Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:"

Transcript

1 Αθήνα, Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: ΘΕΜΑ: Εφαρµογή των άρθρων 23 & 24 του Ν. 4235/2014 σχετικά µε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον τοµέα των τροφίµων. Σχετ. : 1. Εγκύκλιος του ΕΦΕΤ 3701/ Το υπ αριθ / έγγραφο διαβίβασης Υ.Α 434/82574/ Απόφαση του Σ του ΕΦΕΤ 275/ Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: α. το Ν.4235/2014 «ιοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρµογή της ενωσιακής και εθνικής νοµοθεσίας στους τοµείς των τροφίµων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων» β. την 434/82574/2014 Υ.Α. «Καθορισµός των συντελεστών των κριτηρίων επιµέτρησης που εφαρµόζονται για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014 (Α 32) στους τοµείς των τροφίµων, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων αυτών», αποστέλλεται η υπ αριθ. 275/ απόφαση του Σ του ΕΦΕΤ µε την οποία σε εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4235/2014 καθορίζονται οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων και εξέτασης ενστάσεων, που αφορούν τον επίσηµο έλεγχο τροφίµων και εµπίπτει αποκλειστικά στο πεδίο αρµοδιότητας του ΕΦΕΤ. Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ολοκληρώνεται το απαιτούµενο ρυθµιστικό πλαίσιο εφαρµογής του νέου κυρωτικού συστήµατος και οι αρµόδιες αρχές µπορούν απρόσκοπτα να εφαρµόσουν τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε εκκρεµείς και τρέχουσες υποθέσεις. Σελίδα 1 από 7

2 Στη κατεύθυνση της διασφάλισης ενιαίου πλαισίου εφαρµογής των διαδικασιών επιβολής διοικητικών κυρώσεων των άρθρων 23 και 24 του Ν. 4235/2014 από τις αρµόδιες αρχές επισηµαίνονται τα εξής: 1. Για την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 23 (εύρος προστίµων) και του άρθρου 24 (διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων) συστήνεται η µελέτη και κατανόηση των διατάξεων του άρθρου 3 «Ενέργειες αρµόδιων αρχών σε περίπτωση µη συµµόρφωσης» (εξάντληση συστάσεων / επανέλεγχος) και των διατάξεων του άρθρου 22 «Επιβολή ιοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων» (περιπτώσεις που εξαιρούνται της επιβολής διοικητικών κυρώσεων). 2. Για την εφαρµογή των διατάξεων των παρ. 1, 2α, 2β του άρθρου 23 στις οποίες καθορίζονται οι κατηγορίες µη συµµορφώσεων στον τοµέα των τροφίµων και το αντίστοιχο εύρος προστίµων συστήνεται οι τριµελείς επιτροπές να εξετάζουν κάθε ένα από τα επιµέρους ευρήµατα του επίσηµου ελέγχου και να τα εντάσσουν στις προβλεπόµενες κατηγορίες µη συµµορφώσεων. 3. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 23 µε τη 434/82574/2014 Υ.Α. καθορίζονται οι συντελεστές των κριτηρίων επιµέτρησης, ο τρόπος βαθµολόγησης και το εύρος των προστίµων ώστε να επιτυγχάνεται µε τον αντικειµενικότερο τρόπο ο προσδιορισµός του ύψους του χρηµατικού προστίµου. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων της εν λόγω Υ.Α. 4. Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 24 «ιαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων» σχετικά µε την αρµοδιότητα επιβολής των προστίµων διευκρινίζεται ότι: 4.1. Πρόστιµα έως 6000 ευρώ επιβάλλονται από τις αρµόδιες αρχές που άσκησαν τον επίσηµο έλεγχο και στοιχειοθέτησαν την/τις µη συµµορφώσεις Πρόστιµα από 6001 ευρώ έως ευρώ επιβάλλονται από το Σ του ΕΦΕΤ σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 2.1 της απόφασης του Σ του ΕΦΕΤ (σχετ. 3) και για την/τις µη συµµορφώσεις που διαπιστώθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΦΕΤ ή από τις αρµόδιες αρχές στις οποίες έχει γίνει µεταβίβαση αρµοδιοτήτων κατ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 της ΚΥΑ 15523/ Πρόστιµα άνω των ευρώ επιβάλλονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων Η διαδικασία συγκρότησης η αρµοδιότητα και το αντικείµενο των τριµελών επιτροπών προσδιορίζονται αναλυτικά στις παρ.1α, 1β, του άρθρου Για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 24 «ιαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων» σχετικά µε την αρµοδιότητα εξέτασης ενστάσεων κατά των αποφάσεων επιβολής προστίµων διευκρινίζεται ότι: 5.1. Ενστάσεις κατά αποφάσεων επιβολής προστίµου έως 6000 ευρώ των υπηρεσιών του ΕΦΕΤ εξετάζονται από το Σ του ΕΦΕΤ µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση τριµελούς επιτροπής σύµφωνα µε τη διαδικασία της παρ. 1 της απόφασης του Σ του ΕΦΕΤ (σχετ. 3). Σελίδα 2 από 7

3 5.2. Ενστάσεις κατά αποφάσεων επιβολής προστίµου έως 6000 ευρώ των αρµόδιων αρχών των Περιφερειών της χώρας από τριµελή επιτροπή που συγκροτεί ο οικείος Περιφερειάρχης σύµφωνα µε την διαδικασία της παρ. 1γ του άρθρου Ενστάσεις κατά αποφάσεων επιβολής προστίµου άνω των 6000 ευρώ (που αφορούν ελέγχους αρµοδιότητας του ΕΦΕΤ) από το.σ του ΕΦΕΤ σύµφωνα µε την παρ. 2β του άρθρου 24 και την παρ. 2 της απόφασης του Σ του ΕΦΕΤ (σχετ 3) Ενστάσεις κατά αποφάσεων επιβολής προστίµου άνω των ευρώ από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σύµφωνα µε την παρ. 5γ του άρθρου Για την επιβολή ή µη προστίµου από τις τριµελείς επιτροπές ή από Σ του ΕΦΕΤ επιβάλλεται η πιστή τήρηση των κατωτέρω: 6.1. Η υπόθεση που θα εξεταστεί ή θα διαβιβαστεί να έχει ολοκληρωθεί Ο φάκελος της υπόθεσης να είναι πλήρης µε όλα τα ευρήµατα, τα τεκµήρια και τα σχετικά έγγραφα της υπηρεσίας που διεξήγαγε τον έλεγχο, ώστε να βοηθήσουν στη λήψη µιας σωστής και δίκαιης απόφασης Η απόφαση της τριµελούς επιτροπής στην περίπτωση διαβίβασης πρέπει να περιλαµβάνει εισήγηση για το προτεινόµενο ύψος του χρηµατικού προστίµου. 7. Για την διασφάλιση της ενιαίας αποτύπωσης των αποφάσεων των τριµελών επιτροπών έχει καθοριστεί υπόδειγµα εντύπου «Απόφαση Τριµελούς Επιτροπής του Ν.4235/2014», το οποίο επισυνάπτεται. Στο προτεινόµενο τυποποιηµένο υπόδειγµα οι τριµελείς επιτροπές αποτυπώνουν την απόφασή τους για επιβολή ή µη διοικητικού προστίµου ή την εισήγηση τους προς το Σ του ΕΦΕΤ για την επιβολή διοικητικού προστίµου πέραν του ορίου δικαιοδοσίας τους. Με το νέο ρυθµιστικό πλαίσιο επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον τοµέα των τροφίµων εισάγονται διαδικασίες οι οποίες στη πρώτη εφαρµογή τους ενδεχοµένως να χρήζουν διαρκούς συνεργασίας και αποσαφηνίσεων. Για την ορθολογικότερη εφαρµογή των ρυθµίσεων, την αποτελεσµατικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και την επίτευξη των στόχων του συστήµατος επισήµων ελέγχων είµαστε στην διάθεση σας για όποια περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία. O Πρόεδρος του ΕΦΕΤ Ιωάννης Τσιάλτας Συνηµµένα: 1. Απόφαση 275/ Σ του ΕΦΕΤ (6 σελίδες) 2. Υπόδειγµα Εντύπου Απόφασης Τριµελούς Επιτροπής (3 σελίδες) Σελίδα 3 από 7

4 Πίνακας Αποδεκτών Προς Ενέργεια: 1. Γραφεία Περιφερειαρχών της χώρας. 2. Γενικές /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειών. 3. Γενικές /νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών. 4. Γενικές /νσεις Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριµνας των Περιφερειών. 5. /νσεις Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων. 6. /νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων. 7. /νσεις Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριµνας των Περιφερειακών Ενοτήτων. 8. Περιφερειακές /νσεις ΕΦΕΤ. Πίνακας Αποδεκτών Προς Κοινοποίηση: 1. ΥΠΑΑΤ, Γραφείο Υπουργού. 2. ΥΠΑΑΤ, Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού. 3. ΥΠΠΑΤ, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα. 4. ΥΠΠΑΤ, Γραφείο Γενικού Γραµµατέα Αγροτικής Πολιτικής & ιεθνών Σχέσεων. 5. ΥΠΑΑΤ, Γενική /νση Κτηνιατρικής. 6. ΥΠΑΑΤ, Γενική /νση Φυτικής Παραγωγής. 7. ΥΠΑΑΤ, Γενική /νση Ζωικής Παραγωγής. 8. ΥΠΑΑΤ, /νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου. 9. Υπουργείο Οικονοµικών, Γενικό Χηµείο του Κράτους. 10. Υπουργείο Υγείας, Γενική /νση ηµόσιας Υγείας. 11. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραµµατεία Καταναλωτή Εσωτερική ιανοµή: 1. Γραφείο Προέδρου ΕΦΕΤ. 2. Γραφείο Αντιπροέδρου ΕΦΕΤ. 3. /νση Εργαστηριακών Ελέγχων Κ.Υ. ΕΦΕΤ. 4. /νση Αξιολόγησης Εγκρίσεων Κ.Υ. ΕΦΕΤ. 5. /νση ιατροφικής Πολιτικής & Ερευνών Κ.Υ. ΕΦΕΤ. 6. /νση Εκπαίδευσης Ενηµέρωσης & Πληροφορικής Κ.Υ. ΕΦΕΤ. 7. /νση ιοικητικής Υποστήριξης Κ.Υ. ΕΦΕΤ. Σελίδα 4 από 7

5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγίες σε εφαρµογή της ΥΑ 434/82574/2014 (ΦΕΚ 1710/Β/ ) «Καθορισµός των συντελεστών των κριτηρίων επιµέτρησης που εφαρµόζονται για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014 στον τοµέα των τροφίµων.» Σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.4235/2004 για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων λαµβάνονται υπόψη σε συνδυασµό τα κριτήρια επιµέτρησης και το εύρος του προστίµου για κάθε κατηγορία µη συµµόρφωσης που προβλέπεται στην παρ. 2α και 2β του ιδίου άρθρου. Οι συντελεστές των κριτήριων επιµέτρησης καθορίστηκαν µε την Υ.Α 434/82574/2014 έτσι ώστε ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες της εξεταζόµενης υπόθεσης η βαθµολόγησή τους να επιτυγχάνει την αντικειµενική συµβολή του κάθε κριτηρίου και τη δικαιότερη κατανοµή του ύψους του προστίµου. Στο πλαίσιο αυτό επισηµαίνονται τα εξής: 1. Σχετικά µε τα άρθρα 2 & 3. Η κατανόηση της έννοιας των τεσσάρων κριτηρίων επιµέτρησης (βαθµός επικινδυνότητας, πολλαπλότητα µη συµµορφώσεων, µέγεθος επιχείρησης, υποτροπή) καθορίζει σε µεγάλο βαθµό τη σωστή προσέγγιση του ζητήµατος µέσα από τη βαθµολόγησή τους. Αναλυτικότερα: Βαθµός επικινδυνότητας. Ο βαθµός επικινδυνότητας είναι το αποτέλεσµα της ανάλυσης, της εκτίµησης και της αποτίµησης της φύσης, του είδους, των χαρακτηριστικών της µη συµµόρφωσης, σε συνδυασµό µε το µέγεθος, το εύρος της καθώς και της πιθανής πρόθεσης ή/και της σκοπιµότητας του µη συµµορφούµενου. Η αποτίµηση του βαθµού επικινδυνότητας και διαβάθµιση της σοβαρότητας των επιπτώσεων της εξεταζόµενης µη συµµόρφωσης καθορίζεται µε βαθµολογία από 1 έως 8. Πολλαπλότητα µη συµµορφώσεων. Η πολλαπλότητα µη συµµορφώσεων αφορά τη διαπίστωση διαφορετικών κατηγοριών µη συµµορφώσεων (υποπεριπτώσεων), των παρ. 2α και 2β του άρθρου 23 του ν. 4235/2014 και όχι την καταγραφή επιµέρους ευρηµάτων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Η αποτίµηση της πολλαπλότητας των µη συµµορφώσεων καθορίζεται µε βαθµολογία από 0 έως 2. Παράδειγµα: α) Η διαπίστωση, κατά έλεγχο εγκατάστασης, ευρηµάτων που αφορούν: φθορές υποδοµών, εξοπλισµού, ελλιπείς συνθήκες καθαριότητας, ελλείψεις στην ατοµική υγιεινή του προσωπικού κ.α., συνιστούν µη συµµορφώσεις που ανήκουν στην κατηγορία της παρ. 2 β2. «Μη συµµόρφωση µε τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής του παρ. ΙΙ του Καν. ΕΕ 852/04» και ως εκ τούτου δεν συνιστούν πολλαπλότητα. β) Η διαπίστωση, κατά έλεγχο εγκατάστασης, ευρηµάτων που συνιστούν µη συµµορφώσεις που ανήκουν στην κατηγορία της παρ. 2 β3. «Μη συµµόρφωση µε την απαίτηση εφαρµογής HACCP» σε συνδυασµό µε την ανεύρεση µη ασφαλών τροφίµων της παρ.2 β6 συνιστούν πολλαπλότητα. Σελίδα 5 από 7

6 Μέγεθος επιχείρησης. Το µέγεθος της επιχείρησης αποτιµάται µε βάση τον κύκλο εργασιών (τζίρος) της επιχείρησης. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας όπως οι Ανώνυµες Εταιρείες (ΑΕ) και οι Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ή άλλες επιχειρήσεις κατόπιν επιλογής των ιδιοκτητών τους ο κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από τα δηµοσιευµένα σε ΦΕΚ στοιχεία του εξεταζόµενου οικονοµικού έτους. Για τις λοιπές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας όπως οι Οµόρρυθµες Εταιρείες (ΟΕ), Ατοµικές κ.α., ο κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το έντυπο Ε-3 που καταθέτουν κάθε χρόνο στις Οικονοµικές Αρχές. Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν προσκοµίσει το Ε-3, ως οφείλει, αυτό µπορεί να ζητηθεί µε µια απλή αίτηση από την οικεία ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία. Υποτροπή. Ως Υποτροπή χαρακτηρίζεται το γεγονός της διαπίστωσης ταυτόσηµης µη συµµόρφωσης σε χρονικό διάστηµα τριών ετών. ιευκρινίζεται ότι ως ταυτόσηµη µη συµµόρφωση θεωρείται η µη συµµόρφωση η οποία εντάσσεται στην ίδια κατηγορία µε εκείνη που είχε εντοπιστεί σε προηγούµενο έλεγχο. Παρά ταύτα συνιστάται η τριµελής επιτροπή στη διαµόρφωση της τελικής της απόφασης να λαµβάνει υπόψη τις ουσιαστικές αιτίες της εκ νέου εµφάνισης µη συµµόρφωσης, τις ενέργειες αποτροπής που έχουν αναληφθεί από την επιχείρηση καθώς και το εάν η εξεταζόµενη µη συµµόρφωση έχει ισοδύναµη βαρύτητα µε την προηγούµενη. Σχετικά µε το άρθρο 4. Το άθροισµα της βαθµολόγησης των κριτηρίων επιµέτρησης αποτελεί τη συνολική βαθµολογία της εξεταζόµενης µη συµµόρφωσης. Για την εξεταζόµενη µη συµµόρφωση σύµφωνα µε τις παρ. 2α και 2β του άρθρου 23 προσδιορίζονται οι τιµές: Α: Κατώτατη τιµή του εύρους του προστίµου της µη συµµόρφωσης, για κάθε κατηγορία. Γ: Η ανώτατη τιµή του εύρους του προστίµου της µη συµµόρφωσης, για κάθε κατηγορία. Β: Η µέση τιµή του εύρους, ήτοι Β=( Α+Γ )/2 κ. Το ήµισυ της διαφοράς µεταξύ ανώτατης και κατώτερης τιµής, ήτοι κ=( Γ-Α )/2 Με βάση τη συνολική βαθµολογία της µη συµµόρφωσης και τη κατηγοριοποίηση του πίνακα της παρ. 2 προσδιορίζεται το εύρος (ελάχιστο - µέγιστο) του προβλεπόµενου για την περίπτωση προστίµου. Μετά τον προσδιορισµό του εύρους του προβλεπόµενου προστίµου η τριµελής επιτροπή αποφασίζει το ύψος του προστίµου που επιβάλλει για τη συγκεκριµένη µη συµµόρφωση εντός του προσδιορισθέντος εύρους. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω εφαρµόζονται για κάθε κατηγορία µη συµµόρφωσης (αν υφίστανται παραπάνω της µιας) της υπόθεσης που εξετάζεται. Μετά την απόφαση επιβολής του προστίµου για κάθε µια από τις εξεταζόµενες µη συµµορφώσεις της υπόθεσης τα πρόστιµα τοποθετούνται κατά φθίνουσα σειρά. Σελίδα 6 από 7

7 Το συνολικό ύψος του προστίµου που επιβάλλεται στην επιχείρηση είναι ίσο µε το άθροισµα που προκύπτει εάν στο µεγαλύτερο πρόστιµο προστεθεί το 50% του αµέσως µικρότερου του πρώτου, το 25% του αµέσως µικρότερου του δευτέρου, το 10% κάθε ενός από τα αµέσως µικρότερα του τρίτου. Προς διευκόλυνση των τριµελών επιτροπών στον υπολογισµό της βαθµολογίας της µη συµµόρφωσης και του προσδιορισµού του εύρους του προβλεποµένου προστίµου θέτουµε στην διάθεση τους σχετικό πρόγραµµα σε µορφή excel. Το εν λόγω πρόγραµµα και οι οδηγίες χρήσης του µπορούν να αναζητηθούν στην επίσηµη ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ Σελίδα 7 από 7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα Β ΗΜΟΣΙΩΝ & Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΦΕΚ: 3141/τ.Β /10-12-2013 Αθήνα, 6-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4627/152254 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.. Τµήµα: ηµοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Τηλέφωνα:

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21/01/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ.: 218/7541 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓEN. /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών Αθήνα, 16-03 - 2015 Αριθ. Πρωτ.: 4019 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124& Ιατρίδου 2 Ταχ. Κωδ: 11526 - Αθήνα Πληροφορίες: A.Βαραγγούλη Ε. Γκίζα Τηλέφωνο: 210-6971543 - 654 Fax: 210-6971501

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα 15 Μαρτίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ.Πρωτ.: οικ.3005132/372 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΔΑ: ΒΛΓ6Β-Ω6Θ ΦΕΚ: 3141/τ.Β /10-12-2013 Αθήνα, 6-12-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4627/152254 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα Β ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ

O EI ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο ΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο ΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Ο ΗΓOΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΥΝΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 1 Περιεχόµενα Εισαγωγή... 3 1. Προβλέψεις του Κανονισµού Κοινών ιατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 5711/156198 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ- ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ-ΜΗΛΟΕΙ Η Ταχ. /νση : Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/02/2015 Α.Π.: 6436

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/02/2015 Α.Π.: 6436 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Υπουργική Απόφαση 8356/2005 «Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργία, βαθµολόγηση, αριθµός και τρόπος εφαρµογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων στις διατάξεις του Ν. 3299/2004.» (ΦΕΚ Β 350/17.3.2005)

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί

Άρθρο 1 Αντικείµενο. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οριζόντιες διατάξεις. Άρθρο 2 Πεδίο εφαρµογής - Ορισµοί ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ, ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΪΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Γιούλα Γκρίντζαλη Επιθεωρητής Ε.Φ.Ε.Τ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθήνα, 11.11.2010

Γιούλα Γκρίντζαλη Επιθεωρητής Ε.Φ.Ε.Τ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθήνα, 11.11.2010 Γιούλα Γκρίντζαλη Επιθεωρητής Ε.Φ.Ε.Τ Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθήνα, 11.11.2010 Κεντρικές Αρµόδιες Αρχές ΚΥΑ 088/2006 (ΦΕΚ 175/13.02.2006) ΚΥΑ15523/2006(ΦΕΚ\ 1187/31.8.2006) Π 79/2009 (ΦΕΚ 95/3.05.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ημερομηνία 27/01/2014 Α.Π.: 5921 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ε.Φ.Δ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ Ταχ. Δ/νση : 3ος όροφος, Λεωφ. Χαϊνά 93 (Διοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: Αθήνα 31 εκεµβρίου 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: Αθήνα 31 εκεµβρίου 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ /NΣΕΙΣ: -ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΤΩΝ -ΤΙΜΩΝ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ - ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΗΜΕΡ.: 27.1.2009 ΑΡ. ΠΡΩΤ.:1422 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της αρ. 17371/20.11.2008 (ΦΕΚ 2497/Β ) Κοινής Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων περί του καθεστώτος ενισχύσεων του μέτρου 112 «Εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 Πόλη: ΑΘΗΝΑ Ταχ..Kώδικας: 10557 Πληροφορίες: ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006

Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Υ.Α. Η.Π.13588/725/2006 - ΦΕΚ 383/Β/28.3.2006 Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ 2007-2013 ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: Β464Φ-ΙΒΓ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας : 115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Χ. Χατζιδάκη Γ. Φλέρης Γ. Σακελλαρίου Τηλέφωνα : 213 150 11 80 213 150 11 82 213 150

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013»

ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 19 Αυγούστου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα