Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση"

Transcript

1 Diese Broschüre wurde ausgehändigt von: Ενημερωτικό φυλλάδιο για την επαγγελματική αναγνώριση Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, για να σας προσφέρουμε όσο το δυνατό καλύτερη υποστήριξη κατά την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή σας παραθέτουμε κάποιες πληροφορίες για τον πρώτο προσανατολισμό σχετικά με τη διαδικασία αναγνώρισης στη Γερμανία. Γιατί είναι σημαντική η αναγνώριση; Μια αναγνωρισμένη επαγγελματική κατάρτιση αποτελεί τη βάση επιτυχίας στην γερμανική αγορά εργασίας. Ως ειδικευμένος εργαζόμενος με αναγνωρισμένο απολυτήριο ή κατέχοντας τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται στην αγορά εργασίας αυξάνονται οι πιθανότητες εύρεσης θέσης εργασίας και να εργαστείτε σύμφωνα με τις γνώσεις και ικανότητές σας. Οι εταιρίες στις οποίες απευθύνεστε με την αίτηση εργασίας σας μπορούν να αξιολογήσουν καλύτερα τα επαγγελματικά προσόντα σας. Για την πρόσβαση στο επάγγελμα και την άσκηση ενός νομοθετικά ρυθμιζόμενου επαγγέλματος - δηλαδή μια επαγγελματική δραστηριότητα, η άσκηση της οποίας είναι δεσμευμένη μέσω νομικών και διοικητικών κανονισμών από την κατοχή συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων (όπως π.χ. ιατρός, νοσηλευτής) απαιτείται υποχρεωτικά η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων της αλλοδαπής. Εάν δηλαδή επιθυμείτε να εργαστείτε στη Γερμανία και έχετε περατώσει μια επαγγελματική κατάρτιση ή σπουδές στην αλλοδαπή, επιθυμείτε να ενημερωθείτε για τις δυνατότητες αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σας στη Γερμανία και χρειαζόσαστε υποστήριξη για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήσατε στην αλλοδαπή τότε μπορείτε να συμβουλευτείτε στα συμβουλευτικά κέντρα μας για τις πιθανότητες και δυνατότητες αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων σας! Ο «Νόμος για τη βελτίωση της εξακρίβωσης και αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή» (ονομαζόμενος Νόμος αναγνώρισης) τίθεται σε ισχύ την 1η Απριλίου 2012.

2 Σε τι εξυπηρετεί ο νέος νόμος; Με το νέο Νόμο αναγνώρισης προσφέρεται σε σας ως ειδικευμένος εργαζόμενος, που αποκτήσατε τα επαγγελματικά προσόντα σας στην αλλοδαπή, με μεγαλύτερη ευκολία η δυνατότητα να ασκήσετε το επάγγελμά σας στη Γερμανία. Από την 1 η Απριλίου 2012 θα εφαρμόζονται οι εξής αλλαγές: Εισαγωγή νομικής αξίωσης για την αξιολόγηση των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα, την κατάσταση άδειας παραμονής και την καταγωγή επιδιώκονται διαφανείς και όσο το δυνατό ενιαίες διαδικασίες αξιολόγησης η απόφαση θα πρέπει από την 1. Δεκεμβρίου 2012 να εκδίδεται και να κοινοποιείται κατά κανόνα εντός τριών μηνών από τη στιγμή που υφίστανται όλα τα απαιτούμενα για την απόφαση δικαιολογητικά. Τι μπορεί λοιπόν να αναγνωριστεί; Από τη μία πλευρά μπορούν να αναγνωριστούν τίτλοι σπουδών, των οποίων η αναγνώριση ρυθμίζεται σε αρμοδιότητα της Ομοσπονδίας. Εξετάζεται αν ο τίτλος σπουδών της αλλοδαπής είναι ισότιμος με τον τίτλος σπουδών της ημεδαπής. Εφόσον δεν συντρέχει αυτή η περίπτωση προβλέπονται εξισωτικά μέτρα όπως κύκλοι μαθημάτων ή εξετάσεις, ώστε να καθίσταται εφικτή η άσκηση του επαγγέλματος στη Γερμανία. Από την άλλη προετοιμάζονται νομικοί κανονισμοί ώστε να βελτιωθούν οι διαδικασίες αναγνώρισης των νομοθετικά ρυθμιζόμενων επαγγελμάτων, των οποίων η αναγνώριση υπάγεται σε αρμοδιότητα των εκάστοτε Ομοσπονδιακών Κρατιδίων και να προσαρμοστούν στο νέο ομοσπονδιακό δίκαιο. Σε αυτά συγκαταλέγονται επαγγέλματα όπως π.χ. των νηπιαγωγών, εκπαιδευτικών, αρχιτεκτόνων και μηχανολόγων. Οι τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισης που δεν ρυθμίζονται νομοθετικά όπως π.χ. μηχανικός αυτοκινήτων, εμπορο-τεχνικός υπάλληλος λιανικού εμπορίου κτλ., θα μπορούν να αναγνωρίζονται για πρώτη φορά. Και σε αυτή την περίπτωση εξετάζεται αν ο τίτλος σπουδών της αλλοδαπής είναι ισότιμος. Ακόμα και τίτλοι σπουδών που δεν ρυθμίζονται νομοθετικά θα μπορούν να αναγνωρίζονται για πρώτη φορά. Και σε αυτή την περίπτωση εξετάζεται αν ο τίτλος σπουδών της αλλοδαπής είναι ισότιμος. Ισχύει ο νόμος και για τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Ο νόμος εφαρμόζεται μόνο στους τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που οδηγούν σε νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. Ο νόμος δεν ισχύει για τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν οδηγούν σε νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατό να καταβάλλετε τις αιτήσεις σας άμεσα στην αγορά εργασίας. Για να μπορέσει να αξιολογήσει ο εργοδότης καλύτερα τον τίτλο σπουδών συνιστάται να γίνει η αξιολόγηση των απολυτηρίων από την Κεντρική υπηρεσία για εκπαιδευτικά θέματα της αλλοδαπής της Διάσκεψης Υπουργών Πολιτισμού (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen der Kultusministerkonferenz) (http://www.kmk.org/zab/zeugnisbewertungen.html).

3 Υπάρχει κεντρική υπηρεσία αναγνώρισης; Για τη διεξαγωγή διαδικασιών αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή δεν υπάρχει κεντρική υπηρεσία αναγνώρισης. Αρμόδιες είναι διάφορες υπηρεσίες αναγνώρισης σε όλη την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία. Για την εξέταση ισοτιμίας επαγγελμάτων επαγγελματικής κατάρτισης δυικού συστήματος αρμόδια είναι κυρίως τα Επιμελητήρια. Για τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα η αρμοδιότητα ορίζεται σύμφωνα με το έκαστο δίκαιο ειδικοτήτων και των διατάξεων εφαρμογής των Ομόσπονδων Κρατιδίων. Πληροφορίες για την αρμόδια υπηρεσία του επαγγέλματός σας, όπως και για τις διαδικασίες μπορείτε να βρείτε στην διαδικτυακή πύλη πληροφοριών σχετικά με το Νόμο αναγνώρισης (πύλη αναγνώρισης) στο Επιπρόσθετα μπορείτε να ενημερωθείτε σε μια υπηρεσία αρχικής πληροφόρησης στην περιοχή σας. Συμπληρωματικά στα υφιστάμενα συμβουλευτικά κέντρα ιδρύθηκαν τοπικές υπηρεσίες αρχικής πληροφόρησης που αναλαμβάνουν συντονιστική λειτουργία και σας υποστηρίζουν από την υποβολή αίτησης έως τη λήξη της διαδικασίας. Αυτές οι υπηρεσίες αρχικής πληροφόρησης μπορεί να είναι κάποιος φορέας σύμφωνα με τις παροχές του γερμανικού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΙ (SGB II) τα Κέντρα απασχόληση (Jobcenter) ή σύμφωνα με το γερμανικό Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης ΙΙΙ (SGB IIΙ) οι Υπηρεσίες ευρέσεως εργασίας (Arbeitsagentur). Επίσης θα μπορούσαν να είναι εκπαιδευτικοί φορείς, συμβουλευτικά ιδρύματα μετανάστευσης, οργανώσεις αυτοβοήθειας μεταναστών ή και κρατικά και τοπικά συμβουλευτικά ιδρύματα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει υπηρεσία αρχικής πληροφόρησης στην περιοχή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της γραμμής επικοινωνίας μας: Τηλέφωνο: Ποια λειτουργία έχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες για τη διαδικασία αναγνώρισης; Η αρμοδιότητα των αρμόδιων υπηρεσιών είναι η εξέταση και αξιολόγηση των τίτλων σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή ως προς την ισοτιμία τους με γερμανικούς τίτλους. Κατά την οποία μπορεί στην εξέταση να ληφθεί υπόψη και η υφιστάμενη επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε. Ποια δικαιολογητικά είναι απαραίτητα; Η υπηρεσία αναγνώρισης θα σας γνωστοποιήσει κατά την υποβολή της αίτησης ποια δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομισθούν για τη διαδικασία αναγνώρισης. Αυτά διαφέρουν σύμφωνα με το κάθε Ομοσπονδιακό Κρατίδιο, το επάγγελμα και την υπηρεσία αναγνώρισης. Σύμφωνα με τη νέα νομική ρύθμιση (Νόμος εξακρίβωσης επαγγελματικών προσόντων: Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz BQFG) στα πλαίσια του Νόμου αναγνώρισης πρόκειται για τα εξής δικαιολογητικά: Πίνακας όπου συνοψίζονται οι επαγγελματικές σπουδές και πιθανώς τα διαστήματα απασχόλησης σε γερμανική γλώσσα Απόδειξη ταυτότητας (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο) Απόδειξη του τίτλου σπουδών που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή Αποδείξεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας Άλλοι τίτλοι σπουδών (π.χ. σχετικά με συνεχής επαγγελματική επιμόρφωση)

4 Δήλωση, ότι δεν έχετε καταθέσει άλλη αίτηση για εξακρίβωση ισοτιμίας σύμφωνα με το Νόμο εξακρίβωσης επαγγελματικών προσόντων BQFG Απόδειξη ότι ο αιτών επιθυμεί να εργαστεί στη Γερμανία (δεν ισχύει για υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και της Ελβετίας). Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να ζητήσει πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών. Τα πρωτότυπα έγγραφα δεν θα πρέπει να αποστέλλονται ποτέ ταχυδρομικώς στην αρμόδια υπηρεσία αλλά να προσκομίζονται πάντα προσωπικά. Ενδεχομένως να αρκούν και απλές φωτοτυπίες των δικαιολογητικών. Θα πρέπει να προσκομίζονται μεταφράσεις των δικαιολογητικών στη γερμανική γλώσσα. Οι μεταφράσεις θα πρέπει να γίνονται από διερμηνείς ή μεταφραστές, οι οποίοι έχουν διοριστεί επίσημα ή έχουν ορκιστεί στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί όμως και να μην απαιτήσει προσκόμιση μεταφράσεων. Στα μεμονωμένα δίκαια ειδικοτήτων μπορεί να αποκλίνουν οι λεπτομέρειες των διαδικασιών. Ακριβείς πληροφορίες μπορούν να σας δώσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Ποια αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει η διαδικασία αναγνώρισης; Η διαδικασία αναγνώρισης μπορεί να καταλήξει σε δύο πιθανά αποτελέσματα, ως εξής η θετική απόφαση (κατάταξη ως ισότιμο), η αρνητική απόφαση (υπάρχουν σημαντικές διαφορές σχετικά με τη διάρκεια εκπαίδευσης και/ή το περιεχόμενο). Η αρνητική απόφαση συμπεριλαμβάνει τα εξής περιεχόμενα: - στα νομικά μη ρυθμιζόμενα επαγγέλματα επαγγελματικής κατάρτισης παρουσιάζονται τα υφιστάμενα προσόντα και περιγράφονται οι διαφορές ως προς το γερμανικό τίτλο. Η διακριτική περιγραφή των προσόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αίτηση εργασίας στην αγορά εργασίας ή για να αποκτηθούν συμπληρωματικά προσόντα. - στα νομικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα προβλέπονται σε περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων εξισωτικά μέτρα (εξέταση ή κύκλος μαθημάτων) για την απόκτηση της πρόσβασης στο επάγγελμα. Μετά τη λήψη της απόφασης συνιστούμε να επικοινωνήσετε για περαιτέρω πληροφορίες με την υπηρεσία αρχικής πληροφόρησης. Ο σύμβουλος θα σας ενημερώσει για τη συνέχεια της διαδικασίας και για τις δυνατότητες εξισορρόπησης ή απόκτησης των προσόντων εκ των υστέρων, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων φορέων και τις διευθύνσεις τους. Ποιος αναλαμβάνει το κόστος; Για τη διαδικασία καταβάλλονται τέλη. Το ύψος τον τελών ορίζεται σύμφωνα με τους κανονισμούς τελών των Ομόσπονδων Κρατιδίων ή των Επιμελητηρίων και εξαρτάται από τα προσωπικά έξοδα για τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Όποιος είναι άνεργος ή απειλείται από ανεργία, θα πρέπει να απευθυνθεί στη Υπηρεσία ευρέσεως εργασίας (Arbeitsagentur) ή τα Κέντρα απασχόλησης (Jobcenter) και να ενημερωθεί για την κάλυψη αυτών των εξόδων.

5 Θα πρέπει να κατέχετε τη γερμανική γλώσσα για την καταβολή αίτησης; Κατά κανόνα δεν απαιτούνται γνώσεις της γερμανικής γλώσσας για τη διαδικασία αναγνώρισης. Οι γλωσσικές γνώσεις μπορούν όμως να ζητηθούν, εφόσον είναι απαραίτητες για την άσκηση του επαγγέλματος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για μερικά από τα ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. Οι γνώσεις της γερμανικής γλώσσας μπορούν να αποτελούν όμως και μέρος των απαιτούμενων προσόντων για τα μη ρυθμιζόμενα επαγγέλματα. Αυτό ισχύει για παράδειγμα για τα οικονομικά επαγγέλματα επαγγελματικής κατάρτισης. Βοήθεια για την υποβολή της αίτηση αναγνώρισης (π.χ. επικοινωνία με διερμηνέα) σας προσφέρουν και ως προς αυτό οι υπηρεσίες αρχικής πληροφόρησης.