Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593"

Transcript

1 Αθήνα, 01/06/2012 Αριθµ.Πρωτ.: 9593 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 ΠΡΟΣ : Ταχ. Κώδικας : Αµπελόκηποι Πίνακας Αποδεκτών Πληροφορίες : ήµητρα Παπαδηµητρίου Τηλέφωνο : Αρ. Τηλεοµ. : ΘΕΜΑ: «Ενηµέρωση σχετικά µε έκδοση νέων Κανονισµών που αφορούν στο ενωσιακό νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τα πρόσθετα, τις χρωστικές και τις γλυκαντικές ύλες» Σε συνέχεια έκδοσης νέων Κανονισµών καθώς και τροποποιήσεων του κείµενου ενωσιακού νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τα πρόσθετα, τις χρωστικές ύλες και γλυκαντικές ύλες, σας γνωρίζονται τα κάτωθι: ηµοσιεύτηκε στις 9 Μαρτίου 2012 (L83, ), ο Κανονισµός (Ε.Ε.) αριθ. 231/2012 της Επιτροπής σχετικά µε τη θέσπιση προδιαγραφών για τα πρόσθετα τροφίµων που αναφέρονται στα Παραρτήµατα ΙΙ και ΙΙΙ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Σκοπός του συγκεκριµένου Κανονισµού είναι να συγκεντρώσει σε ένα ενιαίο νοµοθετικό πλαίσιο τις προδιαγραφές (κριτήρια καθαρότητας) όσον αφορά την προέλευση, τα κριτήρια καθαρότητας και οποιεσδήποτε άλλες απαραίτητες πληροφορίες για τα πρόσθετα, τις χρωστικές και γλυκαντικές ύλες τροφίµων που περιλαµβάνονται στους ενωσιακούς καταλόγους των Παραρτηµάτων ΙΙ και ΙΙΙ του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. Εποµένως, ο συγκεκριµένος Κανονισµός καταργεί τις Κοινοτικές Οδηγίες 2008/84/ΕΚ, 2008/128/ΕΚ και 2008/60/ΕΚ, οι οποίες ίσχυαν µέχρι πρότινος και καθόριζαν τα κριτήρια καθαρότητας για τα πρόσθετα, τις χρωστικές και γλυκαντικές ύλες, αντίστοιχα. Τα βασικά σηµεία του Κανονισµού αυτού είναι τα εξής: Επικαιροποίηση των ειδικών κριτηρίων καθαρότητας των προσθέτων, χρωστικών και γλυκαντικών ουσιών βάσει των προδιαγραφών και των αναλυτικών τεχνικών του Codex Alimentarius που έχει εκπονήσει η κοινή επιτροπή εµπειρογνωµόνων των FAO/ΠΟΥ για τα πρόσθετα τροφίµων (JECFA), των γνωµοδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων (EFSA) και την αναθεώρηση των µέγιστων ορίων των προσµίξεων, ως χηµικοί επιµολυντές. 1

2 Απαλοιφή προδιαγραφών για πρόσθετα που δεν χρησιµοποιούνται σήµερα και εποµένως έχουν διαγραφεί από τους ενωσιακούς καταλόγους των εγκεκριµένων προσθέτων. Εισαγωγή και περιγραφή προδιαγραφών που αφορούν σε νέα εγκεκριµένα πρόσθετα. Απαλοιφή της έννοιας ανάλυσης ως προς το σύνολο των βαρέων µετάλλων, η οποία υπήρχε για ορισµένα πρόσθετα, καθώς η παράµετρος αυτή δεν συνδέεται µε την τοξικότητα αλλά περισσότερο µε µια γενική αναλυτική µέθοδο. Οι παράµετροι πλέον συνδέονται µε µεµονωµένα βαρέα µέταλλα, οι οποίες έχουν σχέση µε την τοξικότητα και περιλαµβάνονται στις προδιαγραφές. ιορθώνονται σφάλµατα που αφορούσαν σε προδιαγραφές, περιγραφές, όρους, µοριακά βάρη, ονοµασίες, κ.ά. Μείωση των µέγιστων ορίων ως προς το αργίλιο, το οποίο περιέχεται σε αρκετά πρόσθετα και σε χρωστικές ουσίες καθώς η συµβολή στη συνολική πρόσληψη αργιλίου, µέσω της χρήσης αυτής, αναµένεται να είναι σηµαντική. Χρήση λακών αργιλίων για µεµονωµένες χρωστικές ουσίες για χρήση τους σε τρόφιµα, εφόσον η συγκεκριµένη χρήση καθίσταται απαραίτητη από τεχνικής άποψης. Ο ανωτέρω Κανονισµός (Ε.Ε.) αριθ. 232/2012 της Επιτροπής ισχύει από τις 10 Απριλίου 2012 και εφαρµόζεται από την 1η εκεµβρίου 2012 (άρθρο 4 του σχετικού Κανονισµού). Ωστόσο επιτρέπεται στα τρόφιµα που περιέχουν πρόσθετα τροφίµων, τα οποία κυκλοφόρησαν νόµιµα στην αγορά πριν από την 1η εκεµβρίου 2012, αλλά δεν συµµορφώνονται µε τον παρόντα κανονισµό, να κυκλοφορούν στην αγορά έως ότου εξαντληθούν τα αποθέµατά τους. Εξαίρεση ως προς την ηµεροµηνία έναρξης εφαρµογής για την τήρηση των προδιαγραφών που περιγράφονται στον Κανονισµό (Ε.Ε.) αριθ. 232/2012, είναι οι προδιαγραφές που αναφέρονται ως προς τη νέα γλυκαντική ουσία γλυκοζίτες στεβιόλης (E 960) καθώς και για το νέο πρόσθετο βασικό µεθακρυλικό συµπολυµερές (Ε 1205). Για τα δύο αυτά νέα πρόσθετα, τα οποία µπορούν ήδη να χρησιµοποιούνται για χρήση στα τρόφιµα (βλ. άρθρο 2 του Καν. 1131/2011/Ε.Ε. και άρθρο 2, παράγραφος 2, σηµεία α) και γ) του Καν. 1129/2011/Ε.Ε., αντίστοιχα), τα κριτήρια καθαρότητας εφαρµόζονται άµεσα από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Κανονισµού, δηλαδή από τις 10 Απριλίου ηµοσιεύτηκε στις 3 Μαΐου 2012 (L119, ), ο Κανονισµός (Ε.Ε.) αριθ. 380/2012 της Επιτροπής για την τροποποίηση του Παραρτήµατος II του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά τους όρους χρήσης και τα επίπεδα χρήσης των προσθέτων τροφίµων που περιέχουν αργίλιο. Ο συγκεκριµένος Κανονισµός βασίστηκε στην πρόσφατη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων (EFSA), σύµφωνα µε την οποία η τιµή για την Ανεκτή Εβδοµαδιαία Πρόσληψη (ΑΕΠ) για το αργίλιο επανεξετάστηκε και µειώθηκε σε 1 mg/kg σωµατικού βάρους/εβδοµάδα. Στη γνωµοδότηση αυτή, η εκτίµηση της πρόληψης σε αργίλιο έδειξε ότι οι υψηλοί καταναλωτές, ιδίως τα παιδιά, υπερβαίνουν γενικά την αναθεωρηµένη ΑΕΠ σε σηµαντικό µέρος του πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η EFSA επιπλέον θεωρεί ότι η κύρια οδός έκθεσης του γενικού πληθυσµού σε ενώσεις του αργιλίου είναι µέσω των τροφίµων, τόσο εξαιτίας της φυσικής παρουσίας του 2

3 αργιλίου στα τρόφιµα όσο και λόγω της χρήσης ενώσεων αργιλίου στην επεξεργασία των τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσθέτων τροφίµων. εδοµένου ότι το αργίλιο περιέχεται σε πρόσθετα τροφίµων καθώς και σε χρωστικές, για την παρασκευή των οποίων χρησιµοποιούνται λάκες αργιλίου, σκοπός του συγκεκριµένου Κανονισµού είναι η αναθεώρηση των υφιστάµενων επιπέδων χρήσης ως προς το αργίλιο των προσθέτων και των χρωστικών που αναµένεται να περιέχουν αργίλιο προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η αναµενόµενη πρόσληψη µέσω της χρήσης προσθέτων και χρωστικών στα τρόφιµα δεν θα υπερβαίνει την αναθεωρηµένη Ανεκτή Εβδοµαδιαία Πρόσληψη. Το αποτέλεσµα της επικαιροποίησης της νοµοθεσίας είναι η αναθεώρηση των προδιαγραφών (κριτήρια καθαρότητας) µε τη θέσπιση µεγίστων ορίων ως προς το αργίλιο σε πρόσθετα και χρωστικές και η µείωση των χρωστικών ουσιών, οι οποίες µπορεί να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα ως λάκες αργιλίου και για συγκεκριµένες κατηγορίες τροφίµων, όπως αναφέρονται ρητά στη σχετική νοµοθεσία. Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε την υφιστάµενη νοµοθεσία, η χρήση προσθέτων τροφίµων που περιέχουν αργίλιο επιτρέπεται σε µεγάλη κατηγορία τροφίµων, είτε σε πολύ υψηλά επιτρεπόµενα όρια είτε µε βάση της αρχής «όσον αρκεί» (quantum satis). Στην περίπτωση των χρωστικών σε µορφή λάκας, δεν αναγράφονται τα ανώτατα επίπεδα συγκέντρωσης αργιλίου σε αυτές. Τα βασικά σηµεία του Κανονισµού (Ε.Ε.) αριθ. 380/2012 της Επιτροπής είναι τα εξής: Εφεξής, ορισµένες µόνο χρωστικές ουσίες θα µπορούν να χρησιµοποιούνται για χρήση στα τρόφιµα µε τη µορφή λακών αργιλίου. Ρητή αναφορά για αυτές γίνεται και στο νέο Κανονισµό (Ε.Ε.) αριθ. 232/2012 της Επιτροπής. Η έναρξη εφαρµογής της συγκεκριµένης διάταξης ορίζεται µετά την 1η Αυγούστου 2014, οπότε µόνο οι λάκες αργιλίου που παρασκευάζονται από τις χρωστικές που απαριθµούνται στον πίνακα 3 του µέρους Α του Κανονισµού θα επιτρέπονται και µόνο για τις κατηγορίες τροφίµων για τις οποίες προβλέπονται ρητώς στο µέρος Ε, καθιερώνοντας µέγιστα όρια ως προς το αργίλιο. Οι λάκες αργιλίου, οι οποίες παρασκευάζονται από όλες τις χρωστικές που απαριθµούνται στον πίνακα 1 του µέρους Β του Κανονισµού επιτρέπονται για χρήση έως την 31 η Ιουλίου Η συγκεκριµένη τροποποίηση αναφέρεται στο σηµείο α) του Παραρτήµατος του εν λόγω Κανονισµού. ιαγραφή του φορέα µπεντονίτη (E 558) που περιέχει αργίλιο από τον ενωσιακό κατάλογο όλων των προσθέτων (Μέρος Β, Παράρτηµα ΙΙ του Καν. 1333/2008/Ε.Κ.), καθώς δεν χρησιµοποιείται πλέον από τους παρασκευαστές τροφίµων. Η χρήση του µπετονίτη Ε 558 στα τρόφιµα θα επιτρέπεται έως την 31 η Μαΐου Η συγκεκριµένη τροποποίηση αναφέρεται στα σηµεία β) i) και β) ii) του Παραρτήµατος του εν λόγω Κανονισµού. ιαγραφή των προσθέτων τροφίµων πυριτικό αργιλιοασβέστιο (E 556) και πυριτικό αργίλιο (καολίνης) (E 559) από τον ενωσιακό κατάλογο όλων των προσθέτων (Μέρος Β, Παράρτηµα ΙΙ του Καν. 1333/2008/Ε.Κ.), δεδοµένου ότι η συγκεκριµένη χρήση µπορεί να αντικατασταθεί από άλλα πρόσθετα τροφίµων. Η χρήση των πυριτικό αργιλιοασβέστιο (E 556) και πυριτικό αργίλιο (καολίνης) (E 559) στα τρόφιµα θα επιτρέπεται έως την 31 η Ιανουαρίου Η συγκεκριµένη τροποποίηση αναφέρεται στα σηµεία β) i) και β) ii) του Παραρτήµατος του εν λόγω Κανονισµού. 3

4 Τα πρόσθετα πυριτικό αργιλιονάτριο (Ε 554) και πυριτικό αργιλιοκάλιο (Ε 555) θα µπορούν να χρησιµοποιούνται στα τρόφιµα έως την 31 η Ιανουαρίου Τροποποίηση της οµάδας ιθ) E ( ιοξείδιο του πυριτίου πυριτικά άλατα), η οποία αναφέρεται στο Μέρος Γ, σηµείο 5 (Λοιπά πρόσθετα που µπορούν να ρυθµιστούν συνδυασµένα) του Παραρτήµατος του Καν. 1129/2011/Ε.Ε. και αντικάταστασή της οµάδας αυτής, ώστε να περιλαµβάνει µόνο τα πρόσθετα Ε 551 (διοξείδιο του πυριτίου), Ε 552 (πυριτικό ασβέστιο), Ε 553a (πυριτικό µαγνήσιο) και E553b (τάλκης), τα οποία θα µπορούν να χρησιµοποιούνται για χρήση στα τρόφιµα από την 1 η Φεβρουαρίου Η συγκεκριµένη τροποποίηση αναφέρεται στο σηµείο γ) του Παραρτήµατος του εν λόγω Κανονισµού. Τροποποίηση του µέρους Ε του Παραρτήµατος του Καν. 1129/2011/Ε.Ε. ως προς τους όρους χρήσης των εγκεκριµένων προσθέτων σε κατηγορίες τροφίµων και καθορισµό µέγιστων ορίων για το αργίλιο. Τα µεταβατικά µέτρα εφαρµογής αναφέρονται ξεχωριστά για την κάθε µία χρωστική ξεχωριστά σε σχέση µε την επιτρεπόµενη χρήση στις διάφορες κατηγορίες τροφίµων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση αναφέρεται στο σηµείο δ) του Παραρτήµατος του εν λόγω Κανονισµού. Υποχρεωτική επισήµανση της περιεκτικότητας σε αργίλιο των λακών αργιλίου που δεν προορίζονται για πώληση στον τελικό καταναλωτή µε υιοθέτηση µεταβατικού χρονικού διαστήµατος για την έναρξη εφαρµογής ώστε να µπορέσουν οι επιχειρήσεις τροφίµων να προσαρµοστούν στις νέες απαιτήσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισµό. Ο ανωτέρω Κανονισµός (Ε.Ε.) αριθ. 380/2012 της Επιτροπής ισχύει από τις 23 Μαΐου 2012 και εφαρµόζεται τµηµατικά και ξεχωριστά ως προς τις εκάστοτε τροποποιήσεις (για τις ηµεροµηνίες γίνεται η αντίστοιχη αναφορά στον Κανονισµό). Ωστόσο, για τα τρόφιµα που δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού που εφαρµόζονται από την 1η Φεβρουαρίου 2014 και τα οποία έχουν διατεθεί νοµίµως στην αγορά πριν από την 1η Φεβρουαρίου 2014 µπορούν να εξακολουθήσουν να πωλούνται στην αγορά έως την ηµεροµηνία ελάχιστης διατήρησής τους ή την ηµεροµηνία έως την οποία πρέπει να καταναλωθούν το αργότερο (άρθρο 1 του Κανονισµού 380/2012/Ε.Ε.). Κατά παρέκκλιση από το ανωτέρω σηµείο (άρθρο 1 του Κανονισµού), τα τρόφιµα που περιέχουν λάκες αργιλίου και δεν συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού που εφαρµόζονται από την 1η Αυγούστου 2014, τα οποία έχουν διατεθεί νοµίµως στην αγορά πριν από την 1η Αυγούστου, µπορούν να εξακολουθήσουν να πωλούνται στην αγορά έως την ηµεροµηνία ελάχιστης διατήρησής τους ή την ηµεροµηνία έως την οποία πρέπει να καταναλωθούν το αργότερο (άρθρο 2 του Κανονισµού 380/2012/Ε.Ε.). Στο σηµείο αυτό τονίζεται ότι η αναφορά στο Παράρτηµα του Κανονισµού 380/2012/Ε.Ε.σηµείο δ) 16) και σηµείο δ) 17) για τη χρωστική ουσία Ε120 (Κοχενίλη, καρµινικό οξύ, καρµίνες), η οποία είναι εγκεκριµένη, εκτός των υπολοίπων, για χρήση στην κατηγορία (Μη θερµικώς επεξεργασµένο κρέας) και στην κατηγορία (Θερµικώς επεξεργασµένο κρέας) έχει λανθασµένα µεταφερθεί στο ελληνικό κείµενο από «sausages» σε «λουκάνικα». Η ορθή απόδοση του όρου «sausages», 4

5 όπως έχει ήδη αποτυπωθεί στον Κανονισµό 1129/2011/Ε.Ε., κατόπιν σχετικής εισήγησης από τις ελληνικές αρχές και επικύρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι όχι «λουκάνικα» αλλά «ενθηκευµένα αλλαντικά από σύγκοπτο κρέας µε ή χωρίς τεµάχια κρέατος». Αναµένεται η έκδοση σχετικού διορθωτικού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέµα αυτό οπότε και θα ακολουθήσει νεώτερη ενηµέρωση. Για την υποβοήθηση του έργου των ελεγκτικών υπηρεσιών αλλά και στο πλαίσιο της ενηµέρωσης των επιχειρήσεων τροφίµων και των καταναλωτών ως προς τις αλλαγές στο νοµοθετικό πλαίσιο που ισχύει για τα πρόσθετα, διευκρινίζονται τα κάτωθι: - Συστήνεται να γίνεται προσεκτική αναδροµή στο ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει τα πρόσθετα, τις χρωστικές και γλυκαντικές ουσίες, το οποίο έχει ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο (Κώδικας Τροφίµων και Ποτών), όπως και ισχύει. εδοµένου ότι από την τελευταία έκδοση του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, οι ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν στα πρόσθετα, τις χρωστικές και γλυκαντικές ουσίες, έχουν πολλάκις τροποποιηθεί, πρέπει να γίνεται αναδροµή και στις αντίστοιχες τροποποιήσεις/επικαιροποιήσεις του Κώδικα Τροφίµων Ποτών, οι οποίες αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ, είτε στην ιστοσελίδα του Γενικού Χηµείου του Κράτους Για την ενιαία παρακολούθηση της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, συστήνεται και η χρήση του «ενοποιηµένου νοµοθετικού κειµένου», µέσω της αναζήτησης από το σχετικό σύνδεσµο Υπενθυµίζεται ότι ισχύουν και εφαρµόζονται (µε τις όποιες τροποποιήσεις): Οδηγία 94/35/Ε.Κ., άρθρο 2, παράγραφοι 1, 2 και 4 της και το Παράρτηµα αυτής Οδηγία 94/36/Ε.Κ., άρθρο 2, παράγραφοι 1 έως 6, 8, 9 και 10 και τα Παραρτήµατα αυτής I έως V Οδηγία 95/2/Ε.Κ., άρθρα 2 και 4 και τα Παραρτήµατα αυτής I έως VI - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηµιουργήσει ειδική βάση δεδοµένων για τα πρόσθετα, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα αναζήτησης όσον αφορά σε εγκεκριµένα πρόσθετα και για χρήση στις κατηγορίες τροφίµων. Η συγκεκριµένη βάση, η οποία αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για την εύκολη και άµεση παρακολούθηση της νοµοθεσίας των προσθέτων γίνεται µέσω του κάτωθι συνδέσµου, https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/main/?sector=fad&auth=sancas, ο οποίος είναι προσβάσιµος στο κοινό, χωρίς την εισαγωγή ειδικού κωδικού χρήσης: Γενικά το νέο νοµοθετικό πλαίσιο για τα πρόσθετα, τις χρωστικές και γλυκαντικές ουσίες, όπως έχει αναφερθεί στην παρούσα αλλά και σε προηγούµενες εγκυκλίους, έχει ποικίλες ηµεροµηνίες έναρξης εφαρµογής, αρχίζοντας µετά την 1 η Ιουνίου Εξαιρέσεις ως προς τα ανωτέρω, µε αποτέλεσµα την άµεση εφαρµογή των όποιων τροποποιήσεων/επικαιροποιήσεων της νοµοθεσίας για τα πρόσθετα, τις χρωστικές και γλυκαντικές ουσίες, οι οποίες αναφέρονται στους εκδοθέντες σχετικούς Κανονισµούς, µπορούν εν συντοµία να συνοψιστούν στα κάτωθι: Οι όποιες τροποποιήσεις των Οδηγιών 94/35/Ε.Κ, 94/36/Ε.Κ. και 95/2/Ε.Κ. Η έγκριση του νέου προσθέτου βασικό µεθακρυλικό συµπολυµερές (E 1205) και η καταχώρησή του για χρήση σε συµπληρώµατα τροφίµων που παρέχονται σε στερεά 5

6 µορφή. Έναρξη εφαρµογής είναι η 1 η εκεµβρίου Η αναφορά αυτή γίνεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, σηµεία α) και γ) του Κανονισµού 1129/2011/Ε.Ε.. Η καταχώριση για τη χρήση του διοξειδίου του πυριτίου (E 551) σε υποκατάστατα αλατιού (σηµείο , µέρος E του Καν. 1129/2011/Ε.Ε.) αναφέρεται σε αύξηση της συγκέντρωσης χρήσης του Ε 551 σε υποκατάστατα αλατιού από mg/kg τροφίµου σε mg/kg τροφίµου, λόγω της αύξησης της ζήτησης ως απόρροια της επίτευξης του επιθυµητού τεχνολογικού αποτελέσµατος. Έναρξη εφαρµογής είναι η 1 η εκεµβρίου Η αναφορά αυτή γίνεται στο άρθρο 2, παράγραφος 2, σηµείο β) του Κανονισµού 1129/2011/Ε.Ε.. Η έγκριση της νέας γλυκαντικής ύλης γλυκοζιτών της στεβιόλης (Ε960) για χρήση σε διάφορες κατηγορίες τροφίµων. Έναρξη εφαρµογής είναι η 1 η εκεµβρίου Η αναφορά αυτή γίνεται στο άρθρο 2 του Κανονισµού 1131/2011/Ε.Ε.. Ο καθορισµός των προδιαγραφών (ειδικά κριτήρια καθαρότητας) που αφορούν στη νέα εγκεκριµένη γλυκαντική ουσία γλυκοζίτες στεβιόλης (E 960). Έναρξη εφαρµογής είναι η 10 η Απριλίου Η αναφορά αυτή γίνεται στο άρθρο 4 του Κανονισµού 231/2012/Ε.Ε.. Ο καθορισµός των προδιαγραφών (ειδικά κριτήρια καθαρότητας) που αφορούν στο νέο εγκεκριµένο πρόσθετο βασικό µεθακρυλικό συµπολυµερές (E 1205). Έναρξη εφαρµογής είναι η 10 η Απριλίου Η αναφορά αυτή γίνεται στο άρθρο 4 του Κανονισµού 231/2012/Ε.Ε.. Τέλος, σας υπενθυµίζουµε ότι η αναζήτηση σε όλες τις αναφερόµενες Κοινοτικές Οδηγίες- Κανονισµούς µπορεί να γίνει τόσο στο δικτυακό τόπο της Επίσηµης Εφηµερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο δικτυακό τόπο του ΕΦΕΤ στο σύνδεσµο ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Σας γνωρίζουµε επίσης ότι η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ στο σύνδεσµο ΑΡΧΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ. Επίσης προς ενηµέρωσή σας, σας αναφέρουµε ότι θέµατα που σχετίζονται µε τις πρόσφατες τροποποιήσεις του Κ.Τ.Π., καθώς και οι σχετικές εγκύκλιοι του Γ.Χ.Κ. µπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα είτε στο δικτυακό τόπο του ΕΦΕΤ είτε στο δικτυακό τόπο του Γ.Χ.Κ. Παρακαλούνται οι σύνδεσµοι της βιοµηχανίας για την ενηµέρωση των µελών τους. Παραµένουµε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνηση. Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Γιάννης Μίχας 6

7 Ι. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ 1. Περιφερειακές ιευθύνσεις του ΕΦΕΤ 2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (α) Γεν. /νση Κτηνιατρικής, Καπνοκοπτηρίου 6, Αθήνα (β) Γεν. /νση Φυτικής Παραγωγής, Αχαρνών 2, Αθήνα (γ) Γεν. /νση Ζωικής Παραγωγής, Βερανζέρου 46, Αθήνα (δ) /νση Μεταποίησης Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής, Αχαρνών 2, Αθήνα 3. Γενικό Χηµείο του Κράτους, Αν. Τσόχα 16, ΤΚ 11521, Αθήνα 4. Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων, Μεσογείων 284, ΤΚ Χολαργός 5. Έδρες των Περιφερειών µε κοινοποίηση στις ιευθύνσεις Εµπορίου και ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής 6. Σ.Ε.Β.Τ. Αγ. Σοφίας 21 και Κόρδου 6, ΤΚ 15451, Ν. Ψυχικό 7. Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος, Πλ. Μοριχόβου ΤΚ 54625, Θεσσαλονίκη 8. Σ.Ε.Β.Ε.Κ., Ξενοφώντος 15Α ΤΚ 10557, Αθήνα ΙΙ. ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 1. Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο κ. Υπουργού Χ. Κίττα (fax: ) 2. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Γραφείο κ. Υπουργού Ν. Μαραβέγια (fax: ) 7

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008,

τροφίµων, τα ένζυµα τροφίµων και τις αρωµατικές ύλες τροφίµων (EEL 354/31.12.2008, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ /ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. ιεύθυνση: Αν. Τσόχα 16 Ταχ. Κώδικας : 115 21 Πληροφορίες : Θ. Κλαδά Θ. Σκούµπα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την οδηγία 2006/52/ΕΚ που αφορά σε τροποποίηση οδηγιών για τα πρόσθετα τροφίμων και τα γλυκαντικά»

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση σχετικά με την οδηγία 2006/52/ΕΚ που αφορά σε τροποποίηση οδηγιών για τα πρόσθετα τροφίμων και τα γλυκαντικά» Αθήνα, 25/ 11 / 2008 Αρ. Πρωτ. : 18467 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΡΟΣ : Ταχ. Δ/νση : Λ. Κηφισίας 124 Πίνακας Αποδεκτών & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας : 115 26 Αμπελόκηποι Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 30/003/1520/28.12.2011 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων 2008R1333 EL 20.07.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 26ης Ιουνίου 2012. L 201/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 27.7.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 649/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τις εξαγωγές και εισαγωγές επικίνδυνων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2005R0396 EL 22.02.2006 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 396/2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης

Διαβάστε περισσότερα

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

τρόφιμα (EE L 404 της 30.12.2006, σ. 9), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 4 Μαρτίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ 3004237/306 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΣ: Π.Δ. Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 15.1.2011 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 12/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011R0010 EL 30.12.2011 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 10/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας

Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Ισχυρισμοί Διατροφής & Υγείας Κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1924/2006 ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Διεύθυνση Αξιολόγησης & Εγκρίσεων Δεκέμβριος 2010 Ισχυρισμοί διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 16-03 - 2015 Αριθ. Πρωτ.: 4019 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124& Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: 11526 - Αθήνα Πληροφορίες: A.Βαραγγούλη Ε. Γκίζα Τηλέφωνο: 210-6971543 - 654 Fax: 210-6971501

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ. (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 404 της 30ής Δεκεμβρίου 2006) 18.1.2007 L 12/3 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/35 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 609/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12ης Ιουνίου 2013 για τα τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 1991R2092 06/08/2003 Αριθµός σελίδων: 102 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. (Άρθρο 1, Oδηγίας 98/8/Ε.Κ) Σκοπός Πεδίο εφαρµογής

Άρθρο 1. (Άρθρο 1, Oδηγίας 98/8/Ε.Κ) Σκοπός Πεδίο εφαρµογής ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ)

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων (91/414/ΕΟΚ) 1991L0414 EL 01.12.2005 014.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΈΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΈΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΦΥΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Όλα τα προϊόντα που προορίζονται για χρήση στον άνθρωπο, κατηγοριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R1831 EL 01.09.2010 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1988L0388 EL 07.02.1991 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012

L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 L 71/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 203/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 889/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.12.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1151/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Νοεμβρίου 2012 για

Διαβάστε περισσότερα

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995

M9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1202/95 της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1995 L 119 11 30.5.1995 1991R2092 EL 06.05.2006 026.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2092/91 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 24ης Ιουνίου 1991 περί του βιολογικού

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 266355 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 1 η ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2η ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΛΑ ΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 174/88 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.7.2011 ΟΔΗΓΙΑ 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών

Διαβάστε περισσότερα