ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο"

Transcript

1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για την επισκευή του θερμοκηπίου του Εργαστηρίου Βακτηριολογίας, του Τμήματος Φυτοπαθολογίας, του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, που θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος «Βελτιοποίηση της παραγωγής υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων δένδρων με σύγχρονες βιολογικές και βιοτεχνολογικές μεθόδους», χρηματοδοτούμενο από την ΓΓΕΤ 100%. Σήμερα ημέρα οι υπογράφοντες: 1) Δρ. Κ. Μαχαίρα, Διευθύντρια και νόμιμη εκπρόσωπος του Mπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου καλούμενου στο εξής «Μ.Φ.Ι.» έχοντας υπ όψιν: α) τις υπ αριθ.: Ι/11ης Συνεδριάσεως/ απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής «Συγκρότηση σε σώμα της Διοικητικής Επιτροπής του Ινστιτούτου» και β) της Διοικητικής Επιτροπής για την έγκριση της δαπάνης και της επισκευής του θερμοκηπίου και β) κ., ως νόμιμος εκπρόσωπος, με ΑΔΤ, με ΑΦΜ τηλ. της εταιρείας καλούμενη στο εξής «προμηθευτής» συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα : 1. Ορισμοί Συμβατικά Τεύχη Άρθρο 1 ο Στο παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό, εκτός από την περίπτωση που τα συμφραζόμενα άλλως απαιτούν, οι ακόλουθες λέξεις και εκφράσεις θα έχουν την αντίστοιχη έννοια οι οποίες είναι συμπληρωματικές των όρων που προαναφέρθηκαν: Ο όρος «Έγγραφη Ειδοποίηση» χρησιμοποιείται για κάθε γραπτή ειδοποίηση που προβλέπεται από τα Συμβατικά Τεύχη (βλ. ακολούθως). Με τη λέξη «Έγκριση» ή «Εγκεκριμένο» νοείται η έγγραφη έγκριση ή γραπτή επιβεβαίωση προφορικής προέγκρισης του Εργοδότη ή του Συμβούλου Μηχανικού. «Σύμβουλος Μηχανικός», «Επίβλεψη», «Μηχανικός του Εργοδότη», «Τεχνικός Σύμβουλος» ή «Επιβλέπων Μηχανικός» είναι φυσικό πρόσωπο (Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων Μηχανικός) ή εταιρεία η οποία θα εξουσιοδοτηθεί από τον Εργοδότη να τον εκπροσωπεί επί του Έργου. «Έργο» είναι το σύνολο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από τον Εργολάβο με την παρούσα Σύμβαση για την εκτέλεση των εργασιών, τη διάθεση των αναγκαίων μέσων και προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια αναγκαία για την επισκευή του θερμοκηπίου. «Μελέτες» είναι όλες οι μελέτες (αρχιτεκτονικές, στατικές, Η/Μ εγκαταστάσεων, Περιβάλλοντος χώρου κ.λ.π.) που εκπονούνται με δαπάνη και ευθύνη του Εργοδότη. «Προμηθευτές του Εργοδότη» είναι όσοι έχουν συμβληθεί απευθείας με τον Εργοδότη για την προμήθεια και ενσωμάτωση κατεργασμένων υλικών μηχανημάτων και υπηρεσιών σύμφωνα με τα Συμβατικά Τεύχη. «Σύμβαση» είναι το παρόν Ιδιωτικό Συμφωνητικό, που υπογράφεται από τον Εργοδότη και τον Εργολάβο, καθώς και τα Συμβατικά Τεύχη. «Συμβατικά Τεύχη» είναι τα τεύχη, σχέδια, έγγραφα κλπ., που αναφέρονται στο άρθρο 1 (παρόν άρθρο) της Σύμβασης. Λέξεις που χρησιμοποιούνται στον ενικό αριθμό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα κατά τα συμφραζόμενα όπου αναφέρεται η λέξη «Άρθρο» σημαίνει «Όρος» ή και αντίστροφα. Όλες οι προθεσμίες νοούνται σε συναπτές ημερολογιακές ημέρες, εκτός αν αναγράφεται ρητά ότι αναφέρονται σε εργάσιμες μόνο ημέρες.

2 Τα οριζόμενα σαν Συμβατικά Τεύχη και στοιχεία της εργολαβίας, με βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση του Έργου, είναι τα παρακάτω: 1. Η Σύμβαση Έργου 2. Τα Σχέδια Εκτέλεσης Έργου με την αντίστοιχη τεχνική περιγραφή. 3. Η οικονομική προσφορά του Εργολάβου Τα ανωτέρω Συμβατικά Τεύχη αλληλοσυμπληρώνονται και αποτελούν ενιαίο σύνολο. Η σειρά αναγραφής των Συμβατικών Τευχών καθορίζει και την ιεραρχική ισχύ τους, σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίθεσης ή ανακύπτουσας διαφοράς ως προς την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων τους. Όλα τα Συμβατικά Τεύχη υπογράφονται και από τα δύο μέρη, προσαρτώνται στο παρόν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του. Άρθρο 2o 2. Περιγραφή Αντικειμένου της Παρούσας Σύμβασης Σύμφωνα με την υπ αριθ., απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής για την έγκριση πραγματοποίησης των εργασιών και της δαπάνης για την επισκευή του θερμοκηπίου, η Εργοδότρια αναθέτει στον Εργολάβο τις εργασίες που αφορούν στη επισκευή του θερμοκηπίου και οι οποίες αναλύονται στην Τεχνική Περιγραφή που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος. Ο Εργολάβος δηλώνει ότι επισκέφθηκε τον τόπο που πρόκειται να εκτελεστεί το Έργο, τον εξέτασε επισταμένως, διαπίστωσε τις τοπικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή και δηλώνει ότι τον βρήκε απολύτως κατάλληλο για την αναλαμβανόμενη εκτέλεσή του, παραιτούμενος κάθε επιφυλάξεως. Επίσης ο Εργολάβος δηλώνει ότι διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και το ειδικευμένο και αδειούχο προσωπικό και εξοπλισμό για την πλήρη, έντεχνη και έγκαιρη εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. 3. Αμοιβή Εργολάβου Άρθρο 3o Η Αμοιβή Εργολάβου που αντιστοιχεί στις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 και στα Συμβατικά Τεύχη, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος Συμφωνητικού, που αφορούν στο Έργο ανέρχεται σε ευρώ ( ) πλέον Φ.Π.Α. 23% και συμφωνείται ως κατ αποκοπή. Η Αμοιβή του Εργολάβου περιλαμβάνει την επιβάρυνση των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού του Εργολάβου προς το Ι.Κ.Α. που τυχόν χρησιμοποιήσει ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Η συνολική κατ αποκοπή Αμοιβή Εργολάβου, περιλαμβάνει την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση όλων των εργασιών που περιγράφονται μετά υλικών, μικροϋλικών, που προβλέπονται από τα Συμβατικά Τεύχη. Περιλαμβάνει δε όλες τις δαπάνες που απαιτούνται για την περαίωση των εργασιών, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν αυτή δεν καθορίζεται ή αναφέρεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών καθώς και για την εμπρόθεσμη περάτωση του Έργου. Ρητά συμφωνείται ότι η συνολική ανωτέρω κατ αποκοπή συμφωνημένη αμοιβή του Εργολάβου θα παραμείνει σταθερή για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή του παρόντος, χωρίς να έχει δικαίωμα ο Εργολάβος να ζητήσει την αναθεώρησή της για οποιαδήποτε λόγο και αιτία (ενδεικτικά αύξηση αξίας υλικών, ημερομισθίων κλπ). Ως εκ τούτου το Έργο θα αντιμετωπιστεί ως «τεμάχιο ένα» και δεν θα πραγματοποιηθούν επιμετρήσεις. Επιμετρήσεις θα γίνουν μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει αυξομείωση

3 αντικειμένου και τούτο μόνο κατόπιν έγγραφης εντολής της Εργοδότριας, ενώ οι σχετικές τιμές μονάδας θα συμφωνούνται μεταξύ Εργοδότριας και Εργολάβου. Άρθρο 4o 4. Τρόπος Πληρωμής Αμοιβής Εργολάβου Με την ολοκλήρωση των εργασιών θα συνταχθεί πιστοποίηση λογαριασμός του Εργολάβου από την Εργοδότρια. Το οφειλόμενο ποσό θα καταβληθεί από την Εργοδότρια στον Εργολάβο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την προσκόμιση από τον Εργολάβο στην Εργοδότρια του αντίστοιχου τιμολογίου, καθώς και ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας (άρθρο 35 του ΠΔ 118/2007). Το τιμολόγιο θα επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 23%. Εκ του συνολικού λαβείν του Εργολάβου θα αφαιρείται : a. Ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί του προ Φ.Π.Α. ποσού για προκαταβολή φόρου εισοδήματός του, το οποίο αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο. b. Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του προ Φ.Π.Α. ποσού, ως εγγύηση καλής και εμπρόθεσμης εκτέλεσης των όρων του παρόντος Συμφωνητικού. Η εγγύηση θα καταπίπτει υπέρ της Εργοδότριας σε περίπτωση εκπτώσεως του Εργολάβου, ή κακοτεχνιών κατασκευής, ή καθυστέρησης αποπεράτωσης, ή εγκατάλειψης του Έργου πέραν των δέκα (10) ημερών συνολικά απ αρχής. c. Οι εργοδοτικές εισφορές υπέρ του Ι.Κ.Α., για τυχόν απασχόληση οικοδομικού προσωπικού του Εργολάβου στο εργοτάξιο, που θα αποδοθούν στο Ι.Κ.Α. (βλ. άρθρο 5.15) και d. Κράτηση 0,1%ο υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνει μόνο μετά την οριστική παραλαβή του έργου από τον Τεχνικό Σύμβουλο του Εργοδότη. Άρθρο 5 ο 5. Τι Περιλαμβάνει η Αμοιβή του Εργολάβου Στην Αμοιβή Εργολάβου (βλ. Άρθρο 3 του παρόντος Συμφωνητικού) συμπεριλαμβάνονται όλες εν γένει οι πάσης φύσεως δαπάνες του Εργολάβου για την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών (βλ. Άρθρο 2 του παρόντος Συμφωνητικού). Ενδεικτικά αναφέρονται: 5.1. Η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση (σε οποιαδήποτε θέση και ύψος του έργου) όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, από εταιρείες αποδοχής της Εργοδότριας, καθώς και η σχετική εργασία κατασκευής, εγκατάστασης ή/και τοποθέτησής τους Η δαπάνη προμήθειας, μεταφοράς, ενοικιάσεως, φθοράς, συνθέσεως και αποσυνθέσεως των ικριωμάτων εφόσον απαιτηθούν και κάθε άλλη συμπαρομαρτούσα δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του Έργου Η δαπάνη χρήσης οποιουδήποτε μηχανολογικού εξοπλισμού απαιτηθεί (π.χ. η χρήση γερανού), όπως ενδεικτικά το ενοίκιο και οι μισθοί των χειριστών Οι δαπάνες μετακινήσεων του σχετικού μηχανικού εξοπλισμού στο χώρο του Έργου, μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου καθώς και η δαπάνη εισκόμισης και αποκόμισης του σχετικού μηχανικού εξοπλισμού, για όσες φορές αυτό απαιτηθεί στο Έργο Οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, αμοιβή υπερωριακής ή νυκτερινής εργασίας, αποζημίωση για εργασία κατά την Κυριακή, αποζημίωση λόγω καταγγελίας συμβάσεως εργασίας, κ.λ.π. και εν γένει το σύνολο των αποδοχών του εργατοτεχνικού και υπαλληλικού προσωπικού του Εργολάβου Δαπάνες για φόρους, τέλη, εισφορές και επιβαρύνσεις πάσης φύσης, όπως Φ.Μ.Υ., για προμήθεια, επισκευή, συντήρηση, μεταφορά και φύλαξη μηχανημάτων, εξοπλισμού,

4 μικροϋλικών και εργαλείων για την εκτέλεση του Έργου, για καύσιμα, για λιπαντικά, για ενδεχόμενη αύξηση τιμών υλικών και εργατικών Η μεταφορά του προσωπικού εις και από τον τόπο του έργου Η δαπάνη της σταλίας και της απασχόλησης του σχετικού μηχανικού εξοπλισμού καθ όλη τη διάρκεια που θα βρίσκεται στο εργοτάξιο, συμπεριλαμβανομένων κάθε φύσεως καθυστερήσεων Οι δαπάνες για την επισκευή ζημιών που ενδεχομένως θα προκληθούν στα δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας ή στο Έργο από τα συνεργεία του Εργολάβου (εργαλεία, μηχανήματα, προσωπικό Εργολάβου). Οι δαπάνες αυτές θα καταβάλλονται κατευθείαν από τον Εργολάβο Η δαπάνη καθαρισμού του εργοταξίου από τα άχρηστα υλικά και η ευπρεπής παράδοση του Η δαπάνη για την αποκατάσταση ενδεχόμενων αστοχιών στο Έργο με κατάλληλα υλικά αποδοχής της Εργοδότριας Η δαπάνη για την τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Στις δαπάνες του Εργολάβου περιλαμβάνεται και η αμοιβή επί τόπου υπευθύνου ασφαλείας (επιλογής του) για τις συγκεκριμένες εργασίες, ο οποίος είναι απαραίτητος βάσει κείμενης νομοθεσίας Κάθε επιβάρυνση, γενικά, του προσωπικού του Εργολάβου Το όφελος (αμοιβή) του Εργολάβου, τα γενικά έξοδα και εν γένει κάθε άλλη δαπάνη αναγκαία για την εκτέλεση του ανωτέρου Έργου Ο Εργολάβος οφείλει να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στο ασφαλιστικό ταμείο της ειδικότητάς του. Οι ασφαλιστικές εισφορές προς το Ι.Κ.Α. και λοιπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς του οικοδομικού προσωπικού του Εργολάβου, βαρύνουν τον Εργολάβο. Ο Εργολάβος, καταγράφει καθημερινά σε κατάσταση το προσωπικό του και η κατάσταση αυτή υπογράφεται από τον Μηχανικό της Εργοδότριας. Οι ασφαλιστικές εισφορές για τυχόν οικοδομικό προσωπικό θα καταβάλλονται από την Εργοδότρια και η αντίστοιχη δαπάνη αφαιρείται εκ του συνολικού λαβείν του Εργολάβου. Οποιαδήποτε διαφορά εισφορών προκύψει οποτεδήποτε σχετικά με την ασφάλιση του προσωπικού του Εργολάβου είτε από ελέγχους του ταμείου του, είτε από τυχούσα καταγγελία θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Εργολάβο και ως εκ τούτου θα χρεώνεται στο λογαριασμό του, ή εφόσον έχει εξοφληθεί ο Εργολάβος οφείλει να καταβάλλει την αντίστοιχη δαπάνη στην Εργοδότρια συμπεριλαμβανομένων των προστίμων Πρόστιμα ή πρόσθετα ποσά από τυχόν καταγγελίες, επιθεωρήσεις κ.λ.π. για τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο Κάθε άλλη δαπάνη που θα απαιτηθεί για την πλήρη, έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση του Έργου σύμφωνα με το παρόν Στην Αμοιβή Εργολάβου, η οποία παραμένει σταθερή καθ όλη τη διάρκεια του Έργου, περιλαμβάνονται όλες οι ιδιομορφίες κατασκευής του, και ο Εργολάβος επίσης έχει λάβει υπόψη του τις συνήθεις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή το χρόνο εκτέλεσής του και για κανένα λόγο δεν θα πληρωθεί καμία επιπλέον δαπάνη για την εκτέλεσή του από την Εργοδότρια Οι τυχόν επιβληθεισόμενες ποινικές ρήτρες ή περικοπές. Άρθρο 6 ο Χρόνος Εκτέλεσης Ποινικές Ρήτρες Το συμβατικό αντικείμενο του Έργου θα ξεκινήσει εντός ( ) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης. Η παράδοση του έργου ( μετά υλικών όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του παρόντος) θα γίνει το αργότερο μέχρι 23/03/2015.

5 Σε περίπτωση που προκληθούν καθυστερήσεις στην πρόοδο των εργασιών του Έργου, που οφείλονται στον Εργολάβο, θα καταβάλλεται στην Εργοδότρια για κάθε ημέρα καθυστέρησης ποινική ρήτρα ίση με το 1% της Αμοιβής του Εργολάβου, για τις δέκα (10) πρώτες ημέρες, την οποία τα μέρη συμφωνούν ως δίκαιη και εύλογη, ο δε Εργολάβος παραιτείται των δικαιωμάτων του επί της μείωσης αυτής. Αφού παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα, μπορεί η Εργοδότρια να κηρύξει έκπτωτο τον Εργολάβο. Διάφορες Διατάξεις Άρθρο 7 ο 7.1. Ο Εργολάβος υποχρεούται: να οργανώσει τα συνεργεία του κατά τρόπο που να μην παρενοχλεί ή δυσχεραίνει Τρίτους και να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, περί εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, περί ικριωμάτων, περί ημερών και ωρών εργασίας κ.λ.π., καθόσον είναι ο μόνος υπεύθυνος για κάθε σχετική παράβαση, να συμμορφώνεται αυστηρώς: προς το Π.Δ. 1073/1981 «περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος πολιτικού μηχανικού», προς τον Ν.1568/1985 «περί υγιεινής και ασφαλείας εργαζομένων», όπως κωδικοποιήθηκε με το Ν.3850/2010 και τροποποιήθηκε με τον Ν.4144/2013 προς τον Ν.1396/1983 «υποχρεώσεις λήψης και τήρησης μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές κι τα λοιπά οικοδομικά έργα» με τις υποδείξεις του επιβλέποντα μηχανικού και του συντονιστή ασφαλείας του έργου να καταγράφει το απασχολούμενο προσωπικό του στο βιβλίο ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού σύμφωνα με τον Ν.1836/1989, όπως ισχύει μετά το Ν.4093/ να ορίσει Μηχανικό Ασφαλείας για τα μέτρα ασφαλείας και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στις αρμόδιες Δημόσιες αρχές για ενημέρωσή τους να χρησιμοποιεί καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών όλα τα είδη ατομικής προστασίας (κράνη, γάντια, παπούτσια, κλπ) τα οποία θα είναι πιστοποιημένα βάσει των διατάξεων της Ε.Ε. Η προμήθεια του εξοπλισμού αυτού θα βαρύνει τον Εργολάβο να χρησιμοποιεί διπλωματούχους χειριστές στα μηχανήματά του και γενικά να φροντίζει ώστε το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό να έχει όλα απαραίτητα από τους νόμους νομιμοποιητικά στοιχεία και άδειες χειρισμού μηχανημάτων να έχει καθ όλη τη διάρκεια του Έργου ασφαλισμένα τα μηχανήματα και τον εν γένει εργοταξιακό εξοπλισμό του. Αντίγραφο του σχετικού ασφαλιστηρίου θα παραδοθεί στην Εργοδότρια πριν την έναρξη των εργασιών στο εργοτάξιο να διατηρεί καθαρούς τους χώρους όπου εκτελεί τις εργασίες του και να απομακρύνει τα άχρηστα υλικά και απορρίμματα, να εκδίδει τα αναγκαία φορολογικά στοιχεία για τις διακινήσεις των υλικών, μηχανημάτων και εργαλείων του από και προς το εργοτάξιο να αποκαθιστά κάθε βλάβη που ενδεχομένως θα προκληθεί κατά τη διάρκεια των εργασιών ή από αμέλεια ή εξ αφορμής των συνεργείων του, τόσο σε δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας όσο και σε ιδιώτες, είτε με δικά του συνεργεία (π.χ. μικροί σωλήνες ύδρευσης ή αποχέτευσης) είτε με επιβάρυνση των δαπανών αποκαταστάσεώς τους από τα συνεργεία των αντίστοιχων οργανισμών (π.χ. καλώδια του Ο.Τ.Ε., καλώδια της Δ.Ε.Η., κ.λ.π.) να αποκαθιστά άμεσα και με δική του δαπάνη κάθε ζημιά, κακοτεχνία ή βλάβη η που αποδεδειγμένα προκάλεσε ο ίδιος και να παραδίδει στοιχεία για την πρόοδο των εργασιών στο Μηχανικό της Εργοδότριας να τηρεί τους κείμενους νόμους, διατάξεις, Προεδρικά Διατάγματα, τις αστυνομικές και διοικητικές διατάξεις και ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε παράβασή τους να ενημερώνει πλήρως την Εργοδότρια για κάθε ζήτημα που αφορά στο Έργο.

6 εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από το πέρας του μήνα, να συντάξει και να παραδώσει στην Εργοδότρια καταστάσεις Α.Π.Δ. (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) προς το Ι.Κ.Α. για το οικοδομικό προσωπικό που τυχόν απασχόλησε Ο Εργολάβος έχει κάθε ευθύνη πληρωμής προστίμων ή αποζημιώσεων σε περίπτωση δυστυχήματος για το προσωπικό που θα διαθέσει στην εκτέλεση του Έργου, ως και κάθε αστική ή ποινική ευθύνη, που προκύπτουν αμέσως ή εμμέσως από την εκτέλεση του Έργου, καθώς και κάθε απαίτηση του προσωπικού βάσει των άρθρων Α.Κ Η μέθοδος εργασίας και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει ο Εργολάβος στο Έργο, υπόκεινται στην έγκριση της Εργοδότριας. Σε περίπτωση μη έγκρισης αυτών από την Εργοδότρια, ο Εργολάβος οφείλει να υποβάλλει νέα μέθοδο εργασίας ή/και μηχανήματα προς έγκριση Δείγματα υλικών ή prospectus τεχν. προδιαγραφών υλικών και μηχανημάτων πρέπει να υποβάλλονται για έγκριση από τον Μηχανικό του Εργοδότη πριν από την χρήση τους. Επίσης η προμήθεια υλικών και η εκτέλεση εργασιών που δεν προδιαγράφονται σαφώς από το παρόν συμφωνητικό, προϋποθέτουν την έγγραφη έγκριση του Μηχανικού του Εργοδότη για κάθε εφαρμογή Ο Εργολάβος υποχρεούται να προβεί σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους και δοκιμές, παρουσία του Μηχανικού του Εργοδότη, τον οποίο θα ειδοποιεί εγκαίρως για να παραβρίσκεται στις δοκιμές. Στην συνέχεια θα συντάσσονται από τον Εργολάβο πρωτόκολλα παραλαβής των εργασιών τα οποία υπόκεινται στην έγκριση του Εργοδότη Μετά τη σύνταξη από τον Εργολάβο και την έγκριση από τον Εργοδότη των πρωτοκόλλων παραλαβής, ο Εργολάβος δεν φέρει ευθύνη για τη φύλαξή τους, φέρει όμως ευθύνη για την καλή λειτουργία τους Ο Εργολάβος υποχρεούται στη σύνταξη των σχεδίων «as built». 7.4 Η Εργοδότρια θα παρέχει στον Εργολάβο τη χρήση εργοταξιακών διευκολύνσεων (παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και νερού). 7.5 Οι οποιεσδήποτε επιθεωρήσεις, εγκρίσεις και έλεγχοι που διενεργούνται από τους εκπροσώπους της Εργοδότριας, δεν απαλλάσσουν με κανένα τρόπο τον Εργολάβο από την ευθύνη του για την ποιότητα του Έργου, ούτε συνιστούν αποδοχή της ποιότητας αυτών. 7.6 Παράλληλα με τις εργασίες του Εργολάβου είναι δυνατόν να διεξάγονται άλλες εργασίες στο εργοτάξιο από συνεργεία άλλων συνεργατών της Εργοδότριας. Ο Εργολάβος δηλώνει ότι γνωρίζει την ανωτέρω ενδεχόμενη παράλληλη εκτέλεση εργασιών και δεν δικαιούται να ζητήσει παράταση του χρόνου περάτωσης ή άλλη αποζημίωση για τυχόν καθυστερήσεις για το λόγο αυτό Σε περίπτωση νέας, πρόσθετης εργασίας, αναγκαίας για την ολοκλήρωση του Έργου, η οποία δεν αναγράφεται στο παρόν Συμφωνητικό, το ύψος της αμοιβής του Εργολάβου, θα συμφωνείται εγγράφως μεταξύ των συμβαλλομένων, λαμβανομένων υπόψη των όρων της Σύμβασης Ο Εργολάβος δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμά του, που πηγάζει από την παρούσα Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου της Αμοιβής του, ή να ενεχυριάσει αυτό προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο φυσικό ή νομικό, ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Εργοδότριας, με ποινή άμεσης έκπτωσης. Οποιαδήποτε εκχώρηση ή ενεχυρίαση, κατά την παράβαση της προαναφερόμενης απαγόρευσης, είναι απολύτως άκυρη και ουδεμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεπάγεται για την Εργοδότρια Σε περίπτωση που ο Εργολάβος δεν εκτελεί μέρος ή το σύνολο του ανατεθειμένου Έργου σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και σε απόλυτη εφαρμογή όσων ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση καθώς και τις εντολές του Μηχανικού της Εργοδότριας, ή τυχόν, βραδύνει την εκτέλεση του Έργου, σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα (όπως αυτό ορίστηκε στο άρθρο 6 ), ή καθυστερεί την άμεση ανακατασκευή κακότεχνων τμημάτων του Έργου πέραν των 10 ημερών από την έγγραφη εντολή της Εργοδότριας τότε η Εργοδότρια δικαιούται ταυτόχρονα κατά την ελεύθερη αυτής επιλογή να καταγγείλει άμεσα και αζήμια γι αυτήν το παρόν Συμφωνητικό και να κηρύξει έκπτωτο τον Εργολάβο, επιφυλασσόμενη των δικαιωμάτων της και να απαιτήσει την αποκατάσταση κάθε ζημιάς

7 της, από την αιτία αυτή, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την αποπεράτωση του Έργου καθ οιονδήποτε πρόσφορο τρόπο εις βάρος και με δαπάνες του Εργολάβου Επίσης η Εργοδότρια θα δικαιούται να καταγγείλει άμεσα την παρούσα, επιφυλασσόμενη των δικαιωμάτων της και σε περίπτωση: Διαλύσεως της Εταιρείας του Εργολάβου ή θέσεως υπό αναγκαστική διαχείριση Πτωχεύσεως του Εργολάβου Αν ο Εργολάβος αλλάξει διεύθυνση υποχρεούται να γνωστοποιήσει εγγράφως τη νέα του διεύθυνση στην Εργοδότρια, άλλως θα θεωρείται νόμιμη κάθε κοινοποίηση που θα γίνεται στην αρχική διεύθυνση Σε περίπτωση μη συνεχούς ροής των εργασιών του Εργολάβου για λόγους που δεν οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα αλλά στη φύση του έργου και τους οποίους εγκρίνει η Εργοδότρια, ο Εργολάβος οφείλει εντός 24 ωρών από την ειδοποίησή του από την Εργοδότρια να αποστείλει τα συνεργεία του για τις εργασίες του Έργου και να συνεργάζεται αρμονικά με τα αντίστοιχα συνεργεία άλλων εργολάβων της Εργοδότριας, έτσι ώστε να μην δημιουργείται οποιαδήποτε καθυστέρηση στη εξέλιξη του όλου έργου Σε περίπτωση καθυστέρησης των Εργασιών του Εργολάβου λόγω ανωτέρας βίας (θεομηνία, απαγόρευσης αρχών, πυρκαγιά, απεργία πλην εκείνης που κηρύσσει αποκλειστικά το προσωπικό του Εργολάβου-, πόλεμος κ.λ.π.), ο χρόνος περάτωσης των εργασιών του Εργολάβου θα παρατείνεται για όσο διάστημα οι παραπάνω λόγοι επέβαλαν την καθυστέρησή του χωρίς υποχρέωσης αποζημίωσης του Εργολάβου από την Εργοδότρια Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε χρονική στιγμή τις εργασίες ή μέρος τους χωρίς δικαιολογία, γνωστοποιώντας όμως τούτο γραπτά στον Εργολάβο και ο τελευταίος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση. Σε αυτή την περίπτωση, θα παραληφθούν από τον Εργοδότη: a. Οι εργασίες που έχουν εκτελεσθεί έως την ημερομηνία της διακοπής από τον Εργολάβο σύμφωνα με τη Σύμβαση. b. Τα υλικά που έχει προσκομίσει στο εργοτάξιο ο Εργολάβος, καθώς και εκείνα τα υλικά για τα οποία ο Εργολάβος έχει αναλάβει (ενωρίτερα της έγγραφης ειδοποίησης) υποχρεώσεις, αποδεικνυόμενες εγγράφως, σε ποσότητες όμως που δεν θα υπερβαίνουν τις αναγκαίες για την ολοκλήρωση των εργασιών. Ο Εργολάβος, σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης, είναι υποχρεωμένος να εκκενώσει με δαπάνες του το εργοτάξιο μέσα σε εύλογη προθεσμία που θα ορίσει ο Εργοδότης. Ο Εργοδότης δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη φύλαξη των εργαλείων, των μηχανημάτων και των λοιπών τεχνικών μέσων του Εργολάβου ή των υλικών του Εργολάβου που δεν παραλήφθηκαν από τον Εργοδότη. Αντίθετα, ο Εργολάβος υποχρεούται να αφήσει στο Εργοτάξιο όλες τις εγκαταστάσεις που του ανήκουν και που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια του Έργου, μέχρις ότου ο Εργοδότης μπορέσει να το εξασφαλίσει σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής. Για την χρήση των εγκαταστάσεων του από τον Εργοδότη, ο Εργολάβος δικαιούται εύλογη αποζημίωση. Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα μετά τη λύση της Σύμβασης, κατά τις ανωτέρω περιπτώσεις, να περατώσει το Έργο οποτεδήποτε και με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς να μπορούν να γεννηθούν οποιαδήποτε δικαιώματα στον Εργολάβο της εργολαβίας που λύεται από αυτόν τον λόγο. 8. Διαφωνίες Άρθρο 8ο 8.1. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων, ο Εργολάβος δεν επιτρέπεται να διακόψει ή να επιβραδύνει την εκτέλεση του Έργου. 8.2 Οι συμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να διευθετούν με πνεύμα καλής πίστης και καλής θέλησης οποιοδήποτε πρόβλημα που τυχόν θα προκύπτει στις μεταξύ των σχέσεις κατά την εκτέλεση του Έργου.

8 Σε περίπτωση που δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα και η προσπάθεια για διακανονισμό αποτύχει, η επίλυση της διαφωνίας θα δίδεται από τα Δικαστήρια Αθηνών. 8.3 Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως, του εγγράφου αποτελούντος συστατικού τύπου, ρητώς αποκλειόμενου οποιουδήποτε μέσου και του όρκου συμπεριλαμβανομένου. 8.4 Σε περίπτωση παραβίασης οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος συμφωνητικού από οιοδήποτε μέρος, το ανυπαίτιο μέρος δικαιούται: α) να καταγγείλει τη Σύμβαση β) να αξιώσει αποζημίωση από το υπαίτιο μέρος για κάθε θετική ζημία που υπέστη εκ του λόγου τούτου. Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε από τους συμβαλλομένους και βεβαιώθηκε ότι περιέχει τις αληθείς βουλήσεις τους, υπογράφεται από αυτούς σε κάθε σελίδα και στο τέλος. Η Εργοδότρια έλαβε τρία (3) πρωτότυπα και ο Εργολάβος ένα (1) πρωτότυπο. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΑΒΟ Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΡ. ΛΟΥΚΟΥΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ