Το απαιτούµενο για την ανάπτυξη των καλλιεργειών νερό εκφράζεται µε τον όρο υδατοκατανάλωση καλλιεργειών ή ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το απαιτούµενο για την ανάπτυξη των καλλιεργειών νερό εκφράζεται µε τον όρο υδατοκατανάλωση καλλιεργειών ή ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών"

Transcript

1 Εξατµισοδιαπνοή καλλιέργειας (EΤ c ) Το απαιτούµενο για την ανάπτυξη των καλλιεργειών νερό εκφράζεται µε τον όρο υδατοκατανάλωση καλλιεργειών ή ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών Καιαντιπροσωπεύεταιαπότην Εξατµισοδιαπνοή καλλιέργειας (EΤ c ) Είναι το νερό που καταναλώνεται από µία καλλιέργεια η οποία αναπτύσσεται χωρίς κανένα περιορισµό σενερό, χωρίς προσβολές από ασθένειες και εχθρούς και δίνει το µέγιστο της παραγωγής για τις συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο αναπτύσσεται

2 Εκτίµηση της εξατµισοδιαπνοής της καλλιέγειας Μπορεί να εκτιµηθεί µε διάφορους τρόπους Α. Μέθοδος των πειραµατικών τεµαχίων (για την εκτίµηση εποχιακής εξατµισοδιαπνοής π.χ. κατά στάδιο ανάπτυξης) και µε χρήση της εξίσωσης ισοζυγίου του εδαφικού νερού ET I + P RO DP + ( θ θ ) RD c = e α τ Όπου Ι = άρδευση (mm) ΕΤ= εξατµισοδιαπνοή (mm) P e =η ωφέλιµη βροχή (mm) RO =η απορροή(mm) DP =η βαθιά διήθηση (mm) RD =το ριζόστρωµα (mm) θ α =η εδαφική υγρασία στην αρχή της περιόδου (cm 3 / cm 3 ) Θ τ =η εδαφική υγρασία στο τέλος της περιόδου (cm 3 / cm 3 ) Βροχή P e = Βροχή για µηνιαίες βροχοπτώσεις ή µεγαλυτέρων περιόδων Αν δεν υπάρχει RO και DP τότε η εξίσωση του ισοζυγίου του εδαφικού νερού ET c = I + Pe + ( θ α θ τ ) RD Β. Μέθοδος διαδοχικών δειγµατοληψιών (για περίοδο 3-5 ηµερών) ET c = ( θ α θ τ ) RD Γ. Μέθοδος του λυσιµέτρου

3 ΕΥΡΟΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Είναι το χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο διαδοχικών αρδεύσεων σε ηµέρες I = d n ET c [ηµέρες] d n είναι η καθαρή δόση άρδευσης ή το καθαρό βάθος άρδευσης (mm) ET c είναι η ηµερήσια αξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας (mm/ηµέρα) ιάρκεια άρδευσης Είναι ο χρόνος που απαιτείται για να εφαρµοσθεί στο χωράφι νερό ίσο µε το βάθος άρδευσης Είναι συνάρτηση της διηθητικότητας του εδάφους

4 Μέθοδος Thornthwaite (1948) : ET 10 T = 16 N d J a ET = δυναµική εξατµισοδιαπνοή σε mm/µήνα N d = λόγος της µέσης διάρκειας της ηµέρας κάθε µήνα προς την ηµέρα διάρκειας 1 ωρών, T= µέση µηνιαία θερµοκρασία του αέρα σε C J= ετήσιος δείκτης θερµότητας που υπολογίζεται από τη σχέση : J = i= 1 Ti T i =µέση θερµοκρασία του αέρα του µήνα i σε C Το N d υπολογίζεται από την εξίσωση : N d = D N 360 όπου D οι ηµέρες του µήνα και N η µέση διάρκεια της ηµέρας το συγκεκριµένο µήνα (Πίνακας 5.1) α = J J J

5 Πίνακας 5.1. Μέση µηνιαία θεωρητική ηλιοφάνεια (N) σε ώρες για βόρεια πλάτη από 0 εως 50 Βόρειο πλάτος Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν

6 Μέθοδος Blaney - Criddle (1950): B-C ET T = K 394. p όπου ΕΤ η µηνιαία εξατµισοδιαπνοή (ανάγκες) της καλλιέργειας σε νερό σε mm ή m 3 /στρέµµα, T η µέση µηνιαία θερµοκρασία του αέρα σε C, p το ποσοστό των ωρών ηµέρας κάθε µήνα προς τις ώρες ηµέρας του έτους (Πίνακας 5.) και Κ ο φυτικός συντελεστής της καλλιέργειας (Πίνακας 5.3). To K κανονικά µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και λαµβάνει τη µέγιστη τιµή του όταν τα φυτά βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη.

7 Πίνακας 5.. Ποσοστό στα εκατό των ωρών ηµέρας κάθε µήνα του έτους (p) γιαβόρειαπλάτηαπό4 έως 48 Βόρειο Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν πλάτος

8 Πίνακας 5.3. Εποχιακοί φυτικοί συντελεστές Κ διαφόρων καλλιεργειών Καλλιέργεια Βλαστική Φυτικός συντελεστής Κ περίοδος υγρό κλίµα ξηρό κλίµα Καλαµπόκι 4-5 µήνες Σιτηρά µήνες Βαµβάκι 7 µήνες Μηδική µεταξύ παγετών Χορτοδοτικά µεταξύ παγετών Φυλλοβόλα οπωροφόρα µεταξύ παγετών Εσπεριδοειδή µεταξύ παγετών Αµπέλια 5-7 µήνες Ζαχαρότευτλα 6 µήνες Πατάτες 3-5 µήνες Ντοµάτες 4 µήνες Φασόλια 3 µήνες Καπνός 4 µήνες Ρύζι 3-5 µήνες

9 ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ EΞΑΤΜΙΣΟ ΙΑΠΝΟΗΣ µε B-C Να υπολογισθεί η εξατµισοδιαπνοή για την περιοχή της Λάρισας κατά το µήνα Ιούλιο του έτους 1997 µε τη µέθοδο Blaney - Criddle ίνονται : Οι µέσες θερµοκρασίες του αέρα (Τ) των 1 µηνών του 1997: µήνας Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν Τ ( o C) Το ΓΠ της περιοχής, 39 o βόρειο Η καλλιέργεια είναι (α) βαµβάκι, (β) καλαµπόκι ET T = K p 394. Για Γ.Π. 39 o βόρειο το µήνα Ιούλιο p=10. (Πίνακας 5.) ενώ οι φυτικοί συντελεστές Κ για τις συγκεκριµένες περιόδους ανάπτυξης λαµβάνονται (Πίνακας 5.3) 0.70 και 0.75 για το βαµβάκι και καλαµπόκι αντίστοιχα. Οπότε : για το βαµβάκι T + = ET K 8 = p για το καλαµπόκι + = = ~ 149 mm/µήνα. = ~ 160 mm/µήνα

10 Εξαρτάται Από το κλίµα και Από την καλλιέργεια Εξατµισοδιαπνοή καλλιέργειας (EΤ c ) Η επίδραση του κλίµατος εκφράζεται µε την Εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς (EΤ r ) Η επίδραση του φυτού (ή της καλλιέργειας) εκφράζεται µε τον Φυτικό συντελεστή (K c ) Εξατµισοδιαπνοή καλλιέργειας (EΤc) ET = ET * K c r c Ισοδυναµεί µε τηµέγιστη εξατµισοδιαπνοή ΕΤ max Το νερό που θα καταναλώσει η καλλιέργεια όταν δεν ικανοποιούνται όλες οι συνθήκες (πλήρης κάλυψης σε νερό, απουσία ασθενειών) θα είναι µικρότερη από την ΕΤ c και αποκαλείται Πραγµατική Εξατµισοδιαπνοή ΕΤ a. ET a ET c

11 Ως εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς, ΕΤ r, θεωρείται αυτή που προέρχεται από µια υποθετική εκτεταµένη επιφάνεια υγιούς γρασιδιού, που αρδεύεται επαρκώς, έχει οµοιόµορφο ύψος 0,1 m, αναπτύσσεται δυναµικά και σκιάζει πλήρως το έδαφος. Εξαρτάται µόνο από κλιµατικούς παράγοντες Θερµοκρασία o C, Σχετική υγρασία %, ταχύτητα ανέµου, ηλιακή ακτινοβολία, και τον τόπο Γεωγραφικό πλάτος και υψόµετρο Προσδιορισµός της ΕΤ r Τροποποιηµένη µέθοδος Blaney-Cridle, Τροποποιηµένη µέθοδος Penman Συνδυασµένη µέθοδος Penman Monteith

12 Φυτικός συντελεστής Κ c Οι φυτικοί συντελεστές Προσδιορίζονται πειραµατικά ιαφέρουν από καλλιέργεια σε καλλιέργεια σε καλλιέργεια Εξαρτώνταιαπότοστάδιοανάπτυξηςτουφυτού Οι τιµές του φυτικού συντελεστή των ετήσιων καλλιεργειών δίνονται σε Πίνακες ανάλογα και µε τις επικρατούσες κλιµατικές συνθήκες. O υπολογισµός του φυτικού συντελεστή απαιτεί αρχικά τον καθορισµό των τεσσάρων σταδίων ανάπτυξης της καλλιέργειας καθώς και την ηµεροµηνία σποράς (Doorenbos and Pruitt 1977, Allen et al., 1998, Παπαζαφειρίου 1999). Τα στάδια ανάπτυξης των καλλιεργειών κατά τους Allen et al. (1998) είναι τα παρακάτω και η διάρκειά τους δίνεται στον Πίνακα 5.5.

13 Στάδια ανάπτυξης ετήσιων καλλιεργειών αρχικό ανάπτυξης πλήρους ανάπτυξης ωρίµανσης Στάδιο 1 (αρχικό) (initial) : από την ηµεροµηνία σποράς, (µετα) φύτευσης ή έναρξη της βλαστικής (ή καλλιεργητικής) περιόδου µέχρι που η φυτοσκίαση είναι ~ 10%. Στάδιο (ανάπτυξης) (development) : από το τέλος του προηγούµενου σταδίου έως ότου η φυτοσκίαση είναι ~ 70-80%. Στάδιο 3 (πλήρους ανάπτυξης) (mid season): από το τέλος του σταδίου µέχρι την έναρξη της ωρίµανσης. Στάδιο 4 (τελικό ή ωρίµανσης) (late season) : από το τέλος του σταδίου 3 µέχρι την πλήρη ωρίµανση ή συγκοµιδή της καλλιέργειας.

14 ιάρκεια σταδίων ανάπτυξης καλλιεργειών σε ηµέρες για τις Ελληνικές συνθήκες. Καλλιέργεια Στάδιο (1) Στάδιο () Στάδιο (3) Στάδιο (4) Σύνολο Ηµεροµηνία σποράς *1 1. Χαµηλά Κηπευτικά Μπρόκολο Σεπτέµβριος Λάχανο Σεπτέµβριος Καρότα Φεβ./Μάρτ. Κουνουπίδι Σεπτέµβριος Σέλινο Απρίλιος Σκόρδα Νοέµβ./ Ιαν. Μαρούλια Φεβρουάριος

15 Γραφική παράσταση του Kc κατά την καλλιεργητική περίοδο 1, K c mid 1,0 Kc 0,8 0,6 K c end 0,4 K c ini 0, αρχικό ανάπτυξης πλήρους ανάπτυξης ωρίµανσης 0,0 χρόνος (ηµέρες) Στάδιο 1 (αρχικό) (initial) :Σε όλη την διάρκεια του σταδίου η τιµή του είναι σταθερή K cini Στάδιο (ανάπτυξης) (development) : Η τιµή του µεταβάλλεται γραµµικά από K cini µέχρι K cmid Στάδιο 3 (πλήρους ανάπτυξης) (mid season): Σε όλη την διάρκεια του σταδίου η τιµή του είναι σταθερή K cmid Στάδιο 4 (τελικό ή ωρίµανσης) (late season) : Η τιµή του µεταβάλλεται γραµµικά από K cmid µέχρι K cend

16 Στάδιο ιάρκεια Σταδίου Φυτικός συντελεστής (K c ) T i = ηµέρα του βιολογικού κύκλου του φυτού Στο µέσον των σταδίων και 4 Στάδιο 1 T 1 K cini Στάδιο T K = K K + K (T T ) cmid cini c(ti) cini i 1 T K c(t / ) K = cmid + K cini Στάδιο 3 T 3 K cmid Στάδιο 4 T 4 K = K K K (T T T T ) cmid cend c(ti) cmid i 1 3 T4 K c(t 4/ ) K = cmid + K cend K cend

17 Φυτικοί συντελεστές καλλιεργειών, K c, σε διάφορα στάδια ανάπτυξης για την κατά FAO 56 Penman - Monteith µέθοδο. Καλλιέργεια K cini K cmid K cend H max (m) 1. Χαµηλά Κηπευτικά Μπρόκολο Λαχανάκι Βρυξελών Λάχανο Καρότα Κουνουπίδι Σέλινο Σκόρδα Μαρούλια

18 Φυτικός συντελεστής κατά το αρχικό στάδιο, k c ini, Για το αρχικό στάδιο (1) οπότε και η εξατµισοδιαπνοή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξάτµιση από το γυµνό έδαφος, ο φυτικός συντελεστής, kc ini, κατά κύριο λόγο εξαρτάται από τη συχνότητα διαβροχής της επιφάνειας του εδάφους (βροχόπτωση ή άρδευση) και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και µπορεί να υπολογιστεί µε βάση το ακόλουθο Σχήµα

19 Μέθοδοι υπολογισµού της Εξατµισοδιαπνοής αναφοράς ΕΤ r. Μέθοδοι µε θεωρητικό υπόβαθρο. Αεροδυναµικές µεθόδους Μεθόδους ισοζυγίου ενέργειας [ακτινοβολίας] Μεθόδους συνδυασµού (µικτές) [Penman, Penman-Monteith κτλ] Μέθοδοι που στηρίζονται σε Εµπειρικές σχέσεις [Blaney-Criddle κτλ] Μεθόδους εξατµισιµέτρου [εξατµισίµετρο τύπου Α κτλ] Μερικές από τις µεθόδους που χρησιµοποιούνται Συνδυασµένη Μέθοδος Penman-Monteith (FAO-56) Τροποποιηµένη µέθοδος Blaney-Criddle (FAO-4) Τροποποιηµένη µέθοδος ακτινοβολίας (FAO-4) Τροποποιηµένη µέθοδος Penman (FAO-4) Μέθοδος Priestley & Taylor Μέθοδος Hargreaves Τροποποιηµένη µέθοδος Jensen-Haise και Τροποποιηµένη µέθοδος εξατµισιµέτρου (FAO-4).

20 FAO 56 Penman - Monteith ET o = ( R G) + γ u n T γ ( u ) ( e e ) s a όπου ET o η εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας αναφοράς (γρασίδι) σε mm/d, R n η καθαρή ηλιακή ακτινοβολία (MJ m - d -1 ), G η ροή θερµότητας στο έδαφος (MJ m - d -1 ) που για ηµερήσια χρονικά διαστήµατα µπορεί να θεωρηθεί G 0, Τ η µέση ηµερήσια θερµοκρασία του αέρα σε ύψος m ( o C), u η µέση ταχύτητα του ανέµου σε ύψος m (m s -1 ), e s η πίεση των κορεσµένων υδρατµών (kpa), e a πραγµατική πίεση υδρατµών (kpa), e s e a το έλλειµµα κορεσµού υδρατµών (kpa), η κλίση της καµπύλης των κορεσµένων υδρατµών στη θερµοκρασία Τ (kpa o C -1 ) και γ ψυχροµετρική σταθερά (kpa o C -1 ).

21 FAO 56 Penman - Monteith το έλλειµµα κορεσµού υδρατµών (e s -e a ) kpa), ET o = ( R G) + γ u n T γ ( u ) ( e e ) s a e s (T ) = e T T T (kpa) e a = e s RH ( T ) = e s. ( T ) o (kpa C 10 0,6 8 e s (T) 0,5 es (kpa) 6 4 (Τ) 0,4 0,3 0, (kpa o C -1 ) 0, T o C 0

22

23 FAO 56 Penman - Monteith ET o = ( R G) + γ u n T γ ( u ) ( e e ) s a ψυχροµετρική σταθερά γ (kpa o C -1 ). γ = Cp P P = λ ε λ Όπου: C p ειδική θερµότητα υγρού αέρα (=1.013 kj kg -1 o C -1 ) ε λόγος µοριακού βάρους υδρατµών προς µοριακό βάρος ξηρού αέρα, ε= 0.6 P ατµοσφαιρική πίεση (kpa), Z P = Ζ = υψόµετρο (m) λ λανθάνουσα θερµότητα εξάτµισης (ΜJ kg -1 ) λ =.501 ( ) Τ 3

24 FAO 56 Penman - Monteith ET o = ( R G) + γ u n T γ ( u ) ( e e ) s a ταχύτητα του ανέµου u (m s -1 ) u = u z 4.87 ln(67.8 z 5.4) όπου u η µέση ταχύτητα του ανέµου σε ύψος m από το έδαφος (m s -1 ), u z η µέση ταχύτητα του ανέµου σε ύψος z m από το έδαφος (m s -1 ), z το υψόµετρο µέτρησης της ταχύτητας του ανέµου (m). u = a uz z όπου α εκθέτης που λαµβάνει την τιµή 0.17 όταν z>m και 0. όταν z<m, ενώ γενικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί η τιµή α=0.

25 FAO 56 Penman - Monteith ET o = ( R G) + γ u n T γ ( u ) ( e s e a ) Η καθαρή ηλιακή ακτινοβολία, R n Rn = Rns Rnl (ΜJ m - day -1 ) R ns R nl εισερχόµενη καθαρή ακτινοβολία µικρού µήκους, εξερχόµενη καθαρή ακτινοβολία µεγάλου µήκους (ΜJ m - day -1 ) (ΜJ m - day -1 ) R = ( 1 a) R ns s R s η εισερχόµενη ηλιακή ακτινοβολία στο φύλλωµα της καλλιέργειας α συντελεστής ανακλαστικότητας της καλλιέργειας αναφοράς ή albedo (α= 0.3)

26 FAO 56 Penman - Monteith ET o = ( R G) + γ u n T γ ( u ) ( e s e a ) Η εισερχόµενη ηλιακή ακτινοβολία στο φύλλωµα της καλλιέργειας R s µπορεί να µετρηθεί µε τα πυρανόµετρα. Οι µετρήσεις δίνονται σε w/m ή M J m - day -1 Αν δεν υπάρχουν µετρήσεις υπολογίζεται µε τη σχέση R s = a s + b s n N R a όπου n η πραγµατική (λαµπρή) ηµερήσια ηλιοφάνεια σε ώρες (µετράται σε µετεωρολογικούς σταθµούς), N η µέγιστη δυνατή (θεωρητική) ηµερήσια ηλιοφάνεια σε ώρες, n/n η σχετική ηµερήσια ηλιοφάνεια, R a η ηλιακή ακτινοβολία στο άνω όριο της ατµόσφαιρας (ΜJ m - d -1 ) α s, b s σταθερές παλινδρόµησης. Σε περίπτωση που δεν µπορούν να υπολογιστούν συνιστώνται οι τιµές α s = 0.5 και b s = 0.50.

27 FAO 56 Penman - Monteith R s = a s + b s n N R R a a ET o ( R G) + γ u n = T γ ( u ) Η R a δίνεται σε πίνακες (Πίνακας 5.1) ή µπορεί να υπολογιστεί ( e e s a 4 60 = Gsc dr [ ωs sin( φ) sin( δ) + cos( φ) cos( δ) sin( ωs )] π Επίσης και η Ν δίνεται σε πίνακες (Πίνακας 5.) ή µπορεί να υπολογιστεί 4 N = ωs π όπου G sc ηλιακή σταθερά (0.080 ΜJ m - min -1 ), d r η σχετική απόσταση µεταξύ γης και ήλιου, ω s η ωριαία γωνία σε rad, φ το γεωγραφικό πλάτος σε rad, δ η απόκλιση του ήλιου σε rad. Τα d r, δ, και ω s υπολογίζονται από τις παρακάτω εξισώσεις : dr =+ π cos J 365 ω = s arccos π δ = sin J [ tan( ϕ) tan( δ )] όπου J η Ιουλιανή ηµέρα του έτους [J=1,,...,365 (366)]. )

28 Πίνακας 5.1: Μέση µηνιαία ηλιακή ακτινοβολία (R a ) στο άνω όριο της ατµόσφαιρας R a σε M J m d -1 Βόρειο Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν πλάτος 50 9,3 14,9 3,0 31,1 38,7 41,9 40, 34,5 6,7 18,1 11,0 7, ,5 16, 4,0 31,9 39,0 4,1 40,4 35,0 7,4 19,1 1,3 9,1 46 1,0 17,4 5,0 3,6 39, 4,1 40,7 35,5 8, 0,3 13,5 10, ,0 18,6 6,0 33,6 39,4 4,1 40,7 36,0 9, 1,3 14,7 11,5 4 14,0 19,8 7,0 34,3 39,7 4,4 40,9 36,8 9,9,3 15,9 1, ,7 1,1 7,9 35,0 40, 4,4 40,9 37, 30,6 3,5 17, 14, ,9,1 8,9 35,5 40, 4,1 40,9 37,5 31,4 4,5 18,4 14, ,1 3,0 9,6 36,0 40, 4,1 40,9 37,7 3,1 6,0 19,6 16, 34 19,4 4,0 30,4 36,3 40,4 41,9 41, 38,0 3,8 6,5 0,8 17,6 3 0,3 5,0 31,4 36,8 40,4 41,7 41, 38, 33,3 7,4,1 19,1 30 1,6 6, 3,1 37, 40,4 41,7 41, 38,5 34,1 8,4 3,3 0,3 8,8 7, 3,8 37,5 40,4 41, 40,9 38,5 34,5 9,4 4,3 1,6 6 4,0 8, 33,6 37,5 40, 40,9 40,7 38,5 35,0 30,1 5,,8 4 5,0 9, 34,1 37,7 40, 40,7 40,4 38,7 35,5 30,9 6, 3,8 6, 30,1 34,8 38,0 39,9 40, 40, 38,7 35,8 31,9 7, 5,0 0 7,4 31,1 35,3 38, 39,9 40, 39,9 39,0 36,3 3,6 8,4 6,

29 FAO 56 Penman - Monteith ET o ( R G) + γ u n = T γ ( u ) ( e e ) s a R Ηεξερχόµενη καθαρή ακτινοβολία µεγάλου µήκους, R nl, (M J m - day -1 ) υπολογίζεται nl T = σ όπου: 4 max, K + T 4 min, K R s ea R ( ) so σ=σταθερά Stephan - Boltzman ( MJ ο Κ -4 m - day -1 ) Tmax,K = µέγιστη απόλυτη θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της ηµέρας [Κ= ο C+73.16] Tmin,K = ελάχιστη απόλυτη θερµοκρασία κατά τη διάρκεια της ηµέρας [Κ= ο C+73.16] e a =ηπραγµατική πίεση των υδρατµών στον αέρα (kpa) Rs=η εισερχόµενη ηλιακή ακτινοβολία (ΜJ m - d -1 ) R sο =ηεισερχόµενη ηλιακή ακτινοβολία όταν δεν υπάρχει νέφωση (ΜJ m - d -1 ) που για οποιοδήποτε υψόµετρο z (m) πάνω από το επίπεδο της θάλασσας υπολογίζεται ως : R so = ( 5 a ) s + bs + 10 Z Ra

30 FAO 56 Penman - Monteith Ροή θερµότητας προς το έδαφος G ET o ( R G) + γ u n = T γ ( u ) ( e e ) s a G = c p T i + T t i 1 z G= Ροή θερµότητας προς το έδαφος MJ m - day -1 C p =θερµοχωρητικότητα του εδάφους MJ m -3 o C -1 T i =θερµοκρασία αέρα στο χρόνο i o C T i-1 =θερµοκρασίααέραστοχρόνοi-1 o C t=χρονικό διάστηµα µεταξύ του χρόνου i και i-1 z=επηρεαζόµενο βάθος εδάφους 0,1-0, m για διάστηµα µιας ή λίγων ηµερών. z= m ή περισσότερο για διάστηµα µήνα Για ηµερήσιους υπολογισµούς G day 0 Για ωριαίους υπολογισµούς G hr =0,1 R n G hr =0,5 R n (κατά την ηµέρα και έχει θετική τιµή) (κατά την νύχτα)

31 Ετήσια µεταβολή της ηλιακής ακτινοβολίας στο άνω όριο της ατµόσφαιρας (R a ) στον ισηµερινό, στις 0 ο και 40 ο Βόρειο και Νότιο Γ.Π.

32 Ετήσια µεταβολή της θεωρητικής ηλιοφάνειας (N) σε ώρες/ηµέρα στον ισηµερινό, στις 0 ο και 40 ο Βόρειο και Νότιο Γ.Π.

33 Πίνακας 5.. Μέση µηνιαία θεωρητική ηλιοφάνεια (N) σε ώρες για βόρεια πλάτη από 0 εως 50 Βόρειο πλάτος Ι Φ Μ Α Μ Ι Ι Α Σ Ο Ν

34 Πίνακας µετατροπής µονάδων multiplier to obtain energy received on a unit surface per unit time equivalent evaporation MJ m - day -1 J cm - day -1 cal cm - day -1 W m - mm day -1 1 MJ m - day cal cm - day W m , mm day

35 Τροποποιηµένη µέθοδος Blaney-Criddle (FAO-4) ET o = a + b p ( 0.46 T ) όπου: ETo =εξατµισοδιαπνοή καλλιέργειας αναφοράς (γρασίδι) σε mm/d Τ =µέση ηµερήσια θερµοκρασία σε o C P =ηµερήσιο ποσοστό των ετήσιων ωρών ηλιοφάνειας (%) a, b =συντελεστές προσαρµογής που εξαρτώνται από την υγρασία του αέρα, τις ώρες πραγµατικής ηλιοφάνειας και την ταχύτητα του ανέµου a = RH min n N 1.41 όπου: RHmin=ελάχιστη σχετική υγρασία του αέρα (%) n, N =ώρες πραγµατικής και µέγιστης ηµερήσιας ηλιοφάνειας ( ώρες)

36 Τροποποιηµένη µέθοδος Blaney-Criddle (FAO-4) ET o = a + b p ( 0.46 T ) b = α n N 0 +α1 RHmin +α +α3 U +α4 RHmin +α5 RHmin U α α 0 = 0 1,, 81917, α = 0, 00409, α = = , , α = , α = n N U = U z 0, z

37 Πίνακας 5.4 Τιµές του συντελεστή b που χρησιµοποιούνται στην τροποποιηµένη µέθοδο Blaney-Criddle

38 Τροποποιηµένη µέθοδος εξατµισιµέτρου (FAO-4). Εξατµισίµετρο τύπου Α µε µικρόµετρο για τη µέτρηση της εξάτµισης ET r = k pan E pan όπου: ETο =εξατµισοδιαπνοή καλλιέργειας αναφοράς (γρασίδι) σε mm/d ETpan =εξάτµιση από εξατµισίµετρο σε mm/d kpan =αδιάστατος συντελεστής εξατµισιµέτρου

39 ET r = k pan E pan Οσυντελεστής k pan περιλαµβάνει την επίδραση διαφόρων παραγόντων που διαφοροποιούν την εξάτµιση από εξατµισίµετρο και από µια φυτοκαλυµµένη επιφάνεια όπως: Η διαφορά στην ανακλαστικότητα φυτοκαλυµµένης και υδάτινης επιφάνειας Η µεταφορά θερµότητας µέσω των τοιχωµάτων του εξατµισιµέτρου Το χρώµα του εξατµισιµέτρου Η θέση του εξατµισιµέτρου και οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες Το γεγονός ότι η εξάτµιση από εξατµισίµετρο συµβαίνει ηµέρα και νύχτα ενώ η διαπνοή των φυτοκαλυµµένων επιφανειών γίνεται την ηµέρα.

40 Τροποποιηµένη µέθοδος εξατµισιµέτρου (FAO-4). Οσυντελεστής kpan συνήθως λαµβάνεται από πίνακες (Doorenbos & Pruitt 1977) όπου λαµβάνεται υπόψη και η θέση του εξατµισιµέτρου όπως φαίνεται στο Σχήµα (περίπτωση Α και Β). περίπτωση Α περίπτωση B άνεµος άνεµος χέρσο φυτοκάλυψη εξατµισίµετρο φυτοκάλυψη χέρσο εξατµισίµετρο 50 m απόσταση από χέρσο 50 m απόσταση από φυτοκάλυψη Περιπτώσεις τοποθέτησης εξατµισιµέτρου

41

42 ΑΣΚΗΣΗ Υ ΑΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Τα στάδια ανάπτυξης µιας καλλιέργειας έχουν διάρκεια: Αρχικό 35 ηµέρες, ανάπτυξης 4 ηµέρες, πλήρους ανάπτυξης 43 ηµέρες και της ωρίµανσης 3 ηµέρες. Οι τιµές των φυτικών συντελεστών είναι Kc ini=0,35, Kc mid=1,10 και Kc end=0,45. Η εξατµισοδιαπνοή αναφοράς (ET r ) που υπολογίστηκε µε τη µέθοδο Penman Monteithαπό τις κλιµατικές παραµέτρους της Θερµοκρασία o C, της Σχετικής υγρασίας %, της ταχύτητας του ανέµου και της ηλιακής ακτινοβολίας, κατά στάδιο έχει µέση τιµή: Αρχικό,3 mm/ηµέρα, ανάπτυξης 5,4 mm/ηµέρα, πλήρους ανάπτυξης 6,4 mm/ηµέρα και της ωρίµανσης 3,1 mm/ηµέρα. Πια είναι η εξατµισοδιαπνοή της καλλιέργειας ή η υδατοκατανάλωση της (ETc) κατά στάδιο ανάπτυξης και συνολικά για την καλλιεργητική περίοδο. [Για τα στάδια της ανάπτυξης και της ωρίµανσης να χρησιµοποιηθεί η µέση τιµή των φυτικών συντελεστών στην αρχή και στο τέλος του σταδίου]. 1, K c mid 1,0 Kc 0,8 0,6 K c end 0,4 K c ini 0, αρχικό ανάπτυξης πλήρους ανάπτυξης ωρίµανσης 0,0 χρόνος (ηµέρες)

Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη)

Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη) Υπολογισμός Εξατμισοδιαπνοής της καλλιέργειας αναφοράς Μέθοδος Penman-Monteith FAO 56 (τροποποιημένη) Ο υπολογισμός της εξατμισοδιαπνοής μπορεί να γίνει από μια εξίσωση της ακόλουθης μορφής: ETa ks kc

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Τα στάδια ανάπτυξης μιας καλλιέργειας έχουν διάρκεια: Αρχικό 35 ημέρες, ανάπτυξης 42 ημέρες, πλήρους ανάπτυξης 43 ημέρες και της ωρίμανσης 23 ημέρες. Οι τιμές των φυτικών συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4 : Μέθοδοι Penman, Thornwaite και Blaney-Criddle Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το

Διαβάστε περισσότερα

Σπύρος Ι. Κωτσόπουλος ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ

Σπύρος Ι. Κωτσόπουλος ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ Α.1. Γενικά Για τον υπολογισμό της εξατμισοδιαπνοής χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι. Μερικές από αυτές αποτελούν εμπειρικές εξισώσεις που απαιτούν περιορισμένο αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή

Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Άσκηση 3: Εξατμισοδιαπνοή Ο υδρολογικός κύκλος ξεκινά με την προσφορά νερού από την ατμόσφαιρα στην επιφάνεια της γης υπό τη μορφή υδρομετεώρων που καταλήγουν μέσω της επιφανειακής απορροής και της κίνησης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 3 ο : Εξάτμιση

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3 : Εξατμισοδιαπνοή Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

11/11/2009. Μέθοδος Penman Μέθοδος Thornwaite

11/11/2009. Μέθοδος Penman Μέθοδος Thornwaite 11/11/2009 Μέθοδος Pem Μέθοδος Thorwite Τροποποιηµένη µέθοδος Pem Η µέθοδος γενικά δίνει αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσµατα σε σχέση µε όλες τις µέχρι σήµερα χρησιµοποιούµενες έµµεσες µεθόδους και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού

Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σημερινές και μελλοντικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών της δελταϊκής πεδιάδας του Πηνειού Σπυρίδων Κωτσόπουλος Καθηγητής, Διαχείριση Υδατικών Πόρων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. ΤΕΙ Θεσσαλίας AGROCLIMA

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10. Εξάτμιση και ιαπνοή Εξατμισοδιαπνοή αναφοράς (ET o ) Εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας (ET c )

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10. Εξάτμιση και ιαπνοή Εξατμισοδιαπνοή αναφοράς (ET o ) Εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας (ET c ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10 Εξάτμιση και ιαπνοή Εξατμισοδιαπνοή αναφοράς (ET o ) Εξατμισοδιαπνοή καλλιέργειας (ET c ) Εισαγωγή Η φυσική διεργασία της εξάτμισης είναι η ίδια άσχετα με το αν παρατηρείται σε επιφάνειες

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποίηση της εκτίµησης της εξατµοδιαπνοής στην Ελλάδα

Απλοποίηση της εκτίµησης της εξατµοδιαπνοής στην Ελλάδα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ΠΜΣ «Επιστήµη και τεχνολογία υδατικών πόρων» Απλοποίηση της εκτίµησης της εξατµοδιαπνοής στην Ελλάδα Μεταπτυχιακή εργασία: Αριστοτέλης Τέγος Επιβλέπων: ηµήτρης Κουτσογιάννης,

Διαβάστε περισσότερα

Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Η Σ Ε Ξ Α Τ Μ Ι Σ Ο Δ Ι Α Π Ν Ο Η Σ

Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ι Κ Ο Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Η Σ Ε Ξ Α Τ Μ Ι Σ Ο Δ Ι Α Π Ν Ο Η Σ Λ Ο Γ ΙΙ Σ Μ ΙΙ Κ Ο Ε Κ Τ ΙΙ Μ Η Σ Η Σ Ε Ξ Α Τ Μ ΙΙ Σ Ο Δ ΙΙ Α Π Ν Ο Η Σ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1... 1 Εισαγωγή... 1 Κεφάλαιο 2... 2 Περιγραφή του περιβάλλοντος εργασίας... 2 2.1

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Υδρολογικός κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 3 ο : Εξάτμιση - Διαπνοή. Πολυτεχνική Σχολή Τομέας Υδραυλικών Έργων Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων

Τεχνική Υδρολογία. Κεφάλαιο 3 ο : Εξάτμιση - Διαπνοή. Πολυτεχνική Σχολή Τομέας Υδραυλικών Έργων Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Πολυτεχνική Σχολή Τομέας Υδραυλικών Έργων Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Τεχνική Υδρολογία Κεφάλαιο 3 ο : Εξάτμιση - Διαπνοή Φώτιος Π. ΜΑΡΗΣ Αναπλ. Καθηγητής 3.1 ΓΕΝΙΚΑ Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Εξατµισοδιαπνοή ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Εξατµισοδιαπνοή ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εξατµισοδιαπνοή Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 211 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εξατµισοδιαπνοή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. ΑΓΡθηΚ0ΥΓΕρ!3Α....ύ;4 ApiSp. flpatcii., Ημερομηνία 0-^- t Q^OO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «ΣΥΓΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τομέας Υδατικών Πόρων ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗ Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εξατμισοδιαπνοή- Ανάλυση αρδευτικών αναγκών) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΕΣ. Πίνακας 1. Βάθος ριζοστρώματος καλλιεργειών που αναπτύσσονται σε αρδευόμενα, βαθιά, ομοιογενή, μέσης σύστασης εδάφη

ΠΙΝΑΚΕΣ. Πίνακας 1. Βάθος ριζοστρώματος καλλιεργειών που αναπτύσσονται σε αρδευόμενα, βαθιά, ομοιογενή, μέσης σύστασης εδάφη ΠΙΝΑΚΕΣ Πίνακας 1. Βάθος ριζοστρώματος καλλιεργειών που αναπτύσσονται σε αρδευόμενα, βαθιά, ομοιογενή, μέσης σύστασης εδάφη Βάθος ριζοστρώματος, m α/α Καλλιέργεια κανονικό μέγιστο 1 Καλαμπόκι 0.90 1.80

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΓΙΑΡΙΔΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ι Η ΥΔΑΤΟΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΞΑΤΜΟΔΙΑΠΝΟΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΞΑΤΜΟΔΙΑΠΝΟΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΞΑΤΜΟΔΙΑΠΝΟΗΣ Αλέξανδρος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου.

Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου. Ζαΐμης Γεώργιος Κλάδος της Υδρολογίας. Μελέτη και κατανόηση των διαφόρων φάσεων του υδρολογικού κύκλου. Η απόκτηση βασικών γνώσεων της ατμόσφαιρας και των μετεωρολογικών παραμέτρων που διαμορφώνουν το

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 5: Εξατμισοδιαπνοή. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα 5: Εξατμισοδιαπνοή. Καθ. Αθανάσιος Λουκάς. Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πολυτεχνική Σχολή ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Κλίμα Καιρός Αγρομετεωρολογικοί

Διαβάστε περισσότερα

Εξατµισοδιαπνοή ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Εξατµισοδιαπνοή ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εξατµισοδιαπνοή Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2012 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Εξατµισοδιαπνοή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 m x 1 m x m = 0.01 m 3 ή 10. Χ= 300m 3

1 m x 1 m x m = 0.01 m 3 ή 10. Χ= 300m 3 9 Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΡΟ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ 1. Προέλευση του νερού που διατίθεται στο φυτό Βροχή Υγρασία εδάφους Υπόγειο νερό 2. Ύψος βροχής Σε μια επιφάνεια στο ύπαιθρο τοποθετούμε ανοικτό δοχείο

Διαβάστε περισσότερα

Υδρομετεωρολογία Εξάτμιση και διαπνοή

Υδρομετεωρολογία Εξάτμιση και διαπνοή Υδρομετεωρολογία Εξάτμιση και διαπνοή Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2000 (έκδοση 2012 με προσαρμογές) 1. Εισαγωγικές έννοιες Ορισμοί Εξάτμιση (evaporation):

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.ΤΕ.Γ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.ΤΕ.Γ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: Σ.ΤΕ.Γ ΤΜΗΜΑ: ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗ ΦΥΤΩΝ-ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η/Υ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις (Εργαστήριο)

Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Εργαστήριο) Ενότητα 11 : Υπολογισμός των αναγκών των καλλιεργειών σε νερό Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟ ΝΕΡΟ Γ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ):

Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μετεωρολογία Κλιματολογία (ΘΕΩΡΙΑ): Μιχάλης Βραχνάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6 ΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 2. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας Ra σε ένα τόπο εξαρτάται:

1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 2. Η ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στο εξωτερικό όριο της ατµόσφαιρας Ra σε ένα τόπο εξαρτάται: 1. Τα αέρια θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα είναι 1. επικίνδυνα για την υγεία. 2. υπεύθυνα για τη διατήρηση της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδο αρκετά µεγαλύτερο των 0 ο C. 3. υπεύθυνα για την τρύπα

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Β. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ

Εργαστήριο ΑΠΕ I. Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Β. Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Εργαστήριο ΑΠΕ I Ενότητα 2: Ηλιακή Γεωμετρία και Ηλιακό Δυναμικό: Μέρος Β Πολυζάκης Απόστολος / Καλογήρου Ιωάννης / Σουλιώτης Εμμανουήλ Με δεδομένο ότι η Ένταση της Ηλιακής ακτινοβολίας εκτός της ατμόσφαιρας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ* & ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρβϊοκ. J ^ Βμερομηνί *1-1- -2 %QO S ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1013 hpa. p = ( z) kg/m c p, kj/kg/κ c p = c pd ( r) kj/kg/k. ρ a = p / T

1013 hpa. p = ( z) kg/m c p, kj/kg/κ c p = c pd ( r) kj/kg/k. ρ a = p / T Υδροµετεωρολογία Εξάτµιση και διαπνοή ηµήτρης Κουτσογιάννης Τοµέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθήνα 2000 (έκδοση 2012 µε προσαρµογές) 1. Εισαγωγικές έννοιες Ορισµοί Εξάτµιση (evaporation):

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 10 ο (σελ ) Οι κλιµατικές ζώνες της Γης

Kεφάλαιο 10 ο (σελ ) Οι κλιµατικές ζώνες της Γης Γεωγραφία ΣΤ τάξης - Β Ενότητα «Το Φυσικό Περιβάλλον» 1 Kεφάλαιο 10 ο (σελ. 39 42) Οι κλιµατικές ζώνες της Γης ιδακτικοί στόχοι: - να κατανοούµε την έννοια του κλίµατος - να γνωρίζουµε τους βασικούς παράγοντες

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7 : Στάγδην Άρδευση Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑ. ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών

ΚΛΙΜΑ. ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών ΚΛΙΜΑ ιαµόρφωση των κλιµατικών συνθηκών ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Κλίµα Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γνώση του κλίµατος που επικρατεί σε κάθε περιοχή, για τη ζωή του ανθρώπου και τις καλλιέργειες. Εξίσου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ^.ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ AplOll(JT];ic.;;oiL.-: ^2-------------------------------- Hjitpoiimiiii ^ ΤΜΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Υδατικών Πόρων

Διαχείριση Υδατικών Πόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 4 : Υδρολογικός κύκλος Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 3 Εξάτμιση και διαπνοή

Κεφάλαιο 3 Εξάτμιση και διαπνοή Κεφάλαιο 3 Εξάτμιση και διαπνοή Όπως είδαμε στο κεφάλαιο 1, ένα σημαντικό ποσοστό των κατακρημνισμάτων που πέφτουν στο χερσαίο τμήμα της Γης, πάνω από 60%, χάνεται με τους μηχανισμούς της εξάτμισης και

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 1. Βάθος ριζοστρώματος καλλιεργειών που αναπτύσσονται σε αρδευόμενα, βαθιά, ομοιογενή, μέσης σύστασης εδάφη

Πίνακας 1. Βάθος ριζοστρώματος καλλιεργειών που αναπτύσσονται σε αρδευόμενα, βαθιά, ομοιογενή, μέσης σύστασης εδάφη Πίνακας 1. Βάθος ριζοστρώματος καλλιεργειών που αναπτύσσονται σε αρδευόμενα, βαθιά, ομοιογενή, μέσης σύστασης εδάφη Βάθος ριζοστρώματος, m α/α Καλλιέργεια κανονικό μέγιστο 1. Καλαμπόκι 0.90 1.80 2. Σιτηρά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Μέτρηση της βασικής εξατμισοδιαπνοής με λυσίμετρο

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. Μέτρηση της βασικής εξατμισοδιαπνοής με λυσίμετρο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑ* & ζωτκης ραραιργη* Ιίρω«>Κ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 134 «* 9

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΑΡΔΕΥΣΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ Εισαγωγικές έννοιες Η άρδευση συνδέεται με την λίπανση (θρεπτικό διάλυμα) Στις υδροκαλλιέργειες η παροχή θρεπτικού διαλύματος είναι συνεχής Στις καλλιέργειες σε υποστρώματα

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα.

2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ-ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Διευκρινίστε τις έννοιες «καιρός» και «κλίμα» 2. Τι ονομάζομε μετεωρολογικά φαινόμενα, μετεωρολογικά στοιχεία, κλιματολογικά στοιχεία αναφέρατε παραδείγματα. 3. Ποιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση Διαπνοή

ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση Διαπνοή Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Κεφάλαιο 6ο: Εξάτμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Παναγιώτα Γαλιατσάτου

Διαβάστε περισσότερα

Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία

Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία Αγροµετεωρολογία - Κλιµατολογία 1 ο Μάθηµα (Θεωρία) 1.1 Γενικά ορισµοί Ο πλανήτης Γη περιβάλλεται από ένα αεριώδες περίβληµα που συµµετέχει σε όλες τις κινήσεις του και ονοµάζεται Ατµόσφαιρα. Ως αποτέλεσµα

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 5 : Οι ανάγκες των φυτών σε νερό Δρ.

Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου. Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 5 : Οι ανάγκες των φυτών σε νερό Δρ. Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις (Θεωρία) Ενότητα 5 : Οι ανάγκες των φυτών σε νερό Δρ. Μενέλαος Θεοχάρης 5. Οι ανάγκες των φυτών σε νερό 5.1.Γενικά. Τα φυτά, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΔΑΦΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ Η διαθεσιμότητα του εδαφικού νερού αναφέρεται στην ικανότητα ενός εδάφους να διατηρεί το νερό διαθέσιμο στις καλλιέργειες. Μετά από έντονες βροχοπτώσεις ή μετά από άρδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων Μάθημα: ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 6 η Διάλεξη : Μοντελοποίηση της Εξατμισοδιαπνοής Φώτιος Π. Μάρης, Αναπλ. Καθηγητής Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Γιάννης Λ. Τσιρογιάννης Γεωργικός Μηχανικός M.Sc., PhD Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου Τμ. Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Ανθοκομίας Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΦΥΣΙΚΗ -ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ Ηλιακή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΕΝΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Συστατικά αέρα Ηλιακή ακτινοβολία Θερμοκρασία αέρα Υγρασία αέρα Συστατικά ατμοσφαιρικού αέρα Οξυγόνο Συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Εσπερίδα: Ορθολογική Διαχείριση του Νερού Άρδευσης στις Καλλιέργειες Κίσαμος, 22 Μαϊου 2013 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ. Κ.

Εσπερίδα: Ορθολογική Διαχείριση του Νερού Άρδευσης στις Καλλιέργειες Κίσαμος, 22 Μαϊου 2013 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ. Κ. Εσπερίδα: Ορθολογική Διαχείριση του Νερού Άρδευσης στις Καλλιέργειες Κίσαμος, 22 Μαϊου 2013 ΑΡΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΝΕΡΟ Κ. Χαρτζουλάκης ΕΛ.Γ.Ο., Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου

Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου 1 Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Αρδεύσεις Στραγγίσεις έργων πρασίνου Ενότητα 2 : Υπολογισμός αναγκών των φυτών σε νερό Δρ. Τσιρογιάννης Λ. Ιωάννης 2 Ανοιχτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης

ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τεχνική Υδρολογία Διαγώνισμα κανονικής εξέτασης 2012-2013 1 ΠΡΩΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ-ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 30 ΛΕΠΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ: 3 ΚΛΕΙΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ Α Θέμα 1 (μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

[ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΦΥΛΛΩΝ] Για φυλλοδιαγνωστική ανάλυση

[ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΦΥΛΛΩΝ] Για φυλλοδιαγνωστική ανάλυση Agroeco [ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΦΥΛΛΩΝ] Για φυλλοδιαγνωστική ανάλυση Γενικά Για τη λήψη αντιπροσωπευτικού δείγματος είναι απαραίτητο να τηρούνται τα εξής: Συλλέγουμε πλήρως ανεπτυγμένα φύλλα από κύριους

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία

Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία Αγρομετεωρολογία - Κλιματολογία 5 ο Μάθημα 4.1 Εξάτμιση Η ατμόσφαιρα, κυρίως στο κατώτερο τμήμα της, περιέχει πάντοτε μια μεταβλητή ποσότητα νερού. Η ποσότητα αυτή παρουσιάζεται σε αέρια κατάσταση (υδρατμοί),

Διαβάστε περισσότερα

4.1 Εισαγωγή. Μετεωρολογικός κλωβός

4.1 Εισαγωγή. Μετεωρολογικός κλωβός 4 Θερμοκρασία 4.1 Εισαγωγή Η θερμοκρασία αποτελεί ένα μέτρο της θερμικής κατάστασης ενός σώματος, δηλ. η θερμοκρασία εκφράζει το πόσο ψυχρό ή θερμό είναι το σώμα. Η θερμοκρασία του αέρα μετράται διεθνώς

Διαβάστε περισσότερα

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Αρδεύσεις Στραγγίσεις. Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Αρδεύσεις Στραγγίσεις Δρ Θρασύβουλος Μανιός Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων Μηχανική Σύσταση Εδάφους Χονδρή άμμος: 2 έως 0,2 mm Λεπτή άμμος: 0,2 έως 0,05 mm Ιλύς: 0,05 έως 0,02

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ»

«ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ» Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Τοµέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος «ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ» Δέσποινα Χαρχούση, Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ MONOSTOP THERMO ΚΑΙ MONOSTOP THERMO ROOF ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ BERLING ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ Ιούλιος 2015 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Μερικές συμπληρωματικές σημειώσεις στη ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Ενεργειακό ισοζύγιο της Γης Εισερχόμενη και εξερχόμενη Ακτινοβολία Εισερχόμενη Ηλιακή Ακτινοβολία Εξερχόμενη Γήινη ακτινοβολία Ορατή ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

«Πλήρης και ελλειμματική άρδευση του φυτού Τσάι του Βουνού στον Θεσσαλικό κάμπο (πρώτη καλλιεργητική περίοδος)»

«Πλήρης και ελλειμματική άρδευση του φυτού Τσάι του Βουνού στον Θεσσαλικό κάμπο (πρώτη καλλιεργητική περίοδος)» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και

Διαβάστε περισσότερα

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ

4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ 4η ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΤΙ EIΝΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥΠΟΒΑΘΡΟ Είναι το μέτρο της ποσότητας των υδρατμών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ

ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕ ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γ. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΟΣ Ι. Φραγκιαδάκης Φ. Μαυροματάκης ΑΙΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ταχύτητα ανέμου Παράγοντες που την καθορίζουν Μεταβολή ταχύτητας ανέμου με το ύψος από το έδαφος Κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας

Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου. Θ. Μπαρτζάνας Προσομοιώματα του μικροκλίματος του θερμοκηπίου Θ. Μπαρτζάνας 1 Αναγκαιότητα χρήσης προσομοιωμάτων Τα τελευταία χρόνια τα θερμοκήπια γίνονται όλο και περισσότερο αποτελεσματικά στο θέμα της εξοικονόμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ ΣΕ ΥΠΟΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υδροµετεωρολογία. ιήθηση-εξάτµιση. Νίκος Μαµάσης, Αθήνα 2009 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ- ΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΗ. Κατακράτηση βροχής Παρεµπόδιση από χλωρίδα

Υδροµετεωρολογία. ιήθηση-εξάτµιση. Νίκος Μαµάσης, Αθήνα 2009 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ- ΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΗ. Κατακράτηση βροχής Παρεµπόδιση από χλωρίδα Υδροµετεωρολογία ιήθηση-εξάτµιση Νίκος Μαµάσης, Αθήνα 29 ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ- ΙΗΘΗΣΗ-ΑΠΟΡΡΟΗ Κατακράτηση χιονιού ιαπνοή Κατακράτηση βροχής Παρεµπόδιση από χλωρίδα Παγίδευση σε επιφανειακές κοιλότητες Εξάτµιση

Διαβάστε περισσότερα

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά

1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1 Aπώλειες θερμότητας - Μονωτικά 1.1 Εισαγωγή Όταν ένα ρευστό ρέει μέσα σ' έναν αγωγό και η θερμοκρασία του διαφέρει από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τότε μεταδίδεται θερμότητα: από το ρευστό προς

Διαβάστε περισσότερα

Υγρασία Θερμοκρασία Άνεμος Ηλιακή Ακτινοβολία. Κατακρημνίσματα

Υγρασία Θερμοκρασία Άνεμος Ηλιακή Ακτινοβολία. Κατακρημνίσματα Ζαΐμης Γεώργιος Υγρασία Θερμοκρασία Άνεμος Ηλιακή Ακτινοβολία Κατακρημνίσματα ΝΕΡΟ - Τρεις μορφές Υγρασία στην Ατμόσφαιρα Εξάτμιση και Διαπνοή Ελλάδα που περισσότερες βροχοπτώσεις και γιατί; Υγρασία

Διαβάστε περισσότερα

Oι Κατηγορίες Κλιμάτων :

Oι Κατηγορίες Κλιμάτων : ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ Oι Κατηγορίες Κλιμάτων : Κατηγορία Α : Τροπικά κλίματα Στην πρώτη κατηγορία, που συμβολίζεται με το κεφαλαίο Α, εντάσσονται όλοι οι τύποι του Τροπικού κλίματος. Κοινό χαρακτηριστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΗΛΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Μάθημα 2o Διδάσκων: Επ. Καθηγητής Ε. Αμανατίδης ΔΕΥΤΕΡΑ 6/3/2017 Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Περίληψη Ηλιακή

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου

Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου Μοντέλο Υδατικού Ισοζυγίου ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Η νοητή γραμμή που συνδέει τα ψηλότερα σημεία των υψωμάτων της επιφάνειας του εδάφους και διαχωρίζει τη ροή των όμβριων υδάτων. ΥΔΡΟΚΡΙΤΗΣ Κουτσογιάννης και Μαμάσης,

Διαβάστε περισσότερα

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1

econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση econtentplus programme ΞΕΡΟΥ ΚΡΕΜΜΥΔΙΟΥ 1 econteplusproject Organic.Edunet ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΟΛΒΩΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Ωκεάνιο Ισοζύγιο Θερμότητας

Ωκεάνιο Ισοζύγιο Θερμότητας Ωκεάνιο Ισοζύγιο Θερμότητας Η Γη δέχεται την ενέργειά της από τον Ήλιο Σε μήκη κύματος μεταξύ 0.2 και 4.0 µm Περίπου το 40% της ακτινοβολίας αυτής βρίσκεται στο ορατό φάσμα μεταξύ 0.4 και 0.67 µm Ωκεάνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργικής Μηχανικής Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργικής Μηχανικής Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: Εγγείων Βελτιώσεων & Γεωργικής Μηχανικής Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής «Συμβολή στην εκτίμηση της εξατμισοδιαπνοής» Πτυχιακή μελέτη του φοιτητή Γεωργούση Χαράλαμπου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ και ΚΛΙΜΑ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ και ΚΛΙΜΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ και ΚΛΙΜΑ ΕΛΛΑ ΟΣ ύο Μέρη Γενική Κλιµατολογία-Κλίµα Μεσογείου Κλίµα Ελλάδος ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ & ΚΛΙΜΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ιδάσκων Χρήστος Μπαλαφούτης Καθηγητής Τοµέα Μετεωρολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Αριθ. Πρ ίοχ Ν I Ημερομηνία _ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS

Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Πλημμύρες Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 2014 Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Γενικά Η τεχνολογία των Συστημάτων Γεωγραφικής

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Ατμοσφαιρική Ρύπανση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 7: Ισοζύγιο ενέργειας στο έδαφος Μουσιόπουλος Νικόλαος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 1 : Εισαγωγή Ευαγγελίδης Χρήστος Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε

Διαβάστε περισσότερα

8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Φυσικές ιδιότητες θαλασσινού νερού θερμοκρασία

8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Φυσικές ιδιότητες θαλασσινού νερού θερμοκρασία 8ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ» Φυσικές ιδιότητες θαλασσινού νερού θερμοκρασία Πηγές θέρμανσης του ωκεανού Ηλιακή ακτινοβολία (400cal/cm 2 /day) Ροή θερμότητας από το εσωτερικό της Γης (0,1cal/cm

Διαβάστε περισσότερα

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης

ΗλιακήΓεωµετρία. Γιάννης Κατσίγιαννης ΗλιακήΓεωµετρία Γιάννης Κατσίγιαννης ΗηλιακήενέργειαστηΓη Φασµατικήκατανοµήτηςηλιακής ακτινοβολίας ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιο ΗκίνησητηςΓηςγύρωαπότονήλιοµπορεί να αναλυθεί σε δύο κύριες συνιστώσες: Περιφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ KΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΑΜΠΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΗΣ Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας KΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ Υ ΑΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ Με τον όρο ακτινοβολία

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός της υγρασίας του αέρα. Εργαστήριο 4

Προσδιορισµός της υγρασίας του αέρα. Εργαστήριο 4 Προσδιορισµός της υγρασίας του αέρα Εργαστήριο 4 Ατµοσφαιρική υγρασία Τα µόρια του νερού σε υγρή µορφή κινούνται άτακτα Όσα βρίσκονται κοντά στην επιφάνεια και έχουν αρκετά µεγάλη ταχύτητα υπερνικούν τις

Διαβάστε περισσότερα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα

Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Πλημμύρες & αντιπλημμυρικά έργα Υδρολογικές εφαρμογές με τη χρήση GIS Νίκος Μαμάσης, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ Σχολή Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ Άρδευση είναι η παροχή πρόσθετου νερού στις καλλιέργειες, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες τους σε νερό και να πραγματοποιηθεί κανονική ανάπτυξη αυτών με στόχο την ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισµός της εξάτµισης. Εργαστήριο 5

Προσδιορισµός της εξάτµισης. Εργαστήριο 5 Προσδιορισµός της εξάτµισης Εργαστήριο 5 ΓΕΝΙΚΑ Το νερό που βρίσκεται στην ατµόσφαιρα και στις τρεις φάσεις εξαρτάται: Την εξάτµιση του νερού από τις διάφορες επιφάνειες. Τα ατµοσφαιρικά κατακρηµνίσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία)

ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία) ΑΡΔΕΥΣΕΙΣ-ΓΕΩΡΓΙΚΗ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δρ. Γεωπόνος Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Εξάμηνο Διδασκαλίας: Ε (Εδαφική Υγρασία)

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία της ατμόσφαιρας

Η υγρασία της ατμόσφαιρας 5 Η υγρασία της ατμόσφαιρας 5.1 Ορισμοί Υγρασία του αέρα: αναφέρεται στην ποσότητα των υδρατμών που υπάρχουν κάποια στιγμή στην ατμόσφαιρα. Υδρατμοί είναι η αέρια φάση του νερού και προέρχονται κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΥ

ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΥ ΥΔΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΓΡΟΥ Δρ. Βασίλειος Σαμαράς Γεωπόνος-Εδαφολόγος Πρώην Τακτικός Ερευνητής ΕΘΙΑΓΕ/ΙΧΤΕΛ 1

Διαβάστε περισσότερα

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες:

Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Η υγρασία του εδάφους επηρεάζει τους οικολογικούς παράγοντες: Θερμοκρασία αερισμό, δραστηριότητα των μικροοργανισμών, πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων συγκέντρωση των τοξικών ουσιών. Η έλλειψη υγρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ. Επιφανειακές. Καταιονισµός. Μικροάρδευση (Στάγδην και microsprayers)

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟ ΩΝ. Επιφανειακές. Καταιονισµός. Μικροάρδευση (Στάγδην και microsprayers) ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Είναι οι τρόποι µε τους οποίους εφαρµόζεται το νερό στο έδαφος. Εξαρτώνται: Εδαφικές συνθήκες Κλιµατικές συνθήκες Υδρολογικές συνθήκες Τοπογραφία Είδος καλλιέργειας ΜΕΘΟ ΟΙ ΑΡ ΕΥΣΗΣ Για

Διαβάστε περισσότερα

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ

Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ. και ΚΛΙΜΑ Το κλίμα της Ευρώπης Το κλίμα της Ευρώπης Για να περιγράψουμε την ατμοσφαιρική κατάσταση, χρησιμοποιούμε τις έννοιες: ΚΑΙΡΟΣ και ΚΛΙΜΑ Καιρός: Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε μια περιοχή, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ευφυής Έλεγχος με Ασαφή Λογική για τον Αυτοματισμό ενός Συστήματος Άρδευσης

Ευφυής Έλεγχος με Ασαφή Λογική για τον Αυτοματισμό ενός Συστήματος Άρδευσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και

Διαβάστε περισσότερα