ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. AΠ: 388/012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. AΠ: 388/012"

Transcript

1 P Μαρτίου P Μαρτίου Μαρούσι, ΑΡΙΘ. AΠ: 388/012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗΣ) ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΒΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΓΟΡΑ, ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ Έχοντας υπόψη: α. Το Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α / ) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», και ιδίως τα άρθρα 3, 12 περιπτώσεις α και ι, 16, 17, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 44, 45, το άρθρο 68 παρ. 3 καθώς και το άρθρο 69 παρ. 5 αυτού, β. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ης Συμβουλίου της 7P 2002 σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία Πλαίσιο), ιδίως δε τα άρθρα 6, 7, 8, 14, 15 και 16 αυτής, γ. την Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ης Συμβουλίου της 7P 2002 σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση), ιδίως δε τα άρθρα 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13 αυτής, ης δ. τη Σύσταση της Επιτροπής της 11P P Φεβρουαρίου 2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2003/311/ΕΚ, ΕΕ L114/45, ), ε. τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/C 165/03), στ. τον Κανονισμό 2887/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο (ΕΕ L 336 της ), ζ. την ΑΠ ΕΕΤΤ 344/110/ «Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για τον ορισμό της αγοράς χονδρικής παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό 1

2 παροχής ευρυζωνικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών», η οποία έλαβε χώρα από μέχρι , η. την ΑΠ ΕΕΤΤ 356/18/ «Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναφορικά με τον ορισμό της αγοράς χονδρικής παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για τον σκοπό παροχής ευρυζωνικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών», θ. το από δημοσιευθέν στον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ κείμενο των απαντήσεων της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναφορικά με τον ορισμό της αγοράς της χονδρικής παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για τον σκοπό παροχής ευρυζωνικών και τηλεφωνικών υπηρεσιών», ι. την ΑΠ ΕΕΤΤ 362/18/ «Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις για την παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους», η οποία έλαβε χώρα από μέχρι , ια. ιβ. ιγ. ιδ. ιε. την ΑΠ ΕΕΤΤ 376/18/ «Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναφορικά με την ανάλυση και τις κανονιστικές υποχρεώσεις για την αγορά χονδρικής πρόσβασης στον Αδεσμοποίητο Τοπικό Βρόχο», το από δημοσιευθέν στον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ κείμενο των απαντήσεων της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων αναφορικά με την ανάλυση και τις κανονιστικές υποχρεώσεις για την αγορά της χονδρικής πρόσβασης στον Αδεσμοποίητο Τοπικό Βρόχο, την ΑΠ ΕΕΤΤ 376/19/ «Κοινοποίηση στην ΕΕ και στις λοιπές ΕΡΑ του Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με την Αγορά Χονδρικής Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης της μεριζόμενης πρόσβασης) σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ με αρ.πρωτ. EL/2006/0353, η οποία έλαβε χώρα την To κείμενο της κοινοποίησης δημοσιεύθηκε παράλληλα στο δικτυακό τόπο της ΕΕΤΤ, την από επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την ΕΕΤΤ (Αρ.πρωτ.ΕΕΤΤ 9613/ ) με θέμα: «CASE EL/2006/0353: Wholesale Unbundled Access (including shared access) to metallic loops and sub-loops for the purpose of providing broadband and voice services _ Request for Information Pursuant to Article 5(2) of Directive 2002/21/EC», την υπ αρ.πρωτ /F.300/ επιστολή της ΕΕΤΤ προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα «CASE EL/2006/0353: Wholesale Unbundled Access (including shared access) to metallic loops and subloops for the purpose of providing broadband and voice services - Request for Information Pursuant to Article 5(2) of Directive 2002/21/EC», 2

3 ΕΕΤΤ, P Μαρτίου P Μαρτίου ιστ. ιζ ιη. την υπ αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 12284/ επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Κοινοποίηση EL/2006/0353: Χονδρική Παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης της από κοινού μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών και φωνητικών υπηρεσιών Άρθρο 7 παράγραφος (3) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ: Ουδέν σχόλιο», την υπ αριθμ. πρωτ. 9166/Φ.600/ Εισήγηση προς την ΕΕΤΤ, το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, Επειδή : 1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 1.1. Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο περί Ηλεκτρονικών ΕπικοινωνιώνTF1FT το οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α / ) «Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (εφεξής ο Νόμος) και ιδίως το άρθρο 36 αυτού, ηt βάσει των αρμοδιοτήτων της από το άρθρο 12 περ. (α) του Νόμου, καλείται να ορίσει σχετικές αγορές στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθήκες - ιδίως τις σχετικές γεωγραφικές αγορές στην Ελληνική επικράτεια- ακολουθώντας τη διαδικασία ορισμού αγορών που περιγράφεται στην Οδηγία Πλαίσιο (Κεφάλαιο Δ» του Νόμου 3431/2006), τηρουμένων των άρθρων 16 και 17 του ιδίου Νόμου (άρθρα 6 και 7 της Οδηγίας Πλαίσιο) 1.2. TΗ Οδηγία Πλαίσιο και ο Ν.3431/2006 (άρθρα 35 και 37), ορίζουν περαιτέρω, ότι κατόπιν της ολοκλήρωσης του ορισμού των σχετικών αγορών σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να διεξάγει ανάλυση της T1T Ιδίως Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7P 2002 σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία ης πλαίσιο), Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7P 2002 σχετικά με πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και ης με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση), Σύσταση της Επιτροπής της 11P P Φεβρουαρίου 2003 για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2003/311/ΕΚ, ΕΕ L114/45, ) («Σύσταση») και Κατευθυντήριες Γραμμές της Επιτροπής για την ανάλυση αγοράς και την εκτίμηση της σημαντικής ισχύος στην αγορά βάσει του κοινοτικού πλαισίου κανονιστικών ρυθμίσεων για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (2002/C 165/03), («Κατευθυντήριες Γραμμές»). ης 3

4 FP στις αποτελεσματικότητας του ανταγωνισμού στις ως άνω αγορές σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής ΕπιτροπήςT καθώς και τη Σύσταση της Επιτροπής (2003/311/ΕΚ, ΕΕ L114/45, ) για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιδέχονται εκ των προτέρων ρύθμιση ( εφεξής «Η Σύσταση»)T «Η Σύσταση» προβλέπει ότι σε επίπεδο χονδρικής, υφίσταται μια διακριτή σχετική αγορά αφορώσα την «Χονδρική Παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης της μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών» (Αγορά 11).T 1.4. Σύμφωνα με το Άρθρο 8 (2) της Οδηγίας για την Πρόσβαση και το Ν. 3431/2000, η ΕΕΤΤ υποχρεούται να επιβάλει κάποια υποχρέωση ή υποχρεώσεις σε 2 επιχειρήσεις με ΣΙΑPF προσδιορισθείσες σχετικές αγορές. Ειδικά το άρθρο 42 παρ. 5 και 7 του Ν. 3431/2006 ορίζει μεταξύ άλλων ότι «5. Η Ε.Ε.Τ.Τ., μετά από ανάλυση της αγοράς, η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 37, μπορεί να επιβάλει κατά περίπτωση, σε φορείς εκμετάλλευσης με Σημαντική Ισχύ σε συγκεκριμένη αγορά τις υποχρεώσεις των άρθρων 43, 44 και 45» «7. Οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο είναι αναλογικές και δικαιολογημένες. Οι υποχρεώσεις αυτές επιβάλλονται κατόπιν διαβούλευσης σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 17» TΣύμφωνα με τα άρθρα 12 ιβ και 17 του Ν. 3431/2006 (άρθρο 6 της Οδηγίας Πρόσβασης), η ΕΕΤΤ προβαίνει σε διαβούλευση σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήψη μέτρων που έχουν σημαντική επίπτωση στη σχετική αγορά, κατ εφαρμογή του παρόντος νόμου, δίδοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη τη δυνατότητα να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στο προτεινόμενο μέτρο, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος TΣύμφωνα με τα άρθρα 12 ι και 16 (3) του Ν. 3431/2006 (άρθρο 7 της Οδηγίας Πρόσβασης) «3. Εφόσον η Ε.Ε.Τ.Τ., κατόπιν της διενέργειας διαβούλευσης σύμφωνα με το άρθρο 17, προτίθεται να αποφασίσει επί θέματος το οποίο: (α) εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 36 ή 37 ή 42 ή 68 παρ. 1 και (β) επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ Κρατών -Μελών, κοινοποιεί και θέτει, με την επιφύλαξη του επιχειρηματικού απορρήτου, σχέδιο αιτιολογημένης απόφασης στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των άλλων Κρατών -Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών των άλλων Κρατών - Μελών μόνον εφόσον υποβληθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός ή εντός της προθεσμίας του άρθρου 17, εάν η προθεσμία αυτή είναι μεγαλύτερη. Η Ε.Ε.Τ.Τ. κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την τελική απόφαση.» 1.7. TΣύμφωνα με το άρθρο 68 παρ. 3 του Ν. 3431/2006 «TΈως ότου η Ε.Ε.Τ.Τ. διεξάγει ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 37, οι φορείς εκμετάλλευσης, που παρέχουν σταθερά δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα και έχουν ορισθεί ως έχοντες Σημαντική Ισχύ στην αγορά παροχής σταθερών δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και υπηρεσιών εξακολουθούν να θεωρούνται "κοινοποιημένοι φορείς εκμετάλλευσης" για τους σκοπούς του υπ αριθμ. 2887/2000 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της σχετικά με την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο». T2T Βλ. σχετικά και παράγραφο 114 των Κατεθυντήριων Αρχών. 4

5 TΤο 1.8. Τέλος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69 παρ. 5 του Νόμου «5. Ο καθορισμός και η ανάλυση σχετικών αγορών, καθώς και οι Κοινοποιήσεις στην Ε.Ε. που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ και οι οποίες εκκίνησαν πριν τη θέση σε εφαρμογή του παρόντος νόμου λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού.» 2. ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗΣ) ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΒΡΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΡΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΙΣΧΥ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ 2.1. Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο (2002/21/ΕΚ), την Οδηγία για την Πρόσβαση (2002/19/ΕΚ), τη «Σύσταση» (2003/311/ΕΚ, ΕΕ L114/45, ) καθώς και τις «Κατευθυντήριες Γραμμές» της Επιτροπής (2002/C 165/03), η ΕΕΤΤ προχώρησε στη διαδικασία ορισμού και ανάλυσης των σχετικών αγορών που ανταποκρίνονται στις συνθήκες της εθνικής αγοράς TΣτα πλαίσια των διαδικασιών της σχετικά με τον ορισμό και την ανάλυση αγορών, η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τη «Σύσταση» και τις «Κατευθυντήριες Γραμμές», κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενόψει των εθνικών συνθηκών, υφίσταται μια διακριτή σχετική αγορά που περιλαμβάνει τη χονδρική παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης (πλήρως και μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους («χονδρική αδεσμοποίητη πρόσβαση»). T γεωγραφικό εύρος της εν λόγω αγοράς, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ΕΕΤΤ, είναι η Ελληνική επικράτεια TΚατόπιν του ορισμού μιας διακριτής σχετικής αγοράς αναφορικά με την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο στην Ελλάδα, η ΕΕΤΤ διεξήγαγε ανάλυση σχετικά με το εάν η εν λόγω αγορά είναι επαρκώς ανταγωνιστική και συγκεκριμένα εάν κάποια επιχείρηση ή επιχειρήσεις κατέχουν ΣΙΑ στη σχετική αγορά. Προκειμένου να εκτιμήσει το επίπεδο του ανταγωνισμού στην προσδιορισθείσα αγορά και να εξετάσει την ύπαρξη ΣΙΑ, η ΕΕΤΤ έλαβε υπόψη της μια σειρά κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων και των εξής: μερίδια αγοράς, πιθανότητα δυνητικού ανταγωνισμού, ύπαρξη ή μη αντισταθμιστικής αγοραστικής δύναμης, περιστατικά αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς σε σχέση με την παροχή τοπικών βρόχων TΣτα πλαίσια της ανωτέρω ανάλυσής της, η ΕΕΤΤ κατέληξε στο συμπέρασμα Tότι η αγορά χονδρικής παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης και της μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους χαρακτηρίζεται από έλλειψη αποτελεσματικού ανταγωνισμού και ότι ο «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) πρέπει να ορισθεί ως επιχείρηση κατέχουσα Σημαντική Ισχύ (ΣΙΑ) στην εν λόγω σχετική αγορά 2.5. TΕνόψει των ανωτέρω, Tη ΕΕΤΤ πρότεινε όπως επιβληθεί στον ΟΤΕ μια σειρά εύλογων και αναλογικών κανονιστικών υποχρεώσεων οι κυριότερες εκ των οποίων είναι οι εξής: Παροχή πρόσβασης και χρήσης συγκεκριμένων ευκολιών δικτύου, και συγκεκριμένα παροχή πλήρως αδεσμοποίητης και μεριζόμενης πρόσβασης στους 5

6 τοπικούς βρόχους και υποβρόχους, καθώς και πρόσβαση σε συναφείς ευκολίες όπως η συνεγκατάσταση. Υποχρέωση Διαφάνειας, ιδίως Δημοσίευση Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης με το κατάλληλο περιεχόμενο (με ελάχιστο περιεχόμενο αυτού του Παραρτήματος Ι της παρούσας). Υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης, η οποία συμπληρώνεται και από υποχρεώσεις διαφάνειας. Υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού προπαρασκευής και δημοσίευσης κρίσιμων οικονομικών πληροφοριών για όλους τους χωριστούς λογαριασμούς, και Υποχρέωση κοστοστρέφειας και ελέγχου τιμών Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κανονιστικού πλαισίου και ιδίως το άρθρο 12 (ιβ) του Ν. 3431/2000 και το άρθρο 6 της Οδηγίας Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ διεξήγαγεt μια πρώτη εθνική δημόσια διαβούλευση το Μάρτιο του 2005 (ΑΠ ΕΕΤΤ 344/110/ ), αναφορικά με τον ορισμό της αγοράς αδεσμοποίητης πρόσβασης σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους-απτβ (Αγορά 11 της Σύστασης), η οποία διήρκεσε από τις μέχρι και τις TΚατόπιν υποβολής των σχολίων των συμμετεχόντων στην ως άνω διαβούλευση η ΕΕΤΤ παρείχε αναλυτικές απαντήσεις επί των κυριότερων σημείων των παρατηρήσεών τους (ΑΠ ΕΕΤΤT 356/18/ ) TΤον Νοέμβριο του 2005 η ΕΕTΤΤ διεξήγαγε μια δεύτερη εθνική δημόσια διαβούλευση Tαναφορικά με την ανάλυση και τις προτεινόμενες ρυθμιστικές παρεμβάσεις στην αγορά αδεσμοποίητης πρόσβασης σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (ΑΠ ΕΕΤΤ T362/18/ ) η οποία διήρκεσε από τις 4-11-T2005 μέχρι και τις TΚατόπιν υποβολής των σχολίων των συμμετεχόντων στην εν λόγω διαβούλευση η ΕΕΤΤ παρείχε αναλυτικές απαντήσεις επί των βασικότερων σημείων των παρατηρήσεών τους (ΑΠ ΕΕΤΤ 376/18/ ).T TΣτα πλαίσια των όσων προβλέπονται από το νέο κανονιστικό πλαίσιο περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ιδίως το άρθρο 12 (ι) του Ν. 3431/2000 και το άρθρο 7 της Οδηγίας Πλαίσιο, η ΕΕΤΤ προέβη στις σε Κοινοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις λοιπές ΕΡΑ του Σχεδίου Μέτρων της αναφορικά με την Αγορά Χονδρικής Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης της μεριζόμενης πρόσβασης) σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους (ΑΠ ΕΕΤΤ 376/19/ , αρ. υπόθεσης EL/2006/0353) Στις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε επιστολή στην ΕΕΤΤ (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 9613/ ) με θέμα: «CASE EL/2006/0353: Wholesale Unbundled Access (including shared access) to metallic loops and sub-loops for the purpose of providing broadband and voice services - Request for Information Pursuant to Article 5(2) of Directive 2002/21/EC», στα πλαίσια της οποίας ζητούσε συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με την Κοινοποίηση του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ για την αγορά «Αγορά Χονδρικής Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης της μεριζόμενης πρόσβασης) σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους» Δια της υπ αρ.πρωτ /F.300/ επιστολής της, η ΕΕΤΤ παρείχε στην ΕΕ τις αιτούμενες δια της από επιστολής της ΕΕ (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 9613/ ) συμπληρωματικές πληροφορίες Στις , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην ΕΕΤΤ επιστολή (αρ. πρωτ. ΕΕΤΤ 12284/ ) με θέμα «Κοινοποίηση EL/2006/0353: Χονδρική Παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης της από κοινού μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό 6

7 παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών και φωνητικών υπηρεσιών_ Άρθρο 7 παράγραφος (3) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ: Ουδέν σχόλιο», με την οποία η ΕΕ γνωστοποιεί στην ΕΕΤΤ ότι κατόπιν εξέτασης του κοινοποιημένου σχεδίου μέτρων της δεν έχει κανένα σχόλιο και ως εκ τούτου η ΕΕΤΤ μπορεί σύμφωνα με το Άρθρο 7 παράγραφος (5) της οδηγίας πλαίσιο, (άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 3431/2006) να θεσπίσει το προκύπτον σχέδιο μέτρων, κοινοποιώντας στην Επιτροπή την τελική της Απόφαση. 3. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3.1. Η παρούσα Απόφαση βασίζεται στις αναλυτικές Αποφάσεις της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον ορισμό και την ανάλυση της αγοράς για τη «Χονδρική Παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης της μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών και φωνητικών υπηρεσιών» όπως αυτές διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων που διεξήγαγε η ΕΕΤΤ τόσο σε εθνικό όσο και σε Κοινοτικό επίπεδο (TΑΠ ΕΕΤΤT 344/110/ , ΑΠ ΕΕΤΤ 356/18/ , ΑΠ ΕΕΤΤ 362/18/ , ΑΠ ΕΕΤΤ376/18/ , ΑΠ ΕΕΤΤ 376/19/ ) και ερμηνεύεται σύμφωνα με τις εν λόγω Αποφάσεις Τα μέτρα που επιβάλλονται επί τη βάσει της παρούσας κοινοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 7 της Οδηγίας 2002/21/ΕΚ (και το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν. 3431/2006) και καταχωρήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον αρ.πρωτ. EL/2006/ Τα μέτρα που επιβάλλονται επί τη βάσει της παρούσας έγιναν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως εύλογα και αναλογικά σύμφωνα με την από επιστολή της ΕΕ με θέμα «Κοινοποίηση EL/2006/0353: Χονδρική Παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης της από κοινού μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών και φωνητικών υπηρεσιών Άρθρο 7 παράγραφος (3) της οδηγίας 2002/21/ΕΚ: Ουδέν σχόλιο». Αποφασίζει : Α. Εκδίδει την παρούσα Απόφαση σύμφωνα με το κοινοποιηθέν και εγκριθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σχέδιο Μέτρων, με το ακόλουθο περιεχόμενο: Ορισμός Σχετικής Αγοράς Προϊόντος / Υπηρεσίας και Γεωγραφικής Αγοράς: 1. Η ΕΕΤΤ ορίζει μια σχετική αγορά αφορώσα την «Χονδρική Παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών». 2. Το γεωγραφικό εύρος της σχετικής αγοράς είναι η Ελληνική Επικράτεια. 7

8 T3T Συνδετικά T4T Η Ορισμός Επιχειρήσεων με Σημαντική Ισχύ στην ως άνω Σχετική Αγορά («ΣΙΑ») 3. Η ΕΕΤΤ ορίζει ως επιχείρηση ηλεκτρονικών επικοινωνιών με Σημαντική Ισχύ στην Εθνική Αγορά Χονδρικής Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (πλήρως και μεριζόμενης πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους την εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Κανονιστικές Υποχρεώσεις Η EETT επιβάλλει τις ακόλουθες Κανονιστικές Υποχρεώσεις στον ΟΤΕ, ως επιχείρηση με ΣΙΑ στη σχετική αγορά: (i) TΥποχρέωση πρόσβασης και χρήσης ειδικών ευκολιών δικτύου Αναφορικά με την υποχρέωση παροχής πρόσβασης, ο ΟΤΕ φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις : (1) Διατήρηση της υποχρέωσης παροχής πρόσβασης σε μεταλλικούς τοπικούς βρόχους και υποβρόχους με τη μορφή της πλήρως αδεσμοποίητης και της μεριζόμενης πρόσβασης. (2) Υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε συναφείς ευκολίες οι οποίες είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική υλοποίηση της πλήρως και μεριζόμενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο όπως η συνεγκατάσταση και τα συνδετικά καλώδιαtf3ft. Η υποχρέωση παροχής συνεγκατάστασης, περιλαμβάνει τη φυσική συνεγκατάστασηtf4ft, την απομακρυσμένη συνεγκατάσταση και την εικονική συνεγκατάσταση. Μέσω της συνεγκατάστασης ο εναλλακτικός πάροχος δύναται να εγκαταστήσει τον κατάλληλο εξοπλισμό προκειμένου να διασυνδέσει τους αδεσμοποίητους τοπικούς βρόχους με το δίκτυο του μέσω ιδίας υποδομής ή μέσω υποδομής παρόχου της επιλογής του. Οι ειδικές μορφές όλων των επιλογών συνεγκατάστασης πρέπει να δημοσιεύονται ως μέρος της Προσφοράς Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Reference Unbundling Offer (RUO)), την οποία υποχρεούται να δημοσιεύει ο ΟΤΕ σύμφωνα με την παρούσα. καλώδια δύναται να χρησιμοποιηθούν και στις περιπτώσεις όπου αντικειμενικά είναι τεχνικά ανέφικτη η χρήση οποιουδήποτε άλλου μέσου για την σύνδεση του εξοπλισμού του παρόχου όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις του τοπικού υποβρόχου για την σύνδεση του εξοπλισμού του παρόχου στην εξωτερική καμπίνα με τον εξοπλισμό του παρόχου σε ανώτερο ιεραχικά δικτυακό σημείο συνεγκατάστασης. φυσική συνεγκατάσταση περιλαμβάνει τόσο τη συνεγκατάσταση εξοπλισμού του παρόχου σε ξεχωριστά δωμάτια παρόχων από το χώρο εγκατάστασης του εξοπλισμού του ΟΤΕ (είτε κάθε πάροχος ξεχωριστά είτε όλοι οι πάροχοι μαζί) όσο και την παροχή συνεγκατάστασης υπό την μορφή comingling η οποία συνίσταται στην παροχή συνεγκατάστασης του εξοπλισμού του παρόχου στον ίδιο χώρο με τον εξοπλισμό του ΟΤΕ χωρίς την ύπαρξη χωρισμάτων και χωρίς την ανάγκη δημιουργίας ξεχωριστού δωματίου παρόχου. 8

9 (3) Ο ΟΤΕ πρέπει στα πλαίσια της παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο - να χορηγεί ελεύθερη πρόσβαση σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα ή άλλες βασικές τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή των υπηρεσιών εικονικού δικτύου. Επιπλέον ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση σε όλα τα συστήματα λογισμικού που είναι απαραίτητα για την εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού στην παροχή των υπηρεσιών. (4) O ΟΤΕ υποχρεούται να διαπραγματεύεται με καλή πίστη και να ικανοποιεί όλα τα εύλογα αιτήματα των παρόχων αναφορικά με επιπρόσθετα προϊόντα πρόσβασης, συνεγκατάστασης και συναφείς ευκολίες. (5) Ο ΟΤΕ δεν δύναται να ανακαλεί την ήδη χορηγηθείσα πρόσβαση στον τοπικό βρόχο ή / και σε συναφείς ευκολίες. (6) Ο ΟΤΕ πρέπει να ικανοποιεί αιτήματα για μετάβαση μεταξύ των ακόλουθων υπηρεσιών (οι διαδικασίες της μετάβασης θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην σχετική Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης, βλέπε κατωτέρω αναφορικά με τις υποχρεώσεις διαφάνειας): Από την Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (χονδρικές υπηρεσίες xdsl) στην Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (πλήρη ή μεριζόμενη) Από την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον τοπικό βρόχο (πλήρη ή μεριζόμενη) στην Χονδρική Ευρυζωνική Πρόσβαση (χονδρικές υπηρεσίες xdsl)) Από τη μεριζόμενη πρόσβαση στην πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους και υποβρόχους Από την πλήρως αδεσμοποίητη πρόσβαση στη μεριζόμενη πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους και υποβρόχους (7) Ο ΟΤΕ εκπληρώνει τις ως άνω (1-6) υποχρεώσεις πλήρως και μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό του βρόχο και τις συναφείς εγκαταστάσεις, υπό όρους ισότιμου, εύλογου και έγκαιρου χαρακτήρα. (8) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να συνάψει Συμφωνίες Επιπέδου Υπηρεσίας (Service Level Agreements (SLAs)) για όλα τα προϊόντα, και για όλες τις διαδικασίες όπως παροχή των υπηρεσιών και αποκατάσταση βλαβών. Οι εν λόγω Συμφωνίες θα πρέπει να περιέχουν συγκεκριμένες ρήτρες και όρους αναφορικά με την ευθύνη των μερών οι οποίες και θα λειτουργούν ως κίνητρο για την συμμόρφωση των μερών με αυτά. Η βασική/ ελάχιστη ποιότητα των παραμέτρων υπηρεσιών (Βασικό Επίπεδο Συμφωνιών Υπηρεσιών (Βασικό SLA)) καθώς και οι σχετικές οικονομικές ρήτρες ή όροι αναφορικά με την ευθύνη των μερών που θα ισχύουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις προϋποθέσεις του Βασικού SLA, θα πρέπει να αποτελούν μέρος της βασικής λίστας των περιεχομένων της σχετικής Προσφοράς Αναφοράς που θα δημοσιεύεται από τον ΟΤΕ, σύμφωνα με την παρούσα. (9) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να διαπραγματεύεται με καλή πίστη όλα τα εύλογα αιτήματα αναφορικά με την παροχή Συμφωνιών Επιπέδου Υπηρεσιών (SLAs) πέραν του Βασικού (Advanced SLAs). Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕΤΤ θα προβεί σε διάλογο με τον ΟΤΕ προκειμένου να διαμορφώσει το εύρος και τις ρήτρες των εν λόγω SLAs. 9

10 (10) Ο ΟΤΕ υποχρεούται να δημοσιεύει δείκτες αποδοτικότητας (Performance Indicators) σε τριμηνιαία βάση και ανά περίπτωση, κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΕΤΤ σύμφωνα με την παρούσα (βλέπε επίσης και κατωτέρω αναφορικά με την υποχρέωση διαφάνειας). (ii) Υποχρέωση Αμεροληψίας (Μη Διακριτικής Μεταχείρισης) Αναφορικά με την υποχρέωση αμεροληψίας, ο ΟΤΕ φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις : 1. Υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης για όλες τις υποχρεώσεις πρόσβασης που περιγράφηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να εφαρμόζει ισοδύναμους όρους, σε ισοδύναμες περιστάσεις, σε άλλες επιχειρήσεις που παρέχουν ισοδύναμες υπηρεσίες, και θα παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους όρους και της ιδίας ποιότητας με αυτές που παρέχει και στο λιανικό του άκρο (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών του και των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων). Ειδικότερα, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται σε άλλους παρόχους εντός προκαθορισμένης χρονικής περιόδου και επί τη βάσει προδιαγραφών ποιότητας που είναι τουλάχιστον ισότιμες με αυτές που παρέχονται στο λιανικό άκρο του ΟΤΕ (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών του και των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων). Κατά την παροχή υπηρεσιών αδεσμοποίητης τοπικής πρόσβασης, δεν επιτρέπεται να υπάρχουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, σύζευξη υπηρεσιών ή ευκολιών (εκτός και εάν αυτή δικαιολογείται με βάση τεχνικούς λόγους), καθώς και αδικαιολόγητα επαχθείς συμβατικοί όροι. Επιπροσθέτως, είναι απαραίτητο οι πληροφορίες που λαμβάνονται από τον ΟΤΕ στα πλαίσια της παροχής αδεσμοποίητης τοπικής πρόσβασης σε έναν πάροχο, να μην χρησιμοποιούνται (με οποιοδήποτε τρόπο) από το λιανικό άκρο του ΟΤΕ. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει ρητή έγγραφη δέσμευση προς τον σκοπό αυτό. (iii) Υποχρέωση Διαφάνειας Αναφορικά με την υποχρέωση Διαφάνειας, ο ΟΤΕ φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 1. Υποχρεούται να δημοσιεύει σχετική Προσφορά Αναφοράς Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (εφεξής Προσφορά Αναφοράς) η οποία υπόκειται στην έγκριση της ΕΕΤΤ και θα αποτελεί την βάση για την σύναψη επιμέρους συμφωνιών παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης στο τοπικό βρόχο. Η ως άνω υποχρέωση διασφαλίζει ότι οι εναλλακτικοί πάροχοι έχουν πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες και ξεκάθαρες διαδικασίες, στις οποίες δεν θα είχαν αλλιώς πρόσβαση. Η εν λόγω Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει να είναι επαρκώς αναλυτική, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι επιχειρήσεις δεν θα εξαναγκάζονται να πληρώνουν για ευκολίες οι οποίες δεν είναι απαραίτητες για τις αιτούμενες υπηρεσίες. Η εν λόγω Προσφορά Αναφοράς περιλαμβάνει περιγραφή των σχετικών προσφορών ανά στοιχείο σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, και περιγραφή των σχετικών όρων και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών. Επιπροσθέτως, οι εναλλακτικοί πάροχοι θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να επιλέγουν τον πάροχο, καθώς και την τεχνολογία για τις σχετικές υπηρεσίες σύνδεσης 10

11 (backhaul links). Το Παράρτημα Ι της παρούσας Απόφασης περιέχει την λίστα με το ελάχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο που πρέπει να συμπεριληφθεί στην σχετική Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ. 2. Διαδικασίες επικαιροποίησης της Προσφοράς Αναφοράς: Δεδομένου ότι η Προσφορά Αναφοράς θα πρέπει να επικαιροποιείται προκειμένου να αντικατοπτρίζει τις ανάγκες της αγοράς, η εν λόγω Προσφορά θα αναθεωρείται κατόπιν πρωτοβουλίας της ΕΕΤΤ ή κατόπιν θεμελιωμένου αιτήματος είτε από την πλευρά του ΟΤΕ ή οποιουδήποτε άλλου αδειοδοτημένου παρόχου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα. Ειδικότερα: Ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει στην ΕΕΤΤ την (πρώτη) αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης, το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας. Για την περίπτωση όπου ο ΟΤΕ ζητήσει αναθεώρηση της Προσφοράς Αναφοράς, η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες σχετικές εξελίξεις της αγοράς, καθώς και την εμπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια προγενέστερης εφαρμογής Προσφοράς Αναφοράς, θα εξετάσει εντός εύλογης περιόδου, εάν οι προτεινόμενες αλλαγές είναι κατάλληλες και αιτιολογημένες. Για την περίπτωση όπου το αίτημα για αναθεώρηση της Προσφοράς Αναφοράς υποβάλλεται από κάποιον άλλο πάροχο (πέραν του ΟΤΕ), η ΕΕΤΤ λαμβάνοντας υπόψη τις όποιες σχετικές εξελίξεις της αγοράς, καθώς και την εμπειρία που αποκτήθηκε στα πλαίσια προγενέστερης εφαρμογής Προσφοράς Αναφοράς, θα εξετάσει εάν η Προσφορά Αναφοράς χρήζει αναθεώρησης. Εάν η απόφαση της ΕΕΤΤ είναι καταφατική, η ΕΕΤΤ θα καλέσει τον ΟΤΕ να υποβάλει αναθεωρημένη Προσφορά Αναφοράς, εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ανάλογα με τις τροποποιήσεις που απαιτούνται. Σε κάθε περίπτωση η ΕΕΤΤ δύναται να επιβάλει αλλαγές στην Προσφορά Αναφοράς στις περιπτώσεις όπου κρίνει ότι τέτοιες αλλαγές είναι αιτιολογημένες. Στις περιπτώσεις που κρίνει κατάλληλο, η ΕΕΤΤ, δύναται να διεξάγει Δημόσια Διαβούλευση παρέχοντας στα ενδιαφερόμενα μέρη την δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους αναφορικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις/ αναθεωρήσεις της Προσφοράς Αναφοράς. Σε κάθε περίπτωση πριν την εφαρμογή της αναθεωρημένης Προσφοράς Αναφοράς θα δίνεται εύλογο χρονικό διάστημα στους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να προετοιμαστούν για τις επικείμενες αλλαγές. 3. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει άμεσα στην ΕΕΤΤ κάθε πληροφορία, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών πληροφοριών αναφορικά με την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός της, και σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και το επίπεδο λεπτομέρειας που αναφέρονται στο σχετικό αίτημα της ΕΕΤΤ. Επίσης ο ΟΤΕ υποχρεούται να προβαίνει σε δημοσιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με την παροχή Αδεσμοποίητης Πρόσβασης όπως για παράδειγμα τεχνικών προδιαγραφών και χαρακτηριστικών δικτύου κατόπιν σχετικής 11

12 υπόδειξης της ΕΕΤΤ. Ο τρόπος δημοσιοποίησης και το επίπεδο λεπτομέρειας θα ορίζεται από την ΕΕΤΤ. 4. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να παρέχει στην ΕΕΤΤ αναλυτική αναφορά σχετικά με Δείκτες Αποδοτικότητας (Key Performance Indicators (KPI)) σε τριμηνιαία βάση και ανά περίπτωση, οποτεδήποτε αυτό ζητηθεί από την ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ θα πρέπει να έχει επίσης δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα/ λογισμικό/ βάση δεδομένων το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό ή/ και την αποθήκευση των τιμών των Δεικτών Αποδοτικότητας, προκειμένου να μπορεί να εξάγει πληροφορίες με δική της πρωτοβουλία. Επιπλέον, οι άλλοι πάροχοι θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στους δείκτες αποδοτικότητας/ δεδομένα που σχετίζονται με τις δραστηριότητες τους και τις συναλλαγές τους με τον ΟΤΕ. Τέλος, κατόπιν λήψης σχετικού αιτήματος από την ΕΕΤΤ, ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση να δημοσιεύει στον δικτυακό του τόπο ορισμένους ή και όλους τους Δείκτες Αποδοτικότητας με κατάλληλη μορφή, διασφαλίζοντας την αρχή του επιχειρηματικού απορρήτου καθώς και την εμπιστευτικότητα κρίσιμων εμπορικών πληροφοριών (λχ. μέσες ή συνολικές εκτιμήσεις, ή αναλυτικά τις τιμές των δεικτών χωρίς να προσδιορίζεται το όνομα του παρόχου). Οι Δείκτες Αποδοτικότητας περιλαμβάνουν (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) τα κάτωθι στοιχεία: i. Αριθμό αιτούμενων αδεσμοποίητων τοπικών βρόχων (με ανάλυση σε αριθμό βρόχων πλήρως αδεσμοποίητης πρόσβασης και μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρόσβασης). ii. Αριθμό παραδοθέντων τοπικών βρόχων (με ανάλυση σε αριθμό βρόχων πλήρως αδεσμοποίητης πρόσβασης και μεριζόμενης αδεσμοποίητης πρόσβασης και αριθμό βρόχων που παραδόθηκαν εγκαίρως ή με καθυστέρηση). iii. Αριθμός απορριφθέντων αιτήσεων τοπικών βρόχων/ αιτιολογία της απόρριψής τους. iv. Αριθμός ενεργών αδεσμοποίητων τοπικών βρόχων (πλήρης αδεσμοποίητη πρόσβαση και μεριζόμενη). v. Αριθμός καταργηθέντων βρόχων. vi. Αριθμός αναφερόμενων βλαβών (ανά προτεραιότητα, χωριστά για πλήρη και μεριζόμενη αδεσμοποίητη πρόσβαση). vii. Αριθμός βλαβών που αποκαταστάθηκαν εντός του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται στο συμφωνημένο SLA. viii. Αριθμός υποβληθέντων αιτήσεων για συνεγκατάσταση (για κάθε τύπο συνεγκατάστασης) ix. Αριθμός υλοποιημένων συνεγκαταστάσεων (για κάθε τύπο συνεγκατάστασης) εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων x. Αριθμός υλοποιημένων συνεγκαταστάσεων (για κάθε τύπο συνεγκατάστασης) εκτός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων 5. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να κοινοποιεί στην ΕΕΤΤ όλες τις συμφωνίες αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο που υπογράφει με άλλους 12

13 παρόχους επί τη βάσει της σχετικής Προσφοράς Αναφοράς, καθώς και κάθε SLA (πέραν του βασικού) που παρέχει στους εναλλακτικούς παρόχους επί τη βάσει εμπορικής διαπραγμάτευσης. (iv) Υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού Αναφορικά με την υποχρέωση Λογιστικού Διαχωρισμού, ο ΟΤΕ φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις : 1. Ο ΟΤΕ έχει την υποχρέωση να εφαρμόσει λογιστικό διαχωρισμό στην σχετική αγορά. Σκοπός της επιβολής της υποχρέωσης λογιστικού διαχωρισμού είναι η παροχή λεπτομερέστερων στοιχείων, συγκριτικά με τις πληροφορίες που είναι δυνατό να αντληθούν από τις υποχρεωτικές από το νόμο οικονομικές καταστάσεις του ΟΤΕ, ώστε να απεικονίζεται με περισσότερη ακρίβεια η παροχή αδεσμοποίητης πρόσβασης ως να αποτελούσε ξεχωριστή επιχειρηματική μονάδα, καθώς επίσης και να προλαμβάνεται η διακριτική μεταχείριση προς όφελος των δραστηριοτήτων του ίδιου του ΟΤΕ, ή των θυγατρικών του και των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων, και η μη δίκαιη σταυροειδής επιδότηση. 2. Ο ΟΤΕ υποχρεούται να δημοσιεύει ετησίως τις ακόλουθες χρηματοοικονομικές πληροφορίες για όλους τους χωριστούς λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένης της παροχής αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (με την επιφύλαξη της αρχής του επιχειρηματικού απορρήτου και άλλων γενικών νομικών υποχρεώσεων): Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως Κατάσταση απασχολούμενου κεφαλαίου (λεπτομερής μέθοδος υπολογισμού και τιμές των χρησιμοποιούμενων παραμέτρων) Ενοποίηση λογαριασμών και συμφωνία με προβλεπόμενους από το νόμο λογαριασμούς ή άλλες πηγές πληροφοριών κοστολόγησης Περιγραφή της μεθόδου κοστολόγησης, με αναφορά της βάσης και των προτύπων κόστους, των μεθόδων κατανομής και αποτίμησης, της αναγνώρισης και χειρισμού του έμμεσου κόστους Παρατηρήσεις σχετικές με τη μη διακριτική μεταχείριση (λεπτομερή τέλη μεταφοράς προκειμένου να δικαιολογείται η συμμόρφωση με την υποχρέωση μη διακριτικής μεταχείρισης) Έκθεση λογιστικού ελέγχου Περιγραφή των πολιτικών λογιστικής και ρυθμιστικώς προβλεπόμενων αρχών λογιστικών 3. Η ΕΕΤΤ, θα διαβουλευθεί περαιτέρω τις μεθοδολογίες λογιστικού διαχωρισμού και τις μεθοδολογίες λογιστικού ελέγχου. Για το ενδιάμεσο διάστημα και έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαβούλευσης, με βάση το άρθρο 68 του Ν. 3431/2006, ο ΟΤΕ υποχρεούται να υποβάλει λογιστικό διαχωρισμό για την αδεσμοποίητη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο σύμφωνα με την υφιστάμενη υποχρέωσή του, ιδίως στο πλαίσιο της Απόφασης 211/3/2001 (ΦΕΚ 466/Β/2001). 13

14 T5T Προκειμένου (v) Υποχρέωση Ελέγχου Τιμών και Κοστολόγησης Αναφορικά με την υποχρέωση ελέγχου τιμών και κοστολόγησης, ο ΟΤΕ φέρει τις ακόλουθες υποχρεώσεις : 1. Υποχρέωση να παρέχει κοστοστρεφείς τιμές πρόσβασης στον αδεσμοποίητο τοπικό βρόχο βάσει της μεθοδολογίας Μέσου Μακροπρόθεσμου Επαυξητικού Κόστους με βάση το Τρέχον Κόστος των Παγίων (ΜΜΕΚ/ΤΚ (LRAIC/Current Cost)). Οι προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τιμές θα τελούν υπό την έγκριση της ΕΕΤΤ. Οι εν λόγω τιμές θα εξάγονται από ένα μοντέλο "topdown" για υπηρεσίες αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο (μηνιαία τέλη και τέλη ενεργοποίησης και κατάργησης για την πλήρη και μεριζόμενη πρόσβαση στον τοπικό βρόχο και υποβρόχο) καθώς και από bottom-up μεθόδους για τις συναφείς ευκολίες όπως η συνεγκατάστασηtf5ft, και υποβάλλονται στην ΕΕΤΤ τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από το χρόνο στον οποίο προτείνεται από τον ΟΤΕ να εφαρμοσθούν. 2. Η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιεί το δικό της μοντέλο bottom-up (εισάγοντας σε αυτό κριτήρια όπως αποτελεσματικότητα, ζητήματα οικονομιών κλίμακος που επιδρούν στα κόστη κλπ) προκειμένου να ελέγχει τα αποτελέσματα του top-down μοντέλου του ΟΤΕ. Τα αποτελέσματα του bottom up μοντέλου της ΕΕΤΤ δύναται να διασταυρώνονται και με αποτελέσματα από βέλτιστες διεθνείς πρακτικές. Κατόπιν τούτων, η ΕΕΤΤ θα δύναται να προβεί σε ανάλογη τροποποίηση των αποτελεσμάτων του μοντέλου top-down. Για τις περιπτώσεις όπου ο ΟΤΕ δεν παρέχει στην ΕΕΤΤ επαρκή στοιχεία τιμολόγησης από τα μοντέλα top-down ή/ και bottom up εντός της προβλεπόμενης χρονικής περιόδου (δηλ. τουλάχιστον έξι μήνες πριν από το χρόνο στον οποίο προτείνεται από τον ΟΤΕ να εφαρμοσθούν), η ΕΕΤΤ θα δύναται να ανατρέχει άμεσα στο δικό της μοντέλο bottom-up (χρησιμοποιώντας τιμές για τις παραμέτρους των μοντέλων οι οποίες βασίζονται σε στοιχεία που παρέχει ο ΟΤΕ ή στοιχεία της αγοράς). 3. Έως ότου υλοποιηθούν πλήρως οι υποχρεώσεις που επιβάλλονται στον ΟΤΕ με την παρούσα Απόφαση, διατηρούνται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν. 3431/2006 οι υφιστάμενες υποχρεώσεις κοστολόγησης του ΟΤΕ. 4. Οι καταστάσεις του λογιστικού διαχωρισμού και το κοστολογικό σύστημα του ΟΤΕ θα ελέγχονται ετησίως από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται από την ΕΕΤΤ. Μετά τον έλεγχο θα δημοσιεύεται Δήλωση Συμμόρφωσης από την ΕΕΤΤ, με την επιφύλαξη της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας περί εμπορικού απορρήτου. Β. Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, ως επιχείρηση με ΣΙΑ υποχρεούται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται με την παρούσα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία. να υπολογισθεί το κόστος της αποτελεσματικής παροχής υπηρεσιών, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιήσει μεθόδους κοστολόγησης πέραν αυτών που έχουν αναπτυχθεί από τον ΟΤΕ 14

15 Γ. Η ισχύς της παρούσας Απόφασης άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Δ. Η παρούσα Απόφαση καθώς και το παράρτημα αυτής, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ε. Η παρούσα Απόφαση καθώς και το παράρτημα αυτής να κοινοποιηθεί στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος, ως επιχείρηση κατέχουσα ΣΙΑ στη σχετική αγορά Χονδρικής Παροχής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης σε Μεταλλικούς Βρόχους και Υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και φωνητικών υπηρεσιών. ΣΤ. Η παρούσα Απόφαση καθώς και το παράρτημα αυτής να κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ.3 του Ν. 3431/2006. Ζ. Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας το ακόλουθο Παράρτημα: 15

16 T6T Η Παράρτημα Ι Ελάχιστο Περιεχόμενο Προσφορά Αναφοράς για Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στο Στρεπτό Ζεύγος Μεταλλικών Αγωγών του Τοπικού Βρόχου Τα κάτωθι στοιχεία συνιστούν τον κατάλογο με τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην Προσφορά Αναφοράς για Αδεσμοποίητη Πρόσβαση του ΟΤΕ. A. Προϋποθέσεις αδεσμοποίητης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο 1. Στοιχεία δικτύου στα οποία παρέχεται η πρόσβαση που καλύπτει ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία: α) Πρόσβαση σε τοπικούς βρόχους β) Πρόσβαση στη μη φωνητική περιοχή του φάσματος συχνοτήτων ενός τοπικού βρόχου, στην περίπτωση μεριζόμενης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο 2. Πληροφορίες που αφορούν τις θέσεις των τόπων φυσικής πρόσβασης,tf6ftp Pκαι την διαθεσιμότητα τοπικών βρόχων σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου πρόσβασης. 3. Τεχνικές προϋποθέσεις που αφορούν την πρόσβαση και τη χρήση τοπικών βρόχων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών χαρακτηριστικών του ανεστραμμένου μεταλλικού ζεύγους στον τοπικό βρόχο. 4. Διαδικασίες παραγγελιώνtf7ft, μετάβασης μεταξύ υπηρεσιών και παροχής υπηρεσιών, περιορισμοί χρήσης. B. Υπηρεσίες Συνεγκατάστασης 1. Πληροφορίες σχετικά με τα Δικτυακά Κέντρα του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης. 2. Δυνατότητες συνεγκατάστασης στα Δικτυακά Κέντρα που αναφέρονται στο σημείο 1 (συμπεριλαμβανομένης της φυσικής συνεγκατάστασης και, ενδεχομένως, της απομακρυσμένηςκαι της εικονικής συνεγκατάστασης). 3. Χαρακτηριστικά εξοπλισμού: περιορισμοί, εφόσον υπάρχουν, στον εξοπλισμό που μπορεί να συνεγκατασταθεί. 4. Θέματα ασφαλείας: μέτρα που λαμβάνονται από τον κοινοποιημένο φορέα εκμετάλλευσης για την ασφάλεια των χώρων του. διάθεση των πληροφοριών μπορεί να περιοριστεί στους ενδιαφερόμενους για να αποφευχθούν θέμτα δημόσιας ασφάλειας T7T Στις περιπτώσεις εκείνες όπου αιτήματα για ΑΠΤΒ σχετίζονται και με αιτήματα φορητότητας ο ΟΤΕ θα πρέπει να εξασφαλίζει, στο μέτρο που τον αφορά, την αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη. 16

17 5. Προϋποθέσεις πρόσβασης για το προσωπικό ανταγωνιστικών φορέων εκμετάλλευσης. 6. Προδιαγραφές ασφαλείας. 7. Κανόνες για τη διάθεση χώρου στις περιπτώσεις όπου ο χώρος συνεγκατάστασης είναι περιορισμένος. 8. Προϋποθέσεις για την επιθεώρηση, από τους δικαιούχους, των χώρων στους οποίους διατίθεται φυσική συνεγκατάσταση ή των Δικτυακών Κέντρων όπου η συνεγκατάσταση δεν έχει γίνει δεκτή λόγω έλλειψης χωρητικότητας. Γ. Συστήματα Πληροφοριών Προϋποθέσεις πρόσβασης στα συστήματα λειτουργικής υποστήριξης, στα συστήματα πληροφοριών ή στις βάσεις δεδομένων του κοινοποιημένου φορέα εκμετάλλευσης για προπαραγγελία, παραγγελία, παροχή υπηρεσιών, συντήρηση και επισκευή και τιμολόγηση. Δ. Προϋποθέσεις παροχής 1. Προθεσμία ανταπόκρισης στις αιτήσεις παροχής υπηρεσιών και ευκολιών, συμφωνίες επιπέδου υπηρεσιών, επιδιόρθωση σφαλμάτων, διαδικασίες αποκατάστασης του κανονικού επιπέδου υπηρεσιών και παράμετροι ποιότητας υπηρεσιών. 2. Τυποποιημένοι όροι συμβάσεως, συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση, αποζημίωσης, σε περίπτωση μη τήρησης των προβλεπόμενων προθεσμιών. 3. Τιμές ή τρόποι τιμολόγησης για κάθε προαναφερόμενο χαρακτηριστικό, λειτουργία και ευκολία. Ε. Σχέδιο Συμφωνιών Βασικού Επιπέδου Υπηρεσιών (basic Service Level Agreement) Μαρούσι, 31 Μαΐου 2006 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Καθηγητής Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ 17

ε. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 390/03/2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 748/β/ ),

ε. την Απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 390/03/2006 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 748/β/ ), Μαρούσι, 04-04-2007 ΑΡΙΘ. AΠ: 429/015 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 388/012/31-05-2006 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 08-11-2012 ΑΡΙΘ. 671/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με τις προτεινόμενες από τον ΟΤΕ τροποποιήσεις των Προσφορών Αναφοράς Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης και Αδεσμοποίητης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 Μαρούσι, 29-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 428/38 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 19-01-2007 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 418/016 ΑΠΟΦΑΣΗ Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2006 (με απολογιστικά στοιχεία 2004) / Προσωρινά τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Μαρούσι, 17-02-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 593/029 ΑΠΟΦΑΣΗ «Λήψη απόφασης επί του αιτήματος του ΟΤΕ για τροποποίηση των υπεραστικών τιμολογίων του» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ - ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της WIND Ελλάς Τηλεπικοινωνίες A.E.B.E. επί της Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με: «τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Αγοράς Χονδρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2011, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 573/017/ (ΦΕΚ 1353/Β/ )»

ΑΠΟΦΑΣΗ. «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2011, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 573/017/ (ΦΕΚ 1353/Β/ )» Μαρούσι, 14/7/2011 ΑΡΙΘ. AΠ: 612/011 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης ΟΤΕ 2011, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 573/017/22.07.2010 (ΦΕΚ 1353/Β/01.9.2010)» Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού περιεχομένου σε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 52/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 29-01-2009 Α.Π.: 508/094 ΑΠΟΦΑΣΗ Εκκίνηση διαδικασίας τροποποίησης των προσφορών αναφοράς που κατατέθηκαν από τις τρεις Παρόχους Δικτύου Κινητής (ΠΔΚ) και λοιπές ενέργειες στα πλαίσια της ΑΠ.

Διαβάστε περισσότερα

11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016

11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016 11/03/2016 ΑΔΠ 156/2016 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της χονδρικής Αγοράς υπηρεσιών μετάδοσης για τη διανομή τηλεοπτικού

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-12-2016 ΑΠ: 792/08 ΑΠΟΦΑΣΗ Απορρύθµιση των αγορών Λιανικής πρόσβασης στο δηµόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση στην Ελλάδα µέσω γραµµών πρόσβασης: (α) PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 598/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 55/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 25979 20 Ιουλίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2530 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 815/002 Ορισμός χονδρικής αγοράς τερματισμού φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046

ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 Μαρούσι, 22-3-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 427/046 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 420/33/2-2-2007 «Υποχρέωση ΟΤΕ για ικανοποίηση Αιτημάτων Μετάβασης από τις υπηρεσίες Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 31-05 - 2012 ΑΠ.: 654/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Απαντήσεις της ΕΕΤΤ στις παρατηρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων επί της από 23.12.2011 Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης, αναφορικά με τον 2ο γύρο ανάλυσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Ομολογιακού δανείου για την απόδοση της εισφοράς του Κράτους στον κλάδο Κύριας Ασφά λισης Αγροτών Ο.Γ.Α. για το έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/51 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών σχετικά με τα Κριτήρια Επιλογής Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 19-2-2009 ΑΡΙΘ. : 1598/Φ. 610 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Προσωρινών Μέτρων κατ άρθρο 63 παρ. 4 του ν.3431/2006 σε συνέχεια της από 18-2-2009 ακροάσεως της εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΤΕ Α.Ε»

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ

Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Α.Δ.Π. 596/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς (Απόληξης)

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 28-07-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 614/17 ΑΠΟΦΑΣΗ Εξέταση του υποβληθέντος αιτήματος παράτασης της περιόδου διάθεσης του οικονομικού προγράμματος με την ονομασία «Προσφορά Conn-x 24 Mbps 6+6» της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 531/11 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς των Δημοσίως Διαθέσιμων Διεθνών τηλεφωνικών υπηρεσιών που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 44293 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4385 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 791/03 Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς Διασύνδεσης IP ΟΤΕ, σε εφαρμογή της ΑΠ ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

AΠ: 825/03. Μαρούσι, ΑΠΟΦΑΣΗ

AΠ: 825/03. Μαρούσι, ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 07-09-2017 AΠ: 825/03 ΑΠΟΦΑΣΗ Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ετών 2016 & 2017 (με απολογιστικά στοιχεία 2014, 2015) για τις υπό ρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ.33/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

ΑΠ.33/ ) Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ Μαρούσι, 26-03-2009 ΑΡΙΘ. 516/063 ΑΠΟΦΑΣΗ Αναθεώρηση του συντελεστή retail-minus ΧΕΠ βάσει των νέων τιμών λιανικής του ΟΤΕ όπως αναφέρονται στην επιστολή ΟΤΕ με Αρ. Πρωτ. ΕΕΤΤ ΕΜΠ. ΥΠΗΡ. 2200/Φ.960/17-02-2009

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας , Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ: 21-01-2008 Αρ. Πρωτ.:1661 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125, Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στη Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ...3 3 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ...4 4 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΓΟΡΑΣ...5 5 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ...7 Παρατηρήσεις της Vodafone-Πάναφον στη Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ για τον Ορισμό, την Ανάλυση Αγοράς και τις Προτεινόμενες Κανονιστικές Υποχρεώσεις της Χονδρικής (Φυσικής) Πρόσβασης σε Υποδομή Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ (ΑΠΤοΒ) Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-7 - 2017 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 818/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Τροποποίηση του Παραρτήµατος 2Β της ΑΠ ΕΕΤΤ 813/004/07.06.2017 (Απόφαση Β Ανάθεσης), ως προς την τεχνολογία/αρχιτεκτονική του δικτύου Νέας Γενιάς που προτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 19-06-2012 ΑΠ.: 657/ 16 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου παροχής υπηρεσιών με αντικείμενο: «Υποστήριξη της ΕΕΤΤ για την τροποποίηση των αρχών και μεθοδολογιών κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 21-8-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 448/206 ΑΠΟΦΑΣΗ Καθορισμός της μεθοδολογίας DCF (Discounted Cash Flow) για τον retail minus υπολογισμό των τιμών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης τύπου Β, κατ εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-5-2014 ΑΠ.:719/01 ΑΠΟΦΑΣΗ Αποτελέσματα Κοστολογικού Ελέγχου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) Έτους 2014 (με απολογιστικά στοιχεία 2012) για τις υπό ρύθμιση αγορές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 13-1-2009 ΑΡΙΘ. AΠ: 506/037 ΑΠΟΦΑΣΗ «Κανονισμός για τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων παροχής πρόσβασης και διασύνδεσης, κατ εφαρμογή των άρθρων 41, παρ. 3 και 42, παρ. 3 του ν. 3431/2006» H

Διαβάστε περισσότερα

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μαρούσι, ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ

γ. την Οδηγία 2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Μαρούσι, ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 13-07-2017 ΑΠ: 818/6 ΑΠΟΦΑΣΗ ιαπίστωση της Συµµόρφωσης του προϊόντος VPU light του ΟΤΕ µε το χονδρικό προϊόν VLU όπως αυτό προδιαγράφεται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 808/002/27-4-2017 Η Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011 N.51 (I)/2012 Ν. 160(Ι)/2013 Ν.77(Ι)/2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π 595/2015 ΕΕ 4684, 25/09/2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΙΙ Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)/2008 N.103(I)/2009 Ν.51(Ι)/2012 Ν.160(Ι)/2013 Ν.77(Ι)/2014

Διαβάστε περισσότερα

Φεβρουάριος, 2006 Μαρούσι

Φεβρουάριος, 2006 Μαρούσι Αναθεωρηµένο κείµενο για την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για τη παροχή Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (αγορά υπ. αρ. 11, Σύστασης Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό

2002/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό 235 Κ.Δ.Π.148/2005 Κ.Δ.Π.196/2009 Συνοπτικός Τίτλος. Ερμηνεία (ε) τα συμπεράσματα του ΕΡΗΕΤ εντός του πλαισίου της διαδικασίας εξέτασης της Αγοράς και επιβολής ρυθμιστικών υποχρεώσεων στον παροχέα με Σημαντική

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε.,

Για την εταιρεία Forthnet Α.Ε., Προς: Ε.Ε.Τ.Τ. Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Κηφισίας 60, 15125 Μαρούσι, Αττική E-mail: vpu@eett.gr Φαξ: 2106105049 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την πρόταση του ΟΤΕ σχετικά με την τροποποίηση της Προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17

2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 2/6/2015 ΑΡ.ΑΠ. 762/17 ΑΠΟΦΑΣΗ «Παροχή από την εταιρεία «Οργανισµός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ Α.Ε.)» νέων ταχυτήτων για τις υπηρεσίες χονδρικής Virtual Partial Unbundled Loop (VPU) ή Εικονικά Μερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Ε.Ε.Τ.Τ.), «Αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ» Μαρούσι, 15.12.2016 ΑΠ: 791/6 ΑΠΟΦΑΣΗ «Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τον έλεγχο και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς την ΕΕΤΤ για την συμμόρφωση των τριών

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ.

Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης της ΕΕΤΤ. Μαρούσι, 22/09/2008 Αρ. Πρωτ.: Ν 1623 Προς: ΕΕΤΤ Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Κύριοι, Σας αποστέλλουμε τις θέσεις της εταιρείας μας επί της Δημόσιας Διαβούλευσης Σχεδίου Κανονισμού Πρόσβασης & Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 15-3-2002 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 248/69 ΑΠΟΦΑΣΗ Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των Οργανισµών µε Σηµαντική Θέση στην Αγορά των ηµόσιων ικτύων Κινητής Τηλεφωνίας και των ηµόσιων Υπηρεσιών Κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.ΑΠ. 524/062 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.ΑΠ. 524/062 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι 26-05-2009 ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡ.ΑΠ. 524/062 ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ «Εξέταση του με ΑΡ.ΠΡ.ΕΕΤΤ ΕΜΠ ΥΠΗΡ 2320/Φ960/13-5-2009 αιτήματος της εταιρείας «Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 10-03-2011 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 595/013 ΑΠΟΦΑΣΗ «Ορισμός των εθνικών αγορών λιανικής των δημοσίως διαθέσιμων τηλεφωνικών υπηρεσιών που παρέχονται σε σταθερή θέση, καθορισμός επιχειρήσεων με σημαντική ισχύ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη:

Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (εφεξής «ο Επίτροπος») λαμβάνοντας υπόψη: Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011 Ν.51(Ι)2012 Ν.160(Ι)2013 Ν.77(Ι)2014 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΕΙΩΝ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ 1. Περιεχόµενα 1. Περιεχόµενα... 2 2. Εισαγωγή... 3 3. Ζητήµατα Μεριζόµενης Πρόσβασης... 4 3.1. Εισαγωγή... 4 3.2. Ζητήµατα σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Νοέµβριος, 2005 Μαρούσι

Νοέµβριος, 2005 Μαρούσι ηµόσια διαβούλεση της ΕΕΤΤ για την ανάλυση αγοράς και τις προτεινόµενες κανονιστικές υποχρεώσεις για τη παροχή Αδεσµοποίητης Πρόσβασης σε µεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους (αγορά υπ. αρ. 11, Σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-2-2006 Α.Π.: 375/10 ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Αφού έλαβε υπόψη: α. Τον Νόμο 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α ) «Περί

Διαβάστε περισσότερα

L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.10.2005

L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.10.2005 L 266/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.10.2005 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τα συστήματα λογιστικού διαχωρισμού και κοστολόγησης υπό το κανονιστικό πλαίσιο για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1038 1 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Aριθμ. Αποφ. 522/028 Τροποποίηση Διατάξεων της Προσφοράς Αναφοράς του ΟΤΕ για την Αδεσμοποίητη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση Επιτρόπου 53/2006 5 εκεµβρίου 2006 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά µε τον Ορισµό Σχετικής Αγοράς, τον Καθορισµό Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών)

θέση μέσω γραμμών πρόσβασης PSTN, ISDN BRA και managed VOIP, για οικιακούς και μη οικιακούς χρήστες στην Ελλάδα, (3 ος κύκλος ανάλυσης αγορών) Κοινοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το BEREC και τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές (Ε.Ρ.Α.) άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Σχεδίου Μέτρων της ΕΕΤΤ αναφορικά με τον Ορισμό, την Ανάλυση του

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 336/4 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2887/2000 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης εκεµβρίου 2000 σχετικά µε την αδεσµοποίητη πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα

Σωρού Μαρούσι, Αθήνα Εισαγωγή Το παρόν κείμενο αποτελεί την απάντηση της εταιρείας ON Telecoms A.E. στη Δημόσια Διαβούλευση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) αναφορικά με την υποβολή προτάσεων/παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Έχοντας υπόψη: Μαρούσι, 22-07-2010 ΑΡ.ΑΠ. 573/012 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2009 για την Παροχή υπηρεσιών Χονδρικής Ευρυζωνικής Πρόσβασης, σε εφαρμογή της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 531/066/23-7-2009 (ΦΕΚ 1549/Β/28-7-2009).

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Α.Δ.Π. 594/2015 Ε.Ε. 4684, 25/09/2015 Παράρτημα Τρίτο Μέρος ΙΙ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Απόφαση αναφορικά με την εξέταση της Αγοράς πρόσβασης

Διαβάστε περισσότερα

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή

Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Εξελίξεις στο ρυθμιστικό περιβάλλον των τηλεπικοινωνιών σε μία «υπό εποπτεία» ελληνική αγορά Ο ρόλος του Ρυθμιστή Αλέξης Σπυρόπουλος Προϊστάμενος Νομικού Τμήματος Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 8 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 401/14 Λήψη απόφασης αναφορικά με τον Ορισμό των χονδρι κών αγορών Μισθωμένων Γραμμών (αγορές υπ αρ. 13, 14 της Σύστασης της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 45617 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4501 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 792/09 Ορισμός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης σε σταθερή θέση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)2011

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, Αριθ. : ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 15-6 - 2016 Αριθ. : 766-019 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικαιροποίηση του Κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής εθνικής εμβέλειας (ΚΑΛΔ) και περιφερειακής εμβέλειας (ΚΑΛΠΔ) για την υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2012 ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Σεπτέμβριος 2012 ΕΕΤΤ Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την κατάρτιση Κανονισμού περί καθορισμού μεθοδολογίας υπολογισμού του Καθαρού Κόστους παροχής Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ. 1, εδάφιο ζ του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Κ.Δ.Π.14/2005 ΠΑΡ ΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3945 της 17ης ΙΑΝΟΥ ΑΡΙΟΥ 2005 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 14 Ο ΠΕΡ! ΡΥΘf.ιΠΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 2-2-2007 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 420/33 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΟΤΕ ΓΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΟΝ ΡΙΚΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ / ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ: 588/022 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ: 588/022 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 16-12-2010 ΑΠ: 588/022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: «Τιμολόγηση από την ΟΤΕ Α.Ε. της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους στα Αστικά Κέντρα (ΑΚ) στα οποία λαμβάνουν Φυσική Συνεγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ 080170173 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2014 C(2014) 10121 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Προς: κ. Πόλυ Μιχαηλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125 Προς: Ημερ: 19-09-2008 Αρ. Πρωτ.:1571 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφ. Κηφισίας 60, Μαρούσι Αθήνα, ΤΚ 15125 Κοινοποίηση: Θέμα: Κείμενο Απάντησης στην Δημόσια Διαβούλευση της ΕΕΤΤ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ: 792/09 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, ΑΠ: 792/09 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 22-12-2016 ΑΠ: 792/09 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισµός Εθνικής Αγοράς Χονδρικής Κεντρικής Πρόσβασης σε σταθερή θέση για προϊόντα µαζικής κατανάλωσης, Καθορισµός Επιχειρήσεων µε Σηµαντική Ισχύ στην εν λόγω Αγορά

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Παροχή Υπηρεσιών μέσω Α.Π.Τ.Β ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διευθυντής Ρυθμιστικών Θεμάτων Θέματα Παροχή Υπηρεσιών μέσω Α.Π.Τ.Β. Συνεγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 02-05-2012 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 650/008 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση της περιόδου διάθεσης των οικονομικών προγραμμάτων της εταιρείας ΟΤΕ Α.Ε. με τις ονομασίες «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 165 (4+8)», «ΣΤΑΘΕΡΑ & ΚΙΝΗΤΑ 300 (4+8)»,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ»

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ» Μαρούσι, 29-8-2013 ΑΠ.: 700/7 ΑΠΟΦΑΣΗ Επικύρωση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την Αποδοχή του Δικαιολογητικού Συμμετοχής της Εταιρείας με την επωνυμία «MAZARS ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 42961 30 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4284 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 792/08 Απορρύθμιση των αγορών Λιανικής πρόσβασης στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 13/03/2014 Αριθ. ΑΠ.: 710/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Διαδικασία εφαρμογής του εδαφίου ε της παραγράφου 2.1.16 του Παραρτήματος Β της Απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ. 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών» (ΦΕΚ 298/Β/2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Παρατηρήσεις κατ εφαρμογήν του άρθρου 7 παράγραφος 3 της οδηγίας 2002/21/EK ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.7.2015 C(2015) 5563 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Υπόψη κ. Πόλυ Μιχαηλίδη Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠ ΕΕΤΤ /012/ (ΦΕΚ 932/Β/2006)».

ΑΠ ΕΕΤΤ /012/ (ΦΕΚ 932/Β/2006)». Ερµηνευτικές Παρατηρήσεις Αναφορικά µε την Εφαρµογή της ΑΠ ΕΕΤΤ 429/015 [ΦΕΚ 620/Β/25.04.2007] «Έγκριση Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2007 για την Αδεσµοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο και τις Συναφείς Ευκολίες,

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, Μάιος 2017, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ

Μαρούσι, Μάιος 2017, Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ΕΕΤΤ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΟΤΕ Α.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΕΣΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΒΡΟΧΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 Κανονισµοί δυνάµει του άρθρου 144 Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο - «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους

Γενική Παρατήρηση: A2. Οι δύο προτεινόμενες λύσεις για την μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας στους χώρους Απόψεις/προτάσεις της εταιρείας Forthnet AE επί της Δημόσιας Διαβούλευσης με αντικείμενο Α) την εγκατάσταση «Συστήματος Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Αυτόματης Ανάγνωσης των Μετρητών» στους χώρους

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΑΔΠ Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Ν.112(Ι)/2004 N.84(I)/2005 N.149(I)/2005 N.67(I)2006 N.113(I)/2007 N.134(I)/2007 N.46(I)2008 N.103(I)2009 Ν.94(Ι)/2011

Διαβάστε περισσότερα

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική

Ημερ: Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας Μαρούσι Αττική Προς: Ημερ:28-1-2008 Αρ. Πρωτ.:1562 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λ. Κηφισίας 60 15125 Μαρούσι Αττική Κοινοποίηση: Θέμα: Απάντηση στην Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015

αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΥΠ ΑΡ. 6/2015 αναφορικά με την τροποποίηση του Υποδείγματος Προσφοράς Χονδρικών Μισθωμένων Γραμμών που δημοσίευσε η ΑΤΗΚ στις 04/08/2015 Εισαγωγή Η ΑΤΗΚ ανάρτησε στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2017.04.07 08:34:44 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 5277 1 Μαρτίου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 620 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Καθορισμός των τελών αίτησης φορητότητας αριθμών έτους 2015 της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]).

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση (αρμόδιος για πληροφορίες:[διαγράφεται σκοπίμως], τηλ. επικοινωνίας: [διαγράφεται σκοπίμως]). Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 25/09/2014 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Κωδικός: Ο-59635 Δημοσίευση από κοινού της από 25.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E.

ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ της TIM Hellas A.E.B.E. αναφορικά με τη Δημόσια Διαβούλευση: «Προσφορά Αναφοράς του ΟΤΕ για το 2006 για Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόχο & σχετικές υπηρεσίες» Παρατήρηση νομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ):

ΑΠΟΦΑΣΗ. H Ολομέλεια της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ): Μαρούσι, 14/7/2011 AΠ 612/013 ΑΠΟΦΑΣΗ «Τροποποίηση Διόρθωση διατάξεων της απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 573/015/22-7- 2010 αναφορικά με την «Έγκριση της Προσφοράς Αναφοράς ΟΤΕ 2010 για την Αδεσμοποίητη Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Λήψη Απόφασης επί του αιτήματος της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ. περί προσδιορισμού του καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Λήψη Απόφασης επί του αιτήματος της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ. περί προσδιορισμού του καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 26-01-2010 ΑΠ: 550/005 ΑΠΟΦΑΣΗ Λήψη Απόφασης επί του αιτήματος της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ. περί προσδιορισμού του καθαρού Κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕ ΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ & ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Μαρούσι, Ιούλιος 2008 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) 1 Ι. Πρόλογος Η παρούσα δηµόσια διαβούλευση έχει ετοιµαστεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. Μαρούσι, Μάρτιος 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε Θ Ν Ι Κ Η Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΑΠ. 366/48/8-12- 2005 «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG

10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΘΚ/ακι 1 DPG Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0309 (COD) 10788/2/15 REV 2 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: TECOM 161 COMPET 361 MI 481 CONSOM 126 CODEC

Διαβάστε περισσότερα