmerovaná. Láska vo svojej podstate nie je podmienená dialógom, hoci práve v dialógu sa stáva úplnou gr.: ἐμαυτὸν ταπεινῶν ἵνα ὑμεῖς ὑψωθῆτε, csl.: себe смирsz, да вы2 вознесeтесz, 2Kor 11, 7. 2 gr.: ηὐχόμην γὰρ αὐτὸς ἐγὼ ἀνάθεμα εἶναι ἀπὸ τοῦ Χριστοῦ ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου, τῶν συγγενῶν μου κατὰ σάρκα,, csl.: моли1лъ бhхъ сs бо сaмъ ѓзъ tлучeнъ бhти t хrтa по брaтіи моeй, ср0дницэхъ мои1хъ по пл0ти, 2Kor 11, 7. 3 gr.: ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός, csl.: живy же не ктомy ѓзъ, но живeтъ во мнё хrт0съ. Rim 2, Tomu nás učí aj Spasiteľ keď hovorí: Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. ; gr.: ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν Mt 16, Spasiteľ ďalej pokračuje: Lebo kto by si chcel dušu zachrániť, stratí ju, ale kto stratí svoju dušu pre mňa, nájde ju. csl.: и4же ѓще погуби1тъ дyшу свою2 менє2 рaди, Mt 16, 25. Pozri Zj 12, 11; Mk 9, Kor 10, 24-33; Pozri Fil 2, 4. 7 Gal 5, 13. Pozri Fil 2, 3; 1Petr 5, 5; 1Kor 6, 7. 8 Pozri ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Περί τελείας ἀγάπης. In: PG 56, 281; ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ: Λόγος περί ἀγάπης ΣΤ. In: ΒΕΠΕΣ 42, 225, 16; ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Πασχάλιοι ὁμιλίαι. In: PG 77, 560.

4 Priamym výsledkom kenózy je jednota. 1 Táto jednota je vecná, existuje, a to aj napriek tomu, že len jedna strana skutočne miluje. Mystýrio jednoty troch osôb Svätej Trojice ako aj jednota dvoch prirodzeností v osobe Isusa Christa sú pre človeka viac pochopiteľné, ak si ešte k tomu predstavíme, že v takomto prípade máme pred sebou lásku v jej dokonalej forme. Totiž v dokonalej a vzájomnej kenóze funguje úplná jednota bez toho, aby viedla k zmätku a chaosu, pretože láska nevyhnutne vyžaduje osobu a vedie ku spoločenstvu. Pre lepšie pochopenie lásky pomôže skúmanie jej pomýlených foriem, najmä egoizmu. Často krát za opak lásky je považovaná nenávisť, ale vo svojej podstate, či z morálneho alebo vieroučného pohľadu je to predovšetkým egoizmus. Omyl egoizmu spočíva v egocentrickom smerovaní pseudokenózy. 2 Uvedieme si niekoľko charakteristických ukazovateľov apoštola Pavla, ktoré odhalia egoizmus v jeho reálnej podobe, nakoľko je tento egoizmus vzdialený od skutočnej kenózy. V jeho listoch stretávame výrazy: nasýtení, zbohatli, kraľovať, múdri, silní, slávni. Táto pseudokenóza privádza človeka do nemiestnej a hanebnej podoby samojednoty, teda opustenosti a samoty. 3 Výsledkom tohto egoizmu je prenesenie kozmologického centra z Boha na egoistu a ukončenie jednoty všetkých s Bohom. Totiž egoista nepovažuje druhého človeka za subjekt, vďaka ktorému môže dávať (rozdať sa - kenóza) a tak s ním vybudovať jednotu, ale zmenil 1 Pozri ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Στρωματεῖς Δ, XVIII. In: ΒΕΠΕΣ 8, 88, 13; ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Ἐπιστολαί 133. In: ΒΕΠΕΣ 55, 160, 11; ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Ἐπιστολαί 70. In: ΒΕΠΕΣ 55, 103, Pozri príslušný text: Už ste sa nasýtili, už ste zbohatli. Začali ste kraľovať bez nás - a kiež by ste len kraľovali, aby sme s vami kraľovali aj my. Zdá sa mi, že nám, apoštolom, Boh pridelil posledné miesto ako odsúdeným na smrť, lebo sme sa stali divadlom pre svet, anjelov i ľudí. My sme blázni pre Krista, ale vy ste múdri v Kristovi; my sme slabí, a vy silní; vy ste slávni, my znevážení. 1Kor 4, Pozri My sa totiž neodvažujeme prirátať alebo prirovnať k tým, čo odporúčajú samých seba. Ale sú aj nerozumní, keď sa podľa seba merajú a k sebe samým sa prirovnávajú. csl.: Не смёемъ бо суди1ти (присовокуплsти), и3ли2 приклaдовати себe и3ны6мъ хвaлzщымъ себe самёхъ: но сaми въ себё себe и3змэрsюще, и3 прилагaюще себe сами6мъ себё, не разумэвaютъ. 2Kor 10, 12. Pozri výklad Nikodéma Svätohorca ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ: Ερμηνεία εις τας ΙΔ επιστολάς του απόστολου Παύλου. Τομ. ΙΙ. Θεσσαλονίκη 1990, s

5 ho za objekt, ktorý zneužije na ukojenie svojich potrieb. Nakoniec on sám sa stáva obeťou svojho životného štýlu, pretože absencia lásky zraňuje samotný základ egoizmu a rozbíja jeho vnútornú jednotu. 1 Zoznam bibliografických odkazov: BIBLIJA. Knigi Svjaščennogo Pisanija Vetchogo i Novogo Zaveta na cerkovnoslavjanskom jazyke. Moskva G. W. H. Lampe, D.D.: A patristic greek lexikon. OXFORD ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ: Λογος ΛΗ. Εις τα Θεοφανια. In: ΕΠΕ 5. Vydavateľstvo ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΛΑΜΑΣ Θεσσαλονίκη ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: Περί τελείας ἀγάπης. In: PG 56, 281; KUZYŠIN, B.: Zlo v chápaní absencie podstaty. In: Nipsis, roč. I, č. 1, Prešov 2006, s ΚΥΡΙΛΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Πασχάλιοι ὁμιλίαι. In: PG 77, 560. ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ: Στρωματεῖς Δ, XVIII. In: ΒΕΠΕΣ 8, 88, 13. ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Ἐπιστολαί 133. In: ΒΕΠΕΣ 55, 160, 11. ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: Ἐπιστολαί 70. In: ΒΕΠΕΣ 55, 103, 10. ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ: Λόγος περί ἀγάπης ΣΤ. In: ΒΕΠΕΣ 42, 225, 16. MILKO, P.: O prvotnom hriechu. In: Hlas Pravoslaví. č.7-8. ročník LXIII, 2008, s. 7. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ: Ερμηνεία εις τας ΙΔ επιστολάς του απόστολου Παύλου. Τομ. ΙΙ. Θεσσαλονίκη PRUŽINSKÝ, Š., HUSÁR, J.: Biblické východiská sociálnej práce. Prešov ISBN ΡΩΜΑΝΙΔΟΥ, Ι. Σ.: Πατερικὴ Θεολογία. Θεσσαλονίκη ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ, Ι. Δ.: Λεχικόν αρχαίας ελληνικής γλώσσης. ΑΘΗΝΑ ŠAK, Š.: Misia je dielom celej Cirkvi. In: Pravoslávny teologický zborník č. XXXI (16), Prešov r. 2006, s ISBN Tu máme na mysli rozkol duše, alebo mysle 1Kor 14, 15, a svedomia Tit 1, 15, i srdca Ef 4,

6 ŠAK, Š.: Ženy, ich postavenie a živá účasť na živote cirkevnej obce v pravoslávnej Cirkvi a v modernej spoločnosti. Prežitok a či nevyhnutnosť?. In:, PTZ, č. XXVI (11), Prešov r. 2003, s ISBN X. ŽUPINA, M.: Askéza a duchovný život. In: Nipsis č. 5, r. 2008, s ZOZUĽAKOVÁ, V.: Liturgický rozmer katechetickej práce. In: Nipsis, roč. IV, č. 1, Prešov 2009, s

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so

NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU. Pavol KOCHAN. Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so NÁČRT SVÄTOOTCOVSKÉHO POHĽADU NA STVORENIE ČASU Pavol KOCHAN Keď otvoríme Bibliu, hneď na začiatku Svätého Písma sa stretneme so zaujímavou myšlienkou: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Častokrát jej

Διαβάστε περισσότερα

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO...

ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... Obsah štúdie ANALÝZA CHRISTOLOGICKÉHO A SOTERIOLOGICKÉHO ASPEKTU TEOLÓGIE SVÄTÉHO KLIMENTA RÍMSKEHO... 3 Vasyľ KUZMYK Η ΔΙΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΑΒΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ... 13 Alexios PANAGOPOULOS PATRISTICKÉ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ...

Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... Obsah štúdie Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΔΟΥΚΑ ΠΡΙΜΠΙΝΑ... 83 Anton PAŽICKÝ SOCIÁLNO-PATOLOGICKÉ JAVY VO FUNKCIÁCH RODINY... 102 Veronika ŠTOFANÍKOVÁ LITERÁRNE VLASTNOSTI A OBSAHOVÉ ROZDELENIE KNIHY PROROKA MICHEÁŠA...

Διαβάστε περισσότερα

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS

Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS 1,29 EUR 2/2012 Bezpe nos je otázkou prístupu watt - veda a technika v bezpe nosti Odborná spôsobilos v SBS Policajti s novými puškami www.alarmsecuritymagazin.sk 2/2011 Alarm magazín 1 Výrobky značiek,

Διαβάστε περισσότερα

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca

Masarykova univerzita. Bakal{rska diplomov{ pr{ca Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Bakal{rska diplomov{ pr{ca 2012 Martina Huskov{ Masarykova univerzita Filozofick{ fakulta Ústav klasických studií Novořecký jazyk a literatura

Διαβάστε περισσότερα

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova?

Križovatky II 2010. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Križovatky II 2010 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Škola alebo výchova? Spoluorganizátori: Diagnostické centrum Záhorská Bystrica, FICE Recenzenti: PaedDr. Rastislava Brťková,

Διαβάστε περισσότερα

Pasívny dom sa oplatí

Pasívny dom sa oplatí 6/2014 6/2014 technologicky vyspelé domy a budovy Pasívny dom sa oplatí www.idbjournal.sk ročník IV ISSN 1338-3337 Vážení čitatelia, ďakujeme za prejavenú dôveru a spoluprácu v uplynulom roku, prajeme

Διαβάστε περισσότερα

Komfort za rozumné peniaze

Komfort za rozumné peniaze 5/2013 5/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Komfort za rozumné peniaze www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska Slovenský elektrotechnický

Διαβάστε περισσότερα

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8

Obsah. 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti... 7 1.1.1 Komplexné čísla... 8 Obsah 1 Číselné obory 7 1.1 Reálne čísla a ich základné vlastnosti............................ 7 1.1.1 Komplexné čísla................................... 8 1.2 Číselné množiny.......................................

Διαβάστε περισσότερα

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic

11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011. Czech Republic Slovak Republic 11 XV. ročník, cena 20 Kč / 1, listopad / november 2011 Czech Republic Slovak Republic Rex Maughan Rex Maughan predseda správnej rady a výkonný riaditeľ FLP Int., Inc. OBJAVTE SVOJU VÍZIU Helen Kellerovej

Διαβάστε περισσότερα

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy!

Katalógová stránka produktov a firiem www.ebudovy.sk Zaregistrujte sa aj vy! 2/2013 2/2013 technologicky vyspelé domy a budovy Na návrhu a inštalácii solárnych systémov si treba dať záležať Vaillant www.idbjournal.sk ročník III ISSN 1338-3337 Mediálna podpora podujatia idb Journal

Διαβάστε περισσότερα

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk

CHOV OVIEC a KÔZ. Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012. www.zchok.sk CHOV OVIEC a KÔZ Vydáva Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo pre priaznivcov chovu číslo 4 / 2012 Mnoho šťastia v čase Vianoc, v žiari svetiel stromčeka, aby zdravie, láska, pokoj zavítali

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED KATEDRA EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY Ekológia jedincov a populácii (Syllabus prednášok) Stanislav David 1 Nitra, 2010 Úvodom Syllabus prednášok

Διαβάστε περισσότερα

Ján Hanák. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++

Ján Hanák. Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Ján Hanák Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Artax 2009 Autor: Ing. Ján Hanák, MVP Praktické paralelné programovanie v jazykoch C# 4.0 a C++ Recenzenti: doc. RNDr. Jozef Fecenko,

Διαβάστε περισσότερα

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH

TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA Zariadenia na odstránenie nestabilnej práce osových kompresorov LTKM Roman GÁŠPÁR ROČNÍKOVÝ PROJEKT 2009 TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH LETECKÁ FAKULTA

Διαβάστε περισσότερα

Strojírenské technologie I

Strojírenské technologie I Strojírenské technologie I Obor: STROJÍRENSTVÍ Ing. Daniel Kučerka, PhD., ING-PAED IGIP doc. Ing. Soňa Rusnáková, PhD., ING-PAED IGIP 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Διαβάστε περισσότερα

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu

OLYMPS DOOR spol. s r.o. Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Dôležité informácie Gratulujeme vám, že ste si vybrali výrobok firmy Nice. Prečítajte si prosím tento návod. Aby boli tieto pokyny lepšie zrozumiteľné, boli usporiadané do

Διαβάστε περισσότερα

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková

2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková 2 Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami kardiovaskulárneho systému Z. Novotná, Ľ. Majerníková Kardiovaskulárne ochorenia zaujímajú prvé miesto v príčinách mortality na celom

Διαβάστε περισσότερα

divoké hory prekrásne pláže

divoké hory prekrásne pláže GEOGRAFIA A PODNEBIE divoké hory prekrásne pláže Najčistejšie, krištáľové a blankytné more vystupujúce k horám pokrytým snehom. Z knihy The Cretan Journal anglického cestovateľa a maliara Edwarda Leara,

Διαβάστε περισσότερα

Modul pružnosti betónu

Modul pružnosti betónu f cm tan α = E cm 0,4f cm ε cl E = σ ε ε cul Modul pružnosti betónu α Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Modul pružnosti betónu Autori: Stanislav Unčík Patrik Ševčík Trnava 2008 Obsah 1 Úvod...7 2 Deformácie

Διαβάστε περισσότερα

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk

Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany. uvádza. ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk Školiace a konzultačné stredisko pre odbor netesností, Piešťany uvádza ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 1 Ing. Peter Žúbor ING. PETER ŽÚBOR, ŠKS PIEŠŤANY peter.zubor@nextra.sk 2 1.

Διαβάστε περισσότερα

XIII Hvězdoplavby zpěv třináctý (O rozličných tvorech na planetách)

XIII Hvězdoplavby zpěv třináctý (O rozličných tvorech na planetách) XIII Άστροναυτιλία ν [Τὰ περὶ ποικίλων ζῴων ἐν πλανήτῃσιν] Ἔνθεν μὲν πλέομεν τὸ φίλον ἀκαχήμενοι ἦτορ Πορνογυνῆτι ἄνακτι κότον φρεσὶ ὀξὺ φέροντες Μανδὺν ζητοῦντες καὶ μῆλον κοσμοθεωροῦν οἰοπόλοι μοῦνοι

Διαβάστε περισσότερα

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης

Quickie Life. Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Quickie Life Návod k obsluze Návod na používanie Instrukcja użytkowania Οδηγίες χρήσης Informace pro zrakově postižené naleznete na naší internetové stránce. 2 Předmluva Vážený zákazníku, velmi nás těší,

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2013 (13) Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd ČR (projekt

Διαβάστε περισσότερα

1. Iοannes Malalas...2 2. Prokοpios z Kaisareie, Historia arcana (= Anecdota)...6 3. Ακάθιστος Υμνος / Akathistos...10 4. Niketas z Amnie, Život

1. Iοannes Malalas...2 2. Prokοpios z Kaisareie, Historia arcana (= Anecdota)...6 3. Ακάθιστος Υμνος / Akathistos...10 4. Niketas z Amnie, Život 1. Iοannes Malalas...2 2. Prokοpios z Kaisareie, Historia arcana (= Anecdota)...6 3. Ακάθιστος Υμνος / Akathistos...10 4. Niketas z Amnie, Život milosrdného Filareta...14 5. Kassia...18 6. Βίος Βασιλείου

Διαβάστε περισσότερα

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints.

1 Cor. 14:33. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. BECAUSE YOU ASKED 1 Cor. 14:33 For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. 1. Because you read the Greek New Testament I d like to know since Him is left our

Διαβάστε περισσότερα

Θεολογική σημασία της περιχώρησης : Οι συνέπειές της για τη χειροτονία των γυναικών. Ιωάννα Σαχινίδου

Θεολογική σημασία της περιχώρησης : Οι συνέπειές της για τη χειροτονία των γυναικών. Ιωάννα Σαχινίδου Θεολογική σημασία της περιχώρησης : Οι συνέπειές της για τη χειροτονία των γυναικών Ιωάννα Σαχινίδου Περίληψη: Η διαστρέβλωση των σχέσεων της ανθρωπότητας με το Θεό, πηγή της ζωής, οδηγεί σε σχέση εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9)

Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9) Přednášky České společnosti novořeckých studií Διαλέξεις της Τσεχιϰής Εταιρείας Νεοελληνιϰών Σπουδών NEOGRAECA BOHEMICA Brno 2009 (9) Obsah Sborník vznikl a byl vydán díky finanční podpoře Akademie věd

Διαβάστε περισσότερα

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI

www.ivarcs.cz Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI IVAR.PRESS FITTING SYSTEM POTRUBÍ A PRESS FITINKY Z NEREZ A UHLÍKOVÉ OCELI POTRUBIE A PRESS FITINGY Z NEREZU A UHLÍKOVEJ OCELE Návod pro instalaci a použití Návod pre inštaláciu a použitie [ leden - január

Διαβάστε περισσότερα