Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E."

Transcript

1 Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 (σύμφωνα με το Ν. 3556/2007)

2 «Κενή Σελίδα» 2

3 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 4 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 5 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ... 9 ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Γενικές πληροφορίες για την εταιρία και τον όμιλο Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων και διερμηνειών Ενοποίηση Λειτουργικοί τομείς Διακοπείσες Δραστηριότητες Ενσώματα πάγια Άυλα περιουσιακά στοιχεία Συμμετοχή σε θυγατρικές εταιρείες Συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Λοιπές απαιτήσεις Δάνεια Προμηθευτές Έξοδα διοικήσεως Έξοδα διαθέσεως Φόροι Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ( ) Μερίσματα Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Κεφαλαιουχικές δαπάνες Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την εταιρία μέρη Μεταγενέστερα γεγονότα ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

4 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του ν.3556/2007) Οι κ.κ., 1. Χαράλαμπος Κυνηγός του Πολυχρόνη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Ιωάννης Αληγιζάκης του Χρήστου, Διευθύνων Σύμβουλος και 3. Γεώργιος Τσούνιας του Βασιλείου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ εξ όσων γνωρίζουμε: α. Οι Οικονομικές Καταστάσεις Α εξαμήνου 2015 της Εταιρίας και του Ομίλου, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007 και β. Η Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του Ν. 3556/2007. Κηφισιά, 27 Αυγούστου 2015 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Χαράλαμπος Π. Κυνηγός Ιωάννης Χ. Αληγιζάκης Γεώργιος Β. Τσούνιας 4

5 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της περιόδου 30/6/2015 (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007) Επισκόπηση Δραστηριοτήτων Στον τομέα των υγρών καυσίμων εσωτερικής αγοράς, η εταιρία πραγματοποίησε για το 1 ο εξάμηνο του 2015 συνολικές πωλήσεις ΜΤ έναντι ΜΤ κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2014 σημειώνοντας σημαντική αύξηση της τάξης του 24%. Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκαν κατά 84%, οι πωλήσεις βενζινών κατά 8%, οι πωλήσεις πετρελαίου κίνησης κατά 12% και οι πωλήσεις μαζούτ / Ασφάλτου κατά 21%. Στα στερεά καύσιμα οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά ανήλθαν σε ΜΤ σε σχέση με ΜΤ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 10%, η οποία οφείλεται στις αυξημένες πωλήσεις flexi-coke. Οι πωλήσεις λιπαντικών εσωτερικής αγοράς ανήλθαν σε 684 τόνους έναντι 604 τόνους την αντίστοιχη περίοδο του 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 13%. Οι πωλήσεις λιπαντικών πλοίων (marine) ανήλθαν σε τόνους σε σχέση με τόνους την αντίστοιχη περίοδο του 2014, σημειώνοντας μείωση 22%. Η δραστηριότητα του διεθνούς εμπορίου σημείωσε σημαντική ανάπτυξη για ακόμη μια χρονιά φθάνοντας τους ΜΤ σε σχέση με ΜΤ την αντίστοιχη περίοδο του Πιο συγκεκριμένα, οι πωλήσεις υγρών καυσίμων στη διεθνή αγορά ανήλθαν σε ΜΤ και οι πωλήσεις στερεών καυσίμων σε ΜΤ. Οικονομική Επισκόπηση Κύκλος εργασιών Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, μετά τις διεταιρικές απαλοιφές, ανήλθε το 1 ο εξάμηνο του 2015 σε χιλ. σε σύγκριση με χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014 σημειώνοντας αύξηση 31%. Ασφαλώς, η αύξηση αυτή είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την αύξηση του όγκου των πωλήσεων και ιδίως όσον αφορά στο διεθνές εμπόριο. Μικτό κέρδος και λειτουργικό αποτέλεσμα (EBITDA) Το μικτό κέρδος του Ομίλου ανήλθε το 1 ο εξάμηνο του 2015 σε χιλ. από χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014 παρουσιάζοντας αύξηση 19%. Το λειτουργικό κέρδος προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθε σε χιλ. σε σχέση με χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του 2014, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση. Κέρδη προ φόρων Το ενοποιημένο προ φόρων αποτέλεσμα του 1 ου εξαμήνου 2015 ανήλθε σε κέρδος χιλ. σε σύγκριση με ζημία 703 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του

6 Καθαρά αποτελέσματα μετά φόρων Το μετά φόρων αποτέλεσμα του Ομίλου του 1 ου εξαμήνου 2015 ανήλθε σε κέρδος χιλ. σε σχέση με ζημία 602 χιλ. την αντίστοιχη περίοδο του Μεγέθη ισολογισμού Η ευρωστία του Ομίλου, όπως αυτή αντανακλάται από το ενεργητικό, τα ίδια κεφάλαια, τον καθαρό δανεισμό και τους αριθμοδείκτες του ισολογισμού, είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική. Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το 2 ο εξάμηνο του 2015 Συναλλαγματικός κίνδυνος Η έκθεση του Ομίλου σε συναλλαγματικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από υπάρχουσες ή προσδοκώμενες ταμειακές ροές σε ξένο νόμισμα (εισαγωγές / εξαγωγές, κυρίως δολάριο Η.Π.Α.). Η διαχείριση των συναλλαγματικών κινδύνων αντιμετωπίζεται με τη χρήση φυσικών αντισταθμιστικών μέσων και με προθεσμιακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε συνάλλαγμα. Ειδικότερα, η πρακτική που ακολουθείται σήμερα από τον Όμιλο είναι η φυσική αντιστάθμιση (δανεισμός στο ξένο νόμισμα) των κινδύνων που απορρέουν από εμπορικές απαιτήσεις σε συνάλλαγμα και η χρήση προθεσμιακών συμβολαίων για την αντιστάθμιση κινδύνων που προκύπτουν από εμπορικές υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα. Κίνδυνος διακύμανσης επιτοκίων Ο Όμιλος εκτίθεται σε κίνδυνο από τις μεταβολές των επιτοκίων βάσης δανεισμού (EURIBOR ή LIBOR) όσον αφορά στον τραπεζικό δανεισμό. Η Διοίκηση παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και αξιολογεί την ανάγκη λήψης σχετικών θέσεων για την αντιστάθμιση των κινδύνων, όταν κρίνονται σημαντικοί. Σε αυτό το πλαίσιο και σε συνάρτηση με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του, ο Όμιλος είναι πιθανό να συνάπτει συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων και άλλα παράγωγα προϊόντα επιτοκίων. Κίνδυνος διακύμανσης τιμών προϊόντων Όπως είναι η πρακτική στον κλάδο εμπορίας πετρελαιοειδών, τόσο οι αγορές όσο και οι πωλήσεις προϊόντων πετρελαίου τιμολογούνται με βάση τις ημερήσιες τιμές που ισχύουν για την περιοχή (Platts Med). Ως εκ τούτου στον βαθμό που η ΕΛΙΝΟΙΛ τηρεί κάποια λειτουργικά αποθέματα εκτίθεται σε μεταβολές της αξίας των εμπορεύσιμων αγαθών από τις καθημερινές διακυμάνσεις στις τιμές αναφοράς Platts. Η διαχείριση κινδύνου ζημιών λόγω μελλοντικών διακυμάνσεων στις τιμές γίνεται μέσω προθεσμιακών συμβολαίων (παραγώγων) πώλησης προϊόντων πετρελαίου. Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση κινδύνου συμπεριλαμβάνουν χρηματιστηριακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (ICE futures), εξωχρηματιστηριακά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιώματα προαίρεσης. Πιστωτικός κίνδυνος Ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζει σημαντικούς πιστωτικούς κινδύνους. Οι απαιτήσεις από πελάτες προέρχονται κυρίως από μια μεγάλη, ευρεία πελατειακή βάση. Η χρηματοοικονομική κατάσταση των πελατών παρακολουθείται διαρκώς από τις εταιρείες του Ομίλου και, όπου κρίνεται απαραίτητο, ζητούνται επιπλέον εγγυήσεις για εξασφάλιση της πίστωσης. Ειδική μηχανογραφική εφαρμογή ελέγχει το μέγεθος της παροχής των πιστώσεων καθώς και τα πιστωτικά όρια των λογαριασμών. 6

7 Συγγενείς & Λοιπές Συγγενείς & Λοιπές Θυγατρικές ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ Κίνδυνος Ρευστότητας Ο Όμιλος διαχειρίζεται τον κίνδυνο ρευστότητας με την συνεχή παρακολούθηση των χρηματοροών του. Προϋπολογίζει και παρακολουθεί τις χρηματοροές του και ενεργεί κατάλληλα ώστε να υπάρχουν ρευστά διαθέσιμα και εξασφαλισμένες τραπεζικές πιστώσεις προς χρήση. Ο Όμιλος έχει σημαντικές αχρησιμοποίητες εγκεκριμένες τραπεζικές πιστώσεις για να καλύψει οποιαδήποτε πρόσκαιρη ανάγκη σε ρευστά διαθέσιμα. Σημαντικές συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη Οι συναλλαγές της εταιρίας και του ομίλου με συνδεδεμένα μέρη κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24, εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα: Πωλήσεις αγαθών και παροχή Υπηρεσιών Εταιρία Αγορές αγαθών και Λήψη υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 30/06/ /06/ /06/ /06/ /6/ /12/ /6/ /12/2014 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ , ,44 0,00 0, , ,78 734,43 734,43 ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ , ,52 731, , , ,73 0,00 0,00 ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΛΙΝ ΝΕ , , , , , ,69 223,61 223,61 Σύνολο , , , , , ,20 958,04 958,04 ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ , , , , , , , ,20 Σύνολο , , , , , , , ,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , ,24 Όμιλος 30/06/ /06/ /06/ /06/ /6/ /12/ /6/ /12/2014 ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ , , , , , , , ,20 Σύνολο , , , , , , , ,20 Σχετικά με την ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ, οι αγορές από την ΕΛΙΝΟΙΛ αφορούν σε καύσιμα και λιπαντικά για την κίνηση των δεξαμενόπλοιων που διαχειρίζεται. Οι πωλήσεις της ΕΛΙΝ Ν.Ε. προς την ΕΛΙΝΟΙΛ αφορούν σε ναύλους για την μεταφορά καυσίμων με τα δεξαμενόπλοια ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΖΕΦΥΡΟΣ, και ΕΛΙΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝ. Οι πωλήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ προς την ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ αφορούν σε καύσιμα και λιπαντικά καθώς και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης. Οι πωλήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ προς την ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ αφορούν σε υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και μισθώματα γραφείων. Οι πωλήσεις της ΕΛΙΝΟΙΛ προς την ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ αφορούν σε πωλήσεις καυσίμων καθώς και υπηρεσίες στέγασης και λειτουργίας γραφείων, ενώ οι πωλήσεις της ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ προς την ΕΛΙΝΟΙΛ, αφορούν σε πωλήσεις βιοντήζελ. Οι δουλευμένες παροχές προς τα μέλη της διοικήσεως, τα διευθυντικά στελέχη και την εσωτερική ελέγκτρια που καταχωρήθηκαν ως δαπάνη στα αποτελέσματα της περιόδου 30/6/2015 και 30/6/2014 αντίστοιχα, αφορούν μισθούς (πλέον εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων), αμοιβές μελών Δ.Σ., και προγράμματα καθορισμένων παροχών κατά την συνταξιοδότηση και έχουν ως εξής: (χιλ. ευρώ) 7

8 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 30/06/ /06/ /06/ /06/2014 Βραχυπ ρόθεσμες π αροχές 670,67 604,19 670,67 604,19 Άλλες μακροπ ρόθεσμες π αροχές 8,58 10,36 8,58 10,36 Σύνολο 679,25 614,55 679,25 614,55 Προοπτικές για το 2 ο εξάμηνο του 2015 Οι τελευταίες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία με την επιβολή των ελέγχων κεφαλαίων και την εφαρμογή των προβλέψεων της πρόσφατης συμφωνίας με τους Δανειστές, προβλέπεται να επηρεάσουν αρνητικά τη ζήτηση στη λιανική αγορά καυσίμων. Ωστόσο, δεδομένης της ισχυρής παρουσίας της Εταιρίας σε νησιά και τουριστικές περιοχές, το 2 ο εξάμηνο κάθε έτους είναι παραδοσιακά καλύτερο του 1 ου καθώς περιλαμβάνει την περίοδο όπου κορυφώνεται η τουριστική κίνηση (Ιούλιος Αύγουστος). Η Εταιρία θα συνεχίσει να κινείται στους άξονες του επιχειρηματικού της πλάνου, σύμφωνα με το οποίο θα επιδιώκεται περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς με παράλληλη ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας και της ρευστότητας. Συνέχιση της Δραστηριότητας (Going Concern) Το Διοικητικό Συμβούλιο δηλώνει ότι η Μητρική Εταιρία και ο Όμιλος ΕΛΙΝΟΙΛ, διαθέτουν επάρκεια πόρων, οι οποίοι εξασφαλίζουν τη συνέχιση της λειτουργίας τους ως «δρώσα οικονομική μονάδα (Going Concern)» για το προβλεπτό μέλλον. Μεταγενέστερα γεγονότα Με τον ν. 4334/2015 της ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε από 26% σε 29% για τα εισοδήματα που αποκτούνται από Η αλλαγή αυτή αποτελεί μεταγενέστερο μη διορθωτικό γεγονός και δεν έχει απεικονισθεί σε αυτές τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Αν η μεταβολή αυτή είχε αναγνωριστεί στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων κατά 53 χιλ. για την εταιρία και τον όμιλο, την αύξηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά 230 χιλ. για την εταιρία και 122 χιλ. για τον όμιλο και την μείωση των αποτελεσμάτων περιόδου 30/6/2015 κατά 283 χιλ. για την εταιρία και 175 χιλ. για τον όμιλο. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30 ής Ιουνίου 2015 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. Κηφισιά, 27 Αυγούστου 2015 Για το Διοικητικό Συμβούλιο Χ. Κυνηγός 8

9 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προς τους μετόχους της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Εισαγωγή Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της 30ης Ιουνίου 2015 και τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ» 34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας. Εύρος Επισκόπησης Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε γνώμη ελέγχου. Συμπέρασμα Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34. 9

10 Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε Μέλος της Crowe Horwath International Αθανάσιος Κατσακιώρης Φωκίωνος Νέγρη 3, Αθήνα Αρ.Μ. ΣΟΕΛ 125 Αρ.Μ. ΣΟΕΛ

11 Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 ής Ιουνίου 2015 (1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2015) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» την 27 η Αυγούστου 2015 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΝΗΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΗΓΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΝΙΑΣ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΧΑΚΗ Α.Δ.Τ. ΑΕ Α.Δ.Τ. ΑΚ Α.Δ.Τ. Χ Α.Δ.Τ. Φ Αρ.αδείας Ο.Ε.Ε

12 Ενδιάμεση Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων (Ποσά σε ευρώ) 30/6/ /6/2014 Β' Τρίμηνο 2015 Β' Τρίμηνο 2014 Κύκλος Εργασιών (π ωλήσεις) , , , ,46 Κόστος π ωλήσεων , , , ,35 Μικτά κέρδη , , , ,11 Άλλα έσοδα , , , ,90 Έξοδα διοικήσεως , , , ,60 Έξοδα διαθέσεως , , , ,23 Άλλα έξοδα , , , ,24 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) , , , ,57 Απ οσβέσεις , , , ,63 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) , , , ,94 Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) , , , ,02 Κέρδη/(ζημίες) απ ό συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες , , , ,29 Κέρδη/(ζημίες) χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 0,00 0,00 0,00 0,00 Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων , , , ,63 Φόροι , , , ,91 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες , , , ,72 Κέρδη/(ζημίες) μετά απ ό φόρους απ ό διακοπ είσες δραστηριότητες -20, ,06-20, ,06 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) , , , ,66 Σημ. Ο Όμιλος Κέρδη μετά από φόρους αναλογούντα σε: 0,00 0,00 Ιδιοκτήτες Μητρικής - απ ό συνεχιζόμενες δραστηριότητες , , , ,72 - απ ό διακοπ είσες δραστηριότητες -20, ,06-20, ,06 Δικαιώματα μειοψηφίας - απ ό συνεχιζόμενες δραστηριότητες - απ ό διακοπ είσες δραστηριότητες , , , ,66 Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ( ) 15 Βασικά και απ ομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ( ) απ ό συνεχιζόμενες δραστηριότητες 0,0620-0,0252 0,0295 0,0197 Βασικά και απ ομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ( ) απ ό διακοπ είσες δραστηριότητες 0,0000-0,0001 0,0000-0,0001 Λοιπά συνολικά έσοδα Στοιχεία που θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων Κέρδη/(ζημίες) απ ό απ οτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων π ρος π ώληση 5.397, , , ,02 Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Β) 5.397, , , ,02 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) , , , ,68 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αναλογούντα σε: Ιδιοκτήτες Μητρικής , , , ,68 Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,68 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 12

13 30/6/ /6/2014 Β' Τρίμηνο 2015 Β' Τρίμηνο 2014 Κύκλος Εργασιών (π ωλήσεις) , , , ,36 Κόστος π ωλήσεων , , , ,10 Μικτά κέρδη , , , ,26 Άλλα έσοδα , , , ,12 Έξοδα διοικήσεως , , , ,11 Έξοδα διαθέσεως , , , ,26 Άλλα έξοδα , , , ,40 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) , , , ,77 Απ οσβέσεις , , , ,16 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) , , , ,61 Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) , , , ,76 Κέρδη/(ζημίες) απ ό συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες 0,00 0,00 Κέρδη/(ζημίες) χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση 0,00 0,00 0,00 0,00 Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων , , , ,85 Φόροι , , , ,41 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες , , , ,44 Κέρδη/(ζημίες) μετά απ ό φόρους απ ό διακοπ είσες δραστηριότητες 0,00 0,00 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους (Α) , , , ,44 Σημ. Η Εταιρία Κέρδη μετά από φόρους αναλογούντα σε: Ιδιοκτήτες Μητρικής - απ ό συνεχιζόμενες δραστηριότητες , , , ,44 - απ ό διακοπ είσες δραστηριότητες Δικαιώματα μειοψηφίας - απ ό συνεχιζόμενες δραστηριότητες - απ ό διακοπ είσες δραστηριότητες , , , ,44 Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ( ) 15 Βασικά και απ ομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ( ) απ ό συνεχιζόμενες δραστηριότητες 0,0525-0,0156 0,0205 0,0162 Βασικά και απ ομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ( ) απ ό διακοπ είσες δραστηριότητες 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Λοιπά συνολικά έσοδα Στοιχεία που θα ταξινομηθούν στην κατάσταση αποτελεσμάτων Κέρδη/(ζημίες) απ ό απ οτίμηση χρηματοοικονομικών στοιχείων διαθέσιμων π ρος π ώληση 5.397, , , ,02 Λοιπά συνολικά έσοδα/(έξοδα) μετά από φόρους (Β) 5.397, , , ,02 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) , , , ,46 Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα αναλογούντα σε: Ιδιοκτήτες Μητρικής , , , ,46 Δικαιώματα μειοψηφίας , , , ,46 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 13

14 Ενδιάμεση Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Ποσά σε ευρώ) Ενεργητικό Σημ Ο Όμιλος Η Εταιρία 30/6/ /12/ /6/ /12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα π άγια , , , ,87 Άυλα π εριουσιακά στοιχεία , , , ,17 Συμμετοχή σε θυγατρικές εταιρείες 6 0,00 0, , ,00 Συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες , , , ,00 Διαθέσιμα π ρος π ώληση χρηματοοικονομικά π εριουσιακά στοιχεία , , , ,65 Λοιπ ά στοιχεία μη κυκλοφορούντος ενεργητικού , , , ,93 Σύνολο μη κυκλοφορούντων π εριουσιακών στοιχείων , , , ,62 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Απ οθέματα , , , ,28 Εμπ ορικές απ αιτήσεις , , , ,34 Λοιπ ές απ αιτήσεις , , , ,72 Ταμιακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , ,85 Σύνολο κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων , , , ,19 Σύνολο Ενεργητικού , , , ,81 Ίδια κεφάλαια και υποχρεώσεις Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 Υπ έρ το άρτιο , , , ,06 Λοιπ ά απ οθεματικά , , , ,97 Απ οτελέσματα εις νέον , , , ,79 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων π ου αναλογούν σε μετόχους της μητρικής εταιρείας , , , ,82 Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων , , , ,82 Υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υπ οχρεώσεις , , , ,59 Προβλέψεις για π αροχές στους εργαζόμενους , , , ,11 Σύνολο μακροπ ρόθεσμων υπ οχρεώσεων , , , ,70 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπ ρόθεσμα δάνεια , , , ,87 Προμηθευτές , , , ,12 Λοιπ ές υπ οχρεώσεις , , , ,30 Σύνολο βραχυπ ρόθεσμων υπ οχρεώσεων , , , ,29 Σύνολο υποχρεώσεων , , , ,99 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων , , , ,81 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 14

15 Ενδιάμεση Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων (Ποσά σε ευρώ) Ο Όμιλος Μετοχικό Κεφάλαιο Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους της εταιρίας Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων #ΑΝΑΦ! #ΑΝΑΦ! #ΑΝΑΦ! #ΑΝΑΦ! #ΑΝΑΦ! #ΑΝΑΦ! Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 01/01/ , , , , ,42 0, ,42 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους , , ,42 Λοιπά συν ολικά έσοδα 1.794, , ,46 Συγκεν τρωτικά συν ολικά έσοδα 0,00 0, , , ,96 0, ,96 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/06/ , , , , ,46 0, ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 01/01/ , , , , ,91 0, ,91 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους , , ,48 Λοιπά συν ολικά έσοδα 5.397, , ,31 Συγκεν τρωτικά συν ολικά έσοδα 0,00 0, , , ,79 0, ,79 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/06/ , , , , ,70 0, ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Η Εταιρία Μετοχικό Κεφάλαιο Υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 01/01/ , , , , ,71 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους , ,53 Λοιπά συν ολικά έσοδα 1.794, ,46 Συγκεν τρωτικά συν ολικά έσοδα 0,00 0, , , ,07 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/06/ , , , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 01/01/ , , , , ,82 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους , ,51 Λοιπά συν ολικά έσοδα 5.397, ,31 Συγκεν τρωτικά συν ολικά έσοδα 0,00 0, , , ,82 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 30/06/ , , , , ,64 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 15

16 Ενδιάμεση Κατάσταση Ταμειακών Ροών (Ποσά σε ευρώ) Ο Όμιλος Η Εταιρία 30/6/ /6/ /6/ /6/2014 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη / (Ζημίες) π ρο φόρων απ ό συνεχιζόμενες δραστηριότητες , , , ,21 Πλέον / μείον προσαρμογές για: - Απ οσβέσεις , , , ,64 - Προβλέψεις , , , ,00 - Συναλλαγματικές διαφορές , , , ,77 - Απ οτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επ ενδυτικής δραστηριότητας , , , ,19 - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,67 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: - Μείωση / (αύξηση) αποθεμάτων , , , ,03 - Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων , , , ,80 - (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) , , , ,01 Μ είον: - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα , , , ,97 - Καταβεβλημένοι φόροι , , , ,33 Σύνολο εισροών / (εκροών) από συνεχιζόμενες , , , ,20 λειτουργικές δραστηριότητες Σύνολο εισροών / (εκροών) απ ό διακοπ είσες λειτουργικές -20, ,56 0,00 0,00 δραστηριότητες Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές , , , ,20 δραστηριότητες (α) Επενδυτικές δραστηριότητες Αγορά ενσώματων και άυλων παγίων περιουσιακών στοιχείων , , , ,73 Εισπ ράξεις απ ό π ωλήσεις ενσώματων και άυλων π αγίων , , , ,00 Τόκοι εισπραχθέντες , , , ,91 Σύνολο εισροών / (εκροών) από συνεχιζόμενες επενδυτικές δραστηριότητες , , , ,82 Σύνολο εισροών / (εκροών) απ ό διακοπ είσες επ ενδυτικές δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , , , ,82 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπ ράξεις απ ό εκδοθέντα/ αναληφθέντα δάνεια ,03 0, ,25 0,00 Εξοφλήσεις δανείων 0, ,63 0, ,69 Σύνολο εισροών / (εκροών) από συνεχιζόμενες χρηματοδοτικές δραστηριότητες , , , ,69 Σύνολο εισροών / (εκροών) απ ό διακοπ είσες χρηματοδοτικές δραστηριότητες 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) , , , ,69 Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) , , , ,31 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης π εριόδου , , , ,21 Επ ίδραση συναλλαγματικών διαφορών 2.976, , , ,78 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , , , ,12 Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων 16

17 Επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις επί των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 1 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία και τον όμιλο Η μητρική εταιρία «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δραστηριοποιείται στην εμπορία υγρών καυσίμων και λιπαντικών και στην εμπορία και επεξεργασία στερεών καυσίμων. Η εταιρία έχει τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας, η έδρα της είναι στο Δήμο Κηφισιάς επί της οδού Πηγών 33, Τ.Κ , το site είναι και οι μετοχές είναι εισηγμένες στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβάνουν τις εταιρικές καταστάσεις της «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ», των θυγατρικών της που ενοποιούνται με τη μέθοδο της πλήρους ενοποίησης, της συγγενούς της που ενοποιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, και όλες μαζί αναφέρονται ως όμιλος. Οι παρούσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας (εφεξής «οι οικονομικές καταστάσεις») εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας την 27 Αυγούστου Οι οικονομικές καταστάσεις εκφράζονται σε ευρώ. 2 Σύνοψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όπως αυτά έχουν εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (IFRIC) της IASB, και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παρούσες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί βάσει του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» και συνεπώς πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2014, που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση διαδικτύου της Εταιρίας. Οι λογιστικές πολιτικές, οι εκτιμήσεις και οι μέθοδοι υπολογισμών που υιοθετήθηκαν και ακολουθούνται κατά τη σύνταξη αυτών των συνημμένων Ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων, είναι ίδιες με αυτές που ακολουθήθηκαν κατά τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την , εκτός από την υιοθέτηση των νέων προτύπων και διερμηνειών, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων και διερμηνειών Νέα ή αναθεωρημένα Πρότυπα και Διερμηνείες που υιοθετήθηκαν από τον Όμιλο την 1 η Ιανουαρίου 2015 και δεν επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρίας 17

18 ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές» Αυτή η διερμηνεία ορίζει τον λογιστικό χειρισμό μιας υποχρέωσης πληρωμής εισφοράς που έχει επιβληθεί από την κυβέρνηση και δεν είναι φόρος εισοδήματος. Η διερμηνεία διευκρινίζει πως το δεσμευτικό γεγονός βάση του οποίου θα έπρεπε να σχηματιστεί η υποχρέωση καταβολής εισφοράς (ένα από τα κριτήρια για την αναγνώριση υποχρέωσης σύμφωνα με το ΔΛΠ 37) είναι η ενέργεια όπως περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία η οποία προκαλεί την πληρωμή της εισφοράς. Η διερμηνεία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναγνώριση της υποχρέωσης αργότερα από ότι ισχύει σήμερα, ειδικότερα σε σχέση με εισφορές οι οποίες επιβάλλονται ως αποτέλεσμα συνθηκών που ισχύουν σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2013 Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται σε τρία Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ). ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως το ΔΠΧΑ 3 δεν έχει εφαρμογή στην λογιστικοποίηση του σχηματισμού οποιασδήποτε από κοινού δραστηριότητας βάση του ΔΠΧΑ 11 στις οικονομικές καταστάσεις της ίδιας της από κοινού δραστηριότητας. ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η εξαίρεση που παρέχει το ΔΠΧΑ 13 για ένα χαρτοφυλάκιο χρηματοοικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων ('portfolio exception') έχει εφαρμογή σε όλα τα συμβόλαια (συμπεριλαμβανομένων των μη χρηματοοικονομικών συμβολαίων) εντός του πεδίου εφαρμογής του Διεθνές Λογιστικού Προτύπου (ΔΛΠ) 39/ΔΠΧΑ 9. ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα» Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί πως το ΔΛΠ 40 και το ΔΠΧΑ 3 δεν είναι αμοιβαίως αποκλειόμενα. Νέα Πρότυπα και Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ και δεν υιοθετήθηκαν νωρίτερα από τον Όμιλο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά μέσα» και μεταγενέστερες τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 9 και ΔΠΧΑ 7 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το ΔΠΧΑ 9 δεν μπορεί να εφαρμοστεί νωρίτερα από τον όμιλο διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 18

19 ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβόλαια με Πελάτες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2018) Το ΔΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό μοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συμβόλαια με πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιμότητα μεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαμβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρμόσει μία οικονομική οντότητα για να προσδιορίσει την επιμέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγμή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι μία οικονομική οντότητα θα αναγνωρίσει τα έσοδα με τρόπο που να απεικονίζει τη μεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναμένει να δικαιούται σε αντάλλαγμα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ο όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 15 στις οικονομικές του καταστάσεις. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 19 Αναθεωρημένο (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζομένους» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) Το ΔΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΔΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων και συμπεριλαμβάνει επίσης ένα μοντέλο αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών το οποίο αντικαθιστά το μοντέλο των πραγματοποιημένων πιστωτικών ζημιών που εφαρμόζεται σήμερα. Το ΔΠΧΑ 9 καθιερώνει μία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθμισης βασιζόμενη σε αρχές και αντιμετωπίζει ασυνέπειες και αδυναμίες στο τρέχον μοντέλο του ΔΛΠ 39. Ο όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. ΔΠΧΑ 11 (Τροποποίηση) «Από κοινού Συμφωνίες» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από έναν επενδυτή να εφαρμόσει την μέθοδο της εξαγοράς όταν αποκτά συμμετοχή σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία 'επιχείρηση'. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38 (Τροποποιήσεις) «Διευκρίνιση των Επιτρεπτών Μεθόδων Απόσβεσης» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτή η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η χρήση μεθόδων βασισμένων στα έσοδα δεν είναι κατάλληλες για τον υπολογισμό των αποσβέσεων ενός περιουσιακού στοιχείου και επίσης διευκρινίζει πως τα έσοδα δεν θεωρούνται κατάλληλη βάση επιμέτρησης της ανάλωσης των οικονομικών οφελών που ενσωματώνονται σε ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο. Αυτές οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 27 (Τροποποίηση) «Ατομικές οικονομικές καταστάσεις» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Αυτή η τροποποίηση επιτρέπει στις οικονομικές οντότητες να χρησιμοποιούν την μέθοδο της καθαρής θέσης προκειμένου να λογιστικοποιήσουν τις επενδύσεις σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς στις ατομικές τους οικονομικές καταστάσεις και επίσης ξεκαθαρίζει τον ορισμό των ατομικών οικονομικών καταστάσεων. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 19

20 ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) «Πώληση ή εισφορά περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρίας ή κοινοπραξίας» (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις διευθετούν μία ασυνέπεια μεταξύ των διατάξεων του ΔΠΧΑ 10 και του ΔΛΠ 28 σχετικά με την πώληση ή εισφορά των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και μιας συγγενούς εταιρίας ή κοινοπραξίας. Η βασική συνέπεια των τροποποιήσεων είναι πως αναγνωρίζεται ολόκληρο το κέρδος ή η ζημιά μιας συναλλαγής που περιλαμβάνει μία δραστηριότητα (είτε με τη μορφή μιας θυγατρικής είτε όχι). Μερικό κέρδος ή ζημιά αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν αποτελούν μια δραστηριότητα, ακόμα και αν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν τη μορφή μιας θυγατρικής. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΛΠ 1 (Τροποποιήσεις) "Γνωστοποιήσεις" (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις οδηγίες του ΔΛΠ 1 σχετικά με τις έννοιες της σημαντικότητας και της συγκέντρωσης, την παρουσίαση των μερικών αθροισμάτων, την δομή των οικονομικών καταστάσεων και τις γνωστοποιήσεις των λογιστικών πολιτικών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) "Εταιρίες επενδύσεων: Εφαρμογή της απαλλαγής από την υποχρέωση ενοποίησης" (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την εφαρμογή της απαλλαγής των εταιρειών επενδύσεων και των θυγατρικών τους από την υποχρέωση ενοποίησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσιες Βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2012 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Φεβρουαρίου 2015) Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές σε ορισμένα ΔΠΧΑ ως επακόλουθο των αποτελεσμάτων του κύκλου του ετήσιου προγράμματος βελτιώσεων του ΣΔΛΠ. ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των μετοχών» Η τροποποίηση διευκρινίζει τον ορισμό της «προϋπόθεσης κατοχύρωσης» και ορίζει διακριτά τον 'όρο απόδοσης' και τον 'όρο υπηρεσίας'. ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις επιχειρήσεων» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως η υποχρέωση για ενδεχόμενο τίμημα το οποίο πληροί τον ορισμό του χρηματοοικονομικού στοιχείου ταξινομείται ως χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ως στοιχείο της καθαρής θέσης βάση των ορισμών του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Παρουσίαση». Επίσης διευκρινίζει πως κάθε ενδεχόμενο τίμημα, χρηματοοικονομικό και μη χρηματοοικονομικό, που δεν είναι στοιχείο της καθαρής θέσης επιμετράται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. ΔΠΧΑ 8 «Λειτουργικοί τομείς» Η τροποποίηση απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκτιμήσεων της διοίκησης όσον αφορά την συνάθροιση των λειτουργικών τομέων. 20

21 ΔΠΧΑ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι το πρότυπο δεν αποκλείει τη δυνατότητα της επιμέτρησης βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων και υποχρεώσεων στα ποσά των τιμολογίων σε περιπτώσεις όπου η επίπτωση της προεξόφλησης είναι ασήμαντη. ΔΛΠ 16 «Ενσώματα πάγια» και ΔΛΠ 38 «Άυλα περιουσιακά στοιχεία» Και τα δύο πρότυπα τροποποιήθηκαν προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται η προ αποσβέσεων λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις όταν μια οικονομική οντότητα ακολουθεί τη μέθοδο της αναπροσαρμογής. ΔΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών» Το πρότυπο τροποποιήθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει ως συνδεδεμένο μέρος μία εταιρία που παρέχει υπηρεσίες βασικού διοικητικού στελέχους στην οικονομική οντότητα ή στην μητρική εταιρία της οικονομικής οντότητας. Ετήσιες βελτιώσεις σε ΔΠΧΑ 2014 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2016) Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιγράφουν τις βασικές αλλαγές σε τέσσερα ΔΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 5 «Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία διακρατούμενα προς πώληση και διακοπείσες δραστηριότητες» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως όταν ένα περιουσιακό στοιχείο (ή ομάδα στοιχείων) αναταξινομείται από «διακρατούμενο προς πώληση» σε «διακρατούμενο προς διανομή», ή το αντίθετο, αυτό δεν αποτελεί αλλαγή στο σχέδιο για πώληση ή διανομή και δεν πρέπει να λογιστικοποιείται σαν αλλαγή. ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» Η τροποποίηση προσθέτει συγκεκριμένες οδηγίες προκειμένου να βοηθήσει τη διοίκηση να προσδιορίσει εάν οι όροι μίας συμφωνίας για εξυπηρέτηση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου το οποίο έχει μεταβιβαστεί συνιστούν συνεχιζόμενη ανάμειξη και διευκρινίζει πως οι επιπρόσθετες γνωστοποιήσεις που απαιτούνται βάσει της τροποποίησης του ΔΠΧΑ 7 «Γνωστοποιήσεις - Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων» δεν απαιτούνται για όλες τις ενδιάμεσες περιόδους, εκτός εάν απαιτείται από το ΔΛΠ 34. ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» Η τροποποίηση διευκρινίζει πως, όταν προσδιορίζεται το επιτόκιο προεξόφλησης για τις υποχρεώσεις παροχών προσωπικού μετά την έξοδο από την υπηρεσία, το σημαντικό είναι το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι υποχρεώσεις και όχι η χώρα στην οποία αυτές προκύπτουν. ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» Η τροποποίηση διευκρινίζει την έννοια του «πληροφόρηση που γνωστοποιείται οπουδήποτε αλλού στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» που αναφέρεται στο πρότυπο. 2.3 Ενοποίηση Θυγατρικές: Είναι επιχειρήσεις επί των οποίων ασκείται έλεγχος από την μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ. Οι θυγατρικές ενοποιούνται πλήρως (ολική ενοποίηση) από την 21

22 ημερομηνία που αποκτάται ο έλεγχος επ αυτών και παύουν να ενοποιούνται από την ημερομηνία που δεν υφίσταται τέτοιος έλεγχος. Η χρησιμοποιούμενη λογιστική μέθοδος για την ενοποίηση είναι η μέθοδος αγοράς. Το κόστος απόκτησης μιας θυγατρικής είναι η εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων που δόθηκαν, ή των συμμετοχικών τίτλων που εκδόθηκαν ή των υποχρεώσεων που αναλήφθηκαν κατά την ημερομηνία της ανταλλαγής, πλέον τυχόν κόστους άμεσα επιρριπτέου στην συναλλαγή. Τα εξατομικευμένα περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις που συνιστούν επιχειρηματική ενοποίηση αποτιμώνται κατά την απόκτηση στις εύλογες αξίες τους ανεξαρτήτως του ποσοστού συμμετοχής. Το κόστος πέραν της εύλογης αξίας των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, καταχωρείται ως υπεραξία. Αν το συνολικό κόστος της απόκτησης είναι μικρότερο από την εύλογη αξία των επί μέρους στοιχείων που αποκτήθηκαν, η διαφορά (υποαξία) καταχωρείται άμεσα στα ενοποιημένα αποτελέσματα. Διεταιρικές συναλλαγές Διεταιρικά υπόλοιπα και απραγματοποίητα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ των εταιρειών του ομίλου διαγράφονται. Οι απραγματοποίητες ζημιές διαγράφονται, εφόσον δεν υπάρχει ένδειξη απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των θυγατρικών εταιρειών είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από την μητρική εταιρία του ομίλου. Συγγενείς: Είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ο όμιλος συμμετέχει με ποσοστό από 20% έως 50%, ασκεί σημαντική επιρροή και δεν είναι θυγατρικές ή κοινοπραξίες. Οι επενδύσεις σε συγγενείς λογιστικοποιούνται σύμφωνα με τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Με βάση αυτή τη μέθοδο, η συμμετοχή σε συγγενή εταιρία καταχωρείται στο κόστος κτήσεως πλέον της μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής στην καθαρή θέση μετά την αρχική ημερομηνία κτήσεως, μείον τυχόν προβλέψεις για απομείωση αξίας. Το μερίδιο του Ομίλου πάνω στα κέρδη ή τις ζημιές των συγγενών επιχειρήσεων μετά την απόκτηση καταχωρείται στα αποτελέσματα. Στην περίπτωση που το μερίδιο του ομίλου επί των ζημιών μιας συγγενούς εξισωθεί με το δικαίωμα συμμετοχής στην συγγενή, δεν αναγνωρίζονται ζημιές, με εξαίρεση την περίπτωση που έχουν αναληφθεί περαιτέρω δεσμεύσεις για λογαριασμό της συγγενούς. Απραγματοποίητα κέρδη από συναλλαγές μεταξύ του ομίλου και των συγγενών διαγράφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του ομίλου στις συγγενείς. Απραγματοποίητες ζημιές διαγράφονται, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει ένδειξη απομείωσης του μεταβιβασθέντος περιουσιακού στοιχείου. Οι λογιστικές αρχές των συγγενών έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον όμιλο. Οι συμμετοχές σε συγγενείς επιχειρήσεις στις απλές οικονομικές καταστάσεις αποτιμώνται στο κόστος κτήσης μείον τυχόν σωρευμένες ζημίες απομείωσης. Οι εταιρίες του Ομίλου με έδρα επί της οδού Πηγών 33, Κηφισιά- είναι οι εξής: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ 1 ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΑΜΕΣΗ % ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΜΜΕΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 2 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 99,989% 0,011% 100% Ολική Ενοποίηση 3 ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. 99,996% 0,004% 100% Ολική Ενοποίηση 4 ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε. 99,999% 0,001% 100% Ολική Ενοποίηση 5 ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 100,000% 0,000% 100% Ολική Ενοποίηση 6 ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. 37,000% 0,000% 37% Καθαρή θέση 22

23 2.4 Λειτουργικοί τομείς Οι λειτουργικοί τομείς του Ομίλου είναι οι εξής: Υγρά καύσιμα εσωτερικής αγοράς Ο τομέας των υγρών καυσίμων της εσωτερικής αγοράς είναι η βασική δραστηριότητα της μητρικής εταιρίας και του ομίλου στον οποίο ενσωματώνεται και το τμήμα της δραστηριότητας της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ που αφορά μεταφορά υγρών καυσίμων με δεξαμενόπλοια μεταξύ εγκαταστάσεων της εταιρίας καθώς και τη διανομή στο δίκτυο πρατηρίων νησιών. Εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων Ο τομέας λειτουργεί μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ. Εκμετάλλευση διαχείρισης δεξαμενόπλοιων Ο τομέας λειτουργεί μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, η οποία εκμεταλλεύεται τρία δεξαμενόπλοια από τα οποία τα δύο (ΑΠΗΛΙΩΤΗΣ, ΖΕΦΥΡΟΣ) έχουν μοναδικό πελάτη τη μητρική ΕΛΙΝΟΙΛ εξυπηρετώντας το νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων της, ενώ το τρίτο (Δ/Ξ ΠΟΣΕΙΔΩΝ) πρωτίστως εξυπηρετεί τις ανάγκες εσωτερικής διακίνησης της ΕΛΙΝΟΙΛ και δευτερευόντως ναυλώνεται και σε τρίτους προκειμένου να αξιοποιηθεί η πλεονάζουσα μεταφορική του ικανότητα. Κατασκευαστικά έργα Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα μέσω της θυγατρικής εταιρίας ΕΛΙΝ ΑΤΕ. Λοιπές δραστηριότητες Περιλαμβάνονται οι δραστηριότητες της μητρικής εταιρίας στην εμπορία στερεών καυσίμων και λιπαντικών καθώς και στο διεθνές εμπόριο. Η Διοίκηση παρακολουθεί τα λειτουργικά αποτελέσματα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων ξεχωριστά με σκοπό τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τη κατανομή πόρων και την αξιολόγηση της απόδοσης τους. Η αξιολόγηση της απόδοσης του κάθε τομέα βασίζεται στα αποτελέσματα, κέρδη ή ζημίες από τις λειτουργικές δραστηριότητες προ φόρου εισοδήματος. Οι συναλλαγές μεταξύ λειτουργικών τομέων πραγματοποιούνται με τρόπο παρόμοιο με αυτές με εξωτερικούς πελάτες. Σημειώνεται ότι οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιούνται για την επιμέτρηση των λειτουργικών αποτελεσμάτων των τομέων είναι οι ίδιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Δεν γνωστοποιούνται τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις ανά λειτουργικό τομέα επειδή δεν συμπεριλαμβάνονται στις εσωτερικές αναφορές προς τον επικεφαλής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων. Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν τις πωλήσεις και τα αποτελέσματα των λειτουργικών τομέων του Ομίλου για τις περιόδους που έληξαν την 30 ή Ιουνίου 2015 και 2014, αντίστοιχα (σε χιλ. ευρώ): 23

24 Καύσιμα εσωτερικής αγοράς Λοιπά Εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων (ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ) Κατασκευαστικά έργα (ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ) Εκμετ/ση Δεξαμενόπλοιων Απαλοιφή Σύνολο συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων Διακοπείσες δραστηριότητες Σύνολο ΟΜΙΛΟΣ Συνολικές Πωλήσεις Πωλήσεις μεταξύ τομέων Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤDA) Απ οσβέσεις Χρηματοοικονομικά Έξοδα Αναλογία απ οτελεσμάτων απ ό συμμετοχή π ου λογιστικοπ οιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης Κέρδος / (Ζημιά) προ Φόρων Φόρος Εισοδήματος Ανάλυση ανά τομέα την 30/06/ Κέρδος / (Ζημιά) μετά Φόρων Μεταβολές παγίων στοιχείων -Προσθήκες Καύσιμα εσωτερικής αγοράς Λοιπά Ανάλυση ανά τομέα την 30/06/2014 Εκμετάλλευση πρατηρίων υγρών καυσίμων (ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ) Κατασκευαστικά έργα (ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ) Εκμετ/ση Δεξαμενόπλοιων Απαλοιφή Σύνολο συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων Διακοπείσες δραστηριότητες Σύνολο ΟΜΙΛΟΣ Συνολικές Πωλήσεις Πωλήσεις μεταξύ τομέων , Πωλήσεις σε εξωτερικούς πελάτες Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤDA) , Απ οσβέσεις Χρηματοοικονομικά Έξοδα Αναλογία απ οτελεσμάτων απ ό συμμετοχή π ου λογιστικοπ οιείται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης Κέρδος / (Ζημιά) προ Φόρων , Φόρος Εισοδήματος 103-0, Κέρδος / (Ζημιά) μετά Φόρων , Μεταβολές παγίων στοιχείων -Προσθήκες Διακοπείσες Δραστηριότητες Απόφαση για διακοπή δραστηριοτήτων της ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30/12/2014 αποφάσισε τη λύση και τη θέση αυτής σε εκκαθάριση λόγω των ιδιαίτερα δυσμενών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά ένεκα των οποίων η Εταιρία αδυνατεί να εκπληρώσει το σκοπό για τον οποίο συστάθηκε. Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης ο Όμιλος ενοποίησε κατά την 30/6/2015 και την 31/12/2014 τα στοιχεία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης, ενώ συμπεριέλαβε στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων τα αποτελέσματα από διακοπείσες δραστηριότητες της εν λόγω Εταιρίας για τις περιόδους 30/6/2015 και 30/6/2014, ήτοι ζημιές ποσού 20,00 και 1.388,06 αντίστοιχα (βλ. αναλυτικά κατωτέρω σημείωση: Καθαρά αποτελέσματα Ομίλου από διακοπείσες δραστηριότητες). Διακοπείσες δραστηριότητες της συγκριτικής περιόδου αναφοράς (περίοδος 30/6/2014) Τα στοιχεία της ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων για την συγκριτική περίοδο αναφοράς (30/6/2014) έχουν αναμορφωθεί προκειμένου να περιληφθούν μόνο οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες. Στις διακοπείσες δραστηριότητες της συγκριτικής περιόδου περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα της ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. 24

25 Καθαρά αποτελέσματα Ομίλου από διακοπείσες δραστηριότητες Τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου από διακοπείσες δραστηριότητες για τις περιόδους 30/6/2015 και 30/6/2014 αναλύονται ως εξής: 30/6/ /6/2014 Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 0,00 0,00 Κόστος πωλήσεων 0,00 0,00 Μικτά κέρδη 0,00 0,00 Άλλα έσοδα 0,00 0,00 Έξοδα διοικήσεως 0,00-544,67 Έξοδα διαθέσεως 0,00 0,00 Άλλα έξοδα 0,00 0,00 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 0,00-544,67 Αποσβέσεις 0,00 0,00 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) 0,00-544,67 Χρηματοοικονομικό κόστος (καθαρό) -20,00 0,00 Κέρδη /(ζημίες) προ φόρων από διακοπείσες δραστηριότητες -20,00-544,67 Φόροι 0,00-843,39 Κέρδη/(ζημίες) μετά από φόρους από διακοπείσες δραστηριότητες -20, ,06 Κέρδη μετά από φόρους αναλογούντα σε: Ιδιοκτήτες Μητρικής -20, ,06 Δικαιώματα μειοψηφίας 0,00 0,00 30/6/2014 έχουν ως εξής: Λειτουργικές δραστηριότητες Οι ταμειακές ροές που αφορούν στις διακοπείσες δραστηριότητες για τις περιόδους 30/6/2015 και 30/6/ /6/2014 Κέρδη / (Ζημίες) π ρο φόρων -20,00-544,67 Πλέον / μείον προσαρμογές για: - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 20,00 0,00 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογ/σμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες: - Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων 0,00 10,00 - (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) 0, ,89 Μ είον: - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -20,00 0,00 - Καταβεβλημένοι φόροι 0,00-985,00 Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες -20, ,56 Επενδυτικές δραστηριότητες Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες 0,00 0,00 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 0,00 0,00 Συνολικές καθαρές ταμειακές ροές από διακοπείσες δραστηριότητες -20, ,56 Τα βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή από διακοπείσες δραστηριότητες για τις παρουσιαζόμενες ετήσιες περιόδους αναφοράς 30/6/2015 και 30/6/2014 ανέρχονται σε -0,00 και -0,0001 αντίστοιχα. (βλ. αναλυτικό τρόπο υπολογισμού στη σημείωση 15). 4 Ενσώματα πάγια Τα οικόπεδα και τα κτίρια αναπροσαρμόσθηκαν την 1/1/2004 στην εύλογη αξία τους, η οποία θεωρήθηκε ως τεκμαιρόμενο κόστος. Η εκτίμηση έγινε από ανεξάρτητο εκτιμητή και η αναπροσαρμογή βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες των ακινήτων. Υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ενσώματων παγίων της μητρικής (βλέπε σημείωση 18). Δεν υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις απομείωσης της αξίας των παγίων. Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και του ομίλου, έχουν όπως παρακάτω: 25

26 Οικόπεδα Κτίρια Όμιλος Μηχανολογικός Εξοπλισμός Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ Αξία Κτήσης Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , , , ,23 Προσθήκες 0, , , , , , ,11 Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 0, , ,87 0,00 0, ,66 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , , , , ,68 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , ,48 0, ,09 Αποσβέσεις έτους 0, , , , ,55 0, ,22 Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 0, , ,07 0,00 0, ,60 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , , ,03 0, ,71 Αναπόσβεστη Αξία στις 31 Δεκεμβρίου , , , , , , ,97 Αξία Κτήσης Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , , , ,68 Προσθήκες 0, , , , ,77 0, ,59 Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 0, , ,76 0,00 0, ,00 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου , , , , , , ,27 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , ,03 0, ,71 Αποσβέσεις έτους 0, , , , ,58 0, ,94 Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 0, , ,78 0,00 0, ,55 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου , , , , ,61 0, ,10 Αναπόσβεστη Αξία στις 30 Ιουνίου , , , , , , ,17 Οικόπεδα Κτίρια Εταιρία Μηχανολογικός Εξοπλισμός Μεταφορικά Μέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση ΣΥΝΟΛΟ Αξία Κτήσης Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , , , ,49 Προσθήκες 0, , ,15 0, , , ,71 Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 0, , ,87 0,00 0, ,66 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , , , , ,54 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , ,77 0, ,85 Απ οσβέσεις έτους 0, , , , ,70 0, ,42 Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 0, , ,07 0,00 0, ,60 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , , ,47 0, ,67 Αναπόσβεστη Αξία στις 31 Δεκεμβρίου , , , , , , ,87 Αξία Κτήσης Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , , , ,54 Προσθήκες 0, , , , ,54 0, ,36 Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 0, , ,76 0,00 0, ,00 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου , , , , , , ,90 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , , , ,47 0, ,67 Απ οσβέσεις έτους 0, , , , ,91 0, ,09 Πωλήσεις/Διαγραφές 0,00 0, , ,78 0,00 0, ,55 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου , , , , ,38 0, ,21 Αναπόσβεστη Αξία στις 30 Ιουνίου , , , , , , ,69 26

27 Το υπόλοιπο του λογαριασμού «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση» την 30/6/2015 αφορά δαπάνες των υπό κατασκευή νέων Δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων στον Ασπρόπυργο Αττικής, και την βελτίωση των δεξαμενών της εγκατάστασης στην Αγριά Βόλου. 5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία Η αξία των άυλων περιουσιακών στοιχείων έχει όπως παρακάτω: Όμιλος Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία Λογισμικά Προγράμματα ΣΥΝΟΛΟ Αξία Κτήσης Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , ,64 Προσθήκες , , ,35 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , ,99 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , ,88 Απ οσβέσεις έτους , , ,67 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , ,55 Αναπόσβεστη Αξία στις 31 Δεκεμβρίου , , ,44 Αξία Κτήσης Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , ,99 Προσθήκες , , ,54 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου , , ,53 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , ,55 Απ οσβέσεις έτους , , ,01 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου , , ,56 Αναπόσβεστη Αξία στις 30 Ιουνίου , , ,97 Εταιρία Λοιπά άυλα περιουσιακά στοιχεία Λογισμικά Προγράμματα ΣΥΝΟΛΟ Αξία Κτήσης Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , ,64 Προσθήκες , , ,35 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , ,99 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , ,59 Απ οσβέσεις έτους , , ,23 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , ,82 Αναπόσβεστη Αξία στις 31 Δεκεμβρίου , , ,17 Αξία Κτήσης Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , ,99 Προσθήκες , , ,54 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου , , ,53 Συσσωρευμένες Αποσβέσεις Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου , , ,82 Απ οσβέσεις έτους , , ,51 Υπόλοιπο 30 Ιουνίου , , ,33 Αναπόσβεστη Αξία στις 30 Ιουνίου , , ,20 27

28 6 Συμμετοχή σε θυγατρικές εταιρείες Οι συμμετοχές σε θυγατρικές αναλύονται ως εξής: ΕΠΩΝΥΜΙΑ Χώρα ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ % συμμετοχής % συμμετοχής Τρέχουσα αξία Συμμετοχής Τρέχουσα αξία Συμμετοχής Αξία κτήσης Συμμετοχής Αξία κτήσης Συμμετοχής ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 99,9889% 99,9889% , , , ,00 ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 99,9964% 99,9964% , , , ,00 ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 99,9999% 99,9999% , , , ,00 ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ Ελλάδα Ολική Ενοποίηση 100,0000% 100,0000% , , , , , , , ,00 Με την από 30/12/2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας ΕΛΙΝ Ανανεώσιμες Α.Ε. αποφασίστηκε η λύση και εκκαθάριση της (βλέπε σημείωση 3). Η κίνηση των συμμετοχών σε θυγατρικές έχει όπως παρακάτω: Επενδύσεις σε θυγατρικές ΕΤΑΙΡΙΑ Αρχή π εριόδου 1/1/ ,00 Πρόβλεψη υπ οτίμησης ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ ,00 Τέλος περιόδου 31/12/ ,00 Αρχή π εριόδου 1/1/ ,00 Τέλος περιόδου 30/06/ ,00 Με την από 30/12/2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας ΕΛΙΝ Ανανεώσιμες Α.Ε. αποφασίστηκε η λύση και εκκαθάριση της (βλέπε σημείωση 3). 7 Συμμετοχή σε συγγενείς εταιρείες Η κίνηση των συμμετοχών σε συγγενείς έχει όπως παρακάτω: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 30/6/ /12/ /6/ /12/2014 Αρχή περιόδου , , , ,00 Ζημιά από συμμετοχή σε συγγενή από 30/ , ,24 0,00 0,00 Μεταβολή ποσοστών θυγατρικής συγγενούς 0, ,86 0,00 0,00 Υπόλοιπο λήξεως , , , ,00 8 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Υπόλοιπο 1/1/ , ,77 Κέρδος απ ό απ οτίμηση συμμετοχής την 31/12/2014 καταχωρημένο απ'ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 4.794, ,88 Τέλος περιόδου 31/12/ , ,65 Υπόλοιπο 1/1/ , ,65 Κέρδη απ ό απ οτίμηση συμμετοχής την 30/06/2015 καταχωρημένο απ'ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια 5.397, ,31 Τέλος περιόδου 30/06/ , ,96 28

29 Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αφορούν σε συμμετοχή της ΕΛΙΝΟΙΛ στην Εταιρία Frontera Resources Corporation με μετοχές τρέχουσας αξίας κατά την 30/6/2015 ευρώ ,96. Η Frontera Resources Corporation είναι εταιρία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (αγορά ΑΙΜ). Οι μετοχές αποτιμήθηκαν στην τρέχουσα αξία τους με βάση τη χρηματιστηριακή τιμή της 30/6/2015. Το κέρδος από την αποτίμηση της 30/6/2015 ανήλθε σε ευρώ 5.397,31 και αναγνωρίστηκε στην Καθαρή Θέση μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων και Λοιπών Συνολικών Εσόδων. 9 Λοιπές απαιτήσεις Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 30/6/ /12/ /6/ /12/2014 Ελληνικό Δημόσιο ( Φ.Π.Α.) , , , ,14 Ελληνικό Δημόσιο -Λοιπές απαιτήσεις , , , ,84 Λογ/σμοί διαχειρίσεως π ροκ/λών και π ιστώσεων , , , ,42 Προκαταβολές σε π ρομηθευτές και π ιστωτές , , , ,60 Διάφορα έξοδα επ όμενων χρήσεων , , , ,79 Διάφορα έσοδα δουλευμένα / εισπ ρακτέα , , , ,48 Αποτίμηση Παραγώγων αντιστάθμισης εύλογης αξίας 0, ,85 0, ,85 Αγορές υπό παραλαβή ,07 0, ,07 0,00 Λοιπ ές απ αιτήσεις , , , ,60 Σύνολο , , , ,72 10 Δάνεια Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 30/6/ /12/ /6/ /12/2014 Τραπ εζικά Δάνεια , , , ,88 Factoring , ,99 0, ,99 Άλλα δάνεια (Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπ ρόθεσμων δανείων) , , , ,00 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων δανείων , , , ,87 11 Προμηθευτές Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ Προμηθευτές , , , ,12 Σύνολο , , , ,12 29

30 12 Έξοδα διοικήσεως 30/06/2015 Ο ΟΜΙΛΟΣ 30/06/ /06/2015 Η ΕΤΑΙΡΙΑ 30/06/2014 Aμοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού , , , ,83 Αμοιβές και έξοδα τρίτων , , , ,97 Παροχές τρίτων , , , ,90 Φόροι - Τέλη , , , ,11 Διάφορα έξοδα , , , ,02 Απ οσβέσεις , , , ,65 Προβλέψεις Αποζημίωσης Προσωπικού , , , ,98 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,47 13 Έξοδα διαθέσεως Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 30/06/ /06/ /06/ /06/2014 Aμοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού , , , ,88 Αμοιβές και έξοδα τρίτων , , , ,54 Παροχές τρίτων , , , ,37 Φόροι - Τέλη , , , ,42 Διάφορα έξοδα , , , ,40 Απ οσβέσεις , , , ,99 Προβλέψεις Απ οζημίωσης Προσωπ ικού , , , ,02 ΣΥΝΟΛΟ , , , ,61 Το κονδύλι «Διάφορα έξοδα» του λογαριασμού Εξόδων διάθεσης, αναλύεται όπως παρακάτω: Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΙΑ 30/06/ /06/ /06/ /06/2014 Έξοδα μεταφοράς π ωλήσεων , , , ,17 Διάφορα έξοδα π ρατηρίων /βιομηχανίας , , , ,49 Λοιπ ά έξοδα , , , , , , , ,40 14 Φόροι Το ποσό του φόρου εισοδήματος που καταχωρήθηκε στα αποτελέσματα των περιόδων 30/6/2015 και 30/6/2014, αναλύεται ως εξής: 30/6/2015 Ο ΟΜΙΛΟΣ 30/6/ /6/2015 Η ΕΤΑΙΡΙΑ 30/6/2014 Αναλογούν (π ραγματικός) φόρος π εριόδου ,58 0, ,58 0,00 Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι , , , ,33 Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο - έσοδο) περιόδου , ,29 194, , , , , ,68 30

31 15 Βασικά και απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ( ) Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή, τα οποία ταυτίζονται με τα απομειωμένα, υπολογίζονται με διαίρεση του κέρδους/ (ζημίας) που αναλογεί στους μετόχους της μητρικής, με τον σταθμισμένο μέσο αριθμό των κοινών μετοχών στην διάρκεια της περιόδου. Κέρδη/Zημιές που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Κέρδη/Zημιές που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής από διακοπείσες δραστηριότητες 30/6/ /6/2014 Ο ΟΜΙΛΟΣ 1/4-30/6/2015 1/4-30/6/ , , , ,72-20, ,06-20, ,06 Κέρδη/Zημιές που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής για σκοπούς βασικών κερδών ανά μετοχή , , , ,66 Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών Βασικά κέρδη/ζημιές κατά μετοχή (ευρώ ανά μετοχή)από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 0,0620-0,0252 0,0295 0,0197 Βασικά κέρδη/ζημιές κατά μετοχή (ευρώ ανά μετοχή)από διακοπείσες δραστηριότητες 0,0000-0,0001 0,0000-0,0001 Βασικά κέρδη/ζημιές κατά μετοχή (ευρώ ανά μετοχή) 0,0620-0,0253 0,0295 0, /6/ /6/2014 Η ΕΤΑΙΡΙΑ 1/4-30/6/2015 1/4-30/6/2014 Κέρδη/Zημιές που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής από συνεχιζόμενες δραστηριότητες , , , ,44 Σταθμισμένος μέσος αριθμός μετοχών Βασικά κέρδη/(ζημιές) κατά μετοχή (ευρώ ανά μετοχή) 0,0525-0,0156 0,0205 0,0162 Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,50 ευρώ η κάθε μια. 16 Μερίσματα Στις 25/06/2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία αποφάσισε να μην διανεμηθεί μέρισμα με βάση τα οριζόμενα του άρθρου 3 του Α.Ν. 148/ Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις Οι ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις για την εταιρία και τις εταιρίες του ομίλου έχουν όπως παρακάτω: Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 1 ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ 0 2 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ 1 3 ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ 1 4 ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ 5 5 ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ 0 6 ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ 1 Για τις χρήσεις του 2011, 2012 και 2013 η ΕΛΙΝΟΙΛ καθώς και οι θυγατρικές της (εκτός από την θυγατρική ΕΛΙΝ ΝΑΥΤΙΚΗ), έχουν ελεγχθεί φορολογικά σύμφωνα με την ΠΟΛ 1159/ από τον νόμιμο ελεγκτή ενώ για τη χρήση 2014 βρίσκεται σε εξέλιξη φορολογικός έλεγχος από τον νόμιμο ελεγκτή με βάση την ΠΟΛ 1124/

32 18 Υφιστάμενα εμπράγματα βάρη Επί ακινήτου της Μητρικής έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθηκών υπέρ της ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ποσού ευρώ χιλ. και υπέρ της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ποσού ευρώ 143,8 χιλ. για εξασφάλιση υποχρεώσεων το υπόλοιπο των οποίων την 30/6/2015 ανέρχονταν σε ποσό ευρώ χιλ. για την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ, και ποσό ευρώ χιλ. για την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. 19 Επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές δικαστικών ή διοικητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση της εταιρίας και του ομίλου. 20 Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου: 30/6/ /6/2014 Όμιλος: Εταιρία: Κεφαλαιουχικές δαπάνες Το ύψος των επενδύσεων σε πάγια στοιχεία που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 30/6/2015, ανέρχεται στο ποσό των ευρώ χιλ. για τον όμιλο εκ των οποίων ποσό ευρώ χιλ. αφορούν την εταιρία. Συνοπτικά οι επενδύσεις του ομίλου περιόδων 30/6/2015 και 30/6/2014 έχουν όπως παρακάτω: 30/06/ /6/2014 Εγκαταστάσεις Υγρών Καυσίμων , ,00 Δίκτυο Πρατηρίων , ,93 Μεταφορικά μέσα-μέσα απ οθήκευσης , ,00 Εξοπ λισμός Γραφείων -Μηχανοργάνωση , , , ,73 22 Συναλλαγές με συνδεδεμένα με την εταιρία μέρη Ο όμιλος είναι ελεγχόμενος από την μητρική «ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Α) Οι συναλλαγές της εταιρίας και του Ομίλου με τις θυγατρικές, τις συγγενείς και λοιπές συνδεδεμένες επιχειρήσεις την περίοδο 30/6/2015 και 30/6/2014, καθώς και οι μεταξύ τους απαιτήσεις και υποχρεώσεις την 30/6/2015 και 31/12/2014, έχουν όπως παρακάτω: 32

33 Συγγενείς & Λοιπές Συγγενείς & Λοιπές Θυγατρικές ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΑΕ Πωλήσεις αγαθών και παροχή Υπηρεσιών Εταιρία Αγορές αγαθών και Λήψη υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις 30/06/ /06/ /06/ /06/ /6/ /12/ /6/ /12/2014 ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ , ,44 0,00 0, , ,78 734,43 734,43 ΕΛΙΝ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΕ , ,52 731, , , ,73 0,00 0,00 ΕΛΙΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΛΙΝ ΝΕ , , , , , ,69 223,61 223,61 Σύνολο , , , , , ,20 958,04 958,04 ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ , , , , , , , ,20 Σύνολο , , , , , , , ,20 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ , , , , , , , ,24 Όμιλος 30/06/ /06/ /06/ /06/ /6/ /12/ /6/ /12/2014 ΜΑΙΣΤΡΟΣ ΟΙΛ Ν.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 ΕΛΙΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕ , , , , , , , ,20 Σύνολο , , , , , , , ,20 Β) Οι δουλευμένες παροχές προς τα μέλη της διοικήσεως και τα διευθυντικά στελέχη που καταχωρήθηκαν ως δαπάνη στα αποτελέσματα της περιόδου 30/6/2015 και 30/6/2014 αντίστοιχα, αφορούν μισθούς (πλέον εισφορών κοινωνικών ασφαλίσεων), προγράμματα καθορισμένων παροχών κατά την συνταξιοδότηση, καθώς και δουλευμένες αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου, και έχουν όπως παρακάτω: (χιλ. ευρώ): ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 30/06/ /06/ /06/ /06/2014 Βραχυπ ρόθεσμες π αροχές 670,67 604,19 670,67 604,19 Άλλες μακροπ ρόθεσμες π αροχές 8,58 10,36 8,58 10,36 Σύνολο 679,25 614,55 679,25 614,55 Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου. Οι υποχρεώσεις την 30/6/2015 στα ως άνω πρόσωπα ανέρχονται σε 155 χιλ. ευρώ και αφορούν κυρίως σε οφειλόμενες αμοιβές μελών Δ.Σ. 23 Μεταγενέστερα γεγονότα Με τον ν. 4334/2015 της ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής αυξήθηκε από 26% σε 29% για τα εισοδήματα που αποκτούνται από Η αλλαγή αυτή αποτελεί μεταγενέστερο μη διορθωτικό γεγονός και δεν έχει απεικονισθεί σε αυτές τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις. Αν η μεταβολή αυτή είχε αναγνωριστεί στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων κατά 53 χιλ. για την εταιρία και τον όμιλο, την αύξηση των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων κατά 230 χιλ. για την εταιρία και 122 χιλ. για τον όμιλο και την μείωση των αποτελεσμάτων περιόδου 30/6/2015 κατά 283 χιλ. για την εταιρία και 175 χιλ. για τον όμιλο. Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της 30 ής Ιουνίου 2015 τα οποία θα έπρεπε ή να κοινοποιηθούν ή να διαφοροποιήσουν τα κονδύλια των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων. 33

34 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 34

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα

(ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2. Περιεχόμενα. Σελίδα (ποσά σε ευρώ εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΓΕΝΕΣΙΣ Φάρμα ΑΕ 2 Περιεχόμενα Σελίδα Κατάσταση συνολικού εισοδήματος...4 Ισολογισμός...5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων...6 Κατάσταση ταμειακών ροών...8

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2015 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2008 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Πέτρος Κ. Σουρέτης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» την 17 η Μαρτίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ( ΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕΛΙ Α Στοιχεία επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

EΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014. (Ν 3556/2007, άρθρο 4)

EΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014. (Ν 3556/2007, άρθρο 4) EΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (Ν 3556/2007, άρθρο 4) ΠINAKAΣ ΠEPIEXOMENΩN 1. Ελεγμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 1.1 Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου 1.2 Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της 30 ής Ιουνίου 2013 (περίοδος 1.1.2013 30.6.2013) σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 (ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Kαταστάσεις. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΠΕΙΡΑΙΩΣ ACCOUNTING CONSULTING & TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2014 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

Coral Products and Trading ΑΕ

Coral Products and Trading ΑΕ CORAL PRODUCTS AND TRADING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ- ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΕΦΟΔΙΩΝ- ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ-ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 IOYNIOY 2014 (1/1 30/6/2014)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 IOYNIOY 2014 (1/1 30/6/2014) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 IOYNIOY 2014 (1/1 30/6/2014) ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 30 Ιουνίου 2006 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε.

IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. IMPERIO-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Διακριτικός τίτλος: IMPERIO-ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11-13 Τ.Κ. 18538 Πειραιάς Α.Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2007 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008 Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου Κηφισιά, 18.02.2008 Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Ομίλου και Εταιρίας) της 30 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ο Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 243701000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 602/06/Β/86/04) Σπ. Τρικούπη 60 Αθήνα 11473

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 243701000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 602/06/Β/86/04) Σπ. Τρικούπη 60 Αθήνα 11473 Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 243701000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 602/06/Β/86/04) Σπ. Τρικούπη 60 Αθήνα 11473 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της περιόδου Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015 Ενδιάμεσες συνοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 1187/06/Β/86/30 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες)

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. σε ενοποιημένη & ατομική βάση για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2008 Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ

RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ RELIANCE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΩΝ Ετήσια Οικονομική Έκθεση της 31/12/2014 Β Εταιρική χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Οι τελικές οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε: 32603/06/Β/95/3 ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου (1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2015) Σύμφωνα με το άρθρο 6 του N.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 Οι συνημμένες ενδιάμεσες συνοπτικές οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG Real Estate

Διαβάστε περισσότερα

& RELIABILITY A.B.E.E

& RELIABILITY A.B.E.E Portal Πυροσβεστικής ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) 1 Portal Πυροσβεστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.

ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. ΑΣΠΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 4712/01 ΝΤ/Β/86/654 ΕΔΡΑ : ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 284,

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Κ. Καλλής Διευθύνων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Κ. Καλλής Διευθύνων Σύμβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «INTRAPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» την 24 η Μαρτίου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Κ. Καλλής Διευθύνων Σύμβουλος

Χαράλαμπος Κ. Καλλής Διευθύνων Σύμβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «FRACASSO HELLAS Α.Ε. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» την 24 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008

Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες Της εννεάμηνης περιόδου που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2008 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr Μ.Α.Ε. 10650/06/Β/86/22 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ EPSILON ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οικονομικές Καταστάσεις για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)

ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ATTICA PREMIUM ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ TΗΣ ΥΠΟ EΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ATTICA PREMIUM Α.Ε. ΓΙΑ ΤΟΝ 1o ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κ. Σουρέτης Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Πέτρος Κ. Σουρέτης Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Α. ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» την 24 η Μαρτίου 2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιμος Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014)

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Σοφοκλέους 5, 10559, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 22457/06/Β90/21 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 681601000 www.midassec.gr Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως 2014 (1/1/2014-31/12/2014) Βάσει Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30η Ιουνίου 2009 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Δηλώσεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙ.ΠΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΙ.ΠΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙ.ΠΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Μεσογείων 85, 115 26 Αθήνα ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 6857301000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 47192/01/Β/00/82(06) ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Πληροφορίες Περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2014 (Τα ποσά είναι εκφρασµένα σε Ευρώ) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ Α.Β.Ε.Π.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 Οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για τη χρήση ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 0002661101000 AP.M.A.E.: 39204/01ΑΤ/Β/97/298 ΕΔΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125

Διαβάστε περισσότερα

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

«MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» «MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε.

ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2011 Περίοδος: 1 η Ιανουαρίου 31 η Δεκεμβρίου 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Καλοχώρι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 ΑΡ.ΜΑΕ 7946/06/Β/86/2 Βασ. Γεωργίου 30 Τ.Κ 15233, Χαλάνδρι, Τηλ. 210 3498300 www.sidma.gr ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2011 έως 31/12/2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ»)

Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2011 έως 31/12/2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις Για την περίοδο από 1/1/2011 έως 31/12/2011 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΤΑΝ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 1-2 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΑΘΗΝΑ 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 3 Συνοπτικές Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΒΕ A.B.E.E. ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 20512830000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας Καβάλα Τ.Κ. 640-07 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Οι που παρατίθενται στις σελίδες 11 έως 61 έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. Μητρώου Α.Ε. 28211/06/Β/93/8 Θέση Κύριλλος, 19300 Ασπρόπυργος ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς DFK ACCOUNTING CONSULTING AND TAX SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΤΙΣΤΩΡ ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 1 Ιανουαρίου 2010 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης Μίνωος 125 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 33932/70/Β/95/47 Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

«ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 TOY N.3401/2005 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΙΜΠΕΡΙΟ-ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Η ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε.

ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ - ΧΑΡΤΕΛ Α.Β.Ε.Ε. ΧΑΡΤΟΥ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΟΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (περίοδος: 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την εξαμηνιαία περίοδο από. 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την εξαμηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα. Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Λένορμαν 205, 104 42 Αθήνα Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ο ι κ ο ν ο μ ι κ ές Καταστάσεις Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) (Δ.Λ.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΥΣΤΟΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΥΣΤΟΣ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΔΥΣΤΟΣ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία

ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2009 (01.01.2009 31.12.2009) Σε ενοποιημένη και εταιρική βάση Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Eξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση περιόδου από (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. ηλώσεις εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου 3 2. Εξαµηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

360 CONNECT Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατείας Ανώνυμη Εταιρία

360 CONNECT Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατείας Ανώνυμη Εταιρία 360 CONNECT Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης Πωλήσεων και Εξυπηρέτησης Πελατείας Ανώνυμη Εταιρία Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») για την οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2012 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ.ΜΗΤΡΩΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση

Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑΙ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε. Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση Για την περίοδο 1η Ιανουαρίου έως 31η Μαρτίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2013 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία

FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005. Γενικές πληροφορίες για την εταιρία FOLLI - FOLLIE ABEE ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία της Επιχείρησης Πλήρες Όνομα: FOLLI-FOLLIE A.B.E.E. Έδρα: 23o

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας

ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας ΦΩΤΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΔΡΑ: Λ. ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΓΕΜΗ 122650007000 Ετήσια Οικονομική Έκθεση της εταιρείας για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα