Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2017 (OR. en)"

Transcript

1 Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10348/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο LIMITE ENV 620 AGRI 335 PECHE 253 FC 57 RECH 239 αριθ. προηγ. εγγρ.: 10073/17 ENV 589 AGRI 317 PECHE 240 FC 52 RECH 225 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: 8643/17 ENV 391 AGRI 234 PECHE 178 FC 36 RECH COM(2017) 198 final + ADD 1 - SWD(2017) 139 final Θέμα: Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία - Έγκριση PUBLIC 1. Στο πλαίσιο της δέσμευσής της για τη βελτίωση της νομοθεσίας, η Επιτροπή δρομολόγησε το 2014 εκτενή αξιολόγηση των οδηγιών για τη φύση 1, («έλεγχος καταλληλότητας») και την υπέβαλε στο Συμβούλιο, στις 19 Δεκεμβρίου Σύμφωνα με την έκθεση του ελέγχου καταλληλότητας, οι οδηγίες για τη φύση είναι κατάλληλες για τον επιδιωκόμενο σκοπό, αλλά η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού τους απαιτεί βελτίωση της εφαρμογής τους. 1 2 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για τους οικοτόπους) ΕΕ L 206 της , σ. 7 και οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (οδηγία για τα πτηνά) ΕΕ L 20 της , σ /16 - SWD(2016) 472 final /17 ΘΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A LIMITE EL

2 3. Ως απάντηση σε αυτήν την έκθεση, στις 27 Απριλίου 2017, η Επιτροπή ενέκρινε σχέδιο δράσης 3 στο οποίο προτείνονται 4 τομείς προτεραιότητας και 15 συγκεκριμένες δράσεις για να βελτιωθεί η εφαρμογή στην πράξη των οδηγιών για τη φύση και να επιταχυνθεί η πρόοδος για την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για το 2020 που συνίσταται στην ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας. 4. Σε αυτό το πλαίσιο, η Προεδρία πρότεινε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για το «σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία», το οποίο συζητήθηκε από την Ομάδα «Περιβάλλον» κατά τις συνεδριάσεις της στις 15 Μαΐου και 2 Ιουνίου Στις 14 Ιουνίου 2017 η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων εξέτασε το σχέδιο συμπερασμάτων. Το κείμενο, όπως τροποποιήθηκε με βάση τις συζητήσεις, βρίσκει κατ αρχήν σύμφωνες τις αντιπροσωπίες, με γενική θετική επιφύλαξη εξέτασης επί του παρόντος για την παράγραφο Ούτως εχόντων των πραγμάτων, το Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει το σχέδιο συμπερασμάτων με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία», ως έχει στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος κατά τη σύνοδό του στις 19 Ιουνίου /17 - COM(2017) 198 final + ADD 1 - SWD(2017)139 final /17 ΘΚ/νκ/ΔΛ 2 DG E 1A LIMITE EL

3 Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία - Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ το νέο παγκόσμιο θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2030 που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών κατά την 70ή σύνοδό της στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 και ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ τους βασικούς στόχους του γενικού ενωσιακού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» (έβδομο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον - 7ο ΠΔΠ) 1 ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τα συμπεράσματά του, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ τα συμπεράσματά του σχετικά με την ειδική έκθεση αριθ. 01/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 κατά τρόπο που να εγγυάται την πλήρη αξιοποίησή του» 3 ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ ότι, μολονότι είναι μια από τις πλέον πυκνοκατοικημένες περιοχές του κόσμου, η Ευρώπη διαθέτει, επίσης, πολύ πλούσια και ποικίλη φυσική κληρονομιά, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο και ζωτικής σημασίας στοιχείο του φυσικού, κοινωνικού, πολιτιστικού και οικονομικού κεφαλαίου της Ευρώπης και, κατά συνέπεια, πρέπει να τυγχάνει προστασίας, φροντίδας και διατήρησης προς όφελος της φύσης, του ανθρώπου και της οικονομίας Απόφαση αριθ. 1386/2013/ΕΕ της 20ής Νοεμβρίου / / /17 ΘΚ/νκ/ΔΛ 3

4 ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι οδηγίες για τη φύση 4 αποτελούν βασικές συνιστώσες της ευρωπαϊκής προστασίας της φύσης και έχουν διαδραματίσει μέχρι σήμερα ζωτικό ρόλο στην επίτευξη του στόχου αυτού και ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ τον σημαντικό ρόλο τους στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού σχεδίου της ΣΒΠ για τη βιοποικιλότητα , συμπεριλαμβανομένων των στόχων του Aichi για τη βιοποικιλότητα, του θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη 2030 και της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι το καθεστώς διατήρησης ορισμένων ειδών και οικοτόπων που προστατεύονται από τις οδηγίες για τη φύση εξακολουθεί, παρά τις πολλές προσπάθειες, να υφίσταται ισχυρές πιέσεις από μη βιώσιμες πρακτικές σε τομείς της οικονομίας, όπως η γεωργία, η δασοκομία, η αλιεία και οι υποδομές, καθώς και τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και των χωροκατακτητικών ξένων ειδών ΤΟΝΙΖΟΝΤΑΣ ότι από την εκτενή αξιολόγηση των οδηγιών για τη φύση, γνωστή ως «έλεγχος καταλληλότητας», που έχει αναλάβει από την Επιτροπή στο πλαίσιο της δέσμευσής της για τη βελτίωση της νομοθεσίας, διαπιστώθηκε, σε διαβούλευση με τα κράτη μέλη και ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων πολιτών, ότι οι οδηγίες για τη φύση, ως θεμέλιος λίθος της ευρύτερης πολιτικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα, ανταποκρίνονται στις ανάγκες αλλά η επίτευξη των στόχων τους και η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού τους μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω της ουσιαστικής βελτίωσης της εφαρμογής τους 5 ΠΑΡΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ότι ο έλεγχος καταλληλότητας εντόπισε σημαντικά κενά στην αποτελεσματικότητα και στην αποδοτικότητα της εφαρμογής των οδηγιών για τη φύση και επεσήμανε την ανάγκη για περαιτέρω δράση, συμπεριλαμβανομένων της συνεργασίας με διάφορες κοινότητες ενδιαφερομένων μερών στα κράτη μέλη και σε ολόκληρη την ΕΕ για την επίτευξη απτών αποτελεσμάτων στην πράξη, της ενίσχυσης της ενσωμάτωσης των στόχων για τη φύση σε άλλους τομείς της πολιτικής, της βελτίωσης της γνώσης και της πρόσβασης σε στοιχεία, της ενίσχυσης των μηχανισμών εφαρμογής και της διάθεσης πρόσθετων πόρων 4 5 Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (οδηγία για τους οικοτόπους) ΕΕ L 206 της , σ. 7 και οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (οδηγία για τα πτηνά) ΕΕ L 20 της , σ /16 - SWD(2016) 472 final (έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής: έλεγχος καταλληλότητας» της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους)) /17 ΘΚ/νκ/ΔΛ 4

5 ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι ο έλεγχος καταλληλότητας κατέδειξε ότι, όπου υπάρχει στοχευμένη δράση σε ικανοποιητικό επίπεδο, το καθεστώς διατήρησης των ειδών και των οικοτόπων βελτιώνεται και σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώνεται αξιοσημείωτη αποκατάσταση ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΟΝΤΑΣ ότι η φυσική κληρονομιά της Ευρώπης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ποιότητα ζωής των πολιτών της και με αρκετούς τομείς της οικονομίας της και ότι επενδύοντας στη διατήρηση και στην αειφόρο χρήση της φύσης παρέχονται δυνατότητες και προστιθέμενη αξία για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία ΧΑΙΡΕΤΙΖΟΝΤΑΣ την καθιέρωση «Ευρωπαϊκής Ημέρας Natura 2000», η οποία θα εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαΐου με εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης και δραστηριότητες δικτύωσης που θα διοργανώνονται σε ολόκληρη την ΕΕ 1. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με σχέδιο δράσης 6 για τη βελτίωση και την ενίσχυση της εφαρμογής των οδηγιών για τη φύση και την επίτευξη των στόχων τους, καθώς και για την ενίσχυση της συνοχής τους με κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους και για την κινητοποίηση της συμμετοχής των εθνικών, περιφερειακών και τοπικών αρχών, των ενδιαφερομένων μερών και των πολιτών. 2. ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία της περαιτέρω συμμετοχής ενδιαφερομένων μερών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, δεδομένης της έντονης εδαφικής διάστασης των οδηγιών για τη φύση 3. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στη στήριξη της υλοποίησης του σχεδίου δράσης, ιδίως δε η Επιτροπή των Περιφερειών όσον αφορά την προβολή και την ανάπτυξη οικειοποίησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 4. Λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και περιφερειακές απαιτήσεις, σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη δυνατότητα του σχεδίου δράσης να συμβάλει στη βελτίωση της πρακτικής εφαρμογής των οδηγιών για τη φύση και στην πορεία προσέγγισης του στόχου της ΕΕ για το 2020, δηλαδή την ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότητας και υπηρεσιών οικοσυστήματος 7, προς όφελος της φύσης, των ανθρώπων και της οικονομίας της Ευρώπης /17 - COM(2017) 198 final + ADD 1 - SWD (2017) 139 final. 9658/11 - COM(2011) 244 final /17 ΘΚ/νκ/ΔΛ 5

6 5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι τέσσερις τομείς προτεραιότητας του σχεδίου δράσης αντιστοιχούν στα πορίσματα του ελέγχου καταλληλότητας και, ως εκ τούτου: Ως προς την προτεραιότητα Α: Βελτίωση των κατευθυντηρίων γραμμών και της γνώσης και επίτευξη μεγαλύτερης συνοχής με ευρύτερους κοινωνικούς και οικονομικούς στόχους 6. Χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι στόχοι διατήρησης και οι απαιτήσεις που καθορίζονται στις οδηγίες για τη φύση, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι η ευελιξία των προσεγγίσεων εφαρμογής που λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές εθνικές περιστάσεις συμβάλλει στη μείωση και σταδιακή εξάλειψη των αναίτιων συγκρούσεων και προβλημάτων μεταξύ προστασίας της φύσης και κοινωνικοοικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και στην αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραρτημάτων των οδηγιών 7. Εν προκειμένω, ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ διότι η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα επικαιροποιήσει, θα αναπτύξει και θα προωθήσει ενεργά σαφείς κατευθυντήριες γραμμές και γνώση σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ για να στηρίξει την εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση, μεταξύ άλλων, επικαιροποιώντας, έως το 2018, το έγγραφο καθοδήγησης για τους κανόνες προστασίας των ειδών και τα σχέδια δράσης για τα είδη, διασφαλίζοντας συγχρόνως μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των ευρύτερων κοινωνικών και οικονομικών στόχων της Ευρώπης και της πολιτικής της για τη φύση και συνεργαζόμενη με ενδιαφερόμενα μέρη, χρήστες γης και θαλάσσιων υδάτων με στόχο τη διερεύνηση εξυπνότερων συμμετοχικών προσεγγίσεων 8. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για την πρωτοβουλία της Επιτροπής να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την ενσωμάτωση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων στη λήψη αποφάσεων, ώστε να δημιουργηθεί ενδεχομένως θετικός αντίκτυπος στην ανθρώπινη ευημερία καθώς και αειφόρος οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 9. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για το μηχανισμό υποστήριξης που θα δημιουργήσει η Επιτροπή για να υποστηριχθούν οι αρχές των κρατών μελών στην αντιμετώπιση βασικών προκλήσεων κατά την εφαρμογή των απαιτήσεων των οδηγιών για τη φύση σχετικά με τις διαδικασίες αδειοδότησης, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας και ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να αξιοποιήσουν πλήρως αυτές τις δυνατότητες 10348/17 ΘΚ/νκ/ΔΛ 6

7 10. ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι οι παραδοσιακές, πρακτικές και επιστημονικές γνώσεις και η πρόσβαση σε στοιχεία και πληροφορίες έχουν καθοριστική σημασία για την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των μέτρων διατήρησης και, εν τέλει, των οδηγιών για τη φύση και ότι απαιτούνται συνεχείς προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα για να επιτευχθεί βελτίωση στους τομείς αυτούς, μεταξύ άλλων μέσω αποτελεσματικής και αποδοτικής παρακολούθησης και ενδεδειγμένης υποβολής εκθέσεων από τις αρμόδιες αρχές και μέσω ηλεκτρονικής πρόσβασης του κοινού σε γνώσεις και πληροφορίες απαραίτητες για την εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση Ως προς την προτεραιότητα Β: Δημιουργία πολιτικής δέσμευσης και ενίσχυση της συμμόρφωσης 11. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική φύση των οικοσυστημάτων, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ συγχρόνως ότι η περάτωση και η αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου Natura 2000 καθώς και η θέσπιση και εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων διατήρησης για όλες τις περιοχές συνιστούν βασικές δράσεις για την επίτευξη των στόχων των οδηγιών και εμπίπτουν κυρίως στην ευθύνη των κρατών μελών κατά συνέπεια, ΚΑΛΕΙ τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες στους συγκεκριμένους τομείς 12. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ τη δέσμευση της Επιτροπής να ενισχύσει την υποστήριξη προς τα κράτη μέλη για την επίτευξη του στόχου αυτού και τον σημαντικό ρόλο της ευαισθητοποίησης και της συνεργασίας των ενδιαφερομένων μερών εν προκειμένω, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ το θετικό ρόλο των πλατφορμών των ενδιαφερομένων μερών για την προώθηση ορθών πρακτικών και πρακτικών λύσεων στο πλαίσιο των οδηγιών για τη φύση 13. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ την ανάγκη δημιουργίας και τήρησης πολιτικής ευθύνης σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης της συμμόρφωσης, και ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για την παροχή υποστήριξης από την Επιτροπή για τη βελτίωση των συνεργιών μεταξύ των συναφών οδηγιών, κανονισμών, προγραμμάτων και λοιπών πολιτικών της ΕΕ 14. ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για τους οικειοθελείς στοχευμένους διμερείς διαλόγους μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας επισκόπησης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής, με στόχο να αντιμετωπιστούν δομικά προβλήματα, να υπάρξει ανταπόκριση στις ανάγκες των κρατών μελών και να αντικατοπτριστούν τα στοιχεία που αυτά υποβάλλουν ΘΕΩΡΕΙ ότι η διαδικασία επισκόπησης της εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής συμπληρώνει και δεν θίγει τη συμμόρφωση 10348/17 ΘΚ/νκ/ΔΛ 7

8 15. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σημασία των εστιασμένων συζητήσεων στο βιογεωγραφικό επίπεδο για την ανταλλαγή εμπειριών, τεχνογνωσίας και λύσεων σχετικά με δομικές και διασυνοριακές προκλήσεις, καθώς και των θεματικών συζητήσεων μεταξύ αυτών των βιογεωγραφικών περιφερειών, και τη σημασία της επένδυσης στην ανάπτυξη ικανοτήτων με στόχο την ενίσχυση της εφαρμογής της διασυνοριακής διαχείρισης των ειδών και την απόκτηση σχετικής πείρας και ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ για τη δημιουργία χαρτών πορείας ως πιθανού εργαλείου για συνεργατική δράση στο πλαίσιο της βιογεωγραφικής διαδικασίας Natura ΤΟΝΙΖΕΙ ότι η βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων απαιτεί συντονισμένη δράση από τα κράτη μέλη, ιδίως σε ορισμένες περιπτώσεις όπως κατά την εξέταση των αποδημητικών ειδών και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι τα σχέδια δράσης για είδη και οικοτόπους μπορούν να συγκαταλέγονται στα ενδεδειγμένα εργαλεία για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου και ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή τους σε συνεργασία με συναφείς διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες Ως προς την προτεραιότητα Γ: Ενίσχυση των επενδύσεων στο Natura 2000 και βελτίωση των συνεργιών με χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ 17. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι ελλείψεις στη χρηματοδότηση εμποδίζουν σε μεγάλο βαθμό το δίκτυο Natura 2000 να αποδώσει τα οφέλη του πλήρως και υπονομεύουν σημαντικά την αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση και, ως εκ τούτου, ΤΟΝΙΖΕΙ ότι πρέπει να εξασφαλιστεί προβλέψιμη, κατάλληλη, τακτική και στοχευμένη χρηματοδότηση από την ΕΕ σε αυτό το πλαίσιο, ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ την Επιτροπή να αναζητήσει τρόπους για την καλύτερη ενσωμάτωση της προστασίας της φύσης στη χρηματοδότηση από την ΕΕ 18. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω ο πολυετής δημοσιονομικός σχεδιασμός για επενδύσεις στη φύση και, λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 8 της οδηγίας για τους οικοτόπους, ΣΥΜΦΩΝΕΙ ότι πρέπει να επικαιροποιηθούν και να βελτιωθούν τα πλαίσια δράσεων προτεραιότητας (ΠΔΠ), ιδίως μέσω απλουστευμένου προτύπου, εν όψει της προσεχούς περιόδου προγραμματισμού, λαμβανομένης υπόψη της εμπειρίας από τα εν ισχύι ΠΔΠ 10348/17 ΘΚ/νκ/ΔΛ 8

9 19. ΚΑΛΕΙ την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν καλύτερα το Natura 2000 και την βιοποικιλότητα εν γένει στην κοινή γεωργική πολιτική, στην πολιτική συνοχής, στην κοινή αλιευτική πολιτική, στην ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική και στην πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι οι πολιτικές αυτές μπορούν να συμβάλουν θετικά στην επίτευξη των στόχων των οδηγιών για τη φύση 20. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ το στρατηγικά σημαντικό ρόλο του προγράμματος LIFE και ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση της ειδικής χρηματοδότησης για τη φύση και τη βιοποικιλότητα εντός του ισχύοντος κονδυλίου LIFE, ώστε να αυξηθούν οι ευκαιρίες επενδύσεων στο Natura 2000 και σε άλλες πράσινες υποδομές 21. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) και ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ για τα σχέδια της Επιτροπής να αξιολογήσει τον αντίκτυπο της ΚΓΠ στη βιοποικιλότητα έως το 2019, συνεκτιμώντας αναλογικές απαιτήσεις ελέγχου και επαλήθευσης και διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με την παράδοση περιβαλλοντικών αποτελεσμάτων, προκειμένου να αναπτυχθούν περαιτέρω συστήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες του Natura 2000 καθώς και άλλων τομέων υψηλού επιπέδου σχετικών με τη φύση, συμπεριλαμβανομένων προσεγγίσεων πληρωμών βάσει αποτελεσμάτων και αξίας και της εκπαίδευσης των αγροτών μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη γεωργία 22. ΤΟΝΙΖΕΙ τη σημασία μιας επικαιροποιημένης εκτίμησης αναγκών για την εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση και της αξιολόγησης της πραγματικής χρήσης χρηματοδοτικών κονδυλίων για την προστασία της βιοποικιλότητας, συμπεριλαμβανομένου του Natura 2000, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικής τους χρήσης στο ισχύον πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ΚΑΛΕΙ εκ νέου την Επιτροπή να αναλύσει την αποτελεσματικότητα της ολοκληρωμένης προσέγγισης της χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας /15 - Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020, παράγραφος /17 ΘΚ/νκ/ΔΛ 9

10 23. ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τα συμπεράσματά του σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναγνωρίζοντας ότι τα συστήματα χρηματοδότησης πρέπει να προσαρμοστούν αποτελεσματικότερα στους ειδικούς στόχους του Natura 2000 και συμφωνώντας με τη σύσταση η Επιτροπή να καθιερώσει οριζόντιους δείκτες Natura 2000 για όλα τα συναφή ενωσιακά ταμεία για την προσεχή περίοδο προγραμματισμού και ΤΟΝΙΖΕΙ ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συμπεριλάβουν δείκτες και στόχους για τα συναφή ταμεία που αφορούν το Natura 2000 και να καταστήσουν δυνατή την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της χρηματοδότησης Natura 2000 με πιο ακριβή και σωστό τρόπο. 24. ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ τη σημασία της προαγωγής των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα στη φύση και ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ την υποστήριξη έργων σχετικών με τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του Μηχανισμού Χρηματοδότησης Φυσικού Κεφαλαίου (ΜΧΦΚ) καθώς και της ανάπτυξης πιλοτικών έργων για την προώθηση της διαχείρισης ιδιωτικών γαιών και την ενίσχυση της συμμετοχής του χρηματοοικονομικού τομέα 25. ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ την κατάρτιση κατευθυντηρίων γραμμών για την υποστήριξη της στρατηγικής εγκατάστασης οικολογικών υποδομών που συμβάλλει στην υλοποίηση των στόχων των οδηγιών για τη φύση, ιδίως με την καλύτερη συνδεσιμότητα του Natura 2000 σε διασυνοριακό περιεχόμενο και εν προκειμένω ΚΑΛΕΙ εκ νέου την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για διευρωπαϊκό δίκτυο πράσινων υποδομών (ΔΕΔ-Π) Ως προς την προτεραιότητα Δ: Καλύτερη επικοινωνία και προβολή με τη συμμετοχή των πολιτών, των ενδιαφερομένων μερών και των κοινοτήτων 27. ΚΑΤΑΝΟΕΙ ότι η επιτυχία του σχεδίου δράσης εν τέλει εξαρτάται από την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών και όλων των λοιπών ενδιαφερομένων μερών, συμπεριλαμβανομένων των γαιοκτημόνων, και από την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και, συνεπώς, ΣΤΗΡΙΖΕΙ το στόχο του σχεδίου δράσης για την ενίσχυση και την προαγωγή της δέσμευσης αυτής σε όλα τα επίπεδα, ιδίως στο τοπικό και μέσω της συμμετοχής νέων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης /15 - Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020, παράγραφος /17 ΘΚ/νκ/ΔΛ 10

11 28. ΣΗΜΕΙΩΝΕΙ ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή των οδηγιών για τη φύση και ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ την Επιτροπή, από κοινού με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, να προαγάγει και να εφαρμόσει το σχέδιο δράσης, προκειμένου να τα βοηθήσει να επιτύχουν τους στόχους των οδηγιών για τη φύση 29. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι το χρονικό διάστημα για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης είναι σύντομο και, ως εκ τούτου, ΚΑΛΕΙ ΜΕΤ ΕΠΙΤΑΣΕΩΣ την Επιτροπή να παρακολουθήσει την υλοποίηση μέσω των 15 δράσεων που προβλέπονται σε αυτό, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, ιδίως την Επιτροπή των Περιφερειών, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος και όλα τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη /17 ΘΚ/νκ/ΔΛ 11

10500/17 ΧΓ/ακι 1 DG E 1A

10500/17 ΧΓ/ακι 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10500/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 19 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A

9645/17 ΘΚ/σα 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9645/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 23 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ENV

Διαβάστε περισσότερα

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A

8964/17 ΜΑΚ/νκ/ΔΛ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαΐου 2017 (OR. en) 8964/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENV 422 FIN 290 FSTR 40 REGIO 56 AGRI 255 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 198 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 198 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. el) 8643/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENV 391 AGRI 234 PECHE 178 FC 36 RECH

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 11.7.2017 2017/xxxx(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

12710/17 ΑΒ/μκρ 1 DG B 2A

12710/17 ΑΒ/μκρ 1 DG B 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12710/17 PECHE 365 AGRI 510 AGRIFIN 101 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B

7075/16 ΙΑ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7075/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 6334/16,

Διαβάστε περισσότερα

12473/17 ΣΙΚ/νικ 1 DG B 2B

12473/17 ΣΙΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) 12473/17 AGRI 495 FAO 36 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B

12950/17 ΜΜ/μκρ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 12950/17 AGRI 530 FAO 41 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2017 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Αρκτική, ως εγκρίθηκαν από το Συμβούλιο στις 20 Ιουνίου 2016. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1

8831/16 ΙΑ/γπ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Μαΐου 2016 (OR. en) 8831/16 DEVGEN 89 ACP 67 RELEX 378 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 12 Μαΐου 2016

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10668/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 36 FC 30 REGIO 43 SOC 435

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7585/1/17 REV 1 LIMITE PUBLIC UD 82 ENFOCUSTOM 83 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7538 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2017) 7538 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14509/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENV 952 CLIMA 313 ENER 454 BUDGET

Διαβάστε περισσότερα

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A

6993/17 ΣΙΚ/νκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6993/17 ECOFIN 177 ENV 227 CLIMA 56 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Ειδική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

10512/16 ΓΒ/νικ 1 DG E 1A

10512/16 ΓΒ/νικ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10512/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Στις 18 Ιουνίου 2013, το Συμβούλιο (Περιβάλλον) ενέκρινε τα συμπεράσματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Ιουνίου 2013 (19.07) (OR. en) 11151/13 ENV 578 SAN 226 AGRI 395 FORETS 32 ENER 298 TRANS 336 ECOFIN 574 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς: τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 11559/1/16 REV 1 LIMITE PUBLIC ENV 514 CLIMA 96 AGRI 439 IND 171 PROCIV 55 RELEX 675 MED 30 DEVGEN 179 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2015 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2015 (OR. en) 8635/15 LIMITE PUBLIC DEVGEN 60 ACP 66 RELEX 341 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

10642/16 ΜΜ/γπ/ΠΜ 1 DG E 1A

10642/16 ΜΜ/γπ/ΠΜ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10642/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENV 454 FIN 403 MAR 182 AGRI 371 COEST 176 FSTR

Διαβάστε περισσότερα

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B

7875/17 ΑΒ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Απριλίου 2017 (OR. en) 7875/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 15792/2016 Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B

14261/15 ΙΑ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14261/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 13701/15

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 10,72017 2017/2705(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (14.11) (OR. en) 15880/12

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (14.11) (OR. en) 15880/12 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2012 (14.11) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0276 (COD) 2011/0273 (COD) PUBLIC 15880/12 LIMITE FSTR 71 FC 46 REGIO 123 SOC 905 AGRISTR

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12681/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου LIMITE ENV 614 CLIMA 121 AGRI 508 IND 202 PROCIV

Διαβάστε περισσότερα

14263/17 ΘΛ/νκ 1 DGG 2B

14263/17 ΘΛ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14263/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 15 Νοεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1

8485/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2015 (OR. en) 8485/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 7524/2/15 REV 2 Θέμα: AGRI 242 AGRIORG

Διαβάστε περισσότερα

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2017 (OR. en) 7896/17 FSTR 24 FC 24 REGIO 35 SOC 236 AGRISTR 32 PECHE 132 CADREFIN 38 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B

10667/16 ΠΜ/γπ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10667/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου ως προς την αθλητική διπλωματία Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 12355/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες LIMITE αριθ. προηγ. εγγρ.: 11816/16

Διαβάστε περισσότερα

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2017 (OR. en) 7935/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 14368/17 COMPET 765 IND 311 MI 830 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

7802/17 ΚΑΛ/νκ/ΔΛ 1 DGG 2B

7802/17 ΚΑΛ/νκ/ΔΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7802/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 5981/17, 5982/17 Θέμα: FIN

Διαβάστε περισσότερα

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213

9580/16 1 EL. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2016 (OR. en) 9580/16 COMPET 336 RECH 213 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα

Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη χρηματοδότηση του τελωνειακού τομέα Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7586/17 LIMITE PUBLIC UD 83 ENFOCUSTOM 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

13342/16 ΜΑΠ/γπ 1 DG E 1A

13342/16 ΜΑΠ/γπ 1 DG E 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13342/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 17 Οκτωβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2016 (OR. en) PUBLIC 8545/16 LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER 52 FDI 5 OCDE 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv=

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid= d-d be6f- 7e7a2c858b73&surveylanguage=EL&serverEnv= Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του ελέγχου καταλληλότητας της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/941cb9fc-5bbf-4c9e-aefd-6b18fc083b9a?draftid=3396364d-d304-4358-be6f-

Διαβάστε περισσότερα

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B

13543/17 ΜΑΠ/σα/ΣΙΚ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13543/17 UD 239 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B

15169/15 ΔΛ/σα 1 DG C 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 14 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1

6981/17 ΙΑ/νικ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6981/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 6 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες 11559/2/16 REV 2 LIMITE ENV 514 CLIMA 96

Διαβάστε περισσότερα

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C

13498/15 ΑΝ/νικ/ΕΚΜ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 13498/15 RECH 257 COMPET 482 SOC 625 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

6693/17 ΜΜ/μκρ 1 DGE 2A

6693/17 ΜΜ/μκρ 1 DGE 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6693/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 28 Φεβρουαρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C

14288/16 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14288/16 JAI 931 ENFOCUSTOM 183 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 12164/3/16 REV3 Θέμα: Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

12664/16 ΘΚ/ακι/ΑΒ 1 DGG 2B

12664/16 ΘΚ/ακι/ΑΒ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12664/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 10826/16 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου FIN 602

Διαβάστε περισσότερα

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C

8987/15 ΘΚ/νικ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2015 (OR. en) 8987/15 RECH 143 COMPET 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 8562/15

Διαβάστε περισσότερα

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C

14846/15 ΔΛ/σα 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14846/15 RECH 295 COMPET 551 SOC 703 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2017 (OR. en) 9916/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 7923/2/17 REV 2 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CYBER

Διαβάστε περισσότερα

10679/17 ΚΒ/νκ/ΤΤ 1 DG C 1

10679/17 ΚΒ/νκ/ΤΤ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10679/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 26 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL. Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2008 (24.09) (OR. fr) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE EL. Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2008 (24.09) (OR. fr) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Σεπτεμβρίου 2008 (24.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14414/15 RECH 282 COMPET 531 SOC 684 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

8975/15 ΘΛ/γπ 1 DG G 3 C

8975/15 ΘΛ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Μαΐου 2015 (OR. en) 8975/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: RECH 142 COMPET 229 MI 320 TELECOM 120 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14).

Στις 16 Οκτωβρίου 2014 η Προεδρία διένειμε σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την κατάρτιση των δικαστικών λειτουργών (έγγρ /14). Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 16142/14 JAI 962 JUSTPEN 6 JUSTCIV 312 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών.

1. Στις 25 Οκτωβρίου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για τη μεταρρύθμιση του συστήματος φορολόγησης των εταιρειών. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 14752/1/16 REV 1 FISC 204 ECOFIN 1094 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2009 (28.05) (OR. en) 9908/09 ACP 122 DEVGEN 146 RELEX 465 COEST 177 COLAT 17 COASI 86 COAFR 171 COMAG 11 COHOM 110 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2011 (31.03) (OR. en) 8068/11 PROCIV 32 JAI 182 ENV 223 FORETS 26 AGRI 237 RECH 69 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/ το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (03.11) (OR. en) 15449/10 AUDIO 37 COMPET 311 CULT 98 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A

13844/14 ΠΜ/νκ/ΑΗΡ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13844/14 ECOFIN 873 ENV 845 ENER 434 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ΕΜΑ, 2ο τμήμα και Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1

15571/17 ΘΚ/ριτ 1 DG C 1 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15571/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.4.2017 COM(2017) 166 final 2017/0077 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό της θέσης που θα υιοθετηθεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B

13265/16 ΤΤ/μκ/ΚΚ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Οκτωβρίου 2016 (OR. en) 13265/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου FIN 650 FSTR 70 FC 63 REGIO 91 AGRIFIN

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) 9245/13 FIN 246 FSTR 44 FC 19 REGIO 85 ENER 162

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) 9245/13 FIN 246 FSTR 44 FC 19 REGIO 85 ENER 162 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) 9245/13 FIN 246 FSTR 44 FC 19 REGIO 85 ENER 162 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Ομάδας «Διαρθρωτικά Μέτρα» προς: την Επιτροπή των Μόνιμων

Διαβάστε περισσότερα

1 Ενισχυμένος ρόλος για τη ΜΕΓΕ

1 Ενισχυμένος ρόλος για τη ΜΕΓΕ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Διαδικασία ανάλυσης προοπτικών της ΜΕΓΕ με

Διαβάστε περισσότερα

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A

14167/16 ΕΜ/μκρ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14167/16 ECOFIN 1015 ENV 696 CLIMA 148 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»

ΣΗΜΕΙΩΜΑ Συμβουλίου (Ecofin) προς το : Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2010 (10.06) (OR. en) 10881/10 CO EUR-PREP 37 ECOFIN 359 COMPET 195 ENV 404 EDUC 113 RECH 226 SOC 411 POLGEN 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Συμβουλίου (Ecofin) προς

Διαβάστε περισσότερα

12359/16 ΔΛ/μκ 1 DGE 2B

12359/16 ΔΛ/μκ 1 DGE 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12359/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες TELECOM 176 COMPET 498 MI

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B

14127/16 ΜΜ/μκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14127/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Νοεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

14722/16 ΜΑΠ/ακι/ΜΙΠ 1 DG G 2B

14722/16 ΜΑΠ/ακι/ΜΙΠ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14722/16 FISC 200 ECOFIN 1088 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

15520/08 ΣΜ/νμ 1 DGH4

15520/08 ΣΜ/νμ 1 DGH4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2008 (19.11) (OR. en) 15520/08 PROCIV 169 COCON 33 COSDP 1016 DEVGEN 217 ENV 799 FORETS 64 ONU 97 RECH 346 RELEX 887 SAN 256 TELECOM 188 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

10025/16 ΘΚ/μκ 1 DG D 2B

10025/16 ΘΚ/μκ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10025/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2011 (14.10) (OR. en) 15388/11 ENV 767 DEVGEN 279 RELEX 1027 ONU 133 ECOFIN 675

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2011 (14.10) (OR. en) 15388/11 ENV 767 DEVGEN 279 RELEX 1027 ONU 133 ECOFIN 675 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Οκτωβρίου 2011 (14.10) (OR. en) 15388/11 ENV 767 DEVGEN 279 RELEX 1027 ONU 133 ECOFIN 675 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς : τις αντιπροσωπείες

Διαβάστε περισσότερα

17150/10 ΔΑ/δχ 1 DG I 1A

17150/10 ΔΑ/δχ 1 DG I 1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2010 (15.12) (OR. en) 17150/10 ENV 819 AGRI 509 DEVGEN 369 PI 142 FORETS 150 ONU 205 PECHE 321 RECH 399 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας προς:

Διαβάστε περισσότερα

10721/16 TT/γομ 1 DGB 2B

10721/16 TT/γομ 1 DGB 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10721/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 28 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C

14201/15 ΔΛ/μκ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14201/15 RECH 278 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Αποδέκτης: Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13930/15

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα:

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» Γενικής Γραμματείας την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:6110/11 FREMP 9 JAI 77 COHOM 34 JUSTCIV 16 JURINFO 4 Θέμα: ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 11 Φεβρουαρίου 2001 (14.02) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες η αποχαρακτηρισμένη έκδοση του προαναφερόμενου εγγράφου. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2017 (OR. en) 7873/17 DCL 1 AΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ 1 του εγγράφου: Με ημερομηνία: 30 Μαρτίου 2017 νέος χαρακτηρισμός: Θέμα: RECH 98 MED 23 AGRI 179 MIGR

Διαβάστε περισσότερα

15627/17 ΠΜ/γομ 1 DGD 1C

15627/17 ΠΜ/γομ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15627/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά το διεθνές

Διαβάστε περισσότερα

12306/17 ΠΧΚ/σα 1 DGD 1B

12306/17 ΠΧΚ/σα 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0234 (NLE) 12306/17 JAI 800 ASIM 102 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

14164/16 ΜΑΠ/γπ 1 DGG 1A

14164/16 ΜΑΠ/γπ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14164/16 ECOFIN 1013 STATIS 91 UEM 358 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα