Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ. Έχοντας Υπόψη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ. Έχοντας Υπόψη:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κορωπί 12 Mαιου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 8018 ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Κων /νου 47 Ταχ.Κώδικας:19400 Κορωπί Πληροφορίες: Ι. Γκίκας Τηλέφωνο: FAX: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ (Κ1) ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ Έχοντας Υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 1) Tην ΚΥΑ ΔΔΠ /586Β ΕΞ2015/ (ΦΕΚ578/ Τεύχος Β ) 2)Το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 " Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 285/Α/2001). 3) Το Π.Δ. 270/81 (Φ.Ε.Κ. Α 77/ ). 4) Το Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006). 5) Το Ν. 3852/ ) Την με αριθμό πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ./71459/ /Υπουργείο Υγείας. 7) Την αριθ. 113/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κρωπίας. 8) Την με αριθμ. 212/2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία συντάχθηκαν οι όροι διακήρυξης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, ενός (1) τμήματος κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού συνολικής έκτασης 300 τ.μ και συγκεκριμένα για τοποθέτηση ΚΑΝΤΙΝΑΣ με αριθμό ένα (Κ1) εμβαδού 15 τ.μ και του περιβάλλοντα υπόλοιπου χώρου 285 τ.μ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών στην παραλία Αγίου Δημητρίου, όπως περιγράφεται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα και φωτοχάρτες, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης, με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Η δημοπρασία θα λάβει χώρα στο Κορωπί και στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Κρωπίας την 22η του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015) ημέρα Παρασκευή και 1

2 από ώρα 09:00 μέχρι 09:30 ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κρωπίας. Περιγραφή χώρων παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος Ο χώρος παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ ΔΔΠ /586Β ΕΞ2015/ (ΦΕΚ578/ τεύχος Β )ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ορίζεται ως Ενα (1) τμήμα κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού συνολικής έκτασης 300 τ.μ και συγκεκριμένα για τοποθέτηση ΚΑΝΤΙΝΑΣ με αριθμό ένα (Κ1) εμβαδού 15 τ.μ και του περιβάλλοντα υπόλοιπου χώρου 285 τ.μ για την τοποθέτηση ομπρελών και ξαπλωστρών στην παραλία Αγίου Δημητρίου, όπως περιγράφεται στα συνημμένα τοπογραφικό διάγραμμα και υπόβαθρο φωτοχάρτη, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης, με τους παρακάτω όρους : Άρθρο 1ο Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική, προφορική, και διεξάγεται κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά. Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε πλειοδοτούντα και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον τελευταίο πλειοδότη. Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την επί της δημοπρασίας Επιτροπή προ της ενάρξεως του διαγωνισμού, παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό. Η απόφαση της επί της δημοπρασίας Επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της δημοπρασίας συντάσσονται επί απλού χάρτου. Άρθρο 2ο Η καντίνα όπως ορίζεται από την ΚΥΑ ΔΔΠ /586Β ΕΞ2015/ (ΦΕΚ578/ τεύχος Β )ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, και το άρθρο 13 του Ν. 2971/2001 " Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 285/Α/2001), δεν θα είναι στέρεα συνδεδεμένη με το έδαφος για να μπορεί να μετακινηθεί ανά πάσα στιγμή, θα είναι τροχήλατη αυτοκινούμενη ή μη, μεγίστων διαστάσεων 15 τ.μ (άρθρο 11 KYA ). Ο χώρος τοποθέτησης της θα απέχει τουλάχιστον εκατό (100) μέτρα από εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κλπ) και στον χώρο αυτό μπορεί να τοποθετηθεί αρθρωτό ξύλινο δάπεδο και σκιάδα για την αναμονή του κοινού, σε ποσοστό 70% του μισθωμένου χώρου. 2

3 Η μέγιστη κάλυψη χρήσης δεν θα υπερβαίνει το 50% του παραχωρούμενου χώρου και η ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής θα είναι πλάτους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων (άρθρο 9 εδάφιο β ΚΥΑ). Επίσης η τοποθέτησή της δεν θα πρέπει να υποβαθμίζει το περιβάλλον και να δημιουργεί προβλήματα αθέμιτου ανταγωνισμού ή προστριβών με πολίτες ή προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής. Άρθρο 3 ο Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία θα πρέπει εκτός της υποβληθείσας αίτησης ενδιαφέροντος εντός της δεκαήμερης από τη δημοσίευση προθεσμίας (που αρχίζει από την ανάρτηση της προκήρυξης στη Διαύγεια ) να καταθέσει στην Επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας τα ακόλουθα απαραίτητα δικαιολογητικά: 1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. 2) Σχετικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο αν δεν είναι ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος. 3) Αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος καθώς και αντίγραφα του φορολογικού εντύπου Ε9 του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ. 4) Αντίγραφο του φορολογικού εντύπου Ε9 (ύπαρξη οπωσδήποτε περιουσιακών στοιχείων) του εγγυητή εφ όσον ο ΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝ δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό στοιχείο. Επίσης υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος και τυχόν εγγυητή ότι το αντίγραφο του εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος και του φορολογικού εντύπου Ε9 είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων. 5) Βεβαίωση (Δημοτική ενημερότητα) από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου περί μη οφειλής (από οποιαδήποτε αιτία) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του τυχόν ΕΓΓΥΗΤΗ. 6) Βεβαίωση της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) για χρέη προς το δημόσιο του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ και του τυχόν ΕΓΓΥΗΤΗ (φορολογική ενημερότητα). 7) Βεβαίωση περί μη οφειλής (ασφαλιστική ενημερότητα) του ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ από το ΙΚΑ καθώς και από τον ασφαλιστικό φορέα που είναι ασφαλισμένος (ο συμμετέχων). Σε αντίθετη περίπτωση (δηλαδή μη ύπαρξη άλλου ασφαλιστικού φορέα) αυτό θα βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/ ) Πιστοποιητικό μη πτώχευσης και μη πτωχευτικού συμβιβασμού και μη ύπαρξης ανοιγείσας διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση. 9) Αντίγραφο ποινικού μητρώου του συμμετέχοντος έκδοσης του τελευταίου τριμήνου τουλάχιστον από το οποίο να προκύπτει ότι ο συμμετέχων, φυσικό πρόσωπο, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ιδία για τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση (κατά το άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της υπ αριθμόν 98/773/ΔΕ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης), δωροδοκία [κατά το άρθρο 3 παρ. 1 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 παρ. 1 κοινής δράσης αριθμός 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου], απάτη (κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (κατά το άρθρο 1 της υπ αριθμόν 91/308/ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου), υπεξαίρεση (375ΠΚ), απάτη ( ΠΚ), εκβίαση (385 ΠΚ), πλαστογραφία ( ΠΚ), ψευδορκία (224 ΠΚ), δωροδοκία ( ΠΚ), δόλια χρεοκοπία (398 ΠΚ), νόμος περί ναρκωτικών ουσιών και παραβίαση κατ εξακολούθηση υγειονομικών διατάξεων που ισχύουν για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 3

4 Σε περίπτωση ύπαρξης ενός τουλάχιστον από τα προπεριγραφέντα αδικήματα αποκλείεται ο υποψήφιος από το διαγωνισμό. 10) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του συμμετέχοντος και του τυχόν εγγυητή, ότι έχει λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και των αναφερθέντων νόμων και ΚΥΑ και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, όπως ανεπιφύλακτα αποδέχεται και τις όποιες επιβληθείσες τροποποιήσεις λάβουν χώρα συνεπεία παρατηρήσεων του προϊστάμενου της κτηματικής υπηρεσίας κατά το άρθρο 10 περί μεταβίβασης δικαιώματος απλής χρήσης με δημοπρασία. 11) Βεβαίωση του Δήμου καλής εκτέλεσης των όρων της διακήρυξης από τους εκάστοτε μισθωτές καντινών των τελευταίων πέντε (5) ετών. 12) Tα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/99 σε συνδυασμό με αρ. 5 παρ. 3 όπως ισχύει βλέπε ΣτΕ 1059/2010) με βάση το οποίο : «Αντί επικύρωσης των φωτοαντιγράφων αρκεί η υποβολή (μαζί με τα φ/α μέσα στο φάκελο των δικαιολογητικών) υπεύθυνης δήλωσης περί του ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι φ/α του πρωτοτύπου. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει επί ποινή απαραδέκτου ένα προς ένα τα δικαιολογητικά των οποίων βεβαιώνεται η ακρίβεια. Η Υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται για το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερόμενου. Σε κάθε τυχόν επαναληπτική δημοπρασία ισχύουν τα κατατεθέντα δικαιολογητικά εφόσον βρίσκονται εντός του χρόνου ισχύος τους και εφόσον δεν έχουν αυτά παραληφθεί από τους ενδιαφερόμενους, αλλά υποβάλλεται εκ νέου αίτηση εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση της επαναληπτικής ημερομηνίας διενέργειας της δημοπρασίας στη Διαύγεια. Άρθρο 4ο Δικαίωμα συμμετοχής στην δημοπρασία έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα οιασδήποτε μορφής. Αν κάποιος καταθέτει προσφορά για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει τούτο στην επιτροπή πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, αφού παρουσιάσει νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Άρθρο 5ο Για τους ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ισχύουν όσα αναφέρονται στην ΚΥΑ ΔΔΠ /586Β ΕΞ2015/ (ΦΕΚ578/ τεύχος Β )ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, και στον Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ285/Α/2001). Άρθρο 6ο Όλα τα αιρετά μέλη του Δήμου Κρωπίας καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι α βαθμού δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία. Άρθρο 7ο Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληροί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Άρθρο 8ο Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μαζί με τον τυχόν εγγυητή να συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος με τον εγγυητή για την εκπλήρωση των όρων της παραχώρησης χρήσεως. Άρθρο 9ο 4

5 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της δημοπρασίας ο Δήμος ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τον προϊστάμενο της κτηματικής υπηρεσίας για το ύψος του τελικώς επιτευχθέντος μισθώματος και τα στοιχεία πλειοδότη προκειμένου αυτός να εκδώσει και να υποστείλει με κάθε πρόσφορο μέσο οίκοθεν σημείωμα του σχετικά με το ύψος του προς καταβολή από το μισθωτή, υπέρ του Δημοσίου ποσοστού 30% επί του μισθώματος. Άρθρο 10ο Το πρακτικό κατακύρωσης δημοπρασίας και το συναφθέν σε εκτέλεσή του πρακτικό μισθωτήριο συμβόλαιο με τον πλειοδότη, αποστέλλεται στην οικεία Γ.Γ.ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ προς προσυπογραφή από τον προϊστάμενο συνοδευόμενα από πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης για απόδειξη καταβολής του οφειλομένου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου. Το προς παραχώρηση χρήσεως τμήμα κοινοχρήστου χώρου αιγιαλού, όπως περιγράφεται στα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα και απαριθμείται βρίσκεται στη παραλία του Αγίου Δημητρίου Κορωπίου και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την τοποθέτηση καντίνας όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 της παρούσης, που θα προσφέρει μικρογεύματα, νερά, καφέ, αναψυκτικά, παγωτά και συναφή είδη στους χρήστες της παραλίας και στους λουόμενους αποκλειόμενης κάθε άλλης χρήσεως αυτής. Η συμβατική σχέση της παραχώρησης με αντάλλαγμα θα είναι αυτή της μίσθωσης με υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου, συνοδευόμενου με τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου, συντασσομένου σε τέσσερα (4) αντίγραφα που θα υπογραφούν από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο θα προσδιοριστούν τα στοιχεία του μισθωτή, η θέση και το εμβαδόν του κοινοχρήστου χώρου που παραχωρείται (αιγιαλός, παραλία) το είδος της χρήσης και το καταβαλλόμενο μισθωτικό αντάλλαγμα, ο αριθμός διπλοτύπου είσπραξης του οφειλόμενου ποσοστού υπέρ του Δημοσίου επί ποινή ακυρότητας, καθώς και οι τυχόν υποδείξεις του Προϊστάμενου της Γ.Γ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 10 ΚΥΑ (ΦΕΚ578/ τεύχος Β )ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τα αντίγραφα των μισθωτ ηρίων συμβολαίων υποβάλλονται με ευθύνη του Δήμου στην οικεία Δ.Ο.Υ για καταχώρηση και θεώρηση και στη συνέχεια ένα (1) εκ των θεωρηθέντων υποβάλλεται με ευθύνη της Δ.Ο.Υ στην αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία. Μισθωτήριο συμβόλαιο που δεν φέρει θεώρηση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, θεωρείται άκυρο από την Κτηματική Εταιρία του Δημοσίου και το καταβληθέν από το μισθωτή αντάλλαγμα στο σύνολό του είναι απαιτητό για καταβολή στο Δημόσιο από το Δήμο. Δεν ισχύουν οι διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων. Άρθρο 11ο Η διάρκεια της παραχώρησης χρήσεως με αντάλλαγμα (μίσθωσης) ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 31/12/2015. Με τη λήξη της σύμβασης ο παραχωρησιούχος μισθωτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει άμεσα και άνευ οχλήσεως στον παραχωρούντα Δήμο τον παραχωρηθέντα χώρο. Άρθρο 12ο Απαγορεύεται ο συμψηφισμός του μισθώματος με την οιαδήποτε παροχή υπηρεσιών από το μισθωτή προς το Δήμο. Άρθρο 13ο 5

6 Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρή αναμίσθωση ή η καθ οιονδήποτε τρόπο υπεκμίσθωση χώρου από τους μισθωτές με οιονδήποτε τρόπο σε οιονδήποτε με ή χωρίς αντάλλαγμα. Άρθρο 14ο Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση του μισθωτή στον κοινόχρηστο χώρο πριν τη σύναψη της μίσθωσης καθώς και η παραμονή αυτού μετά τη λήξη αυτής. Σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης του παραχωρηθέντος χώρου από το μισθωτή στο Δήμο κατά τη λήξη της μίσθωσης, εκτός από την αποβολή θα επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ /586Β ΕΞ2015/ (ΦΕΚ578/ τεύχος Β )ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, και του Ν. 2971/2001. Άρθρο 15ο Ως τιμή εκκίνησης ορίζεται το ποσό των σαράντα χιλιάδων ευρώ ( ), ενώ κάθε αντιπροσφορά πάνω από την τιμή εκκίνησης δεν θα είναι μικρότερη του ποσού των χιλίων ευρώ (1.000 ). Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Άρθρο 16ο Το 30% του ανταλλάγματος χρήσεως (μισθώματος ) θα καταβληθεί σε Δ.Ο.Υ (Υπέρ του Δημοσίου), το 35% του ανταλλάγματος χρήσεως (μισθώματος ) θα καταβληθεί στο Ταμείο του Δήμου ταυτόχρονα με την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο 35% μέχρι την 31η Ιουλίου του Επίσης το αντάλλαγμα που καταβάλλεται από τους μισθωτές υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου 3% πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% έπ αυτού σύμφωνα με τις διαταξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του κώδικα τελών χαρτοσήμου και σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ /586Β ΕΞ2015/ (ΦΕΚ578/ τεύχος Β )ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Άρθρο 17ο Ο πλειοδοτήσας υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σ' αυτόν με αποδεικτικό παραλαβής της απόφασης του Δήμου Κρωπίας, περί κατακύρωσης και έγκρισης του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του, για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσεως αιγιαλού με αντάλλαγμα διαφορετικά ο Δήμος προβαίνει σε επανάληψη της δημοπρασίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 34 της παρούσης. Άρθρο 18ο Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών δημοπρασίας από τα κατά το νόμο αρμόδια όργανα και δεν δικαιούται της παραμικρής μειώσεως του μισθώματος από της κατακυρώσεως της μισθώσεως και εφεξής. Άρθρο 19ο Ο Δήμος Κρωπίας δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση του ανταλλάγματος χρήσεως (μισθώματος) για κανένα λόγο και αιτία και ιδία λόγω τυχόν πρόωρης λήξης της μίσθωσης εκ μέρους του μισθωτή, ο 6

7 οποίος με τη σύμβαση μίσθωσης θα παραιτηθεί από διάρρηξη ακυρώσεως, από μείωση μισθώματος για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και απρόοπτης μεταβολής, από αναζήτηση των δοθέντων και από μη καταβολή των συμφωνηθέντων. Σε περίπτωση πρόωρης λήξης της παραχώρησης, αυτός υποχρεούται στην καταβολή όλου του ανταλλάγματος μισθώματος που αφορά στον υπόλοιπο χρόνο μέχρι την λήξη της μίσθωσης. Επίσης ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτή σε περίπτωση καθ οιονδήποτε τρόπο ανάκλησης της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, από την πλευρά του Δημοσίου ή λόγω καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας. Σε περίπτωση τυχόν ανάκλησης της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, από την πλευρά του Δημοσίου ή λόγω καθ οιονδήποτε τρόπο τροποποίησης της σχετικής νομοθεσίας ως προαναφέρθηκε ανακαλούνται αυτοδίκαια όλες οι παραχωρήσεις που θα έχουν γίνει χωρίς καμία ευθύνη του Δήμου. Άρθρο 20ο Από την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης και από τα τρία (3) μέρη (Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας, Δήμος, Πλειοδότης), θεωρείται ότι η παραχώρηση χρήσης έγινε οριστικά. Άρθρο 21ο Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί τον παραχωρηθέντα χώρο, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το χώρο σε καλή κατάσταση, εξασφαλίζοντας για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και γενικά την εξασφάλιση της καθαριότητας και αισθητικής του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου, διαφορετικά δύναται ο Δήμος να προβεί σε ανάκληση της παραχώρησης της άδειας λειτουργίας και σε αναζήτηση τυχόν αποζημίωσης. Άρθρο 22ο Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η διάρκεια της μίσθωσης και της παραχώρησης του χώρου να παραδώσει τον παραχωρηθέντα χώρο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποκατάσταση κάθε φθοράς, βλάβης ή ζημιάς. Ο Δήμος Κρωπίας μπορεί να ζητήσει μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου χρήσης την επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερη κατάσταση με έξοδα του μισθωτή. Άρθρο 23ο Η καταρτισθησόμενη σύμβαση δεν εμπίπτει στις διατάξεις περί επαγγελματικών μισθώσεων. Άρθρο 24ο Ο μισθωτής πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ώστε : 1) Να μην τίθενται θέματα αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ των μισθωτών που ασκούν ομοειδή δραστηριότητα. 7

8 2) Να μην δημιουργούνται θέματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος από την άσκηση της δραστηριότητας. Άρθρο 25ο Ο μισθωτής θα χρησιμοποιεί τον παραχωρούμενο χώρο, κατά τρόπο που να μην παραβιάζεται ή παρακωλύεται η φύση και ο προορισμός του ως κοινόχρηστος. Άρθρο 26ο Ο μισθωτής υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΚΥΑ ΔΔΠ /586Β ΕΞ2015/ (ΦΕΚ578/ τεύχος Β )ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. και του Ν. 2971/2001, του περιεχομένου των οποίων δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση. Ειδικότερα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ: 1) Οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει τη φυσική μορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού και παραλίας, καθώς και τον κοινόχρηστο χαρακτήρα αυτών, όπως η ανέγερση κάθε είδους κτίσματος ή τοποθέτηση κατασκευάσματος που συνδέεται σταθερά με το έδαφος (πάκτωση με σκυρόδεμα, τσιμεντοστρώσεις, πλακοστρώσεις, επιχωματώσεις κλπ.), καθώς και η τοποθέτηση σκηνών και τοποθέτηση τροχόσπιτων, αυτοκινήτων κλπ. 2) Η τοποθέτηση πινακίδων εκτός του χώρου της καντίνας επιγραφών, ειδών από πλαστικό, ψυγείων, μπαρ, καθώς και κάθε είδους μη προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα (ξύλινα δάπεδα, στέγαστρα- τέντες κλπ.). 3) Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται στο άρθρο 13 του Νόμου 2971/2001, περιέχονται λεπτομερώς στο παράρτημα της ΚΥΑ ΔΔΠ /586Β ΕΞ2015/ (ΦΕΚ578/ τεύχος Β )ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του μισθωτή εντάσσεται και η χρήση υλικών εναρμονιζόμενων με το περιβάλλον. Άρθρο 27ο Ο μισθωτής υποχρεούται να βοηθά και να συνδράμει τους επιτηρητές της παραλίας στην ευρύτερη περιοχή του, που θα έχει εγκαταστήσει ο Δήμος Κρωπίας. Ο μισθωτής υποχρεούται να σέβεται τις ώρες κοινής ησυχίας και να λειτουργεί την επιχείρηση αυτή κατά τρόπο που να μη θίγει την ησυχία και τα χρηστά ήθη των λουομένων και εκείνων που κάνουν χρήση της παραλίας. Άρθρο 28ο Ο μισθωτής υποχρεούται άμεσα και με δική του ευθύνη και έξοδα να τοποθετήσει δύο (2) και πλέον καλαίσθητα δοχεία απορριμμάτων να ανακυκλώνει ανελλιπώς τα ανακυκλούμενα υλικά και να διατηρεί κατά τη διάρκεια χρήσης του αιγιαλού, την ακτή και τον περιβάλλοντα χώρο καθαρό και ευπρεπή. Άρθρο 29ο Ο χώρος είναι ο περιγραφόμενος στη προκήρυξη και το συνημμένο απόσπασμα τοπογραφικού διαγράμματος καθορισμού οριογραμμών, αιγιαλού και παραλίας. Οι ομπρέλες θα απέχουν τουλάχιστον πέντε (5) μέτρα από την ακτογραμμή Επίσης οι ομπρέλες θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την υπόδειξη της 8

9 Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ώστε να είναι καλαίσθητες για να μην υποβαθμίζουν το περιβάλλον. Άρθρο 30ο Όπου υπάρχουν έτοιμες κατασκευασμένες τουαλέτες ο μισθωτής - παραχωρησιούχος υποχρεούται να τις διατηρεί καθαρές και ευπρεπισμένες εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως το δημόσιο χαρακτήρα τους ( ελεύθερες για όλους τους λουόμενους). Άρθρο 31ο Σε περίπτωση που ένα (1) ή περισσότερα άρθρα της παρούσας διακήρυξης βρίσκονται σε αντίφαση με τα όσα προβλέπονται στην ΚΥΑ, ΔΔΠ /586Β ΕΞ2015/ (ΦΕΚ578/ τεύχος Β )ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ υπερισχύουν τα προβλεπόμενα της εν λόγω ΚΥΑ. Άρθρο 32ο Η εμφάνιση της καντίνας θα είναι σύμφωνη με τις υποδείξεις της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Η εν γένει λειτουργία της καντίνας θα ελέγχεται από τα αρμόδια όργανα του Δήμου και της Πολιτείας. Άρθρο 33ο Η παραβίαση εκ μέρους του μισθωτή οιουδήποτε όρου του συμφωνητικού μίσθωσης, που θα θεωρηθούν όλοι ουσιώδεις παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να ανακαλέσει μονομερώς τη σύμβαση μίσθωσης χωρίς περαιτέρω αξίωση αποζημίωσης του μισθωτή, να αποβάλει αυτόν από τη χρήση, να ζητήσει ως αποζημίωση τόσο την καταβολή του ανταλλάγματος του υπολειπόμενου μέχρι τη λήξη της σύμβασης χρόνου λόγω της πρόωρης λήξης αυτής, όσο και αποκατάσταση κάθε περαιτέρω θετικής και αποθετικής ζημίας.ο Δήμος στην περίπτωση αυτή καλεί στη θέση του τον επόμενο πλειοδότη του διαγωνισμού αυτού και εάν αυτός αρνηθεί το μεθεπόμενο και ούτω καθεξής. Άρθρο 34ο 1) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο μόνον εάν δεν ανακηρυχθεί κατ' αυτήν πλειοδότης 2) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν: α) Το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί, από την Οικονομική Επιτροπή παρά του δημοτικού λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος περί την διενέργεια της δημοπρασίας. β) Μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο τυχόν εγγυητής τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ως και όταν μετά την κοι-νοποίηση εις τον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρα-σίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως. 2) Εις τας υπό στοιχείο β περίπτωσης της παραπάνω παραγράφου η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή αυτού και το ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν 9

10 ποσό, δυνάμενο να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου. 3) Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του Δημάρχου ή προέδρου της κοινότητος αναφερομένης εις τους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευομένης, όπως το άρθρο 4 του Π.Δ 270/1981 ορίζεται, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρας προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας και διεξάγονται, κατά τα στα άρθρα 1,2 και 5 του προαναφερθέντος νόμου. 4) Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση την δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία. Άρθρο 35ο Ένσταση για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατατίθεται στην διενεργήσασα τη δημοπρασία επιτροπή μέχρι την επομένη από τη διεξαγωγή της δημοπρασίας εργάσιμη ημέρα και καταχωρείται στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας όπου διενεργείται ο διαγωνισμός. Άρθρο 36ο Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου καθώς και στην ιστοσελίδα αυτού. Πληροφορίες θα δίνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία του Δήμου Κρωπίας από τον αρμόδιο υπάλληλο. Άρθρο 37ο Αν για οιοδήποτε λόγο η δημοπρασία αποβεί άγονη ή ασύμφορη θα γίνει επανάληψη αυτής την 5η ημέρα μετά την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας που απέβη άγονη ή ασύμφορη, την ίδια ώρα από την ίδια επιτροπή με τους ίδιους όρους διακήρυξης. Εν προκειμένω η δημοπρασία θα επαναληφθεί στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Κρωπίας (Βασιλέως Κων/νου 47) την 27η του μηνός Μαΐου έτους δύο χιλιάδες δέκα πέντε (2015) ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:00 μέχρι 09:30 ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Κρωπίας. Άρθρο 38ο Η διενέργεια της δημοπρασίας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός Κώδικας», του ΠΔ 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», του άρθρου 13 του Ν. 2971/2001, της ΚΥΑ ΔΔΠ /586Β ΕΞ2015/ (ΦΕΚ578/ τεύχος Β )ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Δημήτριος Ν. Κιούσης 10

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΕΖΓΟΛΙΓ-8ΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ «Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ.» Γάζι, 11/06/2013 Αρ. Πρωτ. : 218 Διεύθυνση: Γάζι, Πλατεία Μιχ. Κατσαμάνη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ. Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. ΑΔΑ : ΩΘΞ7ΩΗ5-ΤΔΞ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 2-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 29899 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ: Ελευθερία Πλατσάκη Δ/νση: Κυδωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Πολύγυρος, 10-07-2015 Αριθμός 2111 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Πολύγυρος, 10-07-2015 Αριθμός 2111 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πολύγυρος, 10-07-2015 Αριθμός 2111 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Περιφερειακή Διεύθυνση Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ήμου Χερσονήσου, λαβών υπόψη:

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών ήμου Χερσονήσου, λαβών υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες:29/7/2013 Αριθ. πρωτ.20908 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού για θαλάσσια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΛΕΓΧΌΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΛΟΥΝΤΑΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Τel:2841082384-5 Fax:2841082386 72100 Ag.Nikolaos- Crete- Greece E-mail:depaman@otenet.gr Άγιος Νικόλαος : 22/07/2015 Αριθμ. Πρωτ.: - 899 - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας,

Διακήρυξη Δημοπρασίας. για την εκμίσθωση του αναψυκτηρίου-μπαρ στο Φρούριο Καβάλας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Ομονοίας 117, 65403, Καβάλα Τηλέφωνο: 2510 83 13 88 (εσωτ.1) Τηλεομοιότυπο: 2510 83 13 78 Ηλ. Δ/νση: account@kavalagreece.gr Ιστοσελίδα: www.kavalagreece.gr Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 08/06/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 61 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ταχ. /νση: Κύθηρα Ταχ. Κώδικας: 80100 Τηλ: 27360 31338 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο, 10/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αρ.Πρωτ.: 5059 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΤΑΜΕΙΟΥ Κομνηνών 76, Ωραιόκαστρο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΩΚ1-0Θ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Από το 7/2014 πρακτικό συνεδρίασης Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Μώλου Αγίου Κωνσταντίνου. Στα Καµένα Βούρλα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9088 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ: 17/02/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 68 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ Ημερομηνία:.. Αριθμ. Πρωτ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΥΔΡΑΣ Έχοντας υπ όψιν: Α. Τις διατάξεις: Του Ν. 3463/2006 και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΜΝΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 1. Οι διατάξεις του ν. 2971/2001 (Φ.Ε.Κ. 285/19.12.2001 τ.α ) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε Παραμυθιά 17-04-2015 Αρ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΛΙΟΥ Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εγχωρίου Περιουσίας Κυθήρων και Αντικυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 27/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 58 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ Ταχ. /νση: Κύθηρα Ταχ. Κώδικας: 80100 Τηλ: 27360 31338 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 04-04-2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθµ.Πρωτ:: 25151 /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ ΩΝ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: Ουρανία Τσουκαλά /νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1 ου ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ Άρθρο 1 ο : Προσδιορισμός του νομικού πλαισίου που διέπει τον διαγωνισμό και την σύμβαση Άρθρο 2 ο : Αντικείμενο της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 19/03/2013 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. πρωτ.: 3293 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 3 ου ΝΑΞΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑΞΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για την ενοικίαση προκατασκευασμένων αναψυκτηρίων του Δήμου Χανίων Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΔΑ: 6Φ0ΡΩΗ5-ΧΔΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά,19/05/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ: 27470 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Πληρ: Ελευθερία Πλατσάκη Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ.: 16233 Βύρωνας Τηλ.: 2107652411, 210-7662555

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ.: 16233 Βύρωνας Τηλ.: 2107652411, 210-7662555 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 36-44 Τ.Κ.: 16233 Βύρωνας Τηλ.: 2107652411, 210-7662555 Βύρωνας,14/7/2014 Αριθ. Πρωτ.:21494 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 314/14 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 20705

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 314/14 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 20705 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 314/14 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ : 20705 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ της 16ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων ΘΕΜΑ:ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚ/ΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 177 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης της «Εκμίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Καρπενήσι 04-07-2014 Αριθμ.πρωτ.: 12440 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΣΟΥ Ο Δήμαρχος Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 32 ου 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 32 ου 2/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά 31-03-2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 24599 ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη 30 Ιουλίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 46625 ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 3-06-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10694 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυμνο 19/6/2014 ΝΟΜΟΣ:ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ: ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρ. Πρωτ.16326 Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ταχ. Διεύθυνση:Μισσίρια,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Κάτω Αχαΐα 27 Αυγούστου 2015 Αρ. Πρωτ.: 16774 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Πλατεία Δημοκρατίας Τ.K.: 252 00 ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ ΤΗΛ.: 26930 25000 FAX: 26930

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ. Αρ.πρωτ.: Φ.632/642. Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.πρωτ.: Φ.632/642 Ημερομηνία: 29/01/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2 Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ξάνθης, έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 363/1979

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 4/12/2013 Αρ. πρωτ. 22044

ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 4/12/2013 Αρ. πρωτ. 22044 ΕΛΛΗΝΙΚΗ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ Ξυλόκαστρο 4/12/2013 Αρ. πρωτ. 22044 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: Την

Διαβάστε περισσότερα