ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410)"

Transcript

1 ΝΔ 3348/1955: Τροποποίηση της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας (27410) Αρθρο 0 Ν.Δ της 2/ (Α 242). Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της Τ.Σ.Α.Υ. Νομοθεσίας. Αρθρο 6 Σύνδεση με Νομολογία και Αρθογραφία 21 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 4 Προισχύσασες μορφές άρθρου 4 Αρθρ Εις τας περί πόρων κειμένας διατάξεις επέρχονται αι ακόλουθοι μεταβολαί. Το δικαίωμα εγγραφής εις το Ταμείον καθορίζεται εις δραχμάς 200. Εις την καταβολήν δικαιώματος εγγραφής υπολογίζεται και παν ποσόν περιελθόν οπωσδήποτε εις το Ταμείον εκ περιοδικών καταβολών υγειονομικού προ της εγγραφής αυτού εις το Ταμείον, πάντως το υπολογισθέν κατά τ` ανωτέρω δια την εγγραφήν ποσόν οφείλεται εις το Τ.Σ.Α.Υ. 2. Η καταβολή δια την τέλεσιν γάμου καθορίζεται εις δραχμάς 2.000, επιβάλλεται δε καταβολή δι` έκαστον τέκνον εκ δραχμών 500. Αι καταβολαί αύται είναι καταβλητέαι εντός εξαμήνου από της τελέσεως γάμου ή της αποκτήσεως τέκνου, δια δε τα προ της ισχύος παρόντος νόμου γεννηθέντα τέκνα η καταβολή πρέπει να γίνη εντός ές από της ισχύος παρόντος. 3. Η εισφορά κλινικών και λοιπών Ιδρυμάτων, καθοριζομένων δια της υπ` αριθ / 45 υπουργικής αποφάσεως, προς το Τ.Σ.Α.Υ. καθορίζεται εφ` εξής εις δραχμάς εκατόν πεντήκοντα (150) δια τας περιφερείας τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης και Θεσσαλονίκης και εκατόν (100) δια τας επαρχίας ετησίως κατά κλίνην, ασχέτως εάν αύται είναι κατειλημμέναι ή όχι και διατίθεται μέρος αυτών δι` απόρους ασθενείς. Η καταβολή θα ενεργήται τον τελευταίον μήνα εκάστης εξαμηνίας. Εις την άνω εισφοράν υπόκεινται και Δημ. Δικαίου και Νοσηλ.Ιδρύματα δια τας κλίνας τας διατιθεμένας δια την νοσηλείαν αρρώστων επί πληρωμή κατά την διάταξιν άρθρου 9 ν.δ. 2592/ Τα μέχρι της 31ης Δεκεμβρίου 1954 οφειλομένα εις το Ταμείον εκ της εισφοράς 1% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων θα καταβληθούν εις ίσας μηνιαίας δόσεις, εντόκως αφ` ης οφείλονται προς 5% ετησίως εντός διετίας από της ισχύος παρόντος. Καθυστέρησις δόσεώς τινος πέραν μηνός καθιστά απαιτητήν ολοκλήρον

2 την οφειλήν βαρυνομένην με τον εκάστοτε τόκον υπερημερίας. *** Παρατήρηση: Με το άρθρο 3 παρ. 2δ Ν.Δ. 247/1969 ορίσθηκε ότι: "Αι διατάξεις άρθρου 1 Α.Ν. 302/1968 "περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεως της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας" εφαρμόζονται και δια τας οφειλάς απο 1ης Ιανουαρίου 1969 και εφεξής εξ εισφορών κλινών, περί ων το άρθρον 6 παρ. 3 Ν.Δ. 3348/1955." "4. α) Η μηνιαία εισφορά πάντων των ησφαλισμένων εις το ΤΣΑΥ υγειονομικών, διά τον Κλάδον Συντάξεως, ορίζεται εις ποσοστόν οκτώ επί τοις εκατόν (8%) εκάστοτε βασικού μηνιαίου μισθού δημοσίου πολιτικού υπαλλήλου επί βαθμώ 2ω και καταβάλλεται εις το Ταμείον εντός επομένου εις ον αναφέρεται αύτη μηνός. Η εισφορά των ως άνω ησφαλισμένων, των υπαγομένων εις την ασφάλισιν Ταμείου από της ισχύος παρόντος, δια ς πρώς εξήκοντα (6Ο) μήνας από της ενάρξεως της ασφαλίσεώς των, ορίζεται εις ποσοστόν πέντε επί τοις εκατόν (5%) επί αυτού ως άνω βασικού μηνιαίου μισθού δημοσίου πολιτικού υπαλλήλου επί βαθμώ 2ω. Προκειμένου περί των υπαχθέντων εις την ασφάλισιν Ταμείου από 1ης Ιανουαρίου 1975 και εφεξής, ή κατά το ανωτέρω μειωμένη εισφορά καταβάλλεταί από της ισχύος παρόντος μέχρι συμπληρώσεως εξήκοντα (60) μηνών από της ενάρξεως της ασφαλίσεώς των. "Οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές εισφορές των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα ασφαλισμένων Ταμείου Συντάξεως και Αυτοασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) καθίστανται απαιτητές στην 30ή Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου εκάσ ές". *** Το τελευταίο εδάφ. εδ.α`προστέθηκε με το άρθρο 76 Ν.2676/1999 Α 1/5/1/1999. β) Η κατά τας διατάξεις της παρούσης παραγράφου εισφορά των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα ησφαλισμένων Τ.Σ.Α.Υ., καταβάλλεται υπό υποχρέου, προκειμένου δε περί φαρμακοποιών εχόντων ίδιον φαρμακείον παρακρατείται παρά Ι. Κ. Α. κατά την καταβολήν αυτοίς της αξίας των χορηγηθέντων φαρμάκων ή προκαταβολής επί της αξίας των φαρμάκων και αποδίδεται εις το Τ.Σ.Α.Υ. εντός επομένου μηνός μετά ονομαστικής καταστάσεως εχούσης πλήρη στοιχεία ησφαλισμένου. "Από με την ίδια διαδικασία παρακρατούνται από το Ι.Κ.Α. και αποδίδονται στο Τ.Σ.Α.Υ. και οι εισφορές κλάδου πρόνοιας, ασθένειας και στέγης υγειονομικών των εν λόγω φαρμακοποιών." Εις περίπτωσιν μη υποβολής υπό φαρμακοποιών λογαριασμών εις το Ι.Κ.Α., ούτοι υποχρεούνται εις την απύ ευθείας καταβολήν της εισφοράς των προς το Ταμείον.

3 *** Το άνω μέσα σε " " εδάφιο της περ.β` προστέθηκε με την παρ.6 άρθρ.19 Ν.3232/2004,ΦΕΚ Α 48/ γ) Διύ αποφάσεων Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, εκδιδομένων μετά πρότασιν Δ.Σ. Τ.Σ.Α.Υ., δύνανται να ανακαθορίζωνται τα κατά το πρώτον εδάφιον της παρούσης παραγράφου ποσοστά εισφορών ως και αι αποδοχαί εφ ων θα υπολογίζωνται ταύτα. Ο κατά τα άνω ανακαθορισμός ενεργείται δια την ανέλιξιν της χορηγουμένης υπό Ταμείου πλήρους συντάξεως εις το ύψος της συντάξεως δημοσίου πολιτικού υπαλλήλου επί βαθμώ 2ω έχοντος 35ετή υπηρεσίαν και εφ όσον τα, κατά τας κειμένας διατάξεις διατιθέμενα πλεονάσματα δεν επαρκούν δια την ανωτέρω βεβλίωσιν. Η ανωτέρω βελτίωσις θα πραγματοποιήται τμηματικώς μέχρι της εντός πενταετίας από της ισχύος παρόντος ολοκληρώσεώς της, λαμβανομένων υπ όψιν των εν τω μεταξύ αναπροσαρμογών, ως και των εν τω μέλλοντι επερχομένων. 5. α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα απασχολούντα υγειονομικούς, αι επιχειρήσεις ως και τα νομικά πρόσωπα τα νόμω εξομοιούμενα προς το Δημόσιον ή απολαύοντα των ατελειών και προνομίων τού ή άποτελούντα δημοσίαν επιχείρησιν λειργούσαν χάριν δημοσίου συμφέροντος υπό οιανδήποτε μορφήν, υποχρεούνται εις καταβολήν εργοδοτικής εισφοράς ίσης κατά ποσοστόν προς την εκάστοτε ισχύουσαν δια τον Κλάδον Συντάξεως ΙΚΑ υπολογιζομένης επί συνόλου των εκάστοτε αποδοχών των ησφαλισμένων Ταμείου. Δια ς εμμίσθους ησφαλισμένους δι ους δεν τυγχάνει νόμω επιτρετπή η άσκησις ελευθέρου επαγγέλματος ή ως άνω εισφορά υπολογίζεταί επί συνόλου των αποδοχών των, μη δυναμένων να υπερβούν το δια το ΙΚΑ, ισχύον ανώτατον όριον. Εις τας αποδοχάς υπολογίζεται παν ποσόν όπερ καταβάλλεται υπό εργοδό ασχέτως εξηρτημένης ή μη σχέσεως προς το λαμβάνον την αμοιβήν πρόσωπον και ανεξαρτήτως πληρωμής τού κατά χρονικήν μονάδα ή κατύ επίσκεψιν ή επί τοις ποσοστοίς καθ` οιανδήποτε άλλην μορφήν. β) "Οι ανωτέρω εργοδόται υποχρεούνται εις παρακράτησιν της κατά την παράγραφο 4 παρόντος άρθρου εισφοράς ησφαλισμένου επί εξηρτημένης εργασίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων των υγειονομικών των αμειβομένων κατά πράξη και περίπτωση, ως και της κατά το προηγούμενον εδάφιον α` τοιαύτης και εις απόδοσιν ταύτης εις το Τ.Σ.Α.Υ,, ομού μετά της βαρυνούσης αυτούς και κατά το αυτό εδάφιον εργοδοτικής εισφοράς εντός επομένου μηνός αφ` ου κατέστησαν απαιτηταί αι αντίστοιχοι αποδοχαί, μετ` ονομαστικής καταστάσεως εχούσης πλήρη στοιχεία των ησφαλισμένων, το ύψος των αποδοχών εφ` ων υπελογίσθησαν αι κρατήσεις και εργοδοτικαί εισφοραί, ως και το ποσόν τούτων κεχωρισμένως. Επιτρέπεται εις τα ελεγκτικά όργανα Τ.Σ.Α.Υ. όπως διενεργούν

4 έλεγχον των τηρουμένων βιβλίων και λοιπών στοιχείων των οιασδήποτε μορφής νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων αίτινες απασχολούν καθ` οιονδήποτε τρόπον ησφαλισμένους Ταμείου προς εξακρίβωσιν των κατά την παρούσαν παράγραφον πόρων αυτού." *** Το εδάφ. β`της παρ.5 αντικαταστάθηκε αφ`ης ίσχυσε ως άνω με την παρ.2 άρθρ.12 Ν.2556/1997 Α 270/ *** Oι παρ.4 και 5, όπως είχαν αντικατασταθεί με το άρθρο 1 ΝΔ 306/1974 και ερμηνευθεί από το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 άρθρου 6 Ν. 102/1975, αντικαταστάθηκαν ως άνω με το άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 982/1979 (ΦΕΚ Α` 239). 9,5% ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Με την απόφαση Υπ.Κοιν.Υπηρεσιών Φ42/οικ.1824/1980 (Β`504) αναστέλλεται η ανωτέρω εργοδοτική εισφορά ποσοστού που αφορά μόνιμους ιατρούς ΙΚΑ. ***Παρατήρηση:Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 Ν.1096/1980: "Της υπό της παρ. 5 άρθρου 6 Ν.Δ. 3348/ 1955 προβλεπομένης εργοδοτικής εισφοράς της ανακαθορισθείσης υπό της παρ. 1 άρθρου 4 Ν. 982/1979 " περί τροποποιήσεως και σνμπληρώσεως της περί ΤΣΑΥ νομοθεσίας και ετέρων τινών διατάξεων εξαιρείται το ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) δια ς παρ` αυτώ υπηρετούντας μονίμους ιατρούς, απαλλασσομένων άμα και των εν λόγω ιατρών της καταβολής ταύτης συμφώνως προς τας διατάξεις της παρ. 1 άρθρου 9 Ν. 119/1975 "περί μονιμοποιήσεως των ιατρών ΙΚΑ, συστάσεως Γενικής Δ/νσεως Υγειον/κής παρ` αυτώ και άλλων τινών διατάξεων". 6. ***Η έκτη παράγραφος καταργήθηκε με την παρ.5 άρθρου 8 Ν.Δ.4111/1960 (ΦΕΚ Α 163) 7. Υγειονομική κατέχοντες κατά την διάρκειαν της ασφαλίσεώς των μέχρι της ισχύος παρόντος έμμισθον θέσιν κατά την ανωτέρω έννοιαν και δικαιούμενοι ν` ασκώσιν ελευθέρως το επάγγελμα, μη καταβαλόντες δε την οφειλομένην προς το Ταμείον κράτησιν υποχρεούνται δια τον χρόνον καθ`ον παρέλειψαν την καταβολήν εις την υπό παρόντος άρθρου καθοριζομένην μηνιαίαν εισφοράν ελευθέρως ασκούντος, πλην αν το ποσόν της κρατήσεως, εις ην ήσαν υποχρεωμένοι, υπερβαίνη το ποσόν της εισφοράς ελευθέρως ασκούντος, οπότε καταβλητέα είναι πλην της εισφοράς και η επί πλέον διαφορά, εντός ές από της ισχύος παρόντος ατόκως.

5 8. Το υπέρ Τ.Σ.Α.Υ. ποσοστόν 40% επί προς το Δημόσιον οφειλομένου φόρου καθαράς προσόδου παρ` εκάσ ησφαλισμένου καταβάλλεται απ` ευθείας παρ` αυτού προς το Ταμείον, μειούμενον εφεξής εις 20% πλην των μετόχων φαρμακοποιών, δι`ους μειούται εις 15%. Η διάταξις αύτη είναι εφαρμοστέα από τρέχοντος οικονομικού ές. Το ήμισυ των εκ της αιτίας ταύτης καταβολών ησφαλισμένου παρέχει δικαίωμα προσαυξήσεως της συντάξεως αυτού κατά τα εν άρθρω 17 παρόντος οριζόμενα. 9. Το ιατρόσημον ορίζεται: των συνταγών εις λεπτά 50, συνταγολογίου εις λεπτά 50, των μικροβιολογικών και βιολογικών εκθέσεων εις δραχμήν μίαν, των εκθέσεων, ακτινοσκοπήσεως και ακτινογραφιών εις δραχμάς 2,50.- ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Διά το ιατρόσημον συνταγών αφαλιστικών οργανισμών και Ταμείων υγείας, βλ. άρθρο 8 Ν.Δ. 4111/ Δια β.δ/τος εκδιδομένου προτάσει Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας, επιτρέπεται η προσαρμογή των καθοριζομένων κατά τ` ανωτέρω ποσοστών επί προς το Δημόσιον οφειλομένου φόρου των υποχρέων εν περιπτώσει μεταβολής ισχύοντος κατά την δημοσίευσιν παρόντος φορολογικού συστήματος. Αρθρο 14 `Αρθρ "α". Υγειονομικοί αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και μόνιμοι Υγειονομικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, ως και οι μόνιμοι Υγειονομικοί υπάλληλοι των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ησφαλισμένοι παρά τω ΤΣΑΥ απομακρυνόμενοι της υπηρεσίας των ή αποχωρούντες τη αιτήσει των μετά 20ετή λάχιστον υπηρεσίαν, χωρίς να έχωσι συμπληρώσει την απαιμένην ηλικίαν προς χορήγησιν αυτοίς συντάξεως υπό ΤΣΑΥ, δύνανται να συνεχίσωσι την παρά τω Ταμείω ασφάλισίν των, έστω και αν δεν ασκώσι το επάγγελμα, καταβάλλοντες εφεξής τας εισφοράς ελευθέρως ασκούντος δια τον υπόλοιπον χρόνον, καθ`ον δεν ασκούν το επάγγελμα. για "β) οι διατάξεις προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και

6 ς υγειονομικούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα. Σε περίπτωση άλλης απασχόλησης αυτής της κατηγορίας προσώπων, διακόπτεται η συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης και εφαρμόζονται οι διατάξεις Ν.Δ. 4202/1961 "περί διατηρήσεως των εκ της κοινωνικής ασφαλίσεως δι καιωμάτων εν περιπτώσει μεταβολής ασφαλιστικού φορέως" όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά". ***Η παρ. 1 έλαβε τον αριθμόν 1. "α", προσετέθη δε εδάφιον β` δια Ν. 1276/1982, ΦΕΚ Α 100, άρθρον 19 παρ. 2. "γ. Επίσης μπορούν να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή ς σε όλους ς κλάδους Τ.Σ.Α.Υ οι αυτοτελώς απασχολούμενοι ασφαλισμένοι, που έχουν αποδεδειγμένα 20 χρόνια πραγματική άσκηση επαγγέλματος, από τα οποια τα 15 από την καταβολή δικαιώματος εγγραφής στο Ταμείο και αποχωρούν από το επάγγελμα οικειοθελώς, εφ` όσον υποβάλουν σχετική αίτηση, μέσα σε προθεσμία 3 μηνών, που αρχίζει από την ημερομηνία της διακοπής άσκησης επαγγέλματος. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης δεν είναι δυνατή, εφ` όσον: αα) ο ασφαλισμένος υπάγεται στην ασφάλιση άλλου οργανισμού κύριας ασφάλισης ή είναι συνταξιούχος τέτοιου οργανισμού ή Δημοσίου, ββ) δεν διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, γγ) δεν έχει εξοφλήσει το ποσό των εισφορών, που οφείλει για την υποχρεωτική ασφάλιση, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για προαιρετική ασφάλιση, ή δδ) η διακοπή της άσκησης επαγγέλματος οφείλεται στην αφαίρεση της άδειας ασκησής με απόφαση της αρμόδιας διοικητικής αρχής, συνεπεία αδικήματος. Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την 1η επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης. Ο ασφαλισμένος, που συνεχίζει προαιρετικά την ασφαλισή στο Τ.Σ.Α.Υ, υποχρεούται να καταβάλει κάθε μήνα ολόκληρο το ποσό της εισφοράς ελεύθερου επαγγελματία, που ισχύει κάθε φορά για κάθε κλάδο. Επίσης υποχρεούται στην καταβολή της εισφοράς για τη στέγη υγειονομικών, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής της εισφοράς περισσότερο από 3 μήνες από τότε που είναι απαιτητή, το ποσό της επιβαρύνεται με τα ίδια πρόσθετα τέλη, που επιβαρύνονται οι καθυστερούμενες εισφορές Ταμείου. Καθυστέρηση καταβολής της εισφοράς μεγαλύτερη από 12 μήνες συνεπαγεται την απώλεια δικαιώματος για συνέχιση της προαιρετικής ασφάλισης.

7 Καταβολη εισφορών, που γίνεται μετα τη διακοπή της προαιρετικής ασφάλισης, δεν δημιουργεί κανένα δικαίωμα απέναντι στο Ταμείο, εκτός από την ατομική επιστροφή των εισφορών". ***Το εντός " " εδάφιο γ` στο τέλος της παρ. 1 προστέθηκε με την παρ. 4 άρθρου 16 Ν. 1976/1991 (ΦΕΚ Α 184). ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Η παρ. 5 άρθρου 16 Ν. 1976/1991 (ΦΕΚ Α 184) ορίζει ότι: "Οι διαταξεις εδαφίου γ` της παρ. 1 άρθρου 14 ν.δ. 3348/1955, που προστεθηκε με την προηγούμενη παράγραφο παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και για ς ασφαλισμένους Ταμείου, οι οποίοι έχουν διακόψει την ασφάλισή ς πριν από την ισχύ νόμου αυτού, εφ` όσον υποβάλουν σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία ενός ές, που αρχίζει από τη δημοσίευση νόμου αυτόν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως." 2. Μέτοχοι Τ.Σ.Α.Υ. υγειονομικοί αξιωματικοί των ενόπλων Δυνάμεων και μόνιμοι υγειονομικοί δημόσιοι υπάλληλοι και μόνιμοι υγειονομικοί υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. συμπληρούντες χρόνον υπηρεσίας πλήρους συντάξεως, κατά την ισχύουσαν περί αυτών νομοθεσίαν, και αποχωρούντες ταύτης, μη ασκούντες δε μετά ταύτα το επάγγελμα, τυγχάνουσι συντάξεως παρά Τ.Σ.Α.Υ. Β.Δ/γμα εκδιδομένον προτάσει Υπουργού Κοινωνικής Προνοίας, μετά προτάσει Δ.Σ. Τ.Σ.Α.Υ., θέλει καθορίσει τας υποχρεώσεις αυτών αφ` ης υπήχθησαν εις την ασφάλισιν Ταμείου, συμφώνως προς τας διατάξεις παρόντος. Αι αναλογιστικώς διαμορφούμεναι υποχρεώσεις, δυνάμεναι να μειωθώσι μέχρι ημίσεος συνολικού ποσού, καταβάλλονται κατά δόσεις κατά τα υπό β.δ. ορισθησόμενα. Το αυτό β.δ. θέλει καθορίσει το ποσόν της χορηγητέας συντάξεως και τον χρόνον αναμονής.

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208)

Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Ν 2326/1940: ΠΕΡΙ ΤΣΜΕΔΕ.ΙΔΡΥΣΗ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΟΡΟΙ κλπ ΒΛ.& Ν.3518/2006 (35208) Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 2 Αναγκαστ.Νόμος υπ` αριθ. 2326 3/11 Μαϊου 1940. Περί ταμείου συντάξεων μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191)

ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) ΑΝ 1846/1951: ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΠΕΡΙ ΙΚΑ ΝΟΜΟΣ. Βλ. και Ν.3518/2006,, (26191) Αρθρο 0 Α.Ν. 1846 14/21 Ιουνίου 1951 (Α 179). Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΣ: Κατά το άρθρον 37 ΝΔ 2961/1954 (Α 197): "Καταργείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός 1 ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ισχύουσες Διατάξεις (β.δ. 3/13-7-1936) Άρθρο 1ον Ίδρυσις - Έδρα - Σκοπός 1. Ιδρύεται Ταμείον Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων με έδραν τας Αθήνας. 2. Σκοπός του Ταμείου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 4104/60 Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (ΦΕΚ 147/Α/20-9-60) Άρθρο 1 Εις το

Διαβάστε περισσότερα

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2

Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1. Άρθρο 2 Αναγκαστικός Νόµος 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α 179/14-21.6.1951) Άρθρο 1 1. Ο παρών νόµος έχει ως σκοπόν την ασφάλισιν των εν τοις εποµένοις άρθροις 2-4 αναφεροµένων προσώπων εις περίπτωσιν

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') :

Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Ν. 3198/55 (ΦΕΚ - 98 Α') : Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσεως εργασίας διατάξεων Άρθρο 1 : Επαναφέρονται εν ισχύι αι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 118/45, αίτινες τροποποιούµεναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Ιατρικοί και Οδοντιατρικοί Σύλλογοι. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ: 4111/1960 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υγειονομικών Συλλόγων, Ιατρικών και Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, Ασφαλίσεως Υγειονομικών, Φαρμάκων και των περί ιατρικής εν γένει

Διαβάστε περισσότερα

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76)

Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) ΝΟΜΟΣ: 435/76 Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ 251/Α/20-9-76) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 3865/10 (ΦΕΚ 120 Α/21-7-2010) : Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (Με την παρ. 2 του άρθρου 127 του Ν. 4199/13, ΦΕΚ-216

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.) ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 1256/1982: ;ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΕΛ.Σ.- Ν.Σ.Κ.-

Ν 1256/1982: ;ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΕΛ.Σ.- Ν.Σ.Κ.- Ν 1256/1982: ;ΠΟΛΥΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΟ ΑΠΟΛΑΒΩΝ - ΕΛ.Σ.- Ν.Σ.Κ.- κλπ διατάξεις. Αρθρο 0 Κατ'Εξουσιοδότηση εκδοθείσα Νομοθεσία 246 Νόμος 1256 της 28/31.5.1982. Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο.

2) Τα ασκούντα εμπορία πρόσωπα τα οποία υπάγονται σε Εμπορικό ή Βιομηχανικό, Επαγγελματικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Ασφάλιση Πρόσωπα Υποχρεωτικά Υπαγόμενα στην Ασφάλιση Στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε υπάγονται όλα τα παρακάτω πρόσωπα ηλικίας άνω των 18 ετών αδιακρίτως φύλου και υπηκοότητας, που ασκούν τη δραστηριότητά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ "ΠΑΛΑΙΟΙ" ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ "ΠΑΛΑΙΟΙ" ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (1) ΚΕΦ. Ι.- ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ Α Ειδικές προσεγγίσεις. α. Οταν γίνεται λόγος για "κύρια ασφάλιση" νοείται η ασφάλιση για: κάλυψη των κινδύνων ασθενείας και μητρότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ» Λαϊκή Κατοικία 35.Η.α.1-3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ» ΘΕΜΑ α Λαϊκή Κατοικία 1. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΝ ΙΑΤΑΓΜΑ της 12/19 Μαΐου 1923 (ΦΕΚ Α 132) Περί ανεγέρσεως ευθηνών οικιών. Αντικατεστάθη δια της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ Α.Ν. 86/67, Περί επιβολής κυρώσεων κατά των καθυστερούντων την καταβολήν και την απόδοσιν εισφορών εις Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφαλίσεως. Αρ. 1 1. Οστις υπέχων νόμιμον υποχρέωσιν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Κ.Ε.Π.Α.) Άρθρο 1 Ένταξη στα προνοιακά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης Ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ Οι παλαιοί ΜΟΝΙΜΟΙ Ιατροί του ΙΚΑ (οι πρό της 1-1- 1993 ασφαλισθέντες εις το ΤΣΑΥ ) ασφαλίζονται: Α) Υποχρεωτικώς ( βάσει άρθρων 1και 2 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. ΙΙ.- ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΦ. ΙΙ.- ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΕΦ. ΙΙ.- ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Η ασφάλιση αυτή καθ'εαυτήν αποκτά νόημα αλλά και νομική υπόσταση από τότε που μπορεί να μετρηθεί με βάση τη μονάδα μέτρησής της. Α. Μονάδα μέτρησης. Το ΙΚΑ για λόγους που συνδέονται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. XV.- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Κεφ. XV.- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Κεφ. XV.- ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Προοιμιακά να σημειώσουμε ότι το δικαίωμα της απασχόλησης παντός προσώπου είναι απαραβίαστο. Κατοχυρώνεται από τα άρθρ. 5 παρ. 1 και 22 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3865 /2010 (ΦΕΚ Α- 115/15.07.2010)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3865 /2010 (ΦΕΚ Α- 115/15.07.2010) 1 Τελευταία ενηµέρωση :22/12/2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3865 /2010 (ΦΕΚ Α- 115/15.07.2010) Μεταρρύθµιση Συνταξιοδοτικού Συστήµατος του ηµοσίου και συναφείς διατάξεις. ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Έχουν ενσωµατωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. Ν.Δ. 3843 της 24/30-9-58 (Α 148). Περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων. ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Κατά το άρθρο 1 του ΝΔ 4045/1960: οι διατάξεις του ΝΔ 3323/1955 περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Άρθρο 1 Δόσεις και απαλλαγές ρύθμισης 1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 ΝΟΜΟΣ: 960/79 Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. (ΦΕΚ 194/Α/25-08-79) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 41/80 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ' Άρ. 1617 της 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1980 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο ΠΕΡΙ Κ01'ΜΩ'ΝΙιΚΩ'.Ν ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ 1980 ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΑΡΘΡΩΝ Αρθρον 1. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ...5 Η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4248, 2/7/2010 4 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1980 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2009 ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5745 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 316 28 Δεκεμβρίου 2005 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 258 Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).

Διαβάστε περισσότερα